ATAS BANGSA DJAWA DAN SEBRANG

188  Download (0)

Hele tekst

(1)

I??

(2)
(3)
(4)

^r

BIBLIOTHEEK KITLV

0083 7326

(5)

BOEKOE KAADILAN HOEKOEMAN

ATAS BANGSA DJAWA DAN SEBRANG

DI

INDIA-NEDERLAND.

(6)
(7)

IJ

BOEKOE KAADILAN HOEKOEMAN

ATAS BANGSA DJAWA DAN SEBRANG

DI

INDIA-NEDERL AND.

M E N O E E O E T SALINAN JANG TELAH D I OENDANG-OENDANG- KEN OLEEH K A N G D J E N G GrOEBEENEMENT, DENGAN D l PINDAHKEN KAPADA HOEROEE O L L A N D A .

WETBOEK

VAN

STRAFREGT

VOOE D E

INLANDERS

IN

NEDEKLANDSCH-INDIË Volgens de offieiëele vertaling.

T E E T R A S E R T A D I K A L O E W A R K E N O L E E H

G. C. T. VAN DORP & C ° . Samar ang.

1884.

V> voo«

(8)
(9)

BOEKOE KAÄDiLAN HOEKOEMAN

ATAS BANGSA DJAWA DAN SEBRANG

DI

INDIANEDERLAND.

BOEKOE JANG PERTAMA.

P E E K A B A KRDJAHATAN D A N PELANGGARAN D A N H O E - KOEMANNJA SEKALIAN.

GELARAN JANG PERTAMA.

KATJA.

Perkara kedjahatan dan pelanggaran dan

pentjobaän jang boleeh di hoekoem . . . . 3.

GELARAN JANG KADOEWA.

Perkara hoekoeman sekalian 6.

GELARAN JANG KATIGA.

Perkara hoekoeman sendiri-sendirinja. , . 9.

GELARAN JANG KA-AMPAT.

Perkara memboewat kadjahatan lebieh dari

satoe kali. . . 1 3 . GELARAN JANG K ALIMA.

Perkara sekoetoe oetawa tjampoer di dalem

kesalahan 15.

GEL\RAN JANG KA-ANEM.

Perkara jang tiada boleeh di salahken, dan

jang melepasken, dan jang entengkan kesalahan. 18.

P r e n t a h pengabisan . 21.

(10)

BOEKOE JANG KADOEWA.

PEETCABA KEDJAHATAN DAN PELANGGABAN SATOE- SATOENJA.

GELARAN JANG PERTAMA.

KATJA.

Kedjahatan dan pelanggaran atas perkara

sekalian 21.

BAB JANG PERTAMA.

KED JA HA TA N JANG MEBOESAKKEN KASENANGAN D I

I N D I A - N E D E R L A N D .

BAGIAN JANG PERTAMA.

Kedjahatan jang meroesakken kasenangan

di loewar India-Nederland 22.

BAGIAN JANG KEDOEWA.

Kedjahatan jang meroesakken kasenangan

di dalem India-Nederland 26.

BAGIAN JANG KATiGA.

Memboeka dan tiada memboeka kedjahatan j a n g meroesakken kasenangan di loewar dan

di dalem India-Nederland 32_

BAB JANG KADOEWA

KEDJAHATAN DAN PELANGGAEAN ATAS ATOEBAN PEEKAEA

J A N G S O E D A H T E T A P .

BAGIAN JANG PERTAMA.

Kedjahatan perkara djalanken hak pilieh . 34.

BAGIAN;JANG KADOEWA.

Perboewatan jang meroesakken kelakoean jang mardika . 35

BAGIAN JANG KATIGA.

Moefakatnja priaji-priaji jang oemoem . . 38.

(11)

BAGIAN JANG KA-AM PAT.

KATJA.

Perkara priaji jang djalanken prentah dan priaji pengadilan djikaloe ambil koewasa jang

boekan koewasanja 40.

Prentah pengabisannja Bab ini 4 1 . BAB JANG KATIGA.

K K D J A H A T A N DAN PELANGGARAN JANG MEKOESAK.KEN KASENENG-AN JANG OEMOEM.

BAGIAN JANG PERTAMA.

PERKATA P A L S O E :

Nu. 1. Oewang palsoe 42.

u 2. Perkara tiroe zegel, dan oewang ker- tas, dan soerat-oetang jang oemoem, dan tjap-oedjian oetawa tjap-kertas,

dan tjap-kompenie dan lain-lainnja. 45.

a 3. Perkara palsoe di dalem soerat jang sah, dan dalem soerat soerat da-

gangan, dan dalem soerat bank . 48.

n 4. Perkara palsoe di dalem soerat soerat

di bawah tangan 50.

n 5. Perkara palsoe di dalem soerat-pas dan soerat-prentah djalan, dan soerat-

ketrangan 50.

P r e n t a h pengabisan dari bagian ini 55.

BAGIAN JANG KA.D0EWA.

Perkara kedjahatan dan pelanggaran jang di boewat oleeh priaji priaji jang oemoem koe-

tika djalanken pekerdjaännja . . . 55.

(12)

KATJA .

No. 1. Perkara bikin glap barang oleehpriaji jang oemoem jang misti trima oetawa

simpen 55.

a 2. Perkara penganijaän oetawa knevelarij 58.

" 3. Perkara orang jang tjampoer dalem perkara perkara oetawa dalem per- boewatan-dagangjang tiada boleeh di

koempoelken dengan pekerdjaännja. 59.

» 4. Perkara Sorok 60.

" 5. Perkara langgar kekoewasaän . . 63.

n 6. Perkara djalanken kekoewasaän jang oemoem sabeloemnja dapet oetawa sasoedahnja ilang koewasanja. . . 66.

P r e n t a h pengabisan dari bagian ini. 67.

BAGIAN JANG KATIGA.

PEBKAKA MEROESAKKEN ATOERAN JANG OEMOEM OLEEH PADRI OETAWA PANDITA WAKTOK

DJALANKEN PEKERDJAANNJ A.

Kira kira j a n g menjatjat, oetawa tjela dan adoe-adoe melawan pamrentah jang oemoem waktoe bitjara mengadjar di hadepan orang

banjak 68.

BAGIAN JANG KA-AMPAT.

P E L A W A N A N DAN TIADA Ï O E B O E T PRENTAH DAN L A I N - L A I N LAWANAN PADA PAMARENTAH

JANG OEMOEM.

No. 1. Pelawanan 69.

„ 2. Perkara boewat maloe, dan boewat aniaja kapada pamrentahan jang oe- moem, dan kapada kekoewasaän jang

oemoem 70,

(13)

KATJA.

No. 3. Perkara tiada maoe djalanken peker-

d j a ä n j a n g s a h j a n g m i s t i d i djalanken. 77.

„ 4. Perkara larinja orang toetoepan, dan semboeniken orang jang boewat ke-

djahatan 77.

„ 5. Bikin pitjah tjap oetawa zegel, dan ambil soerat soerat dari tempat-sim-

penan jang oemoem. . . 82.

„ 6. Perkara bikin roesak tanda tanda

peringetan 84,

„ 7. Perkara pake gelaran oetawa peker-

djaän dengan koewasanja sendiri . 85.

„ 8. Perkara ganggoe orang j a n g dja-

lanken agamanja 86.

BAGIAN JANG KALIMA.

PERKARA PERKOEMPOELAN ORANG DJAHAT, DAN OKANG MELANTJONG, DAN ORANG MINTA-MINTA.

No. 1. Perkoempoelan orang djahat. . . 87.

„ 2. Pekara pelantjongan dan minta-

minta 88.

BAGIAN JANG KA-ANBM.

Perkara adoe-adoe orang boewat kedjahatan di dalem perkoempoelan jang halal dan oemoem. 9 1 .

GELARAN JANG KADOBWA.

PERKARA KEDJAHATAN DAN PELANGGARAN ATAS ORANG SATOE-SATOENJA.

BAB JANG PEKTAMA.

KEDJAHATAN DAN PELANGGARAN ATAS ORANG ORANG.

(14)

BAGIAN J A N G PERTAMA.

PERKASA POEKOELAN MATI DAN LAIN KEDJAHATAN ATAS KAIIIDOEPAN ORANG, DAN ANTJAM-ANTJAM

D A R I K E N I A T A N J A N G D J A H A T A T A S O R A N G .

KATJA.

No. 1. Perkara boenoeh, dan boenoeh bapa, dan boenoeh anak, dan meratjoen

orang' 92.

„ 2. Perkara antjam-antjam 9 5 . BAGIAN JANG K A D O E W A .

Perkara meloekaken dan rnemoekoel dengan sengadja, dan lain-lain kedjahatan dengan

sengadja 95.

BAGIAN JANG KATIG A.

PERKASA MATIKEN ORANG TIADA DENGAN SENGADJA

D A N M E L O E K A K E N D A N M E M O E K O E L T I A D A D E N - G A N S E N G A D J A ; D A N K E D J A H A T A N J A N G B O L E Ë H

D I K A S I E H A M P O E N , D A N P E R K A R A J A N G K E -

D J A H A T A N T I A D A J S O L E K I 1 K A S I E H A M P O E N ;

DAN I'OEKOEL MATI, LOEKAKEN, DAN

P O E K O E L J A N G T I A D A BOLEEH D I

IIOEKOEM.

No. 1. Perkara matiken orang tiada dengan sengadja, dan bikin loeka tiada den-

gan sengadja, dan poekoel tiada

dengan sengadja 100.

„ 2. Perkara kedjahatan jang boleeh di kasieh ampoen, dan perkara jang ke- djahatan tiada boleeh kasieh ampoen. 101.

„ 3, Perkara poekoel mati, danloekaken, dan poekoel jang tiada boleeh di

hoekoem 103.

(15)

BAGIAN JANG KA-AMPAT. KATJA.

Perkara meroesakken kelakoewan jang baik. 104.

BAGIAN JANG KA-LIMA.

Tangkep orang tiada dengan sah, dan ta-

han orang tiada dengan sah 107.

BAGIAN JANG KA-ANEM.

K E D J A H A T A N J A N G MENEGAHKEN OETAWA MENIADAKEN KETRANGAN DARI ATSALNJA SATOE ANAK, OETAWA

JANG BOLEEH MENDJADIKEN MATINJA ANAK I T O E , DAN BAWA L A E I ORANG JANG D I BAWAH OEMOER

DAN LANGGAR PERATOERAN PERKARA TAMEM ORANG MATI.

No. 1. Kedjahatan atas satoe a n a k . . . 108.

„ 2. Perkara bawa lari orang jang di

bawah oemoer 111.

„ 3. Perkara melanggar peratoeran tanem

orang mati 112.

BAGIAN JANG K A T O E D J O E H .

PERKARA SAKSI PALSOE, DAN PITENAII, DAN BIKIN MALOE DAN LAINLAINNJA, DAN BOEKA ROESIA.

No. 1. Perkara saksi palsoe . . . 113.

„ 2. Pitenah, dan bikin maloe, dan lain-

lainnja 115.

„ 3. Boeka roesia 121.

BAB JANG KADOEWA.

KEDJAHATAN DAN PELANGGARAN ATAS MELIK.

BAGIAN JANG PERTAMA.

Mentjoeri 122.

(16)

BAGIAN JANG KADO EWA.

Kedjahatan Jang terboewat tempo dja- toehnja oetawa bangkroetnja orang jang berda- gang, dan orang jang tiada berdagang, dan

tempo brentiken bajaran 132.

BAGTAN JANG KATIGA.

BlKIN BODO DAN STELXIONAATDAN LAIN-LAIN ROEPATIPOEAN

No. 1. Bikin bodo dan stellionaat . . . 138.

„ 2. Langgar pertjaja 140.

„ 3. Blie, pegang gade, simpenken oetawa trima kendati apa djoega namanja, dari barang-barang jang djadi toe- roetannja pekain oetawa sendjatanja

orang militair 143.

„ 4. Meroesakken prentah perkara roe- mah main dan mainan loterij dan

roemah-gadean 144.

„ 5. Tjegah orang poenja tawaran . . 146.

„ 6. Meroesakken peratoeran perkara fa- briek oetawa bingkel, dan dagangan

dan kepinteran 146.

„ 7, Kedjahatan dari leverancier oetawa

toekang kasieb masoek barang. . 151.

BAGIAN JANG KA-AMPAT.

Perkara bikin roesak 153.

Prentah pangabisan dari ini Bab . . . 162.

Prentah pengabisan dari Boekoe-hoekoem ini. 162.

P r e n t a h pergantian . . 164.

(17)

S E I P A D O E K A J A N G D I P E B T O E W A N B E S A R G O E B E E - N O E B - D J E N D B A L D I TANAH I N D I A - N E D E B L A N D .

Telah mendengar pikiran Baad I n d i a - N e d e r l a n d ; Memorie taoe kapada sekalian orang. Maka s l a m e t l a h sekalian jang aken meliat oetawa mendengar batjanja.

Adapoen Sri Padoeka jang di pertoewan Sesar Goeber- noer Djendral telah menimbang ada perloenja aken dja- lanken djoega peratoeran dari pada B o e k o e - H o e k o e m a n o r a n g b a n g s a H o l l a n d a di I n d i a - N e d e r l a n d atas orang bangsa Djawa dan bangsa sebrang di India-Nederland, tetapi dengan olahan jang perloe sebal bangsanja dan kaädaännja tiada sama.

Telah meliat fatsal 20, 2 9 , 3 1 , 3 3 dan 75 daripada Peratoeran lesar dari pada Kandjeng Goebernement di India-Nederland.

Maka Sri Padoeka jang di pertoewan besar menetapken bagimana di bawah ini:

FATSAL 1. B o e k o e - H o e k o e m a n atas bangsa Djawa dan bangsa sebrang di India-Nederland di tetapken seperti jang bersanding dengan soerat besluit ini.

FATSAL 2. B o e k o e - H o e k o e m a n ini lerdjalan pada hari 1 boelan Januari taoen 1 8 7 3 .

FATSAL. 3 . Selamanja tiada di atoer lain roepa, maka

(18)

nja jang tiada lebieh brat dari pada Jcerdja di pe- kerdjaän negrie dengan dopet makan tiada dengan hajaran, dan tiada lebieh brat dari pada denda wang, di dja- toehken sama sekali oetawa sendiri sendiri, dengan merampas barang oetawa tiada dengan merampas barang; oetawa djikaloe tiada memboewat barano- jang di prentahken di dalem peratoeran peratoeran jang terseboet di atas.

Maka di dalem perkara pelanggaran jang boleeh di hoekoem tiada teritoeng hoekoem toetoep jang di djalanken djikaloe orang tiada bajar denda, me- noeroet bagimana peratoeran dari pada itoe perkara.

FATSAL 2. J a n g di namaken kedjahatan, ja-itoe;

djikaloe memboewat soewatoe barang iano- di laran«- di dalem Peratoeran besar dengan ada hoekoeman- nja, dan jang tiada termasoek di dalem katrangan- nja pelanggaran; oetawa kaloe tiada memboewat soewatoe barang jang di prentahken di dalem P e - ratoeran besar dengan ada hoekoemannja, dan jang tiada termasoek di dalem katrangannja pelanggaran.

PATSAL 3. Djikaloe orang telah moela-i tjoba memboewat soewatoe kedjahatan jang telah keliatan tandanja, dan djikaloe hoekoemannja lebieh brat dari pada pekerdjaän paksa tiada dengan rante, dan djikaloe pentjobaän itoe tertahan oetawa tiada ke- djadian, kerna dari sebab jang kaget kaget datengnja, oetawa kerna dari sebab jang boekan kemaoewanja orang jang memboewat itoe, maka dia misti di hoekoem dengan hoekoeman jang koerang bratnja dari pada hoekoeman orang jang boewat kedjahatan itoe; tetapi bagian jang pengabisan dari pada fat-

(19)

sal ini tiada termasoek itoeng dalem perkara itoe.

Adapoen prentah ini tiada di djalanken atas den- da dan atas tambakan hoekoeman jarig di djalan- ken atas pentjobaän dan atas perboewatan.

Djikaloe kedjaliatannja misti di hoekoem kerdja paksa dengan raufe jang terseboet di dalem fatsal 5 no. 4, maka pentjobaänja misti di hoekoem kerdja paksa tiada dengan rante dari satoe sampe lima

taoen.

FATSAL 4. Adapoen pentjobaän langgar Peratoe- ran besar dan ketjil dari pada policie tiada boleeh di hoekoem.

Djikaloe orang tjoba membikin salah perkara pelanggaran jang terseboet di dalem fatsal 1, dan tjoba membikin salah perkara kedjahatan jang hoe- koemannja tiada lebieh brat dari kerdja paksa tiada dengan rante, maka itoe boleeh di hoekoem di dalem perkara jang memang di tamtoeken boleeh di hoe- koem, djikaloe perkara itoe pentjobaän ada tjoe- koep bagimana jang di trangken di dalem bagian jang pertama dari pada fatsal 3.

Djikaloe ada perkaranja jang boleeh di hoekoem, maka hoekoemannja sama djoega seperti hoekoem atas perboewatan ; djikaloe tiada di prentahken lain roepa, oetawa djikaloe perboewatannja jang telah tjoekoep misti di hoekoem dengan 'kerdja paksa tiada dengan rante, maka pentjobaännja jang

boleeh di hoekoem misti di kenaken hoekoeman jang di koerangi dengan satoe bagian dari tiga.

(20)

GALA E AN JANG KADOEWA.

P e r k a r a h o e k o e m a n s e k a l i a n . Ï A T S A L 5. H o e k o e m a n h o e k o e m a n a t a s k e d j a h a t a n d a n p e l a n g g a r a n j a - i t o e b a g i m a n a di b a w a h i n i :

1. hoekoeman mati ;

2. pakerdjaän paksa dengan ranie d a r i l i m a s a m p e d o e w a p o e l o e h t a o e n ;

3. pakerdjaän paksa dengan ranie d a r i l i m a s a m p e l i m a b l a s t a o e n ;

4. pakerdjaän paha dengan ranie d a r i l i m a s a m p e s e p o e l o e h t a o e n ;

5. pefcerdjaän paksa iiada dengan ranie lama-lamanja l i m a t a o e n ; t e t a p i inisti toeroefc djoega p r e n - t a h j a n g ketjil ketjil dari p a d a h o e k o e m a n j a n g l e b i e h l a m a ;

6. hekerdja di pekerdjaän negrie dengan dapei makan tetapi tiada dengan dapet hajaran l a m a - l a m a n j a t i g a b o e l a n ;

7. hoekoeman toeioep l a m a - l a m a n j a d e l a p a n h a r i ; 8. denda.

FATSAL 6. A d a p o e n di d a l e m p e r k a r a j a n g t e l a h di t a m t o e k e n , m a k a t a m b a h a n h o e k o e m a n b o l e e h di d j a t o e h k e n s a m a s a m a d e n g a n satoe o e t a w a l e b i e h d a r i h o e k o e m a n h o e k o e m a n j a n g t e r s e b o e t di d a l e m fatsal di m o e k a i t o e ; m a k a j a n g di k a t a t a m - b a h a n h o e k o e m a n i t o e j a i t o e s e p e r t i di b a w a h i n i :

1. di t j a b o e t duri p a d a h a k ') d a n k o e w a s a ä n j a n g t a m t o e , t e t a p i m i s t i t o e r o e t p r e n t a h j a n g

') hak = koewasa—;

(21)

ketjil ketjil dari pada lamanja, maka temponja dari lima sampe sepoeloeh taoen ;

2. rampas barangnja kedjahatan oetawa pelang- garan, oetawa apa jang kaloewar dari dalem kedjahatan oetawa dari dalem pelanggaran, oetawa rampas isarat isarat dan bekakas jang telah di pake aken memboewat kesalahan oe- tawa pelanggaran itoe, djikaloe barang itoe méliknja 2) orang jang terhoekoem.

FATSAL 7. Lain dari pada prentah no. 2 dari pada fatsal jang di atas itoe, maka di dalem poe- toesan boleeh di prentahken soepaja bekakas oe- tawa lain barang jang telah di boewat oetawa telah di betoelken oetawa telah di pake aken boewat satoe kedjahatan, boleeh di ilangken oetawa boleeh di bikin roesak, djanganlah boleeh di pake lagi;

dan lagi, kendati pesakitan di lepas, maka di dalem soerat poetoesannja boleeh di prentahken djoega bagimana di atas dari perkara barang ba- rang itoe.

FATSAL 8. Adapoen orang Djawa oetawa bangsa sebrang jang besar pangkatnja oetawa asalnja, jang termasoek di dalem boeninja soerat besluit dari pada Bagenda Radja pada hari S boelan No- vember taoen 1866, no, 73 (Staatsblad India taoen

1867, no. 10) djikaloe misti kena hoekoeman ker- dja paksa dengan rante oetawa tiada dengan r a n t e , maka hoekoeman itoe boleeh di ganti dengan boe- wang ka soewatoe tempat boewangan.

2) méliknja = poenjanja

(22)

Djikaloe hoekoeman ini di kenaken mendjadi gantinja kerdja paksa dengan rante, maka jang djalanken kaädilan hendaklah seboetken dengan t r a n g di dalem soerat poetoesanja.

Djikaloe orang ketjil kena hoekoeman kerdja pekerdjaän negrie dengan dapet makan tetapi tia- da dengan dapet hajaran, maka orang orang jang terseboet di dalem fatsal ini misti di hoekoem toetoep jang sama lamanja.

FATSAL 9. Di dalem perkara jang misti kena hoe- koeman kerdja paksa dengan rante menoeroet ba- gimana hoekoem oendang oendang. maka djikaloe orang perampoean misti di hoekoem kerdja paksa tiada dengan rante.

Djikaloe kedjadian jang demikian itoe, maka j a n g djalanken kaädilan hendaklah seboetken dengan t r a n g di dalem soerat poetoesannja bahwa peker- djaän paksa tiada dengan rante itoe mendjadi ganti hoekoeman kerdja paksa dengan rante.

FATSAL 10. Adapoen orang jang di hoekoem kerdja paksa liada dengan rante tiada lehieh dari satoe taoen lamanja, oetawa barang siapa jang terhoekoem kerdja pekerdjaän negrie dengan dapet makan tiada dengan ha- jaran, misti djalanni hoekoeman hoekoeman itoe di

mana dia di hoekoem.

FATSAL 11. Djikaloe ada perkara jang di kenaken hoekoeman toetoep lamanja lebieh dari delapan hari menoeroet bagimana Peratoeran besar, maka djikaloe orang Djawa dan orang bangsa sebrang, maka hoe- koeman itoe misti di obahken mendjadi kerdja peker-

(23)

djaän negrie dengan äapet makan tiada dengan hajaran ; oetawa djikaloe ada perkara jang misti di ken aken hoekoeman toetoep lamanja lebieh dari tiga boelan, maka djikaloe orang Djawa dan bangsa sebrang, maka lioekoeman itoe misti di obahken mendjadi herdja paksa tiada dengan rante.

GELARAN JANG KATIGA.

P e r k a r a l i o e k o e m a n s e n d i r i - s e n d i r i n j a .

FATSAL 12. Adapoen hoekoeman mati di djalanken oleeh a l g o d j o di soewatoe tempat jang t i n g g i ; dan barang siapa jang kena hoekoeman itoe di taroek tali di lehernja, dan tali itoe teriket di gantoengan, dan papan di bawah kakinja lantas di lepas.

FATSAL 13. Adapoen hoekoeman mati itoe tiada bo- leeh di djalanken pada hari Dominggoe oetawa pada hari besarnja orang nasarani ') oetawa pada hari besarnja orang negrie.

FATSAL 14. Maka majitnja orang jang mati di gantoeng boleeh di kasiehken kapada kaloewar- ganja 2) djikaloe ada permintaännja, tetapi tiada boleeh di soeroeh tanem dengan rame rame oeta- wa dengan kahormatan.

FATSAL 15. Adapoen sekalian orang jang t e r h o e - koem herdja paksa dan jang di hoekoem toetoep misti bekerdja. Maka prentah ini tiada di djalanken atas

') nasarani = kristen;— 2) kaloewarga = sanak soedara.

(24)

orang Djawa dan bangsa sebrang jang besar pang- katnja oetawa asalnja jang terseboet di dalem fatsal 8.

Adapoen pemegangan dan atoerannja tempat tempat orang orang jang terhoekoem kerdja paksa dan di hoekoem toetoep, dan lagi perkara djalan- nja hoekoeman kerdja paksa dan hoekoeman ker- dja pekerdjaän negrie dan hoekoeman toetoep aken di atoer di dalem Soerat-peratoeran sendiri sendiri, dengan menimbang brat entengnja hoekoe- man hoekoeman itoe.

FATSAL 16. Siapa jang kena hoekoeman salah satoe jang terseboet di dalem no, 1 sampe no. 4 dari fatsal 5 itoe tiada boleeh di soeroeh priksa soewatoe perkara dengan soempah, oetawa tiada boleeh mendjadi saksi dengan soempah di dalem perkara civiel, djikaloe ada jang minta toelaknja ; dan lagi tiada boleeh di soeroeh priksa soewatoe perkara dengan soempah oetawa mendjadi saksi dengan soempah di dalem perkara krimineel sebab dari hoekoem, dan lagi tiada boleeh djadi saksi ada sama sama katiga memboewat soerat di hade- pan notaris oetawa di hadepan lain penggawa, dan tiada boleeh mendjadi wali oetawa kurator, dan tiada boleeh masoek militair oetawa schutterij oe- tawa lain lain barissan.

FATSAL 17. Siapa jang pikoel hoekoeman kerdja paksa dengan rante tiada boleeh pegang barang ba- rangnja sendiri sebab hoekoem selama dia masieh pikoel hoekoeman itoe.

Djikaloe ada sebabnja jang perloe dan djikaloe

(25)

ada permintaännja orang jang kena hoekoeman itoe, oetawa djikaloe ada permintaännja lain orang jang mempoenja-i oentoeng roegi di atas itoe,

oetawa djikaloe ada permintaännja fiskaal oetawa djaksanja, maka pengadilan civiel di negrie jang di tempatti di blakangkali oleeli jang kena hoe- koeman itoe hendaklah berdiriken soewatoe kura- tor, soepaja pegang barang barangnja seperti soe- watoe orang jang di taroeh di bawah soewatoe kurator.

Djikaloe orang jang kena hoekoeman itoe me- mane misti toeroet prentahirja Boekoe-Hoekoem Civiel jan g bernama B u r g e r 1 ij k W e t b o e k v o o r N e d e r l a n d s c h - I n d i ë dari perkara kurator,

maka Weeskamer misti djadiken kurator djoega, soepaja liat-liatken pekerdjaännja kuratornja orang itoe.

FATSAL 18. Djikaloe orang jang terhoekoem telah pikoel hoekoemannja, maka kuratornja hendaklah brenti memegang barangnja, dan lagi hendaklah membrie itoeng-itoengan jang pengabisan dengan katran ganja.

FATSAL 19. Siapa jang di hoekoem Jcenlja paha dengan ran'e, selamanja masieh pikoel hoekoeman- nja tiada boleeh di kasieh wang oetawa makanan dari ongkosnja sendiri, tetapi orang jang bangsa besar oetawa jang besar pangkatnja bagimana ter- seboet di dalem fatsal 15 itoe tiada termasoek di dalem larangan ini.

FATSAL 20. Prentahnja fatsal 16, 17 dan 18 di djalanken djoega atas orang Djawa dan sebrang

(26)

jang bangsa besar jang di hoekoem boewang ka soewatoe tempat boewangan ganti Hoekoem kerâja paksa dengan r ante, bagimana fatsal 8.

P r e n t a h prentah itoe dan lagi prentahnja fatsal 19 di djalanken djoega atas orang perampoean jang terhoekoem kerâja -paksa tiada dengan rante gantinja kerdja paksa dengan rante, bagimana fatsal 9.

FATSAL 21. Siapa jang terhoekoem boewang ka soewatoe tempat boewangan misti terbawa ka soe- watoe tempat di dalem India-Nederland jang di tamtoeken oleeh Sri Padoeka jang di pertoewan besar Goebernoer Djendral.

Adapoen ongkosnja itoe sebrapa boleeh di poe- ngoet dari pada orang jang di hoekoem itoe.

FATSAL 22. Adapoen hak l) dan kekoewasaän jang di tjaboet oleeh pengadilan dengan poetoesan menoeroet bagimana fatsal 6 no. 1 di dalem per- kara perkara jang terseboet di dalem Boekoe-oendang oendang ini dan di dalem lain-lain peratoeran prentah, ja itoe seperti di bawah ini :

a. pegang segala pangkat oetawa pekerdjaän negrie ; b. mendjadi wali oetawa kurator dari orang jang

boekan sanak soedaranja;

e. mendjadi wali oetawa kurator dari anaknja sendiri;

d. mendjadi saksi dengan soempah di dalem perkara civiel kaloe di toelak;

e. hak ') berpilieh.

Djikaloe tiada di prentahken lain roepa, maka pengadilan ampoenja soeka memoetoesken tjaboet oetawa tiada tjaboet dari pada hak ') dan kekoe-

n) hak = koewasa.

(27)

wasaän itoe, oetawa dari pada salah satoenja.

Hoekoeman ini moela-i dari pada hari jang poe- toesannja telah tetap, dan tiada boleeh di bikin pandj an g lagi.

FATSAL 23. Permintaannya denda dan ongkos perkara tinggal tetap bagimana peratoeran peratoe- ran hoekoem jang di djalanken atas orang jang terhoekoem itoe.

Djikaloe orang di hoekoem denda oetawa di hoe- koem rampas barangnja dengan sama sekali di hoekoem koembaliken barang oetawa ganti keioe- gian, maka hoekoeman koembaliken barang dan ganti keroegian itoe misti di djalanken lebieh doeloe, djikaloe orang jang di hoekoem itoe tiada sampe barang.

FATSAL 24. Djikaloe orang kena hoekoeman per- kara kedjahatan oetawa krimineel, maka kapala negrie hendaklah kabarken poetoesannja di tempat roemahnja orang itoe jang di blakangkali.

Adapoen Sri Padoeka jang di pertoewan besar Goebernoer-Djendral j a n g tamtoeken bagimana dja- lanja poetoesan itoe.

GELARAN JANG KA-AMPAT.

P e r k a r a m e m b o e w a t k e d j a h a t a n l e b i e h . d a r i s a t o e k a l i .

PATSAL 25. Djikaloe orang doeloenja telah di hoekoem mati, o e t a w a t e l a h k e n a lioekoeman kerclja

(28)

paksa dengan rante oetawa tiada dengan rante lamanja lebieh dari satoe tahoen, dan djikaloe di blakang dia memboewat kedjahatan lagi dan di bawa di hadepan pengadilan, maka hoekoemannja jang doe- loe mendjadiken brat perkaranja; dan pengadilan misti timbang itoe djikaloe djatoehken hoekoeman.

Di dalem perkara itoe maka pengadilan ada koe-

"wasa tambah hoekoeman kerdja paksa dengan satoe bagian dari tiga lebieh dari hoekoemannja jang paling tinggi.

FATSAL 26. P r e n t a h prentahnja fatsal 25 itoe di djalanken djoega djikaloe pesakitan doeloe telah di hoekoem oleeh pengadilan militair, bagimana di bawah ini :

1. djikaloe dia kena hoekoeman salah satoe jang terseboet di dalem fatsal 25 bagian jang per- tama, jang telah di tamtoeken di dalem kaädi- lan hoekoeman jang biasa, sebab memboewat soewatoe perkara jang di seboetken kedjahatan di dalem kaädilan hoekoeman itoe ;

2. djikaloe dia kena soewatoe hoekoeman jang di prentahken di dalem hoekoeman militair sebab memboewat soewatoe perkara jang hoekoemannja mati oetawa kerdja paksa dengan rante, bagimana kaädilan hoekoeman jang biasa;

3. djikaloe dia kena hoekoeman kreta soeroeng, oe- tawa militair arrest, oetawa toetoep lamanja lebieh dari satoe taoen, bagimana terseboet di dalem hoekoeman militair, sebab memboewat satoe perkara jang hoekoemannja kerdja paksa

(29)

tiada dengan rante lama-lamanja lima taoen, bagi- mana kaädilan hoekoeman jang biasa.

GELARAN JANG KALIMA.

P e r k a r a s e k o e t o e o e t a w a t j a m p o e r d i d a l e m k e s a l a h . a n .

FATSAL 27. Siapa jang sekoetoe oetawa tjampoer di dalem perkara kedjahatan oetawa pelanggaran itoe kena hoekoeman sama djoega seperti orang jang memboewat perkara i t o e ; tetapi ada djoega perkara jang hoekoemannja memang soedah di tamtoeken tiada sama.

Prentah ini dan lain lain prentahnja gelaran ini tiada di djalanken atas perkara pelanggaran dari pada Peratoeran-policie besar dan dari pada Pera- ratoeran-policie ketjil.

FATSAL 28. J a n g di hoekoem seperti sekoetoe di dalem perkara kedjaliatan oetawa pelanggaran ja- itoe bagimana di bawah ini :

1. siapa jang soeroeli memboewat kedjahatan oe- tawa pelanggaran dengan membri apa apa, oe- tawa berdjandji apa apa, oetawa dengan antjam- antjam, oetawa dengan pake koewasanja, oeta- wa dengan pake akal oetawa tipoe daja; dan lagi siapa jang membrie katrangan soepaja mem- boewat kedjahatan oetawa pelanggaran;

2. siapa jang mengasieh barang tadjem, oetawa

(30)

sendjata, oetawa bekakas, oetawa lain lain ba- rang dengan soedali taoe bahwa sendjata oetawa lain lainnja itoe misti di pake aken memboewat kesalahan oetawa pelangga.ran ;

3. siapa jang sengadja toeloeng sediaken, oetawa toeloeng bikin gampang, oetawa toeloeng ha- bisken kapada orang jang memboewat kedjaha- tan oetawa pelanggaran ja-itoe lain dari pada hoe- koeman atas orang jang adjak adjak orang banjak oetawa toesoek toesoek orang banjak membikin roesoeh di India-Nederland, kendati tiada kedja- dian kedjahatan itoe jang di niatken oleeh itoe orang jang adjak adjak memboewat roesoeh, oetawa j a n g toesoek toesoek soepaja memboe-

wat roesoeh.

4. Siapa jang toesoek toesoek orang banjak soepa- ja memboewat kedjahatan, oetawa pelanggaran dengan bitjara di hadepan orang banjak, oetawa dengan toelisan jang tiada di tjap jang di tempel- ken di tempat jang boleeh di liat orang banjak, oetawa jang di djoewal oetawa jang di tersiarken.

P r e n t a h ini jang pengabisan di djalanken djoega .djikaloe orang banjak itoe jang di toe- soek toesoek tjoema mentjoba boewat kedjahatan oetawa pelanggaran, dan djikaloe pentjobaännja itoe boleeh di hoekoem. Dan lagi djikaloe orang banjak itoe jang di toesoek toesoek tiada mem- boewat satoe apa, maka orang jang toesoek toesoek itoe di hoekoem denda dari lima poeloeh sampe seratoes roepiah; oetawa djikaloe ada sebab jang bikin brat pekaranja, maka di hoekoem

(31)

kerdja paksa tiada dengan rante dari ariem hari sam- pe anem boelan.

FATSAL 29. Siapa jang taoe ada orang jang ke- lakoeannja djahat, jang membadjak, oetawa meram- pas, oetawa memboewat aniaja kapada orang oetawa melik '), oetawa memboewat roesoeli di India-Ne- derland; maka djikaloe dia senantiasa 2) kasieli mondok oetawa tempat-semboenian oetawa tempat- koempoelan kapada orang jang demikian kelakoe- annja itoe, aken di kenaken hoekoeman seperti se- koetoenja.

FATSAL. 30. Siapa jang sengadja semboeniken barang tjoerian kendati semoea oetawa sebagian, oetawa semboeniken barang jang tiada di sampe- ken kapada mistinja, oetawa semboeniken barang jang terdapet dengan kedjabatan oetawa dengan pelanggaran, maka dia kena hoekoeman djoega se- perti sekoetoenja.

FATSAL 31. Adapoen hoekoeman maui dan hoe- k o e m a n kerdja paksa dengan rante dari lima sampe doe- wa poeloek taoen, itoe tiada di djalanken atas orang jang semboeniken barang jang terseboet di dalem fatsal 30 itoe. melainken djikaloe ada katrangan waktoe dia semboeniken barang itoe dia soedah taoe doedoeknja perkara jang misti kena doewa hoekoeman itoe.

Djikaloe tiada ada katrangan ini, maka dia di , h o e k o e m kerdja paksa dengan rante dari lima sampe li-

mablas taoen.

!) melik = poenjavja; — 2) senantiasa = sahari-hari.

(32)

FATSAL 32. Siapa pegang pesanggrahan dan jang pegang roemah-makan, djikaloe kasieh mondok orang lebieh lama dari doewa poeloeh ampat djam, dan waktoenja misieh mondok orang itoe mem- boewat kedjahatan oetawa pelanggaran, maka dji- kaloe jang pegang pesanggrahan oetawa roemah- makan itoe tiada toelis namanja dan pekerdjaännja dan tempat roemahnja itoe orang jang memboewat kesalahan di dalem boekoe jang di trima dari pada orang besar, maka jang pegang pesanggrahan oeta- wa roema-makan misti tanggoeng di dalem perkara civiel, djikaloe orang jang kena keroegian sebab dari kedjahatan oetawa pelanggaran itoe minta koem- bali barang oetawa minta ganti keroegian dengan ongkos ongkos; dan lain dari pada itoe dia misti tanggoeng djoega lain lain perkara sebab dia djadi djoeroesimpen oetawa sebab lain-lain n j a, ja-itoe menoeroet bagimana atoeran kaädilan civiel jang boleeh di djalanken atasnja.

GELARAN JANG KA-ANEM,

P e r k a r a j a n g t i a d a b o l e e h . d i s a l a h k e n , d a n j a a g m e l e p a s k e n , d a n j a n g e n -

t e n g k e u k e s a l a l i a n .

FATSAL 33. Djikaloe pesakitan gila oetawa di paksa oleeh jang lebieh koewat dari dia koetika dia memboewat soewatoe perkara, maka itoe boekan kedjahatan dan boekan pelanggaran.

FATSAL 34. Maka tiada ada kedjahatan oetawa

(33)

pelanggaran boleeh di lepasken oetawa hoekoeman - nja boleeh di koerangi, djikaloe tiada di dalem perkara dan nalar jang itoe di kataken boleeh di lepasken, oetawa jang hoekoemannja boleeh di koe- rangi krasnja.

FATSAL 35. Djikaloe oemoernja pesakitan koe- rang dari anemblas taoen, dan djikaloe di poetoes- ken bahwa dia tiada djahat baiknja perkara jang di boewat itoe, maka dia aken di lepas, tetapi me- noeroet bagimana doedoeknja perkara, dia di koem- baliken kapada orang toewanja oetawa kapada sanak- soedaranja, oetawa di taroek di dalem pendjaranja orang moeda, soepaja di piara di sitoe bebrapa taoen lamanja jang di tamtoeken di dalem soerat poe- toesan; tetapi sekali-kali djangan lebieh lama dari sampe oemoernja doewa poeloeh taoen.

FATSAL 36. Djikaloe di poetoesken bahwa dia taoe djahat baiknja perkara jang di boewat, maka hoekoemannja bagimana di bawah ini :

djikaloe hoekoemannja jang sekalian bagimana jang terseboet di dalem fatsal 5 no. 1 dan 2, ma- ka dia di hoekoem heràja paksa _ tiada dengan ranie dari sepoeloeh sampe doewa poeloeh taoen;

kaloe hoekoemannja jang sekalian, bagimana jang terseboet di dalem- fatsal 5 no. 3 dan 4, maka dia di hoekoem- Icerdja paksa tiada dengan rank, dan tem- ponja sedikit-dikitnja satoe bagian dari tiga, dan banjak-banjaknja separo dari pada tempo jang dia boleeh di kenaken hoekoeman hoekoeman ini, salah satoe sa-oepama ada di dalem lain lain perkara;

kaloe hoekoemannja jang sekalian Icerdja paJcsa

(34)

tiada dengan ranie oetawa denda, maka pengadilan boleeli koerangi hoekoeman hoekoeman ini bagi- mana di rasa baik; tetapi misti koerang dari sepa- ronja hoekoeman jang di kenaken kapadanja dji- kaloe dia anemblas taoen oemoernja.

FATSAL 37. Djikaloe hoekoemannja pesakitan pa- toet di koerangi banjak sebab dia masieh moeda, oetawa sebab di paksa, oetawa sebab prentahnja lain orang, oetawa sebab takoetnja j a n g patoet, oetawa sebab kena pentjobaännja orang, oetawa sebab pen- dek engetannja, oetawa sebab sedikit keroegian jang di boewat dongan kedjahatan, oetawa sebab dengan kemaoewannja sendiri dia betoelken oetawa ganti keroegiannja orang jang telah di boewat dengan kedjahatan, oetawa ada lain sebab jang entengken, dan di mana djalannja fatsal ini tiada di lainken, maka hoekoeman hoekoeman itoe boleeh di «anti bagimana di bawah ini:

hoekoeman jang terseboet di dalem fatsal 5 no. 1 itoe di ganti dengan kerdja paksa tiada dengan ranie sedikitnya doewa taoen;

hoekoeman jang terseboet di dalem fatsal 5 no. 2 itoe di ganti dengan kerdja paha tiada dengan rante sedikitnya satoe taoen;

hoekoeman jang terseboet di dalem fatsal 5 no. 3 itoe di ganti dengan kerdja 'paksa tiada dengan rante sedikitnja anem b o elan ;

dan hoekoeman jang terseboet di dalem fatsal 5 no. 4 itoe di ganti dengan kerdja paksa tiada dengan rante sedikitnya tiga boelan.

Djikaloe ada sebab jang terseboet di atas, oetawa

(35)

djikaloe ada lain lain sebab Jang entengken, maka hoekoeman kerdja paksa tiada dengan ranie dan hoekoe- man toetoep dan hoekoeman kerdja pekerdjaän negrie boleeh di koerangi temponja bagimana pengadilan rasa baik, dan hoekoeman denda boleeh di koerangi djoega bagimana pengadilan rasa baik, dan lagi djikaloe hoekoeman kerdja paksa tiada dengan rante oetawa hoekoeman toetoep mistinja di kenaken sama sama dengan denda atas perkara kedjahatan oetawa pelanggaran, maka doewa roepa hoekoeman itoe di djatoehken salah satoe.

PRENTAH PENGABISAN.

FATSAL 38. Adapoen prentah prentahnja boekoe jang pertama ini di djalanken djoega atas perkara kedjahatan dan pelanggaran jang hoekoemannja ada di dalem lain hoekoem oendang-oendang, djikaloe tiada di tamtoeken lain di dalem Boekoe-hoekoem ini oetawa di dalem hoekoem oendang oendang itoe.

BOEKOE JANG KADOEWA.

E*erkara kedjahatan d a n pelangga- r a n satoe satoenja.

GELARAN JANG PERTAMA.

K . e d j a b . a t a n d a n p e l a n g g a r a n a t a s p e r - k a r a s e k a l i a n .

B A B J A X G I ' E H T A S l .

Kedjahatan jang meroesakken kasenangan di India Nederland.

3

(36)

BAGIAN JANG PERTAMA.

Kedjahatan jang meroesaklcen Icasenangan di loewar India Nederland,

FATSAL 39. Adapoen orang bangsa Djawa dan sebrang masing-masing jang melawan dengan sen- djata kapada India Nederland di hoekoem dengan hoekoeman mati.

FATSAL 40. Àdapoen satoe-satoenja orang jang djalanken keniatan djahat oetawa moefakat bersama- sama radja asing ') oetawa bersama-sama radja-radja oetawa orang-orang India oetawa wakilnja, soepaja adjak dia orang bermoesoeh-moesoehan oetawa ber- prang pada India-Nederland, oetawa soepaja mem- brie isarat kapadanja, maka dia di hoekoem mati kendati keniatan djahat oetawa moefakat itoe tiada sampe djadiken moesoeh-moesoehan.

FATSAL 41. Demikian djoega di hoekoem mati siapa-siapa jang djalanken keniatan djahat oetawa moefakat dengan moesoeh, soepaja ringanken da- tengnja di tanah India Nederland, oetawa soepaja serahken kapadanja kota kota, oetawa benteng ben- teng, oetawa tempat tempat djaganja militair, oetawa pelaboewan pelaboewan, oetawa goedang goedang barang oetawa goedang sendjata, oetawa kapal kapal, oetawa praoe praoe jang djadi méliknja 2) negrie, oetawa soepaja membrie pertoeloengan soldadoe, oetawa orang, oetawa makanan, oetawa sendjata, oetawa pekakas prang; oetawa soepaja menoeloeng moesoeh aken kalahken India-Nederland, oetawa

') asing = dari lain tanah; — 2) méliknja = poenjanja.

(37)

kalahken bala tantara di darat dan di laoet jang djadi hambanja India-Nederland, kendati sebab be- robahken setianja opsier opsier oetawa soldadoe soldadoe oetawa matroos matroos oetawa lain lain orang kapada pamrentahan jang sah, ') kendati sebab dengan lain djalan.

FATSAL. 42. Djikaloe moefakat dengan orang jang djadi bangsanja moesoeb, tetapi tiada niat mendja- diken kedjahatan salali satoe jang terseboet di da- lem fatsal 4 1 , tjoema membrie kabaran kapada moesoeb jang tiada baik kapada bal peprangan oetawa keradjaännja India-Naderland, oetawa temen perdjandjiannja India-Nederland, maka jang moe- fakat demikian itoe di hoekoem dengan kerdja paksa tiada dengan rante dari doewa sampe lima taoen; dan lain dari pada itoe di kenaken boekoeman jang lebieh brat djikaloe kabaran itoe memang terbit 2) dari keniatan jang berhimat 3) samar.

FATSAL. 43. Adapoen boekoeman jang terseboet di dalem fatsal 40 dan 41 sama djoega: kendati perkara jang boleeh di hoekoem menoeroet fatsal fatsal itoe di bikin melawan India-Nederland oeta- wa temen temen perdjandjiannja jang berprang den- gan moesoeh sama sama dengan India-Nederland.

FATSAL 44. Siapa jang tiada termasoek di dalem prentah militair, djikaloe boedjoek boedjock orang militair soepaja berlari, dan niatnja soepaja itoe militair masoek di dalem pakerdjaänja bangsa asing 4) di darat dan di laoet, oetawa djikaloe dia sengadja

i) ^-memang ledwi;- 2) terbit = fafemr; - 3) himat = hati oetawa rasa; - *) asing = dari lain tanah.

(38)

toeloeng orang militair itoe atas perkara berlari, maka dia di hoekoem kerdja paksa dengan rante dari lima sampe sepoeloeh taoen.

FATSAL 45. Selainnja perkara jang terseboet di dalem fatsal 44, maka siapa jang tiada termasoek di dalem prentah militair, djikaloe adjak adjak orang militair di laoet oetawa di darat satoe oetawa le- bieh soepaja berlari, dan djikaloe sengadja menoe- loeng orang militair itoe atas perkara berlari, dan djikaloe bikin gampang itoe orang militair berlari dengan djalan apa djoega, oetawa djikaloe kasieh isarat soepaja boleeb berlari, dan lagi djikaloe sem- boeniken oetawa kasieh mondok orang militair jang berlari itoe jang dia soedah taoe, oetawa djikaloe kerdja gampang orang militair mengalih dari satoe bataillon ka lain bataillon dengan pake namanja lain orang oetawa dengan pake nama bikinan, oetawa dengan lain djalan tipoe daja, maka dia di hoekoem denda dari seratoes sampe lima r aloes roepiali, oetawa di hoekoem kerdja paksa tiada dengan rante dari tiga hoe- lan sampe satoe taoen, tertimbang bagimana perkaranja.

FATSAL 46. Satoe satoenja priaji oetawa satoe satoe- nja wakilnja Kangdjeng Goebernement, oetawa lain lain orang jang di pertjaja, oeta.wa di kasieh taoe roe- sianja perkara jang di bitjaraken, oetawa roesianja satoe pekerdjaän jang niat di djalanken sebab dari pnngkatnja oetawa di dalem lain lain pekerdjaän negrie, djikaloe dia kabarken kapada moesoeh oetawa kapada bangsa asing l) oetawa wakilnja, maka dia di hoekoem mati.

') asing = dari lain tanah.

(39)

FATSAL 47. Satoe satoenja priaji dan satoe sa- toenja wakilnja Kangdjeng Goebernement dan lain lain orang jang di soeroeh djalanken satoe perkara oetawa jang misti simpen petoewa 2) oetawa kaart oetawa garabarnja benteng, oetawa goednng-sendjata, oetawa pelaboewan, maka dia di hoekoem mati, djikaloe dia serahken kaart oetawa gambar ini satoe oetawa lebieh kapada moesoeh oetawa wakilnja.

Dan lagi dia di hoekoem kerdja paksa tiada dengan rante dari doewa samve lima taoen, djikaloe dia serah- ken kaart oetawa gambar ini kapada bengsa asing ') oetawa kapada bangsa jang tiada toeroet tjampoer di dalem perkara, oetawa kapada bangsa jang moe- fakat oetawa wakilnja.

FATSAL 48. Djikaloe lain orang beroleeh kaart oetawa gambar itoe dengan sorok 3) oewang, oeta- wa dengan tipoe, oetawa dengan paksa, dan djika- loe dia kasiehken kapada bangsa jang djadi moe- soeh oetewa kapada bangsa asing ]) oetawa wakil- nja, maka dia di hoekoem sama djoega seperti priaji dan lain lain orang jang terseboet di dalem fatsal 47, dan menoeroet bagimana bedabedaän jang terseboet di dalem fatsal itoe.

Siapa jang beroleeh kaart oetawa gambar itoe tiada dengan pake isarat jang tiada sah 4), dan dia brieken kapada jang terseboet di atas, dan djika- loe perkaranja bagimana jang pertama jang terse- boet di dalem fatsal 47, maka hoekoemannja kerdja paksa dengan rante dari lima sarnpe limablas taoen; dan

') asing = dari lain tanah;— 2) petoewa = tionto; — 3) sorok

— soewap; — 4) tiada sah = terlarang.

(40)

djikaloe p e r k a r a n j a b a g i m a n a j a n g k a d o e w a , m a k a h o e k o e m a n n j a kerdja paksa tiada dengan rante dari tiga boelan sampe lima taoen.

FATSAX 4 9 . S i a p a j a n g s e m b o e n i k e n o e t a w a s o e r o e h s e m b o e n i k e n o r a n g j a n g p r i k s a p r i k s a d e n g a n k e - n i a t a n d j a h a t , o e t a w a s o l d a d o e s o l d a d o e j a n g di k i r i m oleeh m o e s o e h d a n di s o e r o e b l i a t l i a t , m a k a d i a di h o e k o e m mati.

FATSAL. 50. S i a p a j a n g b e r m o e s o e b - m o e s o e h a n j a n g t i a d a di b r i e i d i n oleeh K a n d j e n g G o e b e r n e -

m e n t , d a n j a n g b o l e e h m e n d j a d i k e n p r a n g n j a n e g r i e H o l l a n d a o e t a w a I n d i a - N e d e r l a n d , m a k a dia di h o e k o e m kerdja paha tiada dengan rante dari doewa sampe lima taoen; d a n djikaloe s a m p e djadi p r a n g s e b a b p e r b o e w a t a n n j a i t o e , m a k a d i a di h o e k o e m Jcerdja paha dengan rante dari lima sampe limablas taoen.

FATSAL. 5 1 . S i a p a j a n g m e m b i k i n p e r b o e w a t a n j a n g t i a d a di i d i n k e n oleeh K a n d j e n g G o e b e r n e - m e n t , d a n j a n g b o l e e h djadiken o r a n g H o l l a n d a o e t a w a o r a n g o r a n g j a n g b e r d o e d o e k di I n d i a - N e - d e r l a n d di b a l e s oleeh b a n g s a asiag '), m a k a dia di h o e k o e m Jcerdja paksa tiada dengan rante dari doewa sampe lima taoen.

BAGIAN JANG KADOEWA.

K e d j a l i a t a i i j a n g m e r o e s a k k e n k a s e - n e n g a n d i d a l e m I n d i a - N e d e r l a n d .

FATSAL 52. Siapa jang djalanken keniatan. djahat oetawa moefakat dengan niatnja aken meroesakken

') asing = dari lain tanah.

(41)

oetawa berobahken pamrentahan, oetawa soepaja orang orang jang berdoedoek di negrie melawan dengan sendjata kapada pamrentahan di India-Ne- derland, maka dia di hoekoem mati.

FATSAL 53. Dan lagi siapa jang djalanken kenia- tan djahat oetawa moefakat dengan niatnja aken mendjadiken prang di dalem negrie, sebab membrie sendjata kapada orang orang jang berdoedoek di dalem negrie soepaja melawan satoe sama lain, oetawa sebab adjak dia orang aken melawan satoe sama lain dengan sendjata, oetawa niatnja aken meroesakken oetawa boenoeh orang, oetawa me- rampas di dalem tempat satoe oetawa lebieh, maka dia di hoekoem mati djoega.

FATSAL 54. Siapa jang ambil oetawa soeroeh ambil banjak orang jang bersendjata di dalem pe- kerdjaännja oetawa ambil oetawa soeroeh ambil soldadoe, oetawa membrie sendjata oetawa pekakas- prang kapadanja, maka dia di hoekoem mati djoega.

FATSAL 55. Maka keniatan djahat itoe ada dji- kaloe satoe perboewatan soedah di boewat oetawa soedah moela-i di boewat soepaja djalanken kedja- hatan kedjahatan jang terseboet di dalem fatsal 52 dan 53, kendati kedjahatan itoe tiada kedjadian semoea-

EATSAL 56 Maka moefakatan ada djikaloe doewa orang oetawa lebieh soedah beremboek aken mem- boewat satoe perkara, kendati misieh beloem ada keniatan djahat bagimana prentahan fatsal 55.

FATSAL 57. Djikaloe beloem sampe djadi moefa-

(42)

katan, tjoemah ada permintaan sadja aken mem- boewat satoe moefakatan soepaja boewat kedjahatan jang terseboet di dalem fatsal 52, tetapi permintaan itoe tiada di trima, maka siapa jang ampoenja per- m i n t a a n i t o e di h o e k o e m leerdja paksa tiada dengan rante dari doeioa sampe lima taoen.

PATSAL 58. Siapa jang tiada dengan hak 1) oetawa tiada dengan sebab jang halal memegang prentah dari pada satoe bagian bala tantara besar oetawa ketjil, oetawa dari pada soewatoe koempoelan kapal oetawa praoe, oetawa dari pada soewatoe kapal- prang, oetawa dari pada soewatoe benteng, oetawa dari pada soewatoe tempat prang, oetawa dari pada soewatoe pelaboewan, oetawa dari pada soewatoe kota dan siapa jang melawan prentahnja Kangdjeng Goebernement dan misieh pegang prentah peprangan djoega, dan lagi kepala kepala-prang jang misieh koempoelken bala tantaranja oetawa bagiannja, koetika soedah di kasieh prentah lepasken oetawa tersiarken, maka dia di hoekoem mati.

FATSAL 59. Siapa jang bakar oetawa meroesakken roemah oetawa goedang-barang, oetawa goedang- sendjata, oetawa kapal, oetawa méliknja 2) negrie jang lain lain, dengan bikin menjala soewatoe tempat jang di galieh, maka dia di hoekoem wali.

FATSAL 60. Siapa jang ambil tanah, oetawa me- lik, 2) oetawa oewang, oetawa tempat, oetawa kota, oetawa benteng, oetawa tempat-djaganja soldadoe, oetawa goedang barang, oetawa goedang-sendjata,

') hak = hoewasa; — 2) melik = poenjanja.

(43)

oetawa pelaboewan, oetawa kapal, aetawa praoe jang djadi poenjanja negrie, dan lagi siapa jang

rampas oetawa bagi bagi méliknja ') negrie, oetawa siapa jang memoekoel oetawa melawan kapada orang jang djalanken koewasanja negrie jang djaga oetawa larang oetawa tangkep orang orang jang memboewat kedjahatan itoe; dan lagi siapa jang mendjadi kepala dari pada orang orang jang pake sendjata, oetawa jang pegang pekerdjaän apa apa antara orang orang itoe, oetawa jang pegang prentah, maka dia di hoekoem mati.

Dan lagi siapa jang prentahken perkoempoelan orang jang pake sendjata demikiannja. oetawa jang tjari oetawa soeroeh. tjari, oetawa jang atoer oetawa soeroeh atoer perkoempoelan orang itoe, oetawa jang sengadja membrie sendjata pekakas-prang dan pe- kakas aken bikin kedjahatan kapadanja; oetawa jang kirim makanan kapadanja, oetawa siapa jang satoe kati dengan djalanan lain roepa sama orang orang jang prentahken oetawa jang djadi kepalanja per- koempoelan orang itoe, maka dia di hoekoem mati djoega.

FATSAII 61. Djikaloe soewatoe perkoempoelan orang jang bikin kedjahatan salah satoe jang ter- seboet di dalem fatsal 52 dan 53, maka hoekoeman mati di djalanken atas segala orang, tiada perdoeli apa pangkatnja jang djadi toeroetannja perkoem- poelan itoe, dan jang di tangkep di tempatnja per- koempoelan itoe jang bikin roesoeh.

') melik = poenjanja.

(44)

Dan lagi siapa siapa jang prentahken perkoem- poelan jang bikin roesoeh itoe, oetawa siapa jang pegang pekerdjaän apa apa di dalem perkoempoelan itoe, oetawa siapa jang pegang prentah apa apa, kendati dia tiada di tangkep di tempatnja perkoem- poelan jang bikin roesoeh itoe, maka dia di hoe- Jcoem mati djoega.

FATSAL 62. Djikaloe perkoempoelan orang itoe tiada poenja niat kedjahatan satoe oetawa lebieh jang terseboet di dalem fatsal 52 dan 53, oetawa djikaloe perkoempoelan itoe tiada mendjadiken ke- djahatan satoe oetawa lebieh, maka siapa siapa njang toeroet di dalem perkoempoelan itoe, tetapi tiada pegang pekerdjaän apa apa oetawa tiada pe- gang prentah apa apa, dan djikaloe dia orang di tangkep di tempatnja perkoempoelan itoe, maka dia orang di hoekoem herdja paksa dengan r ante dari lima sampe limablas taoen.

FATSAL 63. Siapa jang soedah taoe keniatannja dan pranginja l) perkoempoelan orang jang terse- boet itoe, dan dia kasieh pondok-an oetawa tem- pat semboenian, oetawa tempat koempoelan kapa- danja tiada dengan di paksa, maka dia di hoekoem herdja paksa dengan r ante dari lima sampe limablas taoen.

FATSAL 64. Siapa jang toeroet di dalem per- koempoelan orang jang bikin roesoeh, tetapi tiada pegang pekerdjaän apa apa, oetawa tiada pegang prentah apa apa di dalem perkoempoelan itoe, dan djikaloe dia di prentahken oleeh pamrentahan mar-

') prangi = kaädaän.

(45)

dika oetawa militair, maka dia lantas kaloewar dari perkoempoelan itoe, oetawa dia kaloewar di bla- kang, dan djikaloe dia di tangkep di loewarnja tempat perkoempoelan jang bikin roesoeli itoe, dan dia tiada melawan dan tiada pake sendjata, maka dia tiada di hoekoem.

Djikaloe kedjadian jang demikian itoe, maka dia tjoema boleeh di hoekoem sebab perkara kedjaha- tan oetawa pelanggaran jang di boewat sendiri sendiri.

FATSAL 65. Jang di namaken sendjata di dalem Boekoe-hoekoeman ini ja-itoe segala barang oetawa pekakas jang tadjem pinggirnja dan jang tadjem oedjoengnja dan jang toempoel.

Adapoen barang oetawa pekakas itoe djikaloe memang pakean sahari-harinja orang jang kedapetan ada barang oetawa pekakas itoe, dan lagi peso-sakoe dan goenting dan rotan tiada teritoeng sendjata;

tetapi djikaloe di pake aken boenoeh oetawa loe- kaken oetawa poekoel, maka itoe baroe teritoeng sendjata.

FATSAL 66. Djikaloe orang toesoek toesoek soe- paja lain orang bikin kedjahatan kedjahatan jang terseboet di dalem bagian ini, dan djikaloe dia misti teritoeng sekoetoe oetawa toeroet tjampoer bagimana fatsal 28 no. 4, dan djikaloe toesoek- toesoeknja itoe tiada sampe djadiken apa apa, ma- ka dia boleeh di hoekoem kerdja paksa tiada dengan rante dari doewa sämpe lima taoen.

(46)

BAGIAN JANG KATIGA.

M e m b o e k a d a n t i a d a m e r a b o e k a k e - d j a h a t a n j a n g m e r o e s a k k e n k a s e -

n a n g a n d i l o e w a r d a n d i d a l e m I n d i a - N e d e r l a n d .

FATSAL 67. Siapa jang dapet taoe ada orang orang moefakat oetawa bikin kedjahatan soepaja meroe- sakken kasen angan di loewar oetawa di dalem In- dia-Nederland, dan dia tiada kabarken dalem doe- wa poeloeh ampat djam sasoedabnja dapet taoe käpada Kandjeng Goebernement, oetawa kapada pamrentah negrie, oetawa kapada policie. dan dji- kaloe dia dapet taoe hal ahwalnja perkara itoe, dan dia tiada boeka di dalem doewa poeloeh ampat djam sasoedahnja dapet taoe kapada Kandjeng Goebernement, oetawa kapada lain-lainnja jang terseboet di atas, maka dia di hoekoem kerdja paha tiada äenqan rante dari doewa sampe lima taoen, d a n di denda dari doewa ratoes lima poeloeh sampe seriboe roepiah ; tjoema sebab tiada boeka perkara itoe, kendati dia tiada salah toeroet tjampoer oetawa tia- da kasieh idin atas moefakatan oetawa kedjahatan itoe, oetawa kendati dia berkata pada orang orang jang salah i t o e : „djanganlah memboewat perkara itoe!'' oetawa kendati dia sendiri tiada kasieh bi- kin perkara itoe.

FATSAL 68. Tetapi prentahnja fatsal 67 itoe tiada di djalanken atas orang orang jang terseboet di bawah ini :

(47)

1. koelawarga ') dari atsal oetawa dari kawinan sa- oeroetnja jang kaätas dan saoeroetnja jang kas bawah dari pada orang jang salah di dalem per- kara moefakatan oetawa perkara kedjahatan;

2. soedaranja laki-laki dan soedaranja peram- poean, oetawa ipernja laki-laki dan ipernja per- ampoean, dan lagi waknja oetawa pakmoeda- nja, dan waknja oetawa mak-moedanja jang dari atsal oetawa dari kawinan, dan anaknja soedaranja laki-laki, dan anaknja soedaranja perampoean ;

3. lakinja oetawa bininja, kendati soedah betjere ; 4. boedak boedaknja jang soedah di lepas;

5. orang jang misti simpen rasia sebab dari pangkatnja oetawa pekerdjaännja oetawa ka- doedoekannja ; tjoema dari perkara jang di pertjajaken kapadanja sebab dari itoe ; maka djikaloe tiada sebab dari itoe dia misti boe- ka perkara itoe bagimana prentahnja fatsal 67.

FATSAL 69. Adapoen orang orang jang salah moefakatan oetawa lain lain kedjahatan jang me- roesakken kasenangan di loewar oetawa di dalem India-Nederland, djikaloe ada salah satoe jang ka- sieh taoe lebieh doeloe moefakatan oetawa kedja- hatan ini, oetawa kasieh taoe orang jang boewat oetawa jang toeroet tjampoer dalem perkara it >e kapada Kangdjeng Goebernement oetawa lain-lain- nja jang terseboet di dalem fatsal 67 sabeloemnja moefakatan oetawa kedjahatan itoe di djalan- ken, oetawa sabeloemnja di tjoba djalanken, dan

') koelawarga = sanak soedara.

(48)

s a b e l o e m n j a p e r k a r a i t o e m o e l a - i di p r i k s a p e n g a - d i l a n ; o e t a w a djikaloe di d a l e m o r a n g o r a n g i t o e a d a s a l a h s a t o e j a n g bikin s a m p e o r a n g j a n g b o e - w a t o e t a w a j a n g t o e r o e t t j a m p o e r i t o e di t a n g k e p , k e n d a t i p e r k a r a i t o e s o e d a h m o e l a - i di p r i k s a o l e e b p e n g a d i l a n ; m a k a dia di l e p a s dari h o e k o e m a n h o e k o e m a n j a n g di d j a l a n k e n a t a s o r a n g o r a n g j a n g s a l a h i t o e .

BAB JANG KADOEWA.

K L e d j a h a t a n d a n p e l a n g g a r a n a t a s a t o e - r a n p e r k a r a j a n g s o e d a h . t e t a p .

BAGIAN JANG PERTAMA.

Kedjahatan perkara djalanken hak ') pilieh.

FATSAL 70. D j i k a l o e o r a n g s a t o e o e t a w a l e b i e h di t e g a h d j a l a n k e n h a k ') p e r k a r a p i l i e h oleeh o r a n g o r a n g j a n g b e r k o e m p o e l d e n g a n n i a t d j a h a t , o e t a w a j a n g p a k s a , o e t a w a j a n g a n t j a m a n t j a m , m a k a o r a n g o r a n g j a n g s a l a h i t o e m a s i n g m a s i n g di h o e - k o e m kerdja paksa tiada dengan ramie sedikitnya anem boelan dan banjaknja doewa taoen, dengan di tjaboet hak ') piliehnja sedikitnja lima dan banjak-banjaknja sepoeloeh taoen.

FATSAL 7 1 . D j i k a l o e k e d j a h a t a n i t o e di b o e w a t s e b a b m e m a n g s o e d a h di n i a t k e n l e b i e h d o e l o e soepaja di d j a l a n k e n di t e m p a t s a t o e o e t a w a l e b i e h , m a k a h o e k o e m a n n j a kerdja paksa tiada dengan rante dari doewa sampe lima taoen..

1) hak = koewasa.

(49)

FATSAL 72. Siapa jang wadjib toelisie namanja orang orang jang memilieh, djikaloe toelisie nama- nja orang jang tiada dikasiehtaoe kapadanja, oetawa djikaloe bikin palsoe nama-namanja orang jang soedah di toelis, maka dia di hoekoem kerdja paksa tiada dengan rante dari satoe sampe tiga taoen, dan di tjaboet hak ') dan kekoewasaän jang terseboet di dalem fatsal 22 dari lima sampe sepoeloeh taoen.

FATS AL 73. Siapa jang tiada wadjib toelisie nama- namanja orang itoe, djikaloe dia salah boewat per- kara perkara jang terseboet di dalem fatsal 72 maka d i a di h o e k o e m kerdja paksa tiada dengan rante dan anem boelan sampe doeiva taoen, dan di tjaboet hak ') pi- llehnja sedikUvja lima dan banjak-banjaknja sepoeloeh taoen.

FATSAL 74. Adapoen satoe satoe orang dari soewatoe tempat jang belie oetawa djoewal soewara waktoenja piliehan di tempat itoe, tiada perdoelie brapa harganja, maka dia di hoekoem tjaboet hak ') dan koewasanja jang terseboet di dalem fatsal 22 dan lima sampe sepoeloeh taoen.

Dan lagi jang djoewal dan jang blie soewara itoe masing masing di denda, dan banjaknja denda rang- kep dari harga jang soedah di kasieh oetawa jang di djandji.

BAGIAN JANG KADOEWA.

Perboewalan jang meroesakken lelakoean jang mardtka.

FATSAL 75. Satoe satoenja penggawa jang oe- moem, 2) dan satoe satoenja penggawa-policie jang

i) hak = koewasa; — 2) jang oemoem =jang pegang palcerdjaän negrie.

(50)

ketjil-ketjil, dan satoe satoenja orang-policie jang boe- wat soeka-soekanja sendiri rneroesakken orang poenja kelakoean jang mardika, oetawa rneroesakken ke- koewasaännja memiliek, maka dia di hoekoem kerdja paksa tiada dengan r ante dari satoe sampe tiga taoen dengan denda dari sepoeloeh sampe lima ratoes roepiah, oetawa tiada dengan denda, dan di tjaboet haknja ') dan koewasanja jang terseboet di dalem fatsal 22.

Siapa jang tjoba bikin kedjahatan ini boleeh di hoekoem.

Tetapi kaloe penggawa itoe membetoelken per- boewatannja sebab berkata di soeroeh oleeh jang lebieb besar pangkatnja di dalem perkara jang djadi koewassanja penggawa jang lebieh besar itoe, dan djikaloe dia memang misti toeroet prentahnja di dalem perkara itoe, maka dia di lepas dari hoe- koeman itoe; dan siapa jang kasieb prentah itoe aken di hoekoem.

FATSAL 76. Djikaloe pengadilan hoekoem ganti keroegian sebab dari kedjahatan jang terseboet di dalem fatsal 75, oetawa sebab dari tjoba bikin itoe kedjahatan, maka banjaknja itoe oewang gantian dj[

timbang bagimana orangnja dan perkaranja dan ke- roegianja; tetapi siapa djoega jang salah, maka itoe oewang gantian tiada boleeh koerang dari tiga roepiah jang satoe hari, jang satoe-satoenja orang jang di toetoep soeka-soekanja dan tiada sah. *)

FATSAL 77. Priaji prijai jang oemoem, 3) djika- loe toelak, oetawa teledor toeroeti permintaan jang

') hak = koewasa; — 2j sah = toeroet atoera.ii; — 3) jang oe- moem = jang pegang palcerdjaän negerie.

(51)

sah, J) soepaja kasieh ketrangan dari perkara orang jang di toetoep tiada dengan sah :) tetapi dengan soeka-soekanja ati, di dalem roemah jang memang djadi tempat-toetoepnja orang oetawa di lain-lain tempat ; dan lagi djikaloe tiada kasieh ketrangan dia orang soedah kasieh taoe dari itoe perkara kapada pamrentah jang lebieh besar, maka dia orang di h o e k o e m kerdja paksa tiada dengan rante dari satoe sam,pe tiga taoen, d e n g a n denda dari sepoeloeh sampe lima ratoes roepia/i, oetawa tida dengan denda, dan di tjaboet hak 2j dan koewasanja jang terseboet di dalem fatsal 22, dan lagi misti ganti keroegian bagimana atoeran jang terseboet di dalem fatsal 76.

FATSAL 78. Djikaloe tiada ada sebab jang djoe- roependjara oetawa cipier memang koewasa trima orang lebieh doeloe di dalem cipier, bernanti sampe ada prentah oetawa poetoesan jang terseboet di dalem ini fatsal, maka dia trima oetawa tahan orang di dalem cipier tiada dengan prentahnja priaji jang koewasa, oetawa tiada dengan soerat poetoesannja, dan itoe prentah oetawa poetoesan tiada di toelis di dalem boekoenja; dan lagi djikaloe ada permin- taan jang sah, ') dia tiada maoe kasieh liat orang jang di toetoep dengan tiada ketrangannja ada larangan dari fiskaal, oetawa dari pengadilan ; dan lagi djikaloe dia tiada maoe kasieh liat boekoe- boekoenja kapada priaji jang koewasa, maka dia di h o e k o e m kerdja paksa tiada dengan rante dari anem boelan sampe doewa taoen, d a n di denda dari delapan sampe seratoes roepiah.

') sah = toeroet atoeran; — 2) hak = koewasa.

4

(52)

Siapa jarig soedah trima orang jang die toetoep oleeli priaji jang pegang pamrentahan, djikaloe ada sebab bagimana boeninja fatsal 86 dari hoekoem oendang-oendang perkara menetapken peratoeran atas pamrentahan besar di India-Nedeiiand, maka djikaloe dia tiada sigra kabarken kapada fiskaal di pengadilan Hollanda di tempat di mana itoe orang di tangkep jang ada di bawah prentahnja, maka dia kena hoekoeman sama djoega seperti jang ter- seboet di atas tadi.

FATSAL 79. Djikaloe priaji jang oemoem ]) toe- toep oetawa soeroeh toetoep orang di loewar dari tempat jang soedah di temtoeken oleeh priaji jang koewasa, maka dia di hoekoem kerdja paksa tiada dengan rante dari saloe sampe tiga taoen, dengan den- da dari sepoeloek sampe lima ratoes roepiah, oetawa tiada dengan denda, dan lagi di tjaboet hak 2) dan koewasanja jang terseboet di dalem fatsal 22.

Siapa jang tjoba bikin itoe kedjahatan boleeh di hoekoem djoega.

BAGIAN JANG KATIGA.

Moefalcatnja priaji priaji jang oemoem, ')

FATSAL 80. Djikaloe perkoempoelan orang oetawa perkoempoelan perseroan jang di pertjajaken pegang sebagian dari kekoewasaän jang oemoem 3) berem-

'j jang oemoem = javg pegang pelcerdjaän negri; — 2) hak = koe wasa ; — 3) oemoem = iii« negrie.

(53)

boek bikin apa apa jang melanggar Peratoeran besar, oetawa djikaloe lain lain orang beremboek bikin bagimana jang demikian itoe dengan djalanan oetoesan oetawa dengan moefakatan sendiri sadja, maka jang satoe satoe orang jang salah di hoekoem kerdja paksa tiada dengan rante dari doewa sampe anem boelan, dan lagi boleeb di boekoem tiada boleeh memegang segala pekerdjaän negrie oetawa pangkat lama-lamanja sepoeloeh taoen.

FATSAL 81. Djikaloe orang membikin akal oeta- wa lain-lainnja dengan djalanan salah satoe jang terseboet di dalem fatsal 80, soepaja menahan dja- lannja Peratoeran besar, oetawa soepaja melawan prentahnja Kangdjeng Goebernement, maka orang orang jang salah itoe di hoekoem kerdja paksa tiada dengan rante dari doewa sampe lima taoen.

Djikaloe priaji merdika beremboek jang demikian dengan orang militair oetawa kapalanja, maka siapa siapi jang djadi kapala di dalem perkara itoe oeta- wa siapa siapa jang adjak-adjak, maka dia di hoe- koem kerdja paha dengan rante dari lima sampe hma- blas taoen; dan orang orang jang lain jang salah di hoekoem kerdja paha tiada dengan rante dan doewa sampe lima taoen.

FATSAL 82. Kaloe orang orang jang beremboek itoe ampoenja kaniatan meroesakken kasenangan di dalem India-Nederland, oetawa kaloe perkara rem- boekannja itoe sampe djadi roeraknja kasenangan di dalem India-Nederland, maka orang orang jang salah di hoekoem mati.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :