• No results found

Tjerita satoe prampoewan )jang gaga.^

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tjerita satoe prampoewan )jang gaga.^ "

Copied!
63
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)
(2)

..ii >

>!^V ' V- -"^ #3k

' • • '^'l'-' k-

r^lfT •&

.'^i*'" •" .•^-.' ,'W' -• V;. .', 7'

• • f » i S ,

vp.. S -"t

f' ., /

• \ • *•» '"•

• yl?-

• ^ •!'• '/ ' i-' • -•-S",''' '

'•^'/ . •' ..

•ii W'- 'i. ƒ. • , • 7,, -s'-" /<;

* • •" *^'- _ *

A

-

'v '*..<'ï ' ' ' •' ' '. 1 v • / • '•'w*

l®^355^

i : r-

: ' V IÂ -Is • •' '

(3)

i 0095 3073

m

2

1

(4)
(5)
(6)

ntd'.KIlAKht !. I ' K K ^ C O >

s It f r h a J a . éû/

Tjerita satoe prampoewan )jang gaga.^

' y / -

y

SWATOE TJERITA SASOENGQOENJA BAGOES DAN RAME.

jjang gaga^ . .

i l' o à

^

^

1 -RSALIN DARI BOEKOE TJERITA TlONOHOA OLEH LIE SWIE GOAN.

Het autersrecht op dit verhaal, is aan de uitgevers voorbeiiouden.

DIKLOEARKEN DAN DL TJ1TAK OLEH KANTOOR TJITAK LIE TEK LONG,

PINTOE-BESAR BATAVIA.

1915.

(7)
(8)

SATOE PRAMPOEAN JANG GAGA.

Sedi sanget kedengeran satoe orang menangis di dalem praoe iang ada di soengéi, ratapan itoe orang swaranja ada sebagi satoe anak prampoean;

penjalin merasa perloe boeat moendoer brapa tindak dalem ini tjerita, boeat terangken pada pen'batja siapa adanja itoe orang iang menangis begitoe sedi.

Suei; Hong, demikianlah namaiija itoe orang iang menangis di dalem praoe ada Tjwa Boe poenja Tjiankini Siotjia iang oesianja bairoe 15 tahon, parasnja ada amat eilok, siapa sadja iang liat, apa poelah lelaki hidotn«; poeti djikaloe meliat ini nona hatinja tentoe djadi tak-tik-tok dan ingin boeat ambil ia djadi istrinja.

Tjwa Boe ada pendoedoek residentie Tjoei Anhoe, provincie Tit Lee ada mamegang djabatan Tjehoei. Ini ambtenaar ada seorang iang tida bole di bilang miskin, ia ada soeka sekali mi- noem arak, djikaloe ia meliat arak apa bila blon me- ngiroep, hatinja blon merasa poeas. Lantaran Tjwa Boe soeka sekali sama minoeman maka pendoe­

doek di sitoe panggil ia Tjwa Tjioe Koeij. Istrinja

(9)

Tian Si namanja, djoega tida beda sebagi swa- minja ada soeka minoem.arak, iiingga kadoewa laki istri ini ada bersob&t ketuai pada arak.

Tjwa Boe ada mempoenjai tiga anak, kasatoe ia itoe Soeij Hong, kadoewa Tjoe dan iang katiga Lok. Tjoe dan Lok masi ketjil. Soeij Hong ada satoe anak prampoean iang berotak terang, ilmoe soerat, menjair dan bikin peroendingan ia ada pan- de. Di dalem roema poenja oeroesan semoea ia iang misti taoe, ajah dan iboenja sore pagi minoeni arak sadja dengen senang; Soeij Hong sering kasi nasehat pada kadoea orang toeanja itoe, soep?ia djangan banjak makan arak, tapi ini kadoea orang toea soeda tida maoe danger nasehat anaknji lang baik itoe.

Djalannja tjerita saija misti adjak lebi doeloe pembatja aken tengok pada orang se" Tjouw nama Kwi iang ada satoe orang miskin dan roemanja ada deket pada roema Tjwa Boe, mask! poen MAKAN PAGI TIDA SORE tapi ia ada radjin bladjar, Tjwa Boe ada kesian pada Tjouw Kwi, sering-sering kasi ongkost boeat kaperioeannja, kemodian ia broentoeng ada mamegang djabatan Peng Pouw Siangsoe (Departement van oorlog).

Boedinja Tjwa Boe iang ia trima boekannja ke­

tjil selaloe ia ingin membales. Ia ingin boeat tengok pada Tjwa Boe aken di adjak ka Ouw Kong boeat djadi panglima perang.

(10)

— 3 —

Niatannja soeda tetep, maka ia prenta satoe orang bawa soerat pada Tjwa Boe.

Tjwa Boe mendapet soeratnja Tjouw Kwi dalem hatinja merasa girang, ia berdami pada istrinja boeat m2mili hari baik, aken brangkat kesana.

Soeij Hong soeda tjega maksoed ajah-bonda- nja dengen berkata ;

„Mamegang djabatan panglima praiag boekan djabatan ketjil, dan kaloe lagi sedeng madep di medan perang djiwa senantiasa ada, di dalem ba- haja, apa lagi ada begitoe djaoe dari roema sendiri, sebagi sekarang ajah di roema saban hari soeka minoem arak, itoelah tida djadi apa, tapi kaloe djadi panglima perang ajah maoe berlakoe begitoe sadja, tentoe djadi kepiran, djoega taro tiada betoel begitoe masi ada laen halangan, ialah kaloe di perdjalanan kena ada perampok dan lain-lain bahaja, kaloe ajah lagi sedang mabok boekantah seraken diri mati tida kroewan ? Dan, kata poê­

la Soeij Hong dengen menjataken pikirannja lebi djaoe : ,,menoeroet anak poenja pengliatan jang bodo, tida lebi baik ajah dijem-dijem di roema sadja dengen senang."

„Pribasa ada di bilang", sahoet Tjwa Boe :

„arak ada di kepala djedjantoeng, perkara di dalem peroet, tida oesa di ambil poesing, akoe soeka minoem arak lantaran tida poenja kerdjaän. Tjouw Siangsoe ada begitoe baik soeda prenta orang

(11)

dateng oendang akoe, djikaloe akoe tida pegi djadi tida enak, sama djoega kita tampik oendangan orang, akoe sendiri ada poenja pikiran, kaoe djangan tjega niatkoe

„Ajah, ajah, kaloe niaoe pegi," kata Soeij Hong setelah meliat ajahnja tida toeroet nasehatnja :

„misti boeang doeloe itoe tabeat minoem arak, baroelah anak poenja hati tida kwatir

„Akoe minoem sedikit sadja soeda."

Esok harinja ia lantas prenta orangnja bernama Tjwa IJong panggil praoe, dan bena-in segala barang jang perloe di bawa lantas di kontji, prenta satoe orang boeat djaga. Arak jang djadi sobatnja poen tida ketinggalan boeat di djalan.

Sesoedanja memili hari ia lantas adjak kaloe- warganja boeat brangkat.

* *

Sjhadan Tan Siauw Soe ia ini ada pendoedoek Tje Anhoe, oesianja tiga poeloe tahon dari Jang Tjioe. Ini orang pembatja, ada satoe badjak jang mempoenjai 7 temen jang djadi kawannja ; jang kasatoe bernama Tjo Pek Ban, kadoea Lie Si Tjoe, katiga Sim Tiat Haij, ka-ampätTaij Siauw Goan, kalima Ho Long Tjoe, ka-anem le Kap Pak, dan katoedjoe Leng Sia Tji. Ini toedjoe orang ada sanget kedjam, di soengei ia ada meliat praoe lagi sedang berdjalan, di mana keliatan babekel- lannja ada banjak, hatinja ingin sekali poenjaken

(12)

— 5 —

itoe barang-barang, apa poêla ia telah dapet liat Soeij Hong Siotjia poenja roman eiiok, hatinja merasa tjinta banget ingin ambil boeat djadi istrinja.

Itoe tempo soeda sampe di Oeij Tjioe, itoe ka­

wanan badjak soeda pada pating karoewer ber- dami boeat toeroenken tangan pada Tjwa Boe.

„Ia itoe ada panglima perang poenja toeroenan, lagi ia ada bawa banjak orang," kata itoe kawanan badjak: „kita orang misti berlakoe hati-hati."

„Itoe Tjwa Tjioe Koeij," kata Tan Siauw Soe :

„kaloe kita maoein ada gampang sekali, toenggoe ia soeda mabok baroe kita orang toeroenin tangan, dan rampok anaknja boeat djadi akoe poenja istri." Sesoedanj? berdami soeda sampe di beneran moeloet soengei Oeij Tjioe. Itoe kawan- nan badjak lantas pada makan minoem kemodian lantas pasang lajar.

Itoe tempo kebenaran tanggai 15 boelan poer- nama jang sedang mamentjarken sinarnja pating karedep kamoeka boemi ada terang bendrang se­

bagi djoega adanja siang, senang banget bagi orang jang ada di dalern praoe sambil meman­

dang pada itoe lampoe doenia.

Tan Siauw Soe prenta orangnja mamegang pekakas. Masing-masing soeda mamegang pe- kakas lantas madjoe ka depan praoenja Tjwa Boe.

Di loear praoe ada satoe orangnja Tjwa Boe, soeda tida di kasi tempo boeat menapas lagi, laloe di kampak kepalanja hingga terbela doea.

(13)

Oraiig-orangnja Tjwa Boe pikir niadjikannja ada saorang jang toeroenan panglima perang, moestail nanti ada perampok brani, tapi itoe se­

kalian kawanan badjak soeda pada masoekbero- bosan ka dalem praoe. Tjwa Boe lagi sedang sinting.

„Akoe poenja lo-ia di sini siapa jang brani djalanken kedjahatan ? " kata orangnja Tjwa Boe.

Tapi tida di njana sekali Sim Tiat Haij lebi siang soeda djatoken kampaknja di kepalanja Tjwa Boe, tida tempo hagi djiwanja melajang katjakrawaal.

Orang-orangnja Tjwa Boe lelaki prampoean soeda pada berloetoet dengen kloearken swara menangis moehoen di kesianken, tapi setelah itoe orang-orang meliat Tan Siauw Soe ada orang satoe kampoeng hatinja tida bagitoe takoet. Tida di doega sekali kepalanja itoe orang-orang soeda di kedja terpisa dari badannja, kemodian Tjwa Hoe- djin dan doea anaknja di bikin habis djiwanja, melainken Soeij Hong Siotjia tinggal sendirian, ia liat ajah-bonda, doea soedara dan boedak-boe- daknja soeda pada mati, ia tinggal sendiri ia pikir tida bole tiada ia poen tentoe djadi oempannja itoe kampak, ia lantas kloear dari dalem praoe' hendak menerdjoen kadalem aer, tapi soeda dapet di liat oleh Tan Siauw Soe jang lantas peloek pada Soeij Hong dengen kentjeng.

Moeloetnja Soeij Hong soeda djadi memaki kalang-kaboet pada itoe kawanan badjak, itoe ka-

(14)

- 7 -

wan badjak soeda tengoki maoe batjok kepala Soeij Hong dengen kampak, tapi soeda di tjega oleii Tan Siauw Soe sambil berkata :

„Adinda sekalian djangan toeroetken napsoe, kaoe brame pandanglah padakoe, akoe nanti inget kaoe sekalian ampoenja boedi."

Itoe kawanan perampok baroe pada dijem tida brani bergerak.

Soeij Hong menangis menggeroeng-geroeng de- ngen swara jang menjataken sedinja hati.

„Djikaloe akoe mati," berpikir Soeij Hong,

„seroema tangga poenja moesoe siapa iang nanti bales? Biarlah sekarang akoe tahan ini kasang- saraän, kemodian kaloe akoe soeda bales ini moe­

soe, baroe akoe djalan boeat soesoel ajah dan iboe- koe djoega masi blon laat."

Pikirannja soeda tetep ia lantas brenti menangis.

Tan Siauw Soe lantas prenta angkoet itoe tromol jang berisi, dan barang-barang.

„Adinda sekalian," kata Tan Siauw Soe pada kawannja: „ini malem kabeneran ada tanggal 15, ada hari jang paling baik, biarlah sekarang sadja akoe djadiken ini nikahan, kaoe sekalian bole makan dan minoem sepoeas-poeasnja."

„Betoel," kata jang lain.

Tjwa Boe poenja arak iang ia bekel ada ba­

njak marika itoe lantas pada makan minoem de- ngen girang:

(15)

Tan Siauw Soe pondong Tjwa Siotjia di bawa ka dalem praoe dan di kontji dari dalem kemo- dian ia balik lagi sama kawan-kawannja minoem.

Brapa poeloe tjawan arak soeda masoek dalem peroetnja Tan Siauw Soe jang lantas mengadoek hingga ia djadi mabok loepa daratan.

„Kita orang minoem troesa di temenken," kata berame orang pada Tan Siauw Soe ; „lekas twako masoek ka kamar penganten."

Tan Siauw Soe mendenger begitoe lantas ma­

soek kadalem praoe dan kontji pintoe kentjeng- kentjeng, ia djatoken kepalanja di atas randjïmg, se­

perti djoega anak-anakan ia tidoermengeros-geros Soeij Hong di pinggir randjang menangis tida brentinja.

Itoe orang-orang di loear praoe makan minoem sambil tertawa-tertawa kemodian pada berkata:

„Tan Twako sekarang di dalem lagi sedang bersenang-senang tidoer."

„Ia di dalem sedang bersenang-senang, kita poen lagi bersenang-senang plesir, tapi masi ge- dean ia senangnja," kata Sim Hwat Haij, pribasa ada kata: „potong poehoen kaloe tida digali de- ngen akarnja, tentoe bisa bersemi lagi, boenoe orang kaloe tida di habisken seroema tangga, masalah jang idoep maoe soeda ? Dan moestail maoe dengen moesoe djadi swami-istri, manakala di bawa ka pasar djikaloe ia tjatjalawakan

(16)

— 9 -

berkaok tentoe orang nanti koempoel maoe taoe sebabnja, ia nanti bilang begitoe-begitoe, apatah kita tida tjilaka ? Hai, heran bolenja ia tida pikir pandjang".

„Oh kaloe menoeroet kaoe poenja omongan benar sekali," kata Lie Si Tjoe : „djikaloe begitoe sekarang Tan Twako lagi sedang senang, mana lebi baik kita orang bagi sadja itoe barang-barang dan kita orang maboer dari sini, soepaja tida dapet itoe bahaja."

„Betoel", kata jang laen.

Tromol jang ada terisi barang-barang berharga lantas pada di boeka, dan bagi itoe barang mas inten dan oewang, masing-masing lantas padapegi.

Koetika esok harinja Tan Siauw Soe maboknja soeda ilang lantas bangoen dan kloear ia me­

nengok ka kanan kiri kawannja soeda tida ada bajangan-bajangannja, matjem barang-barang poen soeda loedes, hatinja merasa sanget mendongkol tapi ia tida brani mengomel.

„Betoel, ia liat akoe dengen siotjia maoe kawin ia kwatir dirinja dapet bahaja, maka ia soeda pada maboer sekarang," berpikir Tan Siauw S o e ;

„tinggal sendirian, tjara bagimana akoe bisa dja- lanken ini praoe ? kaloe dijem sadja di sini, sang peroet kapengen makan tida poenja oewang, djikaloe akoe naek pegi tjari kerdjaän akoe kwatir kaloe sampe di pasar, ini siotjia nanti gageroän

(17)

dan orang tentoe tangkep padakoe, kaloe akoe tinggal ia sendirian ach djoega tida bole."

Sesoedanja ia memikir poeter-balik kamoedian ia ambil satoe tambang, hampiri pada siotjia iang ia lantas iket lehernja siotjia, Soeij Hong djadi berontak-rontak hingga Soeij Hong soeda tida bisa berkoetik lagi baroe ia lepas itoe tambang ke- modian ia lari pegi.

Dasar blon tachdirnja Soeij Hong misti mati, itoe tambang setelah di lepas soeda djadi kendor, napasnja soeda moelai kerdja lagi, kemodian ia djaditariknapas sambil kloeärken perkataä«: „ajah."

Kemodian ia boeka matanja, ia tjelingoekan menengok kasana-sini, itoe kawanan badjak soeda tida keliatan, kamodian ia djadi menangis. Se- bagimana pembatja taoe jang permoela dalem ini tjerita saja telah toetoerken.

Sedang ia meratap-ratap, mendadakan ia dapet denger ada soewara orang mengomong, ia djadi brenti menangis, ia denger itoe anak praoe pada mengomong, baroe ia taoe itoe praoe boekan praoe badjak, ia lantas bertreak-treak minta toeloeng.

Itoe orang-orang dalem praoe pada kaget se­

telah ia meliat satoe nona jang berparas eilok lagi sedang meratap-ratap.

Itoe orang-orang lantas menanja apa jang djadi lantaran maka itoe siotjia menangis begitoe sedi.

(18)

— I I —

Tjwa Siotjia lantas toetoerken satoe persafoe apa jang telah kedjadian.

Anak praoe semoea pada merasa kesian pada itoe Siotjia.

Di dalem itoe praoe ada satoe orang jang roe- panja ada sebagi satôe soedagar, Siotjia lantas mengadep pada itoe orang berloetoet dengen me­

nangis. Itoe orang lantas bangoenk^n sambil berkata : '

„Troesäh djalanken pradatan begitoe hormat, siotjia, silahkenlah tjerita apa jang djadi sebab maka kaoe begitoe sedi?"

„Akoe moehoen toewan toeloeng pada koe jang sedang katimpa bahaja", sahoet Tjwa Siotjia dengen swara jang mengantjoerken hati : „Akoe harep kaoe toeloeng anter akoe ka kantoor boeat bales itoe moesoe." Sehabisnja berkata Tjwa Siotjia lantas toetoerken satoe persatoe ketjilaka- an apa jang djato pada kaloewarganja.

„Boeat kaoe poenja boedi toewan." kata poela Tjwa Siotjia: „Seblonnja akoe hatoerken trima kasi, dan saoemoer hidoep akç>e nanti inget kaoe poenja kemoerahan hati."

„Siotjia djangan kwatir", kata itoe orang:

„Itoe bangsat pegi tentoe blon djaoe, djikaloe berlakoe terboeroe-boeroe, kaoe pegi kelak tentoe ia pada lari (boebar), maka itoe kita misti tjari sadja doeloe dengen plahan."

(19)

Tjwa Sioljia lantas mengoetjap trïma kasi de- ngen aer mata mengoetjoer deres.

Itoe orang lantas prenta boedjangnja adjak Siotjia masoek ka dalem praoe.

Idjinkenlah pembatja boeat saja terangken siapa adanja itoe orang. Itoe orang se" He bernama Hok ada pendoedoek residentie Han Jang-hoe, ia ada satoe soedagar, itoe waktoe ia baroe maoe poelang abis beli barang; mendadak ia ketemoe pada Tjwa Siotjia ijang katerdjang bahaja.

Tjwa Siotjia menangis soeda brenti, He Hok merasa mengiler meliat parasnja Tjwa Siotjia sebagi djoega adanja kembang, kemodian ia djadi berkata :

„Akoe ada omongan jang hendak di berdami- ken, tadi akoe bilang pada Siotjia maoe piahan- plahan boeat tjari, sekarang lantaran ada ditenga perdjalan, apa lagi akoe ada bawa barang djadi kaloe kita pegi, ini barang akoe kwatir pada ilang, akoe pikir lebi baik Siotjia ikoet akoe poelang doeloe boeat anterin barang, kemodian baroe kita balik lagi tjari padanja, blon taoe Siotjia poenja maksoed bagimana ? " Kata poela He Hok sambil teroesken bitjaranja : „Ini waktoe djikaloe akoe kirim, akoe kwatir boeat siotjia poenja diri, dan di akoe poenja roema kebetoe- lan tida poenja istri, djikaloe siotjia soedi boeat menika padakoe, kemodian baroe kita orang bales

(20)

- n —

siotjia poenja moesoe, dan dengen soenggoe fiatf akoe nanti toeloeng boeat bales itoe segala ka­

wanan badjak, belon taoe siotjia soedi atawa tida?"

Tjwa Siotjia mendengar itoe orang poenja omongan dalem hatinja berpikir:

„Ketjilakaän jang satoe blon terbales, menda- dakan ketemoe ini orang berhati tida baik, aijah- poenja moesoe ada perkara besar, djiwa sendiri ada perkara ketjil, boeat bersiken diri toenggoe kaloe moesoe ajah-bondakoe soeda terbales djoega bole."

Sehabisnja berpikir ia lantas berkata pada He Hok:

„Djikaloe toewan maoe trima akoe poenja diri boeat djadi toewan poenja toekang sapoe dengen girang hati akoe toeroet, melainken kaloe toewan betoel dengen soenggoe hati maoe toeloeng akoe poenja diri dan maoe toeloeng baies moesoe ajah-bondakoe, akoe harep toewan soempa doeloe baroe akoe pertjaija." He Hok lantas berloetoet dengen mengangkat soempa seraja katanja : „Akoe He Hok djikaloe soeda kawin sama siotjia, akoe bikin sia-sia dan tida bales siotjia poenja moesoe dengen soenggoe hati, biarlah akoe mati di kali.'

Sehabisnja mengangkat soempa lantas prenta toekang praoe pegi beli arak dan daging, semoea pada bersoeka-soeka hati. He Hok soeda berdjoesta pada Tjoa Siotjia ia bilang tida poenja istri, lantaran

(21)

ran ia kwatîr Tjwa Siotjia tida maoe toeroet, koefika soeda sampe ka tempatnja, He Hok takoet pada istrinja, tida brani bawa Soeij Hong karoemanja, dengen dijem-dijem tjari tempat boeat Soeij Hong tinggal.

Istrinja He Hok dapet kabar jang swaminja ada poenja bini moeda, tapi ia poera-poera tida taoe, sesampenja ia poenja swami karoemanja, dengen manis ia lajanin minoem arak, si swami merasa senang sekali melihat laga sang istri begitoe tjinta padanja, dengen tida poenja hati tjoeriga ia mi­

noem sadja hingga mabok.

Sang istri lantas masoeki ka dalem kamar de­

ngen dijem-dijem ia doedoek djoli pegi ka Soeij Hong poenja tempat tinggal, setelah ia ketemoe dengen Soeij Hong, di mana ia liat Soeij Hong

i begitoe eilok, dengen manis ia berkata: „Kedja 1 orang djadi kepiran, masa kwadjin soeda ka- ' win istrinja tida di bawa poelang, hanja ia toenda ' di sini, tjoba kaloe orang loear taoe boekantah 1 akoe djadi maloe, makan kaga makan di sana ' sama-sama."

Soeij Hong liat istrinja poenja roepah begitoe baik, dateng hendak adjak ia pinda di mana ia

^ brani menolak, ia lantas bena-benaken segala I barangnja naik ka djoli.

' Apakah benar istrinja He Hok maoe bawah 'l poelang pada Soeij Hong? Oh tida pembatja

(22)

— 15 -

hanja ia soeda bawa dan djoeal ka praoe hina, Sesampenja di itoe praoe Soeij Hong liat itoe hoe-^

djin soeda tida keliatan ia baroe taoe iang ia soeda di akali, ia lantas lepas swara menangis dengen sedi, dan pikirannja soeda djadi pendek ia hen­

dak boewang diri kadalem soengei, tapi soeda dapet di toeloeng oleh anak praoe iang lantas di masoekin ka dalem praoe.

Istrinja He Hok sehabisnja mendjoeal Soeij Hong, barang-barangnja Soeij Hong ia lantas bawa poelang, djoestroe He Hok baroe ilang maboknja, dan baroe mendoesin dari tidoernja, deng«n tida tempo lagi istrinja lantes memaki : , , 0 h bagoes betoel? Kaoe sering-sring kata tjinta banget pada koe, kaoe soeda kawin pada satoe nona iang botonja kabina-bina, sekarang kemana kaoe maoe tjari, akoe soeda djoeal."

He Hok iang mendjadi swami memang takoet pada si istri ia tida brani kata apa-apa.

Lantaran ia soempa hendak toeloeng bales moesoenja Soeij Hong, tapi ia poenja soempa boekan soenggoenja, hanja malainken ia hendak ambil atinja Soeij Hong sadja, soepaja maoe me- nika padanja, kemodian benar-benar ia mati di kali.

Istrinja kemodian menika lagi pada satoe lelaki boekan orang baik, dan itoe lelaki merasa soeda bosen lantas poen djoeal padanja kapraoe hina.

Prampoean gaga 2.

(23)

Mari pembatja kita liat Soeij Hong di dalem praoe hina dengen mengeroeng-geroeng, poetoes pangharepannja boeat bales moesoe kaioewarga- nja, kerna selaloe segala bahaja djato atas dirinja.

Koetika hari soeda djadi sore, Soeij Hong di soeroe samboet tetamoe tapi dengen keras Soeij Hong tida soedi boeat lakoeken itoe perboeatan hina.

„Djikaioe ia tida maoe trima tetamoe," kata jang poenja pada temennja : „Apa goena ia tinggal di s i n i ? "

Itoe mama lantaran gemas ia ada ingetan boeat pindaken djiwanja Tjwa Siotjia ka lain doenia, tapi ia kwatir nanti anak praoe dapet taoe, tentoe djadi tida baik, maka ia soeda tida brani boeat djalanken itoe perboeatan, ia rasa ada lebi baik bawa ka Boe Tjiang djoeal pada ka roema hina poenjanja orang se" Ong.

Pikirannja soeda tetep ia lantas bawa Soeij Hong aken di djoeal. Ong mama ada lebi kedjam, tapi toch ia tida berdaja boeat paksa Soeij Hong trima tetamoe.

Ouw Ja, dèmikianlah namanja ada pendoedoek Siauw Hin-hoe ia ini ada seorang jang soeka dengen kaeilokan, dan soeka djoega minoem arak, ia pegi ka itoe roema hina ia telah dapet liat roman Soeij Hong ada begitoe eilok, ia ingin beli boeat djadi goendik. Ong mama memang maoe djoeal

(24)

— 17 —

poeiah pada Soeij Hong, kebenaran ada Jang maoe beli.

Ia lantas berdami pada Ong Mama jang ia maoe beli pada Soeij Hong, dengen tida ada swatoe kaberatan Ong Mama soeda kasi.

Oiiw Ja lantas kawin pada Soeij Hong, tapi Soeij Hong soeda berkeras tida maoe lantaran soeda di beli dengen paksa, Ouw Ja masoek ka kamarnja dan prenta sedia arak. ^

Soeij Hong lantas menangis dengen sanget sedi tida brentinja.

„Nona," kata Ouw Ja sambil memboedjoek :

„lagi doeloean ada masoek golongan hina poenja perboeatan, nona tida soedi boeat lakoeken, hanja atjap kali nona menangis, sekarang dengen akoe soeda djadi swami-istri, ada brapa banjak poenja kebaikan, kenapa tinggal tetep nona menangis sadja, hatikoe tjemboeroean tentoe ada hal jang di genggem, jang kaoe boeat soesa hati, silahken kaoe tjeritaken pada a k o e ? Tihoe ada djadi akoe poenja familie, djikaloe ada apa perkara bole soeroe ia oeroes, kenapa si misti begitoe soesa hati."

Soeij Hong mendenger Ouw Ja kata begitoe, satoe persatoe apa jang telah kedjadian atas dirinja ia kasi taoe, kemodian ia berkata: „Kwadjin kaioe bisa bales hamba poenja moesoe, djangan kata

(25)

namanja djadi swami istri, biar djadi boedaicdjoega dengen segala senang hati nanti ai<oe toeroet."

„Oh nona ada satoe anak orang baii<-baik soeda ketemoe ini bahaja besar, soenggoe kedja hati koe poen mengikoet soesa hati, melainken ini perkara tida bisa boeat satoe hari bisa di lakoeken, toenggoe doeloe akoe panggil familie koe boeat oeroes ini perkara, kemodian kaloe itoe pendjahat soeda di tangkep, kaoe dan akoe baroe poelang ka Tje An."

Soeij Hong lantas berloetoet dengen hatoerken trima kasi sambil berkata : „Djikaloe kwadjin ada begitoe soenggoe hati boeat toeioeng bales seroema tangga koe posnja moesoe, soenggoe besar akoe menanggoeng kwadjin poenja boedi, jang tentoe akoe tida bisa bales."

Siapa nanti taoe Ou w Ja kloearken itoe omongan djoega melainken boeat boedjoek hatinja Soeij Hong sadja.

Soeda brapa hari tinggal di sitoe, kemodian Ouw Ja lantas panggil satoe praoe, bersama Soeij Hong brangkat poelang.

Sesampenja di ia poenja roema, istrinja Ouw Ja liat swaminja poelang bawa goendik, saban hari moeloetnja menjomel, Soeij Hong saban hari dapet labrakan. Djikaloe Ouw Ja masoek ka pangkengnja Soeij Hong, Soeij Hong sering tida maoe kasi; kaloe meliat Ouw Ja tida tidoer dengen

(26)

— 19 —

Soeij Hong, istrinja baroe dijem dan tida menjomel.

Soeij Hong tinggal disitoe soeda setenga tahon, Ouw Ja ada pikiran maoe peg! di kota radja—me­

mang soeda biasanja orang Siauw Hinhoe soeka pegi tjari kerdjaän, kaloe soeda dapet doelt pegi kakota radja beli pangkat.

Ouw Ja poen ada poenja niatan begitoe, ia lantas bilang pada sang istri. Sesoedanja mem- bekal oewang, dengen dijem-dijem ia adjak Soeij Hong pegi ; ia akali dan bilang pada Soeij Hong maoe pegi tjari itoe pendjahat. Soeij Hong kendati tida pertjaja tapi lantaran siang malem ia tIda loepa jang ia hendak bales seroema tangganja poenja moesoe, soeda djadi apa bole boeat ia ikoet djoega.

Sesoedanja mamili hari baik, Ouw Ja dengen Soeij Hong lantas naik praoe menoedjoe ka kota radja. Pada swatoe hari ia soeda sampe di kota radja, ia tjari tempat menginep, esok harinja ia pegi tjari satoe Tikwan jang memang ada djadi sobatnja, tapi tida di kira itoe Tikwan soeda satoe boelan lebi telah dapet sakit lantas mati, mendadakan ia telah ketemoe pada satoe orang jang ada djadi satoe kampoeng dengen ianja, lang soeda dapet pangkat melainken ia koerang oewang, ia soeda djoestain pada Ouw Ja, kaloe maoe beli pangkat oeangnja kasi ia sadja. Ouw Ja soeda gam­

pang pertjaja, dengen zonder ada poenja pikiran

(27)

lain, ia soeda serahlcen itoe oewangnja semoea.

Itoe orang soeda trima itoe oewang dengen girang ia lantas maboer, teroes tida keliatan mata idoengnja.

Ouw Ja menoenggoe tida djoega keliatan itoe sang sobat dateng kombali, ia menjesel jang ia soeda dengen gampang oewangnja di seraken pada lain orang, sekarang ia soeda djadi sänget merekpek, ia maoe balik ka kampoengnja soeda tida poenja oewang boeat ongkost.

Ia soeda tida ada poenja lain daja dari pada djadi bangsat, ia soeda bergaoelan dengen kawanan orang djahat.

Pada swatoe hari, ia soeda tida poenja akal lagi, pakeannja semoea soeda di djoeal abis, ia soeda sebagi djoega ajam terondol, melainken ia masi poenja Soeij Hong satoe orang, ia ada ingetan jang Soeij Hong maoe di lagaken djadi adenja, ia maoe gade atawa djoeal, melainken ia kwatir Soeij Hong tida maoe toeroet, tapi lantaran soeda tida poenja daja, maoe atawa tida kepaksa ia djadi berkata pada Soeij Hong seraja katanja: „Nona jang tertjinta, doeloewan akoe adjak kaoe kasini, akoe ada ingetan berangkali bisa dapet pangkat, kemodian baroe maoe bales kaoe poenja moesoe, siapa taoe akoe soeda di tipoe orang hingga seka­

rang akoe djadi sänget soesa, tida poenja oewang, boeat ongkost sehari-hari djoega tida poenja, akoe

(28)

— 21 —

soeda berdami dengen sobat-sobatkoe, boeat bikin akal, kaoe menjaroe djadi adekoe, akoe maoedjoeal kaoe boeat djadi otang poenja goendik, djikaloe orang liat kaoe poenja roman tentoe orang nanti soeka boeat beli, kemodian kaloe oewang soeda ada di kita poenja tangan, nanti malern kaoe lari dan akoe nanti toenggoe, baroe kita orang brangkatpoe- lang ka Tje An boeat tjari kaoe poenja moesoe."

Soeij Hong denger begitoe maski ia tida pertjaja tapi ia soeda toeroet. Ouw Ja meliat begitoe hatinja merasa girang, ia tjari temennja soeroe tjari taoe siapa iang maoe beli anak prampqean.

Tjioe Goan, demikianlah namanja ada pendoe- doek residentie Oen Tjioehoe provincie Tjie Kang, soeda dapet gelaran Sioeljaij, oesianja soeda ampat poeloe tahon tida ada poenja anak. istrinja jang ada sänget tjinta pada swaminja brapa kali soeda boedjoek soepaja kawin lagi, brangkali bole dapet anak, tapi sebab blon dapet pangkat ia blon maoe.

Koetika beneran di moesin Tjhioe (sedeng) ia pegi ka kota radja, telah dapet examen, baroelah ia maoe tjari anak gadis boeat djadi istrinja ; maka itoe ia soeda prenta orang boeat pegi serepin.

Temen-temennja Ouw Ja telah dapet denger, lantas pegi pada Tjioe Goan boeat berdamiken itoe hal.

Esok harinja itoe orang-orang lantas adjak

(29)

Tjioe Goan pegi ka tempat Ouw J a ; sesampenja, Ouw Ja lantes samboet dengen hormat.

Soeij Hong di panggil l<loear; Tjioe Goan meliat parasnja Soeij Hong Jang ketjil molek ia djadi penoedjoe, dan djoega Soeij Hong meliat Tjioe Goan ia djadi berpikir :

„Ini kwadjin ada satoe orang sekolaän kenapa ia masoek di dalem d j a l a ? "

Tjioe Goan sesoedanja djandji jang ia maoe beli itoe prampoean lantas ia pegi; itoe orang- orang poen pada maboer.

Tjioe Goan taoe di itoe tempat banjak orang djahat, ia takoet di tipoe, maka esok liarinja ia bilang pada itoe orang-orang: „sekarang di bajar, misti sekarang di bawa". Itoe orang-orang lantas kasi taoe pada Ouw Ja dari Tjioe Goan poenja omongan.

Berame temennja di soeroe menoenggoe di loe?r, ia masoek ka dalem kasi taoe pada Soeij Hong.

„Itoe orang soeda kena di pantjing olehkoe, nona," kata Ouw Ja : „Kaoe ingetlah, kaloe kita tida poenja oewang, tjara bagimana kita bisa bergerak? Sekarang kaoe pegi kasana tentoe ia sedia arak, kaoe lolo biar ia sinting, esok poekoel lima akoe brame pegi kasana gageroän dan bilang jang istrikoe soeda di rampok olehnja, dan kaloe di bawa ka kantoor, akoe tentoe dapet pahala, boekantah enak sekali boeat kita orang poelang ? "

Soeij Hong toeroet apa jang Ouw Ja bilang,

(30)

— 23 —

tapi hatinja jang soetji tida maoe mengeniaja orang, melainken Allah jang taoe.

Sesoedanja Tjioe Goan mamili hari baek, dan prenta orang bawa seratoes tail oewang di anter- ken pada Ouw Ja, koetika sorenja Tjioe Goan prenta djoli pegi samboet Soeij Hong siotjia dan prenta djoega sedia arak. Sesampenja Soeij Hong lantas djalanken pradatan kawin, kemodian hari soeda djadi malem lantas padamasoek kakamar.

Tjioe Goan meliat Soeij Hong begitoe elok hatinja merasa girang, dengen kelakoewan sabar ia berkata : „Silaken doedoek, nona."

Soeij Hong lantas doedoek di pinggiran dengen hati merasa antjoer; dan Tjioe Goan lantas prenta boedak ketjil toewangken arak.

„Nona", kata Tjioe Goan dengen manis : „se­

karang kita orang soeda djadi swami istri, ke­

napa misti begitoe maloe-maloe, silahken minoem arak boeat selamet berkoempoel."

Semingkin sedi bagi Soeij Hong poenja hati, ia inget ^sedari ketjil dengen ajah-bondanja dan soedara berkoempoel dengen senang, tapi keadaän lagi ketjil dengen sekarang ia rasaken ada lain sekali, apa poela kaloe ia inget di praoe poenja bahaja ia rasaken badannja lemas dan toelang pada mengiloe, tida merasa poela aer matanja soeda mengoetjoer begitoe deres melele di pipinja jang poeti litjin.

(31)

„Nona tentoe ada mengengem maksoed jang tida bole soeda poenja perkara," kata Tjioe Goan setelah meliat Soeij Hong menangis : „Bagi- mana nona tida maoe tjeritaken kasi akoe taoe, brangkali akoe bole hiboerken".

Soeij Hong tida menjaoet, hanja aer matanja mengoentjoer semingkin deres.

Tjioe Goan lantas sendiri moendoer; tamboer soeda berboenji doewa kali, menandaken soeda djaoe malem.

„Soeda djaoe malem, marilah kita orang tidoer, nona," kata Tjioe Goan dengen swara jang me- njataken sabar.

Kombali Soeij Hong tida menjaoeti.

Tjioe Goan maoe tidoer sendirian ia i'asa tida enak boeat tinggalken Soeij Hong jang lagi sedang bersedi hati, ia ambil boekoe doedoek poela dengen membatja boekoe. Soeij Hong liat Tjioe Goan ada begitoe sabar hatinja djadi berbalik kesian.

„Akoe liat ini orang", berpikir Soeij Hong: „ada poenja tabeat begitoe sabar, tentoelah ia ini ada saorang jang bidjaksana, sekarang akoe akali menika padanja, djikaloe sampe kena di keniaja soenggoe tida tega, apatah ini orang bisa boeat bales akoe poenja moesoe? Itoelah blon bole taoe".

Sesoedanja ia mamikir pegi dateng; tamboer berboenji tiga kali, pikirannja soeda djadi tetep.

„Hajolah tidoer, nona," kata poela Tjoe Goan.

(32)

— 25 —

„Akoe seperti sekarang soeda djadi Kwadjin poe- nja orang" , kata Soeij Hong Siotjia dengen empoek.

„Benar", saoet Tjioe Goan dengen tertawa :

„Kenapa makanja dari setadian nona berlakoe begitoe ? "

Dengen menarik napas pandjang Soeij Hong lantas tjeritaken asal moelanja, iaketemoe bahaja dan ia bilang Ouw Ja bikin akal dengen kawan bangsat, satoe-persatoe ia tjeritaken dengen terang.

„Astaga firoela, apa benar begitoe, nona ! " me- nanja Tjioe Goan dengen merasa kaget.

Tamboer soeda berboenji ampat kali.

„Itoe kawanan bangsat satoe djem lagi tentoe sampe", kata Soeij Hong : „Siangkong djikaloe tida lekas-lekas boeat oendoerken diri tentoe bole dapet bahaja".

„Djangan kwatir nona", kata Tjioe Goan ; „Ada akoe poenja sobat, roemanja dari sini tida djaoe, lebi baik sekarang kita pegi kesana, esok baroe tjari tempat jang lebi djaoe, ada apa si jang di boeat s e l e m p a n g ? ! !

Sehabisnja berkata ia lantas boeka pintoe panggil orangnja bawa teng, ia dengen Soeij Hong lantas pegi karoema sobatnja boeat singkir- ken diri dari bahaja; ia gedor pintoe sobatnja tida lama kedengeran soeda di boeka ; Tjioe Goan toetoerken apa iang djadi sebab maka malem- nialem ia dateng.

(33)

Sobatnja itoe menang ada seorang jang baik hati, dengen tida ada swatoe kaberatan ia silah- ken Tjioe Goan tidoer di dalem dan ia sendiri tidoer di loear, kemodian Tjioe Goan prenta orangnja dengen lekas pegi angkoet barangnja

jang di taro di doea kamar kosong.

Tamboer berboenji 5 kali, menandaken hari soeda moeiai pagi, ajam jang berkroejoek saling samboet menjamboet kedengeran ada moeioek sekali swaranja, boeroeng jang bertjoewit-tjoe- wit kedengeran ada sanget rioe, hawa oedara ada njaman, di loewarroemanja Tjioe Goan ada brapa orang jang sedang beromong dengen berbisik.

Itoe orang boekan siapa, hanja Ouw Ja dengen temen-temennja jang lantas pada saling berobos masoek ka dalem moeloetnja bertreak-treak.

Setelah marika sampe di dalem itoe kamar, me­

nengok ka kamar kiri tida ada barang sabidji orang

„Kenapa ia taoe", kata Ouw Ja dengen hati merasa terkedjoet : ,,Hingga siang-siang ia soeda lolosken diri, ini tentoe kaoe berame soeda kasi taoe padanja, sedang oeangnja soeda di bagi-bagi, sekarang lekas kasi poelang kombali pada akoe ? "

„Hei kaoe ngaloendjak amat pada kita orang", kata temen-temennja : „Akoe brame soeda toeloeng djoeal istrimoe, kaoe boekan membilang trima kasi pada kita orang, habis kaoe berbalik maoe mara,

(34)

— 27 —

apa akoe takoet padamoe, akoe ada banjak orang!

Hajo kawankoe hantem ini andjing gila".

Dengen sigra itoe orang-orang pada mener- djang. Ouw Ja melainkan satoe orang di mana ia bisa menang. Itoe orang-orang sesoedanja kenjang pada tekenin dan gotjoin lantas pada seret Ouw Ja di bawa pegi tida taoe kamana.

Tjioe Goan dengen Soeij Hong pada saling menjinta satoe pada lain, ia tinggal di dalem kota soeda satoe tahon lebi, Soeij Hong telah melahirken satoe anak lelaki, kegirangan Tjioe Goan poenja hati tida bisa di bilang, ia lantas kirim soerat poeiang kasi kabar pada istrinja jang pertama, jang ia soeda ada poenja anak.

Koetika di kota radja bikin examen Tjioe Goan telah dapet oedjian Tjin Soe, dan di kasi ma- megang pangkat Tikwan di Boe Tjiang.

„Sekarang akoe maoe mamegang djabatan, moesoe keloewargamoe soeda deketterbales nona,"

kata Tjioe Goan pada Soeij Hong ; „Kaoe dja- ngan banjak kwatir lagi".

„Siang malem memang hatikoe selaloe tida loepa pada itoe moesoenja keloewargakoe, Siang- kong," kata Soeij Hong ; „Djikaloe itoe kawanan pendjahat soeda terbales, maski akoe mati poen tentoe tida bawa hati penasaran".

Tjioe Goan prenta orang pegi samboet ke- loewarganja dan soeroe menoenggoe di Jang Tjioe.

(35)

Kemodian ia prenta tjari praoe jang besar, Soeij Hong dengen Tjioe Goan lantas naik praoe.

Soeij Hong dapet denger djoeragan praoe poenja swara ada mirip sebagi Tan Siauw S o e ; jang tentoe pembatja blon ioepa, ia ini jang merampok di dalem praoe dan boenoe mati keloewarga Tjwa' Soeij Hong lantas tanja swaminja : „itoe djoera­

gan praoe siapa namanja ? "

Tjioe Goan lantas preksa di mana boekoe tjatetan, namanja Gouw Kim.

„Namanja tida sama," berpikir Soeij Hong : „tapi swaranja betoel sebagi jang doeloe hari rampok padakoe."

Sehabisnja berpikir ia liat pada itoe toekang praoe, di mana romannja tida berlainan.

Istrinja itoe djoeragan praoe dateng bawaken thee pada Soeij Hong dengen membri hormat. Soeij Hong lantas tanja itoe prampoean brapa oemoer- nja, dan di mana tempat tinggalnja.

„Akoe orang Ti-ijang," sahoet itoe prampoean.

„Apa swami-moe djoega ada djadi satoe kam- poeng dengen kaoe ? "

„Oh boekan, ia ada djadi hamba poenja swami jang kadoea kali. Laki hamba jang doeloean kebetoelan lagi naik praoe sampe di sini telah dapet sakit lantas djiwanja tida bisa di toeloeng, ' ia tinggalken lebi doeloe pada hamba, swami hamba jang sekarang ada orang Boe Tjiang, ia

(36)

- 2 9 -

soeda paksa pada hamba boewat djadi istrinja, lantaran hamba sendirian sadja tiada ada iang di boeat andelan, maka soeda toeroet."

Sehabisnja berkata, itoe istri djoeragan praoe lantas pegi.

Soeij Hong lantas hampirken swaminja dengen berbisik ia berkata :

„Itoe Gouw Kim betoel Tan Siauw Soe,tidasala."

„Di tenga perdjalanan bagimana maoe tangkep orang", kata Tjoe Goan : „biar kita ati-ati sadja djaga, nanti kaloe soeda sampe di tempat iang ada ambtenaar, baroe kita pegang."

„Siangkong poenja omongan betoel tida sala,"

kata Soeij Hong.

Pada swatoe hari sampe di IJang Tjioe, keloe- warganja Tjioe Goan blon sampe, maka itoe praoe soeda berlaboe di sitoe.

Koetika soeda tengah hari, mendadak kedengeran di pasar ada kedengeran roesoe-roesoe ; Tjioe Gaon tanja pada orangnja kenapa itoe bole ada roesoe-roesoe ? "

Itoe orang menjaoet ; ,,djoeragan praoe s o e d a berkelai".

Tjioe Goan lantes prenta tangkep marika itoe.

Tiga orang lantas berloetoet di depan Tjioe Goan.

„Kaoe bertiga kenapa bole berklai ? " tanja Tjioe Goan.

„la berdoea, doeloean ada Siauwdjin poenja

(37)

kambrat," kata itoe djoeragan praoe : „Doeloewan sebab merampok ia soeda berlakoe tjoerang, barang jang bole dapet merampok malem-malem semoeanja iaorang ambil; soeda lama memang hamba lagi tjari, , sekarang baroe ketemoe, hamba tanja padanja, ia soeda kroeboeti pada hamba; Lo-ia ada djadi hamba poenja madjikan, moehoen di bikin patoet ini perkara."

„Kaoe berdoea kenapa tjoerangken padanja ? "

tanja Tjioe Goan pada itoe orang.

„Siauwdjin berdoea," kata itoe doea orang :

„betoel ada lakoeken itoe perboeatan, dan betoel Siauwdjin ada ia poenja kambrat merampok, tapi sebab ia ada soekain satoe anak prampoean, Siauwdjin kwatir nanti djadi dapet soesa, sebab itoe Sauwdijin soeda tinggal pegi, kerna pribasa poen ada bilang: „Radja djikaloe gila prampoean tentoe tida oeroes pada negri". „Ia jang djadi kepala badjak gila prampoean tentoe ia tida oeroes pada kawannja. Maka itoe Siauwdjin sekalian dengen jang lain soeda berdami boeat lari."

„Kaoe berdoea poenja nama siapa ? " tanja Tjioe Goan.

„Ini jang satoe Sim Tiat Haij," sahoet Gouw Kim: „ini jang satoe poela Taij Siauw Goan."

Tjioe Goan lagi sedang mamereksa itoe perkara, satoe boedaknja dengen plahan berkata :

„Saiauw Naij-naijprenta hamba silahken Taij Lo-ia

(38)

masoek doeloe, kerna Siauw Naij-naij ada faitjara."

Tjioe Goan lantas masoek ketenioeken istrinja.

„Itoe doea orang poenja nama betoel jang doeloewan telah merampok," kata Soeij Hong:

„Siangkong djangan kasi ia lari."

„Kaloe begini tida bole sampe ka Boe Tjiang kata Tjioe Goan iang lantas toelis soerat prenta orangnja ikat itoe tiga orang aken bawa ka kan­

toor Taij Soe.

Taij Soe meliat soeratnja Tjioe Goan lantas prenta masoeki itoe tiga orang di kamar boei.

Toekang praoe iang lain memang taoe itoe Gouw Kim ada satoe bangsat iang kedjem, mari- ka itoe poen maoe bales sakit hati.

Tjioe Goan toelis soerat poela boeat itoe Taij Soe; ia minta itoe Taij Soe preksa dengen terang dan brapa orang nama-namanja ada di seboet koetika doeloe telah merampok istrinja iang kadoea.

Tida lama keliatan oppas dateng panggil istri­

nja. Gouw Kim.

Esok harinja Taij Soe doedoek di kantoor boeat preksa itoe tiga orang poenja perkara.

Gouw Kim setelah ada di dalem kantoor me­

lirik istrinja poen soeda ketarik dalem ini perkara, hatinja merasa kebat-kebit moekanja djadi poetjat.

Taij Soe panggil padanja boekan Gouw Kim, hanja ia panggil Tan Siauw Soe.

Satoe prampoewan gaga 3.

(39)

Hatinja poenja kaget sebagi djoega gledek me- njamber atas kepalanja. Ia poera-poera tida maoe menjaoet.

Lagi sekali Taij Soe panggil; kombali ia tida menjaoet.

Sekali lagi Taij Soe panggil, djoega Tan Siauw Soe tida menjaoet.

„Ha, ha, ha," tertawa Taij Soe: „apa kaoe inget jang kaoe soeda merampok keloewarga Tjwa ? "

Itoe tiga orang djadi pada saling pandang me­

mandang, marika itoe pada toendoeki kepala dan tida sepata pada bisa menjaoet.

„Hei keparat, kaoe poenja kawan itoe Lie Hoat Tjoe, Tjo Pek Ban, Ho Leng Tjoe, le Kap Pak dan Leng Sia Tji sekarang ada di mana ? "

„Itoe tempo hamba lagi sedang tidoer," sahoet Tan Siauw S o e : „ia orang gondol barangmalem- malem pada kaboer, djadi hamba tida taoe, tjoba Taijdjin tanja ia orang tentoe taoe."

„Lie Hoat Tjoe bersama Pek Ban di Samse berniaga," kata Taij Siauw Goan : „Ho Leng Tjoe, le Kap Pak di Oeijtjioe, dan Leng Sia Tji soeda mati lantaran dapet sakit."

Kemodian Taij Soe panggil istrinja Tan Siauw Soe, dengen mata mendelik ia berkata :

„Hei kenapa kaoe dengen Tan Siauw Soe soeda berchianat ratjoenin kaoe poenja swami, lekas kaoe tjeritaken biar trang ? "

(40)

- 33 -

Itoe orang prempoean soeda moengkir.

Brapa toekang praoe lantas dateng kasi kafe- rangan jang bener itoe prampoean soeda ratjoenin swaminja. Itoe prampoean sebagi djoega orang jang bisoe tida 'bisa kata apa-apa.

„Tida perdoeli lelaki atawa prampoean," kata Tai] Soe dengen mara : „Hajo oppas kasi rotan ampat poeloe kali pada ini prampoean ! "

Sebagi djoega andjing jang galak, itoe oppas soeda kemoeroepin itoe prampoean dan di poe- koel hingga pantatnja pada petja, daranja moentjrat- mantjret kasana sini. Kamodian itoe prampoean baroe mengakoe. Itoe tiga orang lantas di ma- soekin poela ka dalem pendjara.

Taij Soe lantas pegi ka pinggir soengei kete- moeken Tjioe Goan, dan Tjioe Goan membilang trima kasi tida soedanja.

îfc -Ai ^

Liwat brapa hari keloewarganja Tjioe Goan soeda sampe, Soeij Hong lantas kasi hormat pada Taij naij naij. Taij naij-naij liat anak tirinja jang begitoe loetjoe dan moengil hingga soeda kedja Taij naij-naij poenja hati girang. Dengen ringkas kita tjeritaken pada swatoe hari soeda sampe ka Boe Tjiang.

Tjioe Goan mamegang djabatan ada senget adil, anak negri ada senang, tiga tahon kemodian ia maoe pegi ka Tje An preksa perkara. Soeij Hong

(41)

pendjahat di Jang Tjioe niasi bion di i<loewarken prenta boeat djalanken iioekoemannja, djikaloe ia soeda dapet hoekoeman boenoe, kepala dan dara- nja boeat sembajangken hamba poenja ajah dan iboe. Dan ada satoe hal lagi jang hamba misti kasi taoe pada Siangkong !!" Sampe di sini Soeij Hong tida bisa teroesken bitjaranja, hanja lantas menangis dengen sasenggoekkan.

„Teroeskenlah bitjara moe nona," kata Tjioe Goan dengen soeara sabar dan berkasian : „akoe nanti iring segala apa kaoe poenja maoe."

„Satoe boedak jang soeda menerima katjintaän ajahkoe telah hamil baroe satoe boelan, tapi iboe koe soeda mara dan oesir ia kloewar, akoe denger ia telah melahirken satoe anak, tjoba Siang­

kong serepin brangkali bole ketemoe, boeat sam- boeng she Tjwa poenja toeroenan." Sehabisnja berkata kombali Soeij Hong menangis dengen berloetoet di hadepan swaminja.

„Kaoe djangan berlakoe begitoe, nona," kata Tjioe Goan jang lantas bangoenken pada istrinja, sedeng aer matanja toeroen mengoetjoer-ngoetjoer;

„Segala apa kaoe poenja pesanan akoe nanti ingat, apa lagi pesanan moe itoe ada dengen atoeran, kemodian kaloe soeda selese akoe lakoe- ken kaoe poenja prenta, akoe nanti kirim soerat, soepaja kaoe djangan boeat harep-harepan."

(42)

- 3 5 -

„Banjak trima kasi", kata Soeij Hong.

Tjioe Goan lantas brangkat ka Tje Jang.

Itoe waktoe ada di pertengahan boelan Tjit Gwe, ia sambil djalan mamereksa, sambil serepin itoe boedaknja she Tjwa.

Pada swatoe hari ia telah ketemoeken satoe anak jang oesianja soeda 8 tahon, jaitoelah anak- nja Tjwa Boe, lantas Tjioe Goan kasi nama T j w a Siok, sesoedanja di toekarken badjoe, di kirim doeloe di roema sobatnja. Kemodian ia oeroes pekerdjaän, sesoedanja selese, ia baroe maoe adjak poelang ka Jang Tjioe.

Firman baginda telah dateng, soeda kasi poe- toesan boeat itoe perampok di hoekoem boenoe.

Tjioe Goan pesan kepalanja itoe pendjahat maoe di boeat sembangin Tjwa Boe swami istri.

Kepalanja itoe kawanan brandal soeda di pang- gal, Tjioe Goan lantas ambil taro di atas medja, ia lantas pasang hio. Kemodian ia lantas toelis soerat boeat Soeij Hong.

Soeij Hong trima soerat dari swaminja, ia taoe jang moesoenja soeda terbales, ia mengoetjap trima kasi pada Allah tida habisnja, itoe malem djoegaia lantas mandi dan toekar badjoe, kemodian ia toelis soerat boeat swaminja, sesoedanja ija dengen djengkang-djengking berloetoet di hadepan kamar madoenja ia memberi hormat. Dengen memake goenting jang tadjem ia toesoek tenggorokannja.

(43)

djiwanja teroes nienjoesoel pada ajah bondanja.

Taij naij-naij denger Soeij Hong boeiioe diri ia menangis dengen sedi, ia liat ada soerat ter- letai< di atas medja; setelah di batja beginilah boenjinja:

Siangkong jang tertjinta.

Lantaran kita orang tida broentoeng boeat

\ idoep sama-sama sampe di hari toea, akoe harep kaoe djangan djadi menjesel, akoe poen merasa berat boeat tinggalken kaoe, tapi oleh kerna mengingat jang dirikoe soeda djadi kotor, akoe merasa maloe boeat idoep terlebi lama. Boedimoe jang kaoe soeda oendjoek sebagi langit poenja tinggi dan seperti boemi poenja tebal, tida lain melainken akoe bisa oetjapken trima kasi dan akoe oekir bener di dalem hati. Sekarang biarlah kaoe tegaken hati djangan inget padakoe, boeat mendjadi selakoe penghiboer bagi hati- moe kaoe liatlah anak moe itoe, dan akoe kirim Soedara koe, jang akoe harep kaoe nanti pandang sebagi soedaramoe sendiri.

Inilah soerat jang pengabisan dari akoe jang hina.

TJWA SOEIJ HONG.

Itoe soerat lantas di kirim pada Tjioe Goan jang blon poelang. Tjioe Goan menerima itoe soerat lantas di batja kemodian ia menangis hingga

(44)

- 37 -

pangsan, sesoedanja di toeloeng oleh brapa orang baroelah Tjioe û o a n mendoesin jang lantas me­

nangis tida bisa soeda. Orang-orang jang mende- nger Tjioe Goan poenja omongan semoea pada ikoet kloear aer mata.

Sesoedanja ia abis memeriksa, lantes menga- djak Tjwa Siok poelang ka Boe Tjiang.

Satoe tahon kemodian ia menerima firman dari baginda di mana ia di soeroe balik ka kota radja boeat mamegang d jabatan Taij Hak Soe. Dengen mengadjak keloewarganja ia pinda ka kota radja.

* * si«

Tjia Gwe Tjap Gouw ada di rajaken pesta tjapgome, roema-roema orang berpangkat ada di rias dengen bagoes, teng-loleng-teng-loleng jang di soeloet di sana-sini rentljang sebagi djoega adanja siang, apa poela boelan poernama jang mamentjarken sinarnja gilang-goemilang soedah menarik hatinja orang ingin pesiar, kembang api jang di soeloet di masing-masing djalanan keliatan saling kredep, petasan jang di pasang dar-der-dor hingga tida kadengeran daratan, tetaboean jang bagimana matjem poen soeda keloear. Poetranja Tjioe Goan jang sabidji-bidjinja itoe tempo soeda beroesia 5 tahon, ada satoe anak jang berotak terang dan tjakep parasnja, Tjioe Goan dan istrinja ada sajang banget, itoe tempo ada di dandanken dengen rapi dan prenta satoe boedak toea adjak

(45)

dengen motiara, dan di mana pinggirannja ada tersoelam boenga botan, Boeat itoe tjapio tida taoe brapa riboe roepia poenja harga.

Itoe Kongtjoe jang moengil ada di bri nama Lam Haij jang lantas di gendong oleh itoe boedak toea jang orang biasa panggil Ong Kiat. Dji- kaloe lagi di toeroenin dari gendongannja, Ong Kiat tida brani tinggal djaoe-djaoe, kerna ia kwatir Kongtjoenja di sembat oleh orang djahat, jang tentoe dirinja bole djadi tjilaka,ia djalan moendar-

mandir sambil memandang kasana-sini.

Mendadakan ia rasaken di blakangnja soeda enteng, setelah ia menengok itoe Kongtjoe soeda tida ada di blakangnja, ia menengok ka ampat pendjoeroe tapi tida keliatan bajang-bajangannja.

Hatinja moelai tak-tik-tok kerna ia merasa takoet sekali, dengen tangan kaki lemes ia lari terbirit- birit tjari kasana sini tida djoega keliatan, ja gageroän memanggil pada itoe Kongtjoe tida djoega ada jang sahoeti.

Ong Kiat tjari soeda mengoebek-ngoebek tida djoega ketemoe, ia lantas boeroe poelang sam­

bil ia tanja-tanja, tapi tida ada jang bisa kasi katra- ngan. Bingoeng banget bagi hatinja ini pah Kolot.

„Tjapionja Kongtjoe dan pakeannja ada bagoes dan berharga," kata satoe orang di tenga djalan:

„Tentoe soeda kedja hatinja pendjahat ingin poe-

(46)

— 39 —

njaken itoe barang, tapi soedalah kaoe djangan begitoe bingoeng 'mpe, tjobalah kaoe poelang tanja pada Taij-ia brangkali ia soeda poelang doeioean."

Mendenger begitoe pa Kolot kita lantas ngabrit poelang dengen tersanga-sanga. Boedak jang lain tanja pada pa Kolot kita kenapa, maka ia begitoe bingoeng, Ong Kiat lantas kasi taoe jang Kongtjoe telah ilang tida taoe kemana.

Boedak-boedak semoea djadi pada bengong.

Sesampenja Ong Kiat di depan Tjioe Goan ia berloetoet dan aer mata mengoetjoer, kepalanja mengeloek tida brani dongak, sebagi djoega orang jang hendak menerima hoekoeman mati.

„Kiat," kata Tjioe Goan dengen sabar, dan di mana moeloetnja ada bermesem : „Kenapata kaoe berboeat begini, apaka jang mendjadi sebab, silahkenlah kaoe tjeritaken."

„Lantaran ia bawa Kongtjoe pegi pesiar," kata boedak jang lain: „Tida di kira Kongtjoe soeda ilang tida taoe kemana peginja, maka itoe 'mpe Ong Kiat soeda djadi begitoe bingoeng."

„Oh begitoe", kata Tjioe Goan dengen paras moeka tida sekali beroba mara atawa kaget:

„Tapi toch tida haroes kaoe begitoe ketakoetan, lekas bangoen."

Hoedjin dapet denger jang anaknja telah ilang hatinja merasa sanget terprandjat, sembari

(47)

swaminja.

„Ha, ha, ha, istrikoe", kata Tjioe Goan d e - ngen tertawa: „Djikaloe anak jang laen si tentoe akoe nanti kwatir dan tentoe dengen sigra akoe prenta tjari, tapi kaloe boeat Lam Haij akoe brani pastiken ia nanti bisa berkoempoel kombaii de­

ngen kita."

„Anak baroe beroesia lima tahon," kata hoedjin dengen menangis: „Masi blon poenja pengartian, tjara bagimana ia nanti bisa balik kombaii." Siang- kong lekas kloearken soerat selabaran boeat tjari kita poenja anak. Sedang anak kita tjoema satoe- satoenja, kaloe sampe kena orang djahat keniaja poe toes Iah ki . . . ta poe . . . nja . . . toe . . . . . r o e n n a n , "

kata Hoedjin jang kemodian lantas menangis sebagi anak ketjil. *

„Kaoe djangan bersoesa hati istrikoe," kata Tjioe Goan dengen hiboerken hati, istrinja ; „dji­

kaloe itoe anak tida poelang, pendeknja boeat itoe hal ada di atas akoe poenja diri."

Maski djoega swaminja soeda hiboerken d e ­ ngen roepa-roepa omongan tapi toch hoedjin tinggal bersoesa hati, ia lantas prenta boedaknja boeat pegi tjari.

•* Seriboe brangkali tjoema satoe orang jang sajang sagenap hati pada anak kwalonnja. LETTER ZETTER.

(48)

_ 41 —

Keinana Lam Haij Kongtjoe soeda pegi ? Mari­

lah pembatja kita soesoel, soepaja lei<as bisa dapet di tjari.

Koetii<a Lam Haij sedang di gendong oleh Ong Kiat, dan orang di djalanan pada pasoeri- wet djalan, satoe orang dangen plahan soeda pondong pada Lam Haij di bawa pegi. Dengen teliti Lam Haij liat itoe orang kemodian ia baroe taoe itoe orang boekan Ong Kiat.

„ini orang tentoe boekan orang baik-baik,"

berpikir Lam Haij: „Lantaran ia liat di atas kepalakoe ada barang jang berharga, djadi ia ingin poenjaken, djikaloe ia bawa akoe pegi djaoe, tentoe akoe soesa di tjari, sekarang baik akoe semoeniken ini tjapio dalem akoe poenja badjoe, tida takoet ia nanti bawa akoe kemana djoega."

Pikirannja soeda tetep dengen plahan ia ma- soeken itoe tjapio di dalem badjoenja. Sebagi djoega tida kedjadian apa-apa, Lam Haij berlaga tida taoe dan sepata poen ia tida kloearken omongan.

Itoe pentjoeri jang bawa pada Lam Haij dengen separo lari, koetika soeda ampir sampe di pintoe sebla timoer ada keliatan ampat—lima djoli

mendatengin.

„Die dalem itoe djoli," berpikir Lam Haij :

„Tentoe misti ada ambtenaar atawa orang jang

(49)

hartawan. Tempo jang baik, tida haroes di kasi iiwat, djikaloe sekarang kita tida niaoe bertreak minta toeloeng, maoe toenggoe kapan l a g i ? "

Koetika itoe djoli soeda ampir deket, dengen sakoeat-koeatnja Lam Haij bertreak seraja katanja-

„Ada maling ! ada maling 1 toeloeng ! toeloeng ! "

Itoe pendjahat dapet denger Lam Haij bertreak ia merasa kaget, dengen lakoe jang kasoesoe ia goebrakin Lam Haij, lantas ia ngabrit lari ter­

birit-birit. Orang jang di dalem djoli dapet denger itoe treakan, setelah ia meliat ada satoe anak ketjil jang parasnja tjakep ; lantas di bawa masoek ka dalem djoli dan di tanja :

„Kaoe dari m a n a ? "

„Hamba lantaran di bawa pendjahat, maka soeda bertreak", sahoet Lam Haij : „itoe pendjahat s e ­ karang soeda melariken diri".

Itoe orang mendenger Lam Haij poenja omongan ada begitoe terang, apa lagi meliat parasnja tjakep, ia lantas pangkoe sambil berkata ; „Djangan kaoe djadi kwatir anak, sekarang ikoet akoe sadja pesiar".

Lam Haij lantas manggoetken kepalanja.

Siapata adanja itoe o r a n g ? Itoe orang ada satoe pembesar jang lagi sedang pasiar, setelah is soeda merasa poeas pesiar, ia lantas poelang ka'astananja, ia adjak Lam Haij masoek ka kamar aken dahar boea, kemodian lantas diadjak tidoer.

(50)

- 43

Koetika esok harinja ia pegi ka kraton ketemoe- ken pada Baginda Sin Tjong.

„Hamba lagi semalem pegi pesiar", kata itoe ' ' pembesar pada Baginda: „telah dapet ketemoe satoe anak ketjil, dan sekarang hamba adjak l' dateng kasini boeat djadi Ban Swe-ia poenja À . poetra". Sehabisnja ia berkata, ia pondong

itoe anak mengadep pada Sri Baginda.

„Kaoe djangan takoet anak", kata Sri Baginda dengen aer moeka berseri.

Lam Haij taoe jang sekarang ia ada ketemoe dengen Sri Baginda, ia lantas ambil dari dalem badjoenja ia poenja tjapio jang ada di taboer oleh moetiara dengen membri hormat sambil ia

manggoetken kepalanja.

Sri Baginda meliat tingka lakoenja itoe anak ada moengil sekali, dan memang ia tida poenja anak, hatinja merasa senang, ia lantas peloek pada ' itoe anak dan tjioem djidatnja bebrapa kali.

„Kaoe kenapa boleh sampe ka ini tempat, a n a k ? " tanja Baginda.

^ „Lantaran lagi samalem hamba soeda pegi pesiar dengen di anter oleh hamba poenja boedak toea", kata Lam Haij : „tida di kira hamba soeda kena di bawa lari oleh pendjahat, di tenga djalan hamba ketemoe dengen ini orang dermawan, lantas hamba bertreak minta toeloeng, itoe pen­

djahat lantas goebrakin dan ia lari tida taoe

É

(51)

kemana, djadi sekarang hamba ikoet dengen ini pembesar mengadep pada Sri Baginda, soenggoe hamba merasa beroentoeng sekali".

„Kaoe she apa ? dan siapa poenja anak ? " . tanja lebi djaoe Sri Baginda.

„Hamba jang hina orang she Tjioe, anaknja Tai] Hak Soe", sahoet Lam Haij.

„Kaoe ini tahon soeda oemoer brapa ? "

„Hamba poenja oesia baroe 5 tahon".

„Hai, anak masi begini ketjil ada begitoe pinter", kata Sri Baginda dengen gojang kepala : „kaoe poenja ajah soeda kailangan, tentoe semoea pada bingoeng, sekarang djoega kami maoe anterken kaoe pada ajah-bondamoe soepaja ia tida terlaloe lama menanggoeng soesa hati, melainken kaloe maoe tangkep itoe pendjahat ada soesa, sebab kaoe tida bi^a kenalin".

„Pihe djikaloe maoe tangkep itoe pendjahat, sedikit poen tida soesa".

„Kaoe ada apa akal soepaja itoe pendjahat bisa kena ketangkep ? " tanja Baginda dengen tersenjoem.

„Lantaran hamba kenalken itoe orang boekan hamba poenj i boedak toea, hamba poenja tjapio hamba semoeniken lebi doeloe, dan beroentoeng di itoe tjapio ada djaroem dan benang soetranja, njang hamba poenja iboe soeda keloepaän angkat, maka itoe djaroem dan benang hamba lantas ambil

(52)

— 45 —

dan toesoek di blakang badjoenja, sekarang kafa Lam Haij sambil teroesken bitjaranja : „kaioe pilie maoe tangkep, djikaloe dimana badjoenja ada djaroem, betoel itoe orang pendjahat jang lagi semalem".

„Oh soenggoe pinter kaoe anak", kata Sri Baginda dengen hati merasa heran : „kaoe begitoe ketjil ada poenja itoe daja oepaja, kaloe kami blon dapet tangkep itoe pendjahat kami blon maoe anterken kaoe poelang, sekarang toenggoe sadja doeloe di sini".

Baginda lantas prenta orang bawa masoek ka dalem kraton boeat ketemoeken pada Honghouw, dan Baginda soeroe bilang pada Honghouw jang itoe anak ada dari lain tempat dan maoe di tinggal doeloe brapa hari, dan Baginda lantas kloearken firman di mana itoe firman ada di terangken jang lagi malem Tjapgouw-mee ada pentjoeri dan raisti lekas di tangkep, jang Lam Haij ada toesoekin djaroem di blakang badjoenja satoe-persatoe di njataken, di kasi tempo 3 hari misti dapet di tangkep.

Itoe pembesar lantas koempoelken ambtenaar­

ambtenaar dan kasi taoe misti soenggoe hati tangkep itoe pendjahat dan keloewarken djoega soerat plekat.

* * *

Marilah pembatja kita tengok pada itoe pen-

(53)

djahat jang sesoedanja ia goebrakin Lam Haij ia lantas lari sampe di satoe waroeng arak, jang poetija itoe waroeng bernama Lie In, setelah men- denger tindaken orang mendatengin, ia liat itoe orang poenja gerak-gerakan ada loewar biasa, sebagi djoega orang jang ketakoetan.

Itoe pendjahat lantas minta arak dan nasi, itoe, djongos roema makan djoega liat gerakan itoe orang, ada sebagi orang jang ketakoetan, ia liat di mana blakang badjoenja ada awir-awiran benang.

Lie In soeda dapet taoe jang itoe orang tentoe ada pendjahat jang lagi malem Tjapgouw-mee, ia lantas pegi kloear der.gen swara besar ia ber- kaok-kaok. Orang dimana djalan besar pada dateng menanja. Lie In lantas kasi taoe begitoe-

begitoe.

Itoe orang lantas pada pegi ambil sendjata masoek ka dalem waroeng, djongos toenggoe di depan pintoe. Itoe berame orang lantas pada tangkep itoe pendjahat dan bawa ka Kaij Hong-hoe mengadep pada pembesar di itoe kota.

Pembesar lantas doedoek di kantoor aken prek- sa itoe perkira di mana blakang badjoenja itoe

pendjahat ada keliatan djaroem dan benangnja awir-awiran, dengen tida di kasi tempo lebi lama poekoelan soeda di djatoken di mana badannja dengen heibat, hingga itoe pendjahat djadi ber- treak-treak dengen tida mengakoe sala.

(54)

„Apa kaoe inget lagi maleman pesta Tjapgouw- mee satoe anak ketjil soeda bertreak-treak minta toeloeng?" tanja itoe pembesar sambil teroesken bitjaranja: „Itoe anak soeda bikin daja-oepaja, ada di tantjepin djaroem di mana kaoe poenja badjoe, apa kaoe mas! maoe sangkal d j o e g a ? "

Sehabisnja berkata itoe pembesar lantas preksa blakang badjoenia di mana benar-benar ada dja­

roem jang di tantjep, itoe pendjahat baroe dapet taoe jang itoe anak ada satoe anak jang tida bole di boeat gegaba. Meliat itoe pendjahat soeda tida bisa berkata apa-apa, itoe pembesar lantas prenta poekoel lagi, ia lantas berkaok dengen bertreak maoe mengakoe. Mendenger ia maoe mengakoe baroe di brentiken.

Segala perboeatan jang ia soeda lakoeken d e ­ ngen djalan jang tida pantes, ia soeda mengakoe dengen teroes terang. Itoe pembesar lantas ki­

rim soerat pada Baginda, jang itoe pendjahat soeda dapet di tangkep.

Sri Baginda menerima soerat lantas prenta dja- lanken hoekoeman berat.

Lam Haij di kamar Honghouw ada di tanja segala hal dengen lantjar, dan tida sekali keliatan bingoeng, hanja ia soeda djawab dengen beres, Honghouw ada sajang dan resap pada Lam Haij jang loetjoe, atjap kali Honghouw pangkoe ;

Satoe pranipoewan g?ga 4.

(55)

saban pagi dan sore prenta segala boedak boeat mandiken dan toekarken pakean.

Selir-selir Baginda poen banjak jang resap pada itoe anak, maka itoe tida brentinja orang jang moendar-mandir masoek k i kamar Honghouw ambil ini atawa itoe, tapi boekan sewadjarnja, hanja ia ingin liat dan pegang pada Lam Haij, apapoela Honghouw seorang jang manis boedi soeda pakeken segala periasan dan pakean jang berharga.

Djikaloe pagi sesoedanja di mandiken dan di toekarken, lantas di adjak memain di taman boe- nga. Lam Haij tinggal di dalem kraton soeda brapa hari; mendadak ada perenta dari Baginda, jang Lam Haij hendak di anterken poelang, Hong­

houw merasa berat sekali boeat lepas Lam Haij poelang, tapi dari lantaran Honghouw kwatir ajah dan iboenja nanti boeat selempang, kepaksa ia kasi Lam Haij poelang, dan di hadiaken djoega banjak pakean dan moteara. Dengen di anter oleh satoe ambtenaar besar Lam Haij di anter poelang ; Lam Haij jang moengil soeda tida loe- pa mengatoerken trima kasi pada Honghouw dan membri hormat, baroe ia kloear dari dalem kra­

ton ikoet pada itoe ambtenaar besar naik djoli poelang ka roemahnja.

Tjioe Goan dapet kabar ada firman dateng d e ­ ngen ripoe dan hati terprandjat lantes sedia medja

(56)

— 49 —

boeat samboet firman poenja dateng, Tjioe Goan lantas berloetoet. Itoe ambtenaar lantas batja itoe firman kira-kira begini boenjinja :

„Koetika pesta Tjapgouw-mee, Keng soeda kailangan anak, kami soeda prenta sekalian ambtenaar tjari biar sampe dapet pendjahat- nja. Atas kapinterannja Keng poenja anak, ia soeda tandain itoe pendjahat dengen dja- roem di blakangnja, sekarang soeda dapet di tangkep dan soeda di prenta djalanken hoe­

koeman berat, Keng poenja anak sekarang kami prenta anterken pada Keng, soepaja Keng tida terlaloe lama menanggoeng soesa hati.

Lebi djaoe kami mengasi taoe, itoe anak ada begitoe pinter, harep Keng soeka boeat kasi ia pladjaran baik, kemodian bole djadi tiang negri jang gaga perkasa boeat bantoe djaga kasentosaän di dalem kita poenja negri."

Itoe pembesar sesoedanjahabis membatjafirman, Tjioe Goan lantas mengoetjap trima kasi, dengen hati penoe kagirangan ia peloek anaknja, dan adjak itoe pembesar masoek kapertengahan. Men- djalanken pradatan, sesoedanja selese itoe pem­

besar dengen tertawa ia berkata ; ,,Losianseng soenggoe broentoeng ada poenja anak masi be­

gitoe ketjil ada begitoe pinter, soeda kedja me­

ngiler pada lain orang ingin ada poenja anak

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

PERHITUNGAN KORE L Asr KEADAAN EKONOMI ORANG TUA DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN ANAK RESPCND(N OI OUA LOKASI PENELITIAN.. Pandangan Dan Sikap Res ponden Terhadap

eensehool (cl.. Atma Koesoema Toebagoes, dokte1' chewan kl. Atmasa.smita, Raden Achmad, dokter chewan ChiJrusan Han, dibantoekan dokter chewan Boerabaja-Syu. dokter

sing masing, ia itoe dengen di liat liatken kapala distrikt dan ada di bawah parintahnja. Dalem satoe mienggoê satoe kali, pada hari ujang tamtoe, kapala dcssa misti menghadep

(-) Deugen tiada pentjeharijan — tiada ada jang di makan = zonder midde- len van bestaan.. Djikaloe dia di tangkep di loewar tempat roemahnja, maka dia di hoekoem kerdja paksa

a) segala burgerlijke zaken, jang harganja koerang dari f 20, djika si pendawa ada anaq boemi atawa orang jang disama- kan dengan anaq boemi dan si terdawa ada anaq boemi betoel.

Diikaloe itoe djawaban tiada maoe di moeat, katjoewali djika boleh dimintaken bajaran, maka ija dihoekoem denda dari ƒ 50 sampe f 500 dengan toetoep boei, dari (i hari sampè 3

Oléh sebab dalam bermatjam-matjam peroesahaan, lebih-lebih dionderneming, kerap kali perloe membawa lebih dari empat orang koeli dalam tempat moeatan vrachtauto, maka pembesar jang

kali menerbitken rasa heran dalem pikiran sekalian pembatja. Tapi rasa heran itoe nanti bisa linjap kaloe di sini kita terang- : ken lantaran dia hendak mendjaga