• No results found

Sâtoe tjerita jang me-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sâtoe tjerita jang me-"

Copied!
56
0
0

Hele tekst

(1)

TJERITA DETECTIVE TIONGHOA

[ > v

«Soeara

[ M e t i g ^ o n g ^ o n . ^ t i j a

Andjln^"

Sâtoe tjerita jang me-

noetoerken kepandeannja detec­

tive Tionghoa Hok Song niengoe- soet perkara pentjoerian jang di barengin pemboenoehan.

fPertcrbii

;

TASIKMALAJA.

Koernia Drukkery Tasikmalaj» c. 124-'35

(2)

iJ?

iiï\; BIBLIOTHEEK KITLV

0095 3040

its' :

I • i r

'i-• Vk •- -,; Ï"

_yÉ-' ,-;v-;__^-'";

. , ä ; - •-

"" ^^1. . ' ; ' ••--•/ ^ ^ ^

;-?'•••' ""•- --V' —

|SS>.--;r"'*'V T. ' ^ !. -"' • -l'»' - .. > - •• ' -^v- ^ •, ;• - .; , vU-... . .

I Ä t - ' • • J , ' ' - , " ' •, - > « • • • - . • » • " ' .

•r 'i 1 i '"

* V.

' i - k

•*

(3)
(4)
(5)

SOEâRâ BEN0GOi66OEGKJâ filDJIM

SATOE TJERITA DARI DETECTIVE HOK SONO, Terkarang olehi-Th^Siauw Tjeng

T ersalin > 'Hsij JPâs« Djin

w

TOEAN-TOEAN

, ini perkara, kaloe dibitja- raken soenggoe bisa blKii orang tiergoemeteran,"

begitoelah Kang Eng Séng boedaknja Thio Tjay Hok telah briken penoetoeran pada Hok Song di penginepannja itoe detective, „tatkala mana ha­

ri soeda djadi tengah maletn, itoe soeara gong gongannja andjing jang sanget menjeremken telah bikin akoe roendoesin dari tidoer jang njenjek;

sebetoelnja akoe adi orang jang paling soeka

• tidoer, tapi itoe malem boekan sadja andjing

roemah kita ada keloearken sceara sanget keras,

^ malahan disapoeternja roemah. jaitoe depan bla- kang kanan dan kiri, semoea ada terdenger soeara andjing, tida beda kaloe roemah dimana kita ting gal sapoeternja soeda dikoeroeng oleh soeara Qonggongannja andjing. Didenger pada waktoe ma lem jang soenji, soearanja andjina tida beda se­

bagi djoega keloear dari ratoesan and,ing atawa riboean itoe binatang, lantaran mana telah bikin 1 akoe sanget kaget !

^ ^ „Akoe pikir pasti ada katjilakaan, kerna tempo o 'oeloe tetangga disebelah timoer seorang she J Ong ada katjoerian, djoega pernah terdenger

Î soearanja andjing jang begitoe gemoeroe, dan ini

(6)

2 Soeara menqqonoQpn^nja andjing

malem apa brangkali ada kawanan pentioeri jang koendjcengin roetnah kita? Maka itoe dengen pelahan-pelahan akoe bangoen dari pembaringan, dangen pake badjoe dari kapas dan bawa pelita akoe lantas boeka pintoe djalan keloear, boeat dengerin lebih teges. Ternjata soearanja andjing jang paling seroe ada dikebon blakang, dengen tida perdoeliken hawa jang dingin, akoe ambil satoe pentoengan goena mendjaga kaloe ada apa- apa jang tida di ingin, sembari bawa pelita sigra akoe djalan kablakang. Tida doega baroe sadja akoe liwatken roeangai blakang boeat masoek ka pintoe jang menemboes kakebon, tiba-tiba kakikoe kena digaet oleh sematjem barang tebel besar, tapi tida sebrapa kerasnja, jang mana ampir bikin akoe djato.

„Akoe laloe goenaken pelita boeat soeloehin itoe barang, begitoe tertampak dengen teges akoe poenja kaget boekan alang-kepalang kerna itoe ada madjikankoe jang berbaring diatas tanah de­

ngen berloemoeran darah 1 Tida terasa lagi akoe djadi mendjerit dan tjepet lari masoek kadalem, akoe sesampenja dibawah tangga dari loteng se­

belah barat, dengen keras memanggil „Siotjia"'.

Doea kali akoe berseroe tapi tida ada jang mea djawab, hingga kombali akoe djadi kaget dengen rasa tjoeriga. Makanja akoe kaget jaitoe koetika akoe liwatin itoe tangga, seolah olah diatas loteng terdenger tindakannja kaki orang, tapi tadinja akoe tjoema mengira bahoea madjikankoe kerna denger soearanja andjing dan œaoe toeroen dari loteng.

„Tapi sekarang setelah taoe madjikankoe kena

(7)

Soeara tncnggonggongnja andjing 3 tjilaka, tentoe sekali itoe soeara diatas loteng ada dari siotjia atawa iapoenja boedak A Tjoe, doe- gaankoe itoe dirasa ada kliroe, kerna siotjia soe- da dipanggil doea kali masi belon mendjawab, hal mana akoe djadi bertambah-tambah kaget dan tida habisnja merasa sanget heran. Setelah akoe diam sabentaran dengen lantas menanggil lagi, dan kombali tida dapetken djawaban, akoe ambil poetoesan boeat naek kaloteng goena meliat apa jang terdjadi, dan apa betoel ada katjilakaan, tapi baroe sadia naek tiga tindak, tiba-tiba keliatan siotjia djalan toeroen dari loteng.

„Dengen roepa kaget ia menanja padakoe ada oeroesan apa, akoe laloe sadjelasnja kasi taoe ba hoea madjikankoe soeda ada jang boenoeh, omo ngankoe telah bikin ia begitoe kaget dan ampir sadja djato pangsan, dengen tjepet ia ikoet akoe djalan kablakang, begitoe menampak ajahnja ber baring diatas tanah, dengen tjepet ia menoebroek pada itoe badan jang berloemoeran darah. Ini koetika mendadak akoe inget pada toekang da- poer Tang Hien, kenapa ia tida djadi mendoesin dengen soearanja andjing jang menggonggong be gitoe gemoeroe ? Maka akoe laloe pergi kadapoer, tida doega dipintoe dapoer Tang Hien djoega de ngen kakoe ada berbaring, sedeng iapoenja djidat penoeh dengen tanda-tanda darah, njata sekali iapoen soeda dapetken tjilaka sebagi madjikan­

koe.

„Selagi akoe tida bisa berboeat soeatoe apa, tiba-tiba kadengeran siotjia panggil padakoe, ma­

ka akoe laloe menoedjoe ka itoe djoeroesan, itoe koetika A Tjoe djoega soeda bangoen, menoeroet

(8)

4 Soeara menggonggongnja andjing

siotjia poenja omongan, madjikankoe masi belon tarik napasnja jang pengabisan, dan ada harepan boeat ditoeloeng, ia telah soeroe akoe bceat pang gil thabib. Akoe menoeroet itoe prentah dan per gi ka Hospitaal Lam Siang (Nan-hsiang) boeat panggil doktor, tida lama doktor telah dateng, dan dari ketrangan siapa betoel sadja madjikan­

koe roasi belon mati dan tjoema ada sedikit hare pan, dengen sigra madjikankoe soeda diangkoet ka hos itaal. Berbareng dengen itoe akoe laloe ba ngoenin Tang Hien, kerna loekanja Tang Hien tida brapa berat, maka ia tida perloe masoek roe mah sakit lag', b ï S ü k pagihnja siotjia soeroe akoe naek kreta pertama kasi kabar pada madjikan moeda, dan ia soeda bawa akoe kemari, semoea ada penoetoeran jang betoel, tida sepata ber- djoesta."

Eng Seng sembari menoetoer demikian pada Hok Song. disampingnja djoega ada berdiam Thio Heng Keng, iapoenja madjikan moeda.

Sehabisnja sang boedak menoetoer. Heng Keng laloe moelai njataken iapoenja maksoed kedate- ngan dengen bilang . „Hok sianseng, itoe ada ke trangan ringkes sadja, kaloe kaoe maoe taoe Ie bih terang keadaannja, itoelah kaoe haroes pergi preksa karoemahkoe, akoe rasa ajahkoe poenja tjilaka kena dikaniaja orang ada sänget menghe- ranken, maka harep toean soeka tjapeken hati, dan oendjoekin dengen terang pemboenoehnja.

Hok sianseng, apa sekarang kaoe bisa sama-sama p e r g i d e n g e n k i t a T'

Hok Song jang ada dipioggir perapian, semba ri isep roko ia sembari dengerin itoe doea orang

(9)

Soeara menggonggongnja andjing 5 poenja perkataan.

Kemoedian dengen taro iapoenja pipa, ia laloe berkata ; „Baek djoega, kerna dari sini ka Lam- j slang tida brapa djaoe, kita orang boleh pergi I-

sebentar." !

„Tapi,"' mendadak Hok Song berkata poelah,

„ini koetika akoe ada poenja bebrapa soerat pen \ ting jang moesti dibalesin, maka lebih baek kaoe j orang pîrgi doeloe, kita orang nanti aken me- •;

njoesoel dengen kreta blakangan." j|

Pada djam doea belas liwat seprapat dari itoe ji hari, kita orang (Hok Song dan Pauw Long. Red.) ji telah menoedjoe ka Lam-siang. Ditengah djalan ; Hok Song ada batja soerat kabar boeat tida boeang tempo dengei pertjoema, sama sîkali ia , tida bitjaraken tentang itoï pemboenoehan diroe mahnja familie Thio.

Itoelah ada djadi iapoenja kabiasaan, jaitoe pada sebelonnja sesoeatoe perkara dipreksa sampe te- r a n g , i a t i d a m a o e r o e n d i n g k e n d e n g e n s e m b a r a - l i

ngan. ;|

Akoe (Pauw Long, jang menoetoerken ini tje- ;|

rita. Red ) memang taoî iapoenja tabeat, maka tida adjak bitjara padanja dengen pertjoema, dan terlebih doeloe baek akoe toetoerkea sedikit riwa jatnja itoe orang jang tjilaka.

Thio Tjay Hok sebetoelnja ada seorang jang ternama didaerah Lam-siang, doeloenja ia pernah boeka toko b?ras di Siarg-hay (Shanghai), ini wak tceia jang roepanja scec'a poenja tjoekoep bekel maka telah pindah tinggal ka Lam-siang, ia ada poenja satoe anak prampoean dan satoe anak lelaki.

(10)

6 , Soeara tnenggongflongnja andjing

Anak lelakinja jaitoe Heng Keng soeda beroesia 21 taon, ia ada kerdja disatoe toko tepoeng di Siang-hay, sedeng jang prampoean ada bernama Sioc Hong, ia tadinja pernah masoek sekola be- brapa taon di Siang-hay, tapi ini wak toe ia ada tinggal dengen ajahnja di itoe tempat jang tida bra pa rame.

Selaen ajah dan anak berdoca, Tiay Hok ada poenja tiga boedak, jang satoe adalah boedak lelaki Kang Eng Seng. siapa baroe masoek kerdja kira-kira 3 boelan. jang laen adalah Tang Hien toekang dapoer dan telah kerdja ampir satoe taon, satoenja lagi adalah boedak prampoean A Tjoe, siapa sedari kttjil soeda kerdja pada familie Thio.

Tida lama kreta api soeda sampe di Lam-siang, Kang Eng Seng ternjata sedeng nienoenggoe di Station atas kedatengan kita, menoeroet omongan nja itoe boedak, roemahnja Thio Tjay Hok tida brapa djaoe, maka kita bertiga laloe djalan beren deng.

Akoe liat djalanan jang meneroes ka station kreta api ada sanget lebar, dikedoea -pinggiran ada ditanemin banjak poehoen, akoe rasa dimoe- sim panas keadaan disini ada sanget indah dan adem. Samentara di itoe tiang-tiang dari telefoon ada ditempelin banjak nasehat boeat publiek, jang mana ada mengoendjoekin satoe kasopanan dari itoe bilangan.

Kita orang sembari djalan sembari mengobrol.

Eng Seng ada bilang bahoea politie soeda lakoe- ken pepreksaan, dan kadapetan bahoea pintoe kebon telah di bikin roesak, kamar toelis sebelah timoer kailangan doea barang dari tembaga dan

(11)

Soeara menggonggongnja andjing 7 satoe peti dari kajoe merah telah dibikin roesak, pada tanah disebelah loear pintoe kebon, sebab kemaren maletn pernah toeroeo oedjan, maka di sitoe keliatan teges tanda dari kaki orang, jang meneroes kadjalan besar, hingga keloear masoek- nja itoe tanda kaki kehatan terang.

Lebih djaoe Kang Eng Seng bilang bahoea da lem satoe mingqoe ini, di itoe bilangan pernah terdjadi doea perkara pentjoerian, jang satoe tida kailangan brapa besar, tapi laen pentjoerian jang dilakoeken pada saorang hartawan, telah kaila­

ngan barang seharga 1000 oewang mas lebih, perkara mana sampe ini waktoe masi belon bisa dipetjehken. Menoeroet doegaan dari politie, ka- barnja ini pasti dilakoeken oleh pendjahat dari iaen tempat.

„Perkara pentjoerian jang doea kali itoe, apa ada orang jang dapet loeka ?" tanja Hok Song.

„Tida," djawab Eng Seng, „melaenken menoe roet ketrangan politie, dikoetika itoe hartawan kailangan barangnja, pada malem terseboet djoega ada terdenger sjeara menggonggongnja andjing dengen rioe sekali, maka perkara jang terdjadi pada madjikankoe, dirasa ada satoe „djalan" se­

perti jang pirnah terdjadi doeloean."

„Kendati ini ada perboeatan memboenoeh jang ked;em," kata Hok Song kemoedian,„tapi roepa nja boekîn bermaksoed demikian, ini koetika tida perloe ki.a banjak omong."

II.

ROEMAH dari familie Thio jang apes ada madep kaselatan, sama sekali ada doea roeangan

(12)

8 Soeara menggongootiqnja andjing

roeangan pertama ada biasa, sedeng dirceangan kadoea ada tnemake loteng, depannja roemah ada satoe tegalan loeas, sedeng diblakang ada satoe kebon ketjil, dengen dilingkoengin oleh pager tem bok jang pendek.

Kita telah masoek ka dalem, dimana Thio Heng Keng soeda panggil kita ka dalem satoe kamar jang sepi, tiba-tiba iapoenja tabeat jang tadi pagih begitoe pendiam sekarang soeda bero bah.

„Akoe soeda dapetken sedikit ketrangan, tjoe- ma kaloe maoe dibitjaraken soenggoe sanget ma loe " kata Heng Keng, setelah berdiam sesaat lamanja ia teroesin poelah berkata : „Sebab ade prampoeankoe Sioe Hong ada poenja satoe temen lelaki, jaitoe goeroe kepala dari sekolah rendah ka ampat disini, bernama Hiok Siauw Wan, doeloe ia sering dateng kemari, hingga per hoeboengannja dengen adekoe ada begitoe rapet, malah ia pernah dateng melamar, tapi ajahkoe tida bisa meloeloesin kerna tida setoedjoe. Pada tiga hari jang laloe ajahkce dengen Siauw Wan pernah tjektjok, dan ajahkoe bilang bahoea sadjek sekarang ia tida boleh indjek poelah ini roemah : achirnja dengen goesar Siauw Wan djalan pergi.

Maka itoe akoe rasa perkara semalem djoega, brangkali "

Mendenger sampe disitoe Hok Song tjepet ge rakin tangannja tanda menjegah seraja berkata :

„Diam, kaoe poenja maksoed akoe soeda menger ti, akoe maoe tanja padamoe, bahoea kaoe poe­

nja ade dan Siauw Wan, apa perhoeboengannja jang doeloe-doeloe kaoe dapet taoe ?"

(13)

Soeara menggonggongnja andjing 9

„Ja, akoe taoe," djswab Heng Keng, „malah ia sering soerat-menjoerat dengen akoe."

„Djadi kaloe begitoe, baroesan koetika dipengi nepankoe kàoe bilang ada niengheranken, apa di tcedjoeken padanja ?"

„Boekan begitoe, kerna adekoe dan SiauwWan poenja pernikahan belon tetep djoega ia tjektjok dengen ajahkoe atawa tida sama sekali akoe tida taoe, setelah baroesan akoe menanjaken pada A Tjoe, baroelah akoe taoe, maka akoe tjoerigain padanja meloeloe ada berdasar atas pikirankoe dan keadaan jang bisa terdjadi."

Hok Song manggoetin kepalanja dan nnenaiija poelah : „Kaoe poenja pikiran ada begitoe, tapi kita maoe preksa lebih terliti, maka dihsrep kaoe tida ganggoe pada kita. Dan sekarang begimana ajahmoe, apa kaoe soeda pergi tengokin ajahmoe ka hospitaal ?"

,Soeda,'' djawab Heng Keng, „kendati ia masi belon tarik napasnja jang peng.ibisan, tapi ada sedikit sekali hirepan atas dirinja, sebab iapoenja otak soeda kena loeka."

„Apa loeka dari golok V'

„Boekan, ia kena dibikin loeka oleh tahang aer kajoe dari roemahkoe, sedeng itoe tahang djoega roasi ada dipinggir soemoer di kebon, atas Itoe tahang ada doea tanda darah, njata sekali Tang Hien poenja loeka djoega ada lantaran ke na katimpah itoe barang."

„Begimana dengen Tang Hien, apa soeda bae kan?" tanja poelah Hok Song.

„Ia masi tidoer d;kamar sebelah timoer dari

(14)

Soeara menggopggongnja andjing kebon, tapf ia soeda bisa bitjara apatah toean maoe pergi tanja padanja ?"

,Ja, tentoe sekah\, dan malahan sebentar poeiah akoe tnoesti ketemoeken ade prampoeanmoe, tapi boeat bermoela akoe moesti preksa tanda kaki dan pintoe kebon, harep kaoe soeka oendjoek

djalan."

Kita orang laloe keloear dari pintoe roeangan kadoea jang menemboes kadalem kebon, dimana lantas menampak diatas tanah ada tanda-tanda darah jang begitoe banjak, inilah ada tempat di mana Thio Tjay Hok terkaniaja orang. Eng Seng briken ketrangan bahoea itoe koetika madjikannja poenja kedoea kaki ada diatas tanggga batoe, se deng kepala dan badan berada diatas tanah ba- wahnja tangga.

Eng Seng dengen menoendjoek pada itoe sade rekan kamar dari sebelah timoer laloe berkata :

„Itoelah ada dapoer dan tempat tidoernja Tang Hien, sebelah loearnja dapoer ada satoe soemoer, sedeng itoe tahang kajoe jang ada dipinggir soe­

moer, jalah barang jang telah digoenaken boeat lakoeken kedjahatan semalem."

Hok Song madjoe lebih deket dan ambil itoe tahang kajoe boeat dipreksa dengen terliti sekali, akoe djoega laloe ikoet boeat meliat.

Kadoea pinggirannja itoe tahang kajoe ada tan da dari darah, tjoema sadja besar dan ketjilnja tanda tida sama.

Hok Song setelah meliat sebentaran, iapoenja mata mendadak djadi bergerak memandeng kian- kemari tida brentinja.

(15)

Soeara menogonggongnja andiing 11

„Ini tahang ada berat," kata ia seorang diri,

„orang poenja batok kepala dan leher jang be- gitoe empoek, tentoe sekali tida bisa tahan."

Sembari berkata ia telah taro poelah itoe ta­

hang kajoe katempatnja dan teroes djalan me- noedjoe ka pintoe kebon.

Itoe kebon pernahnja ada diblakang roemah, pintoe kebon terpisa dengen djalanan ada kira- kira toedjoe atawa delapan tindak, maka tanda kaki dari pintoe kebon ka djalanan sama sekali boelak-boelak ada lima atawa anembelas tanda jang bisa keliatan dengen terang sekali.

Hok Song ambil dan goenaken ia poenja kij­

ker, dan dengen bongkokin badan ia memereksa ka atas tanah.

„Ini ada tanda dari sapatoe koelit." mendadak kata ia.

„Betoel," kata Eng Seng, „baroesan politie djoega pernah bilang demikian."

„Di kaoe orang poenja roemah apa ada jang pake sepatoe koelit ?"

„Ada," djawab Eng Seng, „tapi "

Hok Song djadi angkat kepalanja dan mena- nja : „Kenapa kaoe tida bilang teroes ?"

Eng Seng poenja mata ditoedjoeken pada moeka Heng Keng, sedeng moeloetnja tinggal tjelangap zonder bisa berkata soeatoe apa.

„Betoel," Heng Keng samboeng omongannja Eng Seng, „akoe doeloe memang pake sepatoe koelit, tjoema sadja sepatoekoe ada lebih besar dari ini tanda sepatoe, aih ja, sekarang akoe

(16)

12 Soéara rnenggonggongnja andiing inget, Siauw Wan djoega sering pake sepatoe koelit, apalagi besarnja ada ampir sama, Hok sianseng, kaoe pikic apatah ini ada - '

H o k Song tjepct manggoetin kepalanja tanda ® ^ mengerti seraja berkata: „ïni pasti ada satoe hoekti jang penting, sekarang kaoe orang boleh j liat, inilah ada tanda masoek, dan jang ini ada tanda keloear, tiap langkah terpisanja tida brapa « « berbeda djaoe, ,Pauw Long, tjoba kaoe mari liat ini satoe tanda sepatoe, sesoenggoenja ada har­

ga boe3t dipahamin."

Sehabisnja berkata ia serahken itoe kijker pa- dakoe.

A k o e dengen goenaken itoe kijker laloe meliat kasebelah bawah, dan ternjata boekan sadja itoe satoe tanda terbanding dengen jang laennja ada lebih pandjang satoe duim, tapi di indjekennja djoega tida rata.

„Apatah ini ada laen orang poenja tanda kaki ?"

pikir akoe seorang diri. '

Hok Song sebagi djoega telah dapet bade pi- kirankoe. ia mendadak telah berkata : „Boekan, kaoe liat sadja kedoea oed)oengnja ini tanda ^ sepatoe ada lantjip, teroetama jang madep kase- ^ latan ada lebih terang, ini pasti ada tanda dari kaki koetika keloear dan masoek, kebetoelaa mebdjadi satoe, makanja telah meroepaken ini

matjem tanda." Q {

„Betoel," achirnja kata akoe sembari manggoe , . tin kepala, „tjoema sadja kaloe -diliat sakiebatan ' tida gampang orang bisa tetepken." • t-

(17)

•^oeara menQqongqongnja andj'ng

Hok Song laloe oekocr itoe tanda sepatoe, ke- tnoedian ia berdiri dan menanja pada Kang Eng Seng: „Menoeroet ocnonganmce baroîsan, kace bi lang semalem diwaktoe mendoesin, kaoe ada de- nger sepoeternja roemah soeara andjing jang meng gonggong dengen rioz sekali, njata sekali itoe gonggongannja andjing soeda latna berboenji, dan boekannja kaoe mendoesin kerna baroe denjer soeara pertama dari itoe andjing-andjing, apa betoel demikian ?"

„Betoel, toean," djawab Kang Eng Seng, „ker na akoe ada orang jang paling soeka tidoer, djika tjoema denger satoe doea kali çonggongannja an djing, tida nanti akoe djadi mendoesin "

Hok Song manggoetin kepalanja, kemoedian ia menoleh dan berkata pada Thio Heng Keng ; „Se karang akoe harep kaoe soeka tjapeken diri per­

gi kaloteng, dan oendang ade prampoeanmoe ke mari, kerna akoe maoe madjoeken pertanjaan pa danja."

Heng Keng selagi hendak balikin badannja boe at masoek kadalem, tiba tiba Hok Song telah ber kata poeiah : „Pelahan doeloe, kaoe orang boekan tab ada kailangan barang? Itce barang-barang jang ilang sebetoelnja ada barang apatah ?"

„Satoe hiolcuw koeno dari tembagE;" djawab Heng Keng, „dan satoe patoeng Lohan koeno djce ga dari tembaga, sedeng itoe peti dari kajoe merah djoega telah dibikin roesak, tjoema sadja barang apatah jang ada dalem' itoe peti, boekan sadja akoe, sedeng ade prampoeankoe djoega tida da- pet taoe."

(18)

H Soeara menggonggongnja andjing

Hok Song kiroetken alisnja.

„Ini soenggoe sänget sajang," kata ia, „dan itoe doea barang tembaga apatah ada berharga m a h a l V'

„Itoe satoe hiolouw sadja bisa lakoe lima atawa anem poeloeh dollar," djawab Heng Keng, ,,tapi patoeng Lohan brangkali tida sampe begitoe ma­

hal, akoe rasa ini ada perboeatannja orang jang sengadja maoe lakoeken penganiajaan, tapi ia te­

lah sekalian tjoeri itoe doea barang, soepaja o- rang kira ada perkara pentjoerian."

Hok Song manggoetin kepalanja dan bark ata :

„Baek, kaoe boleh pergi ka loteng, sekalian pang gil boedak prampoean A Tjoe."

Heng Keng sigra berlaloe, sementara kita orang bertiga laloe djalan kapintoe jang sebelah blakang, akoe menampak pinggir pintoe telah kena dibikin roesak oleh barang tadjem.

„Kaloe masoek dengen goenaken ini tjara roesa kin pintoe, sesoenggoenja boeang banjak tempo."

kata Hok Song seorang diri.

„Ja betoel," akoe menjelak, „kerna soeara roe sakin ini pintoe sadja, soeda tjoekoep boeat me- nerbitken menggonggongnja andjing."

Hok Song manggoetin kepalanja, kemoedian ia laloe djalan menoedjoe kadapoer, sebelah depannja pintoe dapoer ada berbaring satoe andjing item ketjil.

Dengen menoendjoek-pada itoe binatang Hok Song laloe menanja : „Apatah ini ada andjing disini?"

Eng Seng njataken betoel.

(19)

Soeara menggonggongnja andjing 15 Itoe koetika dalem dapoer ada dialan keloear satcc orang, djidatrja itoe orang ada diverband, satnentara paras moekanja ada sedikit poetjet, oesianja kira-kira koerang lebih ampat pceloeh ta on, akoe lantas doega ia pasti toekang dapoer Tang Hien.

Eng Seng lebih doeloe menghampcrin padanja, setelah oetjapken bebrapa pata omongan. Tang Hien keliatan mendeketin pada kita.

„Loekamoe apa soeda moelai baekan ?" tanja Hok Song.

„Soeda banjak baekan," djawab Tang Hien,

„loekakoe tida sebrapa berat, tapi begimana de­

ngen madjikankoe ? Apa ia masi idoep ?"

„Akoe masi belon liat padanja," kata Hok Song dengen golengken kepalanja, „menoeroet omongan kaoe poenja madjikan moeda, brangkali ia soeda tida ada harepan lagi, sekarang akoe harep kaoe toetoerken dengen terang apa jang semalem telah terdjadi."

„Sedikit sekali apa jang akoe taoe," Tang Hien moelai mcnoetoer, „semalem kira-kira diwaktoe tengah malem, akoe djadi mendoesin kerna soea- ranja itoe andjing Hek-hek, dan berbareng dengen itoe akoe seperti denger soeara didorongkennja pintoe kebon. Akoe taoe pasti ada apa-apa jang tida teringin, maka dengen tjepet akoe toeroen dari pembaringan dan pake badjoe, tatkala mana soeara menggonggongnja itoe andjing djadi tam­

bah keras, akoe lantas boeka pintoe dapoer dan djalan keloear, tiba-tiba angin dingin jang meni- oep keras telah bikin akoe goemeteran, dan akoe

(20)

16 Soeara menggonggongnja andjing menampak seperti ada sakoempcelan bajangan item, selagi akoe hendak mendjerit, mendadak akoe rasaken djidatkoe kena ditimpah oleh sema tjem barang keras, lantaran mana akoe djadi dja to tergoeÜng, moelai dari itoe waktoe apa fang telah kedjadian akoe lantas tida dapet taoe lagi, sampe koetika dokter sirem akoe dengen aer di ngin, baroe akoe taoe madjikankoe soeda kena di kaniaja orang.''

„Diwaktoe kaoe mendoesin dari tidoer,'' tanja Hok Song, ,,apatah tjoema itoe satoe andjing item jang menggonggong ? Atawa masi ada laen an­

djing dari tetangga jang toeroet menggonggong?"

,,Diwaktoe akoe mendoesin," djawab Tang Hien, akoe rasa seperti djoega andjing koening dari fa miiie Lie disebelah, djoega toeroet menggonggong, blakangan akoe tfda terlaloe ambil poesing, ker- na tjoema memperhatiken apa ada pentjoeri ata­

wa tida, makanja tida bisa tetepken brapa banjak andjing telah berboenji."

„Tapi soeara menggonggongnja andjing ada be sar atawa ketjil, kaoe tentoe dapet taoe."

„Akoe inget tida sebrapa besar."

,,Ini njata sekali diwaktoe pendjahatnja niasoek soeda bikin persediaan dan berlakoe hati-hati,"

akoe toeroet tjampoer bitjara, ,,maka selaennja an djing dari ini roemah, tida bikin kaget pada laen laen andjing, blakangan koetika nsaksoednja soeda kesampean dan melariken diri, kerna hatinja goe goep maka telah menerbitken soearanja andjing

jang gemoeroe."

(21)

Soeara roenggonggongnja andjing \1 Hok Song tida bilang apa apa, samentara Tang Hien setelah manggoetin kepalanja laloe masoek kadalem roeangan roemah.

Tempo kita baroe masoek diroeangan roemah.

Heng Keng bersama iapoenja ade prampoean Si- oe Hong dan boedak A Tjoe djoestroe soeda toe roen dari loteng.

Sioe Hong ada satoe gadis jang kira-kira be- roesia delapan atawa sembilan belas taon, moeka nja ada rada-rada pandjang, kedoea matanja jang item ada sänget tjeli dan bersih, paras moekanja loemajan djoega, tapi iapoenja pakean semoea ada baroe, ia ada memake badjoe prampoean jang pan djang dengen warna aboe-aboe, kakinja memake kaos soetra dan sepatoe koelit tinggi, sedikit poen tida oendjoekin pemaloean sebagi gadis pegoenoe ngan.

Itoe boedak prampoean oesianja ada ampir sa ma dengen Sioe Hong, kedoea matanja ada tjeli, menandaken iapoen seorang tjerdik.

Koetika Hok Song membri hormat pada Sioe Hong sikepnja itoe gadis ada sänget adem sekali:

atas pertanjaannja Hok Song tentang kedjadian semalem, kombali telah didjawab dengen pendek, menoeroet pengakoehannja, ia bilang semalem koe tika lagi enak tidoer, mendadak telah kena dibi­

kin mendoesin oleh Eng Seng, blakangan ia ba­

roe taoe ajahnja ada orang kaniaja.

„Soearanja andjing apa kaoc djoega ada de- nger ?" tanja Hok Song.

„Koetika akoe toeroen dari loteng," djawab Si­

oe Hong, ,.akoe masi denger soearanja andjing

(22)

18 Soeara mencrgonagongnja andjing jang menggongong, tapi soeda djarangan."

..Kaloc begitoe, diwaktoe sebelonnja kaoe toe- roen dari loteng, djadi kaoe tida dapet denger?"

hoe gadis manggoetin kepalanja sambil djawab:

„Tida."

,,Kaloe menoeroet omonganmoe," kata Hok Song dengen pelahan, „njata sekali kaoe mendoe sin lantaran dipanggil oleh Eng Seng."

Sioe Hong dengen mata tetep memandeng ka bawah dan soeara pelahan ia djawab ; ,,BetoeI."

Ini koetika Heng Keng dan A Tjoe ada meman deng pada moekanja Sioe Hong, sesaat kemoedi an marika pindahken pemandengannja kadjoeroe- sannja Hok Song.

Hok Song poen liriken matanja pada itoe gadis, seperti telah mendoega jang omongannja Sioe Hong tida betoel,

Itoe koetika djoestroe dari loear ada djalan ma soek seorang jang berpakean sebagi commissaris, Sioe Hong telah goenaken itoe koetika baek boe at berlaloe, samentara Hok Song tida menjegah, i^ hanja meliatin pada itoe commissaris.

Setelah masing-masing membri hormat, itoe com missaris laloe berkata : „Kita orang telah tjari ke trangan di tetangga-tetangga dari ini roemah, toe an roemah dari familie Lie disebelah timoer djoe ga soeda dibikin mendoesin oleh soearanja andjing, dan malah ia masi dapet denger soearanja tinda­

kan kaki jang lari disatoe lapangan blakang roc mah; selaen dari itoe kita ada tjari ketrangan di hotel-hotel dalem ini bilangan, dari mana dapet taoe ada doea tetamoe jang menjoerigaken, ini

(23)

Soeara menggonggongnia andjing ^ hari diwaktoe masi pagih itoe doea tetamoe dari laen tempat soeda berlaloe."

Hok Song toendoekin kepalanja boeat berpikir, kemoedian ia laloe berkata pada itoe commissaris:

„Baek, ini koetika akoe djoega telah ambil poe- toesan boeat tjari ketrangan diloearan, akoe harep kaoe soeka djadi pengoendjoek djalan."

Kemoedian Hok Song telah bisikin padakoe dengen bilang: „Pauw Long, kaoe tinggal disini, dan madjoeken pertanjaan pada A Tjoe, tjoema sadja kaoe haroes berlakoe hati-hati, kerna ia poenja omongan ada sänget penting. Akoe aken pergi tida lama pasti dateng poelah."

Sehabisnja berkata ia laloe djalan dengen ter-t boeroc-boeroe sama itoe commissaris.

III.

HOK SONG setelah pergi, Thio Heng Keng djoega soeda goenaken itoe kasempetan boeat pergi tengokin ajahnja di hospitaal.

Akoe laloe soeroe Kang Eng Seng berlaloe, soepaja bisa madjoeken pertanjaan pada A Tjoe dengen berdoea sadja.

Baroesan koetika Sioe Hong ditanja oleh Hok Song, akoe liat A Tjoe jang denger djawabannja Sioe Hong, soeda oendjoekin roman seperti kaget dan geli, njata sekali ia poen tida pertjaja penga koehannja Sioe Hong.

Dengen omongan haloes akoe laloe menanjaken pada itoe boedak, ia telah bilang bahoea semalem iapoen kena dibikin mendoesin oleh soeara gong

(24)

20 Soeara menggonggongnja andjing

gongannia andjing jang begitoe keras, berbareng dengen i'oe ia denger ada soearanja orang boeka pintoe kamar, dan ada jang toeroen dari loteng, tapi tida lama kemoedian terdenger soearanja orang tnasoek kadalem kaoi^; tida selang brapa saat, lantas terdenger Eng Seng dari bawah loteng metnanggil-tnanggil, maka ia lalce djalaa toeroen dari atas loteng.

„Kaoe bilang jang kaoe denger orang boeka pintoe kamar, sebetoelnja apa kaoe taoe dari kauarnja siapa ?" begitoe akoe menanja.

A Tjoe toendoekin kepalanja, setelah berdiam sekoetika lama, baroelah ia mendjawab : „Dari kamarnja siotjia."

Hatikoe djadi terprandjat, dan dapetken sedikit gontjangan, kerna akoe pikir memang ini ketra- ngan ada sanget penting.

„Apa kaoe tida bisa salah ?" tanja lagi akoe.

„Madjikanmoe djoega ada tidoer diloteng, apa tida boleh djadi kaloe ia jang boeka pintoe ka­

mar ?"

„Tida," djawab A Tjoe, „kerna antara kamar siotjia dan kamarkoe tjoema terpisa dengen satoe dinding, sedeng madjikankoe poenja kamar ada deket dengen tangga, apalagi soeara tindakan dari sepatoe koelit jang tinggi, akoe soeda biasa denger, pasti boekan laeti dari siotjia."

„Kaloe begitoe, apa kaoe taoe diwaktoe ia ke loear ada toeroen dari loteng atawa fida ?" akoe tanja poelah padanja. „Atawa tjoema berdiri di atas tangga sabentaran, aken kemoedian balik lagi kakamarnja ?

(25)

Foeara menggonggongnja andjing ^

„Tida bisa ditetepken, akoe tjocma denger se­

telah ia keloear dari kamar lantas toeroen kaba- I ^ wah, liwat kira-kira anem atawa toedjoe oaenit,

kombali terdenger ia masoek lagt kadalem kamar nja."

Akoe pikir baroesan Eng "Seng djoega soeda

^ briken ketrangan jang ia ada denger soeara tin­

dakan kaki diatas loteng, sekarang kombali A Tjoe bilang demikian, njata sekah itoe pasti ada hal jang sesoenggoenja, sebab soeda ada doea saksi jang briken ketrangan sama. Tapi perloe apa dan lakoeken apa Sioe Hong toeroen dari loteng ? Dan kenapa ia telah briken ketrangan djaesta?

Apa brangkali ia ada tersangkoet dengen ini per kara ? Ia toch ada anaknja Thio Tjay Hok ! Akoe soenggoe tida habis mengerti.

„Kaoe setelah denger begitoe terang," akoe ta nja pada A Tjoe lebih djaoe, „njata sekali itoe koetika kaoe soeda mendoesin, kenapa kaoe tida

» bangoen ?"

„Toean," kata A Tjoe, „itoe koetika akoe de nger soearanja andjing jang menakoetken dan se rem, sesoenggoenja akoe poenja hati ada k liwat

* ^ takoet; apapoelah hawa oedara ada sanget dingin sekah, kaloe kabetoelan akoe berbangkit sadja, lantas akoe rasaken gigi satoe sama laen saling ' beradoe, blakangan akoe denger soearanja siotjia

^ O menangis, baroe akoe paksaken diri djalan toe­

roen."

Akoe tanjaken poelah tentang pertjektjokan an tara Hiok Siauw Wan dan Thio T)ay Hok, ke­

trangan dari A Tjoe ada sama dengen ketrangan

(26)

22 Soeara menggonggongnja andiing Heng Keng.

Menoeroet pikirankoe ini hal pasti Hiok Siauw

Wan jang paling menjoerigaken, tertambah meli- ^ I at tingka lakoenja Sioe Hong, seperti djoega ma

rika lebih doeloe soeda bikin perdamian.

Anggepankoe itoe djika ditilik atas dasar keso­

panan koeno, tida nanti bisa kedjadian, dan sama

sekali itoe anggepan ada tida beralesan. "* ' Tapi sebaliknja djika menginget jang kaloe ini

perboeatan dilakoeken atas ingetan jang tergangoe dan orang tida berbakti, tentoe sadja bisa kedj.adi an; djoega ini koetika orang moesti inget ada dje man kamerdikaan, dimana itoe segala ka modern nan jang meliwatin wates ada sedeng mengalir se tjara heibat, hal mana soenggoe bisa bikin akoe bergidikan kendati zonder merasa dingin.

Tida selang brapa lama Hok Song bersama Heng Keng dengen terboeroe-boeroe soeda djalan mendatengin.

Akoe laloe kasi taoe pada Hok Song tentang ketrangan jang didapet dari A Tjoe, itoe koetika mendadak Hok Song telah minta Heng Keng pang gil koempoel semoea orang dalem itoe roemah

karoeangan tengah. ^ ,

Akoe tida taoe apa jang Hok Song maksoed- ken, tapi menilik dari iapoenja mata jang selaloe dihriken kian-kemari, ternj-jta sekali seperti ada per kara jang penting, dan sebagi djoega itoe perka-

ra soeda sampe disaatnja boeat dapetken ketra- # ' ngan djelas.

Sesaat poelah semoea orang dalem itoe roemah telah berkoempoel.

Didepan semoea orang Hok Song laloe berkata :

(27)

Soeara menggonggongnja andjing 23

i

„Ini perkara akoe soeda dapetken ketrangan seka lipoeti baroe sedikit. ïtoe pcndjahat setelah boeka

^ pintoe masoek kadalem, dan loekaken doea orang, telah boeroe-boeroe djalan pergi, jang mana soe­

da menerbitken kagetnja banjak andjing disebelah.

Dalem ini perkara jang menjoerigakcn ada doea orang, pertama jaitoe tetamoe dari laen tempat

> jang setelah tinggal di ini kampoeng tiga hari la- manja, tadi pagih mendadak soeda mengilang, jang laen lagi ada satoe orang jang sanget menjoeriga ken, tapi ia itoe tida sebrapa penting terbanding dengen jang pertama."

„Itoe doea orang jang menjoerigaken, apatah toean soeda dapet taoe terang she dan namanja ?"

tanja Thio Sioe Hong dengen soeara goemeteran.

Hok Song laloe melirik pada itoe gadis, kemoe dian dengen manggoetin kepalanja ia laloe men- djawab ; „Soeda taoe, tapi ini koetika masi bolon perloe dioemoemken. Tjoema sadja "

Itoe koetika tiba-tiba ada keliatan satoe post- looper dateng anterin soerat. Heng Keng koetika telah samboetin itoe soerat dan diliat, mendadak ia oendjoekin roepa kaget seraja berkata ; „Aih, I , toean Hok, tjoba kaoe liat apa ini soerat ada pen

ting ?"

Akoe tjepet mendeketin dan menampak itoe soe rat tjoema terdiri dari bebrapa patah jang ber- boenji :

• O , Jni malem djam doea belas, kita orang haroes ketemoe di bawah djembatan Lam-kiauw, harep tida djadi kapiran, djangan sampe nanti menjesel.

Terkirim dari Ma.''

Hok Song sehabisnja batja itoe soerat, sigra

I

(28)

Soeara menggonggongnja andjing djcega ia oendjoekin roman kaget, lebih djaoe ia preksa dengen terliti itoe soerat dan envelopenja.

„Di ini tempat apatah ada jang dinamaken Lam- kiauw ?" ia menanja.

,.Ada," djawab boedak Eng Seng dengen lantas,

„jaitoe dioedjoeng sebelah selatan dari ini kampoen."

Hok Song manggoetin kepalanja.

„Ja betoel, kata ia kemoedian, ,,itoe soerat ter kirim dari ini tempat djoega pada djam lima so re kemaren, apa jang tertoelis „ini malem" dalem itoe soerat tentoe di artiken tadi malem, si pengi rim roepanja beranggepan jang soeratnja kema­

ren djoega soeda bisa disampeken pada adresnja, dan mengharep kaoepoenja madjikan semalem ke temoeken padanja, tapi siapa taoe post di kam- poeng, selaennja boeat expresbestehng, sesoeatoe soer .t jang terkirim soeda terlaloe laat tida aken disampeken itoe hari djoega pada adresnja. maka ini hari baroe bisa disampeken kemari. Tapi pe ngirim itoe soerat roepanja tida taoe ini atoeran, ma ka tempo ia liat madjikanmoe tida dateng, ia soe da anggep madjikanmoe sengadja tida pegang djan dji, maka ia menjoesoel kemari dan toeroen tangan, sekarang setelah kita taoe terang, kita tjoema ha roes tjari taoe siapa pengirim ini soerat. dengen demikian ini perkara aken lantas bisa beres. Sela en dari itoe akoe maoe tanja pada kaoe orang, ja itoe madjikanmoe pada bebrapa hari ini apa ada oendjoekin sikep laen ? Dan apa ada tetamoe tida terkenal dateng tjari padanja, atawa ia ada trima soerat, dan lantas oendjoekin roepa kaget ? Apa­

tah kaoe orang dapet taoe salah satoe dari itoe perobahan ?"

(29)

Soeara menggonggongnja andjing

Tiga boedaknja Tjay Hok saling memandeng satoe sama laen.

Sesaat kemoedian tiba-tiba Tang riien briken djawaban: „Tetamoe jang masi belon terkenal ti da ada, tapi pada kemaren doeloe sekali koetika tjoedjin poclang dari loearan, mendadak ia oen- djoekin roman sebagi orang ketakoetan, hingga doedoek dan berdiri roepanja ia serba salah.

„lapoenja keadaan jang demikian apa biasanja sering tertampak ?" tanja Hok Song.

„Tida" djawab Tang Hien dengen golengken kepalanja, „sesoenggoenja soesah tertampak sikep jang demikian.'

Hok Song manggoetin kepalanja.

„Baek," kata ia, „menilik dari sini, akoe poe nja doegaan djadi terlebih njata lagi. Sekarang itoe orang tentoe tida ada dalem ini tempat kita haroes dengen lekas kedjer dan bekoek ba tang lehernja, ini soerat lebih baek disimpea doe loe olehkoe, kita ada poenja laen perkara jang maoe dioeroes, maka telah ambil poetoesan boeat balik poelang ka Siang-hay (Shanghai). Kaoe orang disini haroes berlakoe hati-hati mendjaga, djika tida ada perkara a p a - a p a djanganlah sembarangan keloear roemah, dikoeatir pcndjahatnja ada goe naken laen tipoe kedji, sekarang kita tida bisa berlakoe lambat lagi, begitoe dapet kabar baek.

sigra dateng kemari boeat kasi taoe.

Sehabisnja berkata Hok Song manggoetin ke paldnja pada Heng Keng dan ambil slaxet ber- pisa, sigra djoega ia dengen akoe menoedjoe ka station dan naek kreta api balik poelang ka Siang-hay.

(30)

26 Soeara mehggonggongnja andjing

IV.

Dl itoe malem djam toedjoe liwat seprapat, kombali kita berdoea telah naek kreta api menoc djoe ka Lam-siang.

Itoe koetika Hok Song tida brikcn ketrangan soeatoe apa padakoe, ia tjoema bilang sesampenja disana tentoe dapet taoe terang. Tapi ia pernah terangken hasil dari iapoenja pengoesoetan, ia bi lang telah pergi tjari Hiok Siauw Wan tjoema sa dja belon bisa ketemoe, kabarnja Siauw Wan itoe malem ada diroemah familienja jang berada dilaen kampoeng, sampe sekarang masi belon poelang;

lebih djaoe Hok Song soeda dapet ketrangan da ri fihak politie, jang telah preksa karoemahnja Si auw Wan, dan beslag satoe sepatoenja Siauw Wan.

Selaen dari itoe Hok Song djoega dapet taoe bahoea Thio Tjay Hok baroe-baroe ini telah be brapa kali koendjoengin Siang-hay, dan pernah mi noem thee sama-sama kenalan lamanja jang doe- loe pernah berada dalem satoe kerdjaan.

„Apa kaoe taoe siapa itoe orang jang kerdjaan nja sama ?" tanja akoe pada Hok Song.

Hok Song goleagken kepalanja.

„Kaloe begitoe," kata poelah akoe, „itoe soerat jaug berdjandji minta ketemoe, apa boekan ditoe lis oleh itoe orang? Kaoe pikir dalera ini perka­

r a a d a m e n j e l i p s o e a l a p a j a n g r o e w e t V '

„Akoe djoega tida taoe," djawab Hok Song dengen lambat, „tapi lambat atawa lekas kita ba­

kal dapet selidiki."

(31)

Soeara menggonggongnja andjing 27

„Begitnana anggepanmoe tentang Hiok Siauw Wan ?" akoe mcnanja. „Semaleman ia tida poe-

^ iang karoemah, sebagi djoega iapoen ada ter- sangkoet, begiraana kaoe poenja doegaan ?''

Itoe pertanjaan tida didjawab oleh Hok Song, ia pesen soepaja akoe berlakoe sabar, dan toeng goe sampe terpetjanja itoe resia soelit.

Koetika kita sampe di Lam-siang, didjalanan te i Iah begitoe sepi sekali, kerna hawa oedata ada sänget dingin, maka kebanjakan orang telah toe- toep pintoe roemahnja.

Hok Song telah bawa akoe sampe diloear roe mahnja familie Thio, setelah diloear memoeter sa I toe kali, tapi ia tida lantas masoek, achirnja kita menoedjoe kabawahnja satoe poehoen besar jang

! terpisa dengen itoe roemah kira-kira seratoes yard , djaoenja, dimana kita laloe tinggal diam.

j „Pauw Long," kata ia dengen pelahan, „kita i orang ini malem bersantap disini sadja."

' Sehabisnja berkata Hok Song laloe ambil koe- we kering, daging sampi dan laen-laen barang da ri iapoenja tasch koelit, ia bagiken itoe makanan boeat akoe sebagian.

* Selagi akoe merasa heran tida taoe apa iapoe­

nja maksoed, mendadak dengen pelahan ia telah berkata poeiah ; „Ini malen aken ada komedi jang

•* rame, kaoe boleh makan kenjang kemoedian ba~

J a roe nonton sampe poeas."

Sekarang akoe moelai mengerti sedikit, kerna ti ) ( da perloe banjak rewel, maka samboetin itoe san I tapan boeat dimakan.

' Baroe sadja akoe habis makan, dan selagi Hok

(32)

28 Soeara menggonggongnja andjing

Song beresin sisanja makanan di iapoenja tasch ^ koelit, tiba-tiba keliatan ada djalan mendatengin

satoe orang dengen roepa goegoep. ^

Hok Song telah tarik akoe poenja lengan ta­

ngan, seolah-olah tjegah akoe boeat berlakoe bri l sik.

Kabetoelan itoe malem awan jang tebel tida ^ brentinja pindah dari satoe kalaen bagian, hingga

remboelan poenja sinaran sabentar terang dan se saat gelap, tapi itoe orang jang tida pake sepatoe dan badjoenja pendek, masi bisa dihat dengen sa nget teges.

Tida lama orang mana soeda meliwatin poe- hoen besar dimana kita berada, dan teroes menoe djoe karoemahnja familie Thio, tida lama kadenge ran ia ketok pintoe dan djalan masoek.

„Siapatah itoe orang ?" akoe menanja.

„Inilah ada satoe permaenan komedi jang bakal

menarik," kata Hok Song, „itoe orang tjoema ada ^ pegang rol ketjil, kaloe akoe terangken berbalik

aken tida menarik hati, kaoe sendiri boleh Hat sadja."

Diam-diam hatikoc djadi djengkel.

Tida selang brapa lama. itoe orang badjoe pen ® dek telah keloear poelah dengen di ikoetin satoe

orang, jang dengen terboeroe-boeroe soeda liwa- tin poelah didepan kita.

Koetika marika djalan lebih deket, akoe kenalin ' orang jang djalan diblakang, boekan laen dari

anaknja si tjilaka Thio Tjay Hok jaitoe Thio •

Heng Keng. t

Akoe tida taoe kamana ia maoe pergi, kerna Hok

(33)

Soeara menggonggongnja andjing M

Song tida maoe terangkeri, kendati nienanja djoe ga tentoe tide goena.

g Kita orang tinggal berdiam dengen saling me- mandeng, akoe rasaken sänget sepi dan kesel se-

^ kali. Hok Song itoe koetika laloe tjari doea po tong batoe bongpay scerce akoe berdoedoek, ke

• • moedian ia ambil satoe cigaret kasiken padakoe,

• " hingga akoe terpaksa isep itoe cigaret.

Setelah menoenggoe poelah kira-kira satoe djatn, hawa oedara tambah dingin, samentara keadaan disapoeternja tempat ada begitoe soenji, ketjoeah soearanja andjing dari kedjaoehan jang kadang-ka dang terdenger, dengen silirannja angin dari oeta ra, hingga akoe rasaken itoe waktoe sanget se­

ram sekali.

„Kita orang menoenggoe disini, sebetoelnja ma ce bikin apa ?" tanja akoe dengen tida sabaran.

•plok Song dengen sikep tinggal adem laloe men djawab : „Kita maoe nonton komedi dengen zon- ' der bajaran. Kaoe haroes bersabar, sabentar lagi

aken sigra maen."

Belon habis ia oetjapken omongannja, tiba-tiba akoe dapet liat didjalanan ada satoe orang djalan dengen menjoerigaken, ia itoe sembari djalan sem , bari tida brentinja memandeng kadepan dan bla-

kang, roepanja sebagi djoega ia ada seorang jang mempoenjai kesalahan.

t " o- Hok Song koetika liat itoe orang, tiba-tiba ia lempar sisahnja cigaret, dan pasang lebar kedoea matanja, dengen oendjoekin roman jang sanget ka i get sekali.

Sesaat kemoedian itoe orang telah djalan deket

(34)

30 Soeara menggonogongnja andjing

poehoen besar. Hok Song dengen djalan pelahan laloe menoedjoe kabawahnja itoe poehoen besar, dengen diikoetin oleh akoe, kerna remboeian men dadak moentjoel kombali dari awan jang baroe- • ® san sadja tersapoe angin, maka sinarnja ada terang hingga dapet kenjataan bahoea itoe orang mema ke badjoe pandjang dengen dirangkep oleh badjoe pendek, oesianja masi moeda, tapi menilik dari tingka-lakoenja, soenggoe lebih menjoerigaken da ri jang pertama.

Hok Song itoe koetika dengen bongkokin ba- dannja ada koempoel iapoenja soemanget seolah- olah goenaken betoel kekoeatan sepasang matanja;

ia sebagi djoega satoe singa jang dapet korbannja boeat bersedia rampas itoe korban dengen sekoeat nja tenaga.

Koetika ia liat akoe hendak madjoe lebih deket boeat meliat lebih teges, mendadak la goenaken ta ngannja dan keloearken antero tenaga merintangin mäksoedkoe.

Sakedjep kemoedian itoe orang soeda memceter kablakang roemah familie Thio.

Hok Song lebih doeloe laloe djalan, akoe poen dengen berindap-indap lantas mengikoet dari bla- kang, dan memoeter kablakang roemahnja familie ^ Thio dari kedjaoehan.

Akoe liat itoe pemoeda sedeng berdiri dibla- kangnja kebon dari familie Thio, dengen angkat ke palanja memandeng ka atas djendela loteng, itoe o koetika sinar lampoe dari dalem kamar mendadak padem, tapi itoe pemoeda tinggal menoenggoe de ngen sabar diloear pintoe.

Hok Song tarik akoe djalan lebih deket, dan de

(35)

Soeara menggonggongnja andjing 31 ngen menahan napas kita tinggal meliat sadja.

Tida antara lama itoe pintoe kebon dengen pe lahan tergerak, dan dari dalem djalan keloear sa- toe orang, kerna remboelan kabetoelan katoetoep poelah oleh awan tebel, maka akoe tida bisa liat teges siapa jang telah keloear dari dalem, tapi Hok Song soeda dapet liat, dengen bisikin padakoe ia ada bilang: „Jang keloear itoe jalah Sioe Hong 1"

Itoe koetika kedoea orang mana telah menoe- djoe kaoedjoeng sebelah barat dari roemah terse- boet, hingga akoe djadi tida bisa liat lebih njata.

Hok Song tinggal berdiri tetep, dan menoeng- goe dengen roepa sabar, ia tida idzinken akoe ma djoe lebih djaoe.

Kira-kira selang seprapit djem, baroelah kelia­

tan itoe doea orang moentjoel poelah, Sioe Hong lantas djalan masoek kadalem roemahnja, sedeng itoe pemoeda pelahan-pelahan balik poelang.

Hok Song mendadak telah balik menoedjoe ka bawahnja poehoen besar dimana kita telah me- ngoempet, dan koetika pemoeda mana dateng de ket, mendadak Hok Song telah melontjat dan me ngandang ditengah djalan.

„Siauw Wan, pelahan' djalan !" kata ia dengen berbisik. „Akoe maoe bitjara dengen kaoe.''

Akoe sekarang baroe taoe itoe orang ada Sioe Hong poenja katjintaan, jaitoe Hiok Siauw Wan, kerna ia itoe tida mendocga ada moentjoel Hok Song. maka telah bersedia seperti orang maoe me lariken diri, apa maoe tangannja soeda kena dipe gang oleh Hok Song, iang dengen tida rewel la­

gi tarik ia kabawahnja poehcen besar.

(36)

32 Soeara menggongqongnja andjing

Siauw Wan tjoba maoe brontak, tapi akoe soe da briken bantoean dengen pegang satoe tangan-

nja, hingga ia tida berdaja. C

„Kaoe djangan djadi kaget," kata Hok Song pa danja, „akoe ini ada Hok Song, kaoe toetoerken kedjadian sebetoelnja, akoe tida nanti bikin soe- sah dirimoe dengen zonder satoe sebab."

Siauw Wan jang setelah tetepken pikirannja, dengen napas tersîngal-sengal ia berkata ; „Aib, kaoe ini apa ada toean Hok? Akoe sedeng hen­

dak ketemoeken daa minta bantoeanmoe, ini per­

kara sesoenggoenja ada penasaran, sekarang poH- tie telah merasa tjoeriga dan toedoeh akoe djadi pemboenoehnja, dan telah dateng karoemahkoe boeat lakoeken pepreksaan, akoe harep kaoe soe

ka "

„Kemaren malem kaoe ada dimana ?" memoe- toes Hok Song.

„Akoe ada toeroet berdiatioe diroemahnja satoe famihe," djawab Siauw Wan, „boeat ini toean bo leh t|ari ketrangan. ini hari ada orang kasi taoe padakoe bahoea t3ean Tjay Hok kemaren malem terboeaoeh orang, dan politie roepanja, menaro ^ toedoehan atas dir koe, inakanja setengah harian akoe tinggal semb'. eni sadja, baroe sekarang de- ngen diam-diam akoe ketemoeken Sioe Heng, boe at tjari taoe doedoeknja perkara."

„Apa ia teiah bilang ?" tanja Hok Song. *

„Ia bilang kernaren malem telah kena dibikin mendoesin oleh soearanja andjing," djawab Siauw Wan, „tiba-tiba kadengeran ajahnja boeka pintoe dan toeroen kabawah loteng. Blakangan kerna

(37)

Soeara menggonggongnja andjing 33 soearanja andjing semingkin gercioer , i a djadi me rasa tjoeriga kaloe-kaloe ada orang 'v -soek karoe mahnja, maka itoe iapoen tocroet bangoen, ia da

• teng kadeketnja tangga loteng boeat mendenge- rin, tiba-tiba ia denger ajabnja mendjerit „Adoeh

" Kerna ia taoe ada kedjadian ngeri, ma- ka boeroe-boeroe balik masoek kakamarnja."

„Heran, setelah ia denger djeritan ajahnja, ke­

n a p a i a b e r b a l i k m a s o e k k a d a l e m k a m a r ? "

Mendapet itoe pertanjaan Hiok Siauw Wan dja di kamekmek, dan setelah berlakoe sedikit lambat ia baroe mendjawab ; „Itoe koetika sebetoelnja ia telah salah mengerti, ia kira jang Iakoeken kedja hatan brangkali ada akoe. Sebab belori selang bra pa lama akoe dan ajahnja soeda pernah riboet moeloet, makanja ia kira akoe goenaken diwaktoe malem dateng lakoeken pembalesan, k erna ia me rasa tjoeriga tertjampoer takoet, maka telah goe- goep dan tida taoe haroes berboeat begimana ba cknja."

„Djadi iapoenja rasa tjoeriga apa memang ber- alesan dan sesoenggoenja ?" tanja poelah Hok Song dengen melit.

) ,.îtoe sedikitpoen tida berarti," kata Siauw Wan dengen goegoep, „akoe begimana brani lakoeken perboeatan jang melanggar wet? Baroesan akoe soeda kasi taoe pada ia tentang dirikoe, dan seka

^ rang ia soeda mengerti terang."

Hok Song tida menjaoet, ia tjoema toendoekin kepalanja boeat berpikir.

„Toean Hok," achirnja Hiok Siauw Wan ber­

kata poelah, „djika kaoe tida pertjaja, kaoe boleh

(38)

34 Soeara menggonggongnja andjihg

pergi ka Mo-kec-tek boeat menjercpin, kemareä malem apatah akoe pernah tinggalkcn barang sa tindak roemah familiekoe atawa tida ? Dengen dé mikian tjoekoep terangken akoe berdosa atawä tida."

Hok Song setelah berpikir, mendadak ia bèrka ta dengen pelahan : „Baek, ini koetika setelah kaoé tida bisa poelang, lebih baek kace pergi kakan- toor politie boeat serahken diri, tida lama akoe pasti dateng briken poetoesan. Kaoe haroes taoe bahoca Thio Heng Keng sekarang brangkali soe da ada disana dan menoenggoein dengen tida sa baran.'*

Siauw Wan denger Heng Keng djoega ada di kantor pohtie, ia djadi oendjoekin roman heran, sedengan akoe sendiri djadi merasa aneh, sebab itoe ada diloear doegahan. Apatah dalem ini per kara Heng Keng djoega ada tersangkoet ?

„Kaoe lekaslah pergi," kata poelah Hok Song,

„kita masi maoe toenggoe satoe orang. Ka loe kaoe tida menoeroet, nanti dapetken soesah djangan seselin padakoe."

Hiok Siauw Wan beroelang-oelang manggoetin kepalanja, kemoed'an ia djalan pergi kadjoeroesan dari mana baroesan ia dateng.

Akoe merasa tjoeriga, sebab Siauw Wan terang sekali ada persakitan pertama, tapi kenapa Hok Song telah lepasken dengen begitoe gampang.

Tiba-tiba dengen pelahan Hok Song bilang pa­

dakoe ; „Sabermoela akoe taoe bahoea omongan n)a Sioe Hong ada djoesta, sekarang baroe bisa taoe terang."

(39)

Soeara mcnggonggongnja andjing 35 r „Kaloe begitoe," kata akoe, ..otnongannja Siauw Wan djadi boleh dipertjaja zonder merasa tjoeri-

• • ga ?"

, Hok Song manggoetin kepalanja.

„Kaloe begitoe, habis siapa pemboenoehnja . .

• . ?" tanja poeiah akoe.

„Kaoe tida oesah menanja," djawab Hok Song,

„sebentar poeiah dengen lantas dapet taoe."

Akoe merasa tida sabaran sekali, dengen sigra tanjaken poeiah : „Akoe ini saat masi moesti toeng goe siapa ?"

„Toenggoe pemboenoehnja !" kata Hok Song.

,,Apa kaoe kira itoe pemboenoeh bisa serahken diri sendiri ?" tanja akoe dengen heran."

Hok Song mendadak tepok poendakkoe dan de ngen pelahan bilang : „Nah, soeda dateng !"

Akoe tjepet menengok kadjalan besar, tapi tetep tinggal soenji tida ada barang satoe manoesia;

tapi mendadak akoe liat satoe bajangan item da­

ri blakangnja roemah djalan keloear, kiranja apa

» jang Hok Song toenggoein, adalah orang jang ke

" loear dari dalem roemah, djadi boekannja orang dari loearan.

Hok Song goenaken antero kekoeatan matanja

^ , memandeng pada itoe orang jang sedeng menda- tengin, sembari dengen soeara pelahan berkata pa dakoe : „Pauw Long, kaoe haroes briken bantoe an padakoe."

Tatkala mana itoe bajangan item telah madjoe mendeketin kasebelah depan dengen tjepet sekali.

(40)

36 Soeara menggonogongnja andjing

Tapi Hok ^ong tida menoenggoe itoe orang sam pe dibawahnja poehoen, ia soeda lontjat keloear.

Akoe djoega laloe ikoet madjoe kadepan teroes toe broek itoe orang.

Hok Song sembari pelok itoe orang ia sembari berseroe madjoeken pertanjaan : „Tang Hien, da 'lem kaoe poenja kantong ada brapa banjak oe-

wang ? Kita telah lama toenggoein padamoe. Se karang kita orang marilah sama-sama pergi kakan toor politie

Setelah akoe pegang tangannja itoe orang, ba- roelah akoe faoe ia iioe boekan laen dari toekang dapoer (Tang 1 Üen).

Tenaganja Tang Hien ada besar, tapi sebab se karang akoe dan Hok Song masing-masing pe­

gang satoe lengan tangannja, maka ia tida bisa boeat brontak dengen menoeroet semaoe-maoenja.

Ia itoe terpaksa boeat toeroet kita orang sama- sama menoedjoe kakantoor politie.

TERNj ATÄ jang pegang rol penting dalem itoe perkara, tjoema Tang Hien sendirian, ini soenggoe^ ada* diloear 'akoe poenja doegahan.

Menoeroet pengakoehannja ada sebagi brikoet : Pada satoe hari ia liat madjikannja dengen sen dirian sedeng itoeng oewang kertas didalem ka­

mar toeliyv «'rin roasoekin itoe oewang kertas kadalem ssi'; - peti kajoe warna merah, roepanja

(41)

Soeara menggonggongnja andjing 37 Tang Hicn liat itoe barang matanja djadi idjo, maka itoe ia ( Tang Hien ) djadi timboel niatan bocat dapetken oewang jang ber- djoetnblah banjak sama sekali, ia tida kan- doeng niatan boeat lakoeken penganiajaan. Pada itoe malem ia masoekin andjing Hek-hek kadalem kamarnja, keaioedian baroe pergi masoek kaka- mar toelis peïjahken itoe peti kajoe dan tjneri oewang kertasaja, sembari sekalian tjoeri hiolouw dan patoeng tembaga, lebih djaoe ia simpen itoe sedjoemblah oewang kadalem satoe peti besi ke tjil, brikoet itoe hiolouw dan patoeng tembaga, ia lempar masoek kadalem soemoer sampe teng- gelem, bersedia kaloe perkara soeda beres baroe diambil poelah.

Setelah Tang Hien laloeken iapoenja perboea- tan. ia sengadja poekoel petjah pintoe kebon sam pe terboeka, dan lebih djaoe ia pake sepasang sepatoe koelit djalan keloear pintoe kebon teroes sampe didjalan besar, baroe ia balik lagi kadalem, iapoenja pikiran jaitoe maoe bikin kaloet tanda kaki diatasnja itoe tanah jang basah, soepaja laen orang jang ditoedoeh.

Itoe sepatoe koelit ada bekasnja Hiok Siauw Wan, jang ia dapet sedari doea boelan laloe, tem po ia dikasi itoe sepatoe, laen orang tida ada jang taoe.

Blakangan setelah ia masoek, itoe sepatoe koe lit djoega ia laloe lempar masoek kadalem soe­

moer. Tapi mendadak itoe koetika andjing Hek- hek jang ada dikamarnja soeda berboenji tida fareati-brenti, hingga ia sanget ketakoetan dan

(42)

38 Soeara menggonggongnja andjing

goegoep sekali, tapi ia tjepet pergi kanioeloetnja pintoe kebon, poera-pöera menggonggong sebagi soearanja andjing, hingga laen-laen andjing tetang ga djoega toeroet berboenji, ia telah goenaken ini kasempetan soepaja orang pertjaja bahoea itoe malcm ada dateng pendjahat dari loearan.

Tida doega tempo ia balikin kepalanja, menda dak madjikannja sedeng djalan mendatengin, sera ja oendjoekin roman kaget dan memanggil-mang­

gil.

Ia mengerti resianja petjah, kcrna tida ada laen daja, maka ia angkat itoe tahang aer jang ada di pinggir soemoer, dengen apa ia hantemken pada djidatnja sang madjikan, jang lantas mendjadi roeboeh.

Berbareng dengen itoe ia laloe djalan masoek kakamarnja, lepasken itoe andjing item, dan senga dja bikin djidatnja loeka, sedeng darahoja ia po- lesken di itoe tahang, teroes rebahken diri poera poera pangsan.

la kira itoe tjara ada sampe bagoes, dan tjoe- koep boeat klaboein matanja detective !

Makanja pada malem kadoea ia boeroe-boeroe ambil barang tjoeriannja, itoelah kerna denger ba hoea loeka dari madjikannja moelai semboeh dan àda harepan boeat lekas djadi baek.

Sebab ia taoe jang itoe malem madjikannja de­

ngen teges liat pada dirinja, kaloe sampe sang ma djikan semboeh. tentoe sekali resianja biar begi- mana djoega aken petjah, menginget demikian ma ka ia malem-malem tjoba merat, tida taoenja ber balik kena ditangkep.

(43)

Soeara menggonggongnja andjing 39

„Apatah Thio Tjay Hok sesoenggoenja ada ha repan boeat katoeloengan djiwanja ?" tanja akoe pada Hok Song.

„Soeda tida ada harepan," kata Hok Song de ngen golengken kepalanja, „itoe tjoema akoe poe nja perboeatan sadja. Barocsan orang jang pake badjoc pendek dengen kaki telandjang, adalah sa lah satoe oppas disini jang sengadja soeroe menja mar mendjadi penggawe dari hospitaal, boeat ka si kabar djoesta bahoea Tjay Hok telah mendoe sin, soepaja Tang Hien kadjebak olehkoe, berba­

reng dengen itoe sekalian soeroe bawa Heng Keng berlaloe, dengen demikian Tang Hien djadi tam­

bah brani. Akoe brani pastiken satrimanja itoe ka bar ia tida brani tinggal teroes dalem itoe roemah."

Kepala politie dari itoe sectie, setelah dapetken pengakoehan dari Tang Hien, romannja mengoen djoekin pengrasahan kagoem dan heran.

„Toean Hok, tjara begimana kaoe taoe Tang Hien ada pemboenoehnja ?" ia menanja.

Hok Song dengen tersenjcem laloe mendjawab :

„Hal jang menjangkoet dalem ini perkara, itoe tjoema kedjadian biasa sadja. Paling teroetama j jaitoe akoe taoe ini perkara dilakoeken oleh orang

dalem roemah, boekannja oleh orang loearan."

„Sekarang memang soeda terang," kata kepala politie dengen tetep heran, „tapi itoe tempo tan

^ « da sepatoe koelit jang ada diloear pintoe kebon, sesoenggoenja sanget "

Hok Song beroelang-oelang manggoetin kepala nja dan briken ketrangan : „Betoel, itoe tanda se patoe ada sanget membikin mata orang keder. Ta

(44)

40 Soeara menggonggongnja andjing

pi makanja akoe taoe itoe boekan dilakóeken oleh orang locar, adalah lantaran itoe tanda sepatoe jang mengasi ketrangan. Tjoba sadja pikir sendi ri, kaloc orang loear jang lakoeken, tanda mana • tentoc lebih doeloe masoek baroe kemoedian ke- loear, tapi itoe tanda sepatoe dengen terang ada mengoendjoekin lebih doeloe keloear baroe bla- kangan masoek, inilah jang memboektiken bahoea pemboenoehan mana dilakoeken oleh orang dalem roemah, dan soeda sengadja bikin kaloet itoe de ngen tanda kaki."

Itoe kepala politie tinggal pentang lebar mata nja memandeng pada Hole Song dengen roepa be ngong, seolah-olah tida maoe pertjaja, tapi ia tida brani menanjaken lebih djaoe.

„Kaoe tanjaken sadja pada toean Pauw," kata Hok Song sembari menoendjoek padakoe," sebab ia ada lakoeken pepreksaan sama-sama akoe."

„Pauw Long," ia kata padakoe, „kaoe boekan tah telah dapet liat satoe tanda sepacoe keloear dan masoek jang kabetoelan diindieken sama ? itoe sepatoe jang oedjoengnja madep ka selatan, ada ke liatan lebih terang, ojata sekali itoe ada tanda jang blakangan, itoe roemah ada madep kaselatan, se- t deng kebon pintoenja madep ka oetara. Dengen demikian itoe tanda oedjoeng sepatoe jang madep ka selatan, tentoe sadja ada tanda masoek, dengen begitoe djadi teges sekali orang mana lebih doe- ( loe keloear baroe blakangan masoek, tida ada laen hal jang bisa menjoerigaken lagi."

Mendenger demikian diam-diam akoe merasa maloe, kerna sabermoela kendati akoe djoega toe-

É

(45)

Soeara tnenggonggongnja andjing ^ roet liat itoe tanda kaki jang besar sebab kabe- toelan di indjeken sama, tapi akoe tida liat de­

ngen teges, djoega tida pernah ambil poesing a- tawa perhatiken, dan tida kira kaloe ini perkara bisa dipetjahken dengen itoe djalan.

„Masi ada satoe hal," kata poelah Hok Song,"

kaloe oepamanja itoe kedjahatan di lakoeken oleh orang loearan, sebab soeara gonggongan andjing jang begitoe qemoeroe, menoeroet atoeran itoe pendjahat tentoe aken lari, sedeng tindakan kaki dari orang goegoep pasti ada kaloet, tida bisa keloear masoek ada begitoe rata sekali, ini poen ada satoe pengoendjoekan jang menjoerigaken dan terang sekali.

Laen dari itoe akoe kira diwaktoe lakoeken kedja hatan melaenken ada kabetoelan sadja, sebab ka loe Tang Hien st>ngadja maoe lakoeken pemboe- noehan, masatah ia tida bawa sendjata tadjem, dan perloe apa goenaken tahang aer ? Oleh ker na itoe akoe djadi ambil katetepan jang asalnja tentoe pentjoerian kemoedian kedjadian itoe pem boenoehan. Tegesnja ini perkara poenja sebab- sebab, )alah maoe mentjoeri oewang, boekan ker na lakoeken pembalesan."

Ini koetika akoe laloe menanja : „Kaloe begi­

toe, habis itoe soerat jang tida pake nama siapa jang kirim ?"

„Itoe djoega ada akoe jang lakoeken," djawab Hok Song, „sebab kendati akoe taoe pendjahatnja ada didalem roemah, tapi tida brani tetepken jang mana satoe antaranja. Maka itoe sengadja toelis

(46)

42 Soeara menggonggongnja andjing

satoe soerat dan anterin ka post setelah liwat tem ponja, soepaja datengnja telaat, dan poera-poera menanja apa Tjay tlok baroe-baroe ini ada ter­

tampak perobahan, itoe meloeloe boeat tjari ke- trangan dari orang disitoe. Hasilnja itoe pantji- ngan, akoe baroe taoe Tang Hien jang lakoeken kedjahatan, berbareng dengen itoe akoe poera-poe ra poelang ka Siang-hay, soepaja Tang Hiea tida lakoeken pendjagahan dengen keras.

„Menoeroet itoe ketrangan," tanja poelah kepî la politie dari itoe sectie, „kaloe kemaren male n tida ada orang jang dateng karoemah familie Thio, tapi begimana andjing diroemah tetangganja bisa berboenji ?"

„Kaoe diangan salah mengerti," kata Hok Song dengen ketawa, „apatah kaoe tida taoe pribahasa bilang ; „Satoe andjing gonggongin bajangan, ra toesan andjing ikoet gonggongin soeara "1"

Kepala politie poenja moeka berobah merah dan tida bisa briken djawaban.

Laen politie telah menjelak : „Ja, tapi itoe orang she Lie jang roemahnja disebelah timoer, kenapa ia ada denger soeara tindakan kaki ?"

„Kaoe pikir sadja sendiri, „kata Hok Song, ' seorang toea jang diwaktoe tengah malem soeda dibikin mendoesin dari tidoernja oleh soeara an­

djing, begimana iapoenja pikiran dan pengrasaan di itoe koetika? Apatah omongannja bisa dipîr- t j a j a T '

Setelah Hok Song berkata ia laloe liat horloge nja, kemoedian laloe berkata pada itoe kepala po litie : „Ini malem kita orang terpaksa telah gang-

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Pada satoe satoonja roemah dalem kampoeng dan pada satoc-satoenja roemah jang di tempati oleh anak boemi dan sesamanja, maka orang jang menempati roemah itoe atawa kaloe itoe

Maka dari sebab itoe kita soedah melihat, bahwa, sa-orang jang mengangkat barang jang diboewang oleh orang jang poenja (dari sebab dija tijada soeka mempoenjai lagi itoe

(-) Deugen tiada pentjeharijan — tiada ada jang di makan = zonder midde- len van bestaan.. Djikaloe dia di tangkep di loewar tempat roemahnja, maka dia di hoekoem kerdja paksa

tangan, jang disahken oleh hakim polisi jang dairah pengoe- wasaännja melengkapi tempat kedoedoekan atau tempat ke- dijaman orang jang ditoedoh itoe. Djikalau orang jang ditoedoh

a) segala burgerlijke zaken, jang harganja koerang dari f 20, djika si pendawa ada anaq boemi atawa orang jang disama- kan dengan anaq boemi dan si terdawa ada anaq boemi betoel.

bahoewa betoel savja ada sewah 100 baoe tegallan dari B selagi dia masih idoep dengan djandji bajar f 75 sewah erfpacht dalem satoe taon tetapi saija menjangkal ada oetang pada

Diikaloe itoe djawaban tiada maoe di moeat, katjoewali djika boleh dimintaken bajaran, maka ija dihoekoem denda dari ƒ 50 sampe f 500 dengan toetoep boei, dari (i hari sampè 3

koerang, jang poenja barang ada hak minta djoega diganti kakoerangannja. Kaloe itoe kapal tiada bisa sampe di tampat jang ditoedjoeken, itoe barang aken diganti menoeroot

Dengan djalan palsoe memboeat atau memalsoekan — atau soerat jang boleh djadi peng- ganti —, soerat keselamatan, soerat perintah berdjalan atau soerat jang diberikan

Oléh sebab dalam bermatjam-matjam peroesahaan, lebih-lebih dionderneming, kerap kali perloe membawa lebih dari empat orang koeli dalam tempat moeatan vrachtauto, maka pembesar jang

kali menerbitken rasa heran dalem pikiran sekalian pembatja. Tapi rasa heran itoe nanti bisa linjap kaloe di sini kita terang- : ken lantaran dia hendak mendjaga

Djangan takoet bilang „Soengkan (tiada soeka)" pada orang jang minta kita minoem bersama-sama ianja, lebi lagi kaloe orang itoe tida dikenal betoel oleh

Tida di doega sekali kepalanja itoe orang-orang soeda di kedja terpisa dari badannja, kemodian Tjwa Hoe- djin dan doea anaknja di bikin habis djiwanja, melainken

Maskipoen diperlakoeken begitoe kasar hingga tida berbeda dari satoc boedjang prampoean, tapi ia teroes tinggal bersabar, boekan sadja lantaran soedah biasa ia trima itoe tjatjian

Di roemahnja ada banjak peringetan hal Boon-teck, seperti itoe andjing jang menjebabken kematiannja Boon-teck dalem itoe roemah terbakaran, dan itoe andjing

—„Oh tjie Leng Soeij", kata si sakit dengen mata melele; „Akoe ini orang jang sanget miskin jang tida mempoenjai apa apa mclinken satoe anak si iVlarie, akoe poenja idoep kaoe

Oleh orang jang kotor bisa dipake boeat kedjahatan, tapi kaloe orangnja soetji aken membawa

Hie-Tjin kasi pikira.n boeat ko mpes itoe doea orang lebih djaoe, : sebab kaloe resia jang begitoe besar bisa dipertjajaken padanja, tentoe iaorang misti taoe djoega kama n~

jo.ng lo.zim. Prosedur oks v or biuso.. pe rsotudjuo.n mongona. J>orrauli r ini setelû.h tortjo.nt um dïd.. penITawcsan pemba j ar an.. 1i tetc.pkan ol eh Pernerintah

eensehool (cl.. Atma Koesoema Toebagoes, dokte1' chewan kl. Atmasa.smita, Raden Achmad, dokter chewan ChiJrusan Han, dibantoekan dokter chewan Boerabaja-Syu. dokter

Sakarano> dan diachirat o Orang itoe poen berkatlah. 3 Kaloe kita do~ka tjita, Kena han.iak kasoekaran, Del'i pada Kitab kita Boleh dapat penghiboeran. 1: Kaloe kita

noeh olih episkopos Roem dengan tangannja sendiri, ma- tilah djoega banja~ marika-itoe dari lapar dan sedjoe~ dan kasakitan. Adapon marika-itoe jang lébih rin~an

nja hasil dalem itoe sepandjang tempo tida pernah lakoeken kedjahatan lagi. Dalem itoe sepandjang tempo Thomas Curtley semboeniken dirinja di dalem satoe desa jang