OVERZICHT INHOUD JAARVERSLAGEN ANDERE ROC'S (vollegrondsgroenten)

In document RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK VOUEGRONDSGROENTEN GLASGROENTEN 1994 AKKER-EN A TUINBOUW WESTMAAS (pagina 154-160)

Om u te informeren over het praktijkonderzoek vollegrondsgroenten dat elders op de ROC's in Nederland gebeurt, volgt hieronder een beknopt overzicht vari de inhoud van onderzoeksver­

slagen 1994 van de andere ROC's. De proeven zijn per gewas gerangschikt en tussenhaakjes is het desbetreffende ROC vermeld.

Boerenkool

- rassenonderzoek (EH) Broccoli

- vervroeging van broccoli (KP) Chinese kool

- rassenonderzoek vroege teelt (NB) - rassenonderzoek zomerteelt (NB) - rassenonderzoek herfstteelt (NB)

- teelt van Chinese kool voor bewaring onder insektengaas (KP) Conservenerwten

- Invloed van ruimere rijenafstand en zaaitijdstip op de opbrengst van conservenerwten (WG) Groene asperge

- teelt van groene asperges op zware klei (KW)

Groenselderij .

- bestrijding bladvlekkenziekte (NB) - toetsing stikstofbijmestsysteem (NB) - insektengaas ( N B )

Knolvenkel

- Rassenonderzoek knolvenkel voor de herfstteelt (KP) Radicchio rosso

- Teelt van radicchio rosso met bodembedekking en verschillende plantafstanden (KP) Spinazie

- rassenonderzoek voorjaars-, zomer- en herfstteelt voor de industrie (NB) Spruitkool

- bestrijding naaktslakken in spruitkool (EH)

- plantdichtheden en oogsttijdstippen spruitkool (KW)

- mechanische en chemische onkruidbestrijding in spruitkool (KP) - monitoring van de koolvlieg (KP)

Stamslabonen

- effect van stikstofbemesting en plantdichtheid op opbrengst en mate van botrytisaantasting van peulen bij stamslabonen (KP)

- onkruidbestrijding in stamslabonen (KP)

- rassenonderzoek stamslaboon voor de verse markt (KP) Winterpeen

- rassenonderzoek C/D peen (KW) Witlof

- bestrijding Erwinia-bacterie bij de trek van witlof (WG)

Ijsbergsla

- stikstofbemesting van ijsbergsla na voorvrucht ijsbergsla (KW) - bestrijding van bolrot in ijsbergsla (KW)

- bestrijding bladluis (KW)

- bestrijding bladluis met zaadcoating (NB) - bestrijding bladluis met Verticillium lecanii (NB) - bestrijding bladluis met zilverfolie (NB) - bestrijding bladluis waarneming (NB) Zaaiuien

- chemische en mechanische onkruidbestrijding in zaaiuien (WG) EB = ROC Ebelsheerd

Hoofdweg 51 9687 PJ Nieuw Beerta tel. 05972-1238 KP = ROC 't Kompas

Noorderdiep 211 7876 CL Valthermond tel. 05996-2577 KW = ROC Kollumerwaard

Hooge Zuidwal 1 9853 TJ Munnekezijl tel. 05948-615 NB = Proeftuin Noord-Brabant

Heilaarstraat 230 4814 NR Breda tel. 076-144382 NH = Proeftuin Zwaagdijk

Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk tel. 02286-3164

MV = Stichting proeftuin Noord Limburg

Dr. Droesenweg 11 5964 NC Horst tel. 04709-99494 WG = ROC 'de Waag'

Creilerpad 18 8312 PS Creil tel. 05278-4338

INHOUDSOPGAVE

pag.

3 VOORWOORD' ir. G.J. Staring

4 PLATTEGROND ROC WESTMAAS GLASGROENTEN

Chinese Kool

5 - Rassenonderzoek in een voorjaarsteelt (ZW575) C.C. Tanis

Courgette

8 - Toepassingsmogelijkheden silicium in een stook- en herfstteelt (ZW572) C.C.Tanis

Gesloten teeltsysteem

12 - Teeltkundige aspecten van een gesloten teeltsysteem (1e fase) op semi-praktijkschaal met botersla

(vervolg 1993) en radijs (ZW559a) C.C. Tanis

20 - 2e fase teeltkundige aspecten van een gesloten systeem bp semi-praktijkschaal met botersla (ZW568) C.C. Tanis

Komkommer

23 - Onderzoek naar de invloed van oogstfrequentie en watergift op 'zwarte' vruchten in een stookteeit (ZW564) C.C.Tanis 26 - Onderzoek naar invloed van oogstfrequentie, watergift en rassen op varkensstaartjes

in de zomer- en herfstteelt (ZW565) C.C. Tanis

30 -. Rassenonderzoek in een stookteeit (ZW566) C.C.Tanis

33 - Rassenonderzoek in een zomerteelt (ZW567) C.C.Tanis

Lollo Rossa en Lollo Bionda

35 - Teeltorïentatie herfst- en winterperiode (ZW570) C.C. Tanis

Paksoi

37 - Onderzoek teeltmaatregelen op bladbreukgevoeligheid (ZW573) C.C. Tanis

Postelein

40 - Invloed diverse teeltmaatregelen op roodverkleuring (ZW574) C.C. Tanis

Sla

46 - Fosfaat bemestingsonderzoek (tussenrapportage 2e jaar) (ZW551) C.C.Tanis

Snijboon

49 - Orïenterend teeltsystemenonderzoek in een twee- en vier-rijenteelt (ZW571) C.C.Tanis

Tomaat (Cherry)

52 - Onderstammen en enten tegen Fusarium in een stookteeit (ZW563) C.C. Tanis VOLLEGRONDSGROENTEN

Bloemkool

55 - Voortgezet rassenonderzoek vrijsterteelt (ZW486) ing. H.J. Hylkema

58 - Vooronderzoek rassen weeuwenteelt (ZW487) ing. H.J. Hylkema

Doperwten

60 - Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek aan donkergroene doperwt voor de conservenindustrie (ZW602) ir. W. Sukkel

Groene asperges

62 - Onderzoek naar de invloed van aanruggen op het omvallen van de stengels (ZW242) ing. M.E.T. Vlaswinkel 63 - Onderzoek naar interactie tussen plantmateriaal en plantdiepten (ZW415) ing. M.E.T Vlaswinkel 66 - Vergelijking eenjarige planten met kluitplanten (ZW412) ing. M.E.T. Vlaswinkel

Knolvenkel

68 - Rassenonderzoek herfst (ZW493) ing. H.J. Hylkema

Spruitkool

72 - Bestrijding witte roest (Albugo Candida) in spruitkool (ZW712) ing. R. Meier 73 - Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek zeer vroege en vroege rassen (ZW495) ir. W. Sukkel 76 - Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek middenvroege en middenlate rassen (ZW496) ir. W. Sukkel 78 - Cultuur-en gebruikswaarde-onderzoek late rassen (1993; ZW467) ing. I.P.M. Commandeur 81 - Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek late rassen (ZW497) ing. I.P.M. Commandeur

83 -. Mycos (ZW702) ing. M.E.T. Vlaswinkel

84 87 90

- Onderzoek naar de bestrijdingsstrategie van slakken in spruitkool (1993; ZW468) - Onderzoek naar de bestrijdingsstrategie van slakken in spruitkool (ZW498) - Zaadcoating (ZW700)

- Bestrijding van de made de bonevlieg (Delia Platura) door middel van zaadbehandelingen

(PAGV3525 en ZW605) ing. J.J. Neuvel

96

Tuinboon

- Cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek voor de conservenindustrie (ZW611) ... ir. W. Sukkel

97

- Gebruikswaarde-onderzoek herfst- en bewaarteelt (ZW 470) - Gebruikswaarde-onderzoek lange bewaarteelt (ZW471)

ing. I.P.M. Commandeur - Rassenonderzoek middenvroege trek (1993; ZW389) - Rassenonderzoek late trek (1993; ZW391) - Rassenonderzoek vroege trek (ZW606) - Drogen en helen van witlofwortels (ZW393)

- Inhullen of bevochtigen van witlofwortels tijdens de bewaring (ZW394) - Behandeling van witlofwortels met calciumchloride (ZW392) - Temperatuur bij ontdooien van witlofwortels (ZW600)

ing. A.R. Biesheuvel

- Bestrijding van bladluis m.b.v. insektengaas (ZW706)

- Gebruik van pillenzaad met insecticide bij de bestrijding van luis (ZW711) - Rassenonderzoek vroege teelt (ZW708)

- Rassenonderzoek zomerteelt (ZW709)

A. Ester en ing. M.E.T. Vlaswinkel

140

Diverse gewassen

- Gebruikswaarde van GFT-compost in de vollegrondsgroenteteelt (ZW454) .... ing. V.P.H.M. de Kok

143 BEDRIJFSSYSTEMENONDERZOEK

- Het bedrijfssystemenonderzoek in Westmaas . . ing. J.A.J.M. Rovers en ing. E. Steysiger 150 OVERZICHT VAN PROEVEN WAARVAN GEEN VERSLAG IS OPGENOMEN

151 PROEFPLAN 1995 ROC WESTMAAS

152 OVERZICHT INHOUD JAARVERSLAGEN ANDERE ROC'S

In dit verslag zijn diverse bestrijdingsmiddelen genoemd. Het is mogelijk dat deze nog geen toelating hebben of dat de toelating over enige tijd wordt ingetrokken.

Alvorens u deze middelen gaat gebruiken dient u zich via het etiket ervan te overtuigen dat het middel een toelating heeft.

Geen toelating betekent geen toepassing.

Belangstellenden kunnen het verslag bestellen door overmaking van ƒ 15,00 op rekeningnum­

mer 3320.52.621 van de Rabobank te Klaaswaal t.n.v. rekening Landbouwkundig Onderzoek Zuidwest-Nederland onder vermelding van 'VERSLAG VOLLEGROND EN GLAS 1994' met duidelijke vermelding van naam en adres. Het gironummer van de bank is 428311.

Het bestuur van ROC's Westmaas stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ont­

staan bij het gebruik van de gegevens die in deze uitgave zijn gepubliceerd.

Overname van (gedeelten van) artikelen is toegestaan mits wordt vermeld:

Naam van de auteur en 'Resultaten van het Onderzoek in Vollegrondsgroenten en Glasgroenten 1994, ROC Westmaas'.

DRUK: DRUKKERIJ VAN DER PEYL-KRUININGEN B.V.

Dit verslag is gedrukt op papiersoorten met milieumerk:

Binnenwerk: Recyclus kringlooppapier.

Omslag: Chloorvrij gebleekt machinecoatesl.

NOTITIES:

In document RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK VOUEGRONDSGROENTEN GLASGROENTEN 1994 AKKER-EN A TUINBOUW WESTMAAS (pagina 154-160)