• No results found

JANG DINJANJI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JANG DINJANJI "

Copied!
153
0
0

Hele tekst

(1)
(2)

TAHLIL

JANG DINJANJI

,I·

OR .. ~Ne;. ME5-ÉHI,

r '

TATKALA.

IJA

M-EMOE DJI ALL

AH .

. l;.~ . ~

Tcrtn.ra didalam Serampore Tanah Benggala

Tahoen J 820.

(3)

..

• ...i .•

'.

,

..

***

Should any Englishmen,.not acquaint ...

ed with the Dutch orthograph y, wish to réad these Hymns, the following dil'ections, it is hoped, will much assist them in the pl'onuu- ciation:

The a is to be sounded as in fan.

The'é.as in ser'pent. .' - "

The i as in sin e or like ee in see ..

The 0 as in over.

The u as in gun.

The oe like 00 in boot.

The j is to be sounded Jike y.

The dj like j in ja ...

, The tj like eh iu church.

'l'he sj like sh in sI1Ut.

The eh like k orlik~ ehjn monarch •

..

;

,

,

~.. ' . .. J jo

(4)

BÁHOEA segala Tahlil ini soëdah dikarang~

kan, pada menoeloen~' segala orang jUlIg soeka menengar Gredja. diba,hasa Málajoc::_ Maka ti-ada Tahlil ini tingg<Î(baHasanja, ha~

nj~ sedang djoega; dan segala 'orang' jang biasa dengal' Gredja dibahasa Malajoe, tia ....

da soesah mengalti itoe. Dim djikaloe ba ..

rang siapa mendapat barang' katà, lIidalam Tahlil illi, jaugîja koerang met'lgarti, maka djanganlah ~ja Iantas memboeang soerat, ini, hanja hendaklah ija membatja segala kata '>'itoe doea ti!!a kali deng'an ino'at incrat· atao ' . 0 0 ' .ll hendaklah ija minta toeloeng kapada sahbàt~

nja jang paude pn;da bahasa lVlalajoe. ,.

Arkian; maka didalam soerat illi, ada tiga'

*

Daftar. Maka Daftar jang Pel'tama men- oenlljoek ba,.ris jang pertama deri pada sa- sawatoè Tablil ini, menoeroet A. B. C. oep:;\.- manja, baris ini" îja itoe, cc Aua datang malta Toehan :"-iüà/urbaris ini, ada haris jang p~r­

tam aderipada Tahli1jang ka 108. Malm Däf- tar jangKadoea . menjatakan .ma ksoeu boenji segala Tahlil ini, jang terto'etoep didaJam lima bias pe~·kara. Maka Duf tal' l'au<J' Katio'a

'I - , 0 0

menoendjoek babarapa ~as Elkitab, .lang

'ata~ boenjinja barang Tahril ini soedah dika- r'angkan: maka -Daftal' ini terdapat dibala:

kang seg~la TahliI ini. .,

~ Lijst.

/

..

(5)

[ 4 ]

Adapoen, malm segala Tahlil ini dapat.

dinjanji dengan ~ Ragam Inggris: tetapi ada banjak d.ioeg_a jang dapat dinjanji dengan .Ragam Hollánda: ija itoe, seg;ala Tahlil jang ada ampat haris pada sasawatoe aját, clan dilapan tedja pada sasawatoe baris;

oepamanja, Tahli~ jang Pérta,ma: malm se- .kll;la TahIil :itoe dapat dinjanji dengan Ra- gam Mazmoer jang ka 100, J31, 134, dan 142; dan {leng'an , Ragam Evangelisch Ge- ~

zalig jang -ka 66, 82, dan 112. ' ,

" Lngipoen Tahlil jang ka 261. 51, dan !J6J

. èlapat dinjanji dengan Ragam Mazmoerjang

'~'3:

75

J dan 135.

Lagiptien Tahlil jang Im 15, 67, 68, 73, 77, dan 79, dapat dinjanji dengan Ragam lVJazmoer jang ka 136.

Lagipoen Tahlil jang ka 3, '9, 11, 12, 13, 36,37,41, 99, 100, dan 106, dapaCrlinjanji '. dengan Ragam Evangelisch Gezang jang ka

)3.

, Sjahadan"(ljikaloe barang siapajang'p~n..;

. de pada hahasa.Malajoe, mendapat harang

,pel'ka taän, did~am Tahlil ini, .lang kotj- : ~:~ng pantas,karangannJa, ,maka hendaklah

.ija mengampoeni i~oe; karna, orang jang ampoenja 'karangan iniJ tiada mengaloearkan '

. . . .J,. ,

~Wijzeo' ,t Syllabe.

(6)

[ 5 )

Tahlil ini, sebab ija rasa terJaloe haik ka~

rangannja, hanja sebab ija hendak membri oentoeng kapaila dji,~~ djiwa manoesia~

BoelaD April Hari ~n, TahoeQ 1811).

t · .~

(7)

,. '1

j t

DiFTA R:

• t ,.~ ..

.J ,.", o~

DAFTAR padn:- menoenujoek ba.1·i~ jaug pel'~

tama deri palla sasawatoe Tahlil ini, me~

Doeroet A. B. C. Malm siapajango ingat baris jang' pertama deri pada barallg sawatoe 'l'ahlil, kaloe ija pareksa Daftar ini .. boleh gampang dapat Tahlil itoe.

A.

TaMil.

Ada datang maha ToehaI1. ... 108

Adalah !ölaorang kaja ••..•••.••.. '00 • • • • 20 Allah jang mengasibani ...••.... 66

Allah membrikan ba,njak hiboeran .. ~ ... ' 28

Allah soedah membocatkall .•... 40

Anak anak radja sOl'ga ...•.•.••••.. t • • • • 27 Apa hila kita lihat. ... NO . . . 19

Apa bikt kita paJH,bUlg ••••••••••••••.• 104- Apa hila mulla Tochall ...•. , •... 42

Apa hila suja dapat ...••..••..•••• 78

Apa bila suja ing;at. ...•.•.

0.··

112

A pa bila suja pandang .•••.••.•• 0 • • • • o . 2 Apa bila suja tirnbang ... " 101 Apa bil a sahbat kita ... 74

Apa kala saja ingat ... 63

Apa kamoe ada ingoat. ... 37

Apa suja akarl boeat ... 62

Apasebab kita ra8a ... ,., 100

(8)

D AF T.A'R., 7:J TaIzZz'l.

Apasebab kitatang-is.~ ... 102' Apa..tjd~ barang obat. .• ~ ... 'l.'r A tas, c;loç1üa, ,kita menang •.••. ,... . 60.

"

B.

Bagi-mnna koe 'poedJiknn ••.•••.••• > ... ·.·33- Ballj <I'k Jama doellja ini .. ,~... 1I3' Ranja k sakali kasih~m Allah ... 25 TIapa kami janf;' disorga ••....•.•.•... 90 Berl~atlah seg'aJa orang ...• ~ ! . . . ] 09 Doen.rÎ' chalas membri soeka, ...••••• ! 10-

~olelrkah orang 'berdosa .••.••. ~ ~ ~ •••. fi9,

l ' . ,. 4

D,

Dengan mocsoch djiwa ...•••.••. ',' 83

Delllr~lh ;:, nl'eritah l' Toehan lesa ...•.••... 33 ' Deng-kHah' kàtrtÖè soeara nen Toehan. ' ••. 86"

1

\

Deng-arlah orang- berdosa .•...•.••..

ql

Deno'adah seg;ala kamde .•..•.•..••••• 96 I Dengar

~aja tj~lritrakail.,·

...•. ; •. : .t. .o' ....

~ 70~ l

Deri mana hee d.iiwakoe ••...•• 76 I Didalam tang-an Toehab ... 79 D,jikaloc Alla h hendak •• " : ••. ' .. ~ ...•.. 77 ..

Djikaloê Ièsa tcláll: '0' ••• ' • • • • • • • • • • ;.,73 I .J)jik'aloè snj<t ini •. : .. '.' .•.•..• ',' .. ' . ~ 68

l?~e~:~l~t~ng: ~oe~~h pergi .••.• ~ •••••••• 59 H.

HarL hoekoem ,har.i,hGibat. ••• , i • • ;~ • • 107 Ht~j'()e

lah sega1a. omng,: •••••• ,.

'I • • ~

24

(9)

8 DA F TA

n;

" Taklilo

Haroes pada moerid Iesa.· .••... 89 1:h.ti.saja.ada sajang' ....••••••••. · ..••. 71 Hee .I~sa jang lindongan .•••.••..••... 51 Hee Iesa saja hendak .••.•...••••.••. 56 Hee llahkoe sajangkanlah .••••••••••.. 65 Hee orang berdosa ingat. •...•..••..•. : 29 Hee segalà lsi boerni ... ~ ... H :'J:l~

Heé s~gàla:jang ~àhaga ... ~ •••. ;S~

Hee:; ~egala orang lapar .••.•••.•••••• 41 Heni:1a:klah bersoerak .••..••.•....•... ; 93 Hendaklah orang koedoes ••...•...••. 15 Hidoplah penclullas kita .•..••.•••• ';' • 48 Hoeajan da.tang dèi-i langit •••••••••••• 23

.. . r. ,

lesa.·soedáli· datáng:- pä~ggil ••• ~.~ •• ~';~:. 11· Ing~f A~lah. djandjianmoé .••••• ":' ~ •• 91

. ,J.

Ja Ilahkoe hendak brikan •• ~ •••••••••.

58 K ..

. ... ( ~ I

Kaloe del'Ï pada kawan ... ·S. }{:aloë. 'kit.a rnengasihi .. ~ •..•.••.•. ' •• ~

61

~alóe' kasoekátan banjak~ ... ~ 80 Kald~ kamóé t.ida tobaf. •••••••••. ; .. 30 Kaloe orang djadi kaja •••••••••••.••.. 1 Kaloe orang jang berdosa •••.•••• ! ••••• 7 Kaloe saja ada lasjkar ••••• , •• t • •; • • • • 82

(10)

,DAF TAR.- 9 TaMil.

Kasihankanlah hamba ja Allah. I • • • • • • 64- Kit~ poedji R<?hu!koedoes .•••••••.• ,: [;7

L.

~ihat Anak dómba Allah ••••••• , " 0 0 0 49 Lihat'hitkim ada data~g'o ••••••.•••••. HJ6 Lihát penchalaskoe Iesa. " ••••••••••• 4f>

M.

Maka,de.l'l pa~a Kitab .•••••.••••••••• 52

l\faka saJR hendak ang'ka't .••••.•••••.• 8l Mana dGea ,tiga orang ••.••• ' .• ' .•• , •.•.. 18 Mana kala saj6 ingat .••. 0 • • ,', • • I • • I • • 75 Mana lari orang'djahat ••. 0 • • • • • • • , I • • • 4

Mana m·ana n1atahari 0 0 0 • • • • • • • • • • • • • • 92 Mata orang' tiada melihatlah .••...•• I . I 10 ManaJah orang berdüSa 1.; ... 0 • • I • • • 1.5 Mari· kita poedji .•. 0 • • • • • • • 0 I 0 0 • 0 ; 0 0 '55 Mal'ilah omng berdosao 0 0 • • • • • • • 0 • • • • 38 Mari poedji '1"oehan Iesao •• ' •••••••••.• 54 Mati Iesa peuchàlaskee· •.•••••••••• · •• 44

N.

NaQ.ti datang maha Toehan •••.• 0 • • • • 105 O.

Orang 'boleh tab oer bidji 0 • 0 • • • • • • • • • • • 22 Orang lljamanla:h rasanja •.• I • • • • • • • • • • IS

, 9

I~

______

~~~~

______

~~

______

~r_ ~

(11)

]0 DAFTAR.

Tahlil.

P.

Padn. perdjamoean 'foehan ... 97

S. Suja ada clomba sasat. ... ...•• 50

S'\ia uag'e pohon ara ... 72

-Saja mau angkatkan ... ~ ... 84

Saja mau berang·kat ... ' ...•••... 85

Saj a soed alt pel'g·j cl en gal' : . . . .. 88

Sasak dj.llan Sllll1pit pi'ltoe ....•..•.... -17

Satoe socam soedalt lJe\'~Joelljilah ...• 103

SeJang; .doea .orang' . uoeta ... 21

Sedang' Jallja, mewal'takan ...•... 94

Siapa segala orang itoelah ....•... 111

Sia sia kit~. np.rap .. ~ ',' ~ .... : ... 3

Soedah b.a.ngQen maha Toehan .••..•.• 47

Soèdahlah laloe alla.m hal'ilah ... 87

Soedah poetoes bcrkatakth ...•..•... 4·6 Socng'goehlah seg'ala orang· ... 99

Socnggoeh terlaioe bel'kat. ... 26

Soenggoeh Toehall lesa sumpat. ... 9

rr. rratkala Iesa penchalas kami.,." .•... _4. 43 Tiada saja sampat. •... 67

Tjarilah kapada Hoewa ...•...•...•... 36

Toehan ada go~mbalako.e .••• , ••. ' .•. " 16 TQehan A 11 ah berkatalah ... 35

Toehan Allah

jáng

~erl(;wasa ...••.•••. 34

(12)

- - -

- ,

DAFT A R: 11

Tj"'alzlil.

Toehan Iesa mengatakan ....•...•..•. 95

Toeh~ll Iesa pangg'il kamoe ...•... 32 Toehan lesa penchalaskoe., ... .- 6 Toeroet pl'enta moe I h J:1 . rn 1 oenan 1 .•..•••. 0 " , 0 .. >

(13)

D.AF'TAR.

DA'FTAR pada l1'tc;mjatakan maksoed boenji

~ega)a Tahlil iniJ jang tertoetoep didalam lima bias perkara.

P.ERKARA JANG PERTAMA.

Tahlil pada menjat~kan Goena Kitab Allah ... 1-2

PERKARA JANG KA Il.

TaJtlil paua menjatakan babarapa peng~

'adjaranJ jang terdapat didalam Kitab Allah ... 3-28

PERK'ARA JANG KA lIl.

llabarapa Tahlil pada llasihatkan, dan memanggil, dan memboedjoek orang bcrdosa ... I • • • • • • • • • • • • • • • 29-41

PERKARA JANG KA IV.

Babarapa Tahlil pada hal Iesa Elme~

seh ... 42-53

PERKARA JANG KA V.

Babarapa Tahlil padamemoedjikan Iesa Elmeseh ..••••••••.••••••• t • • , . 54-56

(14)

\

DAFTAR.

PERKARA JANG KA. VI.

Tahlil pada hal Ro~ulkued oes .•.•••• 57-58

PERKARA JANG KA. VII.

Tahlil pada rnenjatakan babarapa kaba- djikall, jang didjadikan Rohllikoedoes didalulu hati seo'ala o Ot"allO' 0 Mesehi .. 59-61

PERKARA JANG KA VIlI.

Tahlil pada menjatakan babarapu hal orang" Mesehi ...•.... ~ ..•...•. 62-86

PEllKARA JANG KA IX.

Tablil pada hal hari Perhentian .•••. 87-88

PERKARA JANG KA X.

Babarapa Tahlil pada hal Karadjaän lesa dilebarkan ...•...••.• 89-93

PERKARA J!\NG KA XL

Talllil pada hal Kl\selaman unmg Me- sehi ... 94:-96

PERKARA JANG KA XII.

Tahlil padahal Perdjarnoean Tochan. 97-98

D

(15)

--

14 DAFTAR.'

PERKARA J ANG KA XIII.

, Babarapa Tahlil pada hal Kamatiall. 99-104- PERKARA JANG KA xrv.

Babarapa Tahlil pada hal lHiri Hoe ..

koem ... ; ...•.... .. ... 105-109 PERKARA JANG KA XV.

Babarapa Tahlil pada hal SOl'ga .. lJO ... 113

(16)

PErlKARA JANG PERTAl\1A.

Tahlil pada menjat.ak:ln Goena Kitab Allah.

TAIILlL JANG PERTAMA.

Bahoea E!kitab lebeb endah elld:ó deri pada Kakajaän,

I Kaloe ol'ang djadi kaja, Djang'an se boet dija berkat 1

Karna soenggoeh sia sia Barang apa ija dapat.

2 Tapi, kaloe orang dapat Dan rnenoeroet Kitab Allah~

Sakarano> dan diachirat o Orang itoe poen berkatlah.

3 Kaloe kita do~ka tjita, Kena han.iak kasoekaran, Del'i pada Kitab kita Boleh dapat penghiboeran.

1: Kaloe kita hendak tjari Djalan kaämpoenan dO'-la, Kitab oenûjoek kita 1ari Dan berlindong' pada lesa.

5 Kaloe kita soedah sa8at Deri pada djalan Allah,

(17)

16 rrAHLIL IL Dengan Kitub kita dapat Bentji djaJan juug' benmlah.

6 Kitab Allah Ilen paJita, Oendjoek dja!ull orall~' babal Dengan toeroet itoe ki la Dapat kahidopan kakal.

TAHLIL JANG KA Il.

13ahoea EII~itab sangat berg~ella kapada manoesia ma~

llOeSla.

I Apa hila saja pandang

Perboeatan tangan Toehan.- Matahari, boelan, hintahg', Boemi ini) saja heirau.

2 Matahari) hoelan) binlang,

Oelldjoek hiktTIat dali k'was:~moe, Dan mellgadjar orang ten tang' Membri horrnat kapadamoe:

3 Tapi Kitahmoe)ja Allah) J\1elljatakan k<lsihanmoe, Dan ,ne'nocndjnek orang salah NIinta arnpoen kapadamoe . .4 Bocmi pllnoeh moerahanrnoe ;

Dengari itoe saja makan ;

(18)

,-, AH Ll L I IJ.

'Tapi saja di Kitabmoe Dapat roeti kahidopan.

5 Kitabmoe kakajaänkoe, ltoe membri pellgharapan ; Poewaskanlah kahendakkoe;

Dan membawa penghiboeran.' 6 Kitabmoe mengadjar akoe

Pengasihan Toehan Iesa;

Mati chalaskan djiwakoe Deri pada hoekoem dosa.

7 Manatah didalam alam Ada kitah jang bagitoe ! Baiklah bat ja sijang malam;

Dan bel'ingat ingat itoe.

PERKARA JANG KA Il.

17

'J'ahlil pada menjatakan babarapa pengadjarau, jlll~

tcrdapat didalam Kitab Allah.

TAHLIL JANG KA UI.

Bahoea segala manoesia ada berdosa dihadapau Allah.

) Sia sia kita harap Pada boeatankoe ;

.E

(19)

J8 TAHLIL IV.

Karna soenggoeh tida g'anap Barang adilankoe.

2 l-Iaroes kita toetoep moeloet Dihadapan Toehull ;

Karna sjariatnja seboet Rita berkoetoekan.

3 Soenggoehlah dengan sjariat Dosa dinjatakan;

Tapi tida itoe sampat Membri kaämpoenan.

4 Dengan iman akan Iesa Dosa diampoeni ; Karna ija soedah rasa Koetoek ganti kami.

5 D~n siupa jang beriman;

Ija dapat djoega

Dengan Allah perdamean Dan soekaän sorga.

TAHLIL JANG KA IV .

.Bahoea Iesa ada penehalas orang berdosa.

I Mana la'ri orang' djahaf Tjari kaämpoenan dosa ? Mana tjl,lri tida dapat, Hanja pada Toeh~n Jesa.

(20)

TAHLIL V . . 2 Karna Iesa soedah datang-

Dan balandjakan dj.i.wanja, Hendak menchalaskan orang Jang pertjaja kapadanja.

3 Soenggoeh tida lain penchalas Pada omng jang berdosa ; Sebab itoe, djangan malas Tjari lindong paua Iesa.

TAHLIL JANG K.\. V.

'19

Bahoea tiada barang orallg sampat melepaskan dirj,~a.

1 Manatah orang berdosaJ

Jang takoet kena hoekoeman, Dapat hatijang santosaJ

Dan menghilang kadoekaän?

2 Boleh ija menjoelmkan Allah dengan boeatannja ? lloleh ija lTIcnjoetjikan Diri deri tjamarallnja ? 3 Sia sia kita tanjaJ-

'I'ida saorang berk'wasa, Dengan bal'ang boeatannjaJ

Dapat kaämpoenan dosa.

4- Dalam indjilJ kaloe tjari ..

Kita dapat liaämpoenan ;

\

(21)

'rAHLIL VI.

Pada Iesa, kaloe lari, Dapat ehalas berkakalan..' 5 lndjil oendjoek pengharapaI\

Pada orang jang terhilang ; Dan siapa jang beriman lja dapat hati senang.

6 Biar orang djahat seboet Indjil Iesa sia sia ; Tida saja rasa takoet, Hanja tataplah pertjaja.

TAHLlL JANG KA VI.

,

Bahoea tiada barang; penchalas jang lain deri pada Iesa.

1 Toehan Iesa penchalaskoe ; Tida orang lain berk'wasa Membri chalas kapadakoe,

Dan menallggoeng hoekoem ?osa.

2 'Tjari Eag'nap sana sini,- Tida nama htin dihrikan, Jang olehnja kita irû Boleh dapat kaärnpoenall.

3 Kita soedah terbinasa Oleh sebab djahatankûf' ;

le~a soedah tanggocng siksa

Hel~dak chalaskan djiwakoc.

(22)

TAHLIL VII.

4:

Iesa sampat meuchalaskan Orang' orang samoeanja ; Ija hidop berkakalan

Mcmbri ampoen kapadanja.

5 Banjak pasir pada laut.an ;

Goenoeng; g~elloeng banjak ti-nggi ; Dosa kita berlimpahan ;

'Tapi Iesa mengampoelli.

6 Hee djiwakoe, djangan takoet Datang' pada Toehan Ie!'!a';

Karna ija soeka samboet Sasaorallg jang berdosa.

TAHLIL JANG KA VIL-

Bahoea Iesa soedah datang menchalaskan orang ber.

dosa.

I Kaloe orang jang berdosa Mau mendapat kaämpoenan;

Kaloè ija mau mel'asa Dalam hati penghiboel'an; 2 Maka haroes ija lari

Dan berlindong pada Iesa:

Dan padanja, kaloe tjariJ Ija da pat ampocn dosa.

F

(23)

-

e ----

- - . . r -- -~-

-

T A H LIL V I I I~

3 Iesa soedah meninggalkan Singgahsana jang disorga ; Datang henda k menchalaskan, Orang jang berdosa djoega.

4 Ija soedah tangg0eng siksa, Dan menoempahkan darahnja, Agar orang .lang berdosa Dapat ampoenan dosanja.

5 Baujak orang jang benlosa Iesa soedah m~nchalaskan ; Diancran baranO'" orang J ;:, o· . rai:ia~ ~

Ija tida dilepaskan.

ti Pada Iesa, maha Tóehan, Kaloe kamoe mau mengharap;

Kamoe dapat kaämpoenan, Dan hatimoe djadi tatap.

TAHLIL JANG KA VlIf.

Domba jang terhilang, atas boenji Indjil Loeka Fasal xv. Ajat 4-7.

I Kaloe deri pada kawan Satoc domba soedah sas at, .Baik digoenoeng, baik dihoetan;

Goembalanja hendak dapat.

2. Dan tatkala ija dapat Domba itoe jang terhilang,

(24)

W4U

TA HL I L IX.

Dengan hati soeka sangat~

Ija bawa itoe poelang.

3 Del'i pada lmwan Allah Kita soedah banjak sasat;

Tapi Iesa be~'datanglah

'l'jari kita ,saml!e dapat.

4- Dan djikaloe satoe orang Mau koembali pada Allah, Iesa bawa dija lloelang,

~ambil banjak bel·soekalah.

5 Orang koeuoes bergamaran Kaloe saorang bel'dosa, Jang dahoeloc kahilangan, 'fobat pada Toehan Iesa.

6 Dan melaikat poen termasa Apa bila orang tobat, Dan memoedji nama Iesa,

Dengan soeka tjita amat.

TAHLIL JANG KA IX~

+t'"

:Bahoea Toehan Iesa sampat mengampoeni dosa dosa, atas boellji lncljil Mataj Fa~al Î:.:. Ajat 6.

) Soenggoeh Toehan Iesa sampat Men-gampoeni dosa ;

Dan siapa jang ber~bat

Tida terbinasa.

(25)

"

.,...

*4W

TAHLIL

x:

2 !{ama ganap kaämpoenan, Jang' dibrikan lesa;

Dosa ija rnenghapoeskall Tida deng'all sÎsu,

3 Dan sakasih kasih djoege.

Iesa mengampoellÎ ; Tida ija minta harga Melepaskall kami.

4 Dan siapa .lang rnendapat Kaämpoenan dosa,

Maut dan hoekoem boleh lihat Dengall bersantosa.

5 Soenggoeh ~rang itoe dapat Tatapkan hatiJlja ;

Dalam doenja ija berkat,- Sorga poesakanja.

6 Dan djikaloe barang orang Tjari kaiimpoenan,

Oran0 ' o' itoe kaloe datanO" OJ Iesa kasihankan,

TAHLIL JANG KA X.

Bahoea chabar cl.alas menghiboerkan hati orang ber·

dosa.

I Boenji chalas rnembri socka Pada kim kira~nkoe ;

(26)

TAiILtt Xl.

Mengobati loeka loeka,

Dan mendjauhkull takoetankoe.

2 Hati kita soedah doèkà

Den~n banjakan dosakoe;

Pintoe naraka te'rboeka, - Hendak samboetkàll djiwakoe i

3 Tapi dengan rahmat. To~han,

Jang mell~'ampoel,lÎ ~osakoe~

Kila soe-dah dilepaskan Der} pada söèkámnkoe.

4 Baiklah boenji chalas terhang Pada sag'nap dO'ellja ini ; Baiklah dengar sag'llap orang Chabar chalas jaag bagini.

TAHLIL jANG KA Xr.

Rl'fJOea Ie!fa soedah datang meman..-",gil orang r)'enio',a' akan membawa tolnit, a-tas boellji Indjll Ma aj ra-s.~l

ix. Ajat 13.

I Iesa soe(]ah datan'g; panggil Orang' akan tobat;

'falJÏ boekan oranO'

.

~ adil, HanJa o J'all g' djahat.

2 Kaloè baran'g orang ingat Dil:i boe kan salah,

C:

(27)

TAHLIL XlI. ' Ija tida hendak tohat

Pada Toehall Allah, 3 Kaloe kita tida ras a

Dosa kita banjak,

Minta toeloeng pada IeSA, Mana kita hendak ? 4 Kaloe hati kita doeka

Oleh sebab dosa, .

Soen nonooeh ~o ki ta banJ' ak soeka Salllboet rahmat Iesa.

5 ~jangan kita ini ingat Dit'. kita adH, . Banja seg-r;lh bawd tob at Sedang lesa pànggil.

'fA.HLTL JANG KA XII •

.Bahoea orang njaman tiada man cloekoen, hanja orani sakit djo.ega, atas boenji IudjilMataj Fasa\ ix. Ajat 12.

I Orang njamanlah rasanja Tida tjari doekoen;

Omllg; adilkan dirinja rI'jda minta ampoeno 2 Kaloe kita soeuah uapat

l}as~ sakit uosaJ

(28)

TAHLIL XIII.

Haroes kita minta obat Pada Toehan Iesa.

,8 Iesa ada doekoen .djiwa, Dan segaJa omng Ija mengouati djoea~

Jang padanja datang'.

4 Tapi, kaloe kita rasa Njaman clahun hati~

Soenggoeh, d81lgan sakit dosa~

Kita uanti mati.

p

Hee segala jang' merasa Hat.i kamoe djabat, Kaloe datang pada Iesa;

Kamoe dapat obat.

TAHLlL JANG KA XIII •

. BalJOea.orang tiada mau mentjahari o.eutoeug djiwaoja.

I Apa tida barang obat Bao'i d',iwa orang'? ~ ,

Apa tida doekoen dekat, Maka ija hi1ang?

2 Apa ol'ang tida dapat ]larallg pcngadjaranl

(29)

~ TAHLIL

xtV ..

Maka ija hendak sasat Deri pada 'roehan ? 3 Apa orang tida sampat

Dapat kaämpoe'nan, Malm ija malns arnat Miuta pacla Toeh~1I1 ?

·If Soeno'(J"oeh 0 0 tida koél"anÓ' o'8a{ ~ ~ Tida knerang' doekóen ;

Pengad,iaran gampang- dapat ; Gampang dapat ampoen : 5 Tapi orang tida hendak

Tjari kalepasau;

Ija radjin djadi toesak·~ .... ~·

Malas dichalaskan.

6 Henuak kamoe illgat pdmoe' Sedang karnoe sampat;

Lari pada pellchalas moe Sambil ija dekat.

TAHLIL JANG KA XIV.

Baboea patoetlah segala orang memoedjikau Allah.

1 Hee segala i~i boem i, J allg kitjil serta jang' besár.l Mari poedji Allah kami Dengan bawa 'hati beu.ar.,

(30)

TAHLIL xV.

2

ija banjak sajang hati Pada orang orang djahat; Tida hendak ija mati, Hanja soeka ija tobat.

3 Ija soedah soeroe'h Iesa Datang n'lasoek doenJa ini Chalaskan orang berdosa:

1\1ana saJ'anO'J'anO' ti ti bao'ini ::> ! 4 Ija soeka dengan orang,

Jang' mengharap kasihanIija;

Dan ti,ada ija boeang, Jaug berdatang kapadanja.

t; Haroes njanji kapoedjian, Dan menjeboet kasihannja,

Samp~ kita meningg'alkan Doenja ini uan barangnja.

6 Dan tatkala kita dapat Masoek Tiegri perhentiarr;

Dengan soeka ~jita am at, Kita poedji nama Toehan ..

TAHLIL J ANG KA XV'.

Hendaklah segala orang koedoes memoedji IH!I:n>

Toehan.

1 Hendaklah orang koedoes, J ang soedah dichalaskarr".

J{

(31)

3{) , TAH,LIL XV.

Tiada dengal1 poetoes, Memoedji nama Toehan.

2 Hendaklah kamoe ingat Kasihall peouboesmoe,

Jall~ o' tano'O'oeuO' banl'uk amat ~O r"> ' . . ' Sangsara ganti kamoe;

3 JngatIah akan Allah Membalikkan hatimoe, 1.'atkala kamoe telah Meno'hilano'kall dirimoe " o 0

,4 Ingatlah akan Toehan Menghapoeskan dosamoe,

Dal~ membri periljandjian 1Vlenghibeerkan hatimoe ; 5 lng'atlab kamoe akan

Makotajang moelia, .T allg lesa akan brikan I>ada 'peng'ikoet dija ; 6 Dan sedang kamoe inga~

Se~aJa rahnlat Toehau, Hc'udaklah, kanIOe allgka~

. Soeara kapQedji~1.11.

(32)

T AH L I IJ X V I. 31

'fAl;ILIL JANG KA. XVI.

J3ahoea Toehan ada goembal~~oe, atas boenji Maz.

moer XJj;Ill.

1 Toeban aua goembalakoe ; Tida koerang kapadakoe ; Berkat banjak ija brika.n

Sampe saja dikerllljangkan.

2 Kaloe saja soedah sasat, Dan kahendak boeat Jjahat, lja kasihankan akoe,

Dan koembalikan djiwakoe.

3 Djalan ija menjatakan, Dan djiwakoe menghantarka.n Toeroet. djalan adilannja, Oleh se bablah namanja.

<4 Kaloe pada bajang bajang Maut poen saja ada datang, Tida saja t.akoet djahat;

Goembalakoe ada dekat.

5 Angkau lagi dihadapan

Moesoehkoe, jang mail berlawan.>

Membri makan minomankoe.

,Dan kalimpahan padakoe . .6 Kasihanmoe ikoet akoe

Slln~ntia5a

harikoe :

(33)

82 TAlI1..IL XVII.

Saja tinggal berkakalan Dalam roetnah malia Toehall.

TAHI.IL JANG KA XVJI.

:Bahoea koerang orang toeroet djalan jang baik, dan b~n.

jak (,rang toeroet djala'n jang djahit, atas boenji lIJ.

djil Mataj Fasal vii, Ajat IS, 14 .•

1 Sasak djalan, sumpit pintoe J ang- merlOedjoe kahidopau ;. Koerang oralIg tjari itoe, Kéuna takoet kasoekaran.

2 Tapi. djaJan ada lebar, Lagi loewas ada pintoe, Jang kanaraka mcnghantar;

Banjak orang soeka Ïtoe.

3 Djalan lehar kalihatan Enaklah ditoe1"oet oJ'ang; ; Tapi ~oeng-goeh kaënakan ltoe hanja bajang bajang.

4- Djangan kamoe kil'a haroes Toeroet orang kabanjakan;

pialall Jebar nanti ppetoes Dengan api berkakalan.

5 Toeroet kamoe djalan sasa k Djangan takoet kasoekaran ;.

(34)

TAl-ILlv:x:vr1t..

:Ka~oe kasoekut'an banj'ak, Balljak tljoega pcughiboeran.'

6

Nanti habis doeka tjita;

'l'inggal h~üljalah terrnasa' ;' N anti dapatlah makota Ded pada tangan lesa.

TAJILIL J ANG KA XVIII.

lhhoea Toehan a/da pada sanla tCllgah segala oral')g' jang' berkoempuel dellgan uumunja, atas boe!~i lH~

djil Malaj Fa~al x\';ii .. t\jat ~o.

1 Maoa doea tigá Oálilg'

Koempoel Jeug'u'n lIallla 'l'ochun, Hendak soedjo,ed dan sumbaltjallg~'

Dengau roh dan, kabenaran,.

2 Iesa kata, Akoe ad';t Pada sama tellgah dija ; Deng'an uel'katkoe tiada lja koempoel sia sia.

3 Hendakhh Toehallkoe datang Pada sama teug'ah kall1i,

S~t1111)il karni bcrsulnoahjang, Minta bcrkat rami nlll)}.

4 Njatakalllah kasjhL~"moc

Pada orang' jang di~ini ; l'

(35)

'f4-

H LIL XIX.

1.Jagi toel'oeIlkanlah Rohmoe,

D,dam hati karni ini. f1 f'

TMlLIL JANG KA XIX.

Buhoea oJ'ang bja jang djahat boe,kan berbahgia.

I Apa bila kita lihat Orang' djahat djadi kaj a, :Maka djaugan kita iugat

?raug' itoe bel'bahgia.

:2 Soeng'goeh tidalah salamat J>ada orallg" jang' b~rdo$a:

Apa hila tida ïog'at, Malm ija terbinasa.

3 l'jari dolat ija radjin, 'l'api socug-g'oeh sia sia, Karna paLla tampat li~jjn Allah soedt1.h (aroh dija.

4- Ntmti .'\llah mendjatohkan Orang itoe uengan U1ocrka;

Nanti jja meng'ang'luttkatl :Matanja daJam naraka.

5 Kaloc suja boleh dapat Allah djadi uahgiankoe

(36)

TAHLIL

xx.

DidoenJa dU<öll diachirat, Soeng'goeh t.ataplah hatikoe.

'rAHLIL JANG RA XX.

Oruug kaja dan Laiizar, atas boenji Indjil Locka Fasal

;o,vi . .i\jat l~-~j.

I Adalah saoJ'Ung kaja,

Jaug' berdolat ~allgat banjak) Dali sahari ha1'i jja

Pa ke bag'oes, makan enak.

2 Dan adalah satoe crang;

Sallg'at \lli~killlag.'i ~al,il,

J allg; memirctu orang' s<l:iang' Dali b1'i umkanau sedikit.

3 Malm jang miskin matilah, Dan melaikut soedah datung, Dan ujimlllja membawalah :Masoek sOl'g'a, negri senang'; 4 Mati djoeg'a orang k.aja,

Dan matullia iin an,'2,'kat Dalum lIal'~tk;, s(u~ja Berstlngsara banjak amat.

5 Kaloe saja djad i papa Dao. tjelaka dan telhina,

(37)

00 TAHLIL XXI.

Itoe tidalah meng'apa;

lIarta ûoenja tida g'oena:

6 Tapi saja hendak dapat Baho'iankoe den<ran orm)''' o 0 0 ' Jang dibawanja melaikat

Masoek sorga, negl'i senapg.

TAHLIL JANG' KA XX:r.

Kadoea orang boeta, jang matanja diboe kakan Iesa;' atas boel~i Indjil Matl~ }'asal xx. ,Ajat 30-34.

I 5edang doea orang boeta' Doedoeklah ditepi djalan,.

Jja soedah detlgar warta, Ada datang maha 'r'ochan.

2 Orang' hoeta berteriak, Sambil minta kasihaullja;

Tapi orang banjak balljak Soeroeh diamkan dirillja.

:1 Orang boeta mingkin rami Berteriak, tida tahan ; Kasihankan pada kami, Anak Daoed, maha Toehan.

4 Maka Iesa poen berdiri Dalt berkata; Mari' kamoe ;'

(38)

T AH LIL XXII.

Ap~ kamoe kahendaki Akoe bo~at kapaoamoe.

5 Orang boeta poen bcrdatang Dan merninta penglihatan ; Maka Iesa soedah sajan~,.

Dan matanja mernboelmkan.

6 Ja ToeltanlwcJ kami datang;

Dan meminfa penglihatan ; Hendaklah kiranja sajang, Dan matakoe m~mboekakan.

TAHLIL JANG !t;\ xxrr.

Bahoea banjalah Allah djoega jang Lo\eh memba1i!;kall hati orang.

] Orang boleh tabo~r bidji->

TapiJ kaloe tida hoedjanJ

Bidji itoe tida djadi, Hanja matilah kakringan.

2 Goeroe boleh menchabari Pel'kataän Toehan Allah;

Kaloe berkat ditahaniJ .

Tida balik orano' salah.

"

:.3 Hati orang ada tao'ar Tida ija lfi.<1U mel'~a ;

J

(39)

33 TA H LIL X X 111.

Kata Allah tida dengar ; Tida man memhoeang dosa.

-4- Pergilah I~aJ:>ada koeboer, Som'oeh bangoen orang mati ; Pergi djoega àan menogor Orang djahat balik hati.

!) Albh holeh mèmbangoenkan, Delwan fJ'ampann' o t"'" 0 ' orallO" 0 mati . ,

Allah boleh membalikkan Orang jallg' tertagar hali.

t) .Ja Ilahkoe, sajangkanlah Pada o"ang oráng djahat ; Dan hatinja garakkanlah, Dengan Rohmoe, akan tohat.

TAHLIL JANG KA XXIIr.

Dahoea hoedjan uergoena pada polton pohon, dan 1.ler- kat Toehall ul:!rgoena pada djiwa manoesia.

I Hoedjan datang deri langit, Pohon lajoe, dl<lpat toemboeh;

Djiwa I<ita, kaloe sakit,

Dengan berkat lesa sumboeh.

, K ifa ada saoepama

Dengan tanah jang kakrin~an ;

(40)

T AH LIL :XXIV. '.19 D.iangan kita ada lan;ta

Tida deng'an dapat hoedjan.

3 Kaloe hoedjan tida datang, Tida sagar pohon kajoe; . Kaloe berkat ada koe rang, Djiwa kita ada lajoe.

4- Kaloe berkat banjak toeroen LaO'i ti!l /:) ,,'(ral diataskoe, ~

...

Tjara hoedjan at as pohon, Soenggoeh njarnanJah djiwakoe:

5 Ja Toehankoe, sajang'kanlali Pada kami jang kakringan ; Rohulkoedoes toeroenkanlah

Atas kami tjara hoedjan.

TAHLIL JANG KA XXIV •

.Bahoea haroeslah segala orapg Mesehi mintit·doa ban'- jak pada Toehan, atas boenji Risalat Polus jang

Pertama kapada orang Tesalonike 1;'asal t. Ajat 17.

) Haroeslah segala orang, Jang pertjaja pada Toehan, Minta doa dan sumhahjang Tida dengan kapoetoesan : 2 Karoa Toehan ada doedoek

Atas singgahsana rahmat ..

(41)

TAHLIL XXV.

Lagi ija ada boedjoek Kita ini datang dekat.

3 Dan tatkala kasoekaran Banjuk kena pada kita, lia mernbri penghiboerau, Kaloe kita hendak minta.

ft! Kaloe datang pertjobaän, Haroes kita bersumbahjang, Maka dengan berkat Toehan,

Kita nanti dapat menang.

5 Kaloe tida bersumbahjang, Kita tid~ sampat lawan, . Dan tatkal~.mQesoeh datang, , Kita segrah dialahkan.

6 Iesa kata, Jang rnerninta Soeng'g'oeh ija akan dapat ; . Sebab itoe, haroes kita,

Datang minta banjak amat.

TAHLIL JANG KA XXV.

llaboea kasihan Allah terlaloe amat banjak.

I Banjak sakali kasihan Allah!

Siapa boleh itoe katalah !

(42)

---.

... --- -.-- -- ~~~--~

TA-H L IL XX·V.

a. I ~... ~ - ' -

Saoepama la~git dengan tingginja; . Dan s.eperti laut poen deng~n dalamnJa.

2 I(!ipa,da Allah kita samoea,. . Soedah doerhaka sangatlah djoea;

Segala p'reoi~hI)ja~kita langkahkan, . Dan patoetlah kita kena hpekoeman.

3 Tetapi Allah soedah bersajang ; Tiada hendak kita terhilang;

Dan soedah menjoeroeh 4na~?ja Iesa Datang ment!halaskan orang oerdosa.

#

4 Soenggoehlah kitl,l soèdali 'b\Iiasa ; Tida penchalas hánjalah Iesa ; Tapi kasihannja kita boeanglah,

Dan chalas jan,g' kakal tida hend~klah:

5 Tatkala Allah soedah membrikan Rohnja, jang hati kita rendahkan, Baharoelah kita soedah merasa, Haroeslah mentjàri kasihan Iesa .

J "

6 Kita terlalo~ banja-k heiranlah Ingat segala kasihan Allah;

Sempoerna sakali peilgasihannja, Dan kit a memoedji pada namanja .

. K

(43)

,.

~ t:

TAIlLrt JANG KA xxvr.

Bahoea berkatJah segal~ anak anak Allah.:

'l Soengg'oeh 'terlaloe bèrkat Segala auak Allah; , Dosanja bcl'JljaK amat Soedah dl~Hfpoeililah ; Ijapoen bed~akalan ' Berhidoij deng'au Toehan.

~ Padanjä Toehan lesa;'

INjatak~K~#ip,\lnnja:" . ''', I Dan l~;,~aAtiasa': :._ ': ' MenghlbçJëfRi1\ hatïnjä t'lO ' ,

Terrna~'a oräri'g koeubé~':" , 'riada akan poetoes.

3 Roh Allah ija Japat Menjoetjikau hatitlj,a, Dan barang aIJa dJahat Dibcntjikan ofelmja ; Nantilah ija pandang Toe~nl~a dengansenang:.

4 Djikaloe

i:ja

kemi Soekarnn banjak siQi, Dan djadi-Qratlg hiFl~

DiduJam doenjalui ..

;': .

" ) .. '.~ ..

(44)

T AH LIL X X

v lt.

4~

-nidalam SOl'g'a ija 'ferlaloe amat kaja, IJ Dan hendaklah kiranja_

Toehan membl'ikan saja Poesalm poen sel'tanja."

Dan saja bCl'bahgia : Sini dan diachirat Koe aua orang bel'kat.

TAHLIL JANG KA

xxvrr.

Djanganlah anak anak Allah berdoeka hatjnj~

1 Anak anak radja sorga, Sedang' kamoe ada djalan, Poedjilah Bapamoe djoeg'a, Den,gan hati bel'iloeka~n,

2 Allall ada: Bapa kamo"e-; _ Kámoe ada d,ialan poelang ; Nanti sampe karoemahmoe, Dan segala soesah hilang.

3 Banj~k orang soeuah djalan Toeroet ul'alan )'anO' kasol'i:!'U , 0 0 J Dapatlah kamoeliaän ; Kamoe nanti dapat djoega, 4- Iesa lagi sediakan

Satoe ~mpat bagi kamoe;

(45)

.. :t4 .. '-T AH LIL X

XVII

I.

Nallti ija anoegmhkan Tampat itoe kapadamoe.

5 Sana tida lagi d'oeka';

Tida lag'i kaso~karan;

Kamoe santiasll soeka~

Dan bersoerak kamenllngan.

6 Maka djangall ka.mo~ t&.J}oet, Kaloe -banjak soekarafi'm'Oë ;' P'rentah lesa kaloe t.oeroet,

:t'l

anti-dapat poeSakal)10e ..

. . I '

TAHLIL JANG KA XXVIII . .

.... • " 1 ' " ,

Pada hal Allah menghiboerkan hati sega]a 'orang jarig

beriman. .

1 Allah rnembrikan banjak hiboerall Pada segala orang beriman ; :Banjak perdjandjian ija menjeboet, Dan haroeslah kita itoe menjamboet.

2 Ka10e berdatang banjak soekaran, Dan satroe- banjal< hendak melaw~Il; 1 ,Maka kàta·AHah, ,!.\koe s,ertamQe, Dan sebablah itoe <Jjangan takoetmoe.

3 Akoe rnenugoeh karnoe melawan, Dan atas satroe kamoe menanq;kan;

(46)

. T AHLIL XXIX.

45

Dengan toeloeng akoe kamoe menang·

goeng .

Segala soekaran, sarnbil beroentoeng.

4: Tatkala kamoe ada mendapat Doeka seperti sapikoelan 11l'at, Datan~lah padakoe, dan perhentian

~apaua djiwamoe akoe P1ombrikan.

5 Tatkala datang waktoe matimoe 'Soeoggoehpoen akoe ada sertamoe;

Tiada' sakali ak<>e tjnggalkan

Orang jaog padakoe soedah berimao.

. ,

6 Tatkala mati aoak anakkoe lja terangkat sadja padakoe ;

Melaikat poen datang samboet djiwaoja~

pan bawa kapada roemah Bapanja.

PERKARA JANG KA lU.

Rabarapa TahliJ pada nasihatkan, dan memanggil, dan memboedjdek, orang berdosa.

TAHLILJANG~KA XXIX.

Hendaklah segala orang berdosa ingat prinja.

I Hee orang berdosa, ingat Maua kamoe ada djalan ;

L

(47)

T

A

H LIL X X I X; , Apa kamoe akan dapat

Pada waktoe kasoedahan ?

I

2 Soedah kamoe bawa tobat Dan beroleh ampOCll dosa

r

Dan 80edahkah kamoe dapat Perlindongan pada Ie~a ? 3 Bagimana kamoe-sampat

Menjoekakan hati kamoe ..

Apa hila iugat ingat Akan hal kamatianmoe ? 4 Boekan Allah soedah kata;

J allg',perrlÇlsa disiksakan 1 . Dan dimana' kamoe kira Na,nti dapat l~alepasan ?

.§ Sajang'kau1ah lIjiwa kamoe;

Dan tjarilah kaämpoenan ; Djangan tagarkan hatjrHoe

Sampe datang' kamatian.

6 Raloe {ida balik hati,

Soenggoeh kamoe balljak sasal,.

Apa bila kamoe mati· " - Dan merasa api kakal.

7 Toehan Iesa panggil kamoe;

Dengar lmmoe soearanja;

Ija chalaskan djiwamoe~

Ruioe lari kapadanja, ,

(48)

rrAHLIL XXX.

47

TAHLIL JANG KA XXX.

Bahoea siapa jang tiada me:nbawa tobat.soenggoeb ija akan terhilang.

I Kaloe ka~oe tida tobát,

Soenp;goeh kamoe dihilangkall ; Sebab itoe, haroes ingat,

Dan mentjari kalepasaa.

~ Soenggoeh dosa ada ratjoen, J ar~g binasakan djiwamoe; .

Dan tiada harang-ampoen, Kaloe sim pan dosa kamoe.

3 Soeu0 0 O'o'oeh ada baran.' o<:> > heibat Keua moel'ka maha Toehan ; Tapi, kaLoe tida tobat,

Tiua kamoe dilepaskan.

4 Bendak kamoe bawa tob at Pada koetika sakarang' ;

Piangall kamoe lambat lambat Sarnpe djiwamoe tel'hilaug·.

5 Dan djikaloe kamoe hendak.

Boeang dosa, bawa tohat,

Soeng':!;oeh, kaämpoellatl banjak) Pada Ie~a k,amoc dapat.

(49)

dg T A H LIL X X X I.

I

1'AHLIL JANG KA XXXI • .Bahoea Iesa panggil segala orang }.?erdosa.

1 . Oengarlah, ora~g berdosa, Perkataän Toehan Iesa ; Ija ada panggil kamoe Akan tinggaJkan dosamoe.

2 Djangan kamoe ingat ingat, Enak toe roet djalan djahat ; Orang jang berboeat salah Soeng'goeh disiksakan Allah: I 3 Soedllh kamoe melakoekan

Koerang dosa pada Toehan?

Kaloe bilang pasir g'ampang, Dosa kam oe O'arnpan/ : ) ; : , o' bilan1:1 o'.

4 Tapi ada kaämpoenan

Banjak banjak pada Toehan, Dan, djikaloe kamoe tobat, Arnpoen itoe kamoe dapat.

5 Marilah segala karnoe,

Dan meninggalkan dosamoe ;. le&a ~ernbri kalepai"lan,

Kaloe kamoe mau beriman.

(50)

T AH L LL XXXU. 49'

TAHLIL JANG KA XXXII.

Djangan orang' berdÓsa talwet datang kapada Ie5a.

1 Toeh~n Iesa panggil kamoe;

Denga,' kamoe soearaoja ; Boeang segala takoetmoe, Dan datanglah kapadanja.

2 Kaloe kam oe ada djahat, ' Djangan karnoe tida datang,; :' Karna, orang jang bertobaf" .: ft Ie5a tida akan boeang.

. ~ C).~. ' .•

3 Kaloe Allah aua mal'ah, Djandji menjiksakan kamoe;

Ing;at kamoe, Iesa soedah Mati tu boeskJtU ~ji ,~amoe .. '. 'f • • (

4: .Dan djikaloe kamoe soeka

Boeat lindong akan Iesa, .. i "

Bagi k ... uoe poen terboeka Djalan kaämpo,~D_an dos<l.r '

• • r ' . : • .\, ; ' ,

5 Karna Allali berdjandjilan,' Kaloe barang manoesia ' Vada lesa berimanlah, -.

Tida hoekoem qagi dija.

6 Datang, dengan pengharapah, Pad a Iesa, penchala!~moe ;

M

, :

.1

'.T

(51)

,fSO .T A HL I L, XXXIII.

Barang apa kakoeraogan lja tam bah kan padamoe.

TAHLlL JANG KA XXXIII •

.8ahoea orang berdosa diboedjoekkan dataD~ kapada Iesa.

I Dengan p'réntah Toehan lesa Kami chotbatkan indjilnja ; Dengarlah: orang berdosa ..

Dan tarima kasihannja.

2 Lama kamoe soe61ah boeat Pekardjaän jangt bersalah,;

Lama ka 111 oe soedah sasat;

Deri pada Toehan Allah.

3 Tapi ija pang·gil kamoe Datang' samboet kasihannja ; Djangan tagarkan hatimoe, Dan menoelak panggilannja.

4 Ampoen dosa dichabarkan Dengan dar~h Toehan Iesa;

It.ot;l soedah ditoempahkan Gallti orang jang berdosa.

5 Iesa hendak membri bet;kat Jang ber,kakal pada kam oe ;

(52)

Maka djangan kamoe tamba' Akan üngga\kan dosamoe.

6 Marilah segala orang, J ang tjelaka dan berdosa, Dan~ djikaloe kam,oe datang~

Dosamoe diampoen Iesa.

TAHLII. JANG KA XXXIV;

Bahoea AlJah-soeroeb segala orang membawa tob~t~

atas boenji Kisab Sega1a Rasoel Rasoel Fasal xvii.

Ajat 30, 31.

1 Toehan Allah jang berk'wasa Soeroeh orang samoeanja Boeangkan segala dosa,

Dan membalik~an hatinja.

2 Dengar kamoe soearanja ; Djangan kamoe b'raui lambat ; Kaloe lalekan p'renta

4

nja, Kamoe kèna siksa amat.

3 Tobat kamoe dengan segrah;

Lagi minta kaämpoenan ; Djangan Allah ada marah, Dan kamoç dapat hoekoemalI.:

4 N anti datanglah kiamat ; Nanti orang Ul~ti bangkij ~

(53)

!J~ TAI-ILIL XXXV.

Nanti hakim poen tel'lihat Ata!:l awall awan lang-it:

5 Dan, tatkala itoe, kamoe Tida boieh bawa tobat;

Sia sia tangisanmoe ; Kalepasan tida dapat.

TAHLIL lANG KA XXXV.

Bah(lea Allah tiada berkatiankan mtlllt segala orang djahat, al'ls boenji Soerat Nabi Jehezkel rUiml xxxiii, Ajat ] 1.

I Toehan .. itllall berkataIÎth, Maut seg'ala örang djahat, Tida alwe berkalJanlah ; Hanja beudak ija tobat.

2 Heudaklah' seg'ala kamoe Tobat dengan soenggoeh haH, Ting'g'aJkan kadjahatanmoe;

Apa sebab kamoe mati ? 8 Kaloe Al1ah berkanankan

Maut segala orang ajáhat ..

Mana ija nasihatkao'

<?rang iloe akan tobat?

4- Kaloe Allah soedah~brikan . lela djadi penchalaskoe,

(54)

TAHLIL XXXVI.

Agar kita dilepaskan Deri palla sang'sarakoe, 5 Mana ija berkanankan

Orang djahat kena siksa?

Angoer ija bersq~kaärL

Bri padanja ampoen dosa.

6 Hee orang berdosa, illgat Barang" jang bersabda Allah;

Djangan kamoe lagi tambat, Hanja segrah bertobatlah ..

TAHLIL JANG KA XXXVI.

Bahoca haroeslah orang djahat menioggalkan dJ31an- nja, dan tobat kapada Hoewa, atas ·bOetlji :::ioerat Nabi Jesjaïja Fasallv. Ajat 6, 1.

1 Tjarilah kapada Hoewa Sedang kamoe sampat ; Mintalah padanja djoea Sambil ija dekat.

2 Biar orang; oran~ djahat Ting:g;alkall djala.n Ilja,

Lagi orang salah 5asat Kira kiraännja ;

N

(55)

j

5~ TA H LIL X X XVII.

3 Dan biarlah ija tobat Pada Ilah kami,

Dan ampoenan ija dapat Dengan rami ram i :

4 Karna kasihan Toehankoe Ada sangat tinggt

Sapri langit diataskoe Tinggr deti boerni.

5 Maka djangan kam oe lambat Boeallgkan dosamoe,

Hanja segrah djoega tohat, Tinggatkan djalanmoe.

6 Semantara kamoe Jambat Bararrgkali mati; - Sebab itoe, haroes tobat, Tida dengan nauti.

TAHLI.L JANG KA XXXVII.

Hendaklah segala orang ingat lesa, atas boenji Indjil Mataj Fasa! xxii. Ajat 4~.

1 Apa kamoe ada ingat

Ak~n TQehan lesa?

Sangka kamoe ija sampat

Mengampoeni dosa ?

(56)

'l'AHLIL XXXVI.IJ. !i5 2 Apa kamoe ada sangka

Akau adjara lInj a ? Ada kamoe ini soeka Toeroetkan p'rentahnja?

3 Apa kamoe mengirakan Pada sangsaranja? .

Mallkah kamoe rnenggantoengkan Barapmoe padanja?

4- Apa kamoe hendak ingat Apa bila mati ?

Wak toe itoe, mana dapat Peug·hiboel'a.n hati?

5 Soeaggoeh, kaloe Toehan Iesa Dalam 'hati tingg'al,

Kamoe dengan bersantosa Masoek negri kakal.

6 Ino'at kamoe ~ akan Iesa , Mana mana pergl ;

Ingat dija santiasa;

Djangan loepa lagi.

TAHLIL JANG KA XXXVIII.

Hendaklah segala orang berdosa datang kapada Iesa,;

1 Marilah, orang berdosa, Jang hina dan tjelaka;

(57)

56 TAHLIL XXXVUI.

Marilah kapada Iesa,

Dan djallgan kamoe doeka:

Toehan Iesa soedah datang Chalaskan jaug' tel'hilang'.

2 Orang' lapal' (lau berhausau, J ang miskin dan talandjang, Berkat. ~anjak Iesa brikan,

~jikaloe kamoe datang ;

'Tida dengan barang harfiaJ

Datang'lah ambil djoega, 3 Mari, orang jang merasa

Kabratan dosa kam oe;

Iesa soeka dan berk'wasa Meng'hapoeskan dosámoe ; Lagi ija djandji urikan Padamoe perhentian.

4 Djangan kim kamoe sampat Menoeloellgkan d irimoe ; Dosa kamoe banjak amat, Dan tida adilanmoe ; Allah kata, Kaäul poenau Datang deri kasiltall:

ç Tida nama lain. dibrikan Diatas moeka hoemij I Jang olehnja kaämpoenan

Terdapat oleh kami ;

(58)

TAB L IL XXXIX. rtT Hanja Iesa jang berk'wasa

Chalaskan jang berdosa.

TAHLrL JANG' KA XXXIX.

Hendaklah segala orang dahaga datang kapada ajC'l', atas boellji Som'at N abi J esjaija Fasallv. Ajat 1,2.

I Hee segala jang dahaga, Datang pada ajer ;

Datanglah dan ambil djoega, Tjda dengan bajer.

2 Tida deng'an bawa perak, Kamoe boleh datallg ; Iesa membl'i berkat banjak

Deri pada sajang.

3 Sebab apa balandjakan llàrang pel'ak kamoe,

~'ida dengau mendapatkan Kennjangkan djiwamoe ? 4- Maka pada Toehan Iesa,

Kaloe kamoe datang, Kamoe dapat ampoell dos':t, Dan djiwamoe kennjang.

5 Tóehan Iesa banjak kaja DengaH k.asihannja;

o

(59)

TAHLIL XL:

Tida kamoe sia sia Minta kapadanja.

ti Barang jang permintaänmoe Kamoe akau dapat ;

Membri itoe kapadamoe rroehan Iesa ,sampat.

TAHLTLJANG KA XL.

:Bahoea Allah, 8oe'daL! memboeat percUarnoeun jang besar, lagi memanggil orang banjak, atas boenji In.

djil Loeka Fasal xiv.'Ajat 16,.17.

~ ~

. .

~

I.

r

,

1 Allah soedah memboéatkan' ' PerdjamoeariJ~ng besal'~ , Lagi ija panggil makan Scgala orang lapar ; , , Dengar kamoe soearanja~' Dan toeroet

P~~~~ilannj~" ",

:2 Ija kata, lVIari'Kamoe, "

Tiada dengan lambat ;, Soedah sedia bagimoe Segala berk~~ berkat;

Tida satoe apa kOel'aug, Hanjalah kamoe datan'g.

3 Orang miskill, oralJg tilllpuug, Dan la;;i oraug' uoetu,

L './

(60)

\ l

T AH.L I L XL 1.

Samoeanja boleh datang, Dipangg;il Allah kita : Sedang' aJa lag'i t.ampat Datallglah kamoe Jekat.

4 Dan djikaloe kamoe 'malas, Soeno'ö~ '''ochlah Allah marah, ,

Dan pLld~moc Inl.lll:t eh al as, TatHda IJ L socmpah) K<.Isihankoe jang hillakan rriada dilepaskan ?

TAHLlL JANG KA XLI.

59

Ihltoea lesa memallggil scgala orang bcnlosa dutan;s kapalla perd jallloeall.

1 Hee segala orang lapar, Lihat perdjamoean ; Dan soeara lesa dengar, Par'lggil karnoe makan.

2 Samboet roeti kahidopan Deug'an soeka hati ; Apa sebab berin paran Ib .llloe llCndak Hlati ?

3 Soeng-goeh roemah Uadja sOl'f';a Boekan ada sarat ;

(61)

60 T A H LIL X L I I.

Hendak.kamoe datang djoega ; Ada lagi tampat.

4 Toehan Iesa soeka lihat Kamoe ini datang ;

Mari kamoe hanjak amat ; ,Tampat tida koerang.

PERI\ARA JANG KA IV.

Babal'apa Tahlil pada hal Iesa Elmeseh.

TAHLIL JANG KA XLII.

Pad a hal kadatangan les a Elmeseh kadalam doenja.

1 Apa hila maha Toehan Soedah tinggalkan 'tachtanja, Datang hendak menchalaskall Kita ini, jang' moe!toehnja, 2 Ija soeuah taperanak

Deri pada satoe prawan ; Lagi anak miskin banjak lja soedah kalihatan.

3 Dan tiada satoe orang

Samboet dija dalam roemah;

Hanja dikandang hinat.an;;

lja poen dibaringkanlah.

(62)

T AH LIL XL rIl. 61 4 Tapi datang1ah melaikat

Membri hormat kapadanja, Dan ber::ioeka hali amctt Chabarkan kadatangannja.

[, Lagi lmlihatan bin tang,

J ang rnenoendjoekkan tampatnja, Agar .oran~ Madjoes datang Sumbah soedjoed kapadanja.

6 Kita dengan soeka ~iita Njanji kadatangan 'roehan ;.

Tapi ;{asihannja kita Tida sampat mellgatakan.

TAHLIL JANG KA. XLIII.

Pada hal kalakoean It5a Elmeseh.

1 Tatkala Iesa, penchalas kami, ' Soeuah berdatang toeroen kaboemi, Ija manoesia dengan roepallja, Kalihatan Allah dengan k'wasanja.

2 Kasihan hanjak ija merasa Pada segala orang herdosa ;

Dengall perboeatan, dengan katanja, lja menjatakan Sfljang hatinja.

. p

(63)

..

62 TAHLIL XLIII.

3 T','ang ueri sorga ija Jebal'kan ; Djalatl amj10ellan ija chabarkall ;' Denzan " Ol'all'" ;:0, misldn iJ'a bersahbat, Dan paJanja iudjil ija lilCucllOtb.lt.

.4 Orang' .lang sakit ija sumboehkan ; Hati.jallg' ~oesah ija soekakan ; Dan, 'ka rna lerlaloe reodah hatiflja, Membasöhkail kaki moerid moeridnja.

5 Tatka la rasa 1)anja k. doekuIlja, I,ja benloa pada Bapallj~t;

Deng'an sabar hali ija surnuahkan, Kahendakmoe, Bapa, baik didjauikan.

6 Orang jang djahat pitnah dan oempat ; Tapi lakoellja IlJall isl ah aillat ;

Dali, tatka!a moe~och lwelJoch padanja~' Ija miuta Allah ampoen moesoehllja.

7 Ja Toehan Iesa, adjal'kan akoe Toel'oet lakoemoe dellg'an hatikoe, Dan iudjakkan bakas kaki kakimoe, iiahingga koe lnasoek liasoekaänmoC'.

,.

(64)

\

T A H L I I. XL] V.

TAHLIL JANG KA. XLIV.

Pada hal kamatian Iesa ~lmeseh.

) Mati Iesa, penchalaskoe ! Mati, sebablah dosakoe ! Matahari toetoep sinar;

Boemi ini bergomital'.

2 Sabbat orang jang berdosa Ganti dlja tangg-oeng siksa!

Baik didjiwa, baik dibadan, lja poen disallgsarakan.

3 Hendaklah segala kita Menjoetjoerkan <ljer maf;a, Sambil Toeban kahidopan Bersaug'sara kamatiall.

4- Tapi kadc~lgarall warta, Bidoplah penchalas kita ; Soedah bangoen maha rroehan ! Hati kita bergamaran.

5 lja terhang ka llapanja, Henoak l1oedoek ditachtanja, Dan melaikat amat barljak Samboet dlja den:;a!1 soerak.

63

(65)

64 T AHLIL XLV.

6 Hidop kakal, ja Radjakoe, Dali tarima poed.liaokoe ; Maut dan koeboer dialahkan Dengan ang'kau disalibkan.

7 Maut, dirnanatah tjatjakmoe ? . Koeboer,· manatah menang'moe ?

Iesa soedah qlenang doea ; Kita nanti menang djoea.

TAHLlL JANG KA XLV.

Pada hal kamatian Iesa Elmeseh.

1 Lihat, penchalaskoe, Iesa, Atas salib poen tergantoeng!

Dan terlaloc banja k loiksa Ganti kita lagi taflgg'oeng' ! 2 Lihat, darahnja meJ.1g-alir

Deri \oeka allgg'otanja ! Sambil oraug ujahat silldir, Soeka lihat saugsétranja.

3 Lagi Allah rnellingg'alkan Dan rnenjakitkan Anaknja, Dan padallja merasakan Kabaratall amarahnja.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

kan segala ketegangan2 jang mungkin ada antara peraimpin dan orang2 bawahan. Mungkin ada orang jang mengeluh: &#34;Mana bisa mungkin seorang pemimpin/pengawas mempraktekkan

kita berdoewa adindakoe Bie Hong, telah melariken diri kornbali poelang ka kampoeng sendiri. Ka- moedian kita soeda soeroe orang pergi dengar- dengar kabar, Dari siapa kita soeda

jang klta maoe bilang nona itoe ada rasa tjinta pada Kok Tjoe, Tapi kaloe anak moe- da kita ada bitjaraken dari hal pertjintaan, aer moekanja itoe nona lantas djadi bero- ba

pada marika itoe: lihatlah itoe ada daja oepaja pada ber- oleh katjintaan derij pada anak 2 boewah jang besar. Segala orang jang memarentah negrij, haros ikotkan

K ita dapat menjeroekan bahwa negara kita koeat, bahwa roomah kita rapi teratoer, tetapi djangan sampai kita tidak mengetahoei kekoerangan-kekoerangan kita

eensehool (cl.. Atma Koesoema Toebagoes, dokte1' chewan kl. Atmasa.smita, Raden Achmad, dokter chewan ChiJrusan Han, dibantoekan dokter chewan Boerabaja-Syu. dokter

Maka dari sebab itoe kita soedah melihat, bahwa, sa-orang jang mengangkat barang jang diboewang oleh orang jang poenja (dari sebab dija tijada soeka mempoenjai lagi itoe

Oléh sebab dalam bermatjam-matjam peroesahaan, lebih-lebih dionderneming, kerap kali perloe membawa lebih dari empat orang koeli dalam tempat moeatan vrachtauto, maka pembesar jang

kali menerbitken rasa heran dalem pikiran sekalian pembatja. Tapi rasa heran itoe nanti bisa linjap kaloe di sini kita terang- : ken lantaran dia hendak mendjaga

— nü • Aken balik korabali dengan apa jang kita hendak bitjaraken, kita moesti bilang, balioewa, d jika bener adarija, jang orang prampoean tjoema trima bibit sadja dan

Djangan takoet bilang „Soengkan (tiada soeka)&#34; pada orang jang minta kita minoem bersama-sama ianja, lebi lagi kaloe orang itoe tida dikenal betoel oleh

„Mari, Watson, kita liat, apa itoe orang bikin." Kitaorang mandjet dari satoe ka laen boekit sampe kitaorang sampe di satoe tempat paling tinggi, dari mana kita bisa memandang

-130 Kita tioba tengok pada Tiat Kwan Lodjin jang masoek menjerang ka dalem piiitoe kedjengkelan menoeroet sebagimana pengoendjoekannja itoe kaart, di sabeiah dalemnja itoe

Ada banjak boekoe-boekoe jang tida bisa dimasoeken disini, maka itoe bila jang ada kaperloean, kita harep soeka menoelis soerat pada kita, dan nanti kita boleh

Maskipoen diperlakoeken begitoe kasar hingga tida berbeda dari satoc boedjang prampoean, tapi ia teroes tinggal bersabar, boekan sadja lantaran soedah biasa ia trima itoe tjatjian

Deugen pendek kita maoe bilang baiioewa itoe kawanan iiauwlo dari Hong liong san banjak sekali jang binasa atawa poen ditawan oleh pasoekan liauwio dari berbagi bagi goenoeng

„Kapan kita memandang pada kalakoeannja satoe pengarang jang djadi termashoer oleh kerna bagoesnja iapDQnja karangan, dan kita lantes merasa kagoemi- langannja itoe

atawa poen Iblis jang menghoekoem atawa mengganggoe dan meojoesahin pada kita-orang, Hanja kita poenja kabodoan dan kagelapan

kaloe bertemoe tandn seroe, misti kaloewnrknn soewarn , seperti ka- loe kita memanggil, triak a, I. Bngi toe tclah dihilnng, melinknn soepaju boleh menjatnkan goe nanja snsoewato

kita poenja persero, soedah meroegiken pada kita toedjoe ratces riboe frank, maka sekarang dia djoega moesti ,pikoei bagiannja di dalem ini karoegian, dan kita orang boleh

ltoe orang jang berkapala boelet seperti pelor meriam moelai bitjara: .Kau jang lagi maoe tja ri kelrangan, saja rasa kaloe kita orang bertiga bol eh ditaro didalem miscroscop e

Banjak tahon soeda Iiwat, dan b njak orang- orang jang kita adjar kenal dalem ini tjerita soeda lida ada lagi daiem doenia. Di satoe hari jang bers i, kita liat satoe orang

Dan kita jakin, jang peperiksaan dari pihak koeasa terhadap pada Pergerakan kita, asal dilakoekan de- ngan seadil-adilnja dan dengan sebenar-benarnja, tentoelah akan