EN RASSEN OP VARKENSSTAARTJES IN DE ZOMER- EN HERFSTTEELT

In document RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK VOUEGRONDSGROENTEN GLASGROENTEN 1994 AKKER-EN A TUINBOUW WESTMAAS (pagina 28-32)

INLEIDING

In de zomer- en herfstteelt van komkommers zijn varkensstaartjes een ongewenste negatieve kwaliteitsafwijking. Met name de stamvruchten geven in meer of mindere mate een opbrengst­

derving. Hoe varkensstaartjes ontstaan is vooralsnog onduidelijk. Voortbordurend op dezelfde

onderzoeksfactoren als het onderzoek naar zwarte vruchten zijn in een drietal teelten waarne­

mingen gedaan naar varkenstaartjes. Eén teelt heeft plaatsgevonden in de zomer. De overige teelten hebben in het najaar plaatsgehad. Omdat in het najaar de groeiomstandigheden sterk afnemen en een aantal zaken niet of moeilijk te sturen zijn, zoals bijv. worteldruk is deze proef in de herfst op twee planttijdstippen gebaseerd.

In alle teelten stond de plantbelasting centraal. Door oogstfrequentie is getracht hierin ver­

schillende niveaus te maken. Met de twee belangrijkste rassen Jessica en Dugan is het onder­

zoek uitgevoerd. In de zomer- en late herfstteelt is in twee kraanvakken al of niet 's nachts

1. praktijkgift, 's nachts niet water geven 2. dag en nacht water geven

1. praktijkgift, 's nachts niet water geven 2. dag en nacht water geven

PROEFOMSTANDIGHEDEN Teeltgegevens zomerteelt

Ras: Dugan en Jessica Oogstdata:

Zaaidatum: 5 mei 1994 Teeltsysteem:

Plantdatum: 26 mei 1994 Verwarmingssyst.:

Aantal plt/m2: 1,86 st. (80x86 cm) Aantal herh.:

Ras: Dugan en Jessica Oogstdata:

Zaaidatum: 28 juli 1994 Teeltsysteem:

Plantdatum: 18 augustus 1994 Verwarmingssyst.:

Aantal plt/m2: 1,86 st. (80x86 cm) Aantal herh.:

12 sept. - 18 nov. 94 substraat/ree 5 buizen (enkelnet) vier

Teeltgegevens najaarsteelt laat

Ras: Dugan en Jessica Oogstdata: 28 sept. -18 nov. 94

Zaaidatum: 9 augustus 1994 Teeltsysteem: substraat/ree Plantdatum: 2 september 1994 Verwarmingssyst.: 5 buizen (enkelnet) Aantal plt/m2: 1,86 st. (80x86 cm) Aantal herh.: vier

Teeltverloop/gewasbescherming

In alle teelten is volgens de MBT normen geteeld. In de zomerteelt was er tijdelijk een hard­

nekkige meeldauwaantasting, waarbij zeer frequent moest worden gespoten. De dierlijke plaaginsekten zijn in deze teelt succesvol biologisch bestreden. In de najaarsteelten waren noemenswaardig de overmatige katoenluizen. Chemisch bijsturen was hierbij noodzakelijk.

Tussen de teelten is niet chemisch ontsmet. In alle teelten was opvallend dat er weinig uitval was door aantasting van Botrytis.

Uitvoering en waarnemingen

Behalve de gebruikelijke oogstwaarnemingen, is ten behoeve van deze proef, meer aandacht besteed aan het registreren van varkensstaartjes. Dit betrof in eerste instantie de stamvruch-ten. Er is echter ook naar de vruchten van de rank gekeken.

RESULTATEN

Tabel 1. Produktiegegevens zomerteelt.

's nachts geen water geven 's nachts water geven stuks/m2 kg totaal/m2 stuks/m2 kg totaal/m2

a. 1 x/week Dugan 25,0 15,94 30,3 19,93

c. 3x/week Dugan 29,0 13,75 36,7 17,69

d. 5 x/week Dugan 34,7 14,78 41,5 18,29

e. 1 x/week Jessica 23,0 15,79 27,2 18,70

f. 5x/week Jessica 32,0 13,94 34,8 15,98

Toelichting en bespreking

In tabel 1 zijn de produktiegegevens tot het eind van de teelt op 1 augustus weergegeven, 's Nachts wel watergeven geeft een betrouwbaar hogere produktie dan 's nachts geen water­

geven. Het aantal geoogste vruchten neemt toe naarmate vaker wordt geoogst. Bij alle behan­

delingen neemt het vruchtgewicht beduidend toe bij 1x/week oogsten. Dugan behaalt t.o.v.

Jessica een betere produktie.

Tabel 2. Produktiegegevens 1e herfstteelt.

Dugan Jessica

stuks/m2 kg totaal/m2 stuks/m2 kg totaal/m2

a. 1 x/week 18,2 9,66 18,3 • 9,84

c. 3x/week 23,6 9,37 23,0 9,44

d. 5x/week 23,5 9,24 23,0 8,76

e. 1-5x/week 21,0 9,18 20,4 9,06

f. 5-1 x/week 20,4 10,30 20,4 9,47

Toelichting en bespreking

In tabel 2 zijn de produktietotalen van de herfstteelt tot 4 november weergegeven.

Bij de oogstfrequenties is 1x/week oogsten betrouwbaar lager in het aantal geoogste vruchten dan meerdere keren per week oogsten. Het verschil tussen 2 of 3x/week oogsten is klein. De wisselbehandelingen E en F nemen een middenpositie in. De verschillen in kg-produktie zijn onduidelijk door verschillen in vruchtgewicht.

Het ras Jessica is bij de vroege produktie betrouwbaar hoger dan Dugan. De verschillen in de tabel hebben betrekking op het eindtotaal van de teelt. De verschillen in vroege produktie wor­

den aan het eind niet meer gevonden.

Tabel 3. Produktiegegevens 2e herfstteelt.

's nachts geen water geven 's nachts water geven stuks/m2 kg totaal/m2 stuks/m2 kg totaal/m2

a. 1 x/week Dugan 12,5 5,76 14,7 6,47

c. 3x/week Dugan 15,6 5,82 16,3 6,05

d. 5x/week Dugan 16,2 5,77 17,5 6,18

e. 1 x/week Jessica 14,7 6,38 15,9 7,04

f. 5x/week Jessica 17,4 6,00 17,7 5,93

Toelichting en bespreking

In tabel 3 is het resultaat van de late herfstteelt weergegeven. Hét aantal geoogste vruchten blijft bij 1 x/week achter ten opzichte van vaker oogsten. De verschillen tussen 3 en 5x/week oogsten zijn klein. Zowel overdag als 's nachts watergeven geeft een betrouwbaar hogere produktie dan alleen overdag watergeven. Dit betreft zowel het aantal vruchten als de kg-produktie.

Het ras Jessica is ook in deze teelt aanvankelijk hoger in produktie. Het waargenomen verschil tussen de beide rassen is later niet meer duidelijk.

Tabel 4. Varkensstaartjes 1e herfstteelt.

aantal per m2

Jessica Dugan

a. 1 x/week 0,01 0,01

c. 3x/week 0,01 0,00

d. 5x/week 0,00 0,01

e. 1 -5x/week 0,04 0,01

f. 5-1 x/week 0,01 0,05

Toelichting en bespreking

In tabel 4 is het aantal stuks varkensstaartjes per vierkante meter van de gehele teelt weerge­

geven. Het aantal varkensstaartjes was zeer laag. Er kunnen door het geringe aantal geen con­

clusies aan de verschillen tussen de Objekten worden verbonden.

Tabel 5. Varkensstaartjes 2e herfstteelt.

aantal per m2

's nachts geen water geven 's nachts water geven

a. 1 x/week Dugan 0,00 0,01

c. 3x/week Dugan 0,00 0,00

d. 5x/week Dugan 0,00 0,00

e. 1 x/week Jessica 0,01 0,00

f. 5x/week Jessica 0,00 0,00

Toelichting en bespreking

In tabel 5 is het het aantal varkensstaartjes per vierkante meter van de late herfstteelt weerge­

geven. In deze teelt lag het aantal aangetaste vruchten op een zeer laag niveau. Hierdoor kun­

nen geen uitspraken worden gedaan over deze uitkomsten.

CONCLUSIE

De invloed van de oogstfrequentie is in de drie achtereenvolgende teelten duidelijk. Naarmate vaker wordt geoogst neemt vooral het aantal geoogste vruchten toe. Wisselvallige verschillen in gemiddeld vruchtgewicht geven niet altijd betrouwbare verschillen in kg-produktie. De vruch­

ten worden wel zwaarder naarmate minder vaak wordt geoogst.

Zowel 's nachts als overdag watergeven geeft in de zomer- en herfstteelt een betrouwbaar hogere kg-produktie dan alleen overdag water geven.

Het ras Jessica heeft een betrouwbaar vroegere produktie dan Dugan. Deze voorsprong wordt door Dugan in alle teelten vanaf halverwege de teelt tot het eind van de teelt kleiner. De ras­

sen eindigen vaak gelijkwaardig of in een klein voordeel voor Dugan.

De varkensstaartjes worden in deze proef niet gevonden. De oogstfrequentie behandelingen met verschillende niveaus van plantbelasting reageren niet met meer of minder varkenstaar­

tjes. Evenmin heeft de watergift en de rassen in deze proef effect op varkensstaartjes.

KOMKOMMER ZW566

In document RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK VOUEGRONDSGROENTEN GLASGROENTEN 1994 AKKER-EN A TUINBOUW WESTMAAS (pagina 28-32)