• No results found

BEHAGIAN JANG PERTAMA· .

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BEHAGIAN JANG PERTAMA· . "

Copied!
206
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)
(2)

HIKAJAT GREDJA

AKAN DIBATJA OLIH GOEROE- GOEROE INDJIL.

TltRSALIN DARIPADA BBHASA GERl~fANI KA- PADA BltHASA MALAJOE DltNGAN

DIRINGKAS POELA.

TERTJAP DlN.WER! H.j.RLEM PADA. TEMPAT TJA.l' 'l'OEWA~

ENSCHEDÉ dan ANAK-AN AKN JA_

TAHOIi!N

1879.

(3)
(4)

.' \

.~

"

(5)

BEHAGIAN JANG PERTAMA· .

DARIPADA HAHI PANTEl{Q~TA JANG PERTAMA SAMPEI KAPADA ZAMAN I{AISAR KONSTANTIN ,

atallJ

JJari tahoen j'IIasehi ~5 sampei tahoen 524.

1. Za JI1 a n se g a I a ras 0 eLI s a.

HEI kamoe sal,alian, jang membalja soeratkoe ini, nis- tjaja kamoe soedah membalja l~i~ah rasoel-rasoel pon dan kamoe kasih akan kitab iloe scbab elo~nja dan indahuja.

Tetapi peloe djoega hatimoe, sbbaJ) lamat/ah kilab iloe bChal'oe disehoet hageimana rasoeI Paoel soedah sampei. di- DligCl'i Roem, sahingga inginlah kamoe Mndal.< lahoe djoega kemuedian apa c1jadinja segala rasoeI dan gredja jang di- alaskannja. Maka ija-itoe henrla~ koetjeriterakan sakaralIg.

Maka Toehan Isa soedah berdjandji kapada moerid-moe- ridnja, bahoea l'oehan hendal;< mendjadikan marika-il(lc na- lajan manoesia dan dengan peroepamaäu ' jang tersehoel Matth. XIII: 47 diberinja tahoe kapada marika-itoe akan apa mat jam tangJ(ap ikan jang dikatakannja kapadanja, ija- itoe hoel<an akan membinasakan ikan iloe, melainkan akan memelihara1<an dia daripada segala ikan ganas jang besar- hesar dan akan dibawa dia kadalam tempat jang bajik.

Dan lagi boekan ija-iloe penangkap ikan dengan mata-kajil, 1

(6)

2

jang menipoe dan milloekakan ikan apabila pada saugkanja ija mendapat makan, demikian pon Liada dengan seram- pang , saperti terpakei akan menangkap ikan pawoes, me- lainkan dengan poekat djoega, soepaja ikan iLoe bolih me- noeroet kahendal~nja sendiri, ataw masoe~, ataw tida~,

LeLapi ualam iLoepon njata djoega, bahoea segala mat jam ikan akan dihimpoenkan kadalamnja, hajik besar, bajik- ketjil, jang bajik dan jang boesoe~, jang sabarang dan jang indah-indah. Maka kata Toehan Isa ini disampeikan djoega dengan segeranja. Hanja sapoeloeh harl kemoedian dari-- pada Isa najik kasorga, pada bermoela kali dilaboehkan Petroes poekat indjil itoe, ditangkapnja ikan 5000 eik oer- pada sakali goes. Maka dalam ~ikajat gredja djarallg di- tjeriterakan dari ~al penangkap jang bagiLoe besar, tetapi apakah bilangan ini, djikalau ditimbang dengan beberapa-ber- apa djoeta orang jang soedah masoe~ mase~i kemoedian dari- pada hari itoe. Ada!ah ija-itoe saperti bidji sesawi saboe- tir , jang diboewang olih sIlorang anoe dalam kebonnja, maka bertoemhoehlah itoe dan mendjadi poko~ besar, sa- _ hingga hoeroeng-boeroeng jang di-oedara pon hersarang di- atas pelepahnja.

Maka dalam antara itoe ber'lambah-tambahlah banja\( 0--

rang Mase~i dengan njatanja (Kes. ras. 11: 47. V: 14) ka- renn tiada berapa lama kemoedian bertambahlah banja~nja

dengan 2000 orang poela, sahingga djoemlahnja lehih daripada 0000, mas~ipon pada hari pantekosta b1l.nja~

orang moerid hanja 120 orang. Demikianlah peri per- moelaän gredja masel.li. Adapon perhimponan orang di- Jeroezalim, jang moela-moela moelaï pertjaja )Jada hari pantekosta itoe, ija-itoe permoelaän ~red.ia Masehi. Maka pada masa itoe hélom ditaboer roem poet dan djelatang_ olih moesoeh di-antara bidji gandoem itoe, maka djikalau pad a masa itoe sIlorang mengakoe akan Isa dan me- minta baptisan, soedah LenLoe bahoea dellgan sllsoeng- goeh-soenggoeh hatinja ija soedah masoe~ MaseQi. Adapon segala orang jang moela-moela masoe~ itoe mendjadi soea- toe perhimponan jang benar dan soeLji, dan dalam kalakoe-

(7)

5

wannja dinjatakannja bahoea hati marika-itoe soedah dibe- haroeï dengan sahenarnja. l\las~ipon segala orang Jehoedi jang tiada pertjaja iloe djoega mengindahkan marika-iloe dan tiada herani mengoesi~ akandia. Maka sagenap perhim- ponan itoe sahati dan sanjawa djoea adanja; marika-itoe sakalian ad al ah herhoeboeng olih kasih, dan masing-masing- nja sadia djoega akan mentjoekoepkan kakoerangan saoeda- ranja. Jang kaja-kaja itoe mendjoewalkan roemah-roemahnja dan ladang-ladanguja dan oewang harganja ditjoerahkannja dalam peli oewang orang miskin ,jang ditoenggoeï olih se- gala rasoei sampei kapada masa dipilihnja akan heherapa orang toewa-toewa jang digelarnja d i a kon 0 s. Maka sega- la orang MaseQi dinageri Jeroezalim berhimponlah pada tijap- tijap hari akan membangoenkan imannja, satelah soedah marilm-itoe hersama-sama makan sahidangan, dipegangnja perdjamoewan malam Toehan. Djikalau sIlorang anoe tiada maoe menoeroet perintah, ataw tiada hetoei kalakoewannja, maka dilegornja akandia dengan kasih d.an segala soeng- go eh hati, dan djikalall tiada bergoena itoe, diboewangnja akandia kaloewar. Barang-sijapa jang hendal;i mendjadi moerid Isa dan meminta baptisan itoe ditanjakan kalau ija perljaja bahoea lsa itoelah AlmasiQ, artinja Djoeroe sala- mat SiJisi doenia; maka djikalau di-akoenja itoe, laloe ija- pon dibaptisakan. Maka demikianlah kalihatan kapada se- gala orang Jehoedi, bahoea segala rasoei itoe tiada ma oe membangcenkan soeatoe agama jang lajin, melainkan di- chabarkannja kagenapan segala perkara, jang diharap olih bani Isjraïl soedah lama. Tetapi djanganlah disangka ba- hoea banja~ marika-itoe mengakoe pertjaja akan Toehan Isa hanja dengan bibir moeloet dan boekan dengan hati, karena adapon moelaï mengikQet akan Toehan Isa itoe bagei SiJO- rang Jehoedi boekan perkara ketjiI, sebab patoetlah marika- itoe mengakoe bahoea Isa, orang hina dari Nazareth jang telah dipalangkan, ija djoega Toehan dan Radja marika- itoe! - maka hetoeI itoe djoega perkara kasontohan bagei kabanjakan orang Jehoedi, jang bolih didjawoehkan hanja olib gera~an ROQ clan lJikmat Allah. Danlagi tiada bebe-

1"

(8)

4

rapa lalllanja perhimponan itoe salamal sanlausa, karen a salelah soedah poko~ moeda itoe sampei ~oewat, didatang- kan Toeban beberapa riboet atasnja, jang amat bergoena akan meng~oewatkan dia poela dan menerbangl,an bidjinja sampei kamana-mana. Maka kemoedian daripada mati -Is t e fan 0 es, sjahid jang pertama iLoe', moelaïlab aniaj a jang pertama pon berlakoe atas segala orang Masetti diJe- roezalim, satengah marika-itoe dikoeroeng dalam pendjara, satengah marika-itoe diboenoeh. Maka sisanja berpetjab- petjah kamana-mana, dihawanja akan firman ,Allah itoe sampei kasegala nageri Joedea dan Gi;llilea dan Sa maria dan Foenild dan benoea Sjam, dan sampei kapada poelau Ki- proes pon. Demikianlab djadi harang jang terseboet Indj.

Mark. XVI: 10: adapon kadoewa belas orang rasoei , jang soedab menarima Mat

ti

as akan ganti Joedas dalam bi- langannja, dan jang soedah beladjar memasjhoerkan indjil pada masa Toehan lagi hidoep, iLoe hampir samoewanja meninggalkan Jeroezalim dan pergi katempat-tempat jang lajin, hanja sadikit jang lagi tinggal diJeroezalim. Ketjne- wal i segala rasoei didapati di-antara orang Masel)i jang moela-moela itoe akan beberapa orang lagi jang laja\< akan -mengadjar dan memerintahkan orang lajin. Maka penga- 'djaran marika-itoe, bajik diJeroezalim, bajik diloewar, itoe disertakan dengan beberapa moedjizat dan adjaih. Maka pada zaman itoe djoega didapati olih bendahara permei- soeri nageri ~oesj akan soeatoe mata-benda dekat dengan soengei Sorik, jang lebib besar harganja daripada segala chazanah jang diloenggoeïnja. l\1aka Liada kita l).eiran, ba- hoea ija laloe herdjalan dcngan soeka-hati! Maka tiada sja\<

lagi ditoendjoeknja mata-benda itoe diroemab pon, karena tlloesab ija takoet orang bolib merampas dia. - Maka olih karen a aniaja jang pertama berlakoe atas orang Masel)i, dapatlah kami mengenal akan rasoei Paoel, oetoesan jang pertama kap3da orang kaBr. Soenggoehpon deboeloe soedah diba ptisakan Pel roes akan orang, isi roemah KorneJioes, te- tapi kemoedian Petroes hekerdja banja di-antaraorang Je- hoedi, saperLi Paoel pon berleIah di-antara orang kaftr.

(9)

~Iaka Pao el itoepon soedah mendjadi f;irOrang kanamaän olih . pCI'i tobatnja. Scroepama, djikalau kiranja sirorang anoe dalam nagih'i anoe mentjelakan J:toekoem radja dan berse- teroe dengan segala orang lajin dalam nageri itoe, laloe ra- dja seiHliri berdjalan ka tempa t orang Hoe dan masoe~ ka- dalam roemahnja, dan berdjandji dengun dia, dan mem- beri djawatan hesal' akandia, llistjaja segala orang akan bêrkata demikian: Tirkan djangan baginda toewankoe sang- kakan djoega ija sirorang jang amat ban.ia~ goenanja, ka- rena direndahkannja dirinja bagitoe kapada orang iui. Maka demikianlah peri J:tal tobat Saoel. Dengan dia di-adakan Toehan soeatoe perbeçlaän. Adapon ikan ini terlaloe besal' akan ditangkap dengan poekat ; patoetlah ija ditangkap de- llgan serampang djoega. Lajin daripada itoe kanamaänlah Paoel, sebab banja~ sangsara, jang soedah dirasaïnja kare- na Isa AlmusiJ:t. ~faka olih orang Roem ijapon disef;ah sam- pei tiga kali; dan sakali ija diredjam dengan baloe, dan empat kali soedah karam kapal, jang ija menoempang da- lamnja, dan sirhari sirmalam soedah ija dalam omba~ la- woet, dan dalam segala perdjalanannja soedah ija kena se- gala tjelaka dan hehaja dan soes ah dan kakoerangan. Pada lwsoedahan disrrahkannja njawanja karena Toehan Isa AI- ma3i}:t djoega. l\1aka jang hesar daripada sakalian ini, ija- iloe barang jang diperhoewatnja akan meloewaskan kara- djaän Almasil,l. 1.1aka heharoe sipenganiaja orang lUasel~i

ini dibaptisakau dal am nageri Damsji~, samendja).< djoega dichabarkannja indjil dalam segr.la mesdjid orang Jehoedi dan ditoendjoe~nja kapada marika-itoe bahoea Isa itoelah AlmasiJ:t. Tiada berapa lama kemoedian maka herdjalanlah ija déngan Barnahas akan memasjl.lOerkJn indjil, dipintas- nja poelau Kiproes laloe kabênoea Asia minor, maka disa- na oI'ang Jehoedi bersêtÈlroe dengan dia bagitoe sangat , sa- hingga dikatakannjakapada marika-itoe, balloea daripada masa itoe ija henda~ pergi kapada segala orang kafir dan membawa kapada marika-itoe akan chabar selamat kêkal, jang soedah ditoela~ olih orang Jehoedi. l\1aka pada masa itoe bolih orLlng Jehoedi dibehagi alas tiga behagian , ija-itoe

(10)

6

orang Farisi dan orang Sadoeki dan orang Esjëï; tetapi 0-

rang Esjëï iloe tiada berapa banjal?, bilangannja. Adapon orang Farisi itoe dipegangnja dengan keras akan serala h.oekoem torat jang dari perkara lahir belaka, istimewa poela dipegangnja akan segala, l).oekoem manoesia, jang lam- hat-laoen dilambahkan kapada Qoekoem Allah. Maka adalah marika-itoe orang Jehoedi jang soenggoeh-soenggoeh, tetapi hermegahlah marika-itoe akan perboewatannja dan kabena- rannja sendiri, maka sebah itoe tiada terlahan ija akan pe- ngadjaran intljil, jang merendahkan hatL Adapon orang Sadoeki itoe orang jang tiada beriman sakali, maka mari·

ka-itoe pertjaja hanja akan barang jang dapal dilihatnja dengan matanja dan mengarti dengan hatinja. Maka bagei marika-iloe djoega tiada hergoena pengadjaran Almasil). J jang dari Qal perkara jang tiada kalihatan. Maka doewa- doewa medzhab ini satoedjoe dalam saloe perkara , sakali- kali tiada maoe ditarimanja kabeharoeän ha ti dan sangka- lan akan dirinja, jang dipinta olih indjil, melainkan dil oe- la1.mja akan agama masel.li sehab pad a sangkanja ibadat marika-itoe lebih ])ajik dan lebih soetji adanja. Maka ilkan tjongka1.i: jang demikian peri tiada didapati Faoel di-antara segala orang kafir, maka sebab itoe dengan lehih moedah ditarimanja indjil: Beherapa hanja~ orang kafir laloe her- tobat, sahingga dimana-mana nageri berbangkiLlah perhim- ponan orang Masel).i. Lagipon pada masa itoe adalah stga- la orang kalir itoe soedah disadiakan olih Allah akan me- narima rhahar salamat. Kabanjakan orang soedah penat berboewat .ba~ti kapada berhala, sebab dilihatnja marika- Hoe ditipoe belaka olihnja; maka jang amal pandei di-an- tara marika-itoe tiada djoega bolih mendapat agama jang H\bih bajik, djikalau tiada dinjatakan Allah kapadanja; ma- ka uari sebab segala noeboeatan jang soedah terpelihara di- antara orang kafir J adalah pada masa itoe dimana-mana soeatoe harap, bahoea hampir akan datang Penoeloeng se- gala hangsa, jang akan memhawa soeatoe agama jang be- haroe kauaJam doen ia dan mendatangkan poela zaman sa- lamat kap9.da segala manoesia. Tetapi harang jang kason-

(11)

7 t6han kapada orang Jehoedi, ladapaL Liada melldjadi kaho-

·<lohan kapada orang kafi.': ija-itoe salamat saisi doenia tel'bit i1al'ipada saorang jang dipalang dan jang soedab mati di-

boenoeh. Maka sebab itoe Ji-antara segala orang kalir pon hanja sadikit djoea jang moelaï pertjaja akall Almasil)., sa- berapa banja\<, jang lelah dila~dirkan Allah bagei jang de- mikian.

I;Iata, maka pada pel'djalanilll Paoel jang kadoewa dan jang kaLiga kaAsia minor dan tanah Grika di-adakannja

banja~ orang mendjadi moerid Isa, dan didjadikannja per- himponan orang Masel:li dinageri Filippi dan Thessalonika dan Bereja dan Athen dan KOI'inti dan Efesoes dan Troäs

·dan .Milete. Maka pada perdjalanan Paoel kaJeroezalim jang terkemoedian dilangkap ol'anglah akandia, laloe doewa ta- hoen lamanja \ia dalam pelldjara dinageri Kesaria, maka tlari sana herdjalanlah ija clengan lertawan samhil menjing- .gah ka poelau Krete clan l\Ielite, sampei kanageri Roem

pada tallOen jang kadoewa poeloeh kemoedian dal'ipada to- batnja kapada Almasil).

I;Iata, maka pad a ma sa Hoe adalah nageri Roem kapala nageri dalam doenia ini. Segala nageri jang tel'Îndah dan terkaja aclalah laälo\<, kapadanja. kajik di Eropa, bajik .di Afrika, bajik di Asia minor. Maka nagel'Î Roem itoe soe-

·dah di bangoenkan di-aLas kemoenlja~ toedjoeh boekit dan .adalah banja~ daïrahnja dan hanja~ orang isinja kil'a-kira 300,000 orang. Maka adalah padanja 37 pintoe gerebang

·dan 424 loeroeng dan 46,000 boewah roem ah dan 1780 maligei , maka aslana baginda kaisar Ne r 0 moelia daripa-

·da sakalian itoe. Adapon banja\<, l'oemah berhala ataw

l,<.oewil rlinageri Roem itoe lebih daripada 400 boewah, ma- ka jang termoelia adalah berclil'i di-atas Kapitol. Dalam- nja bolih berhimpon hehel'apa riboe orang dan akan perhia-

·sannja soedab dibelandjakan lebih dari toedjoeh djoeta ringgit. Maka kadalam nageri jang besar clan moelia ini

masoe~lah Paoel saperli sa'orang U~.'lawan, maka soeclah lama haraplah ija datang kasana. Siapa tahoe apa kafiki- rannja samendja~ dip3.ndangnja senclil'Î akan segala maligei

(12)

8

dan roemah berhala orang ledzat Hoe? Soenggoebpon ra- soel Paoel masoe~ kadalam nageri iloe dengan sangat mis- kinnja, tetapi nijatnja djoega henda~ mengalahkan segala orang isinja dan mendjadikan marika-itoe hamba Toehan Isa Almasi~, dan diketahoeïnja djoega bahoea nijalnja itoe akan sampei. Adapon segala toewan hesar dalam nageri Hoe berdjalan laloe daripada Paoel, toel<ang tenoen iLoe, dengan tjongkal,mja, Hada ma oe pandang akan dia Jengan sabelah mata djoea, tetapi tiada disangkakannja bah oe a Pao~l djoe- ga oetoesan s<'l'Orang malloesia, j ang namanja dalam sadikit

taboen akan termasjhoer dalam antero doen ia , dan dihada- pannja segala berhala Roem pon akan roeboeh.

Arkian, maka diberi idzin .akan Pao el menjewakan sen- diri saboewah roem ah didalam nagel'i dan doedoe~ dida- lamnja sampei perkaranja soedah dipoetoes olih biLjal'a, adalah djoega s3'orang lasjkar menoenggoeï akan dia saJa- loe, kapadanja ija terikat dengan ral1tei, telapi ija-itoe tiada bolih menahankan dia dadpada memasjhoerl<an in- djil dan daripada mengarangkan béberapa soerat kirirnan.

Maka pengadjal'annju kadengaranlah sumpei kadalam astana Kaisar pOll dan heberapa orang pendjawat astana pon di-

hoedjoe~nja akan mendjadi moerid Isa. l\1aka djikalau kiranja tja holih berdjalan koeliling tlalam nageri rlengan bibasnja, nistjaja pengadjarannja soedah menggemparkaH s3'isi nageri itoe, sahingga Liada ija bolih mengadj~r lagi, tetapi sakarang ija S3'orang jang ti&rkoel'oeng, dibijarkan oranglab akandia dan tiada marika~itoe lakoet bahoea ija akan mengadakan S3'soeatoe gem par.

J:lata, sattlleh soedah doewa tahoen lamauJa Paoel ter- koeroeng dalam nageri Roem, dan soedah memberi djawab, dihadapan Kaisar, laloe ijapon dilëpaskan, telapi tiada tel'- scboet bageiman~,

Maka tiada sja~ lag i pada ma sa itoe djoega be I'cljalanlahl ija kanageri Ispanjol, saperti soedab lama nijatnja. ~Iaka

demikianlah ditjeriterakan olih Clemens dari nagel'i Roem, s3'orang moerid rasoel Petroes ; dan lagi pad a tahoen doewa raloes djoega terdapat banja~ orang l\'Iase~i dinageri Is~

(13)

9 panjo\. Maka samanLara ija datang bali\< dari sana sing- gahlah Ua kapoelau Kreta, dan disana. diLinggalkannja Ti- Loes, soepaja di-atoerkannja dan di-adjarnja perhilllponan orang Masehi, jang beha roe masoe\<. Kemoedian daripada Hoe didapali akan Paoel dinageri Nikópolis, tempat dicha- barkannja indjil dehoeloe; satelah itoe bali~lah ija kanageri Roem dan dari sana dikirimkannja soerat jang kadoewa kapada TimóLioes, dan disana pon Ua diboenoeh dengan pedang alas titah Kaisar Nero pada tahoen Masel:li 67. Ma- ka dimana-mana tempat ija sendiri tiada bolih sampei ataw bhhellli lama, disana di-angkalnja akan beberapa orang

Macel~i. jang soedah di-adjarnja dehoeloe mendjadi goeroe indjil. saperLi Barnabas dan Silas dan Markoes dan Loekas dan Timotioes dan Titoes dan lajin orang poela. Maka bal'an8 jang dikerdjakan olih rasoei jang besar ini dinageri Antioki dan Efesoes dan Korinti dan Roem, dan dalam se- gala daïrah taälo\< nageri itoe dengall radjin jang tiada ta- boe penat, itoe bagitoe banja\{ oan bagiLoe besar goenanja, sa- hingga bolih ija herkata akan l)al dirinja demikian: "Bahoea akoe soedah· hekhdja lebih banja\{ dal'ipada segala rasoel jang lajin itoe." 1 Kor. XV: 10.

Maka soenggoehpon segala rasoei jang lajin Liada djoega dUam rlalam antara itoe, ken'datilah tiada tersoerat segala perboewatannja dalallllGlab Soelji, saperti perboewalan rasoel Paoel, maka patoet djoega kami sëhoetkan sakarang barang jang diperl)oewat olih marika-itoe pOll. Adapon rasoei P e- t roe s Hoe soedah dilentoekan olih Toehan Isa akan Inoe- la-moela mengchabarkan indjil kapada orang Jehoedi dan kapada orang kafir pon. Salamanja segala rasoeI adalah diJeroezalim maka Petroes djoega jang berkata karena samoewanja, kemoedian daripada Hoe pergilah ija meng- chabarkan indjil kapada se~ala orang Jehoedi jang berpe- ljah-peLjah dihenoea Sjalll. dan diAsia minor. Laloe adalah ija beberapa lamanja dalam nageri BabiIon , tempat beberapa orang Masel)i berhimpon kapadanja. Adapon pada achir ija soedah sampei kanageri Roem Hoe tilbolih dikatakûn dengau tentoenja. Maka J ä ~{O e b bin Zabdi litoe soedah

(14)

10

diboenoeh dengan pedang dinageri Jeroezalim alas lilah ra- dja Herodes, saperti terseboet Kis. ras. XII. Adapon akan rasoei J a ~ 0 e)) jang moeda, jang djoega sa'orang daripada ka- doewa belas rasoei , itoe ditjarilerakan, bahoea ija soedah pergi kanagiki Ispanjol ahan memasjhoerkan indjil disana, tetapi akan ]:tal Hoe liada kami ketahoeï dengan tentoenja, sebab bijasa ija ditoekar dengan sa'orang Jä~oeb jang l\atiga, jang tIjadi Episkopos diJeroezalim J dan jang boekan masoe~

bilangan kadoewa belas rasoel, melainkan saoedara Toehrtn Isa adanja. Maka ija djoega JaI.<.oeb jang diseboelkan na- manja 1 KOl". XV: 7 d:m Gal. 11: 9 dan pad a beberapa tempatdalam ~i~ah Rasoel, dan ija jang soedah mengarang- kan soerat Idriman Jä~oeb, saperti saoedaranja, jang ber- llama Joedas ,pon soedah mengarangkan soerat kil'iman Joedas , jang terdapat dalam Kitab perd.iandjian beharoe.

1Iaka tegal ija saoedara Toehan diberi orang Masel)i akan- dia heberapa ]:tormat dan dibilangnja dia saperti sabatang tijang dalam gredja, dan digelarnja akan dia: "Jang benar:"

I.Iata, sati~lab soedah 55 tailOen lamanja ija kapala dalam perhimponan jang diJeroezalim, matilah ija diboenoeh di- sana dan mendjadi sjahid. Arl\ian, maka adapon rasoei Andreas diljeriteraI<an, bahoea ija soedah mengchabarkan indjil dalam segala nageri jang ditepi Laoet-Hitam dan pada achir ija mali dipalangkan dinagel'i Patras dalam be- noea Achaja. Maka terseboeLlah dalam J:tikajat bahoea ra- soel F i I i P poe s soedah mell1asjhoerkan indjil dibenoea Skiti tIan Frigi dan mati dinageri Hierapolis dengan poe- was-poewas oemoernja. Adapon Bal'tolomeoes dan To- m a s di~jeriterakan buhoea kadoewallja soedah memasjhoer- kan Nama Toehan Isa sampei kahenoea Hindi; maka Sa'-

soenggoelmja sampei pada hari ini pon adalah beberapa riboe orang MaseJ:ti tIibcnoea orang Keling, jang mengRkoe

a~alnja djoega daripada zaman segula rasoel. ~Iakll adapon akall pel'bOewat<'lll Mat t h joe s dan S i Ol 0 n jang dari na- geri Kana, dan Joe das Ta deo e s dan Ma tt h i a s tiada ada chabarnja jallg tentoe; kenclatilah, bolih djoega dipel'- ljaja bahoea masing-masing marika-itoe soedah menoeroet

(15)

11 pesan 'foehan Isa, boenjinja: "P erg i 1 a h ka III 0 e kap a- da segala isi doen ia dan chabarkanlah kapada mar i k a -it 0 e in dj i 1 i toe."

Arkian, maka doewa orang pembantoe rasoel, ija-iloe Mar koe s dan L 0 e kas soeJah menjoerat bagei kami !'e- gala Qal-aQoeal hidoep dan perboewatan Toehan Isaj dalam itoe ditoeroetnja toeladan rasoel Matthioes dan kemoedian daripadanja perkara itoe djoega disoeratkan olih rasoel Jal)j:J. pon. Maka tegal AlmasiQ dan segala perboewalan- nja dichabarkan olih 8egala rasoei , tél'dapat tiada orang Je- hoed i gan orang kaftr jang doedoel,< diloewar tanah Kanaän itoe henda~ tahoe sijapa garangan Isa iloe, bil~ dan di- mana ija soedah hidoep, dan apa garangan perboewaLannja.

Harap sakali orang menengar ljeriLeranja dengan lebih ~aQ

poela. Maka sebab itoe disoeratkan olih Mat 1 h i 0 e s de- ngan ilham ROQ akan segala sasoeatoe jang telah dilihalnja dan didengarnja senJiri; mak a dengan ilham ROQ djoega disoeratkan olih Mar koe s dan L 0 ek a s ba rang jang telah didengarnja daripada segala rasoel 'foehan, jang perlama Hoe barangkali bagei orang Masehi jang dinageri Roem, jang kadoewa itoe bagei sél'orang bangsawall , jang bernama Te Ó ti 1 0 es, maka samoewanja itoe satoedjoe dengan kahen- dal,< Toehan akan mengadjar uan membangoenkan iman beberapa. riboe la~sa orang Masel)i pada se gala zaman dan pada segala tempat j maka nistjaja segala orang itoe tiada bolih dapat tahoe tjaritera Toehan Isa dengan sabenarnja, .djikalau kiranja kaempat oran b itoe tiada Mrlelah akan menjoerat samoewanja itoe dengan ~al)nja dan dengan sa- pertinja. Hei bageimana kiranja rin doe barang sél'orang djoea akan mendapat tahoe barang sasoealoe itoe bolih mendjadi bes ar goenanja kapada beberapa ballja~ orang lajin ( Maka betoel Teofiloes, hageinja coedah disoeratkan ()lih Loekas akan kitab indjilnja, itoe djoega henda~ tahoe poela bageimana chabar indjil dimasjhoerkan kemoedian dari pada Toehan Isa najik kasorga, maka sebab itoe disoeratkun olih Loekas bageinja ~i~ah rasoel-rasoel, :saboewah kitab jang soe- dah membangoenkan iman bBherapa-berapa riboe orang Masebi.

(16)

12

Adapon segala sidang orang )Iasehi, jang I)al pel'llÎmpo- nannja dan peralasannja ditjaritërakan dalam I~i~ah rasoel- rasoei, itoe soenggoehpoD iebih soek a dan lebih bel'lambah

banja~nja djikalau kiranja segala rasoei soedah tinggal sa- laloe sertanja, te tap i tabolih bagitoe, sebab adalah lébih

banja~ përhimponall daripada orang rasoeI. Maka memang bagei rasoel Paoel pada t~iap-tijap tempat hanja Ljoekoep

wa~toe akan menanam, kemoedian t<rdapat Uada ija berdja- lan djawoeh lagi dan mëmbijarkan pokoJ.<. mûeda iLoe ken a angin rilJOet dan tofan; maka djarang didapatinja akan s<r-

oran~ pembantoe jang radjin sapërti Apo II 0 s qinageri I\orinti, . al\an mëndircies barang jang ditanamnja. Ma4a sebab itoe beberapa pokol? moeda itoe bolih bertoemboeh dengan keretoet, ataw dipatahkan olih angin, itoelah jang dichoewatir olih toekang këbon ini. Maka dari djawoeh djoega ditjobanja dengan s<rbolih-bolihnja akan membëri soeboer dan ~oewat akandia. Démikianlah peri djadi sëgala soerat kirimannja bajik kapada beberapa sidang Masehi, hajik kapada bëberapa orang nerasing, maka dalam soerat- soerat itoe disëboetkannja beherapa pérkara jang amat indah dan bergoena akan memeliharakan orang Masehi daripada pëngadjaran salah ataw kalakoewan jang sa1ah, dan akan menetapkan . marika-itoe dalam imannja. Maka tahoelah kamoe akan soeratnja kapada sidang Masehi jang. dinagëri Roem dan I{orinli dan Galati dan Efesoes dan Filippi dan Kolossi dan Tessalonika, dan soerat kirimannja kapada Ti- mótioes dan Titoes dan Filemon dan kapada orang Iberani.

Maka soenggoehpon pada masa Paoel mengarangkan soerat- socratnja masakan bolih di-ingatnja akan kami, letapi Rol).

jang didalamnja soedah ingat djoega akan kami. Maka de- ngan mal?~oed jang demikian pon dikarangkan rasoeI Pe- troes dan Jal,1ja dan Jä~oeb dan Joedas akan soerat-80e- ratnja, jang dikirimnja kapada bebërapa orang Masehi di- antara orang Jehoedi dan orang Grika. Pada kasoedahan segala soerat itoe dita.mbahkan poela dengan Wal)i jang kapada Jal,1ja, dalamnja dinjatakan Allah kapada sëgala ol'ang Masehi daripada -segala zaman, istimewa poela jang

(17)

15 pada zaman achiI' , barang jang telah dita~dirkannja atas doenia ini, maka demikian genaplah segala soerat Pel'djan- djian Behal'oe, Tetapi tiada ija-itoe djadi pada sakali goes, melainkan dengan perlahan-perlahan, Djanganlah kamoe sangka bahoea segala rasoei dan segala pembantoenja soedah

masoe~ kadalam masdjid-masdjid orang Jehoedi dengan sa- boewah kiLab Indjil terkepit dibawah lengannja, laloe mem- bat ja soeatoe fa~al dari dalamnja dan mengadjar bagitoe!

Pada zaman itoe belom ada som'at jang diLjap , melainkan soel'a1.an tangan djoega jang berkoeliling di-antara segala orang Masehi. Demikianlab kita membatja dalam Kitab Indjil, bahoea soerat kiriman Paoel kapada orang Kolossi, disoe- roehnja orang membatja itoe akan orang Laodisea pon, maka paria masa segala soerat P~rdjandjian-Beharoe dikoempoel- kan mendjadi Kitab sa:boewah djoea, tatkala itoe sa:orang rasoeI pon tiada lagi hidoep,

Maka salagi segala rasoei iloe hidoep adalah marika-itoe kal:lOrmatan dan kaperljajaän di-antara segala orang ~Iase~i

dan segala perselisehlln dibawa kahadapannja akan dip oe- toeskan ; slloepama, apabila berbangkillah soewal ini : kalau orang kafir jang masoel~ Mase~i itoe patoet disoenatkan de- hoeloe, dan patoet menoeroet segala adat orang Jehoedi, maka oetoesanlah marika-iloe kapadasegala rasoei jang diJel'oezalim akan bertanjakan dia, maka djawalmja: Ti- dal.<.! Maka pada ma sa Hoe belom diketahoeïnja akan pele- bagei djawatan dan gelaran dan pangkat dalam gredja, melainl\an kHjoewali rasoeI adalah di ak 0 nos, artinja pe- noeloeng, bajik laki-laki, bajik pel'ampoewan, pekerdjaän- nja memeliharakan oran~ miskin dan mela,yal orang sakil;

danlagi adalah pen g a dj a rIn dj i 1 jang bel'djalan koeliling akan memasjhoerkan Jndjil dimana-mana dan akan mengalas- kan sidang jang beha roe dan akan mengoendjoeugi segala siàang jang lama, Maka marika-itoe pa toet dibe~akan de- ngan segala gom b a I a dan go er 0 e, saperti lel'Seboet Efes. JV: 11, jang melakoekan pekerdjaännja telap pada satoe tempat djoea, maka dalam kitab Indjil marika-itoe digelar Epi s kop 0 s, al'linja pemerintah, ataw Pre s b i-

(18)

14

ter, artinja toewa-toewa, karena kadoewa djawalan ini dalam gredja dehoeloe itoe sama adanja, kemoedian adalah bec,lailja. Maka pada masa itoe djoega pangkat pengadjar itoe tiada amal didjadikan pertama dan dibesarkan, karena didalam sidang djemaat masel).i adalah lagi beberapa karoe- nia rol)., saperti karoenia akan bernoeboeat, ija-itoe berkata- kata dengan ill).am Rol) akan l)al perkara Allah, djikalau jang pada esoe~ hari sakalipon. Maka orang jang berolib karoenia iloe bergelar Na bi. Maka karoenia jang bagitoe akan menjatakan perkara jang tersemboeni, ataw akan ber- kata dengan lajin-Iajin behasa, ataw akan menjemboehkan orang sa kit , dan memboewat beberapa moedjizat Hoe dida- pati dalam segala sidang orang Masel).i, teroetama dalam sidang jang dinageri }5:orinti., dan adalah goenanja akan mendjadi tanda bagei orang lehoedi dan orang kafir, soe- paja marika-itoe bertobat kapada Toehan. Tetapi kapada segala orang Masel)i pon adalah segala karoenia Rol,. itoe

banja~ goenanja akan membangoenkan dan meng~oewatkan

imannja, dehoeloe daripada kasoekaran besar datang, kare- na pada tahoen Masei)i 64 djoega moelaïlah orang kafir menganiajakan marika-itoe, dan berkandjanglah dalam itoe sampei tahoen 400 dengan djarang berhentinja, sahingga bolih dibilang sapoeloeh masanja, lang pertama itoe berla- koel ah dinageri Roem, jang pada masa itoe kapala nageri dalam doen ia , sadikit hari kemoedian daripada rasoel Paoel berdjalan dar i sana, sahingga ini pon bolih loepoet dan d i- peliharakan poela doewa tahoen lamanja akan goena gre- dja itoe. Adapon kaisar Ne r 0 dinageri Roem iLoe sé.{orang jang amat bengis , jang soedah soeroeh memboenoeh goe- roenja dan iboeilja dan isterinja, maka moela-moela liada ija fadloeli akan orang Masel).i itoe, tetapi tiada berapa la- ma kemoedian dinjatakannja dirinja kapada marika-itoe S1l-

orang ganas adanja. Maka sombongnja tiada terkira-kira besarnja, dibangkitkannja dalam hatinja kafikiran jang a- mat djahat, ija-itoe akan membakar babis nageri Roem de- ngan api, soepaja dengan membangoenkan scrboewah na- geri jallg beharoe di-adakannja soeatoe nama bagei dirinja.

(19)

10 Maka toedjoeh hari lamanja hernjalalah nageri itoe sahingga toedjoeb behagiannja serta dengan segala roemah berhala- nja dan maligeinja dan perhiasannja habis dimakan api dan mendjadi timboenan batoe dan haboe. Maka tjoba kamoe fikir bageimana besar amarab orang kabanjakan apabila kadengaranlah chabarnja mengatakan Kaisar sendiri soedab menjalakan api itoe. Maka orang bengis Hoe tiada tahoe lagi melepaskan dirinja dal'ipada mali diboenoeh, melain- kan dengan soeatoe kadjabatan jang lebih besar poela, di- kalakannja orang Masel)i djoega jang soedah menjalakan api iloe, laloe orang sakalian pon menjeregaplah kapada marika-iLoe, satengahnja dibakamja babi!' dengan api, sa- tengah poela diberinja ma kan kapada andjing, satengah poela dipalangkannja dalam taman astana Kaisar ataw di- boenoehnja dengan beberapa-bel'apa sangsara.

Maka soepaja dapat dihiboerkannja sadikit orang Masel)i jang lagi hidoep, olih sebab disemboenikannja dirinja,maka per- gilah Paoel kanageri Roem padG. kadoewa kalinja dan lia'da beberapa lama kemoedian matilah ija pon karen a perkara Toehan Isa djoega dan mendjadi sjahid.

Adapon apatila goenoeng api dipoeiau Pertja moelaï ber- njala-njala, kerap kali goenoeng-goel1oeng api ditanah Dja- wa pon toeroet bCrgoeroeh, sebab itoe pada sangka orang dibawah lawoet arlalah segala goenoeng api itoe bel'hoeboeng djoega. Maka démikian peri I)al kerap kali kalibalan da- lam I)ikajat gredja. Beharoe aniaja itoe moelai dinageri Roem, laloe segala seliîroe Toehall Isa lliJeroezalim pon herbangkit poela dan menjeregap akan episkopos J ä ~ 0 eb, saoedal'a Isa, dihelanja akandia kahadapan madjelis bitjara besar, maka apabila di-akoenja dengan njata. bahoea Isa adalah doedoe~ pada kanan Allah dan akan datang kemba- li di-atas awan dilangit, ditjampa~nja akandia dari atas boe- hoengan ~aäbah laloe diloetarinja akandia dengan haloe sam- pei ija mati. Maka pada masa malinja berseroefah ij<l de- ngan njaring soearanja: "Ja Bapa, ampoenilah kiranja ma- rika-itoe, karena tiada diketahoeï olihnja ba rang jang diLoe- watnja 1" mak;) dipaloe oranglah akandia dengan tjo~mar,

(20)

16

laloe poetoeslah njawanja. Maka sasoeuggoehnja inilah djoe- ga kasoedahan aniaja jang dilakoekan orang Jehoedi akan orang Masel}i, karen a pal}oekoeman besar daripada Allah, jang dikatakan T,oeban lsa dehoeloe, hampir akan datang.

Maka dari moela-moela dengan segan djoega ditahan orang Jehoedi akan perintah orang Ro~m, maka perboe\vatan wa-

~il kaisar jang terkemoedian itoe membesarkan poela ben- tji marika-itoe; kasoedahannja doerhaka marika-iLoe pon bernjala-njala dan meJlghangoeskan sagenap bangsanja da- lam sadikit hari djoea, saperti kahangoesan hoetan dalam angin riboet. Segala tanda na~il}at laloe daripada orang amo1i- itoe dengan tiada goenanja. Hanja segala orang Ma- sehi djoea Jari dari dalam JeroezaJim dengan segeranja, se- bab teringallah ija· akan kata Toehan Isa Loe1i- XXI: 20, maka ,ditoendjoe1i- radja Ag r i p pa kapada marika-itoe na- geri Pella disaberang Jarden ákan tempat perlindoengannja.

Maka soedah, tentoe 'banjaJ.<. marika-itoe dipeliharakan pada lajin-lajin teI.Ilpat poela, karena bilangan segala orang Ma- sel}i pad a masa itoe terbesar daripada dapat dipeliharakan' dalam s3'boewah nageri jang ketjil. I;Iata, maka nageri Je- roezalim laloe dikepoeng olih bala-tantara orang Roem, jang tlibawah perintah penglima perang We spa s i a n namanja;

satelah soedah ini di-angkat mendjadi I{aisar, laloeanaJ.<.- nja, bernama Ti toe s, djadi gantinja dalam menjerang nageri itoe, jang berkota benteng sangat J.<.oewat dan jang amat llanjaJ.<. orang perang didalamnja. Mah pada masa dike- poeng olih Titoes akan nageri itoe, betoei adalah hal'i raja Pasal;l dan Jeroezalim penoeh dengan orang menoempang:

maka kala Jo s e f 0 es, s3'oran(;' pengarang 1.lÏkajat orang Jehoedi pada zaman itoe: Sagenap bangsa Jehoedi, lebih

<lari sadjoeLa lima ratoes riboe banjaJ.<.nja adalah terkoe- roeng dalam nageri itoe saperti dalam pendjara. Maka de- mikianlah soedah sampei masa jang achir kapada nagll1'i besar itoe, jang patoet kami bHang nageri jang teroetama dalam doenia ini. Maka pada masa Ibrahim hendaJ.<. mengJ.<.or- ban kan ana~nja, bernama Is.l;1a~, adalah goenoeng Moriah lag i soenji sennjap, kemoedian pada masa orang Isjraïl da-

(21)

17 tang dal'i l\'Ia~ir, atJalah sa'boewah nagel'l di·a tasnja, jang mendjadi behagian soekoe Jehoeda Jan Boenjamin dan jang bernama Jeboes. Maka nageri itoc tlibakar habis dengan api, letapi dibangoenkan poela olih orang Jehoesi, dan a·

mat sangaL dikoekoehkan, sahingga pada sangkanja orang boeta dan' limpang pon bolih memcliharakall dia daripada rli·aJahkan olih Dawoed. TelJpi fli-aJahkan Da\voetl cljoega akantlia, laloe didjatlikannja dia nageri karadjaän dan kapala nageri tlitanah Isjl'aïl. l\laka pada zaman Da woed dan Soleiman, ana~nja, aclalah nageri itoe amat besar dan banja~

kakajaännja, sahingga pera~ ' disana dibilang orangJah sa- pel,ti hatoe didjalan rljoega atlanja. Maka SDleiman mem per·

moeliakan dia aruat dengan membangoenkan kaäbah Allah

<li-al as boekit l\'Ioriah i toe. Tetapi kaäbah jang amat moe·

lia itoe sel'ta clengan nageri itoepoll laloe dibinasakan olih radja Neboe~adnezar. Kemoedian daripada kapindahan ka- Babi! qibangoenkan ol'ang Jchoedi poela akan dia dengan bebrapa soesah dan ka piljakan hati, IiHapi kamoeliaännja liada saperli dehoeloe. Maka soealoe tjelaka besar dalang- lah poela atas nageri dan ~aäbah Hoe pad a zaman orang

~Iakabeja, tetapi olih berani orang iloe kabinasaännja di·

ha~alkan djoega. Ma!m radja Herodes jang besal' itoe membeharoeï ~aäbah itoe dan dihijasinja sampei amal moe·

lia aJanja. ~Iaka pada ma sa Toehan ISA datang kadalamnja soedah orang membajiki dia 46 la hoen lamanja, dan dite- I'oeskannja pekerdjaän iLoe sampei kapada masa nagel'i Hoe dj·

binasakan. Maka demikianlah ija-itoe soedah mendjadi poela 'Soealoe perhoewatan jang meugl)eiraukan sa-isi doen ia , dan lermasjhoer namanja dimana-mana nageri; maka THoes sen·

diri djoega hal'ap memeliharakan dia saholih-bolih, tetapi kala Toehan Isa paloellah digenapi. Apa goena kapada se·

gala tantara jaug diJalam Jeroezalim bahoea bagitoe ~oewat

pagar tembo~nja dan hagitoe tinggi hangoen-bangoenannja?

Segala b:::loe itoe 1a'L1apat dil!lakan olihnja, maka segala maka!1an makin habis, sahingga djadi kalaparan beséll', kasoedahannja djadi bagiloe mahal makan, sahingga daging {)rang pon dimakan dan ual'ah orang pon diminocm. Maka

2

(22)

18

ditjeritel'akan, bahoca orang' perampocwan soedah memhan- tei ana~nja sendiri dan memakan dagingnja; djangan dika- ta sûgala Qlakanan jang sangat boesoe~, saperti· koelit se- patoe dan tikoes dan sabageinja. jang dimakan pada masa Hoe. Tambahan poela adalah beberapa fa~at ataw kongsi didala,m nageri, jangj sa~aloe Mrperang hersama-sama, sa- . b.ingga darabnja mengalirlah dalam segala loeroeng. Adalah

):lalnja saperti pad a kasoedahan orang Jehoedi s~ndiri hell-

da~ menjalé).kan, bahoea benar dan ädil pe):loelweman jang dilakoekan Allah atils. marika-itoe. Bahoea marika-itoe soe- dah berboe.wat dosa jang djabat sangat, sebab itoe amal -sangat djoega marika-iLl)e disi~sakan. Pada kasoedahan ma--

soe~lah bala-tantal'a' orang. Roem kadalam nageri dan segala.

orang isinja jang melawan iloe diparangnja dengan tiada sajang Iagi, dan kaäbah pon dibakar babis dengan api olih lasjkar Roem jang mengamo"'- itoc, kendatilah Titoes soedah soeroeh djangail di-oesi"'- akandia, maka sa'boewa~ batoe- pon tiada tinggaI herhoeboeng dengan batoe, maka sagenap Je- roezalim laloe dibinasakan, dan 97.000 orang Jehoedi dibawa dari . sana dengan tertawan dan 1,100,000 orang soedah mali dalam antara nageri ïloe dikepoeng.

Maka demikianlah peri kasoedahan nageri besar, jang sakarang dalam 1.lal karoesakannja lagi dinamaÏ olilJ orang Arab, Beit-oelmoe"'-adi$, artinja: Nageri jang soetji, . dan lagi kasoedahan karadjaän dan agama orang Jehoedi pon. Maka djatohnja ll1endjadi kabangoenan gredja Mase1)i,_

karena njatalah sakarang bal1ol'a djikalau terbitnja dari an- . tara orang Jehoedi sakallpon , adalah djoega alasnja sendiri,.

dan ta'bolih orallg Mase):li itoe disamakan dengan orang Je- hoedi, sebab djawoeh beQ.anja. Tamhahan poela gredja itoe makin terlëpas daripada segala ädat dan ):loekocm Jehoedi ,_

janf) dipeliparakannja sampei kapada masa itoe dari I}ormat- dan -kasih akan bangsa itoe, tetapi jang menegahkan djoega akanbertambah ·~oewatdalamnja. .Djikalau kiranja kekal- lah nageri Jeroezalim, nistjaja tinggé\1 djoega ija kekal h- pala nageri ' orang Mase):li, . maka ija-itoe la'holih, karen a agama .Mase1,li ,Hoe pa toet .dimasjhoerkan d·alam ,segala doeni&

(23)

19' dan kapala nagel'inja adalah Jeroezalir.l jang di-atas, boekan jang ~ibawab, pada boemi ini, danlagi masa soedah da- tang orang pa loet menjembah Allah boekan diJeroezalim dan hoekan diuageri Roem, m-elainkan dimana-mana tem- pat dengan RoJ.t dan dengan kabenaran!

ijata, maka tiada tentoe kalau sllorang daripada sëgala· rasoel lagi hidoep pada masa Jeroezalim tlibinasakan, me- lainkan Jal)ja. Barangkali béberapa hari dehoeloe ija soedah pergi kanageri Eïesoes, benda~ memasjhoerkan indjil dan mengadjar segala orang Masel)i dalalh nageri-nageri jang .lidaïrah taälo~nja. Salelah soedah liga poeloeh tahoen la- manja orang Mase1;li salamat sanlausa, moelaïlah aniaja berlakoe atas marika-itoe dibawah perintab Kaisar Dom i- t i a n, maka dalam itoe rasoei Jal)ja pon dipanggil meng- hadap J{aisar. Maka ditjeriterakan olih Ter tuil i a n , s1torang ba pa gredja, bahoea soedah disadiakan olih Kaisar saboewah koewali besal' berisi minja].< berdidi, disoeroehnja Ja1;lja ditjampa].< katlalamnja, tetapi satoe pon tiada hela kena ,ka- padanja; laloe ijapon diboewang kapoelau Patrnos di- lawoet Grika, tempat diheri Allah kapadanja Wa~li jang tersoerat dalam Kitab Jndjil itoe,

Maka pada ma sa itoe djoega disoeroeh Kaisar Dom i t i a n,

menjelidi~ kalau ada lagi katoeroenan radja Dawoed, karena lelah didengarnja chabar mengatakan sllorang iUase1;li dari katoeroenan Dawoed akan mendjadi radja segala bangsa jang didalam doenia, maka orang itoe henda~ ui boen oeh- nja, soepaja djangan ija sendiri kélhiIangan kal'adjaännja. ' Maka dib1Hva oranglah kapadanja akan doewa orang ana~

saoedara Joedas ) adi~ ISA', tetapi apabila kadoewa orang itoe menoendjoe~ kapadanja koelit tangannja jang berkeroet- keroet, akan menjatakan ija bekerdja keras akan berolih penghidoepannja, maka dïlepaskan kaisar kadoewanja, se- bab tlloesah ditakoetnja akandia. 'Maka aniaja jang berla- koe atas orang Mase1;li diAsia-minor dan jang mengadakan mati beherapa-berapa orang, itoepon berbentilah dan Kaisar Do- milian pon diboenoeh oranglah.

ijata, maka rasoei Jal.tja pon dilepaskan poela, laloe ba- 2*

(24)

10

li~lah ija kanaghi Efesoes. Maka disalladisoeratkannja Kitab Indjilnja dan soerat kirimannjai dalamnja ditempe-

la~nja segala pengadjar jang salah, jang pada masa iLoe

henda~ memasoe~kan doestanja ka.dalam gl·edja. Maka ma- tilah tja sangat toewa, dan pada kasoedahan hidoepnja sa- laloe ija berkata kapada orang Masehi: "Hei ana~koe, hen-

da~lah kamoe kasih sllorang akan sllorang [" Maka inilah soeatoe pengadjaran jang pertama,. dan beherapa raloes tahoen lamanja orang beladjar dia, tetapi sampei sakarang belom diketahoeïnja betoel-betoel.

2. Dari }:lal gredja bertamb·ah-tambah loewas- nja ditengah-tengah kasoekaran.

SABERMOELA, maka pada sahoewah pelita dapat dinjalakan beberapa-herapa pelit:l jallg lajin; dan tiada djoega koerang terangnja; demikian pon tiada roegi bagei greJja Masehi jang, sakarang, djikalau diberinja sadikit dal'ipada terangnja kapada nageri-nageri orang kalir, jang lagi dalam kageJapan.

Telapi akan gredja pada zaman kemoedian daripada segala rasoel adalah saperti makin ija bertambah-tambah diloewar, makin koerang ~oewat didalam, dan sllolah-olah dirasaïnja barang jang dirasaï olih Toehan, arabila didjamah orang perampoewan jang sakit itoe akandia, bahoea. adalah Isoe- wat kaloewar daripadanja. Soenggoehpon ~oewat itoe me- njemboehkan omng sakit itoe, tetapi daripada Toehan soe- .dah tja kaloewar, tlldapat tiada di~oewatkan Toehan diri- nja poela dengan J.<oewat jang dari atas. Adapon akan toe- loes hali, dan perhoeboengan jang tegoeh, dan iman jang tetap, dan pengadjaran jang beresih, jang terdapat pada zaman se gala rasoel, ija-itoe tiada terdlpat dengan Iimp3h bagitoe dalam sidang djemaät Mase}:li jang kemoedian da- ripadanja, mas~ipon kasih dan soenggoeh dan radjin dan satia sakali-kali tiada terpadam. 'Adapon karoesakan jang

b~rlakoe pada gredja dengan segeranja moelaï daripada ta, hoen empat ratoes, tja-Hoe pada zaman dehoeloe ditegahkan olih aniaja besar, jang kahangatannja soedah memanaskan

(25)

21 ba rang jang benda~ djadi sedjoe~ dan soedah menjoetjikan emas betoeI daripada barang jang boekan emas adanja.

TeLapi mas~ipon api aniaja itoe amat bergoena akan me- loewaskan gredja ' dan menoemboehkan boewah-hoewahan iman dan kasih dan harap jang amat indah, maka tiada djoega segala masa kasoekaran itoe am at bergoena akan membangoeukan dan menegohkan gredja pada sabelah, da- lamnja, ija-itoe dalam pengakoeän kaMnaran. Soenggoeh- pon goeroeh dali riboet menggempakan boemi dan mendja- dikan dia bajik akan berQa~il, tetapi hanja boewah-boewah- an jang 'dipermasal.< olih panas matahari itoe sedap manis rasanja. Kendatilah, rnaka pa toet djoega orang MaseQi pada z.unan ini tjemboeroekan segala !;lirat bajik jang terdapat akan gl'edja pad a zaman iloe.

Maka pada hsoedaban za man segala rasoeI soedah roe- boehlah nageri Jeroezalim, tetapi api jang soedah dinjala- kan Toehan disana Hoe tiacla dipadamkall olih pagar lem-

bo~ jang roelJoeh itoe, meIainkan boenga-boenganja beter- bangan tljoega kamana-mana. Adapon moerid-moerid segala rasoei itoe tahoe djoega akan tanggoengannja dan diper- moeliakannja poela, ija-itoe marika-itoe menjampeikan pe- kerdjaän indjil jang ditinggalkan olih segala rasoei pada masa matinja. Beberapa potong tanah jang amat loewas belom ditaboeri, sebab itoe segala moerid Isa belom bolih berhenli daripada menaboer. djikalau marika-itoe hendaJ.<

menoeroet pesan Toehan: "Cbabarkanlah kamoe indjil itoe kapada segala bang sa !" Maka dari pada tahoen saratoes sampei tab oen tiga raLoes pekerdjaännja banjal.< héroentoeng,

mas~ipon tiatla terseboet banja~ akan }.lal perkara itoe d,alam l;1ikajat saperti akan l;1al memasjhoerkan indjil pada zaman ini. Maka pada masa Hoe hanjal?lab orang be rb 0 e wat, sakarang ini banj:t~lah orang m enj 0 era 1. Maka kemoe- dian daripada perang alalah lagi dibenoea Palestina beMr- apa-berapa sidang djemaat jang indah-indah, maka kapada- nja masoel?lah beberapa orang Jehoedi. jang soedah poetoes harapnja olih karoesakan J.<aabah. ,Demikian pon dinageri Tsoer dan Sidon dan Damsjil adalah banja~;: orang Masel)i

(26)

,'2.2.

,dal! sidang djemaät jang dinag~ri Antioki lagi memelihara- kan pangkatnja saperti pada zaman segala rasoe!. Tetapi ka.pada segala nageri jang dekat dan jang djaoeh pon sam- peilah chabar AlmasiJ:t. Soenggoehpon pada zaman itoe belom .ada sakali pandita ataw perhimponan orang jang mem bantoe dia dengan oewangnja. rnelainkan tijap-tijap orang Masel).i, tahoe akan divinja s!lorang oetoesan indjil dan digoenakannja ,segala J:tal-al).oeal akan mernasjhoerkan nama Toehan. jang ija harap kapadanja j danlagi tiada orang pa- kei peti oewang belandja bagei pekerdjaän itoe, karena perk ara mengchabarkan indjil itoe dibilang olih' segala 8i- dang djemaät perkara samoewanja dan masing-masing orang membantoe dalamnja. Kendat~lah ada djoega heherapa 0-

rang, jang dengan karidlaän hatinja menggoenakan seroemoer hidoepnja dal am memasjhoerkan indjil kapada orang kaftr dan berdjalan koeliling saperli oetoesan indJil akan mem- boekakan heherapa djalan jang beha roe bagei rata kamena- ngan Toehan Isa. Maka derigan segera djoega indjil soe- dah masjhoer dinageri M a ~ ir. ija-itoe dalam nagerilskan- dria, tempat kadoedoekan banjal,\. orang Jehoedi, maka dari sana berpetjah-petjahlah chabarnja sampei kasaberang lawoet

~olzom, katanah Arah, temp at moela-moela indjil dicha- barkan oIih rasoei Paoe] , dan djawoeh poela sampei kata- nah Hindi pon. Maka bageimana peri 1).al indjil itoe sam- pei kanagf\ri Farsi liada kita ketahoeï, maka iui djoega kita tahoe bahoea pada tahoen 500 djoega soedah ad .. ba- njal,\. orang Mase1).i disana. Lajin daripada itoe ditjeritera- kan dalam 1).ikajat gredja segala 1).al-aJ:toeal orang Iheri.

jang doedoel,\. pada sabelah selatan tanah Roes, soedah ma- soel.<' Masel}i. Bahoea s!l'orang pel'ampoewan Mase1).i jang tertawan ,itoe pada sakaH meminla doa kapada Toeban Isa .karena anal,\. toewannja jang sakit, laloe anäl,\. itoepon sem-

boehlah. Maka permeisoeri dalam naHeri itoepon sa kit , la- loe disemboehkan dengan permintaän doa sehaja Masel~i itoe djoega. Maka pada sakali peristewa Radja nageri itoe mem- boeroe dalam hoetan, , tiba-tiba datanglah soeatoe behaja atasnja, maka teringatlah baginda akan Allah orang MaseJ:ti,

(27)

2,5 laloe baginda pon meminta toeloeng kapadanja. Maka di- toeloeng djoe~a Tochan akandia, kemoedian · djadilah lJa sa'orang MascJ:ti, dan mengadjar indjil hél"san)a-sama dengan isterinja akan segala räjatnja, sampci beberapa oeloesan indjil soedah datang d:lri nageri Roem. Maka sakalian itoe telah djadi antara lahoen 520 (lengan Lahoen 550; demiki- anlah penjakit membawa I,apada ~eJ:tat dan sa'oráng sehaja membawa kapada kamardehekaän! - Arkian, maka dibe- noea A sLa mi no I', ija-itoe dinageri Je ni dan Frigi , adalah lempat gredja jang teroetama, maka sadikit ta hoen kemoe- dian daripada mati rasoei Ja~ja disoeralkan sa'orang wa~il

Kaisal' didjadjahan ii.oe sa'poetjoe\i soerat, boenjinja: Dimana- maoa t.empal dalam nageri ini soedah ditinggalkan segala

~oewil dan medzbah hrahala uengan soenji, hanja sadikit orang dj oen jang 'Iagi membawa persembahannja kapada segala kahin. Mal~a pada kasoedahan zaman itoe pada masa madjelis besar adalah berhimpon dinageri Niceä, ija-itoe pada tahoen 52l5, adalah berhimpon disana ·sam pei 518 orang episkopos MaseJ:ti, maka dalam iloe habanjakan dal'i benoea Asia minor. Maka ditanah Makedoni dan Gl'Îka pon agama MaseJ:!i soedah berakar bajik-bajik, dan mengem- bangkan tjabangnja makin tljawoeh. Pada masa rasoel Paoei djoega soed~h sampei boenji indjil kapada nageri Dalmati dan Iliri dan katepi soengei Donau pon. Maka samp('i disana soedah disaJiakan djalan hagei chabar salama!

oJih bala-tantara perang Kaisar Augustus, ija-itoe dehoeloe -daripada Indjil dimasjhoerkan. Segala djadjahan itoe soe-

dah di-alahkannja, dan allan méméliharakan dia dalam koewasanja dibangoenkannja disana beberapa hoe"wah na- gel'i, jang pada llloelanja djoega dipenoehi dengan 120,000 orang Roem, maka bilangannja makin bert.amhah-talllbah

banja~ dengan ségala orang jang pindah kasana. Maka soedah tentoe hahoea salaloe orang ini heramah-raluahan dengan orang dinageri Roem, maka saperli sa'ol'ang iboe jang poe- nja ana~ dilaiin nageri itoe soeka melajangkan soerat kapada- nja dan lllentjel'iterakan segala J:!al-aJ:toeal diroemah, dan kerap kali bérkirim kapadanja daripada segala harang jang

(28)

24

tel'Ïndah dil'oemab, demikian pon orang jang soedah pindah ihi menarima ebabar indjil dari nagcri a~alnja. Barangkali ada djoega beoerapa orang Masel)i di-antara marika-itoe jang kemoedian pindah kasana, dan soedah lentoe hahoea di-anI ara segalq orang lasj~ar jang kasana adalah orang jang p3rtjaja akan Almasil) boekan sadikit. Malia dalam 1;likajat gredja di~jeriterakan dari I)al soealoe pasoekan lasj- .\<a1' Roem, jang dinamaï, "pasoekan halilintar ," dan dida- lamnja adalah banja~ orang Musel)L Maka pada masa Kaisar Mat"koes Aurelius berdiri dengan tantaranja herten- tang deugan tantara bangsa Markomani dan Koewadi , da- tanglah al asnja behajil besar, karena segala rajalnja Iemah olib panas dan dchaga, dan moesoeh pon henda~ menarkam akandia. Maka pada saat itoe herLcloeLlah ségala lasj~ar

l\lasel)i, jang bergelat" pasoekan halilintat, dipintanja toeloeng kapada Toehan JSA. Habis doanja datallglah djoega hoedjan, sahingga ségala orang Roem itoe holill nlinoem sampei ken- njaug, dan. da langlah poela goentorr jang heibal , sahingga tel'kedjoetlah segala n~oesoeh dan menanglah orang Roem.

l\laka pad a sangka Kaisar bahoea berhalanja, jallg hernama Joepiter, djoega jang soedah menoeloeng akandia, sehah itoe dibangoenkannja bageinja dinagel"i Roem soeaLoe 'paLoeng jang amat indah; bagitoe bodohlah ija, maka sakalian itoe soedah djadi kira-kira pada LallOen 174. Maka pada masa Hoe djoega adalah terseboet dalam soerat Ter tu II i a n bahoea segala kola benteng dan bala-LanLara pon penoehlah dengan orang Masel)i, dan lagi a·gama l\fasel)i soedah di- masjhoerkan dari tanah Helwezia sampei katanah Austria.

Adapon tanah Hel w e z i a itoe dari Lahoen 60, dehoeloe daripada dalang Isa Almasih, soedah ija-Hoe laalo~ kapalla oranp Roem. Pada malla-mana LempaL !'lJloeroeh tallah itoe soedah dibangoenkanuja kota ' Leuteng dan nageri-nagt\ri.

Maka dnripada segala tempat kador.doekan orang Roem ini soedah herpetjah-pèljah chabar indjil kapada segala ppgoe- noengan. Bebérapa sidang orang Masel)i disana soedah di- koempoelkan olih oeLoesan indjil jang hernama Be a t ti S

dan Wi~tor dan Ursus dan Feli~ danRegula,tetapi

(29)

20 harang jang terseboel akan ~al itoe koerang tel'ang dan nja- ta, tetapi kemoedian, pada zaman J{aisar Konslantin, ber-

~inarlah indjil oisana dengan lebih lerang, sebab itoe l.li- kajatuja pon lebih tentoe boenjinja.

llaka adapon ~;oeatoe nagel'Ï saperli nageri Ge 1'm a ni dehoeloe, jang dalamnja penoeh dengan lioetan hesar-besar dan jang dikadoedoeki olih heherapa bangsa jang gagah rian soeka· berperang, patoetIah segala soengei jang besar men- djadi djalan bagei chabal' indjil, dan pertama-tama segala orang jang doeduel5 ditepinja menengar hoenjinja. Maka djalan itc.e dil.oeroet dehoeloe oHh hala-lanlara orang Roem dan oIih chabar indjil ditanah Gemlani pada tahoen Mase- l.li 10-300, sahingga pad a tepi soen,gei Donau dan soengei

Rena didapati akau tempat kadoedoekan orang Roem dan . lempat orang Mase1.li jang pertama. Maka beharoe pada zaman jang kemoedian holih sampci agama Masel)i ka tem- rat-tempat dihoeloe lanah Germani djoega. Maka rad.a za- man dehoeloe-dehoeloc didapali pada tepi kiri soengei Rena akan beberapa boewah nageri jang ada rlisana sampei sa- karang, sapikli Bazel dan Braisach dan Sl;-asburg dan Worms dan Spier dan Mainz dan Keulen· dan Tricr. Maka kata orang nageri Triet· Hoe lempal sidang orang Masel)i jang perlama ditanah Germani. THapi bageimana agama Masel.li sampei kapada segala nagel'i jang tersellOet Hoe lia- da kami ketahoeï, sebab tia'la chabarnja jang LenLoe. Maka talkala orang Roem dalang katanah Germani dipandangnja akan orang pedoedoe~nja, jang amat kasar. ädatnja, dengan terljengang-tjengang. Bahoea pad a masa iloe orang Germani

doedoe~lah disana dalam pondo~-pondo\{ jang boeroe~, dan marika-itoe am at soeka berperang dan memhoeroe l'oesa dan habi; maka marika-iloe berhoewat ba~ti kapada ber- hala dan meng~orbankan orang kapadanja. Adapon szgala goenoeng jang tinggi-tinggi disana pada sapandjang t:lhoen

kcmoclltja~njll kaloetoepan ajar bekoe dan tsaldjoe dan se- gala tanah jallg rendah peDoeh dengan. hoelan besar-besa!' dan gelap, dalamnja marika-iloe berboewat ba~ti kapada berhalanja. Apabila orang Roem Mnda~ berdjalan disana

(30)

2.6

'pa.toetlah ditebasnja hoelan dehoeloe dengan I{apa~ dan

'memboewal djalan bagei bala-tantaranja. Maka moesim

dingin disima amat pandjang dan sangat keras; dan lagi didapali disana akan banja~ binatang jang boewas dan pe- lebagei mat jam oelar .

.t:lata, maka pada tanah jang sakar-ang bernama nager·i F ra n sj is, doedoe~lah pada zaman Hoe bangsa orang Gal- li. Maka dehoeloe daripada datang orang Roem kàsana, tanahnja pon sama sapcrti tanah Germani) pen oeh dengan hoelan rimba dan Mloekar. Maka daripada masa itoe moe- laïlah orang disana menanam poko~ ·anggoer dan peIebagei

'poko~ boewah-boewahan dan memboewal beberapa nagiki.

Adapon segala kahin orang Galli, jang bernam~ JJerwida, itoe amat berkoewasa atas bangsanja, maskipon pengadja- ran agauianja tiada terlaloe bodoh sapikti agama bangsa lajin, adalah djoega padanja berhala jang amat besllr ,dan

boesoe~ dan bei bat , jang diperboewalkannja daripada ran- ling-ranting dan merang, di-isinja dengan orang jang bi- doep, laloe dibakarnja habis dengan apL Demikianlah dja- hat dan boesoelJ., agama marika~itoe, sahingga orang Ro~m

djoega dj emoe akandia dan membinasakan témpat llerhala- uja dan memboewang bangsa Derwida Hoe dehoeloe dal"i:pa- da bolih diberinja agama Mase~i kapada orang 'Galli akan gantinja.

Arkian, maka dehoeloe daripada ta hoen 100 tiada dida- pati akan orang Mrlsel)i dilanah Gallia itoe, kemoedian ada- lah sidallg djemaät besar dinÇlgeri Lion dan Wienne dan Arles dan lajin poel a , .iang di-aniajakan olih orang kalir.

Barang kali chabar indjil soedah sampei kapaclanja dari benoea Asia minor djoega dibawa olih orang lasj~a!" Mllse~i

ataw olih beherapa oetoesan iodjil, jang ,dala'ng kasana hen-

da~ mengoempoelkan orang moerid kapada Toehan ISél AI- masil)., karena sasoenggoehnja segala ·episkopos :jahg perta- ma ditanah Gallia itoe äsal dari Asia, saperti Nicetius dan Potinus dan Ireneus. Bageimana dan sijapa moela-moela menaboerkan benih indjil ditanah Gallia itoe liada kami ta- hoe, kareua tiada tersebof't itoe dalam I).ikajat gredja pada

(31)

27 zaman itoe, tetapi behal'oe orang disana Dloelaï pertjaja akan Toehan, datanglab djoega aniaja besar atasnja, teta- pi kaloewarlah marika-itoe daripada api itoe dengan lebih soetji dan moelia adanja. Maka tp.rseboetlah dalam ~ikajal

gredja bahoea kira-kira pada taboen 200 datanglab bebera- pa oetoesan indjil dari nageri Itali kanageri Gallia, laloe dijamlab ija pada lajin-Iajin tempat dan mengoempoelkan beherapa sidang djemaät. Hanja ini jang kami ketaboeï akan tjeriteranja.

Danlagi ditanah Is pan jol pon pada zaman deboeloe- deboeloe dichabarkan indjil. Kata orang Ispafljol bahoea rasoei Paoel sendiri soedah datang kasana akan memasj- boel'kan Nama Toehan. Barangkali Mtoel bagitoe, t(ltapi hanja kam i tahoe dengan tentoe, bahoea pada tahoen 200 soedah aua banjal.< orang Mase~i disana.

~ata, maka akan ~al tauah In g g ris ditjeriterakan 0-

ranglah bahoea olih rasoei Paoel djoega moela-moela dicha- barkan indjil disana, dan dalam soerat bapa-bapa gredja pen njatalah, bahoea pada tahoen 100 indjil pon soedah sam- pei kasana. ~laka beberapa pengarang ~ikajat dehoeloe ka- la m~nLjerit{kakan, bahoea séTorang hoeloebalang Inggris da- lam nagerinja soedah berperang dengan orang Roem sam- hilan tahoen lamanja, lal oe tertangkaplah ga sertl:. dengan segala l.<aulll koelawarganja, dan dihantar al,an sakaliannja kanageri Roem dengan tertawan. Maka disana beramah- ramahanlab ija dengan beberapa orang Mascl)i, sahingga ijapon moelaï pertjaja akan Toeban dan apabila ija poelang kanagel'inja pada taboen Masel)i 6~ dibawanja chabar sala- mat kapada orang sanagerinja pon. Maka adalah poela be- berapa orang Roem dan di-antaranja barangkali rasoeI Paoel pon jang mengbantar akandia poelang dan memban- toe akandia dalam mengchabarkan indjil.

Arkian, maka ditanab Inggris pon adalah kabal.<tian 'ka- pad a berbala dan kabin Derwida saperli ditanah Gallia, maka scrorang pengarang ~ikajat Inggris dari dehoeloe kala mentjeriterakan bahoea banja~ berhala dalam nagerinja sa- perti ditanah Mal;>ir. dehoeloe, dun sama boesoel.<nja, dili-

(32)

28

hatnja sendiri uebel'apa, jang ditaroh akan peringatan. A- kan letapi segala kabin Denvida itoe laloe diloempas olih ((Iaudius, I{aisar orang Roem, pada tahoen Masehi 61 dan dihinasakannja segal:l. tempat berhala. !\1aka pad a zaman perang Hoe agama masel).i tiada bolih hel'akar disana, me- lainkan dengan perlahan-perlahan, beharoe pada masa kaisar Konslantin dapatlah ija menang sadikit.

Arkian, maka. saperti orang kapal menghampiri tanah, jang lagi katoetoepan déngan oewa p, dan tiba-tiba oewap Hoe terbanglah dan pasisir pon kalihatanlah dengan segala nagerinja dan doesoennja dan kebonnja diterangkan olih malahar'i, demikian pon pasisir oetara tanah Afdka, pada tahoen 200 tiba-tiba kalihalanlah ija-itoe kaloewar dari da- lam gelap dan pad a sapandjang tanah itoe kalihatanlélh he- berapa sidang ol'ang Masel~i, jang soedah berakar bajik- bajik, dan jang boekan dari kalamarill djoega a~alnja. Ba- hoea tiadalah chabar tentoe sampei kapada kami akan l)al sijapa jang soedah menaboerkan benih disana, ataw sijapa jang soedab mendiroes akandia, hanja ini djoega bolih njata bahoea pekerdjaän itoe soedah moelaï dari nageri Roem djoega, karen a salaloe orang Roem beramah-ramahan de- ngan or3ng isi nageri Kartago, tempat kadoedoekan orang Masel).i jang kapala disana. !\[aka chabar jang moela-moela akan l)al gredja disana kami telah berolih daripada Sé.wrang pengadjar Masel)i, jang. termasjhoer namanja, ija· Hoe dari- paLla Ter tu lli a n us, goeroe indjil diKartago, maka pada zamannja adalah gredja di sana bagi1.oe loewas, sahingga dapat diseboetnja dalam soerat kapada wa~il kaisar demi- kian boenjinja: "Apabila engkau hendaJ.< menganiajakan lagi segala orang Masel).i, jang dibenoea Afrika ini, entah apa garangan ellgkau hendaJ.< berboewat akan beriboe-riboe 0-

rang, hajik laki·laki, baj ik peram poewan , bajik kaja, bajik miskin , bajik toewa, bajik moeda, jang sadia melljerahkan dirinja kapadamoe saperti orang l\fasel)i? Adakah .ljoekoep api d3n pedang padamoe akan memboelloeh marika-itoe sa- kalian? Dari orang isi nageri Kartago djoega adalah saper- poeloehnja jang patoet kaubawa akan dibantei, dan di-antara

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

a) segala burgerlijke zaken, jang harganja koerang dari f 20, djika si pendawa ada anaq boemi atawa orang jang disama- kan dengan anaq boemi dan si terdawa ada anaq boemi betoel.

bahoewa betoel savja ada sewah 100 baoe tegallan dari B selagi dia masih idoep dengan djandji bajar f 75 sewah erfpacht dalem satoe taon tetapi saija menjangkal ada oetang pada

Menoeroet fasal 92 dari pada soerat Atoeran itoe djoega, bahgiannja jang katiga, adapon pada sidang Landrsad senan- tiasa misti hadlir sa'orang hoofddjaksa atau sa'orang djaksa.

Oléh sebab dalam bermatjam-matjam peroesahaan, lebih-lebih dionderneming, kerap kali perloe membawa lebih dari empat orang koeli dalam tempat moeatan vrachtauto, maka pembesar jang

Djangan takoet bilang „Soengkan (tiada soeka)&#34; pada orang jang minta kita minoem bersama-sama ianja, lebi lagi kaloe orang itoe tida dikenal betoel oleh

Tida di doega sekali kepalanja itoe orang-orang soeda di kedja terpisa dari badannja, kemodian Tjwa Hoe- djin dan doea anaknja di bikin habis djiwanja, melainken

Itoe kedjadian lekas djoega diloepaken, kerna apa djoega jang terdjadi kamoedian di itoe kias, Si Dogol teroes perhatiken ia poenja pakerdja an dan laen dari

kaloe oepamanja itoe kedjahatan di lakoeken oleh orang loearan, sebab soeara gonggongan andjing jang begitoe qemoeroe, menoeroet atoeran itoe pendjahat tentoe aken