• No results found

Jang bor1aku mulai

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jang bor1aku mulai "

Copied!
142
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)
(2)

BIBLIOTHEEK KITLV

11111 11111 11111 1111 II!I 1111 1111 111111 11111111111111111 1111111111 ' . 01728524

(3)

o fc5

K 'U H P U 1 t\ N

PER

~

T U R a N - PER

j

T U R h

~

:J

11 D .-8: K 1 A R A G I - E . K O N 0 M I 11

Jang bor1aku mulai

27 - Moi - 1963

Ditjetak :

1.000 éxp1 ..

(4)

I

...

(5)

K 1\ T . .\ PEN G ö 1 T ö R

---_

-,..._ . . _._

.

.-..

---

-.-. ---

---

----~--

Hang ingat panga laman-pangn lama!: pada \Ira ktu ki ta ma- narbitknn IIKumpulan parn'curnn2 mongctai t indal.:nn Pomorin- t ûh dibidnng Ekcnomi dan KaUG ngan 19E) I

cc

1111 don "Kum-

pul<:ln Paratul'on2 Impor jnng bcrlaku ILüni 1 Oktobor 196211 scrtn minnt dnripndn pcmbctjn-pernbntj] kita, kita moroso bort-anggung djûwQb untqk mongumpulkan pornt!.ll'[m-pol'atul'an palaksanonn D\)klo}}nsi mwnomi dalam s HU tljilid.

panor bi tan diJ

la m s

atu dj i lid ini Q fmn sangat mal!\1.1dc:h.- kan pal'Q managèr parusDhoGn danchJlajak l'amai jong mompu- njoi minat untuk momah~mi maksud Pomo?int~h sada1am-dolGM- nja.

i\chirkata, mudah-mudohûn kUInpu1'.ll pOl'att; .. 1'nn-pal'atul'an ini aknn momberi manfaotnjQ kcpadn

pn .'Q

pambatja dan biJ~­

manD disana -s ini ndd kc kallr uan ki ta . iohe;n (l.~;:r;l[lQfkan. ;'::~

( 0 0

Djnl~n:otü j

3 -

Djuni

1963.

:Iornat Ponorbit?

f

(6)

· "

,

(7)

,..

I N D IE X

===========;:;===::;,

BA:IJAI'T-:GAD.iU:J i\.l:U\.1. I-= 'j\.GA~,'U\.AH DSDNJA

o ~Jo::é'c.tt1.ri.'I'. :.;~ic.myn Bic1ans I-=ouansO,n Ho.1 /Dckon/vVlTI:-ICCU/1963 ••••••••••• 65-67 J:hE?;yT/13.::·Ü~.i\.HG ::=Ol:.:)~ Li}?lHLUAN HI DU?

Cl :POj.1 t'~rC~l'l 1':;:,osi':~')l1 Hl ITQ. 10 t.o.hun 1963 ... _ •••••••• 0 • • 0 . 0 • • • • • • • • •

~~\~Al" Q..l)j\ G"l.l,! GiÜJ

61-63

() .- ''',-0 . :." ' .. \ I ~t1.r;ll1 'ii ),ali1IJI'1 B' 1 J.( eins ü-ouanv enn ol liJ O. '/n I, 0 k -on /C-rl~-','i.t:ll-·- '1'-'''U/10\J..J / 63 • • • • • • • • • • • . 65-67 LAt-! ,~iC;C ::IC.l.~)A.L

----..

----.----

---

Cl

r,.:::

::'~, turrm. Wnmj.lh Bic" .. ~ng Kouc'nsnn Ho. 1 /])okon/V.~.Il:'-I::JU /1963. • • • • • • • • •• 65-6 7

o ron(l.j("l·:J.f~iln oloh Kopc'èla Diroktora.t 130,::-: cl[tn r:ejuka.i ••••• 0 • • • • • • • • • • • 79-84

... ) 'I" -:1'(.., ,-., -·-'-°1" I"} " )~~ .... /C'iT('f " "'"'\~'-'Ir " T

~~'~;;~"',:: -- ".l~.D..i:...uJ.I ·2_0Jl l ... ~

o r'L'~""'.'J:':-,n \"ra.mi')a BilLCl.nG KouaniJc.n NO.1/Dokon/WLfr-IG.:,'U!1963 ••••••••••• 65-67

~,Çh rr:;r::J''fiIJ,h )

o :t 0 ri.l tU.rc.:n. :;:'ome r:i.n. tû.h Fr o. 20 to.hun 1963 ... " ••••••••••••••• •••• 0 • • • o -)oncu:;:r,.unc,;1 :?im~)i:1nn LlwÎ.I'LN Ho. 2 . .. .. . . . .. ... . . . .. . . o PC:l~W:lt'.mnn lJim)innn LAAFLH No. 3 ••••••• v • • • • ~ • • • • • • t • • • • • • • • • • • •

C! .L "

r t ',- + . ,. , "T

0°9/ "

~/<:.'Ir/196 ~

o uu::.'a.u ""O:·.'IU usnn LI011;,Crl rorCl.a.ea.ngo.n l'~o.<...;;- 11 u\. :J ... • • • • • o • • • • •

- - - _.

49- 50

7Y-76

77-78

85.-86

o Fcratr,::rc.n ~)rosiclGn

rn

Iro.5ta.hun 1963 •••••••••••••••• ~.... ... ... 2- 3

o l'o:...atura.ll i."rosülon RI' No.7 tnhun 1963 . . . " . . . 51-52 o pr;l1G'111dlL1Cl.11 .2im)incl[~ LAJL)LH No. 1 •• , .... . . .... . . .... . . ... ,. 69-72 o ~)0::"ijel;J,8o.n oleh ":o,Dalo. Dirokt.ar[,\,1'JLJ3cci..<l.un 'l'jukai •••••••••• t • • • • • • 79-84 o jJe'~l.trnsi lJkonomi •••••• · •••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••.••• 112-122 o PO.l:.c~jGlusc.n Ol"" .... -~1'1 I~t··"- - ' -]Hl1n .vlo l\..:-ro}"+ ... r_vv-."IJ ...uuc ·rh~" D-." ... cu.u. .:'1 -'In _ Tjuk. UI n '; . . . .. . . . .

o l'or':'1tur·:tn ?rosic~on .Hl No .• 6. "'C'.hun 1963·~ ••••••••••••••••• : ••••••••••

o ?r;r~::.tur'-m Fomorinto.h FonG'Gélnti Unclnl1[s'-uncl.an5 N'o. 2 t a.hun 1963 ••••••

o :;:c:~é1.tur~'l1'i\ic:mpo. Biclan,g ~~euanGc.n No.

17

j)okonj\iiJI1:'-YXU/1963 •• ~ •• ••••••

o PC"l1[;Ul.lu.oaY.', ?imp inan LAAIJLN ])I o. .3 •••••••••••••••••.••• 0 • • • • ~ • • • • • • •

o Ton.'.j\::l~:.sC1n 01011 I:'o)al a. DiroK'l>Oro;"tIWJoCLdo.n Tjuklli •••••••• ~ ••••••

o POl1gUl:1Uï{)[',n Pinpiné:.n LA.AFLN No.

]JCVL3.;.N C~LO?ASI :DEVI8BN)

1 ••• • • • • • • • • • • • • • • • • o ••• o".o.". u ••

o ?O:;: .. '·Cèlro.l1 Fresir~Ol1 RI No.5 tllhun 1963 •••••••••••.••••••••••••••••••

o PO:;'~Dtl.lro.l1 Prosi,lol1 Hl No.6 t a.hu.n 1963 . . . . o l'orc,t1J.rcl,U Vnmpa Bidc.nc I'~oun:1Ja.n FO.1j:Ookon/\'J:rfG?- IC8U/196.3 •••.••••••••

o s~. Uontori :pó:;~délr.~o.n6nn,)& ... i1Qume.:bd."i1:·~l}.SOtlt:rn1_I'lO"i8t6!)Jlw~d3UI3S/G. o ,Penel~:n..1J~·lo..11 Pim)inan 1~\il.PLl\l' 1\1"0. 1 •• U Cl Cl '" C " " ' ' ' " • • Co 1 " . . . " t "' • • tt." ••••

o PO~1~;Ur.1'l r:1D..n j?im.,)ino.n LA:liPLI'T }To. 2 • 1# • • ol v . . . Ol . . . .

o Pem:.jol nsnn oloh 1(opo.1n Direktorû.t Eoa. c!'tm Tjukni. ••••••••••••••••

J)r:3~i'J~Y:GU3I,

79- 84

4-19 20-48

65-67

77-78

79-84

69-72

2-3 4-19 65-67

68

69.:.72 13.·q6

79-84 ~

o Pc·ré,tu:::,cm :erosi cl.èn RI No.10 ta.hun 15:63 . . . .. . . . .. 61.:.63 o ~Dc~lal·~2 i Bkonor:'1i ••••• " •••••••••••• "" ... " ... "." 11 • • • • 0 f • • • 11 2-1 22

o Pctntt.lr~,i1ril?:rGuidonJRI·,Nó.6· tahun>196.~ •• ~ •••••• .••••••• , •••••••••••

·0

re

rr. iiu::é'c~n <h:lTJorin tn.h· \Uo. 2e~.lIuhun, 1963 ... .

o ~ecnB'i)_!:1li.ijlo.n =~;im·~JinLl.n L!l..'~LIJ lfo. 1 •• v,,, i, " 9 .. 0 ' • " • • • • " " . . . ~. Cl ~ • • o l?c i.1Gli.·r:1..1L:Qn LiiJ~ll)inc:.l1 :LAi\.?LJ:T No. 2 • ., 0 . . . , . . . .

o Pc 11 L.:·t...U:1i..l!rJ\11 Pir .. l)irlCl.l1 LAli.P11'T 1'1"0. 3 ., ... Ço " a , • • • 0 (I 0 IJ • • •

4 ....

19 49,-50 69-72

73-76

77-78

(8)

".

I '"

, >

I

(9)

o Pel'-'r:.""! tu~Cr'(l }'rOSiÜU11 :-i...I . To. 5 t:-.b.u.n 1963 •• 11 • • • • 0 " • • • • • • • • • 0 0 • • " • • •

' f...

2-3

".1 :-G~C·i. tU.To.n ~:ro;:)ic.l..rjn R.I Yfo.5 to.hu.n 196:, ••••. ~ 0 • • • • • • • • • • • • • ~ e 0 • • • " • • • •

o ~-;GrL;"tU.rall c)r0:-3ic~,:~)1 iiI No.G t~hun 1963·; ... 0 . . . . . . . . . . . " 0 • • • • • 0 • •

o l)e:~a.hlr0.n I'offlc:r:i:'tC'.h :t<..:n()'gnnti Unda.ne--unc.:'o.nc Ho.3 tnhun 1963 . . . o SJ.~!j ;.'icm h,ri Po:rr' é1.c;an,::;an & M0ntori Ur. J . 80n-: -:-nl No. f3/6 3ko) !~.m]s/G •••

o ::\)~:..~,r~1'Llr:.1~·':1 l)ir~:~.tllnn 1ju'i..PLN J~G. 1 3 • • • • • , . 0 ~ • • 5 " " 0 . 0 • • 0 , . , • • • Co 0 • • • • •

o Pün:.;·t~ .... n':U:}'J.11 J?imp:l_nan L~·!...:i?LI,T N·t",.). 2 •••••••• 1,1 0 • • ti .. e • • • • • • • • • • • • • • • ., • • •

o.Ionc'Lj(Jl0,so.n oleh ::oj:'tün

o ;:~ .. ~rC1.t }(O}/Lrt'uSUYl !lo:ltvr~.

o Sur·'·, 'j I(o:,'J."1;usnn 1·.1r.mtori

o ?oraturo.n ~~')rosiclen RI No.5 ·~[l.hun 1963 ••••••••••• , ••• ~ ••••••••••••••

o ?onJ'1J.mU.L1n11 PiG'lpino..J:1 LP..Jtt;LI,r 1To. 1 ••• " ° ... ° Cl 11 . . . .. . . . ... « • • • • • ti"

o Pcn(',jolo.sil.n oloh I';0l:);üa Dircktori.l,t Boa dnn Tjukni ••••••••••••••••••

"" .... , .1 -'r' , , .. ~, "'Tr<'-~OR (,..,. ',mAlI' i\-)

-= i_,.t1 ... i'\..l! . ...r:'jlil\jlj . Ji~~:,)l. . _.}U\~. r 11.1J ..

2-3 4-19

53

68 69;;.72 '73-76 79- 84 85-86 87

o Poro,tnral1 ?rcf'idr'l!. RI 1~0.5 ta.hun 1963 •••••••••••• ,.... . . 2 ... 3 o POl:.Juuuoa.n ?io~ ina.n LALFLlJ Ho. 1 ••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 6

r

72

o Penc:'jol,:).snn 01( 11 Kopaléi Diroktora.t BOéi <lar:. Tjukni. ••••••••••••••••• 79 ... 84 o Dct:la:rr-... s:!. Ekol10mi •• e o • • ., . .. .. . . " • • • •• •• , .... . . ". Q • • • • 0'" •• 401' .112-122

o Pora.tu.ran ProfJiè.'.:;n

r. I

No.6 t1.hun 1963 ••••••••• ·; ••••••••••••••••••• ~

o PerL:' tur~nl Wnm::,...J. ~hc1n!1..s <ounnga.n No.1 /Dokon/WIJ?- lillU/1963 . . . ... . o 1)enbUL1U!:léiYl Pi::1pinC'..n LAAPL:i:J No. 2 . . . . ... . . ....... . . . .

o Pcncl..jo1iJ.8é1.rl oloh K8;Jélla Diroktornt Bon c.l<:m l'jukni ••••••••••••••••••

4-19 65-67 73-76 79-84

o :;~cro.turc.n PC'-1crintnh Ho.20 tahun 1963 ••••••••• · ••••••••••••••••••••• 49-50

o YO.J;'atura.n Wn,mpn. Bi:lnnc Kounn:.5nn No.1 j:Ockon/VlJ-D?-Ic..m/1963 •••••••••••• 65-67

HHJ - tiASTL YJRD.!~G)I.l'TGAN N'8GARA (l'Ai'ffiAHAH !CJIUSU;;;)

o Pcr:l.turnn Prosiclon RI No.6 tnhun 1963~. e . . . ... . . .. .. . . . .

o Peraturnn POiTlorintc.h No.20 tL:.hun 1963 ••••••••• ·; •••••••••. ~ ••••••••••

o Pcraturan i'fiJ.rr:pa Biebne Keu:.1nlpn ilJ'o.1 /Dokon/VVI'IP-KGU/1963 ~ ••••••••••

o POn[;".H:1ulm~n Pimpinnn LIL:-i.PLN No. ? ••••••• , •• ••• •••••••••••••••••••••

o PO:'lëLjoliJ..fli1n 01011 Kopo.ltl. ,Direktornt Bon c1nn Tjuka.i ••••••••••••••.••• "

1'_. ;"'001-' ...1. _ __ !i'P .w.. "'InrflTVJ.\..~._ R

o Pu~cturo.!1. Prcsidon RI No.6 tnhun 1963~ •••••••••••••••••••••••••••••

o

?dr, ..

turo.ll Pcrnorin tnh No. 20 tiJ.hun 1963· ••••••• , ••••••••• · •••••• ~ ••••••

o Para tnriJ.n Pmnorintnh l'ongganti Undcme;-undang No.3 tohun 1963 . . . . o Porntur.:1.l1 Vhm!:!n Bi<'lane Kou<.l.nenn No.17Dekon!Wl\;IP- KSU/1963 ••••••••••••

o SKI.> i:Iontori Por·~o.8nn8nn & l1entori Ur.B.Scntrn1 No.8/63 kep/:UIUBS!G ••

o ?enS'.l1:1lU:1C.11 Piml:inan LA.A.PLN No. 2 •••• t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

o 20nC;t1.r:1lUl1al1 J.1imlJinan LAAPLN No. 3 ••••• ~ •••.•••••••••••••••••••••••••

o Poncljclo.so.n oloh Kopnl LI, Dil'oktoro.t Bon. rl~l.n Tju.k:n.i •••••••• ••••••••••

o Suri.:t KClm.tusnr. I:iontori ?orclngnn/jnn No.299!n7sr!1963 •••••••••••••••

o Suro.t l~o)utuSD.l1 Hontori PordnsanSL:.n liro. 30o/~l/sK/1963 •• ...

KÇLgg j

o l'ora.-turD.nl~PrCl8idon-:RI·.5 tnhun: 1963 •••••• t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

a P911Gur:JUL1C',l~ Pimpil1étn LAáPLN No. 1 •••••••••••••••••• ••••••••••••••••

. ~~}~ - :;·=O~:!J:)01::r.JN HARGA

4-19 49-50 '65-67 73-76 79-84

4-19 49-50 '53 65-67

68 73-76 71'-78 79-84 85-86 87

2-3 69-72 o Ponc"'.j,;lC'.snn 010:1 ~(çpo.ln Direktorot Bon clnn Tjukni . . . 79-84

o f'ernturun Presi::.cn RI No.? to.hun 1963 •• It • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • 51-52

~m:!]:DIrr

(' ?OJ:'éituré,n Prcsic:on ~tI No.

7

tc~htL'1 1963 . . . .... . . ... . . . . ... 51-52

o Pcnl~.jolnsan olor.. Kopn1a Dircktornt Boa dan Tjukni •••••••••••••••••• 79-84

(10)

,

...

(11)

K.:G i']~G A \ IA].AN

o Porc:.turo.n ?rüsirlcn RI No.8 to.hun 1963~ ••••••••••••••••••••••••••••

o Poro.turo.nProsiden RI No.9 tnhun 1963 ••••••••••••••••••••• ~ •••••••

o Poro.-turan I)omerintah No.21 to.hun 1963: •••••••••••••• ~ ••••••••••••••

o Poro.turo.n Presiden RI No.10 to.hun 1963.~ •• , ••••••••••••••• ~ •••••• ,

LII~Vrr:l)l TET ?DN

~ ·54 55-59

-60

61-63

o Poro.~uro.n Prasiden RI No.7 to.hun 1962 ••••••••••••••• ~ ••••••••••• ~. 51-52

~Tjll~ (DIli.EK'i'ORAT PADJAK)

o Por:1 turC'.n PÜlTIo±in to.h No. 20 tahun 1963 ••••••• ~ ~ •••• ~ ~ ~ ••••••• ~ ~ • • •• 49-50 o Dcklnrnsj_ Ekonomi. ft • ., • • • • • • • • • • • • ~ . . . . . ~ 0 • fi . ... . . . " . . . . t • • • • • • • • • • • 112".122

P~~RUSAH;!..!i.N VIN J 10.(

o Por~turo.n Prasiden RI No~5 tnhun 1963 ••••••••••••••••••.•••••••••••

o Po ra turan Pre sidon RI 110.6 to.hun 1963 •••••••• · •••• ~ ••••.• ' •••••• , ••••

o Pondjolo.so.n oleh Kepc11o. Direktorat Beo. dnn Tjukni •••••••••••••••••

p}~lmSAHI..!'U\T 2/BADAN2 DTLUj~R NEGER1

2-3 4-19 79-84

o r()l'atur~1n Wo.I;rpa Bido.ng Kou-o.ngo.n NO.1/Dekon/WM,P- KEU/1963 . . . 65-67

o POl'n:turan Pomerinto.h No.20 tahun 1963 •••••••••.••••••••••••••••••••

4r50

o Dokla.rasi Ekonomi ••••••••••• v • • • • • • • " • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • 11 2 .... 1 22 PDN/i?:ïJ - PDRUSAHk',jlT DAGANG NEGARAjF8RUSAHAAN Nf~GJ\.RA

o Poro.turo.n POl:lorintnh No.20 tahun 1963 •• ~ ••••••••••••••••• , •• ~ •• ~~·.

o Pcraturo.n Presicten llI,No.T 1mhun 1963.· ••••• ~ ••••• ~ ••••••••• ~ ••••••

o Por(~turo.n ?omorintnh No.21 to.hun 1·963 •••••••••••.•••••• ~ •••••• ~ ••••

o PO~lCljè1Gs~1n oloh Kopal.:. Diroktorat Beo. clan Tjukni . . . .

49-50 51-52

60

79-84 o DcklQ. ras i Bkonomi . . . ... · ••••••••••• 11 2-1 22 PHOJI:K- PROJBK

4

o rcraturan Wo.mpo. Bidang Kcunngnn No.1 /Dokon/WlfP-lCEU/1963 . . . 65-67 RI;PLAC·,:-;ráNT !REPARASI,

o PeN,turo.n Wnmpo. Bidn.ng Keuo.ngo.n No.1/Dokon/W1.tJP-lCEU/1963~ . . . 65-67

~TnIBUSI CIIDSUS· LAAPLN

o Poro.turo.n Prcsidon RI No.6 tnhun 1963 •••••••••••••••••• t . . ... . . .

o PenSUffiuman Pimpinan. LAAPLN No. 3 ... f • • f • • • • • • • ' • • • • • • • • • ; • •

o Poncljolo.so.n 01011 Kepo.1o. Dircktorat Beo. do.n Tjuko.i •• ' . . . . RETBl'[SJ;.

4-19 77-78 79-84

o Pengumumnn Pimpinn.n LAAPLN No. 1 ••••••••••••• ~ " ••••••• '. • • • • • • • ••• 69-72· o PcncumuTJnn Pimpino.n

.

tAA1"LN

.

No~ 3 ••• ~ ••• , ••• , ••••••••••••••••••••• 77-78 SWASTA (BADAN l'rJSJAWARlI.H NASIONAL SWASTA)

0, Dcklo.ro..si Ekonomi ••••• ,. ••• , •• , •• t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1124t22 S0RTïFTK.AT UIPOR

o Pero.turo.n Wampa Bidane; Koua~go.n No.1 /;oekon/V&ir~ImU/t963~ ••• ,f # . . . 65-67 SUBSIDI

o PorQturnn ProsidQn RI No~6 to.hun 1963~ ••••••••• ~ •••••••••••••••••• 4-19

§.!YA

o Perc,tl.lro.n Pomerint,'lh Ponggo.nti Unclo.ng-undo.ng No,!2 to.hun 1963 . . . . ~. 20-48' o ?cnCUl:1uman Pimpino.n LAAPLH·No. 1 ... ,.~ •••••••••••••••• 69-72 o IJoncljclo.scn oloh Kopn1o. Diroktoro.t Boo. dan Tjukni, ••••••••• ~ •••••• 79-84

·SID

-

o PCn8UmU[;),o.n Pimpinan LAAPLN No. 2 ••••••••.••••• t· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 73-76 o Poncljolo.so.n oloh Kepéün Diroktordt Boo. dmr Tjukai •••••••••••.•••••• 79-84

§.1!Q.

o Pcndjolo.so.n oloh Kcpn1o. Diroktorat ]300. dan Tjukai ••••••• ' ••.•••••••• 79-34

(12)

I '

I

• J , " ... ....

...

,

(13)

o ~lon.;ljolo.sé1.n oloh Kop0.10. Direktoro.t Boo. clo.n Tjuko.i ••••••• , •••••• , •• 79-84 H

.

.ASIL 'rAI,'illANG

o l'oncljclé1.so.n. 01011 ](0!.)0.10. Diroktornt Beo. dan T.jukni •••••••••• ; •••••• 79- 84

o Pera-Curé1.n Pomorintah FonGGo.nti Una.é1.n~unclo.nG 1To. 2 t o.hun 1963 •• ,.;.

o 1'0 nel je 10.6o.n 01011 Kopé1.1c, Direkt or!! t J30é1. clan T ju.kni ••••••••••••••••

TRAHSF.i.:H

o PonCSUr.1Ur.1nr: Fimpinr.n LAAl'LN No. 1 •••••••••••••••••••••••••••• ·e . . .

o Surnt EkLg,rcm LAAPLN No. C 1225/Pongur::1Unnn l:ol1mln Bo.nk2 B No.1528 •••

TUl'JDJAIJGAN:" TURDJ AliTG/: .. N

o Porntur"n ?rosiclon No.S to.hun 1.953 ••••• , ... , .•••

o Pornturo.n Procidon No.9 to.hun 1963, •• ~., .. . . . o ?ornturr.n· I'cCJ.or'into.h Ho.21 to.hun 1963 ••••••••••••••••••• ••••••••••

VALUT.!\ I1.STlJG JAi'W T~RT'JA'N1T DI LUAR N:]m;I~I

69-72

111

54

55- 59 60

o POn;jUï.1Ul;lnn Pimpinnn LAAPLN No. 3 ... , ... 77-78

o Instrukni Prosidon RI No.2 tnhun 1963 . . . 64. o Dcklo.rt1si I~konorr1i, ~ ••••••••••••• 0 '" • • • • • • 0 " . . . . " . . . 112-12'2

11\.SALJ'..II P::::;RJ~ICON01~IJ\N IHIAN BARAT

o IJonCLjo10.na.n o18h :~opo.la. Direkt ora.t Boa. (lc'\n Tjuka.ie . . . .. . ~.

o Surn.t.IÜ;nutuso,n Monteri ?erclo.enneo.n No. 299/l;I7sIC/1963 • ••••••• ••••••

o Suro,t Keputusa.n Monteri Percla.go.neo.n No.)00/I.~/SI'::/1963 •••••••• " ......

o PentjlUl:lu.n1nn I.B.l'Jo. 1 ••.•• , .• , •.. I .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • •

79;:..84

85-86

81 88

o Ponc;uEluonn I.B.No. 2 •• ~'. "' ••.. .• " ... ...•...•...•..•.••.••••••.•• *' •• 89-93

o Pongur1unnn I.B.No. 3 ••••••• ~ ... , •••••••••••••••••••• ~ •••••••• 9~·-102 o Pornturan Presic1.en Hl No.2 tahun 1963 •• : . . . 10-:' &

o Pen[;'Uf..1Ul!1o.n o POn6Ul:1Umo.n Pene;ulilUino.11 o

I.B.No. I.B.No.

I.B.No.

o }?onguE1l..,lr.1C1n I. B. No. o Pone;Ur.1uunn I.B.No.

4 6

5 7

123- 124 104

• • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • •, • • • • • • • • • • • •

•••••••• ~ , •••••••••••• ~ •• ,~ •••••••••••••••••• 105-106

. . . 0· • • • • 9 " \ 1 07

, . . . " " 0 • • • • • • • • • • • • • " . . . .

8 ••••••. , •..••• 0 • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • •

'1 ~

o Poneunu[1(1.l1 I.B.No. 9 •• r . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• •• • • •

o Suro,t Bclarnn LAAPLN C No.1225/PenB'Uuumnn kep~tda. B.a.nk2 J3 No. 1528 ••

108 109 110 111

'_-OTT---

(14)

, ,

"

".~

• j • •

-, ,

, ;.t. •

,r'.

"

Î' -,

," ..

..... :

.

; .' ..

, \ '.'

·t ...

(15)

.

.

..

- 1 .. ,

PE:'IrGUIv1UIIAN P:GIJEIUNT AI

-~-,

..

--,~~=

.... ;;.;;

Untuk melnksD,nnka.n Dek1nrnsi Ekcinomi, jmc diutjnpknn olóh P,J.U.

Presiden pado. to.nggo.l 28 Mnrot jo.ng bnru 10.1:.1, mo.ko. Pcmerinto.h to1o.h

mencto.pko.n pclbo.gni Pcro.turo.n J\Tocc.rn d'ibido.n:; perc1nBo.ngnn do.n: kcpego.wnio.n.

P,ernturo.n-pernturan Nogo.ro. "Gcrrno.ksud nd üo.h t

1. Pernturo.n Prosidcn No.5 tf.1,hun 1963 tento.n ~ ,

Po1o.ksnnJ.o.n . Dok:.nrnsi Ekonomi cl i. biclo.ng eks pór"

2. Poraturnn Prosiden, No.6 tahun 1963 tcnto.n~ "

Po1nksnnnnn . Dokloro.si \ ~konomi d~bidong impor.

3. Pcraturnn Pomor~nto.h Pcngen!lti Undnne-undJ.ne; No.2 to.hun 1963 tonto.ng.

Pclnksanao.n .Dcklo.rnsi Ii:konomi dibidnng pombcno.n impor dnn

ekspor. .

I

4. Poraturo.n Pcmcrinto.h No.20 to.hun 1963 tontane : Kobidjakso.no.o.n clib~dnne hargn.

5.

Porn.turlin Prosiclen No,7 to.hun 1963 tonto.ngl ·

Aktivi "to.s Poruso.hnû.n ,Dn{pne; N06'1.rn da10m ro.ngko. j,lo1o.ksa- • no.nn I'oklnro.si Ekonorili.

6 •. Pcro.t1J,"nnPcmcrinto.h Pcnegnnti 'Ûndo.l1oc--und::nig No.3 to.htin 1963 tentnng.,

Perubo.hn.n Undanti-undnngNö.4 'Pr) to.hun 1959 do.n pontjnbuto.n, Undmig-undnng No.32 Prp tnh,un 1)60 dan Undo.ng-undang No.34': Prl) tá.hun 1960 (L.N. tnhun' 1959 NO.91, L.N.· tahUn 1960, No.92 c1.nn L. N • . to.hun 1~·60 No.

94)., . .

· 7.

Porn"turon Prosidon No.8 tnhm 1963 tonto.ni t

8.

Poro.turo.n

Kcnniko.n tundjaneo.n kcmo.ha1o.n u '1Uffi monurut p.G.P .N, 1961.:

Pros:J'1on No'.9 taJ1Uh'1963 tcntQ,n~ t . . . . . ' ,

POr:1borinn pf-rboiko.n-!.lcnehnsi1o.n7pcngho.si1o.n-poro.1iho.n kc)ndo.

boko.s P08o.wo.i Nogcri S1pil/Angg~tn Kepolisian Nccro.ra serto.

cljo.nd,;1 clo.n ana}:: jo.tim/-pio.tunjo..

~" Pcro.turnn. Pcme:rinto.h lIo.21 tnhun 1963 tonto.ng •

10. Peraturo.n

11. Instruksi

12. Pero.turan

Peruboho.n o.nelm.· pûrsonto.si' ttmcljonenn kemo.hnlo.n umum, tun- cljo.neon pcrusnhnnr clnn tuncljo.n8J.n poruso.ho.o.n tnmbnhnn me- nuru"';; :c.'cro,tu:ncl,11 ?(\~ok Gnclji PeI".lsnhnnn. No~o.ro..

PrC'S.Lt:'Jn T,o.lO 'Gnhtm 196~ -tontc.ng : ~ '. , ' Distrib\.l.si bo.ho.n/bo.ro.nr; pokok kJ pcr1unn hidu!' bo.gi Pogo.wni

NegerL .

Presidc'n Ro~mblik Inc10nosio. No. 2 to.hun 1963 ten tang I~oor­

ctinas i gnri s Ko bicljo.l<3nno.n.n Do.1nlil Po lo.kso.no..:m Dcklo.ro.si Ekonomi •.

Wo.ki1 .Mentori Porto.mn Bido.né Kouo.nso.n N6.1/DEKON/WliF-I::EU/1963 tontan-e Prosoétur Go.n pcrlbcl)o.no.n PonGimporan llnrL\nG PonumpntlB clo.n Bo.rnng' Kiriw.n. '

IJ.

Surat Kcputuso.n Bo'rsnrr.o. Montori Pcrdo.gMCan dnn Monteri Uruso.n Bo.nk

.~ Sontrc,1 No.e/63 kOl)/rmBS!G tCl1to.ng impor LLoneo.n dovisan sondir!.

14. Pcngumumo.n Pimpinon LAAPLN No.1 tOlito.ne; I 31aksL\no.o.n Dck1o.rnsi Ekonomi do-- lnm bidnne Ekspor Bnrnne clo.n Djo.so.2.

1'. Pongumumo.n Pimpino.n LAAPLN No.2 tento.ne Fo1aksnno.nn DokIn' lo.m bido.ng Impor Bo.ro.ng do.n Djosn2.

16. Pcneumumo.n Pimpino.n LAAPl,N No, 3 tonto.nS.I onecunno.n Vo.luta ' ~ .'"7 ,jo.ni; ter- tjo.to.t c1.i1uo.r nogori o.to.s no.mo. penduduk dovison ~ ~ia.,

17- Pondje1nsnn Ko).::.lo. Diroktoro.t Bon clo.n Tj\:kn.j, tOlJ,tnn8 po rotu:.

clibi.::lo.ng Ekspor do.n Impor. "

'a.ru

(16)

Mcnimbnng

HonEl.ongar

, I

PER.i\.TURlIN PRIDSI,]lE1:L rq;?UBLIK ;nr.QI)NBSIA

~.5.. rl'MIDIJ. 1963'

rrni':rT

lillIG

PJJLji.KSiiNAAN DEKL1\.RASI --- . l~KO:!.'ïOIIT DrEID, , . cIm :t!ICS:20R

PRJi!STDEN RJPUBLIK I NnONI:;SI .•

bo.hvm gun,':'., lx,lnl<smu"o,n Doklnrnsi Ek;lllO,r LÜ tor,to.n8gn1, 28 Ho.- ret 1963 perlu dinclo.kcm boboro.pn kG';ontuo.1'1. jnne bortuclju-:.

nn mclo.ntJ'c.r}::an 'keml)o.li bord'i:J.lnnn t, t-i~. p:>::'oduksi do.1'1. _ ol:spor,· , _

,: 1. ' Paso.l 4 njo.t 1 UncLo.1'1.g-undcms Dc'!s;~r; • 2. P,J.so.l 2 Undo.n8-undan:-:; No.4Prp t •. ümn 1959 (LcmbD.rml' liJo-

garD. to,hu..1'l 1959 No.91) jo l'erntu.'nn Pomorintnh No.43 to.~~,un 1959 (Lombo.ro.n Neg;.1ro. tnhu21 1959 No.93);

: Hcnteri Porto.rna dan ]aro. Wo.kil MC:t:lt ,'ri Forto.m:J. Bic1o.ng Di&- tri busi, 13idcme Procluksi elo.n Bidane; Kounnc,:tn, clnn 1'Iontori"

Uruso.n Anggo.ro.n NC30.1'o., IiIontoriUruso.n 13nnk Sontr,ü9 L~orF t or::' Porinc~ustrio.n RnlCjnt, I'.lontcri : 'ekordjo.nn Umum C1,111 To- nnen, r.Iente,ri Portc.nian, Honteri P:'L'buruhan, ,I1ontori Por-

l1...u.bunG~m D'1rnt, Pos, Tolokomuniknsi' clnn Pc,riv-.isnto., Monto- ri Por~lU'punso.n Lnut, Hçutori ?orhu'bnngnn Udaro., Lrontûri ' K01)ernsi clnn l.:Iontori l'èrd0.8an8nn p[l(.n tanggo.l 16 :;,~ci 1963 7

MEM:UTU SKAN :

1Toneto.pko.n ~ PBRATURAN ?Ri1:SIDDN 'YJH'i1AIW :'nLJIKS,A}L.AH DEKLAHASI }.2;KONOLIT DIBIDANG l~I~S:;:OR.

~o,s0.1 1.,

/

Tin'} ,eksf'o:-tir mondG.IJG.t pernnesa.nG okspor so':)cso.r 270 Rupinh untuk"

!3o.t'iJ. US Dollar hnpi l f .o.b. dnri ekspor scto:.ó,h cU2:)otong dO!lgcm bo,;.;:.

f,ianjo.nc do.pat ditnhannjo. momü'ut njnt (2) ,>0.80.1 ini c'liSb,mpins ni- lni rosn.1i (US $. 1. ::0 RRp.

45,-)." '

Scbngni pornnesnng okspor tG.rrlbnhnn 'tlG.p oksportir c~ipcrkl)nanko.n mo- n.:1hnn c1nn monCGun(l,k::tn sendiri sotjnrn sobebtif -bobnsnjn 5% dnri djurn1nh hnsil f. o. b. okspornjo. d[tlo.m valuta; [,sine dcmcan kotentuan' bn}l\JQ. djumlah "[)crsoutasi t sb. tOl'cUri do.ri 2';) kop.!isi c1nn 3% pernnB- so.ng ckspo:- tambnhtin.

,(3) J)c.lo.m l'o:c'atnro.n :'rosiclon No.6 to.hun 1963 ton' nn:; pclnksnnnnn Do- "

klnro.si Ekonomi eli biclnng im)pr diatur puIn p( rnngso.ng i stimcwn be- rupa nloknsi tievisollc

Bank sntu

1:::1,80,1 2.

Untuk 10.in-lGLin pGnorir:J[:,c1.l1 vcüutn ns,in5 oIo}' dnn iJOnuknrnnnjn ]?éHlo.

Dovison clibo-rikan (ljur;n lJOro.ngsnne- ~jnsn solosó.r 270 Ru~)iah untuk US Dollnr disnm)ine- nilai rosni (US $. 1. '" Rpt 45,-). ,,',

Pns0.1 3.

(J) 'Kotontuo.n dalm:l ~)o.sal l' mulo.i borlnku t orhad:: p ok:spor/konsinj3.si jn.n::s ponjornhnn lH1s,ilnjo. (tlnlo.m v-o.l ut,J, asin.;; ~:::oi!acl::J. Do.nn Doviscn dilakuktm ~')o.dn t nncgo.l 27 l'1c:L 1963.

(2) Kptontunn dnlam pnsnl 2 r:lUlai borlnku torl:1D.~l~ p poncriDann clan 1)OnU- karnn v<J.l'lJ.tö., o.silld' oloh/po.clo. 13nnk :Uovison pD.é n tnnf,'co.l

27

lIJei ï963.

op

\ '

(17)

P.J.cl.J. sC',~l,"t bcrL:.kunjc~ Pcr" tUr-é;,21 :::!'osjrlcn in:~ L~i tj.J.but : 1. PGl1::;ur:lUI:1.J.n- JJo:'1cur.mJ'1"n :\ clC1ri L.A,-" .P.L.N:. lTo.97 t.J.l1cCn1 5

}:;:.J.rc"c 1962, Ho.98 to,l1-GS:ü 2 April 196'2 (l":2 Ho.99 tc,nC;Cill 5 Djuli 1962 d~l! ~:orc..turCt.11-=)Or._~t·JI'· :;;. _·JI~)1·~r:~~,:1G.C111nj,'2 (1:11n!:1 sur':lt" GèJ,rGt odaro.n B. dnn C.

I

2. Somuo, ~.:c'·:::,::.tnr<:Hl lo,iY'l ju.nS cel'~,;:\'~t.lJ:' )unc;ut.::lr:'-:::lUn:=ut.J.n o,tc<s i~~1~~or ,-l~;,r:. ~.)e!·J0nrini1 .torJ1}~~l.lal1 nt.J.s eX:!..i .. "O:C· t:~tQtl t:~cj,11éfer unnc;

~odr:Jn!] l'lccori ,J.t(Hl fiO nu::"::lI'cl.ll è,o.r::_ "-',n:; r:.sinC de~l;Jo.n Hupinh.

Polnksnn;,an c1o.1'i kotcntunn-,k8to~lt1),Cm dr:.l"t:,: ?ornturo.n Prosiclon' ini , tormo.suk :':Jcnct.J.p ... cn )Oro."~1.'-:·.J.n :)or~:.:;.ihc1i1 bor'1v,'iJlmc llonC;.J.n kotcr..- tU.J.n cb lo, . .1 ;"){1.so.1 4 aj.J.t 1, clilnkuka!l 010:1 ~Icmt(n'i Urus.J.n Bank Sen- t rn1/Pir:1)ino,n L. A. i\..}' • L. N., j'10l},";,! rj. PCI'(C1U:::nS:1,D cl en I1ent cri Poncln- po.tnn, Pern1injno,n d.::1.n ~en~.J.wnsnn.

rrcrh::1..J,C1:'! )0 rus~lhnnn-l)erl;So.},c,nn l"1inj;ü,..: aknn ,:linJ.:-~knn ketontunn- kotontunn tbrscndiri.

P.J.S2..Ll!.

Poro,tv.rnn Pr8siC_on ini nu1,:',i bc::-lal-::ti. Î:,nün tnnsc;o,l 27 l'~ci 1963, A{;nr SU)~1.jo. sct inp orc.ne tl.J.~).::1.t monc;o"'ahuinjD. nOJ:lOri nt.J.hlwl1 }'fYL1GundnnCnn Pa:r;"tur.J.n .?rosiCLon ini clcnCi1n ~::::noml)n t,,;.n d:-,lno Lcmb{1.!,- nn 1'Tesal'':~ I~0pub1ik Inc1oncsia.

Di uncla.nck.J.n di ]) jo,l.;:n rtn pnda toncen1 2(· :50i 1963.

SEKL'3TAlU,S NE Gil.RA , ttcJ..

1:... W. SURJOJ'J:JIlifIUGRAT S.H.

ttel.

S U KAn TT O.

(18)

- 4 -

F8L,',.~~SAHiuUT

-

Mcninl) o.n::; bnh\/Cl. (iunc1 ~)clCl.l;:sCl.nCl.D,n :I)cl·:lnro.si :Gkonomi tortCl.nC5Cl.l 28 Mn- rot 1963 pcrlu dindCl.knn bobcrCl.}n katcntunn jnnc bortudjuo.n t:1Cuj()ilorhe.rnknn ~)rosolur in:)or clnn ::1cnstD.luilisir )orlcembnn:::;- nn h~L-::::j·:J.;

• 1. pnoc'Ll .1 c •. j"·~t 1 l.lnclnnJ-unclnnc Dnsnr;

2. pnsnl 2 U:1(bE --unc~o.l1J' No. 4 Prp tnhul1 1959 (Lombnro.n Nc- enrL'. to.hun 1959 IJo.9l ) jo I'erClturan L'omrinto." No. 43

t :1hun 1959 iro. 513) ;

l:Icnclenco.r : ilcntcri rorto.l.io. clan p.:lra ~'Ji1kil . ~ontcn~ ='ortCll:1n Bic1al15 Dis- tri ou.si, Di,:~::tnc l.ro,l'J.k~ü dnn BillnEC I~euhnLi'nn, d<1n ~.1ontcri Urusan An;~LLrnn NCGn:;:,n~ Eonteri UruGcll1 Bnnk Sentrnl, lIcn- ' tori I'crinclustrin.n Rakjat , Liontori roko :-cclja.:1.n U~1Ur;l clL'.n To-

nn~o.; Hemtcri :Pcrtnnicm, 11entcri Porburuhan, :''lcntcri P01:'-

"hubul"1can Dnr,'"1t, l'OS, ToJ.okoDuniknsi ('.<.;,n rCl.rivüSntn, Hon- tori lorhuoul10nn Lc..ut, Iicntori PorhuÎ.1un.:;nn Uc1:wa, :'Iontcri Kopornsi clèm JTentcri Pcrc'..o...;o.n::;o.n lX:~do. tcme;::;él.l 16 :.~oi 1963;

H E l'L U

Ir u

SKA N s

PBRi.TURJÜT PRESIDEN TEFTAllJG fi~LJÜ':SjüTAAH Dlli~LAR.ASI BKOHOllI DIBIDiI1JG D1J OR.

.E0:

~ :7..l-h

(1) . Untuk irl)or bnr~mg ir:1;jortir diho.ruskan J:1or:ll):1jo.r nilai rosmi vc;,lutn asinG (Us.~; .1. == Rp. 45.-) di to.nbc;,h cLenco.n cljur.llo.h "Ho.sil Porc~·'J.Gni1Can HOESc;,rart (H.P.N.) sobcso,r 270 Hu~)io.h Ulltuk sntu US.Dollnr. Pcrhitunc;"~

an :QOJ:100.jo.ro.n der.ükiCm. ini borlc;,ku pulo. untuk }?or.1bolian vnlutc, o.sine

~un~, :.'onbo.jaro.n üjaso.-cljaso.. .

( 2) l'Icntori ?crt ,::.r:::1? sotolnh llonclon(;o.r ~lontori2 jcmG berSo.në;kuto.n selamn di lJo.ndo.n::; p~rlu (lc;,l~G.t mono to.l)ko.n bnro.n::;-bo.ro.nc untuk i::<1.nc;, cU beriknn subtlidi.

I

Untuk imj)or bc.ro.nc c1iso.rr:)inc ~)er;lbo.jo.rnn Ho.sil PcrrlnGo.ncnn Nognrc;, (H.P.N. ) jo.ne d.ilJo.ksuclko.n clc;,lo.m Pero.turo.n rrccicton J'To.6 t[).~!un ini tontanG' "?olo.:·~.snno.o.n Doklé1ro.si :'::ko,1omi clibiclo.nc iopor", in~iortir

dillo.ruskL1.n nC:;lbc,jc;,r:

H. p. N.-to.nbc;,ho.n j.::m-s besa:!"'njo. untuk bnrane:; goloncc;,n TI 225 Rupio.h o.o.n untuk colon~o.n 111 495 Rupio.h por

us .

Dollar.

Po:.'. so.l 2.

At~e > llombcrio.n izin .J.oviscn untuk boooro.,)o. Q:,t jo.r.l baral15 ilcntori .

Uruso.n Bank Sontral (l<!.;,:J.t ;:lonot(1)ko.n "Rotribusi Chusus L.A.A.P.L.N.fl c1isnnpin

c

!lH.P.N." clcm "H. P.N.- t:J.nbo.lwn" sOl)orti cUscbut (10.10.[1 pasall.

Po. s o.l--..:h.

(1) Gun;, ko~)orluo.n pcnljo.tc;,han clevj.~~on bo.rnng i!:1I,or clibo.ei J,:l.lo.n 3 Golonc- nn9 jc..lmi Golon3o,ll I, 11 c1;:.n 111 SC1lOrti torsobut cLnl:1r.1 LC1m;)iro.n I , 11 dD.n 111 do.ri Poro.turo.n ini.

(2) Kepd.clo. oks:.lortir clibcrikan SU:1tu üjC1to.h dovisen sotjo.rct OtOl10.tis jo.nc; ticlnk cl~;,)nt ,ii:,Jorclo.go.nGknl1 clo.:·1 jane c1jum10.hnjo. ch totn;)kan 10'{~ do.ri hL'.::>il f . o. b. cksllornjt:.. Djo.to.h ini ho.rus c1ill~dco.i untuk mone- impor bo.rC1.nc Golon:scm 1. ilo.n 11.

(3) Untul:: cks~)o:dir-procluson è'.jo.tnJ:. ini bor(:'jur;llC1.~l

15% .

PC1.SCÜ

(19)

- 5

PGnsi!i1~lor~1:1 bur~n,::ç-bo.,rnl1Z r',,:-,ri (bviscn jo.nc dLlnp(~t ntns do.snr pasc:.l 1 Gjo."~ (2) cl~l:,i : o rat\.lTC,l"'!. I"TcsLlen Ho. 5 tnhun 'ini tc:nto.nc

"I)OJ.'l~t,SD,llClc\n J)ckln,rJ.si Ekonor:li i.~lbic1m1.3' l]kspor" dn':j[~t dilo.kuko.n

(~lc> • 1 v h ...... ",' V"~~rc.·I.,~J'-'· ·"". t l_' _ ,,'j'('"C .• . I.',,:-JI.._.J.. "'()~+; U __ ... ..L,--.l..1)·,.'ori_' ~.I.A_, " "C"l'; _ • "".Jen("', rJ' ~ ... _ , .

Pem1:;ob,:~8!'!.n sebc,:;ir.:1 Cl,tOou soluruhnj[l,? 0. to.u )ü:;lbo'bc:~1nn c1~H:';,:c,n' ,:ür.;- lJa t'1S;o.n jnn::; tortOl1tu clu i )bmbaj,~]'D,n Hnsil Pord'::'C;,:lllc::m Nccnro. CL:'.n Ro trj.~ju,~j Chè<8US L. A.1I..}). L. N. iE te tnpk::ll1 oloh !Vo.ki 1 ITcntcri Pertamn 13iclû.n[;' Kcunngan? '.~(m::,:m raCnj'i11:~:",t J.<::::binsQ.[i.:1 c1.<.:.J.t1.rr ~)orabobê .. SCl.n tc.nD.:l.ho.n . pelïlly~j~lrun jo,ne clj.hn:i.kal'l hinUGé, s,:).::~c;r:;,n;:;; untuK im:,)\)r.

Pasnl ~

Kotonttwn (i:·,1·:'1:1 l":,lSr-Ü 1 (,'111 2 Il1UJ.è1.i bOTJ.t::l .. ~1). ',;c;:r'ha·:L).J Sura.t Izin :Oevisol1 2;"11[;' ~ort[H,i.,;:~o.l 27 I,:;:,~ J.963.

Pcl[l,~:sa:~è2/:'::1 clo,ri kotentnc,:r -;~O-,,"')l1'i;U~tn (klal~l Por'lturo.n PrQsiclcn : ini (1..ilakukan 010t1 r:ontc:ri Ul'U.,!:1.l, 3,,'-11:: Sontr:J,l/PiopinGn L.A.A.l? L.N.

dan Mentcri

P.:-tcl.:-t Do.~,t bOLi.C\kunjç, ?C'C:·,tUTC~:' ,i:'l'8!"3:i.C,on ini di tja,rmt:

1. PenGumUmo.~:::JüilgUTiiUf.1nn A rlCll'i L.J\.Jl..P.L.N. NQ.97 to.nCt:;nl

5

I'·Io.rGt

19622 Ho.98 -b·':I.n3'::';é1.1 2 April 1962 clan Ho.99 tC'!,n,::;G,'11

5

Djulf1962 dun Po~'nturo.n-porntll.ro.n : __ )Ol,~lksQ.nnC1.nnjo. dal!J.m surat-3U;ré:.t cclû.ro.n B dan C :,KmGcn2:~ S,T.V.A. don.::.::;."11 t:jato.tan bt'JJV':L1 pûnjclcsnial.'1 ~1.l.V • .A..

j,::mC; J.:l:tsill 'boI'odnr nkun di totL,,!)lw~'- oloh L, A.A. p. L.lif. bcsürtc:. d,oneo.n

;,ouborir,n S. LV. A. kC:JndCl.· j"mt; mnGih borho.k o.tnsnjo. menurut o.tó.ra.n

jél,ne lr.:i.r.:t:'\ tc:,~)i ocJ.UrJ ylclo. r.;::tnt ['.turnn jnnc '00.1"1..1 oulCl.i borll:\ku; ,

2. ScmuÛ. :!cr,:.turC1.l1 lo.in ,jnnc mCl18'lItur purJSutan-pungutnn ata.s im)oJ.'

cLo.n

pOD~)crinn tm11){).ho.n atns Ok3))O:C n'~m,- trrmsfer unng ke(1.~ü:1r.1 nCg'cri ato.l1 ;;,0111.1.~û.:-:'n.r:. cl,01:r:!. uG.l1C nsin[i (',012(;<'1n Hu~)iull.

JC1:Jnl 9 •

. Terhnrlo,p pOJ.'usa.huan-::.-)or\J.sn'lL1c.;~ ;ninjuk û.k.:l(l rliCl.d.:l.kn.n kctent'.lCl.n-lceton-' tunn tODBà.r:r.d.iri.

1-'::1.8.].1 10

AESar su~~,uja 80tinp orant; clapnt !.1U116ctahuinjn mcmcrintt;lh..l(an pone- undaucnn Po ra tl.1.ran :?r~ s, icl.cn in", ,:Lc l1Sê'.n :',c:lorI1I.1'-'l. '",n rJ.c~lû.m Looba.ro.n l-Tc- garo. Ropublik lmlonü si:::..

Di unclc,nöml1 cl i :0 j (tk~l r tû.

pud,-1 tan'::;ó'nl 26 ~1c.i 1963.

t tll.

A.

vi .

SUn.1oA.DHTINGTIAT S~H.

Di totnpknn eH Djnk.').rt~

P[::~:'? témge nl 22 ?lei 1963.

PI;:~:.)IDEN REI'UBLIK 'INDOlmSIA t trl.

S U K .A R N O.

(20)

6

G

0

I o n

g ~ n I .

... _----~--._---

=======:=l=======:::'==========:::;='=~=:=====-':=========:=====:;:=-====~=====:=====

Tä ri ,')

lj8D.-El~J.S\J.k

~_.~'~ ...

_

. .,.. ... --~~"'--'--~---' -- -' .... - ...

_ .

.. '

.. .

Drei2n djcni$ ~arJng

No. Dab No. Pos '

__ --. ___ -...,.. ____

r_~

___ · _ _ ... _ _

.,~_

.... ___ , ... - -_ __ -- _ ___ . _____ - - --- - -

~

-- . . . - . - - - ---

1 0

2.8" .

30

. 35

'" ~.

35.

4A·· i , ".

. .. ' ,

45

46

46

48

48 48

48

40

1.66 - 1) ) 1 67- 1) ) 1 68- 11 )

C' . • 209-1' ..

.

;

. . .

, . :209J..II

308- 1

.. , . .... -

334-I~D

343-1

353- 1

. 3 53-11 31) :5- 1

3 56- 11a

008.t2~1 :jc; tr~}:" 1é).su1;:

ba3 i an

b!--

e i nn )oS i n i, u ' nu ru t

~~tüt2pan

IIcmteri '.:':8.\:1}-:-; t

D.

Toer . verfs to ffon ( i 'liz arin e

G~'~

a1i zarin eva r f - s t offc n , an ilin e v e r fst off en , k uns t m a t i Ge i ri di g o ,

enz .-). .... .

.U.. 1. "VL.L. 'JU1:?: ., "d .·S· . . . . .c" . ., torbungk~s

PU1)uk,

d . s . d ., L tinn j 2 .

Ye r t [ls kor:m , t i dnH :. o erwa rn a • Buku p : l à d j a r aIT untuk

pG1a~

d j ur

d~n

mahn sis w o etos ko t cntuan

jg

ditoto. :':l 1cG.l1

oJ.o11

lVIcntG ri

FTI P dein' ·}-'DK.

Kun stz i jden

shod4y dari

s ryra t r ayon ( st a pl o f ibr c)

sogal~ dJe-

n is.

t::' ; .t CCl1 ? r u"" . g ' ê' 2:u iv o:;. ...

d, ge-

kD~rd,

goknmd of

gob1co~t7

zomede ka toon af vaL

K2t oonen w8~fçarcns,

ook in oop s , con r.s ,

s~b~l(n

of de r gelijke

olJrnrldnc;; of

in

al cl,Jrl

n i e t gepa p t . . : of

golijm~0 kot ting (wurus) .

(;[:,mbrï.cs

b iru.

(21)

'7

~ A M

..:..!:...LR

A

1I_...11

J ANG TSEm'.1AKSUD _;tj~ D.à-EA SA~-LPETI~\ TUBË:1'T Eg~'§I:g::::N

_.PI •. 19..§J2!Q.!.:2. '

~~2_1_2_g_g_~_g

__

~~

============== =====-: . .

:.:=:.:::==========:-::....:==============:.============-=========

Tari:p bea-ma3uk

---~---

K e t e r a n

g

a n

No.

BAE No.POS -

--- _ ._---_. _---

1

3 5

7

8

9

10

11 12

13

15

1'7

21 22

25

2 5/1

6

10/1 20 24 25

32 35/1 36/1 ' 39 /IIa

40/11 4· 2 50/11 49 50/111 57/11

'

;8 Sg!I 6 i/I

6 :/I1a

6 1/ III 68 69/1

70 71 72 75 80/ 1

109 111/II 121/1

1 23

124 125

, ajam dan bebek

(22)

8 -

~~~~===~======================================================== '

N"o.POS

Ka

~

e r a n

g ~

n

---;---~-.---~-------:---~---~---

25

26

27

28

126

~

27

1 '28

. 131 . 132

133

13~-

135 13 6

~'")7

~ 38

13 9

140 14'1

142 143

144 145

146

147 148

149 /11 150 . 151

152

153 154

-<

I ~ " I

156

157

158/1

160 161

1 63

164 165

166/ 11

167/11 168/1 168/1II

169

i

70

1 - . '. " .

saluruhnja.

Scluruhnja

scluruhnja.

" .

(23)

- 9 -

====================:===========================~===================

Tarip beo.-mo.suk

-~--

- ----_.:..- .

-...

K e t e r a n

g

n n

No. BAR No. POS

---~---~

29

30

31

32

33

. 34

37 39

171.

173/Ia 172 173/110.

174- 175 176 ' 177/110.

178 179 181/1Ib 184/1 - -- 184/I1b 185/I1 192 190 194/11 196/11 '199 198

200 201/11

20'2/1 203 204 205/1

seluruhnja

220 2'25 '228

'231

232

.1

233 234

" 235/11 .

' 235/111a ' 235/1I1b 235/1V ' 236/1I

23711

seluruhnjo.

(24)

/

, {

- 10 -

=~=========:::=====:::====::=:-=:;:;::-::-..:=-====::::====== - ====:-:::::::===::: .. =======;=:================

Tarip lJea-masuk r

K e t e r a n g a n

,--~--...

--- .. _----

. . NO, MB . NO,POS

---~---_._---

40

41

43 44

46

49

244/I 245 247 '

257 258/1 . - 262 264:/I1

266

28'1 282 28L~

239

300

30 1 302 305 307/T J07/I1 308/11 ]09 /11 315/1 3' 15/11 331 334/IIo 33 5 336 337 311/1 343/11

34L~/ITb

347 349 351 /1

355 /I1a ,"- 356/1b,'1 , . 356/IIb ' , 357 359/1

s el urub.l1

Ja .

, .

~

seluruhnja.

;3eluruhnja.

(25)

11 .-

=====:====:::==-:=========:.:.:=:-:::::===================:::=======::::::=:=::''::==::::::::===;:====

Tarip b8iJ- masuk

No. BAD No.POS

K e t e r a n

g

a n

, ,

---~

._--- ---_. _---_

...

_-. --- ... ---' - ..

' 50 , ,

52

54 55

58

59

' " . .. " .. - , .. 36'1/1 , "

.' ,. ",'. ::ft.:;

2/ ' _ . ....

~

...

.)\.1 _ .L

363/1 365/I 365/1Ia 366 367 37 ,d/1 37 7 378 379 38

1

38' 2

383

38 n . 38 j /1a 385/I1 386 '387

'~88

.)

30'9

390

391

408

410 422

Ll,25 / I

442

443/11 444 447 449/1

4L19/I:'::

451 45:?'/-.ç

45L1./1-

'5

h/"""

tr ) -L

~·55/1I 457

L~6~· L~65

466 ,t71

seluruhn;ja .

seluruhnj ö.

..

(26)

12 -

=================================================================

Tarip bea-masUk

---~---,---

K e t e r a n

g

a n

No. BAB··_.... '. No. POS

---~---~---~----~---

60

61

62 63

479 480/I 491/I1 489 491/111 494 495 497/11 505 504 507 509 511 512 513 516/1 518 519/11

522 5- 23 5' 24 525 526 527 528 5' 29 530 53'1 532 533 534/1 535 536 537 538 539 540 54' 1 542 543 545 546 548 547 549 550 551 . 552/1

seluruhnja

seluruhnja seluruhnja

seluruhnja

(27)

. - 13

==-=====:::============:.::====::::::::::=============:::=====::""=-=====::::=====:::==

K e t e r

Q

n

g El

n No.

IbB

_ .. _ ,_ , ______ " -"._. _______ ... -___ ._,_._ .... _ .... _ __ -._._.u __ ._ ,_ .... _~_:_. ___ ~.-_-_

63

64

65

553 554 555 558 561 562 564 565/1b 565/Ic 565/Id 565/1e 565/If 565/11 566 567/1I 569 570/I1 571 573 575 574 576/I - 577

578 579 580 581 582 583 592

597 598/1

600 601 604 602 605/I 607 . 609 610 611

619 620 621/I 622 623

624

S<:!luruhnja

Selnrunn

El 801 uruhn Ge

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Indien de woning standaard wordt opgeleverd zonder tegelwerk, en daarmee niet onder de verantwoording van de ondernemer zal worden aangebracht, is deze uitgesloten van de

Indien de woning standaard wordt opgeleverd zonder tegelwerk, en daarmee niet onder de verantwoording van de ondernemer zal worden aangebracht, is deze uitgesloten van de

THEMA: Cirque du Lierde Leuke spelletjes en creatieve opdrachten staan deze week ik het thema

Een tocht van vallen en opstaan, nooit alleen, steeds samen Een tocht van liefde en tederheid, nooit alleen, nooit zomaar Een tocht van dragen en gedragen worden, door jou, door

Alles wat jij tot nu toe hebt geprobeerd heeft er niet toe geleid dat jij je meer ontspannen voelt en de angst, dwang of dominant gedrag bij de ander minder is geworden.. Grote

door middel van electriciteit in Nederlandsch-Indië. Binnen bet gebied van Ned.-Indië worden geen geleidingen voor eleetriscbe verlichting of voor het overbrengen van kracht door

Jij bereidt het gesprek voor in Mijn Ontwikkelroute en stuurt de voorbereiding door naar je leidinggevende.. Daarna nodigt hij/zij jou uit voor

Op sommige speelpleinen waarbij aanwezigheden niet vooraf moeten worden doorgegeven, wordt wel expliciet in de promofolder/op de website vermeld dat kinderen die bijzondere