SIGNATUUR MICROVORM ••

45  Download (0)

Hele tekst

(1)

SIGNATUUR MICROVORM

BIBLIOGRAFISCH VERSLAG:

BIBLIOGRAPHIC RECORD:

MOEDERNEGATIEF OPSLAGNUM M ER:

I MM69C-I00 '2lcu

MASTERNEGATIVESTORAGE NUMBER:

KITLV/Ro)'al Netherlands Institu te ofSoutheast AsianandCar ibbea nSt udies

SHELF NUMBER MICROFORM:

An~sloe IjoanalawalIan centraBea nIten alinIdarl bah.Tiong hoa ] eleh O.K.T.-Bat avla:Lie Tek long. 1917.-19dl. ln 3bd,(3280 p.). :17 cm O.K.T. zl)n..huillett er s"an Ong KlmTlat,ook gespeld als OngKlemTiat.>

Sln..~lalel,eliteratuur,-Sila tver haal 0)11.ka-1I19.

AUTElIR(SI

O.K.T.(1893-1964)sehulllett ersvanOngKlm Tlat

EleRlplaar~ege,'ens:

M SINO 0157 dl 7

Sign.van origineel:

Shelfnr. oforl~lnalCOP)':

Mhh8196N

FilmformaatlSize offilm : Beeld plaatsing1Imageplacement:

Reductiemoederfllm1ReductionMaster ft/m:

Jaarvanverfilming1Filmedill : Verfilmd door bedrijf1Filmed by:

Sign.van mlcrovorrm She lfnr.of microfor m:

~tSI:"O 0157 dJ7

HDP/~ 16/ . mm COMIC1liB

IS

:1

2005 Karmac MicrofilmSystems

(2)
(3)

1111111111 11111 1~'~lrj~~~IIIIII~ljll~]IIIIIIII!IIII~

00644425

.

. .

'

h . I , ,1

(4)

Toko & Drukkerij LIE TEK L atavia.

~J:Wiff1 o~~n

lNG sm~ T J~A ataw DQl ~ I~\

DJlLID KA 0 OE.

(7GJA K All. 1 ~

Tjongpeng di kota Sioetjoentin, , laloe menjatain pikirannja dan berkata: "dari perkaraditinggal diam, tiada lebi baek akoe komendir tiga riboe tentara, pergi mendjaga dimoeloet soengei,boeat pegatpasoekan aer moesoe poenja djalanan, sedeng Tiongsin dan seka- lian panglima, boleh tinggal mendjaga pada ini kota, sembari kirim orang Ijepet rapport ka kola Radja, aken minta lekas dikirim bala penoeloeng. Dalem sabegitoe djaoe jang akoe liat, An-keng ada terletak di alas aliran soengei dari Nanking, hingga kaloe ini kola sampe djato ditangan moesoe, nistjaja kota Nanking djoega tiada bisa ditoeloeng, maka ini hal tiada boleh tiada diboeat kwatir."

Tjhio Boen Keng merasa setoedjoe dengen pikirannja Lie Seng Go, ia lantes prenta itoe panglima djalanin

kerdja'annja. .

Setelah itoe panglima brangkat, orang-orangnja Tjhio Boen Keng dari kiri-kanan dateng membri warta, dari kota •Tjiansan poenja pengoeroes pasanggrahan ada kirim satoe orang jang membawa soerat, jang kata- nja hendak dipersembain pada Tjhio Boen Keng.

Tjhio Boen Keng denger begitoe, lantes tjepet prenta panggil itoe orang dateng mengadep.

Tiada berselang brapa lamanja, itoe orang soeda daleng mengadep, laloe mengakoe ia ada di bawa prentanja Kang Tiong Goan [ang di pasanggrahan sebla kiri poenja pang- kat Touwsoe bernama Ong Hin Kok, jang ada diprenta Ang Sioe Tjoan 31.

(5)

- 482 -

oleh Kang Goauswe boeat sampein iloe soerat pada Ankeng Soenboe Tjhio Boen Keng.

!toe Soenboe lantes tjepet samboetin itoe soerat,dim setelah diboeka dan dibatja, jaitoe boenjinja ada membri taoe, lantaran di kota T[lansan Kang Tiong Goan ada terantjem bahaia, sedeng Thio Kok Liang soeda pergi, sekali an penglima dan tentara tiada ada jang boleh dian- deli n, hingga rasanja tiada sanggoepmenangkis penjera- ngan moesoe,dari itoe minta dikirim bala bantoean aken menoeloeng itoe keada'an jang sanget soeker.

Setelah dapet taoe maksoednja iloe soerat, Tjhio Boen Keng laloeberpikir dalem hati sendiri dan berkata:nlni waktoe kota Ankeng sedeng ada di dalem bahaja,tjara baglmana akoe bisa kirim balatentara aken menoeloeng pada Kang Tiong Goan di Tjiansan? Sedeng boeat toe- loeng akoe poenja keada'an sendiri belon tentoebisa

rnenj oekoepin ." .

Selagi Tjhio BeenKeng tinggal bengong dan blon bisa bri poetoesan apa-apa, Ong Hin Kok lantes mintasoepaj a lekas dikirim bala penoeloeng.

Tjhio Boen Keng merasa tjoeriga dari tingka lakoenja itoe orang soeroean, ia lantes preksa lagi ilee soerat dengen teliti, tapi ia pandang dan rasa tiada boleh dj adi ada tipoeuja moesoe, kerna dari tjap jang keliatandi sit oe, njala toelen adanja,jaitoe perlanda'an dari Kang Tiong Goan sendiri.

Tiba-tiba Tjhio Boen Keng hendak balesl itoe soerat, mendadak kadengeran swara tamplk soerak rioe sekali.

Dan baroe sadja ia hendak prenta orang pergi liat ada perkara apa, sigra djoega kaliatan Tjamtjiang Lie Si Tiong jang lari scperti tcrbang dateng di kantoornja,la- loe membri warta dan berkata: nPasoekan aer Ang soeda madjoe menjerang ini kota dengen ambit djalan dari solokan kota sebla Timoerl"

I

,

\

- 483 -

I

(ni warta membikin Tjh ioBoenKeng djadi terkedjor, sekali.

nSelaennja iloe," kata poela Lie Si l'iong: nmoesoe poenja pasoekan besar soeda tiada terpisa djaoe lagi dari ini kota. Sedeng pasoekan aer moesoe djoega soeda menjerang, akoe rasa ini kota tiada bisa ditoeloeng lagi, m~.ka tiada .ada djalan jang lebi baek dari pada tjepet I~n kaloear.Dari sabegitoe djaoe jang akoe dapet kabar, Slang Eng telah tempatin tentaranja di kota Titjioe poe- nja sebla Timocr-oetara;[aitoe boeat menilik lebi djaoe keada'an di kota Kimleng. Baek sekarang kita lari ka sitoe, dan berkoempoel pada Siang Eng, kamoedian baroe kita mentjari daja oepaja aken reboet poela ini tempat, toch akoe rasa masi ada itoe harepan."

Ong Hin Kok lantes menjega dan berkata: Slang Eng oleh pamerenta ada dibriken kakwasa'an besar dalem oeroesan balalentara,hingga dengenadanja il oe kakwa- sa'an,tiada ada satoe ternpat jang ia tiada bolehmenga- toer prenla. Sekar~llg kaloe kota Ankeng sampe djato, tentoekasala'an ditoempain padaTiongsin,rnaka rnenoeroet akoe poenja rasa, tiada lebi baeklari ka Tjiansan aken berkoempoel sama Kang Tiong Goan, kamoedian baroe lari teroeska kota Tongshia, boeat pegangpada Louw- tjioe poenja tempat jang berbahaja. Dengendjalan begini, akoe rasa soeda lebi dari tjoekoep boeat intip keada,an kota Ankeng. Soedanja begitoe, baroe kita berangkep pada pasoekannj.1 Siang Eng, aken bikin tegoe kombali kila poenja angkatan prang. Tapi kaloe sekarang kila lari

!eroe~ka kota Titjioe, inilah sasoenggoenja saloe djalan rang tiada baeksekali, harepTaijdjin soeka pikir baek-baek."

Tjhi~ Boen Ken? merasa seloedjoe dengen bitjaranja

??g HI~ Kok. Begltoelah ia lantes ambil poetoesan tetep, [aitoe hnggalken kota Ankeng, aken teroes melari ken diri kakota Tongshia.

1

:;

I

(6)

- 484- - 485-

Toko £:1 Drukkerij LIE TEK LONG

serlng

pergi dateng mengirim soerat, akoe rasa itoe tjap

orang

tiada bisa tiroe. Seandenja maskipoen palsoe, dari mana orang bisa dapet taoe itoe barang?"

nKaloe begitoe Tiongsln soeda kllroe," kata poela Lie Seng Go:

n

Betoel Kang Tiong Goansering pakeitoe tjap boeat soerat jang dikirim pergi dateng, tapi siapa taoe

·

djika -rjian Kang di kota Soksiong telah dapet ambit Thung Gi Hoen poenja soerat-soerat, di mana tentoe moesti ada soeratnja Kang Tiong Goan, dengen begitoe apa soesanja boeat ia tiroe itoe tjap? Djikabenersebagl- mana doega

'ankoe

djoestroe Ong Hin Kok itoe ada tjetjo- lok moesoe, ini hal sasoenggoenja boleh menerbitken satoe katjitaka'an [ang helbat."

Setelah mendenger ito

e

omongan, Tjhio Boen Keng djadi bengoeng sadja, dan sablonnja ia bisa berkata apa-apa, sigra djoegakadengeran berboenji swara meriam, samentara itoe dari sebla

.

kiri Lie Sie Hian dan sebla kanan Oeij Boen Kim dateng mamegat djalanan, jang dengen swara keras lantes berkata: nHei, Tjhio Boen KengI Lekas-Iekas seraken kau poenja djiwaI"

.Sigra. djoega itoe Soenboe goblok prenta Tetok Hok T!oe ~IO?g Oh,

Tlongpeng

Lie Seng Go dan Tjamtjiang Lie.SI .T lOng, dengen berbarengper

gi

menerdjang kaloear dari p ~~toe kota Oetara, dan teroes lari menoedjoe ka kota Tliansan, aken berkoempoel pada Kang Tiong Goan

Seba~ Tjhio Boen Kengo slempang nanti tiada keboero;

membrl pertoeloengan, maka setelah pasoekannja soeda k~loear dari kota Siphiankoan, la lantes prenta ambll djalanan ketjil.

Baroe sadja pasoekan itoe berdjalan blonsepoeloepaal d~aoenja,

.Tjhio Boen Keng dapet liat di sebla depan

djalanannja amat sempit dan pepoehoenan lebet sekall hal mana membikin ia merasa sanget kwatir. •

Itoe waktoe Ong Hin Kok madjo

e

ka hadepan Tihlo Boen Keng dan berkata: nNanli akoe djalan doeloean b~eat mentjari taoe lebi djaoe ini djalanan, sedeng Taij- dJIn.

~oleh mengikoetin sadja di sebla blakang.

Tjhio Boen Keng merasa setoedjoe apa jang Ong Hin Kol: hendak

berboeat,

Koetika O?g Hin K~k pergi

,

ditoenggoe-toenggoe sampe brapa I~manja blon djoega kaliatan balik

,

hingga hat ini menerbltken pengrasa'an takoet dan kesel dalem hatinja Tjhio Boen Keng.

Lie Seng Go lantes berkata: nAkoe jang soeda beker- dja la~a di Ouwlam dan Ouwpak, tapi blon pernadenger orang J.ang pegang pangkat Touwsoe ada jang bernama Ong

.

Hin K~k. Maka dari ia poenja voorstet jang soeda

menjeg~ .~egltoe sanget soepaja Taijdjin

djangan lari ka I

kota Titjioe, akoe merasa kwatir itoe

orang.

nanti ada moesoe poenja tjetjolok. Inilah tiada boleh tiada didjaga."

nAh,

masa boleh djadi!" saoet Tjhio Boen Keng jang tiaaa dapet firasat apa-apa. nltoe soerat akoe kenalin

?etoel ada dipertandain dengen tjapnja Kang Tiong Goan jang toelen, kerna doeloean akoe sama Kang Tiong Goan

Pintoe Besar BATAVIA Telefoon S60i

I

i I,

I

t i

I

(7)

..

XXIII

Pauw Tiau~ jang gaga dengen sendirian menoeloeng Kang Tlong Goan. - Tjian Kang jang pinter

di waktoe malem tipoeln Gouw Koantjat.

Hoe waktoe Tjhio Boen Keng rasain soemangetnja sebagi terb~ng, hi~gga ampir sadja ia djato dari atas koedanja.

Beglto.elah .Ia .Ianles pren!a Lie Seng Go dan Lie Si Tiong berpetja dJalll doea barlsan boeat mendjaga serangan moesoe.

. Tentara Tjeng jang memang sedeng bingoeng, setel ah hat moesoe dengen sakoenjoeng-koenjoeng dateng ma- megal, lantes djadi semingkin takoet, masing-masi ng lantes lari seraboetan tiada brani lawan prang pada moesoe.

Oeij Boen Kim dan Lie Sie Hian lantes goenainito e tempo jang baek lantes membasmi pada tentara moesoe hingga lantaran djalanan di sitoe ada begitoe sempit,itoe semoea tentara Tjeng tiada bisa terloepoet dari kamatian.

Sedeng Tjhio Boen Keng sendiri jang beroenloen-roentoen brapa ~elor daleng langgar padanja, telah binasa djiwanja

~alem. ~t~e kekal~etan. Samentara itoe Lie Seng Go jang liat dirinja terantjem bahaja, sablonnja moesoebisa bina- . sain djiwanja, ia lantes tjaboel padangnja dan gorok lehernja sendiri sampe mati.

. Hoe waktoe melaenken katinggal Lie Sie Tiong, sebab tiada taksiran bisa melolosin diri, laloe minta menaloek

~ada itoe doea panglima Thiankok, sedeng tentara Tjeng jang blon binasa djiwanja, poen Jantes toeroet menaloek.

Koetika itoe sakoenjoeng-koenjoeng dari dalem oetan

- 487 ...,....

lantes kaliatan kaloear Tjian Kang, jang di blakanganja ada mengikoet brapa poeloe tentara, lantes soeroe bawa mengadep Lie Si Tiong. .

Hoe panglima Iiat begitoe, laloe tjepet dateng ka ha- depan Tjian Kang, manggoetin ~apalanja aken oendjoek horrnat.

Tjian Kang lantes prenta Hoe tentara Tjeng toekar ia poenja pakean Boan dengen pakean tentara karadja'an Taijpeng, dan laloe soeroe Lie Si Tiong djalan di moeka boeat oendjoekin djalan pada Lie Si Hian, laloe pili dalem barisannja satoe orang jang moekanja mirip aken menjaroe sebagi Tjhio Boen Keng. Lebi djaoe prenta poela Oeij Boen Kim komendir itoe tentara jang baroe menaloek djalan di sebla blakang, dan Tjian Kang sen- diri kapalain pasoekan tenga, lantes roba ambil djalanan dari Tjoeitjionia, mengikoetin sepandjang djalanan di Sarnkio teroes menoedjoe ka Tjiansan aken tangkep pada Kang Tiong Goan.

Itoe waktoe soeda djadi malem, setelah itoe pasoekan tentara Thiankok sampe di bawa kotaTjiansan, Tjian Kang lantes prenta saloe orang membri warta pada Kang Tiong Goen, dengen bilang kota Ankeng soeda petja, Tjhio Soenboe jang soeda bisa lolos dari kepoengan moe- soe, hendak rangkep tenlaranja akensarna-sama membela kota Louwtjioe, kamoedian baroe tjari akaI lebi djaoe boeat reboet kombali kota Ankeng:

Koetika mendapet Hoe kabar, Kang Tiong Goan lantes tjepet naek ka atas loteng kota, boeat meliat lebi djaoe pada itoe pasoekan tentara jang baroe sampe.

Setelah ia liat ka sebla bawa kota, dari terangnja api la dapet kenjata'an itoe pasoekan tentara pake per- tanda'an bendera Tjeng, djoega ia kenalin satoe panglima jang berdiri di depan barisan jaitoe Lie Si Tiong, apalagi sedari ia dapet laoe Siang Eng soeda kala prang, ia

I

I

I

"

I

I

I

I !

I

I

(8)

-:- 488 -

doega kota Ankeng tentoe tiada bisa ditoeloeng, maka itoe waktoe ia tiada begitoemerasatjoeriga, lantes prenta boekain pintoe kota. Maski begitoe, tapi ia tjoema kasi idjin orang jang djadi kapala sadja boleh masoek ka da- lem kota, boeat laen-Iaen panglima dan tentara semoea moesti berdiam di loear kota.

Samentara itoe pasoekan Ang jang di bawa kotasoeda bersedia rapi, maka setelah Sioepi Lauw Kok Kong memboeka pintoe kota, Lie Sie Hian jang matanja tjeli soeda dapet liat padanja, jang lantes melepas satoe tem-"

bakan, sigra djoega kaliatan Lauw Kok Kong terbalik dari atas koedanja teroes mati. Dan Lie Sie Hian lantes goenain itoe tempo jang baek menjerang pada tentara Tjeng, hingga itoe tentara tiada sanggoep tangkis itoe penjerangan jang begitoe seroe, apapoela itoe waktoe malem, sedeng tentara moesoe tiada kataoean brapa be- sarnja, hingga itoe tentara Tjeng djadi kaloetsekali.

Kang Tiong Goan setelah dapet denger ada terbit pembrontakan, ia taoe dirinja soeda kenaditipoe, ia tjepet komendir tentaranja, laloe kaloear dari pintoe kotasebla Oetara.

Tatkala Tjian Kang masoek ka dalem kota, ia dapet taoe Kang Tiong Goan soeda melariken diri, ia lantes panggil Oeij Been Kim, jang lantes dipesen dan berkata:

"Hoe Kang Tiong Goan jalah ada sebagi matjan, moesti perloe dibikin binasa, soepaja ia tiada bisa oendjoek kombali pengaroenja. Akoe doega tentoe ia djalan di djalanan Oetara dan teroes lari menoedjoe ka Louwtjioe aken pegang kota Tongshia, dan nanti berdaja aken re- boet kombali kota Ankeng, maka sablonnja ia lari djaoe baek kau lekas soesoel padanja."

r

Oeij Boen Kim trima prentalantes komendir sadjoembla tentara teroes kaloear dari pintoe kota sebla Oetara,aken tjari pada itoe moesoe, jang hendak ditangkep. Tapi ba-

- 489 -

roe sadja kaloear dari

it~e

pintoe kota, tentara jang mendiaga di atas kota laloe berkata : "Wah,Kalambatan I Kang Tiong Goan soeda pergi lari lebi doeloe I"

Oeij BoenKim dengerbegiloe, lantesberkata: "TjianSlan- seng poenja doegaan sasoenggoenja ada sebagi melaikat."

Sa'abisnja memoedji begitoe, Oey Boen Kim laloe prenta tentaranja jang toengganz koeda madjoe ka sebla depan, jang lantes pergi mengedjer dengen tjepet sekali.

Kang Tiong Goan jang kaloear dari Tjiansan dengen tersipoe-sipoe, setelah ia itoeng tentaranja, tjoemakatlng- galan kira-kira sepoeloe riboe djiwa, hingga hal ini soeda menjakilin sanget dalem hatinja.

Koetika tjoeatja soeda moelai terang,Kang Tiong Goan dan tentaranja jang soeda berdjalan satenga malem, telah sampe di Tjengtjiauwkio.

Sakoenjoeng-koenjoeng disebla balakang adakadengeran

:

swara tampik soerak rioe sekali, sedeng boenjinja teta- I

boean prang poen sanget gemper, jaitlie menandaken pasoekan moesoe dateng mengedjer, hingga itoe tentara I . djadi katakoetan sekali, soeda tiada ada niatan boeat

:

lawan prang pada moesoe.

Kang Tiong Goan liat begitoe, ia rasa tentoe tiada bisa menangkis penjerangan moesoe. Begitoelah, boekan

s~ja

ia poenja tentara lari seraboetan melindoengken djiwanja, poen ia sendiri djoega djaditersipoe-sipoe aken singkirin djiwanja dari itoe bahaja rnaoet,

Setelah iloe panglima Tjeng dan tentaranja melariken diri brapa poeloe paal diaoenia, hingga orang dan koeda semoea soeda djadi lela, mendadak di sebla depan ada kaliatan satoe kali, jang ada brapa toembak pandjang- nja, dan tiada ada praoe jang diboeat menjebrang.

Begimana riboet marika ltoe, inilah tiada oesa dibilang

lagi.

Di

depan soeda tiada ada djalanan, diblakang ada

tentara moesoe jang mengedjer, hingga iloe waktoe ten-

(9)

..

- 490 -

aranj a Kang Tiong Goan djadi katakoetan stenga

matt

Lebi takoet lagi marika menengok ka barisan Thian Kok, ada berkiber-kiber bendera jang tertoelis namanja Oey Boen Kim, jang membri njata moesoe soeda mengedjer deket sekali,

. Meliat moesoesoeda memboeroe begitoe deket sekali, 'Kang Tiong Goan djadi karoepoekan,hendak atoer ten- taranja aken lawan prang pada moesoe, slempang tiada bisa sanggoepmelawan,begitoedengenbegitoe, tentara moesoe jang mengedjer soeda dateng semingkin deket, hingga itoewaktoe tentaranja Kang Tiong Goan rata-rata telah mengeloearken ratapan sedi.

Kang Tiong Goan Iiat begitoe, laloe tetepin hatinja itoe sekalian tentara dan berkata: nHei, tentarakoe! boeat sekarang tiada adadjalan jang lebi baek melaenkenmoesti berlakoe mati-matian I Sebagi tentara jang soeda ngala- min banjak kasoekeran jang heibat, kenapatah moesti takoet pada moesoe I"

Maski djpega Kang Tiong Goan soedakaloeari noetj apan bikin goembira tentaranja, tapi lantaran itoe satoe-satoe tentara jang soemangetnja soeda terbang, tiada.oeroeng perkata'an itoe tiada menoeloeng satoe apa bagi marika itoepoenja perasa'an takoet.

Koetika itoe Sioepi Gan Poen Goan dengen swara keras laloe berkata: nTentara moesoe soeda datengdeket sekali I Paling baeklekas-lekasTiongsinpergi menjebrang di ini soengei!"

Goegoepnja Kang Tiong Goan boekan alang-kepalang, ia tiada taoe apa moesti berboeat. Tapi setelah ia denger panglimanja kata begitoe, ia lantas geprak koedanjadan moendoer sampe brapa poeloe tindak poenja djaoe, ka- moedian abisin ia poenja tenaga petjoet itoe koeda, dengen niatan soepaja itoe binatang nanti abisin tenaganj aaken bawa lompat padanjasarnpe di sebrang.

- 491 -

Tapi siapa njana itoe binatang jang roepanja tiada bisa menoeloeng pada toeannja,setelah dapet itoe poe- koelan, boekannja berlari,hanja laloe mendjimprat,jaitoe selakoe satoe binatang jang sedeng naka!.

Kang Tiong Goan Iiat itoe binatang tiadabisa menoe- loeng padanja dari itoe bahaja jangsedeng mengantjem, dengen mengela napas ia lompat toeroen dari blakang I

itoe koeda. I

Samentara itoe tentara Ang soedadateng deket sekali , jang lantes melepas tembakan dengen seroesekali,hingga pelor jang djato sebagi oedjan poenja lebet. hinggaitoe I waktoe tentaranja Kang Tiong Goansoeda riboet sekali, ada jang sedeng gelagapan ditenga aer, ada jang soeda nj ebrang sampe di laen tepi, ada jang lari bererot-rerotan di atas gili-gili kali,sedeng swara mendjerit jang boleh menj ediken hati, telah[kadengeran dilobang koeping liada brentinj a.

Kang Tiong Goan doega pasti ia dantentaranjatentoe tiada bisalolosken diri dari itoe bahaja, maka sablonnja moesoe binasain dirinja, ia lantas tjaboet pedangnja dan hendak gorok lehernja sendiri. .

Tapi sablonnja itoe sendjata mengambil korban, sakoe- njoeng-koenj oeng dari blakang barisan ada kaliatan satoe pangli ma moeda, jang oesianja klra-kira tiga poeloe taoen lebi, tingginja kira-kira Iima ka i,sikepnja ada gaga. dan I sebet dengen lari sebagi terbang,laloe rampas sendjata- nja Kang Tiong Goan dan dilempar di tana, sedengsebla tangannja tantes kempit pada Kang Tiong Goan,jang lantes di bawa menjebrang, lantaran roepanja ia ada pande maen di aer, hingga ia menjebrang di itoe kali adasebagi djalan di tana rata. Begitoelah,dalem tempo [ang tiada tjoekoep stenga djem,ia dan Kang Tiong Goan soeda berada di tepi sebrang itoe kali.

Sasoedanja itoe panglima bawa Kang Tiong Goan sampe

(10)

-

- 492 -

di sebrang, ia lantes ambil satoe koeda, laloe pondong Hoe kapala prang naekin di atas itoe koeda, begitoelah dengen sa-orang diri ia menoeloeng djoengdjoengannja dari iloe bahaja maoet dan teroesmelariken diri.

Hoe wakto e Kang Tiong Ooan rasain dirinja sebagi orang jang ngimpi baroe mendoesin, dan setelah Iiat tentaranja [ang jang sebagian besar blon bisamenjebrang semoea telah menaloek pada Oey BoenKim,sedeng jang mat i kalelep di aer, poen boekan sedikit, tegesnja ia poenj atentaradalem tiga bagian telah ilangdoeabagian.

Begitoelah,dengen merasa amat doeka ia komendir ten- taranj a jangsisa rnatl,dan setelah sampe di satoe tempat

ja~g

ada terletak satoe goenoeng ketjil, ia prenta diri ken pasanggraha·n.

Tapi siapatah jang sabenernja soeda menoeloengpada Kang Tiong Ooan? Itoe orang boekan laen, [alah jang berna ma Pauw Tiauw alias Tjoen Teng, [ang ada ber- asal orang dari provincie Soetjoan.

Bermoela ia ada berkerdja di bawa prenta Siang Eng poenja pasoekan prang, tapi kamoedian lantaran dapet saklt, ia lantes minta verlof poelang ka provincie Ouwlam.

Setelah sakitnja soeda semboe kombali, ia lantes berker- dja di bawa prentanja Yo Tjay Hok sebagi penjoeloe kabar. Kamcedtan, lantaran peprangan di Oaktjioe dan Kimk ouw ia telah beroleh pahala,dan blakangan dalem peprangan di Soetjiang dan Han-yang djoega ia dapet gandj aran, maka ia telah diangkat djadi Sioepl, Tapi sebab beroentoen dalem brapa peprangan ia telah oen- djoek kagaga'annja, pangkatnja lantes di naekin djadi Touwsoe, dan teroes bekerdja di bawa prentanja Ouw LlmEk.

Tatkala Kang Tiong Ooan dari Ouwpak hendak memaloemken prang di kota An-h oei, lanta ran taoe Pauw Tiauw ada gaga perkasa, ia lantes minta pada

I

- 49 3

~

Ouw Lim Ek soepaja itoe pangl l rna boleh toeroet.dalem pasoekan prangnja, perminta'an man: oleh Ouw Lirn Ek

telah loeloesin. .

Dengen begitoe Pauw Tiauw telah ?er~erd]a pada Kang Tiong Ooan, jang teroes diangkat d]adl,peng.oeroe~

pasanggrahan, dan lantaran di medan prang

ia

s~nng~al~

beroleh gandjaran, pangkatnja lantes di naekin d]adl

.Yoe-ki. · . . baei

Demikianlah asaloesoelnja itoe panglima, ]ang.s,e agi- mana di atas ada ditjeritain, dengen sa-orang diri telah menoeloeng pada Kang Tiong Ooan, jang sedeng maoe

memboenoe diri. . ,

Tatkala Kang Tiong Ooan soedasle~e dlrikenpasang~

grahannja, la lantes panggil Pauw Tiauwdan ber~ata. Dj i ka bockan Witjoe poenja pertoeloengan, boleh dlpas- til'n Kang ini bakal djadi bagiannja lobang

~oeb oe~,

Atas ltoe boedi jang begitoe besar tiada boleh had~ d.lb~les, dan atas itoe kagaga'an dan kipinteran jang sedjati,~~ada boleh tiada ditinggal diam. Soedaten~oe ako~ poed]lke~

pada pamerentah soepaja bisa pegangdjabatan]a~gbes?r.

Pauw Tiauw denger begitoe, lantes mengoetjap trlma

kasi dan pergi moendoer. ,

lt oe waktoe djoega Kang Tiong Ooanp~entatentaranja masak nasi dan sasoedanja maslng-mastng tangs~l pe- roet nja sampe kenjang, lantas teroes brangkat lagi me-

noedjoe ka kota Tongshia. . '

Sebagimana jang telah didjandji, bener djoega,,atas poedjiannja Kang Tiong Ooan,.sigr~ djoega Pauw Tiauw diangkat ka dalem djabatan T]am-t]lang.

Di tjeritain Oeij Been Kim satelah memboeroe moesoe sampedipinggir kali, djoestroe koetika ia maoetan~kep pada Kang Tiong Ooan, mendadak itoe waktoe kahatan satoe tangan jang sebet pondong pada iloekorb~n d~n teroes dibawa menjebrang,-hlngga dengen terkedjoet ia

(11)

-

- 494 -

laloe berkata: .Inilah sasoenggoenja satoe panglimajang gaga perkasa I"

.

Sa'a~is~j~

berkata begitoe, ia Jantes tanja pada orangnja jang dl km kanan, siapa adanja itoe orang, Tapi orang- orangnj a tiada ada jang kenal pada itoe panglima jang

gaga perkasa,

Oeij Boen Kim Iiat semoea orangnja tiada ada jang kenal d~ngen itoe panglima, ia lantes panggil sala satoe tentaranja Kang Tiong Goan jang menaloek, ia minta

ketrangan. •

.Jtoe panghma jalah Pauw Tiauw adanja," kata itoe ten-

t~ra. "Sel.aennja ada mempoenjaken tenaga jang mele- biken dart .segala orang, poen ia ada poenja saroepa kepandean jang mengheranin, jaitoe bisa berdjalan di .goen.oeng~goeno.eng dengen sebel, hingga sebagi binatang monjet, djoega lapcenjaswara ada sebagi goentoer poenj a

k~ras, salo.e ternpal jang terpisa seratoes toembak djaoe- nja, kaloe la berlreak, orang boleh djadi tergoeling-goeli ng lantaran kag~t, dari itoe orang soeda panggil dia dengen gelaran matjan Pauw, tapi paling sering orang seboel padanja si matjan toetoel."

Oeij Boen Kim pasang teroes kcepingnja dengerin iloe satoe tenlara poenja ketrangan.

"lto~ orang soeda bekerdja doea laon lamanja," kata poela itoe tentara [ang teroesln bitjaranja: "dalem pepra- ngan ia ~elah di.riken gandjaran jang boekan keljil, tapi lan~a~an ,.apoenjaoenloeng brangkali masi blon sampe, dari ~~oe la ~elaenkenada djadi di bawa prentanja orang."

"DJlka begitoe, niatalah ia ada saorang jang gaga jang tersemboeni," kala Oeij BoenKim dengen mengela napas.

Dan sasoedanja hiboerken hatinja iloe sekalian tenlara jang baroe menaloek, ia lantes tarik poelang lenlaranj a balik poelang menoedjoe ka Tjiansan.

Satela Oeij Boen Ki m sampe di Tjiansan, ia lant es

- 495 -

katemoein pada Tjian Kang dan berkata: "Di waktoe ka'ada'an jang sanget bagoes dan ampir akoe dapet tangkep'pada Kang Tiong Goan, tiada njana Pauw Tiauw soeda toeloeng padanja adjak pergi bawa lari,hingga da- lem hal ini sasoenggoenja akoe merasa menjesel sekali.'

la itoelah boleh djadi lantaran ia poenja takdir masi

bl~n

'sampe," kat a Tjian Kang dengen roepa sabar. "Tapi nanti akoe boleh goenain poela satoe tipoe aken tangkep padan]a,"

Sa'abisnja oetjapken itoe perkata'an, Tjian Kang laloe prenta Oeij Boen Kim mendjaga di Tjiansan, dan la sen- diri laloe komendir pasoekannja menoedjoe ka kota Ankeng.

Koetika masi di tenga perdjalanan, Lie Si Hian menanja pada Tjian Kang seraja berkala: "Akoe heran sekali, ke- napa Sianseng boleh dapel taoe Tjhio Boen Keng bakal melariken diri dari ini djalanan ketjil?"

Tjian Kang laloe tertawa dan berkata: "Tjhio Boen Keng melaenken boleh di andelin dalem i1moe soerat, mana ia mengarti fatsal peprangan poenja perkara, maka itoe, dengen menggoenain itoe tipoe jang begitoe ketjil, akoe soeda kena djebak padanja. Taikala akoe masoek di kota Soksiong, di itoe tempat akoe telah dapetin Kang Tiong Goan dan Siang Eng poenja soerat-soerat jang sering dikirirn pergi dateng, selaennja itoe akoe telah d.a- petin satoe tjap jang djoestroe akoe sanget perloegoenam,

Lebi djaoe akoe telah prenta pada Ban Taij Ang, jang mengakoe ada pegang pangkat Touwsoe dan bern~ma Ong Hin Kok, menjaroc sebagi orang jang hendak rninta bala bantoean, telah masoek ka dale m kota Ankeng, boeat djalanin pakerdja'annja, hingga itoe Soenboegoblok, jang meliat kota Ankeng sedeng terantjem bahaja, dan lantaran Ban Taij Ang ada begitoe pande atoer bitjara jang akoe telah pesen, hingga itoe Soenboe jang berotak oedang.

soeda tetepin pikirannja aken pergi lari , rnaka itoe denge.,

(12)

",

- 496 -

~ampang akoe soeda kena tipoe padanja. Tapi sajang sekali kita tiada bisa dapet tangkep pada Kang Tiong Goan, hingga ini satoe tipoe [ang begitoe besar, ka'asilan- nja ada begitoe ketjil,"

Seabisnja oetjapken itoe perkata'an jang paling blakang, Tjian Kang laloetertawa geli tiada brentinja.

Selagi marika enak berdjalan, dengentladamerasa lagi soeda sampe di Ankeng di mana Tjio Tat Kaij dan ka- kawan-kawannja [ang memang lebi doeloe soeda masoek di dalem Hoekota,satelah dengerTjianKang telahsarnpe,

ia lantes adjak panglima dantentaranja berbaris diloear

kota aken menjamboet, kamoedian ia dan Tjian Kang dengen toenggang koeda djalan berendeng teroes masoek ka dalem kota,

Koelika T[ian Kang masoek di dalem kota Ankeng, ia dapet taoe bahoea Tjio Tat Kaij soeda dapet tangkep pada Thio Gan Liang. Begitoelah ia fantes menoelis satoe soerat pada Liok Kian Eng, di mana ada diantjem, djika la ingin Thio Gan Liang tinggal idoep, itoe Tjongtok moesti seraken ia poenja tana. Lebi djaoe Tjian Kang . lantes itoeng keada'an oewang di goedang negri, di mana telah dapet kira-kira delapan ratoes riboe tail lebi, brapa ratoes riboe karoeng beras ransoem, anem riboe bidji snapan, dan laen-laen barang lagi jang tiada bisa teri- toeng brapa banjaknja.

Seabisnja bikin papreksa'an, Tjian Kang laloe prenta orangnja dengen tjepet pergi wartaken hal ini pada Ang Thian Ong. Tapi sablonnja orang jang diprenta itoe brangkat djalan, Tjian Kang dapet kabarAng Thian Ong sedeng meridatengin. Begitoelah, dengen adjak sekalian panglima dan tentaranja, lantes kaloear kota kira-kira sepoeloe paal djaoenja, aken menjamboet pada Ang Thian Ong.

Ang Thian Ong Iiat begitoe, lantes lompat toeroen dari

497 -

koedanja,.dan sasoedanja sekalian panglima membri~~r­

mat pada itoe Tjoekong, Thian Ong laloe berkata : "DJlka Kho soeda tinggalken kota Soksiong dan menoedjoe ka- mari [alahlantaran merasa koeatir jang Tjoewi Hengte' ada terlaioe tjape. Tapi satelah Kho sampe di Tjikekio, satoe djoeroe kabar dateng membri warta,kota Ankeng soeda dapet diambil, hat mana sasoenggoenja soeda mem- bikin girang pada Kho poenja hati, jaitoe [ang mengandel pada Tjoewi Hengte sekalian poenja tenaga." . "

Semoea panglima koetika mendengerThian Ong kata begitoe, masing-masing laloe berkata: "Ini semoea adafah lantaran Tayong poenja bocdi dan keangkeran jang soe-"

da tersiar, ·hingga mernbikin gampang boeat kita-orang

berkerdja." "

" Sasoedanja Thian Ong mengoetjapinpoelabebrapa per-

kata'an [ang rnenjenangken marika itoe,'masing-masing Jaloe masoek kit dalem kota Ankeng dan koetika scmoea ambtenaar-soedaseiese membri slamat, Thian Onglaloe prenta boekapesta'besar,serta membri persen pada se- kalian, panglirna jang telah beroleh gandjaran dalem

paprangan. Lebi djaoe, lantaran menginget Tjan Thian Yang. [elah binasa di dalempaprangan, hal manakaloe • di inget telah·me!l1~i kin semoea panglima mendjadise~i, . Thian Ong lantes prenta bikin sembajang boeat hormatin pada Hoe panglima almarhoem, dengen dibri gelara~

leboe. Sedeng pada Thian Yang poenja 'doea anaklelaki, iaitoe

Tja~

Tiauw Boen dan Tjan Tlauw Boe, laloe di- rawatin dengen baek, kamoedian djika ia berdoea soeda mendjadi besar dan beroleh gandjaran dalem ini gerakan, nanti dikoemiain kabesaran jang lebi rnoelia.

Sernoea orang koetika Iiat Thian Ong soeda berladoe begiloe'moeca· h'ali, tiada ada satoe jang tiada poedji padanla.. ." -

Ang Sioe Tjoan. 32..

. .

(13)

..

- 498 - '

Lantaran mengingef. beroentoen-roentoen telah dlma- loemin paprangan,dan slempang nantl sekalian panglima dan tentara mendjadi lela, Thlan Ong laloe kasi marlka itoe mengaso doeloe sepoeloe,har! lamanja, kelakoean mana telah dlsamboet dengen perasa'an girang oleh se- dalem pasanggrahan poenja panglima prang dan tentara.

Pada satoe hari, selagi Ang Thian Ong dan kawan- kawannja sedeng berdami oeroesan jang penting

-boeat

marika poenja gerakan,sakoenjoeng-koenjoeng adadateng kabar, bahoea dari pasanggrahannja Tang-Ong Yo Sloe Tjeng ada dateng satoe orangjang membawasatoe soerat perloe, soerat mana minta dipersembaken pada Ang Thlan

Ong,

Thian Ong denger begitoe,laloe prenta ambil itoe soerat jang Iiendak di persembain, jang setelah dibatja, soeda memblkln sekalian ambtenaar'jang hadlir di sitoe, men-

djadi terkedjoet sekalian. .

'Iroe soerat·dari Tang-Ong Yo Sioe Tjeng, boenjini~

jalah ada membrl taoe, bahoea panglima di kota Kengtjioe, jang bernama Koan Boen, telah dipindaken mendjadi Duwkong Tjongtok, dan telah berangkep sama Ouw Urn Ek, jang blon lama telah memangkoe djabatan Soenboe dl Ouwpak, sekarang adatempatin tentaranja di provincie Kwitang. Djoega, lantaran doeloean pamerentah Tjeng telah angkat Tjongtok di Kwitang jang bernamaTji Kong Tjin mendjadi kapala dalem oeroesan balatentara, dan diprenta komendir pasoekannja madjoe menjerang pada kaoemnja Ang Sioe Tjoan, tapi lantaran merasa djeri, hingga itoe Tjongtok telah membandel atas prentahannja pamere tah, hal mana soeda membikin Ham Hong Koen djadi goesar sekali, dan laloe

prenta

satoe ambtenaar pergi tjaboet Tji Kong Tjin poenja pangkat jang-telah ,

.'dibriken, sedeng boeat·ganlinja,.telah diangkat Koan

Boen, jang laloe komendir tentaranja bersama Ouw Urn

- 499 -.

Ek, dan bersoempa hendak reboet kombali kota Ouwpak.

Lebi djaoe'dalem itoe soerat Tang-Ong Yo Sioe Tjeng ada membri taoe, boeat gantinja Ouw Urn Ek mendjadi Soenboe di Duwpak, parnerentah Tjeng telah angkat Lok Tjiong Tjiang, jaitoe saorang jang berasal satoe kam- poeng sama Ang Thian Ong.

Pada sablonnja pamerenta Tjeng angkat Lok Tjiong ,.Tjialig ka dalem itoe djabatan, ia telah dapet gelaran

Hanlim, dan sekarang setelah gantiken pakerdia'annja

: .Ouw Urn Ek,ia telahbersoempa hendakberternpoerpada kaoemnja Ang Thian Ong di sembarang waktoe. Lebi djaoe, poen itoe pembesar baroe ada di bantoe oleh Tjan Kok Hoandalem hat oeroesan balatentara, hingga ia poenja angkatan prang ada tegoe sekali, maka ltoe, Tang-Ong Yo Sioe Tjeng lantes tjepet kirim kabar pada Ang Thian

Dng,

soepaja Itoe Tjoekong lekas bikin per- sedia'an.

•Begttoelahsa'abisnja Ang Thian Ong membatjasoeratnja Yo Sioe Tjeng, dalem hatinja lantes mendjadi djengkel, dan lantes maoe atoer pasoekan prangnja, balik poelang ka kota Boetjiang, aken rnendjaga pada itoe kota.

.Kota Ankeng soeda dapet diambil, Kota Kirnleng teritoeng soeda terpegang dalem kita poenja pegangan."

Kata Tjian Kang. Maka menoeroet akoe poenja peng- Iiatan paling baek sekarang goenaken koetika Siang Eng Jagi paja, dengen sekali gebrak kita lantes bisa tetepin Provincie Kanglam. Tapi djika sekarang kita balikin pasoekan prang pergi poelang ka kota Boetjiang brang- kali tiada nanti bisa mendapet lagi sebagi ini tempo jang begitoe baek boeatkita berkerdja. Dalem sabegitoe djaoe

" [ang akoe telah liat, kendati ilang sepoeloe Boetjiang, djangan ilang satoe Kimleng. Tang Ong poenja pasoekan masi ada terdirl dengen brapa ratoes riboe tentara inilah boekannja satoe pasoekan jang lama, dan masi boleh

(14)

..

• •

. :- 50:> -

dibilang tiada boleh djadi ia bakal kala boeat bertanding' ' pada pasoekan moesoe." ,

.Sekalian ranglima prang soeda berlakoe begitoe soeng- goe hati dan tjape tenaga boeat ambil satoe Boe(iang,", kata Ang Thian Ong : .djika satoe waktoe Boetjiang terlepas dari kita poenja pegangan, pendoedoek negri' nanti boleh seselin pada kita. Inilah soenggoeakoe tiada sanggoep trimal"

.Djika begitoe" kata poela T[ian Kang: ·. apa tiada lebi baek tarik Deij Boen Kim poenja pasoekan di Tjiasan aken nergt mendjaga kota Han-yang? Lebi djaoe prenta Li,e Sioe Seng madjoein pasoekannja dari Kioekang, poera-poera mengantjem padaprovincie Kangsaij. Kamoe- dian kaloe Kanglam soeda dapet ditetepin, baroe berdami poela djalan bagimana jang mendjadj baeknja."

Ang Thian Ong merasa moefaket dengen pikirannja Tjian Kang. Begitoelah ia lantes kaloearken prenta- pindaken pasoekan prangnja Deij Boen Kim'pergi mendjaga kota Han-yang. Lebi djaoe lantes prenta Tam Siauw

~ong,

Ban Taij Ang dan Hoan Liari Tek, komendir sepoeloa riboe tentara pergi membantoe pada Lie Sloe,

Sw~ .

Sasoedanja itoe sekalian panglima jang di prenta telah .brangkat djalan, Thian Ong,bersama Tjian Kang laloe berdami tiara begimana boeat menjerang kota Kimleng.· Tapi sablonnja perdamian itoe bisa dibri poetoesan apa- apa, mendadak satoe djoeroe kabar dateng membri warta, bahoea Tjengtiauw' poenja pangkat Potjeng Lie Poen Djin dan Antjatsoe Thio De Hi telah gerakin pasoekan prangnja dari kota Liok-an hendak menjerang Ankeng.

Tjian Kang denger begitoe, lantes tjepet panggil pada Tjio Tat Kaij dan berkata: I'Djika moesoe dari Lick-an ..

hendak dateng ka mari, tentoe ia poenja pasoekan moesti djalan meliwatin satoetempat [ang dipanggil Kcngkongnla,

, '.

- ,501 -

'Itoe

te~pat'

akoe taoe jalah ada satoe oetan [ang lebet, -

'I • dari itoe akoe-hendak prenta pada Tjio Hengte bawa 'satoe pasoekan tentara pergi semboeni di itoe oetan, dan tantjepin banjak b!ndera di \toe tempat, jai!o.eboeat takoetin pada marika itoe. Sedeng akoe sendlrl soeda sedia'satoe tipoe hoeat bikin moendoer padanja."

- Sa'abisnja membri prenta begitoe, kombali Tjian Kang prenta pada Wie Tjiang.Hoei, ko~endir sadjo~mbla ten- .tara, pergi diblakang djalanan dl Kongkongma, dengen kibarin bendcra Iima warna di dalem pasoekan tentara.

Dari kiri kaloear. dari kanan masoek. Lebi djaoe prenta itoe sekalian t:ntara berbaris terpoeter-poeter di itoe tempat, jaitoe aken kasi oeridjoek keangkeran~ ~~ngen djalan begini, itoe moesoe nanti moendoer send,lrlllja.

Ang Thian Dng liat Tjian Kang kalo~arken pr~gta begltoe, laloe ~erkata: .Djika dengen dj~lan begltoe:

masklpoen moesoe moendoer, tapi toch tiada membrl karoesakan"pada fihak tentara moesoe. Maka menoeroet Kho poenja rasa, apa tiada lebi baek maloemken prang

sadja padanja?" ' . .

Siang Eng dengen brapa ratoes riboe tentaran;a akoe masl,tiada merasa keder barang sedikit", kata Tjian Kang:

.djadi kenapatah akoe moesti merasa. djeri denge~ Lie Poen Diin dan TRio De Hi jang sebagl koetoe poenja ke- tjil? Djika kita lantes maloemken pran~ p~danja, boe~an sadja membikin ilang tempo, sedenga~l~nja ada ~egltoe ketjil, djoega hat ini bole-boleh memblkl~ kota ~J~le~1{

kaboeroe bikin persedia'an, hal mana nantime~blklllkita berkerdja djadi kapalang tanggoeng." • . .

Thian Ong mendenger begitoe, baroe mendoesln, lantes menoeroetsebagirnana Tjian Kan maoe berboeat.

Bener djoega, tatkala itoe doea panglima negris~~pe, jaitoe Thio De Hi jang berdjalan ampir ~ampe dJ.ltoe tempat,-setelah meliat di boekit Kongkongma ada kaliatan

(15)

..

502

b?nj~~ bendera jang teratoer begitoe rapi, dalem hattoja

d~adl

merasa tjoeriga, lerlebi takoetIagi koetika ia Iiat

_

d! bl.akang itoe boekit ada teratoer satoepasoekan ten-

.

taranja

~ng

Thian Ong [ang berbarisbegitoe rapi, hingga sasoedanja bengong brapa lamanja, Thio Oe Hi lantes kelemoeken pada Lie Poen Djin dan berkata: Djikakita berdoea soeda gerakin ini pasoekan tentara jalah lantaran'

~erlOenja ~endak menoeloeng pada kota Ankeng; lapl

It~e

kOla. jang hendak ditoeloeng sekarang soeda djato

~ltangannJa

moesoe, inilah sasoenggoenja akoe merasa tiada

.s~nggoep.

boeat reboel kombali. Lebi djaoe kita

moe~~1

inget, Liok dan Siang poenja pasoekan jang ada terdiri doea ratoes riboe djiwa banjaknja, mast

tlada sang~oep

bertempoer pada Ang Thian Ong poenja pasoe- kan

Ja~g

tegoe. Tapi, apa lagi dengen kita poenja ka- aoa'.an. jang begini ketjil, mana bisa berternpoerpadanja?

Da~1

itoe, menoeroet akoe poenja rasa, boeat sekarang paling baek kita pergi moendoer, inilah

adavdjalan

jang

'peling slamet."

~ie

Poen. Djin merasa setoedjoe dengen bitjaranja Thlo Oe HI. Begitoelah ia lantes hendak moendoerken

tentar~nja

aken. po.elang kombali di tempat djaga'annja.

Tapi sablonnja niat itoe dilandjoetin, mendadak

'Iantes

ka~engeran

boenjinja swara meriam satee kali,sigra djoega kahatan Tjio Tat Kaij dari dalem oetan kloear menjerang pada pasoekannja itoe doea panglima.

.

.~ie

Poen

~~in

jang memang soeda kenal kagaga'annja IJIO. Tat KaIJ, setelah dapet liat itoe panglima dateng

~enJ~rang

padanja, lebi siang soemangetnjasoeda terbang, hmg?a dengen tersipoe-sipoe ia lantes adjak tentaranja pegn me!ariken diri.

Tjio Tat Kaif liat begitoe, laloe prenta tentaranja pergi

me~boeroe p~da

moesoe sampebrapapoeloepaal djaoenja;

tap~

setelah hat moesoe soeda lari djaoe, ia lantes tarik

-

- 503 -

poelang

'tentaranja teroes menoedjoe ka kota Ankeng,

aken mendenger prenta lebi djaoe.

"

.

' ,

Koetika meliat Tiio Tat Kaij telah bekerdja dengen

l}

berasit bagoes, Tjian Kang lantes.toelis'pah?lanja .itoe panglima dalem boekoe gandjaran. Sasoeda'lla beglto~,

ia lantes prenta poela pada Tat Kaij, madj?ein

t~ntaranja

pergi madjoe menjerang daera Kimleng. Djoeg~ la prent~

Tan Koen Si, komendir pasoekan aer, berdJalan lebl doeloe aken menjerang pada itoe kota.

ltoe wakloe kabetoelan pamerentah Tjengbaroeangkat pada Kang Tiong Goan aken mamegang dja~alan Soen- boe di provincie Anhoei.

.Sedeng Pauw Tlau~, o~~ng

jang telah menoeloeng Kang Ttong Goan p~enja djiwa darl bahaia maoet, atas poedjiannja Kang TlOng Goan, telah diangkat mendjadi Hoetjiang, dan lan!es prenta pad?

itoe panglima djalan lebi doeloe men~edloe ka Anhoei, aken bantoe pada Kanz Tiong Goan, jang bakal beker- dja di itoe kota sebagi Soenboe.

Brangkali djoegalantaranterlaloepenasaran, tatkala Kang Tiong Goan soeda mamegang itoe djabatan ,iang P?me- rentah Tjeng telah briken padanja,itoe panghma petjoen- dang lantes ambit poetoesan jang pasti boeat reboet.poelah kota Ankeng dari tangannja AngThian Ong. B~gltoelah, ltoe waktoe djoega la lantes slapken ~aso~kannJa k~loear dari kotaTongshia, dan setelahsampe d~ T~lanleng-t!h~ng, laloe tjepet membri wartapada Siang Eng, soepaia ltoe panglima gerakin poelah pasoekan prangnia, dengen ber- pentjar djalan madjoe menjerang.

'

. .

Samentara .itoe Liangkang Tjongtok Liok Klan. Eng, lantaran ia poenja 'Engkoe, Thio Gan Lian~, ~e?a dlta~g­

kep.·oleh Ang Thian Ong, di mana ada

,

dl3ntJem, djika

ingin Hoe sang 'Engkoe tinggal idoep, ia moesti men~ala

pada Ang Thian Ong, dan seraken tempat-tf mpat

J~~g

mana

ia

ada pegang kwasa, hal mana soeda memblkm

(16)

504 -

itoe Tjongtok,djadi ,bingoeng sekall, te-rlebibingoenglagi koetika ia dapet kabar pasoekan tentaranja Ang Thian Ong ada terdiri begitoe tegoe, h.ingga dengen tiada bisa berboeat apa-apaitoe Tjongtok lantes teroes balik poe- lang menoedjoe'ka kota Kimleng.

Siang Eng allggep jang Liok Kian Eng tlada ada poenja•

kegoena'an dalem oeroesan balatentara, ia rasa tiada be- gitoe perloe lagi boeat dapet bantoeannja.

Hoewaktoe djoega :-'iang Eng lantes bikin perdjandjian- pada Kang Tiong Goan, jaitoe boeat gerakin pasoekan prang dari doea dialan, Salatan dan Oetara, Tapi lantaran itoe waktoe kota Ankeng soeda djato ditangannja Arig Thian Ong, djadi Siang Eng telah siapin pasoekan prangnja dari kota Titjioe poenja sebla Timoer. Tapisatelah Kang Tiong Goan kirim kabar poela pada Siang Eng, di mana ada ditoetoerken, bahoea Kang Tiong Goan saboleh-boleh hendak rampas kombali kota Ankeng dari kaoemnja Ang Thlan Ong, tlalem hatinja Siang Eng lantes timboel pera- sa'an aken bales itoe maloe. .

Di fihaknja Kang Tiong Goan keliatan lagi sedeng ripoe mengatoer prenta aken maloemin prang pada ten- taranja Thian Kok; kerna boekan sadja'Kang Tiong Goan telah rambet Siang Eng soepaja membantoe dalem ini paperangan jang hendak dilakoeken, poen leci djaoe la telah minta pada Ki Sian, soepaja itoe mantri besar nanti komendir pasoekan prangnja, -berdlaian di sebla blakang.

Tapi setaoe lantaran apa, atawa boleh djadi Ki Sian ada merasa keder pada kawannja AnI{ Thian Ong, hingga

Ia

djadi tiada brani madjoeken pasoekannja, kelakoean

rnana,

maskipoen.ada begitoetjoerang, tapi boeat Kang Tjong Goan tiada bisa berboeat apa-apa,

Samentara itoe satoedjoeroe kabar soedada'tenj{membri warta pada pasanggrahannja Ang Thian Ong, dan toe- toerken perkara apa-ada terdjadi pada fihaknja moesoe.

- 505 -

"Djika moesoe hendak menjerang lebido~loe ~adaklta,

• pada sablonnja ia bergerak, baek kita doeloeln serang l'padanja," kata Tjian Kang, jang lantes bri prenta pada Tjio Tat Kaij dan Lie Si Hian mendjadi Sianhong. Sedeng pasoekan besar nanti menjoesoel di sebla blakang,

Baroe sadja Tjian Kang kaloearin itoe prenta, menda- dak satoe djoeroe kabar dateng membri warta, di kota Shanghai (Sianghaij) poenja pembesar jangbern~ma Go~w LlIij, telah koempoelin praoe-praoe prang dari Hok~lan dan Kwitang, hingga ada terdiri djadi brapa poeloe rlboe boea, Lebi djaoe itoe pembesar ada sendjatain itoe kan- daran aer dengen brapa ratoes meriam besar [ang boleh dapet dipindjem dari Europa. Sekaran? i.toe ang~atan aer ada'berdiam di atas·ali ran

soengei

dl Gouwslong, jang nanti bergerak dari Shanghaidateng menjerang kota

Ankeng. ' . .

Tjian Kang satelah dapet kabar itoe gerakan darl fihak- nja kaoem Tjeng, lebi doeloe ia prenta diriken sato~pa-. sanggrahan besar di daratan, dan laloe pikirsatoe hpoe boeat bikin kala pada Gouw Laij poenja pasoekan aer, jaitoe aken bikin poetoes moesoe poenjaperhoeb~engan dari perdjalanan aer, kamoedian baroe maoe gerakinte~­

tara pergi madloe menjerang pada moesoe, dan sasoedanja tetepin itoe daja, ia lantes berkatap~d.aAng Thia.n Ong :

"Sebagimana Taij Ong telahIiat sendlri,~a?a~kah prang, itoe moesoe saban kali kala, dengen begini njata moesoe poenja kakoeatan soeda mendjadi ~ema. Tapi s.ekarang ia orang telah pindjem meriam-menam besar~an b.an~sa

• Europa, sendjata mana jalah boeatbinasa~n.dIIWan!akita orang bangsa Han. Kaloe diliat begini, njata sekali moe- soe telah pake orang loear poenja tenaga, Inilahsa.s~eng­

goenja akoe merasa penasaran sekali '. Dalem.111I ~al akoe hendak bikin soepaja moesoe poenla.sakeplrig lajar tiada nanti bisa di bawa poelang kombali, soepaja ia

(17)

..

- 506 -

tiada brani lagi mengintip lebi djaoe pada kita poenja pasoekan." .

. Ang

Jhia~ Ong sigra menanja tipoe apa jang hendak '

dlgoenaken.

.

,.'.Ini w.a~toe [alah ada moesin Tjoen," kata Tjian Kang:

"djlka

d~hat d~n

gelag?tnja awan jang begitoemendoeng, boleh

d~ pastJ~.en

dari atas langit bakal menoempaken aer

oedlan,

Djika pengliatankoe tiada meleset dan ini malem langit 'b~kal katoetoepan oleh halimoen;' di sitoe baroe akoe poenja tipoe bolehdimadjoeken. Sedeng itoe sekalian meriam jang moesoe boleh dapet pindjem -dari loear negri, lebi siang kita jang nanti pakeboeat hantem

padanja."

.~eabisnja

oetjapken itoe perkata'an jang paling blakang, Tjian Kang laloe bisikin dikoepingnja Ang Thian Ong

~rapa.

perkata'an, [altoe mengasi taoe tjara begimana itoe

lI~oe

hendak dilakoeken, hal mana soeda membikin sanget

. girang

pada Ang Thian Ong.

.Sigra djoega Tjian Kang lantes panggil pada Tan Keen SI, aken trima itoe Koensoe

.poenja prentahan testa.

Hoe waktoe Oouw Laij poenja pasoekan aer soeda am- pir sampe di kota Ankeng. Samentaaa itoe sang malem baroe sadja

me~iwatin

sedikit, tapi lantaranhalimoen jang tebel ada menoetoepin doenia, hingga keada'an djadi be- gitoe gelap goelita, segala benda tiada bisa keliatan dengen njata.

Samentara itoe Tan Koen Si jang telah trima Tjian Kang poenja tipoe resia, setelah atoer slese pasoekan aernja, dengen tiada menggoenaken api dalem itoe kan-

d~ran

aer, diam-dlam ia lantes semboeniken tentaranja dl kadoea gili-gili di itoe soengei. Lebi djaoe ia lantes

~aris-tarisin

brapa poeloe tjobek tana, sedengdi dalemnja itoe barang ada dipasangin api, jang lantes dilepas di atas aer, hingga lantaran itoe barang terombak-rombak

-

- 507 -

dengen aer jang mengalir, pelahan-pelahan itoe tjobek

.

tana lantes anjoet ka sebla bawa aliran soengei, hingga kAllatannja ada sebagi sakoempoelan kandaran aer, jang bersedia aken memaloemln peprangan pada moesoenja.

Koetika itoe Oouw Laij jang kabetoelan ada berdiri di atas praoe, setelah dapet liat di tenga soengei ada kali- atan sakoempoelan api jang terang, dan anjoet ka sebla bawa aliran soengei, la kira itoe api [aitoe ada Ang Thian Ong poenja pasoekan aer sedeng mendatengin.

Tapi lantaran itoe waktoe ada gelap goelita, djadi ia tiada dapet taoe betoel doega'annja bener atawa tiada, hingga lantaran blon dapet kapastlan, ia tiada brani ma-

_

djoeken pasoekan aernla madloe ka sebla depan, hanja Ialoe bersama itoe orang Europa toekang pasang meriam berdami lebi djaoe.

Lantaran

ingin memboektiken sendiri itoe ka'ada'an, itoe orang Europa lantes ikoet pada Oouw Laij pergl-

berdi~i

di atas praoe dan meliat ka itoe djoeroesan jang dioendjoek aleh Oouw Laij, dan sasoedanja memandang brapa lamanja, ia djadi' tertawa besar tiada brentinja.

.

Oouw Laij liat lakoenja ltoe orang Europa ada begitoe roepa, dalem hatinja lantes mendjadi heran, dan laloe menanja kenapa maka ia bole tertawa begitoe roepa.

.Djika diliat begitoe, pasoekan Ang melaenken di darat sadja ia ada mendjagoin,· kata itoe orang Europa. •Tapi kaloe akoe Iiat begini, akoe maoe bilang ia poenla orang

.tiada ada jang mengarti djalanken pasoekan tentara di

atas aer, dan tiada taoe begimana' ilmoe sebrangkenten- tara di atas soengel.'

Oouw Laij liat begitoe, djadi semingkin heran, laloe tjepet menanja lagi apa lantarannla.

•T[oba kaoe Iiat

l~',

saoet itoe orang Europa dengen angkoe: •masalah ia gerakin pasoekannja di waktoe ha-.

limoen sedeng oendjoek pengaroenjal Djikadiliat begitoe,

1

,"

(18)

-508

njatalah moesoe soeda berlakoe gelo sekali. Tapi akoe heran, .ken~oa pamerentah Tjeng poenja panglimaselaloe . kena dIP.et!oendangin sadja oleh itoe sekattan orang-orang goblok, Inllah ~asl)enggoenja akoe tiada abis mengartl]"

Lant~ra~ mehat gerakannja itoe orang Europa ada sebagi

~rang Jan.g berdaja, Gouw Laij laloe menanja padanja, tipoe apa jang ,~oleh digoenaken boeat labrak pada moesoe.

.Akoe. taoe, .kata poela itoe orang Europa

:

"moesoe ada . b

:nJak

~o~nJa ~napan, tapi njatalah ada kakoerangan menam, darl itoe la tiada brani dateng berdeket boeat bertempoer pada klta,

-

Tapi djoestroe dalem kitapocnja p3so~kan ad~ mempoenjaken banjak meriam besar,hingga masklpoen kita ada ~i t~pat djaoe dari pasoekan moe-

'

soe, dengen..gampang kita boleh pasang padanja."

.

Gouw

Lai]

merasa satoedjoe betoel dengen pikirannja

•itoe orang Europa,

BegitoeJah ia doega pasti bahoea pasoekan aer Ang Thian Ong bakal dapet kekalahan dengen be.gitoe ia tiada merasa kwatir lagi, dan lantes prenta pada tentaranja aken pasang itoe meriam-meriam besar, tembak ka djoeroesan moesoe.

P~enta itoe slgra di kerdjain; hingga lantaran itoe menam

.ada dipasang

dengen berbareng,' itoe beriboe

s~ara.

meledakan slgra bergoeloeng mendjadi satoe, Doe- n~a dlrasaken tergerak, sorot api jang berkredep-kredep d~ tenga oedara ada seperti kilat jang sedeng kasi oen-

~JOek roepanja, dan swara bergeloegoeran kadengeran tiada brentinja.

'

,

K~etjka itoe !an Koen Si jang komendir pasoekan aernja dengen dialan mengikoetin di pinggir gili-gili da- ten~ samperin pada fihak moesoe, lantara.l

·itoe'waktoe

~ngl~ ada se~eng bagoesnja, membikin itoe kandaran aer ..

~erdJalan begltoe ladjoe, hingga keliatan sebagi anakpana

Jang baroe terlepas

.darl boesoernja.

.

,

Maski djoega meriam itoe ada menembak begitoe seroe

-

.-:- 5C9

pada moesoe, tapi dari trangnia api ada keliatan, bahoea tentaranja Tan Koen Si tiada ada jang dapet karoesakan

mas~i

sedlkit poen, hal mana soeda membikin sanget he-

ran dalem hatinja itoe orang Europa,

,

Tatkala sampe pada kira-kira poekoel doea tenga malem, obat boeat pasang itoe meriam soeda djadi abis. Sedeng Gouw Laij jang memang ada mengharep atas pengaroenja itoe meriam nantl bisa bikin moesna pasoekan aernja Ang Thiaa Ong, sedari masi sore soeda berlakde begitoe (pjar goenaken itoe obat pasang, hingga sebagi djoega itoe orang Europa, poen la poenia obat meriam djoega soeda poetoes.

.

:

Samentara itoe api jang kelap-kelip di atas allran aer kaliatan djadi

·

semingkin deket, dan koetika itoe orang

Europa pergi preksa kea

'daan

itoe dengen teliti, dengen

t'erkedjoet ia lantes berkata: .[ni sekali kita kena dldje- bak oleh tipoenja' moesoe

t

"Hoe api jang dari setadi kelap-kelip di tenga aer, sabenernja boekan ada pasoe- kaanja Ang Thian Ongl"

Koetika mendenger itoe orang

~uropa

kata begltoe, Gouw Laii djadi terked oet

.

dan merasa kwatir. Begi- toelah, satelah tjoeatja soeda moelai terang, dari ka doea pinggtran gill-gili lantes kadengeran swara tampik soerak

,

rioe sekali, hingga itoe waktoetentaranja GouwLaij soeda djadi ketakoetan sekali.

Sabe;tar lagi di sebla Timoer lantes keliatansatoe ba-

.rang jang boender bersorot mera tel h'

kaloear, jaitoe

,taildania soeda mendjadi siang. Sedeng halimoen jang

tadinja ada menoetoepln doenia begitoe gelap dengen sa-

~entarall

sadja soeda mendjadi goebiar tiada ketaoean ka mana perginja, sarnentara itoe

_di tenga aer sekarang

telah keliatan pem

:e

dengen pasoekan aer Ang jang se- deng mendatengin, dan satelah tiada djaoe-lagi dengen tentara moesoe, laloe melepasken tembakan.begitoe

. . . '"

seroe.

I

I

(19)

Plntoe Besar

510 - . ..

Koetika itoe keliatan Tan Koen Si

.

berdiri di kapala praoe sembari mernbri prenta pada tentaranja melepas tembakan lebi seroe pada moesoe, hingga hal ini soeda membikin Oouw Lai] djadi ketakoetan satenga mati, de- ngen terslpoe-slpoe la lanles naek ka gili-gili, aken lin- doengken djiwanja dari kematian.

Tatkala Tan Koen SI Hat tentaranja Tjeng jarig di dalem p aoe tiada melepasken poela tembakan dengen meriam, ia doega dengen pasti bahoea moesoe poenja persediaiin obat soeda mendjadi abis, hingga dengen be- gitoe, ia lantes tiada merasa takoet lagi. Begitoelah, ia lantes prenta pada tentaranja pergi madjoe merampas pada moesoe poenja kandaran aer. Tapi lantaran Tan Koen Si merasa kwatir "anti ada tentara Tjeng jang me- lariken diri dengen ambil djalan di sebla blakang sigra la prenta satoe pasoekan tentara aer pergl di bawaaliran

_

soengei, aken djaga pada moesoe [ang hendakmoendoer,

hingga dengen begitoe, itoe sekalian tentara Tjeng tiada ada jang bisa lolos, kaloear dari itoe tempat. Terlebi' lagi koetika marika dapet kabar Oouw Laij soeda pergi melariken diri, hingga soeda tiada jang membri prenta, semoeanja lantes mendjadi kaloet. Sedeng itoe orang

.Europa djoega tiada oeroeng telah mendjadi ketakoetan,

satelah meliat Gouw Laij telah melariken diri, la lantes tjepet kiberken bendera poet! tanda menaloek, perboeatan mana hendak menoeloeng djlwanja itoe sekalian tentara [ang soeda djadi ketakoetan.

Setelah dapet liat itoe bendera poeti [ang dikiberken, Tan Koen Si lantes mengarti bahoea itoe orang Europa soeda menjera kala, maka ia lantes prenta tentaranja brenti menjerang, dan sembari membri warta lebi djaoe pada Ang Thian Ohg di kota Ankeng.

Sasoedanja' slese mengoeroes laen-Iaen hal, Tan Koen Si lantes bikin perdjangdiian pada itoe orang Europa.

.

,.:

---

511

D atas moefaketnja itoe orang koelit poeti, itoe sekalla~

m~~'Am jang tadinja ada di pindjem

"oleh

Gouw L~IJ

boeat membasmi tentaranja Thian Kqk, se~arang be.'bah~

djadi kapoenja'annja barisannja Ang ~hlan ?ng. Lebl djaoe Tan Koen SI lantes kasi mengartt pada ltoe orang Europa, jang ia tlada boleh menoeloeng poela pada ka-

radja'an Tjeng.

.

. '.

Itoe orang

Europa

berdjangdji nanti perhatiken apa jang telah didjangdjiken-

,

,

Toko fJ DJ;'ukkeri) LIE TEK LONG

BATAVIA Telefoon 564

... .

. .

I

(20)

..

XXIV

Siauw Ong Hoei reboet kota Tinkang _ Ang.~ioe ~joan tetepin kara- • ~

djaan di kota Kimleng.

, Ditjerita'in Tjian kan k tik ' aer telah dapet kameng

, oeI a dapet denger pasoekal}

aken .maloemken pran

a~~a~,

ia lantes ambil katetepan koetika itoe Ang Thi;n On

ar~tan

pad,amoesoe. Tapi ada di blakangnja lantes g

J~ng

,memang kabetoelan digoenaken boeat menjera metnanJa trpoe apa jang boleh

, ng eroes pada

Koehka sang tjoekon m . , moesoe, lantes menjaoet' seka iJ.g enanja begltoe, Tjian Kang jang boleh dipake'," r ng akoesoeda sedia satoetipoe , Sa'abisnja oetjapken itoe perkata'an . ' nngkes, Tjian Kang I t Jang pendek darn moendoerken pasoekan parn

aes,kaloearken prenta,

tj~pet

, , ngnJa, .

Ang 1 hian Ong jang tiada menes-u .

st'telah meliat dengen ti d mengarh maksoednja ora.ng, la a ada kadl di . Kang hendak moendoerin a k Jaran~pa-apaTjian.

nanja: sedari kita ~ soe an prang, la'Iantes

.me-

SOksion;, marika

poe~~e~~~i pasoeka~ d~pet

ambil

k~ta

blra, terlebi lagi ini waktoe

s~~:a dJad~

begitoe goem- 'soeda beroleh kamenan an d" a poenia pasoekan aer-

koeJijoeng tiada ada I gt' Jlka dengen sakoenjoeng- bahaja, Sianseng

henda~n

arandapa,

ja~~

boleh mendjadi

k moen oerrn irn pasoeka

a oe merasa kwatir sekali hal in' , . . n prang, poenja hati nanti mendjad] k I tl

~anh memb~kJn

rnarika

S d . aoe ,

• e an akoe toeroet sa T"

blon perna ada satoe akt al! Ong dalem ini gerakan,. wa oe akoe mint doei pasoekan prang" kat T" .a.moen oerken-

, a jran Kang: .fatsal prang tiada

-

\

- 513 -

mengoendjoek boeat orang.berlakoe satoe. djalan sadja.

Ini 0'roesan boeat sekarang memang tiada kaHatannjata, tapl:kamoedian nanti kasi liat roepanja dengen terang.

Kenapatah Taij Ong moesti merasa takoet lagi?~

Ang Thian Ong denger Tjian Kang kata begitoe, sa- soenggoenja ia tiada mengarti apa jang itoe Koensoe hendak maksoedken'lantaran la sendiri sedeng ada di dalem kagelapan dengen orang poenja maksoed, laloe tiada brani menbanta lagi. Begitoelah ia lantes menoeroet sebagimana Tjian Kang poenja maoe, jaitoe moendoerin tentaranja.

Lantaran liat dengen tiada lantaran apa-apa itoe pa- soekan tentara oleh Tjian Kang telah diprenta moendoer, itoe waktoe dalem pasoekan tentara ada terdjadi omongan [ang tiada enak boeat adresnja itoe Koensoe, tapi Tjian Kang jang memang taoe bahoea itoe orang-orang tiada ada jang mengarti dengen lapoenja maksoed, soedapoe- ra-poeratiada dapet dengermarika poerija omongan itoe.

Setelah Hoe pasoekan tentara soedamoendoersepoeloe paal djaoenja, Tjian Kang lantes prenta diriken pasang- grahan, sembari prenta tentaranja masak nasi.

Tentang moendoernja pasoekan Ang Thian Ong, ini hal telah ada jang sampeken warta padaSlangEng,[ang lantes hendak komendir pasoekannja pergi memboeroe pada moesce. Tapi ia dapet inget sebalikan dan berkata dalern hati sendiri: .Dalem sabegitoe djaoe jang telah diliat, njatalah Tjian Kang ada saorang jang berakal se- kali, dengen moendoerin tentaranja sakoenjoeng-koe- njoeng, akoe merasa kwatir sekali ia ada mengatoer satoe tlpoe boeat djebak.pada koe, Ah, lebi back akoe djaga dengen keras akoe poena tempat, dan boeat dapet taoe begimana gerakan moesoe, baek prenta satoe or, ng pergi

• intip padanja."

Ang Sioe Tjoan. 33.

I

(21)

- 514 -

Setelah sampe pada besok harinja, satoe djoeroe kabar dateng menbri warta poela, bahoea pasoekan Ang telah bergerak pergi moendoer lagi, hat manasoeda mernbikln Siang Eng djadi kwatir sekali, dan tiada dapet tebak

nioesoe poenja maksoed.

Selagi Siang Eng ada di dalem kakwatiran, sakoenjoeng- koenjoeng Tjongpeng Thio Kok Liang dateng masoek ka dalem pasanggrahannja, dan sasoedanja masing-masing berdoedoek. Siang Eng lantes menanja pada itoe anak angkatnja dan berkata:

nAnakkoe, kaoe dengen sendirian

dateng ka mari, apatah brangkali kau hendak menerima aken oedak pada tentaranja Ang Thian Ong jang sedeng

moendoer?"

. .

.Betoell" Saoet Thio Kok Liang dengen tjepet: .Kerna moesti di'inget, saben kali prang kita poenja pasoekan selaloe mendapet

kakala'an,

Sekarang kabetoelan kita dapet tempo jang begini baek,sasoenggoenjasajang sekali kaloe kit.,,, kasi Iiwat dengen pertjoema, maka itoe, menoe- roet akoe poenja rasa, paling baek kedjar padanja, kerna kaloe dalern ini pangoedakan

'kila beroleh kamenangan

besar, tentoe masi ada djalan boeat mendjagateroes pada kota Kimleng."

.Dalem sebagitoe djaoe jang akoe telah dapet taoe, sedari Ang Thian Ong dapet ambil kota Boetjiang, ia poenja ka'ada'an djadi semingkin tegoe. Terlebi lagi sekarang ia soeda dapet ambil kota Ankeng, persedia'an ramsoem sampe tjoekoep, dari itoe, satoe hat jang tiada boleh djadi ia moendoerin tentaranja, hlnggaakoe kwatir sekali djika kita kedjer padanja, nanti kena terdjebak ka dalem ia orang poenja tipoe."

.Inilah satoe hat jang tiada boleh djadiI Pada masa ini sekalian ambtenaar civiel dan militair soeda berkoem- poel djadi satoe sama Ouw Lim Ek di kota Gaktjioe.

Sedeng dengen adanja Ki Sian poenja pasoekan prang

- 515-

.

di kota Tjapllang, toch ia masi laloeasa minilik lebi djaoe ka'ada'an di

rota Boetjiang. Djadi,djikabener moendoernja

pasoekan Ang ini hendak doedoekin Boctjiang boeat men- djadi ia

-poenja poko, kaloe kila tiada pergi boeroe pada- nj~,

adalah djadi separo menoelocng padanja."

Sablonnja Siang Eng membri poetoesan atas pikirannja

ltoe. Thio Kok Liang lanles berkata lagi: .Sabetoelnja, dalem

'

brapa hari dimoeka moesoe socda moesti rnoen-

doer~en

pasoekannja. Tapi lantaran marika taoe jang ia

poenja

doea barisan tiada bisa saling mcnoeloeng, dan slempang nanti Goanswe bokongpadanja, hingga sekararig, dengen dapet bantoeannja ia poenja pasoekan aer,

moesoe

kira, jang ia boleh moendoer dengen tiada merasa kwatir lagi. Dari iloe, tiada bolch djadi moesoe ada atoer tipoe boeat djebak pada kita."

Selagi marika itoe mendoega-doega ka'ada'an moesoe.

:

Sako~njoeng-koenjoeng

satoe pengawal dateng membri taoe, Kang Tlong Goan ada kirim orangnja jang minta ketemoe pada Siang Eng, jang slgra djoega Siang Eng prenta ito orang soeroean silaken masoek.

!toe orang boekannja laen, jalah ada soedara moeda dari l':ang Tiong Goan jang bernama Kang Ttong Siok.

Begitoelah, setelah ia berdjoempa pada Siang Eng, sa- blonnja iloe pembesar berkata apa-apa, ia laloe menanja lebi doeloe dan berkata: .Apatah Goanswe dapet taoe djoega bahoea pasoekan AngThian Ong telah mocndoer?"

nKenapatah akoe tiada taoe t" saoet Siang Eng: •Tapi kaloe akoe soeda antepin sadja ia pergi maboer, adalah lantaran akoe slempang moesoe nanti ada atoer tipoe boeat klaboein pada kita."

Sa'abisnja berkata begitoe, Siang Eng laloe toetoerken pada Kang Tiong Siok begimana dengen maksoednja

Thio Kok Liang.

.

.Dari apa jang akoe poenjasoedara teiah dapet denger,"

i I

I

I

I

~i

I

I .

(22)

- 516 - ,

kata Kang Tiong Siok: "Vo Sioe Tjeng poenja ka'ada'an di kota Boetjiang ada sanget berbahaja, hal mana, Ang

Sioe "T joan~jang telah dapet ini kabar, hingga djad~

begitoe kwatir itoe kota jang baroe dapet diambH nanti' kena direboet kombali, maka itoe ia soeda moendoerin·

pasoekannja. Tapi, maski begitoe, dalem hal ini akoe sendiri tiada brani membri poetoesan begimana jang

mendjadi baeknja." .

"Tapi begimana dengen Tjiok-he poenja pengliatan?'"

menanja poela Siang Eng.

"DJi k!1 moesoe moendoer dengen poera-poera sadja, kaloekita kedjer padanja, pastikila kena ia poenja

tipde,"

kata Kang.TiongSiok:• Tapi kaloe moesoe dengensasoeng- goenja telah moendoer,mernang sabenernja tiada boleh bikin Hang ini satoe tempo jang begitoe baek, Djika inenoeroet akoe poenja pengllatan jang tjoepet, paling baek petja kita poenja barisan'dj adi doea pasoekan. Djika Goanswe jang pergi memboeroepada moesoe, Thio Tjiang- koen poenja pasoekan djangan bergerak, hanja boeat djadi sadja sebagi penoeloeng di sebla blakang; dengen djalan begini akoe rasa tiada boleh djadi kapiran. Tjoe ma blon taoe begimana dengen Goanswe poenja pikiran ?"' Slang Eng merasa setoedjoe dengen bitjaranja Kang Tiong Siok, dan selagi ia maoe membri prenta, kombali srtoe djoeroe kabar dateng membri warta, bahoea pasoe- kan Ang Thian Ong soeda bergerak lagi pergi moendoer•

• Tenlara rnoesoe moendoernja ada begltoe pelahan,"

kata Thio Kok Liang: "adalah lantaran ia takoet kita dengen sakoenjoeng-koenjoeng meriiboeroe padanja. Ma- ka itoe, tiada.lebi baek lekas siapken pasoekan tentara

pergi oedak." ,

Siang Eng jang koetika iloe soeda tetep pikirannja, antes siapin pasoekan besar pergi mernboeroe pada ten- taranja Ang Thlan Ong, sembari membri prenta pada

- 517 -

, Kang Tiong Siok pergi balik poelang membri taoe pada ,Kang Tion~ Goan, jang diprenta di sepandjang djalan mentjari taoe ka'ada'an moesoe, dan minta Kang Tiong Goan siapin tentaranja boeat membantoedisebla blakang.

Setelah Kang Tiong Siok pergi, Thio Kok L1ang djoega lantes tjepet poelang ka pasanggrahannja sendiri, dan • Ialoe atoer pasoekannja, jang diprenta oleh Siang Eng berdjalan di sebla depan, boeat memboeroe pada pasoe- kannja Ang Thian Ong.

Samentara iloe Tjian Kang jang beroentoen-roentoen doea hari telah moendoerin tentaranja dengenplahan- pelahan, dan sabentar moendoersabentar brenti. Begi- toelah pada satoe hari, dengen sakoenjoeng-koenjoeng ia koempoelin sekalian panglimaaken menerima ia poenja prenta, dan lantes berkata lebi djaoe pada iloe sekalian pangllma: "Kita poenja kelakoean jang begiloe mendadak moendoerin pasoekan prang, akoe taoe pasti Siang Eng kira jang kita ada merasa kwatir dengen ka'ada'an di _ kota Boetjiang jang terantjern bahaja. Dari itoe tentoe Ia dateng memboeroe pada kita. Sekarang akoe rasa

~oeda dateng tempo jang baek boeat tipoe pada moesoe soepaja ia kena masoek dalem akoe poenja djebakan.

Tjoba kaloe akoe tlada berlakoe begini, pasti moesoe tinggal mendjaga sadja pada ia poenja pasanggrahan sendiri, hingga kaloe kita menjerang pada moesoe di waktoe begiloe, pertjoema sadja membikin tjape pada kita poenja tentara, sedeng boeat ambil kamenangan ini- Jah ada soesa sekall, HaI Dasar moesoe soeda moesti kena ka dalem akoe poenja djebakanI" ',

Sa'abisnja berkata begitoe, Tjian Kang lantes panggil Tjio Tat Kaij dan berkata: " Tjio Hengte boleh komendir doea riboe tentara, kira-kira doea poeloe paal terpisa dari sini, boleh pili satoe ternpat jang lebet aken sem- boeniken tentara di sltoe, dan kaloe liat Siang Eng poenja

11

I

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :