Jang bor1aku mulai

142  Download (0)

Full text

(1)
(2)

BIBLIOTHEEK KITLV

11111 11111 11111 1111 II!I 1111 1111 111111 11111111111111111 1111111111 ' . 01728524

(3)

o fc5

K 'U H P U 1 t\ N

PER

~

T U R a N - PER

j

T U R h

~

:J

11 D .-8: K 1 A R A G I - E . K O N 0 M I 11

Jang bor1aku mulai

27 - Moi - 1963

Ditjetak :

1.000 éxp1 ..

(4)

I

...

(5)

K 1\ T . .\ PEN G ö 1 T ö R

---_

-,..._ . . _._

.

.-..

---

-.-. ---

---

----~--

Hang ingat panga laman-pangn lama!: pada \Ira ktu ki ta ma- narbitknn IIKumpulan parn'curnn2 mongctai t indal.:nn Pomorin- t ûh dibidnng Ekcnomi dan KaUG ngan 19E) I

cc

1111 don "Kum-

pul<:ln Paratul'on2 Impor jnng bcrlaku ILüni 1 Oktobor 196211 scrtn minnt dnripndn pcmbctjn-pernbntj] kita, kita moroso bort-anggung djûwQb untqk mongumpulkan pornt!.ll'[m-pol'atul'an palaksanonn D\)klo}}nsi mwnomi dalam s HU tljilid.

panor bi tan diJ

la m s

atu dj i lid ini Q fmn sangat mal!\1.1dc:h.- kan pal'Q managèr parusDhoGn danchJlajak l'amai jong mompu- njoi minat untuk momah~mi maksud Pomo?int~h sada1am-dolGM- nja.

i\chirkata, mudah-mudohûn kUInpu1'.ll pOl'att; .. 1'nn-pal'atul'an ini aknn momberi manfaotnjQ kcpadn

pn .'Q

pambatja dan biJ~­

manD disana -s ini ndd kc kallr uan ki ta . iohe;n (l.~;:r;l[lQfkan. ;'::~

( 0 0

Djnl~n:otü j

3 -

Djuni

1963.

:Iornat Ponorbit?

f

(6)

· "

,

(7)

,..

I N D IE X

===========;:;===::;,

BA:IJAI'T-:GAD.iU:J i\.l:U\.1. I-= 'j\.GA~,'U\.AH DSDNJA

o ~Jo::é'c.tt1.ri.'I'. :.;~ic.myn Bic1ans I-=ouansO,n Ho.1 /Dckon/vVlTI:-ICCU/1963 ••••••••••• 65-67 J:hE?;yT/13.::·Ü~.i\.HG ::=Ol:.:)~ Li}?lHLUAN HI DU?

Cl :POj.1 t'~rC~l'l 1':;:,osi':~')l1 Hl ITQ. 10 t.o.hun 1963 ... _ •••••••• 0 • • 0 . 0 • • • • • • • • •

~~\~Al" Q..l)j\ G"l.l,! GiÜJ

61-63

() .- ''',-0 . :." ' .. \ I ~t1.r;ll1 'ii ),ali1IJI'1 B' 1 J.( eins ü-ouanv enn ol liJ O. '/n I, 0 k -on /C-rl~-','i.t:ll-·- '1'-'''U/10\J..J / 63 • • • • • • • • • • • . 65-67 LAt-! ,~iC;C ::IC.l.~)A.L

----..

----.----

---

Cl

r,.:::

::'~, turrm. Wnmj.lh Bic" .. ~ng Kouc'nsnn Ho. 1 /])okon/V.~.Il:'-I::JU /1963. • • • • • • • • •• 65-6 7

o ron(l.j("l·:J.f~iln oloh Kopc'èla Diroktora.t 130,::-: cl[tn r:ejuka.i ••••• 0 • • • • • • • • • • • 79-84

... ) 'I" -:1'(.., ,-., -·-'-°1" I"} " )~~ .... /C'iT('f " "'"'\~'-'Ir " T

~~'~;;~"',:: -- ".l~.D..i:...uJ.I ·2_0Jl l ... ~

o r'L'~""'.'J:':-,n \"ra.mi')a BilLCl.nG KouaniJc.n NO.1/Dokon/WLfr-IG.:,'U!1963 ••••••••••• 65-67

~,Çh rr:;r::J''fiIJ,h )

o :t 0 ri.l tU.rc.:n. :;:'ome r:i.n. tû.h Fr o. 20 to.hun 1963 ... " ••••••••••••••• •••• 0 • • • o -)oncu:;:r,.unc,;1 :?im~)i:1nn LlwÎ.I'LN Ho. 2 . .. .. . . . .. ... . . . .. . . o PC:l~W:lt'.mnn lJim)innn LAAFLH No. 3 ••••••• v • • • • ~ • • • • • • t • • • • • • • • • • • •

C! .L "

r t ',- + . ,. , "T

0°9/ "

~/<:.'Ir/196 ~

o uu::.'a.u ""O:·.'IU usnn LI011;,Crl rorCl.a.ea.ngo.n l'~o.<...;;- 11 u\. :J ... • • • • • o • • • • •

- - - _.

49- 50

7Y-76

77-78

85.-86

o Fcratr,::rc.n ~)rosiclGn

rn

Iro.5ta.hun 1963 •••••••••••••••• ~.... ... ... 2- 3

o l'o:...atura.ll i."rosülon RI' No.7 tnhun 1963 . . . " . . . 51-52 o pr;l1G'111dlL1Cl.11 .2im)incl[~ LAJL)LH No. 1 •• , .... . . .... . . .... . . ... ,. 69-72 o ~)0::"ijel;J,8o.n oleh ":o,Dalo. Dirokt.ar[,\,1'JLJ3cci..<l.un 'l'jukai •••••••••• t • • • • • • 79-84 o jJe'~l.trnsi lJkonomi •••••• · •••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••.••• 112-122 o PO.l:.c~jGlusc.n Ol"" .... -~1'1 I~t··"- - ' -]Hl1n .vlo l\..:-ro}"+ ... r_vv-."IJ ...uuc ·rh~" D-." ... cu.u. .:'1 -'In _ Tjuk. UI n '; . . . .. . . . .

o l'or':'1tur·:tn ?rosic~on .Hl No .• 6. "'C'.hun 1963·~ ••••••••••••••••• : ••••••••••

o ?r;r~::.tur'-m Fomorinto.h FonG'Gélnti Unclnl1[s'-uncl.an5 N'o. 2 t a.hun 1963 ••••••

o :;:c:~é1.tur~'l1'i\ic:mpo. Biclan,g ~~euanGc.n No.

17

j)okonj\iiJI1:'-YXU/1963 •• ~ •• ••••••

o PC"l1[;Ul.lu.oaY.', ?imp inan LAAIJLN ])I o. .3 •••••••••••••••••.••• 0 • • • • ~ • • • • • • •

o Ton.'.j\::l~:.sC1n 01011 I:'o)al a. DiroK'l>Oro;"tIWJoCLdo.n Tjuklli •••••••• ~ ••••••

o POl1gUl:1Uï{)[',n Pinpiné:.n LA.AFLN No.

]JCVL3.;.N C~LO?ASI :DEVI8BN)

1 ••• • • • • • • • • • • • • • • • • o ••• o".o.". u ••

o ?O:;: .. '·Cèlro.l1 Fresir~Ol1 RI No.5 tllhun 1963 •••••••••••.••••••••••••••••••

o PO:;'~Dtl.lro.l1 Prosi,lol1 Hl No.6 t a.hu.n 1963 . . . . o l'orc,t1J.rcl,U Vnmpa Bidc.nc I'~oun:1Ja.n FO.1j:Ookon/\'J:rfG?- IC8U/196.3 •••.••••••••

o s~. Uontori :pó:;~délr.~o.n6nn,)& ... i1Qume.:bd."i1:·~l}.SOtlt:rn1_I'lO"i8t6!)Jlw~d3UI3S/G. o ,Penel~:n..1J~·lo..11 Pim)inan 1~\il.PLl\l' 1\1"0. 1 •• U Cl Cl '" C " " ' ' ' " • • Co 1 " . . . " t "' • • tt." ••••

o PO~1~;Ur.1'l r:1D..n j?im.,)ino.n LA:liPLI'T }To. 2 • 1# • • ol v . . . Ol . . . .

o Pem:.jol nsnn oloh 1(opo.1n Direktorû.t Eoa. c!'tm Tjukni. ••••••••••••••••

J)r:3~i'J~Y:GU3I,

79- 84

4-19 20-48

65-67

77-78

79-84

69-72

2-3 4-19 65-67

68

69.:.72 13.·q6

79-84 ~

o Pc·ré,tu:::,cm :erosi cl.èn RI No.10 ta.hun 15:63 . . . .. . . . .. 61.:.63 o ~Dc~lal·~2 i Bkonor:'1i ••••• " •••••••••••• "" ... " ... "." 11 • • • • 0 f • • • 11 2-1 22

o Pctntt.lr~,i1ril?:rGuidonJRI·,Nó.6· tahun>196.~ •• ~ •••••• .••••••• , •••••••••••

·0

re

rr. iiu::é'c~n <h:lTJorin tn.h· \Uo. 2e~.lIuhun, 1963 ... .

o ~ecnB'i)_!:1li.ijlo.n =~;im·~JinLl.n L!l..'~LIJ lfo. 1 •• v,,, i, " 9 .. 0 ' • " • • • • " " . . . ~. Cl ~ • • o l?c i.1Gli.·r:1..1L:Qn LiiJ~ll)inc:.l1 :LAi\.?LJ:T No. 2 • ., 0 . . . , . . . .

o Pc 11 L.:·t...U:1i..l!rJ\11 Pir .. l)irlCl.l1 LAli.P11'T 1'1"0. 3 ., ... Ço " a , • • • 0 (I 0 IJ • • •

4 ....

19 49,-50 69-72

73-76

77-78

(8)

".

I '"

, >

I

(9)

o Pel'-'r:.""! tu~Cr'(l }'rOSiÜU11 :-i...I . To. 5 t:-.b.u.n 1963 •• 11 • • • • 0 " • • • • • • • • • 0 0 • • " • • •

' f...

2-3

".1 :-G~C·i. tU.To.n ~:ro;:)ic.l..rjn R.I Yfo.5 to.hu.n 196:, ••••. ~ 0 • • • • • • • • • • • • • ~ e 0 • • • " • • • •

o ~-;GrL;"tU.rall c)r0:-3ic~,:~)1 iiI No.G t~hun 1963·; ... 0 . . . . . . . . . . . " 0 • • • • • 0 • •

o l)e:~a.hlr0.n I'offlc:r:i:'tC'.h :t<..:n()'gnnti Unda.ne--unc.:'o.nc Ho.3 tnhun 1963 . . . o SJ.~!j ;.'icm h,ri Po:rr' é1.c;an,::;an & M0ntori Ur. J . 80n-: -:-nl No. f3/6 3ko) !~.m]s/G •••

o ::\)~:..~,r~1'Llr:.1~·':1 l)ir~:~.tllnn 1ju'i..PLN J~G. 1 3 • • • • • , . 0 ~ • • 5 " " 0 . 0 • • 0 , . , • • • Co 0 • • • • •

o Pün:.;·t~ .... n':U:}'J.11 J?imp:l_nan L~·!...:i?LI,T N·t",.). 2 •••••••• 1,1 0 • • ti .. e • • • • • • • • • • • • • • • ., • • •

o.Ionc'Lj(Jl0,so.n oleh ::oj:'tün

o ;:~ .. ~rC1.t }(O}/Lrt'uSUYl !lo:ltvr~.

o Sur·'·, 'j I(o:,'J."1;usnn 1·.1r.mtori

o ?oraturo.n ~~')rosiclen RI No.5 ·~[l.hun 1963 ••••••••••• , ••• ~ ••••••••••••••

o ?onJ'1J.mU.L1n11 PiG'lpino..J:1 LP..Jtt;LI,r 1To. 1 ••• " ° ... ° Cl 11 . . . .. . . . ... « • • • • • ti"

o Pcn(',jolo.sil.n oloh I';0l:);üa Dircktori.l,t Boa dnn Tjukni ••••••••••••••••••

"" .... , .1 -'r' , , .. ~, "'Tr<'-~OR (,..,. ',mAlI' i\-)

-= i_,.t1 ... i'\..l! . ...r:'jlil\jlj . Ji~~:,)l. . _.}U\~. r 11.1J ..

2-3 4-19

53

68 69;;.72 '73-76 79- 84 85-86 87

o Poro,tnral1 ?rcf'idr'l!. RI 1~0.5 ta.hun 1963 •••••••••••• ,.... . . 2 ... 3 o POl:.Juuuoa.n ?io~ ina.n LALFLlJ Ho. 1 ••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 6

r

72

o Penc:'jol,:).snn 01( 11 Kopaléi Diroktora.t BOéi <lar:. Tjukni. ••••••••••••••••• 79 ... 84 o Dct:la:rr-... s:!. Ekol10mi •• e o • • ., . .. .. . . " • • • •• •• , .... . . ". Q • • • • 0'" •• 401' .112-122

o Pora.tu.ran ProfJiè.'.:;n

r. I

No.6 t1.hun 1963 ••••••••• ·; ••••••••••••••••••• ~

o PerL:' tur~nl Wnm::,...J. ~hc1n!1..s <ounnga.n No.1 /Dokon/WIJ?- lillU/1963 . . . ... . o 1)enbUL1U!:léiYl Pi::1pinC'..n LAAPL:i:J No. 2 . . . . ... . . ....... . . . .

o Pcncl..jo1iJ.8é1.rl oloh K8;Jélla Diroktornt Bon c.l<:m l'jukni ••••••••••••••••••

4-19 65-67 73-76 79-84

o :;~cro.turc.n PC'-1crintnh Ho.20 tahun 1963 ••••••••• · ••••••••••••••••••••• 49-50

o YO.J;'atura.n Wn,mpn. Bi:lnnc Kounn:.5nn No.1 j:Ockon/VlJ-D?-Ic..m/1963 •••••••••••• 65-67

HHJ - tiASTL YJRD.!~G)I.l'TGAN N'8GARA (l'Ai'ffiAHAH !CJIUSU;;;)

o Pcr:l.turnn Prosiclon RI No.6 tnhun 1963~. e . . . ... . . .. .. . . . .

o Peraturnn POiTlorintc.h No.20 tL:.hun 1963 ••••••••• ·; •••••••••. ~ ••••••••••

o Pcraturan i'fiJ.rr:pa Biebne Keu:.1nlpn ilJ'o.1 /Dokon/VVI'IP-KGU/1963 ~ ••••••••••

o POn[;".H:1ulm~n Pimpinnn LIL:-i.PLN No. ? ••••••• , •• ••• •••••••••••••••••••••

o PO:'lëLjoliJ..fli1n 01011 Kopo.ltl. ,Direktornt Bon c1nn Tjuka.i ••••••••••••••.••• "

1'_. ;"'001-' ...1. _ __ !i'P .w.. "'InrflTVJ.\..~._ R

o Pu~cturo.!1. Prcsidon RI No.6 tnhun 1963~ •••••••••••••••••••••••••••••

o

?dr, ..

turo.ll Pcrnorin tnh No. 20 tiJ.hun 1963· ••••••• , ••••••••• · •••••• ~ ••••••

o Para tnriJ.n Pmnorintnh l'ongganti Undcme;-undang No.3 tohun 1963 . . . . o Porntur.:1.l1 Vhm!:!n Bi<'lane Kou<.l.nenn No.17Dekon!Wl\;IP- KSU/1963 ••••••••••••

o SKI.> i:Iontori Por·~o.8nn8nn & l1entori Ur.B.Scntrn1 No.8/63 kep/:UIUBS!G ••

o ?enS'.l1:1lU:1C.11 Piml:inan LA.A.PLN No. 2 •••• t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

o 20nC;t1.r:1lUl1al1 J.1imlJinan LAAPLN No. 3 ••••• ~ •••.•••••••••••••••••••••••••

o Poncljclo.so.n oloh Kopnl LI, Dil'oktoro.t Bon. rl~l.n Tju.k:n.i •••••••• ••••••••••

o Suri.:t KClm.tusnr. I:iontori ?orclngnn/jnn No.299!n7sr!1963 •••••••••••••••

o Suro.t l~o)utuSD.l1 Hontori PordnsanSL:.n liro. 30o/~l/sK/1963 •• ...

KÇLgg j

o l'ora.-turD.nl~PrCl8idon-:RI·.5 tnhun: 1963 •••••• t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

a P911Gur:JUL1C',l~ Pimpil1étn LAáPLN No. 1 •••••••••••••••••• ••••••••••••••••

. ~~}~ - :;·=O~:!J:)01::r.JN HARGA

4-19 49-50 '65-67 73-76 79-84

4-19 49-50 '53 65-67

68 73-76 71'-78 79-84 85-86 87

2-3 69-72 o Ponc"'.j,;lC'.snn 010:1 ~(çpo.ln Direktorot Bon clnn Tjukni . . . 79-84

o f'ernturun Presi::.cn RI No.? to.hun 1963 •• It • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • 51-52

~m:!]:DIrr

(' ?OJ:'éituré,n Prcsic:on ~tI No.

7

tc~htL'1 1963 . . . .... . . ... . . . . ... 51-52

o Pcnl~.jolnsan olor.. Kopn1a Dircktornt Boa dan Tjukni •••••••••••••••••• 79-84

(10)

,

...

(11)

K.:G i']~G A \ IA].AN

o Porc:.turo.n ?rüsirlcn RI No.8 to.hun 1963~ ••••••••••••••••••••••••••••

o Poro.turo.nProsiden RI No.9 tnhun 1963 ••••••••••••••••••••• ~ •••••••

o Poro.-turan I)omerintah No.21 to.hun 1963: •••••••••••••• ~ ••••••••••••••

o Poro.turo.n Presiden RI No.10 to.hun 1963.~ •• , ••••••••••••••• ~ •••••• ,

LII~Vrr:l)l TET ?DN

~ ·54 55-59

-60

61-63

o Poro.~uro.n Prasiden RI No.7 to.hun 1962 ••••••••••••••• ~ ••••••••••• ~. 51-52

~Tjll~ (DIli.EK'i'ORAT PADJAK)

o Por:1 turC'.n PÜlTIo±in to.h No. 20 tahun 1963 ••••••• ~ ~ •••• ~ ~ ~ ••••••• ~ ~ • • •• 49-50 o Dcklnrnsj_ Ekonomi. ft • ., • • • • • • • • • • • • ~ . . . . . ~ 0 • fi . ... . . . " . . . . t • • • • • • • • • • • 112".122

P~~RUSAH;!..!i.N VIN J 10.(

o Por~turo.n Prasiden RI No~5 tnhun 1963 ••••••••••••••••••.•••••••••••

o Po ra turan Pre sidon RI 110.6 to.hun 1963 •••••••• · •••• ~ ••••.• ' •••••• , ••••

o Pondjolo.so.n oleh Kepc11o. Direktorat Beo. dnn Tjukni •••••••••••••••••

p}~lmSAHI..!'U\T 2/BADAN2 DTLUj~R NEGER1

2-3 4-19 79-84

o r()l'atur~1n Wo.I;rpa Bido.ng Kou-o.ngo.n NO.1/Dekon/WM,P- KEU/1963 . . . 65-67

o POl'n:turan Pomerinto.h No.20 tahun 1963 •••••••••.••••••••••••••••••••

4r50

o Dokla.rasi Ekonomi ••••••••••• v • • • • • • • " • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • 11 2 .... 1 22 PDN/i?:ïJ - PDRUSAHk',jlT DAGANG NEGARAjF8RUSAHAAN Nf~GJ\.RA

o Poro.turo.n POl:lorintnh No.20 tahun 1963 •• ~ ••••••••••••••••• , •• ~ •• ~~·.

o Pcraturo.n Presicten llI,No.T 1mhun 1963.· ••••• ~ ••••• ~ ••••••••• ~ ••••••

o Por(~turo.n ?omorintnh No.21 to.hun 1·963 •••••••••••.•••••• ~ •••••• ~ ••••

o PO~lCljè1Gs~1n oloh Kopal.:. Diroktorat Beo. clan Tjukni . . . .

49-50 51-52

60

79-84 o DcklQ. ras i Bkonomi . . . ... · ••••••••••• 11 2-1 22 PHOJI:K- PROJBK

4

o rcraturan Wo.mpo. Bidang Kcunngnn No.1 /Dokon/WlfP-lCEU/1963 . . . 65-67 RI;PLAC·,:-;ráNT !REPARASI,

o PeN,turo.n Wnmpo. Bidn.ng Keuo.ngo.n No.1/Dokon/W1.tJP-lCEU/1963~ . . . 65-67

~TnIBUSI CIIDSUS· LAAPLN

o Poro.turo.n Prcsidon RI No.6 tnhun 1963 •••••••••••••••••• t . . ... . . .

o PenSUffiuman Pimpinan. LAAPLN No. 3 ... f • • f • • • • • • • ' • • • • • • • • • ; • •

o Poncljolo.so.n 01011 Kepo.1o. Dircktorat Beo. do.n Tjuko.i •• ' . . . . RETBl'[SJ;.

4-19 77-78 79-84

o Pengumumnn Pimpinn.n LAAPLN No. 1 ••••••••••••• ~ " ••••••• '. • • • • • • • ••• 69-72· o PcncumuTJnn Pimpino.n

.

tAA1"LN

.

No~ 3 ••• ~ ••• , ••• , ••••••••••••••••••••• 77-78 SWASTA (BADAN l'rJSJAWARlI.H NASIONAL SWASTA)

0, Dcklo.ro..si Ekonomi ••••• ,. ••• , •• , •• t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1124t22 S0RTïFTK.AT UIPOR

o Pero.turo.n Wampa Bidane; Koua~go.n No.1 /;oekon/V&ir~ImU/t963~ ••• ,f # . . . 65-67 SUBSIDI

o PorQturnn ProsidQn RI No~6 to.hun 1963~ ••••••••• ~ •••••••••••••••••• 4-19

§.!YA

o Perc,tl.lro.n Pomerint,'lh Ponggo.nti Unclo.ng-undo.ng No,!2 to.hun 1963 . . . . ~. 20-48' o ?cnCUl:1uman Pimpino.n LAAPLH·No. 1 ... ,.~ •••••••••••••••• 69-72 o IJoncljclo.scn oloh Kopn1o. Diroktoro.t Boo. dan Tjukni, ••••••••• ~ •••••• 79-84

·SID

-

o PCn8UmU[;),o.n Pimpinan LAAPLN No. 2 ••••••••.••••• t· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 73-76 o Poncljolo.so.n oloh Kepéün Diroktordt Boo. dmr Tjukai •••••••••••.•••••• 79-84

§.1!Q.

o Pcndjolo.so.n oloh Kcpn1o. Diroktorat ]300. dan Tjukai ••••••• ' ••.•••••••• 79-34

(12)

I '

I

• J , " ... ....

...

,

(13)

o ~lon.;ljolo.sé1.n oloh Kop0.10. Direktoro.t Boo. clo.n Tjuko.i ••••••• , •••••• , •• 79-84 H

.

.ASIL 'rAI,'illANG

o l'oncljclé1.so.n. 01011 ](0!.)0.10. Diroktornt Beo. dan T.jukni •••••••••• ; •••••• 79- 84

o Pera-Curé1.n Pomorintah FonGGo.nti Una.é1.n~unclo.nG 1To. 2 t o.hun 1963 •• ,.;.

o 1'0 nel je 10.6o.n 01011 Kopé1.1c, Direkt or!! t J30é1. clan T ju.kni ••••••••••••••••

TRAHSF.i.:H

o PonCSUr.1Ur.1nr: Fimpinr.n LAAl'LN No. 1 •••••••••••••••••••••••••••• ·e . . .

o Surnt EkLg,rcm LAAPLN No. C 1225/Pongur::1Unnn l:ol1mln Bo.nk2 B No.1528 •••

TUl'JDJAIJGAN:" TURDJ AliTG/: .. N

o Porntur"n ?rosiclon No.S to.hun 1.953 ••••• , ... , .•••

o Pornturo.n Procidon No.9 to.hun 1963, •• ~., .. . . . o ?ornturr.n· I'cCJ.or'into.h Ho.21 to.hun 1963 ••••••••••••••••••• ••••••••••

VALUT.!\ I1.STlJG JAi'W T~RT'JA'N1T DI LUAR N:]m;I~I

69-72

111

54

55- 59 60

o POn;jUï.1Ul;lnn Pimpinnn LAAPLN No. 3 ... , ... 77-78

o Instrukni Prosidon RI No.2 tnhun 1963 . . . 64. o Dcklo.rt1si I~konorr1i, ~ ••••••••••••• 0 '" • • • • • • 0 " . . . . " . . . 112-12'2

11\.SALJ'..II P::::;RJ~ICON01~IJ\N IHIAN BARAT

o IJonCLjo10.na.n o18h :~opo.la. Direkt ora.t Boa. (lc'\n Tjuka.ie . . . .. . ~.

o Surn.t.IÜ;nutuso,n Monteri ?erclo.enneo.n No. 299/l;I7sIC/1963 • ••••••• ••••••

o Suro,t Keputusa.n Monteri Percla.go.neo.n No.)00/I.~/SI'::/1963 •••••••• " ......

o PentjlUl:lu.n1nn I.B.l'Jo. 1 ••.•• , .• , •.. I .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • •

79;:..84

85-86

81 88

o Ponc;uEluonn I.B.No. 2 •• ~'. "' ••.. .• " ... ...•...•...•..•.••.••••••.•• *' •• 89-93

o Pongur1unnn I.B.No. 3 ••••••• ~ ... , •••••••••••••••••••• ~ •••••••• 9~·-102 o Pornturan Presic1.en Hl No.2 tahun 1963 •• : . . . 10-:' &

o Pen[;'Uf..1Ul!1o.n o POn6Ul:1Umo.n Pene;ulilUino.11 o

I.B.No. I.B.No.

I.B.No.

o }?onguE1l..,lr.1C1n I. B. No. o Pone;Ur.1uunn I.B.No.

4 6

5 7

123- 124 104

• • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • •, • • • • • • • • • • • •

•••••••• ~ , •••••••••••• ~ •• ,~ •••••••••••••••••• 105-106

. . . 0· • • • • 9 " \ 1 07

, . . . " " 0 • • • • • • • • • • • • • " . . . .

8 ••••••. , •..••• 0 • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • •

'1 ~

o Poneunu[1(1.l1 I.B.No. 9 •• r . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• •• • • •

o Suro,t Bclarnn LAAPLN C No.1225/PenB'Uuumnn kep~tda. B.a.nk2 J3 No. 1528 ••

108 109 110 111

'_-OTT---

(14)

, ,

"

".~

• j • •

-, ,

, ;.t. •

,r'.

"

Î' -,

," ..

..... :

.

; .' ..

, \ '.'

·t ...

(15)

.

.

..

- 1 .. ,

PE:'IrGUIv1UIIAN P:GIJEIUNT AI

-~-,

..

--,~~=

.... ;;.;;

Untuk melnksD,nnka.n Dek1nrnsi Ekcinomi, jmc diutjnpknn olóh P,J.U.

Presiden pado. to.nggo.l 28 Mnrot jo.ng bnru 10.1:.1, mo.ko. Pcmerinto.h to1o.h

mencto.pko.n pclbo.gni Pcro.turo.n J\Tocc.rn d'ibido.n:; perc1nBo.ngnn do.n: kcpego.wnio.n.

P,ernturo.n-pernturan Nogo.ro. "Gcrrno.ksud nd üo.h t

1. Pernturo.n Prosidcn No.5 tf.1,hun 1963 tento.n ~ ,

Po1o.ksnnJ.o.n . Dok:.nrnsi Ekonomi cl i. biclo.ng eks pór"

2. Poraturnn Prosiden, No.6 tahun 1963 tcnto.n~ "

Po1nksnnnnn . Dokloro.si \ ~konomi d~bidong impor.

3. Pcraturnn Pomor~nto.h Pcngen!lti Undnne-undJ.ne; No.2 to.hun 1963 tonto.ng.

Pclnksanao.n .Dcklo.rnsi Ii:konomi dibidnng pombcno.n impor dnn

ekspor. .

I

4. Poraturo.n Pcmcrinto.h No.20 to.hun 1963 tontane : Kobidjakso.no.o.n clib~dnne hargn.

5.

Porn.turlin Prosiclen No,7 to.hun 1963 tonto.ngl ·

Aktivi "to.s Poruso.hnû.n ,Dn{pne; N06'1.rn da10m ro.ngko. j,lo1o.ksa- • no.nn I'oklnro.si Ekonorili.

6 •. Pcro.t1J,"nnPcmcrinto.h Pcnegnnti 'Ûndo.l1oc--und::nig No.3 to.htin 1963 tentnng.,

Perubo.hn.n Undanti-undnngNö.4 'Pr) to.hun 1959 do.n pontjnbuto.n, Undmig-undnng No.32 Prp tnh,un 1)60 dan Undo.ng-undang No.34': Prl) tá.hun 1960 (L.N. tnhun' 1959 NO.91, L.N.· tahUn 1960, No.92 c1.nn L. N • . to.hun 1~·60 No.

94)., . .

· 7.

Porn"turon Prosidon No.8 tnhm 1963 tonto.ni t

8.

Poro.turo.n

Kcnniko.n tundjaneo.n kcmo.ha1o.n u '1Uffi monurut p.G.P .N, 1961.:

Pros:J'1on No'.9 taJ1Uh'1963 tcntQ,n~ t . . . . . ' ,

POr:1borinn pf-rboiko.n-!.lcnehnsi1o.n7pcngho.si1o.n-poro.1iho.n kc)ndo.

boko.s P08o.wo.i Nogcri S1pil/Angg~tn Kepolisian Nccro.ra serto.

cljo.nd,;1 clo.n ana}:: jo.tim/-pio.tunjo..

~" Pcro.turnn. Pcme:rinto.h lIo.21 tnhun 1963 tonto.ng •

10. Peraturo.n

11. Instruksi

12. Pero.turan

Peruboho.n o.nelm.· pûrsonto.si' ttmcljonenn kemo.hnlo.n umum, tun- cljo.neon pcrusnhnnr clnn tuncljo.n8J.n poruso.ho.o.n tnmbnhnn me- nuru"';; :c.'cro,tu:ncl,11 ?(\~ok Gnclji PeI".lsnhnnn. No~o.ro..

PrC'S.Lt:'Jn T,o.lO 'Gnhtm 196~ -tontc.ng : ~ '. , ' Distrib\.l.si bo.ho.n/bo.ro.nr; pokok kJ pcr1unn hidu!' bo.gi Pogo.wni

NegerL .

Presidc'n Ro~mblik Inc10nosio. No. 2 to.hun 1963 ten tang I~oor­

ctinas i gnri s Ko bicljo.l<3nno.n.n Do.1nlil Po lo.kso.no..:m Dcklo.ro.si Ekonomi •.

Wo.ki1 .Mentori Porto.mn Bido.né Kouo.nso.n N6.1/DEKON/WliF-I::EU/1963 tontan-e Prosoétur Go.n pcrlbcl)o.no.n PonGimporan llnrL\nG PonumpntlB clo.n Bo.rnng' Kiriw.n. '

IJ.

Surat Kcputuso.n Bo'rsnrr.o. Montori Pcrdo.gMCan dnn Monteri Uruso.n Bo.nk

.~ Sontrc,1 No.e/63 kOl)/rmBS!G tCl1to.ng impor LLoneo.n dovisan sondir!.

14. Pcngumumo.n Pimpinon LAAPLN No.1 tOlito.ne; I 31aksL\no.o.n Dck1o.rnsi Ekonomi do-- lnm bidnne Ekspor Bnrnne clo.n Djo.so.2.

1'. Pongumumo.n Pimpino.n LAAPLN No.2 tento.ne Fo1aksnno.nn DokIn' lo.m bido.ng Impor Bo.ro.ng do.n Djosn2.

16. Pcneumumo.n Pimpino.n LAAPl,N No, 3 tonto.nS.I onecunno.n Vo.luta ' ~ .'"7 ,jo.ni; ter- tjo.to.t c1.i1uo.r nogori o.to.s no.mo. penduduk dovison ~ ~ia.,

17- Pondje1nsnn Ko).::.lo. Diroktoro.t Bon clo.n Tj\:kn.j, tOlJ,tnn8 po rotu:.

clibi.::lo.ng Ekspor do.n Impor. "

'a.ru

(16)

Mcnimbnng

HonEl.ongar

, I

PER.i\.TURlIN PRIDSI,]lE1:L rq;?UBLIK ;nr.QI)NBSIA

~.5.. rl'MIDIJ. 1963'

rrni':rT

lillIG

PJJLji.KSiiNAAN DEKL1\.RASI --- . l~KO:!.'ïOIIT DrEID, , . cIm :t!ICS:20R

PRJi!STDEN RJPUBLIK I NnONI:;SI .•

bo.hvm gun,':'., lx,lnl<smu"o,n Doklnrnsi Ek;lllO,r LÜ tor,to.n8gn1, 28 Ho.- ret 1963 perlu dinclo.kcm boboro.pn kG';ontuo.1'1. jnne bortuclju-:.

nn mclo.ntJ'c.r}::an 'keml)o.li bord'i:J.lnnn t, t-i~. p:>::'oduksi do.1'1. _ ol:spor,· , _

,: 1. ' Paso.l 4 njo.t 1 UncLo.1'1.g-undcms Dc'!s;~r; • 2. P,J.so.l 2 Undo.n8-undan:-:; No.4Prp t •. ümn 1959 (LcmbD.rml' liJo-

garD. to,hu..1'l 1959 No.91) jo l'erntu.'nn Pomorintnh No.43 to.~~,un 1959 (Lombo.ro.n Neg;.1ro. tnhu21 1959 No.93);

: Hcnteri Porto.rna dan ]aro. Wo.kil MC:t:lt ,'ri Forto.m:J. Bic1o.ng Di&- tri busi, 13idcme Procluksi elo.n Bidane; Kounnc,:tn, clnn 1'Iontori"

Uruso.n Anggo.ro.n NC30.1'o., IiIontoriUruso.n 13nnk Sontr,ü9 L~orF t or::' Porinc~ustrio.n RnlCjnt, I'.lontcri : 'ekordjo.nn Umum C1,111 To- nnen, r.Iente,ri Portc.nian, Honteri P:'L'buruhan, ,I1ontori Por-

l1...u.bunG~m D'1rnt, Pos, Tolokomuniknsi' clnn Pc,riv-.isnto., Monto- ri Por~lU'punso.n Lnut, Hçutori ?orhu'bnngnn Udaro., Lrontûri ' K01)ernsi clnn l.:Iontori l'èrd0.8an8nn p[l(.n tanggo.l 16 :;,~ci 1963 7

MEM:UTU SKAN :

1Toneto.pko.n ~ PBRATURAN ?Ri1:SIDDN 'YJH'i1AIW :'nLJIKS,A}L.AH DEKLAHASI }.2;KONOLIT DIBIDANG l~I~S:;:OR.

~o,s0.1 1.,

/

Tin'} ,eksf'o:-tir mondG.IJG.t pernnesa.nG okspor so':)cso.r 270 Rupinh untuk"

!3o.t'iJ. US Dollar hnpi l f .o.b. dnri ekspor scto:.ó,h cU2:)otong dO!lgcm bo,;.;:.

f,ianjo.nc do.pat ditnhannjo. momü'ut njnt (2) ,>0.80.1 ini c'liSb,mpins ni- lni rosn.1i (US $. 1. ::0 RRp.

45,-)." '

Scbngni pornnesnng okspor tG.rrlbnhnn 'tlG.p oksportir c~ipcrkl)nanko.n mo- n.:1hnn c1nn monCGun(l,k::tn sendiri sotjnrn sobebtif -bobnsnjn 5% dnri djurn1nh hnsil f. o. b. okspornjo. d[tlo.m valuta; [,sine dcmcan kotentuan' bn}l\JQ. djumlah "[)crsoutasi t sb. tOl'cUri do.ri 2';) kop.!isi c1nn 3% pernnB- so.ng ckspo:- tambnhtin.

,(3) J)c.lo.m l'o:c'atnro.n :'rosiclon No.6 to.hun 1963 ton' nn:; pclnksnnnnn Do- "

klnro.si Ekonomi eli biclnng im)pr diatur puIn p( rnngso.ng i stimcwn be- rupa nloknsi tievisollc

Bank sntu

1:::1,80,1 2.

Untuk 10.in-lGLin pGnorir:J[:,c1.l1 vcüutn ns,in5 oIo}' dnn iJOnuknrnnnjn ]?éHlo.

Dovison clibo-rikan (ljur;n lJOro.ngsnne- ~jnsn solosó.r 270 Ru~)iah untuk US Dollnr disnm)ine- nilai rosni (US $. 1. '" Rpt 45,-). ,,',

Pns0.1 3.

(J) 'Kotontuo.n dalm:l ~)o.sal l' mulo.i borlnku t orhad:: p ok:spor/konsinj3.si jn.n::s ponjornhnn lH1s,ilnjo. (tlnlo.m v-o.l ut,J, asin.;; ~:::oi!acl::J. Do.nn Doviscn dilakuktm ~')o.dn t nncgo.l 27 l'1c:L 1963.

(2) Kptontunn dnlam pnsnl 2 r:lUlai borlnku torl:1D.~l~ p poncriDann clan 1)OnU- karnn v<J.l'lJ.tö., o.silld' oloh/po.clo. 13nnk :Uovison pD.é n tnnf,'co.l

27

lIJei ï963.

op

\ '

(17)

P.J.cl.J. sC',~l,"t bcrL:.kunjc~ Pcr" tUr-é;,21 :::!'osjrlcn in:~ L~i tj.J.but : 1. PGl1::;ur:lUI:1.J.n- JJo:'1cur.mJ'1"n :\ clC1ri L.A,-" .P.L.N:. lTo.97 t.J.l1cCn1 5

}:;:.J.rc"c 1962, Ho.98 to,l1-GS:ü 2 April 196'2 (l":2 Ho.99 tc,nC;Cill 5 Djuli 1962 d~l! ~:orc..turCt.11-=)Or._~t·JI'· :;;. _·JI~)1·~r:~~,:1G.C111nj,'2 (1:11n!:1 sur':lt" GèJ,rGt odaro.n B. dnn C.

I

2. Somuo, ~.:c'·:::,::.tnr<:Hl lo,iY'l ju.nS cel'~,;:\'~t.lJ:' )unc;ut.::lr:'-:::lUn:=ut.J.n o,tc<s i~~1~~or ,-l~;,r:. ~.)e!·J0nrini1 .torJ1}~~l.lal1 nt.J.s eX:!..i .. "O:C· t:~tQtl t:~cj,11éfer unnc;

~odr:Jn!] l'lccori ,J.t(Hl fiO nu::"::lI'cl.ll è,o.r::_ "-',n:; r:.sinC de~l;Jo.n Hupinh.

Polnksnn;,an c1o.1'i kotcntunn-,k8to~lt1),Cm dr:.l"t:,: ?ornturo.n Prosiclon' ini , tormo.suk :':Jcnct.J.p ... cn )Oro."~1.'-:·.J.n :)or~:.:;.ihc1i1 bor'1v,'iJlmc llonC;.J.n kotcr..- tU.J.n cb lo, . .1 ;"){1.so.1 4 aj.J.t 1, clilnkuka!l 010:1 ~Icmt(n'i Urus.J.n Bank Sen- t rn1/Pir:1)ino,n L. A. i\..}' • L. N., j'10l},";,! rj. PCI'(C1U:::nS:1,D cl en I1ent cri Poncln- po.tnn, Pern1injno,n d.::1.n ~en~.J.wnsnn.

rrcrh::1..J,C1:'! )0 rus~lhnnn-l)erl;So.},c,nn l"1inj;ü,..: aknn ,:linJ.:-~knn ketontunn- kotontunn tbrscndiri.

P.J.S2..Ll!.

Poro,tv.rnn Pr8siC_on ini nu1,:',i bc::-lal-::ti. Î:,nün tnnsc;o,l 27 l'~ci 1963, A{;nr SU)~1.jo. sct inp orc.ne tl.J.~).::1.t monc;o"'ahuinjD. nOJ:lOri nt.J.hlwl1 }'fYL1GundnnCnn Pa:r;"tur.J.n .?rosiCLon ini clcnCi1n ~::::noml)n t,,;.n d:-,lno Lcmb{1.!,- nn 1'Tesal'':~ I~0pub1ik Inc1oncsia.

Di uncla.nck.J.n di ]) jo,l.;:n rtn pnda toncen1 2(· :50i 1963.

SEKL'3TAlU,S NE Gil.RA , ttcJ..

1:... W. SURJOJ'J:JIlifIUGRAT S.H.

ttel.

S U KAn TT O.

(18)

- 4 -

F8L,',.~~SAHiuUT

-

Mcninl) o.n::; bnh\/Cl. (iunc1 ~)clCl.l;:sCl.nCl.D,n :I)cl·:lnro.si :Gkonomi tortCl.nC5Cl.l 28 Mn- rot 1963 pcrlu dindCl.knn bobcrCl.}n katcntunn jnnc bortudjuo.n t:1Cuj()ilorhe.rnknn ~)rosolur in:)or clnn ::1cnstD.luilisir )orlcembnn:::;- nn h~L-::::j·:J.;

• 1. pnoc'Ll .1 c •. j"·~t 1 l.lnclnnJ-unclnnc Dnsnr;

2. pnsnl 2 U:1(bE --unc~o.l1J' No. 4 Prp tnhul1 1959 (Lombnro.n Nc- enrL'. to.hun 1959 IJo.9l ) jo I'erClturan L'omrinto." No. 43

t :1hun 1959 iro. 513) ;

l:Icnclenco.r : ilcntcri rorto.l.io. clan p.:lra ~'Ji1kil . ~ontcn~ ='ortCll:1n Bic1al15 Dis- tri ou.si, Di,:~::tnc l.ro,l'J.k~ü dnn BillnEC I~euhnLi'nn, d<1n ~.1ontcri Urusan An;~LLrnn NCGn:;:,n~ Eonteri UruGcll1 Bnnk Sentrnl, lIcn- ' tori I'crinclustrin.n Rakjat , Liontori roko :-cclja.:1.n U~1Ur;l clL'.n To-

nn~o.; Hemtcri :Pcrtnnicm, 11entcri Porburuhan, :''lcntcri P01:'-

"hubul"1can Dnr,'"1t, l'OS, ToJ.okoDuniknsi ('.<.;,n rCl.rivüSntn, Hon- tori lorhuoul10nn Lc..ut, Iicntori PorhuÎ.1un.:;nn Uc1:wa, :'Iontcri Kopornsi clèm JTentcri Pcrc'..o...;o.n::;o.n lX:~do. tcme;::;él.l 16 :.~oi 1963;

H E l'L U

Ir u

SKA N s

PBRi.TURJÜT PRESIDEN TEFTAllJG fi~LJÜ':SjüTAAH Dlli~LAR.ASI BKOHOllI DIBIDiI1JG D1J OR.

.E0:

~ :7..l-h

(1) . Untuk irl)or bnr~mg ir:1;jortir diho.ruskan J:1or:ll):1jo.r nilai rosmi vc;,lutn asinG (Us.~; .1. == Rp. 45.-) di to.nbc;,h cLenco.n cljur.llo.h "Ho.sil Porc~·'J.Gni1Can HOESc;,rart (H.P.N.) sobcso,r 270 Hu~)io.h Ulltuk sntu US.Dollnr. Pcrhitunc;"~

an :QOJ:100.jo.ro.n der.ükiCm. ini borlc;,ku pulo. untuk }?or.1bolian vnlutc, o.sine

~un~, :.'onbo.jaro.n üjaso.-cljaso.. .

( 2) l'Icntori ?crt ,::.r:::1? sotolnh llonclon(;o.r ~lontori2 jcmG berSo.në;kuto.n selamn di lJo.ndo.n::; p~rlu (lc;,l~G.t mono to.l)ko.n bnro.n::;-bo.ro.nc untuk i::<1.nc;, cU beriknn subtlidi.

I

Untuk imj)or bc.ro.nc c1iso.rr:)inc ~)er;lbo.jo.rnn Ho.sil PcrrlnGo.ncnn Nognrc;, (H.P.N. ) jo.ne d.ilJo.ksuclko.n clc;,lo.m Pero.turo.n rrccicton J'To.6 t[).~!un ini tontanG' "?olo.:·~.snno.o.n Doklé1ro.si :'::ko,1omi clibiclo.nc iopor", in~iortir

dillo.ruskL1.n nC:;lbc,jc;,r:

H. p. N.-to.nbc;,ho.n j.::m-s besa:!"'njo. untuk bnrane:; goloncc;,n TI 225 Rupio.h o.o.n untuk colon~o.n 111 495 Rupio.h por

us .

Dollar.

Po:.'. so.l 2.

At~e > llombcrio.n izin .J.oviscn untuk boooro.,)o. Q:,t jo.r.l baral15 ilcntori .

Uruso.n Bank Sontral (l<!.;,:J.t ;:lonot(1)ko.n "Rotribusi Chusus L.A.A.P.L.N.fl c1isnnpin

c

!lH.P.N." clcm "H. P.N.- t:J.nbo.lwn" sOl)orti cUscbut (10.10.[1 pasall.

Po. s o.l--..:h.

(1) Gun;, ko~)orluo.n pcnljo.tc;,han clevj.~~on bo.rnng i!:1I,or clibo.ei J,:l.lo.n 3 Golonc- nn9 jc..lmi Golon3o,ll I, 11 c1;:.n 111 SC1lOrti torsobut cLnl:1r.1 LC1m;)iro.n I , 11 dD.n 111 do.ri Poro.turo.n ini.

(2) Kepd.clo. oks:.lortir clibcrikan SU:1tu üjC1to.h dovisen sotjo.rct OtOl10.tis jo.nc; ticlnk cl~;,)nt ,ii:,Jorclo.go.nGknl1 clo.:·1 jane c1jum10.hnjo. ch totn;)kan 10'{~ do.ri hL'.::>il f . o. b. cksllornjt:.. Djo.to.h ini ho.rus c1ill~dco.i untuk mone- impor bo.rC1.nc Golon:scm 1. ilo.n 11.

(3) Untul:: cks~)o:dir-procluson è'.jo.tnJ:. ini bor(:'jur;llC1.~l

15% .

PC1.SCÜ

(19)

- 5

PGnsi!i1~lor~1:1 bur~n,::ç-bo.,rnl1Z r',,:-,ri (bviscn jo.nc dLlnp(~t ntns do.snr pasc:.l 1 Gjo."~ (2) cl~l:,i : o rat\.lTC,l"'!. I"TcsLlen Ho. 5 tnhun 'ini tc:nto.nc

"I)OJ.'l~t,SD,llClc\n J)ckln,rJ.si Ekonor:li i.~lbic1m1.3' l]kspor" dn':j[~t dilo.kuko.n

(~lc> • 1 v h ...... ",' V"~~rc.·I.,~J'-'· ·"". t l_' _ ,,'j'('"C .• . I.',,:-JI.._.J.. "'()~+; U __ ... ..L,--.l..1)·,.'ori_' ~.I.A_, " "C"l'; _ • "".Jen("', rJ' ~ ... _ , .

Pem1:;ob,:~8!'!.n sebc,:;ir.:1 Cl,tOou soluruhnj[l,? 0. to.u )ü:;lbo'bc:~1nn c1~H:';,:c,n' ,:ür.;- lJa t'1S;o.n jnn::; tortOl1tu clu i )bmbaj,~]'D,n Hnsil Pord'::'C;,:lllc::m Nccnro. CL:'.n Ro trj.~ju,~j Chè<8US L. A.1I..}). L. N. iE te tnpk::ll1 oloh !Vo.ki 1 ITcntcri Pertamn 13iclû.n[;' Kcunngan? '.~(m::,:m raCnj'i11:~:",t J.<::::binsQ.[i.:1 c1.<.:.J.t1.rr ~)orabobê .. SCl.n tc.nD.:l.ho.n . pelïlly~j~lrun jo,ne clj.hn:i.kal'l hinUGé, s,:).::~c;r:;,n;:;; untuK im:,)\)r.

Pasnl ~

Kotonttwn (i:·,1·:'1:1 l":,lSr-Ü 1 (,'111 2 Il1UJ.è1.i bOTJ.t::l .. ~1). ',;c;:r'ha·:L).J Sura.t Izin :Oevisol1 2;"11[;' ~ort[H,i.,;:~o.l 27 I,:;:,~ J.963.

Pcl[l,~:sa:~è2/:'::1 clo,ri kotentnc,:r -;~O-,,"')l1'i;U~tn (klal~l Por'lturo.n PrQsiclcn : ini (1..ilakukan 010t1 r:ontc:ri Ul'U.,!:1.l, 3,,'-11:: Sontr:J,l/PiopinGn L.A.A.l? L.N.

dan Mentcri

P.:-tcl.:-t Do.~,t bOLi.C\kunjç, ?C'C:·,tUTC~:' ,i:'l'8!"3:i.C,on ini di tja,rmt:

1. PenGumUmo.~:::JüilgUTiiUf.1nn A rlCll'i L.J\.Jl..P.L.N. NQ.97 to.nCt:;nl

5

I'·Io.rGt

19622 Ho.98 -b·':I.n3'::';é1.1 2 April 1962 clan Ho.99 tC'!,n,::;G,'11

5

Djulf1962 dun Po~'nturo.n-porntll.ro.n : __ )Ol,~lksQ.nnC1.nnjo. dal!J.m surat-3U;ré:.t cclû.ro.n B dan C :,KmGcn2:~ S,T.V.A. don.::.::;."11 t:jato.tan bt'JJV':L1 pûnjclcsnial.'1 ~1.l.V • .A..

j,::mC; J.:l:tsill 'boI'odnr nkun di totL,,!)lw~'- oloh L, A.A. p. L.lif. bcsürtc:. d,oneo.n

;,ouborir,n S. LV. A. kC:JndCl.· j"mt; mnGih borho.k o.tnsnjo. menurut o.tó.ra.n

jél,ne lr.:i.r.:t:'\ tc:,~)i ocJ.UrJ ylclo. r.;::tnt ['.turnn jnnc '00.1"1..1 oulCl.i borll:\ku; ,

2. ScmuÛ. :!cr,:.turC1.l1 lo.in ,jnnc mCl18'lItur purJSutan-pungutnn ata.s im)oJ.'

cLo.n

pOD~)crinn tm11){).ho.n atns Ok3))O:C n'~m,- trrmsfer unng ke(1.~ü:1r.1 nCg'cri ato.l1 ;;,0111.1.~û.:-:'n.r:. cl,01:r:!. uG.l1C nsin[i (',012(;<'1n Hu~)iull.

JC1:Jnl 9 •

. Terhnrlo,p pOJ.'usa.huan-::.-)or\J.sn'lL1c.;~ ;ninjuk û.k.:l(l rliCl.d.:l.kn.n kctent'.lCl.n-lceton-' tunn tODBà.r:r.d.iri.

1-'::1.8.].1 10

AESar su~~,uja 80tinp orant; clapnt !.1U116ctahuinjn mcmcrintt;lh..l(an pone- undaucnn Po ra tl.1.ran :?r~ s, icl.cn in", ,:Lc l1Sê'.n :',c:lorI1I.1'-'l. '",n rJ.c~lû.m Looba.ro.n l-Tc- garo. Ropublik lmlonü si:::..

Di unclc,nöml1 cl i :0 j (tk~l r tû.

pud,-1 tan'::;ó'nl 26 ~1c.i 1963.

t tll.

A.

vi .

SUn.1oA.DHTINGTIAT S~H.

Di totnpknn eH Djnk.').rt~

P[::~:'? témge nl 22 ?lei 1963.

PI;:~:.)IDEN REI'UBLIK 'INDOlmSIA t trl.

S U K .A R N O.

(20)

6

G

0

I o n

g ~ n I .

... _----~--._---

=======:=l=======:::'==========:::;='=~=:=====-':=========:=====:;:=-====~=====:=====

Tä ri ,')

lj8D.-El~J.S\J.k

~_.~'~ ...

_

. .,.. ... --~~"'--'--~---' -- -' .... - ...

_ .

.. '

.. .

Drei2n djcni$ ~arJng

No. Dab No. Pos '

__ --. ___ -...,.. ____

r_~

___ · _ _ ... _ _

.,~_

.... ___ , ... - -_ __ -- _ ___ . _____ - - --- - -

~

-- . . . - . - - - ---

1 0

2.8" .

30

. 35

'" ~.

35.

4A·· i , ".

. .. ' ,

45

46

46

48

48 48

48

40

1.66 - 1) ) 1 67- 1) ) 1 68- 11 )

C' . • 209-1' ..

.

;

. . .

, . :209J..II

308- 1

.. , . .... -

334-I~D

343-1

353- 1

. 3 53-11 31) :5- 1

3 56- 11a

008.t2~1 :jc; tr~}:" 1é).su1;:

ba3 i an

b!--

e i nn )oS i n i, u ' nu ru t

~~tüt2pan

IIcmteri '.:':8.\:1}-:-; t

D.

Toer . verfs to ffon ( i 'liz arin e

G~'~

a1i zarin eva r f - s t offc n , an ilin e v e r fst off en , k uns t m a t i Ge i ri di g o ,

enz .-). .... .

.U.. 1. "VL.L. 'JU1:?: ., "d .·S· . . . . .c" . ., torbungk~s

PU1)uk,

d . s . d ., L tinn j 2 .

Ye r t [ls kor:m , t i dnH :. o erwa rn a • Buku p : l à d j a r aIT untuk

pG1a~

d j ur

d~n

mahn sis w o etos ko t cntuan

jg

ditoto. :':l 1cG.l1

oJ.o11

lVIcntG ri

FTI P dein' ·}-'DK.

Kun stz i jden

shod4y dari

s ryra t r ayon ( st a pl o f ibr c)

sogal~ dJe-

n is.

t::' ; .t CCl1 ? r u"" . g ' ê' 2:u iv o:;. ...

d, ge-

kD~rd,

goknmd of

gob1co~t7

zomede ka toon af vaL

K2t oonen w8~fçarcns,

ook in oop s , con r.s ,

s~b~l(n

of de r gelijke

olJrnrldnc;; of

in

al cl,Jrl

n i e t gepa p t . . : of

golijm~0 kot ting (wurus) .

(;[:,mbrï.cs

b iru.

(21)

'7

~ A M

..:..!:...LR

A

1I_...11

J ANG TSEm'.1AKSUD _;tj~ D.à-EA SA~-LPETI~\ TUBË:1'T Eg~'§I:g::::N

_.PI •. 19..§J2!Q.!.:2. '

~~2_1_2_g_g_~_g

__

~~

============== =====-: . .

:.:=:.:::==========:-::....:==============:.============-=========

Tari:p bea-ma3uk

---~---

K e t e r a n

g

a n

No.

BAE No.POS -

--- _ ._---_. _---

1

3 5

7

8

9

10

11 12

13

15

1'7

21 22

25

2 5/1

6

10/1 20 24 25

32 35/1 36/1 ' 39 /IIa

40/11 4· 2 50/11 49 50/111 57/11

'

;8 Sg!I 6 i/I

6 :/I1a

6 1/ III 68 69/1

70 71 72 75 80/ 1

109 111/II 121/1

1 23

124 125

, ajam dan bebek

(22)

8 -

~~~~===~======================================================== '

N"o.POS

Ka

~

e r a n

g ~

n

---;---~-.---~-------:---~---~---

25

26

27

28

126

~

27

1 '28

. 131 . 132

133

13~-

135 13 6

~'")7

~ 38

13 9

140 14'1

142 143

144 145

146

147 148

149 /11 150 . 151

152

153 154

-<

I ~ " I

156

157

158/1

160 161

1 63

164 165

166/ 11

167/11 168/1 168/1II

169

i

70

1 - . '. " .

saluruhnja.

Scluruhnja

scluruhnja.

" .

(23)

- 9 -

====================:===========================~===================

Tarip beo.-mo.suk

-~--

- ----_.:..- .

-...

K e t e r a n

g

n n

No. BAR No. POS

---~---~

29

30

31

32

33

. 34

37 39

171.

173/Ia 172 173/110.

174- 175 176 ' 177/110.

178 179 181/1Ib 184/1 - -- 184/I1b 185/I1 192 190 194/11 196/11 '199 198

200 201/11

20'2/1 203 204 205/1

seluruhnja

220 2'25 '228

'231

232

.1

233 234

" 235/11 .

' 235/111a ' 235/1I1b 235/1V ' 236/1I

23711

seluruhnjo.

(24)

/

, {

- 10 -

=~=========:::=====:::====::=:-=:;:;::-::-..:=-====::::====== - ====:-:::::::===::: .. =======;=:================

Tarip lJea-masuk r

K e t e r a n g a n

,--~--...

--- .. _----

. . NO, MB . NO,POS

---~---_._---

40

41

43 44

46

49

244/I 245 247 '

257 258/1 . - 262 264:/I1

266

28'1 282 28L~

239

300

30 1 302 305 307/T J07/I1 308/11 ]09 /11 315/1 3' 15/11 331 334/IIo 33 5 336 337 311/1 343/11

34L~/ITb

347 349 351 /1

355 /I1a ,"- 356/1b,'1 , . 356/IIb ' , 357 359/1

s el urub.l1

Ja .

, .

~

seluruhnja.

;3eluruhnja.

(25)

11 .-

=====:====:::==-:=========:.:.:=:-:::::===================:::=======::::::=:=::''::==::::::::===;:====

Tarip b8iJ- masuk

No. BAD No.POS

K e t e r a n

g

a n

, ,

---~

._--- ---_. _---_

...

_-. --- ... ---' - ..

' 50 , ,

52

54 55

58

59

' " . .. " .. - , .. 36'1/1 , "

.' ,. ",'. ::ft.:;

2/ ' _ . ....

~

...

.)\.1 _ .L

363/1 365/I 365/1Ia 366 367 37 ,d/1 37 7 378 379 38

1

38' 2

383

38 n . 38 j /1a 385/I1 386 '387

'~88

.)

30'9

390

391

408

410 422

Ll,25 / I

442

443/11 444 447 449/1

4L19/I:'::

451 45:?'/-.ç

45L1./1-

'5

h/"""

tr ) -L

~·55/1I 457

L~6~· L~65

466 ,t71

seluruhn;ja .

seluruhnj ö.

..

(26)

12 -

=================================================================

Tarip bea-masUk

---~---,---

K e t e r a n

g

a n

No. BAB··_.... '. No. POS

---~---~---~----~---

60

61

62 63

479 480/I 491/I1 489 491/111 494 495 497/11 505 504 507 509 511 512 513 516/1 518 519/11

522 5- 23 5' 24 525 526 527 528 5' 29 530 53'1 532 533 534/1 535 536 537 538 539 540 54' 1 542 543 545 546 548 547 549 550 551 . 552/1

seluruhnja

seluruhnja seluruhnja

seluruhnja

(27)

. - 13

==-=====:::============:.::====::::::::::=============:::=====::""=-=====::::=====:::==

K e t e r

Q

n

g El

n No.

IbB

_ .. _ ,_ , ______ " -"._. _______ ... -___ ._,_._ .... _ .... _ __ -._._.u __ ._ ,_ .... _~_:_. ___ ~.-_-_

63

64

65

553 554 555 558 561 562 564 565/1b 565/Ic 565/Id 565/1e 565/If 565/11 566 567/1I 569 570/I1 571 573 575 574 576/I - 577

578 579 580 581 582 583 592

597 598/1

600 601 604 602 605/I 607 . 609 610 611

619 620 621/I 622 623

624

S<:!luruhnja

Selnrunn

El 801 uruhn Ge

Figure

Updating...

References

Related subjects :