ujang bergoena kapada segala orang ujang ada di bawah parintahnja

358  Download (0)

Hele tekst

(1)
(2)

t

^

(3)

ujang bergoena kapada segala orang ujang ada di bawah parintahnja

KOMPENI OLLANDA.

Lid di "Weeskamer Soerabaya.

C O C ' ^ ^ ^ ^ K I

UM

DI TJAP PADA TOEWAN

GEBR. GIMBEBG & CO. — SOEBABAYA.

18 8 0.

(4)
(5)

mo; ni

ujang foergoena kapada segala orang ujang ada di bawah parintahnja

KOMPENI OLLANDA.

Mm FAJI D U DID

L i d di 'Weeskamer Soerabaya.

COC;

' J & U s D ^

D l TJAP PADA TOEWAN

GEBE, GIMBEEG & CO. — SOEEABAYA.

18 8 0.

# ^ " K «ög^

vow Jf.

.->$

^ W D .

E N

v O ^

(6)

I

(7)

ISINJA INI BOEKOE PARINTAÏÏ.

Peratoeran dari djalanken polisie dan ka-adilan siviel dan dari

minta hoekocman dalem perkara kadjahatan 1.

Peratoeran polisie 105.

Boekoe hoekoeman atas bangsa djawa 120.

Parintah pergantian 227.

Peratoeran perkara pas 228.

Kahormatan, kaloe toewan bcsaar Governoor Djendraal dan lain Ambtenaar atawa Offisier njang besaar besaar berdjalan. 231.

Piara dan pakee dan sewaken koeda dan karetta di rcsi-

densie Soerabaija 233.

Peratoeran oewang nering njang lama 239.

Peratoeran oewang nering njang baroe 242.

Kahormatan, kaloe Ambtenaar dan Offisier besaar ber-

djalan atas pekerdja-au negri 247.

Perkara orang naik hadji ; 248.

Obahan perkara pas 250.

Bawak djalan kerbo dan sapi 2 5 1 . Oewang koeda dan karetta 2 5 1 . Peratoeran kertas zegel 256.

Soerat pangkatnja offisier tjina 269.

Peratoeran Organisasie ; . . 270.

Peratoeran di kapal dagang 279.

(8)

orang njang di saniaken dengen bangsa Ollanda dan Djawa. 289.

Baijarannja saksi Djawa ggO.

Larangan perkara koffi . 2 9 1 . Peratoeran pak gadean . 2 9 7 Instruksienja Boepati . 3 0 3 Instruksienja kapala distrikt 314.

Instruksienja kapitein dan luitenant tjin%, 3 2 3 . Peratoeran pak apioon , 330.

— t S > -

(9)

Peratoeran dari djalcmken polisie dan ka-adilan siviel dan dari minta hoekoeman dalem per- kara kadjahatan atas orang djawa dan la- in bangsa njang di samaken dengen bangsa djawa di tanah Djawa dan Madoera.

(STAATSBLAD TAOON 1848, No. 16.)

B A G I A N N J A N G P E R T A M A .

Perkara djalanken polisie dan tjari orang njang bekin kasalahan kadjahatan dan perlanggaran.

1. Njang- misti djalanken polisie dan tjari orang njang bekin kasalahan kadjahatan dan perlanggaran antara orang Djawa dan lain bangsa ujang di samaken dengen bangsa Djawa, ia itoe prijaji prijaji njang terseboot di bawah ini, toeroot begimana lebamja tempat njang ada di bawali parintalmja masing masing, ia itoe:

l'. Kapak dessa dan kapala kampoong dan lain orang polisie djawa njang ketjil ketjil, dan lagi orang polisie njang di diriken atas tanah merdika, teritoong djoega dalem prijaji prijaji polisie njang terseboot.

2. Kapala kapala distrikt dan lain lain prijaji njang di bawah parintalmja.

3. Fiskaal djawa, ia itoe djaksa besaar dan djaksa.

4. Boepati dan ronggo dan patih.

5. Resident dan Assistent-Resident dan lagi lain lain ambte- naar, mana njang nanti di koewasaken dalem itoe perkara.

6. Lain prijaji dan lain orang, di dalem perkara njang di pertjaijaken kapada pendjaga-annja, begimana njang di tam- toekeu di dalem lain soerat oendaiiff-oendano-

2. Dan lagi kapala kapala dari bangsa Kodja dan Arab dan Tjma dan lain bangsa sabrang, dan schout besaar dan onderschout dan kapala kampoong misti djalanken polisie di dalem wates ba-

1

(10)

giaii tempatnja sendiri sendiri, mangka kaloe tjaiï orang njang bekiii kasalahan kadjahatan dan perlanggaran, dia orang misti toei'oot peratoeran parintah atas kapala dessa dan kapala kam- poong dan kapala distrikt njang terscboot di dalem ini soerat peratoeran, mana njang bolée terpakee kapadanja, dan lagi .dia, orang misti toeroot soerat parintah dan soerat instruksienja njang soeda di tamtoeken atawa njang nanti di tamtoeken di blakang.

3. Mangka lain lain prijaji, njang timpo djalanken pekerdja- annja dapet kabar, ada orang bekin kasalahan kadjahatan, misti lantas kabarken kapada prijaji polisie njang koewasa.

4. Kaloe ada orang kedapetan timponja bekin kasalahan ka- djahatan atawa perlanggaran, segala orang bolee taugkep dia dan bolee bawak di hadepau orang njang djalanken polisie.

Kaloe ada orang kedapetan timponja bekin kasalahan kadjaha- tan atawa perlanggaran, mangka orang njang djalanken polisie itoe misti tangkep dia dan misti lantas boeat barang ujang pcrloe, soepaia menerangken perkaranja.

5. Kasalahan ujang kedapetan timponja terboeat, ia itoe kaloe orang liat timpo orang misi bekin kasalahan, atawa kaloe orang dapet liat dia sebentar lagi sesoedanja bekin kasalahan, atawa kaloe orang sesoedanja bekin kasalahan, lantas di boeroe orang, atawa kaloe orang kedapetan pegang atawa katempatan barang atawa barang tadjem atawa bekakas atawa lain barang njang me- noendjoken dia njang bekin itoe kasalahan atawa tjampoor dalem perkara.

6. Segala orang njang taoe perboeatannja orang njang bekin rocsooh di dalem negri atawa boenoe orang atawa mentjoeri, wa- djib kasi taoe pada prijaji polisie njang deket.

B A G I A N N J A N G K A D O E W A . Perkara kapala dessa dan lam lain prijaji

polisie njang ketjil ketjil.

7. Kapala kapala dessa misti djaga, soepaia orang seneng dan tiada ada roesooh dan soepaia ada atoeran di dalem dessanja ma-

(11)

3

sing masing, ia itoe dengen di liat liatken kapala distrikt dan ada di bawah parintahnja.

8. Dalem satoe mienggoê satoe kali, pada hari ujang tamtoe, kapala dcssa misti menghadep kapada kapala distriktnja dan kasi taoe segala perkara njang soeda kadjadian di dalem mienggoe njang soeda, mana njang beloom di kasi taoe lebee doeloc, toe- l'oot begimana parintah di bawah ini njang termasook dalem ini bagian djoega, mangka kaloe bisa, biar itoe kapala dessa kasi taoe itoe perkara dengen soerat, dan kaloe tiada bisa, biar dia kasi taoe, itoe perkara dengen bitjara moeloot sadja.

Kaloe kapala dessa tiada bolee menghadep sendiri, sebab ada aralnja, mangka dia bolee wakilken pada satoe prijaji njang ada di bawah parintahnja, atawa kaloe tiada ada prijaji begitoe, ka- pala dessa bolee wakilken pada lain orang njang mengarti.

ivaloe ada sebabnja njang djadi melaratnja kapala dessa meng- hadep satoe kali dalem satoe mienggoe, resident bolee kasi koe- wasa pada. kapala distrikt soeroe kapala dessa menghadep satoe kali dalem ampat bias hari atawa satoe kali dalem satoe boelan.

9. Kapala dessa misti toeroot dengen betool segala parintah njang di trima dari prijaji njang lebee besaar.

10. Sebrapa bolee kapala dessa misti larang, orang djalan koe- liling koempoelan orang banjak dengen bawak barang tadjem njang lain dari adat atawa njang' lebee banjak dari kabiasa-annja, apa lagi waktoe malem kaloe tiada trang ada kamaoeannja njang baik, mangka kaloe ada perkara njang begitoe, kapala dessa misti kasi taoe pada kapala distrikt.

11. Kapala dessa misti bediriken orang djaga malem di dalem dessanja, mangka segala orang di dessanja, mana njang bolee pe- gang itoe pekerdja-an misti di soeroe djaga ganti ganti.

Kapala dessa sekali kali tiada bolee lepasken orang dari djaga malem, kaloe tiada ada sebabnja njang halal.

12. Kaloe ada, orang pikool atawa bawak barang gelap atawa kaloe bawak djalan kerbo, sapi atawa lain binatang, dan kaloe dia tiada bisa menerangken sebabnja itoe barang atawa binatang ada di tangannja, atawa kaloe ada lain sebab njang mendjadiken

(12)

kira kira dia soeda boeat atavva ingctan boeat kasalahan ujang bolee di hoekoom, mangka itoe orang njang terseboot, misti di tahan oleh itoe orang djaga dan lantas misti di bawak di hadep- an kapala dessa.

13. Dalem doewa poeloe ampat djam kapala dessa serahkcn itoe orang njang di tahan, kapada kapala distrikt dengen segala barang njang kcdapetan ada di tangannja, melingken kaloe kapala dessa soeda taoe trang tiada ada sangka satoe apa atas orang njang di tahan itoe.

Kaloe itoe orang di lepas, kapala dessa misti lantas kabarkeu pada kapala distrikt, dengen kasi taoe doedooknja perkara semoea, mangka kaloe bisa, biar kapala- dessa, kabarkeu dengen soerat, dan kaloe tiada bisa, biar kasi taoe dengen bitjara moeloot sadja.

Lain dari itoe perkara satoe njang terseboot di atas, kapala dessa sekali kali tiada bolee lepas orang ujang soeda di tangkep, dengen koewasanja sendiri.

14. Kapala dessa misti trima atoeran dan dakwa dari perkara kasalahan kadjahatan atawa perlanggaran.

Kaloe kapala dessa dapet kabar, dengen djalanan begitoe ata- wa dengen lain djalanan, ada orang boeat kasalahan njang bolee di hoekoom, dia misti pariksa dengen radjin, soepaia dapet ka- trangannja perkara dan orang njang salah, dan lagi di atas itoe perkara kapala kapala dessa misti toeloong satoe sama lain.

Segala perkara kasalahan kadjahatan dan kasalahan perlangga- ran njang soeda di kabarkeu pada kapala dessa, dan apa ujang soeda di boeat di atas itoe perkara, dia misti lekas kasi taoe kapada kapala distrikt.

15. Barang tadjem atawa bekakas atawa, lain barang njang di pakee boeat kasalahan, dan lagi barang pentjoerian atawa lain barang barang njang terdapet dengen kasalahan atawa ujang bo- lee di kerdja bookti sebab dari lain perkara, itoe semoea misti di tangkep oleh kapala dessa dan misti di serahkcn kapada kapala distrikt.

16. Selainnja njang soeda di tamtoeken dalem 1'atsal 12, mang- ka kapala dessa sekali kali tiada bolee tangkep orang dengen

(13)

5

koewasanja sendiri melingken kaloe dapet taoe timponja orang bekin kasalahan, atawa kaloe ada sebab njang trang mendjadiken koewatir, barang kali orang njang kena dakwa nanti lari dan tiada, bolee di serahken pada pamarintah.

Sähen saben, kaloe tangkep orang, kapala dessa misti soeroe bawak di hadepan kapala distrikt dalem doewa poeloe ampat djam sasoedanja di tangkep, bersama sama saksinja dan lain lain barang njang bolee menerangken perkaranja.

17. Kaloe orang dapet bangkeenja orang dan tiada taoe se- babnja mati, atawa kaloe ada kira kira njang tiada enak di atas kamatiannja, mangka kapala dessa di itoe tempat misti lantas dateng di tempatnja itoe bangkce, dan kaloe dia soeda pariksa ka-ada-annja itoe bangkee, dia misti lantas soeroe kasi taoe pen- dapetannja kapada, kapala distrikt, dan lagi dia misti soeroe djaga itoe bangkee sampee datengnja kapala distrikt, soepaia djangan ada njang berobah seperti timponja bangkee baroe terdapet, ia itoe sekinnja njang di parintahken di dalem fatsal 19.

Kaloe tiada ada orang taoe, itoe bangkeenja siapa, kapala dessa, di itoe tempat misti lantas soeroe kabarken kapada kapala kapala dessa njang deket deket di sitoe dari perkara dapetnja itoe bang- kee dan tanda, tandanja.

18. Di dalem timpo njang kapala distrikt atawa wakiluja be- loom dateng, kapala dessa sebrapa bolee misti tjari katrangannja itoe perkara di tempatnja itoe bangkee atawa di lain tempat njang di kira kira, bolee dapet katrangan, dan misti tangkep segala ba- rang njang bolee trangken itoe perkara, datt misti tangkep orang orang njang di sangka boenoe, dan lagi sampee datengnja kapala distrikt, itoe orang orang njang di tangkep, misti di soeroe djaga.

baik baik, djangan dia orang bolee bitjara dan berembook satoe sama lain atawa sama lain orang.

Kapala dessa, misti tanjak itoe orang orang njang di tangkep, dari sebabnja dia orang ada di tempatnja itoe prang njang mati, dan misti pariksa,, apa dia orang salah boenoe atawa toeroot tjam- poor, dan lagi sandeenja di sitoe ada saksi saksi njang liat, mang- ka kapala, dessa, misti bawak itoe saksi saksi di hadepannja itoe

(14)

orang orang njang tersangka, dan misti tanjak, apa itoe saksi kenal dia orang, dan sandeenja orang njang di sangka itoe bi- lang, dia orang tadinja tiada ada di tempatnja itoe orang njang mati, tetapi ada di lain tempat, dan lagi sandeenja itoe barang barang njang kedapetan di tangannja njang tersangka di akoe dapet dengen trang, mangka kapala dessa sebrapa bolee misti lan- tas pariksa apa betool perbilangannja itoe.

Kaloe orang orang njang kena sangka, tiada bolee di tangkep semoea atawa ada njang beloom bolee di tangkep, kapala dessa misti lantas soeroe kasi taoe doedooknja perkara kapada kapala kapala dessa njang ada di deket deketnja sitoe, soepaia orang orang njang salah bolee di tangkep.

Kaloe kapala distrikt atawa wakilnja soeda dateng di itoe tem- pat, mangka kapala dessa misti toeroot begimana parintalmja.

19. Kaloe itoe orang njang roepanja soeda mati, di kira kirn, misi idoop, mangka misti di boeat segala akal ujang baik dan perloe, dan brapa bolee misti lantas minta, pertoeloengannja, dokter.

20. Kaloe ada orang teranjoot atawa tenggelem di "dalem aer, mangka misti dengen lekas di angkat dari dalem aer, dan kaloe ada tanda beloom mati, mangka dia, misti di boeat begimana njang soeda terseboot di atas.

Maski kapala dessa atawa lain prijaji polisie beloom dateng di itoe tempat, mangka misti di boea,t dengen lekas apa njang ter- seboot di atas, kaloe ada tanda itoe orang beloom mati.

21. Kaloe ada orang di boenoe orang atawa di bekin loeka besaar atawa ada roemah tebakar atawa ada orang di rampas ba- rangnja atawa ada orang kemalingan dengen bongkar atawa kaloe ada lain kadjahatan njang kaliatan tanda bekasnja, mangka ka- pala dessa misti pigi ka tempatnja itoe perkara, dan misti lekas ka- barken kapada kapala distrikt.

Di atas itoe perkara semoea, misti di djalanken apa, njang di parintahken di dalem fatsal 18.

22. Kaloe ada roemah tebakar, maski tiada, di bakar orang djahat, kapala dessa misti lantas kabarken kapada, kapala, distrikt.

(15)

7

Sahen sahen kaloe ada roemah tebakar, kapala. dessa misti dja- lanken segala akal, soepaia hoenoe apinja.

23. Kapala dessa misti pariksa baik baik, djangan ada orang dessanja kasi menginep orang lain dessa di roemalmja, kaloe be- loom kasi taoe dan beloom clapet idin dari kapala dessa.

Kaloe ada orang dessanja langgar ini parintah, kapala dessa misti lantas kasi taoe pada kapala distrikt.

24. Kaloe ada orang berdjalan dan minta- titipken barangnja kapada kapala dessa,, mangka kapala dessa wadjib simpen dan tanggoong di atas itoe barang.

2 5. Kapala dessa misti radjin mendjaga, soepaia orang orang dessanja seneng dan roekoon satoe sama lain dan lagi misti djao- ken segala perkara ujang bolee djadiken stori.

Kaloe orang dessanja dapet stori dari perkara ketjil ketjil se- perti perkara asilnja orang dessa, mangka sebrapa bolee kapala dessa misti 'tjoba bekin poetoos itoe perkara di bawali tangan, te- tapi dongen adil dan dengen berembook sama kamitoewa di dessanja.

26. Kaloe orang orang njang stori itoe tiada, bolee di bekui da.mi, atawa kaloe perkarauja itoe besaar ujang bolee kena hoe- koema.n atawa bolee di kenaken gantian, mangka kapala, dessa.

misti socroe dia, orang meughadep di hadepan kapala, distrikt.

27. Kapala dessa misti pegang boekoe satoe atawa lebee dan misti toelisi dengen trang namanja dan pekerdja-annja segala, orang njang beroemah di dalem dessanja dan sebrapa bolee se- bootken oemoornja djoega, dan lagi misti toelisi tambahnja atawa koerangnja orang dessa sebab beranak atawa kawin atawa mati atawa, mengalih atawa sebab lain perkara.

Sahen saben kaloe kapala dessa dateng di hadepannja kapala distrikt pada hari njang' soeda di tamtoeken, mangka dia misti kasi satoe pepetikan dari itoe boekoe kapada kapala distrikt, dan di dalem itoe soerat pepetikan misti di sobootken apa njang soe- da. kadjadian dari moelainja dia meughadep njang di blakang kali.

28. Kaloe kapala dessa tiada, bisa toelis sendiri di dalem itoe boekoe, dia bolee soeroe toelis sama, kaoem di dessanja atawa soeroc toe- lis sama djooroetoelis dessa atawa tjarik. (Staatsblad 1870 no. 165.)

(16)

29. Kapak dessa tiada bolee kasi idin pada orang beroemah di dalem wutes dessanja, kaloe beloom dapet idin dari kapala distrikt; tetapi kaloe di dalem itoe dessa ada doewa orang njang paling kaija njang mengakoe kenal itoe orang ada orang baik baik dan tiada djadiken koewatir, mangka kapala dessa baroe bolee kasi idin pada itoe orang beroemah di dalem dessanja.

Orang orang njang di kasi idin beroemah di dalem dessa itoe, misti di toelisi namanja di dalem boekoe njang terseboot di dalem fatsal 27.

30. Kapala distrikt misti djaga, djangan ada orang beroemah di loewar watesnja dessa, kaloe beloom dapet idin dari dia, tetapi kapala distrikt tiada bolee kasi idin kapadanja kaloe beloom de- nger atoerannja kapala dessa njang maoe di tinggali bawalnya.

Kaloe orang orang njang beroemah di loewar watesnja dessa soeda banjak, dan kaloe di sitoe soeda djadi doekooh, lagi kaloe.

di kira baik atawa perloe, itoe doekooh di tarook di bawah pa- rintahnja satoe -kapala, mangka kapala distrikt misti deneer lebee doeloe atoerannja kapala dessa njang bawahnja di tempati itoe doekooh, lantas masoken seerat kapada boepati dan mintaken itoe doekooh di tarook di bawah parintalmja satoe kapala, mangka boepati lantas kirimken soeratnja itoe kapala distrikt kapada resi- dent dengen kasi taoe pikirannja sendiri di atas itoe perkara.

3 1 . Kaloe parintahnja fatsal 29 dan 30 tiada bolee di dja- lanken, sebab dari tempatnja, atawa sebab dari lain lain perkara, mangka resident misti bekin penitoeran njang baik di atas pe- gang polisie, soepaia djangan djadiken karoegian sebab tesiarnja itoe orang orang beroemah.

32. Dari perkara kasi idin pada orang Tjina dan Arab dan lain bangsa njang tiada teritoong bangsa Djawa, misti di toeroot begimana parintah njang soeda di tetepken atawa njang nanti di atas itoe perkara.

Dan lagi dari perkara orang Djawa dan lain orang njang di samaken dengen bangsa Djawa, njang beroemah di tanah merdika, misti di toeroot begimana parintah njang soeda di tetepken atawa.

njang nanti di tetepken di blakang.

(17)

9

33. Kaloe di dalem distrikt ada prijaji polisie njang ada di bawah kapala distrikt, tetapi ada di atasnja kapala dessa, maiigka kapala dessa misti fcrima parintahnja kapala distrikt dari tangan- nja prijaji polisie itoe, dan lagi kaloe kapala dessa maoe kasi kabar atawa masoken rapport kapada kapala distrikt atawa maoe kirim lain lain perkara njang di parintahken dalem ini bagian, mangka kapala dessa misti kasi kabar atawa misti kirimken dari tangannja prijaji polisie itoe.

Tetapi kapala dessa tiada bolce tiada misti menghadep sendiri di hadepan kapala distrikt, begimana parintahnja fatsal 8.

34. Kaloe ada karoegian atawa katjilaka-an sebab dari perkara atawa perboeatan njang betoolnja misti di djaoken atawa di larang oleh kapala dessa di atas pangkatnja, dan kaloe dia bisa djaoken atawa larang, tetapi dia tiada djaoken atawa tiada larang, mangka itoe kapala dessa misti tanggoong di atas itoe katjilaka au atawa karoegian.

35. Kapala dessa misti berembook sama kamitoewa di dessanja dari segala, perkara njang soeda djadi adatnja orang djawa misti remboekan begimana njang terseboot.

B A G I A N N J A N G K A T I G A.

Perkara kapala distrikt dan lain lain prijaji njang di tarook di haioaJi parintahnja.

36. Kapala distrikt njang djalanken polisie di dalem distriktnja dengen betool dan misti tanggoong di atas djalannja itoe, ia itoe clengen di liat liatken boepati dan menoeroot begima.ua parintahnja.

Kapala distrikt misti toeroot dan djalanken deugen betool se- gala parintahnja resident atawa parintahnja assistent resident ujang di trima dari tangannja resident atawa assistent resident sendiri atawa njang di trima dari tangannja boepati.

37. Kapala distrikt misti kasi peratoeran dan parintah njang trang dan tjoekoop dari perkara djalannja polisie kapada kapala kapala dessa dan lain lain prijaji prijaji polisie njang ada di bawah parintahnja, dan lagi kapala distrikt misti kasi mengarti dongen

(18)

trang dan misti sring sring iugetken di atas wadjibiija masing masing, begimana parintahuja ini oendang-oendang.

38. Kapala distrikt misti sring sring djalan pariksa segala tempat di distriktnja, soepaia boloe liat, apa prijaji prijaji njang ada di bawah parintahnja dan kapala kapala dessa djaLmkcn wadjibnja dengen betool, mangka kapala kapala njang teledor di atas wadjibnja, misti di iugetken oleh kapala distrikt, dan kaloe teledornya besaar sekali, mangka kapala distrikt misti menga- doeken kapada l)oepati.

39. Kapala distrikt misti djaga, soepaia gardoe gardoe di atoor dengen betool, dan soepaia pendjaga-an gardoe di sepandjangnja djalan di bagi dengen adil, dan soepaia orang djaga dengen betool, mangka di atas itoe perkara kapala distrikt misti toeroot begimana parintahnja boepati ujang soeda moefakat dengen parin- tahnja resident atawa dengen parintahnja assistent resident, kaloe ada di dalem afdeeling.

Itoe orang orang njang djaga gardoe. misti toeroot begimana fatsal 1 2 , dan itoe fatsal misti di djalanken djoega di atas apa njang di tangkep.

40. Kaloe kapala distrikt dapet kabar, ada orang bekin kasa- lahan kadjahatau atawa kasalahan perlanggaran , dia misti pariksa dengen radjin dan misti tjari orang njang salah, dan segala ka- trangan njang dia dapet dari itoe perkara, dia misti kasi taoe dengen soerat kapada boepati.

41. Kaloe kapala distrikt dapet kabar, ada orang boeat kasa- lahan njang kaliatau tanda bekasnja, dia misti lekas pigi ka tempatnja itoe perkara , atawas andeenja kapala distrikt tiada bolee pigi sendiri sebab ada aralnja, mangka prijaji njang betool ada, di bawahnja, misti lekas pigi ka tempatnja itoe perkara, dan misti bekin satoe soerat poidapetannja njang misti di kirim kapada boepati.

Kaloe kapala distrikt pariksa itoe perkara, dia misti toeroot begimana njang di parintahken di dalem bagian njang kadoewa di mooka itoe, mana njang bolee di pakee di atas kapala distrikt.

42. Kaloe kapala distrikt dapet kabar ada orang dapet bang- kcouja orang atawa, ada orang mati njang tiada, taoe se-

(19)

11

babnja atawa njang di sangka di boenoe orang, kapala distrikt atawa kaloe ada aralnja, lain kapala njang betooi ada di ba- wahnja , misti lekas pigi di tempatnja itoe bangkee bersama sain a doewa kapala dessa djadi saksi , dan kaloe bolée, bersama sama satoe doktor , soepaia pariksa itoe bangkee dongen titi.

Kaloe bangkee soeda di pariksa . kapula distrikt atawa wakil- nja misti bekin satoe soerat pertela, dan di dalemnja misti di sebootken ka-ada annja itoe bangkee dan loekanja dan lain lain tandanja njang kaliatan, dengen lain lain perkara njang bolee trangken sebabnja m a t i , dan kamoedian kapala distrikt, aiawa wakilnja sama itoe saksi saksi misti tarook tanda tangan di da- lem itoe soerat pertela. Mangka itoe soerat pariksa-annja bangkee brapa bolee misti lekas di kirimken kapada boepati, bersama, sama satoe soerat njang pakee tanda tangannja kapala distrikt, dan di dalem itoe soerat misti di sebootken katrangaunja itoe perkara njang terdapet dari kapala dessa njang poenja bawah atawa dari lain orang , dan lagi kaloe ada booktinja , itoe bookti misti di kirim sama sama itoe soerat soerat.

Kaloe ada dokter toeroot pariksa itoe bangkee , dia misti be- kin satoe soerat papriksa-an sendiri njang benama Visum repertum, dengen tarook tanda, tangannja, mangka soeratnja itoe misti di kirim kapada boepati dengen soerat papriksa-annja kapala distrikt.

43. Kaloe timponja pariksa itoe bangkee, dapet katrangan njang tjoekoop , ada, orang njang di kira kira boenoe itoe orang ujang m a t i , mangka kapala distrikt misti tangkep itoe orang dan kirimken kapada boepati bersama sama itoe soerat soerat njang terseboot di dalem fatsal 42,

44. Lainnja perkara njang terseboot di dalem fatsal 43 dan lainnja kasalahan njang kedapetan timponja di boeat, dan lagi lainnja perkara njang terseboot di dalem fatsal ujang di bawah ini , mangka kapala, distrikt tiada bolee tangkep orang dengen koewasanja sendiri, tetapi misti lekas kirim satoe soerat rapport njang trang bersama sama, soerat pariksa-an dan lain lain soerat kapada boepati, dan misti minta dan bernanti parintahnja boepati.

45. Kaloe ada, kasalahan kadjahatan dan kaloe ada orang

(20)

njang di sangka boeat itoe kasalahaii atawa ujang di sangka toe- root tjampoor dalem itoe kasalahau , dan lagi sandeenja ada se- babnja koewatir , barang kali itoe orang lari, kaloc di tiuggalken terlepas sadja, mangka kapala distrikt bolee tangkep itoe orang dan bolee soeroe bawak di hadepan boepati ; tetapi kapala distrikt misti ati a t i , kaloe pakee koewasanja ini.

46. Kaloe kapala distrikt trima soerat parintah dari prijaji njang lebee besaar dari dia akan soeroe tangkep orang , mangka kapala distrikt misti lekas djalanken itoe parintah.

47. Kapala distrikt bolee soeroe kapala kapala dessa akan tangkep orang, dan kaloe ada perloenja, bolee miuta pertoe- loeugannja orang orang dessa, kaloe itoe orang njang misti di tangkep, ada di dalem watesnja itoe dessa atawa ada di deketnja.

48. Saben saben kaloe. tangkep orang, kapala distrikt misti boeat satoe soerat pertela, dan misti tjatoti namanja dan roe- mahuja orang orang njang bolee di djadiken saksi dalem perka- ranja, dan lagi misti tjateti dia orang ampoenja porbilangan njang perloe perloe sadja.

Itoe soerat pertela dan itoe soerat tjatetau misti di kirimken kapada boepati bersama sama orang njang di tangkep , dan lagi kaloe kapala distrikt trima soerat soerat pertela dari lain oran»- atawa boeat lain soerat pertelanja sendiri, itoe soerat soerat misti di kirimken sama sekali dengen segala barang njang bolee djadi bookti , ia itoe barang njang di toeri atawa njang di ram- pas atawa barang tadjem atawa lain laiunja, sandeenja itoe se- moea beloom di kirim lebee doeioe.

Kaloe ada perloenja pada ka-adilan , kapala distrikt bolee kirim kapada boepati saksi saksi njang soeda di pariksa kapala distrikt, sama sekali dengen orang njang di tangkep.

Itoe saksi saksi njang di kirimken , bolee dapet ongkos djalau dan ongkos inondok , begimana njang soeda di tamtoeken atawa njang nanti di tamtoeken di dalem soerat tarief.

49. Kaloe orang njang di tangkep, di kirimken dari satoe distrikt njang tiada berlengket sama lain distrikt njang ada roemahnja boepati, mangka itoe orang njang di tangkep, misti

(21)

13

di serahkeii kapada kapala distrikt ujang ada di deketnja itoe , soopaia di trooskon kapada boepati, mangka kapala kapala dis- trikt djadi misti ganti ganti soeroe djalanken itoo pesakitan , sampee dia dateng di kotanja kaboepateu.

50. Orang ujang di tangkep , tiada bolee di tahan kapala distrikt lebee lama dari tiga hari tiga malem sebeloomnja di kirim- ken, melingken kaloe itoe orang sakit atawa tiada bolee di bawak djalan.

51. Kapala distrikt sekali kali tiada bolee lepasken orang njang soe- da di tangkep dengen koewasaitja sendiri, tetapi misti kirim itoe orang kapada boepati dengen kasi taoe sebabnja apa itoe orang baik di lepas.

52. Dalem ampat bias hari satoe kali , pada hari njang soeda di tamtoeken , k pala distrikt misti menghadep di hadepau boepati , soepaia trima parintalmja dan soepaia kasi taoe apa ujang kadjalanau di dalem doewa mienggoe njang soeda di atas perkara djalannja polisie , mana njang beloom di kasi taoe ka- pada boepati , begimana njang di parintahken di dalem ini bagian.

Kaloe djadiken melaratnja kapala distikt saben saben meng- hadep sendiri di hadepan boepati, begimana njang soeda di tamtoeken, sebab dari djaonja distriknja, mangka boepati bolee kasi idin pada itoe kapala distrikt masoken rapportnja dengen soerat sadja saben ampat bias hari, tetapi boepati misti kasi taoe dan minta idin lebee doeloe dari resident.

53. Kapala distrikt misti koempoolken dengen radjin segala soerat pertela dari ka-ada-annja orang ketjil njang di trima dari kapala kapala dessa begimana njang di parintahken di dalem fataal 27 dan 28 dan saben pengabisan taoon , itoe soerat soerat pertela misti di djadikan satoe soerat pertela besaar atas distriktnja , dan di dalem tiga boelan moelai dari taoon baroe , itoe soerat pertela besaar misti di masoken kapada boepati.

54. Di mana tempat njang tiada ada boepati atawa ronggo, mangka kapala distrikt lantas ada di bawah parintahnja resident atawa assistent resident, dan apa njang soeda di parintahken di moeka atas boepati, itoe misti di djalanken di atas resident atawa assistent resident njang terseboot.

(22)

B A G I A N N J A N G K A-A M P A T.

Perkara Djaksa besaar dan Djaksa.

5 5. Dalem satoe satoenja kaboepaten dan di mana njang tiada ada kaboepatennja , di satoe satoenja landraad nanti di diriken satoe fiskal djawa.

Kaloe dia ada di kotanja residensie , dia bernama djaksa be- saar , dan kaloe ada di lain tempat , dia bernama djaksa.

Djaksa besaar dan djaksa bolee di kasi temen, bernama adjmM, mangka temennja itoe ada koewasa cljadi wakilnja djaksa besaar atawa djaksa di atas segala pekerdja-annja.

Kaloe di tempat njang ada di loewar kotanja residensie , soeda ada fiskaal djawa njang bernama Djaksa besaar, dia bolee troosken pakee itoe nama; tetapi itoe nama tiada bolee obaliken koewasanja dan wadjibnja, mangka koewasanja dan wadjibnja itoe sama djoega seperti djaksa djaksa njang lain.

56. Djaksa besaar ada di bawah parintalmja resident, dan trima segala parintah atas perkara djalanken pekerdja-annja dari tangannja resident djoega.

Di mana tempat njang ada assistent resident polisie, mangka djaksa besaar ada di bawah parintalmja dioega.

57. Djaksa djaksa ada di bawah parintahnja boepati dan misti toeroot parintahnja, baik njang kaloewar dari boepati sendiri , baik njang sebab dari parintahnja resident, tetapi di atas itoe perkara "koewasanja resident njang lebee tinggi, itoe misi tinggal tetep.

58. Dalem doewa poeloe ampat djam sesoedanja pesakitan di bawak di kotanja residensie , djaksa besaar misti pariksa dia dan misti bekin soerat verbaal dari itoe papriksa-an, mangka dari sebab itoe , kaloe ada pesakitan da teng , boepati misti lan- tas kabarken kapada djaksa besaar , dengeu kirim segala soerat soorat dari perkaranja.

59. Kaloe pesakitan di pariksa, dia misti di tanjak, apa dia ada saksi saksi njang bolee lepasken dia dari dakwanja, dan apa dia maoe soeroe pariksa saksi saksinja itoe, dan kaloe dia berkata ada saksi dan maoe soeroe pariksa , djaksa besaar misti tanjak siapa namanja.

(23)

15

Djaksa besaar misti toelisi dalem soerat proses-verbaal dia iiinpoonja pertanja-an itoe dan penjaoetannja pesakitan.

Perbilangannja saksi saksi ujang di kirimken sama sama pesakitan misti lantas di pariksa djoega dan di toelisi oleh djaksa bcsaar.

Kaloc pesakitan bilang, koetika djadi itoe kasalahan, dia ada di lain tempat, atawa kaloe dia bilang itoe barang njang di sangka tiada halal asalnja njang kedapetan di tangannja, dia dapet dengen trang, mangka pesakitan misti di soeroe kasi taoe siapa saksi saksinja njang bolee menetepken perbilangannja itoe, dan kamoediau misti di pariksa dengen t i t i , apa betool perbi- langannja pesakitan itoe.

60. Kaloe soeda abis pariksa begimana njang terseboot di dalem fatsal 5 9 , segala soerat papriksa-annja misti di masoken kapada resident, dan kaloe resident doedook pariksa perkara, begimana njang terseboot di dalem fatsal 80, itoe pesakitan misti di bawak di. liadepannja.

61. Kaloe ada pesakitan di tangkep di koim]a.-afdeeUutj njang ada di bawahnja assistent resident atawa di bawak di sana , djaksa njang beroemah di sana misti pariksa itoe pesakitan sama djoega begimana njang soeda di tamtoeken di atas djaksa besaar njang terseboot di dalem fatsal 5 8 dan 59.

Mangka djaksa lantas misti kirim pada assistent resident soerat soerat njang di trima dari tangannja boepati dengen soerat soerat proses verbaal dari papriksa-an, soepaia assistent resident bolee

boeat begimana njang di parintahken di dalem fatsal 80.

62. Djaksa njang tiada beroemah di kotanja residensie atawa njang tiada beroemah di afdeeling, misti lantas kirim kapada boepati soerat soerat njang terseboot di dalem fatsal 61 , bagian njang pengabisan, soepaia boepati kirimken itoe soerat soerat begimana njang di parintahken dalem fatsal 6 8 , bagian njang kadocwa.

63. Djaksa ada koewasa dan wadjib tjari orang orang njang bekin kasalahan kadjahatan dan pelanggaran, kaloe itoe perkara kadjadian di dalem tempat njang ada roemahnja djaksa, tetapi itoe tiada obahken wadjibnja orang orang polisie njang lain,

(24)

perkara tjari orang ujang boeat kasalahan kadjahafcan dan per- langgaran.

Kaloe boepati kasi parintali kapada djaksa akan pariksa per- kara ada di loewarnja tempat ujang di doedoeki djaksa, mangka djaksa misti toeroot djoega begimana parintahnja boepati itoe.

64. Djaksa besaar dan djaksa saben hari misti liat liatken roemah toetoepan njang ada di dalem tempat njang di doedoeki djaksa besaar dan djaksa, dan lagi dia orang misti djaga, soepaia orang' toetoepan di toetoop dan di boeat baik baik.

Djaksa besaar dan djaksa misti pegang satoe boekoe njang betool dari orang toetoepan dan saben liari misti toelisi dengen sigra dalem itoe boekoe segala orang njang di bawak di dalem roemah toetoepan, dan misti sebootken parintahnja siapa dan sebab apa dia orang di toetoop.

Begitoe djoega dia orang misti toelisi di dalem itoe boekoe orang toetoepan njang soeda di lepas atawa njang di bawak ka lain uegri, dan misti sebootken prijaji siapa ujang kasi parintah lepas atawa bawak ka lain uegri.

Segala perkara njang kadjadian di atas orang orang toetoe- pan, djaksa besaar dan djaksa saben hari misti kasi taoe kapada boepati, dan begitoe djoega kaloe ada di kotanja residensie, dia orang misti kasi taoe pada resident, dan kaloe ada di kotanja afdeeliug, dia orang misti kasi taoe pada assistent resident.

B A G I A N N J A N G K A L I M A.

Perkara boepati dan ronggo dan patih.

65. Boepati ada di bawah parintahnja resident dan misti djaga, soepaia polisie selamanja di djalanken dengen betool di dalem kaboepatcnnja, dan misti liat liatken kapala kapala dis- trikt dan lnin lain prijaji njang ketjil ketjil.

Mangka dari sebab itoe, boepati misti pariksa dengen betool, apa polisie djalan dengen betool di dalem kaboepatcnnja, dan apa prijaji prijaji njang ada di bawah parintahnja, djalanken wadjibnja dengen betool.

(25)

17

66. Boepati misti trima segala soerat perminta-an dan soerat dakwa njang di masoken kapadanja.

Segala dakwanja orang ketjil dari perboeatannja kapala kapala polisie njang tiada betooi atawa njang soeka soekanja sendiri, misti di masoken kapada boepati, dan boepati misti pariksa itoe perkara, dan terlebee lagi boepati misti liatken baik baik, dja- ngan ada orang di soeroe mengakoe dengen paksa.

Liat liat besaar ketjilnja perkara, boepati misti lantas djalan- ken barang njang perloe, atawa kasi masook perminta-an pada resident, dengen kasi taoe segala perkaranja dengen betool.

67. Boepati misti trima segala soerat rapport dan soerat atoe- ran dari kapala kapala distrikt dan lantas kirimken pada resident, ia itoe selainnja njang di parintaliken di dalem fatsal njang di bawah ini.

Kaloe ada perkara njang terseboot di dalem fatsal 44, boepati misti lantas kasi parintak njang perloe kapada kapala distrikt, tetapi kaloe perkaranja besaar, boepati misti minta parintahnja resident lebee doeloe.

68. Kaloe ada pesakitan dateng di kotanja residensie atawa di kotanja afdeeling, boepati misti lantas kasi taoe kapada djaksa besaar atawa kapada djaksa dengen kirimken soerat soeratnja itoe perkara sama sekali, soepaia boleo di pakee pada papriksa-an njang terseboot di dalem fatsal 58.

Kaloe ada pesakitan di bawak di hadepannja boepati dan kaloe boepati tiada beroemah di kotanja residensie atawa tiada beroe- mah di kotanja afdeeling, dia misti lantas kirimken itoe pesakitan kapada resident bersama sama soerat soeratnja itoe perkara dengen dia ampoenja soerat rapport dan pekirannja dan dengen soerat papriksa-annja djaksa, atawa kaloe boepati pocnja kaboepaten ada di dalein satoe afdeeling, dia misti lekas kirimken itoe semoea kapada assistent resident.

69. Kaloe boepati soeda trima soerat soerat pertela atawa staat dari kapala kapala distrikt, begimana njang terseboot di dalem fatsal 5 3 , dia misti kirimken kapada resident, dan kaloe ada perloenja, dia misti kasi taoe pekirannja sama sekali.

2

(26)

70. Boepati misti liat liatken segala roemali toetoepan njang ada di dalem kaboepatennja, dan satoe satoe timpo misti dateiig pariksa dan misti kasi taoe pcndapetannja kapada resident.

71. Bonggo ronggo ampoenja wadjib dan koewasa sama djoega seperti boepati boepati.

72. Patih djadi wakilnja boepati di atas segala pekerdja-aimja boepati di dalem kaboepatennja, dan kaloe patih dapet parintali dari boepati, dia misti djalanken dengen namanja boepati segala pekerdja-an njang di parintahken.

73. Di mana tiada ada boepati atawa ronggo, rnangka resi- dent atawa assistent resident misti djalanken wadjibnja boepati njang terseboot di dalem fatsal fatsal njang di inoeka itoe, mana njang bolee di djalanken di atas resident atawa assistent resi- dent itoe.

74. Segala boepati di dalem satoe satoenja residénsie ada di bawah parintahnja resident, mangka di afdeeling afdeeling assis- tent resident djadi wakilnja resident dari perkara parintali parin- tali njang terseboot di dalem bagian ini.

B A G I A N N J A N G K A - A N E M.

Perkara resident dan assistent resident.

75. Kesident djadi kapala polisie di dalem residensienja dan bolee minta pertoeloengannja orang militer, soepaia djalanken polisie.

76. Orang tiada bolee di tangkep, kaloe tiada dengen soerat parintali dari resident atawa dari assistent resident di atas nama- nja resident, melingken di dalem perkara njang terseboot di da- lem oeudang oendang ini njang lain prijaji di koewasanja tang- kep orang.

77. Kaloe resident trima soerat perminta-an dari proknreur djendraal atawa dari fiskaal raad van djoestisie atawa dari lain resident, mangka itoe resident wadjib soeroe tangkep orang njang di minta tangkepnja njang ada di dalem residensienja itoe, sebab tersangka apa apa, mangka siapa njang poenja permiuta-an tang- kep itoe, misti tanggoong di atas itoe perkara.

78. Resident misti lekas pariksa soerat rapportnja kapala dis-

(27)

19

tvikt njarig' terkirim oleh boepati" kapada resident, toeroot begi- mana parintahnja fatsal 67, dan lagi misti pariksa lain lain soerat njang djadi toeroetannja itoe, dan lantas misti kasi poetoesan begimana pendapetannja, sesoedanja berembook sama boepati dan denger pekirannja djaksa besaar.

Kaloe itoe perkara perloe di pariksa lebee djao, mangka resi- dent misti kirim soerat soeratnja kapada djaksa besaar atawa kapada lain prijaji njang di kira baik di soeroe pariksa itoe perkara.

79. Kaloe di dalem soerat rapport dan soerat atoeran atawa lain lain soerat atawa di dalem soerat papriksa-annja perkara njang soeda di pariksa lebee djao, ada katrangan sampee, boeat sangka orang njang tamtoe, dia soeda. boeat satoe kasalahan njang bolee di hoekooin toetoop atawa bolee di hoekoom dengen hoekoeman njang lebee brat, mangka resident bolee parintahken tangkep dan kirim itoe orang njang tersangka, dan lagi di dalem itoe perkara misti di boewat lebee djao begimana parintahnja fatsal 58 dan 59, mangka kaloe soeda abis papriksa-an njang terseboot di dalem itoe fatsal, mangka misti di djalanken parintahnja fatsal fatsal njang terseboot di bawah ini.

80. Kaloe resident soeda pariksa soerat soerat perkara, mang- ka satoe hari atawa lebee dalem satoe minggoe, resident misti soeroe bawak di hadepannja dan misti pariksa itoe orang orang pesakitan njang baroe di tangkep di kota atawa njang baroe di bawak di kota njang soeda di pariksa oleh djaksa besaar.

81. Kaloe resident pekir ada sampee katrangan boeat naiken pada pengadilan perkaranja itoe pesakitan njang soeda di pariksa resident, mangka resident misti boeat .begimana njang di parin- tahken di dalem ampat fatsal njang terseboot di bawah ini.

82. Kaloe resident pekir, itoe perkara djadi bagiannja raad koéliling, mangka resident misti kirim soerat soeratnja dengen sigra kapada raad koéliling di afdeeling njang djadi toeroetan residensienja.

83. Kaloe resident rasa, itoe perkara misti di poetoosken di moeka landraad, dia misti tamtoeken harinja doedoekan dan pa-

(28)

rintahken pada djaksa besaar soeroe panggil saksi saksi akan da- teng pada itoe hari dengen lantarannja kapala distrikt.

Kaloe tamtoeken hari doedoekannja landraad, misti di timbang djoega, brapa lama saksi saksi bolee dateng di sitoe.

Tetapi hari doedoekan itoe tiada bolee di tamtoeken lebee lama dari njang djadi perloenja sekali.

Dalem perkara njang terseboot di dalem ini fatsal dan di dalem fatsal 82, mangka pesakitan di toetoop lebee doeloe, tetapi kaloe dia boeat kasalahan perlanggaran njang djadi bagiannja landraad, dan kaloe hoekoemannja tiada lebee brat dari denda dengen me- rampas barang barangnja njang djadi perkara atawa tiada dengen merampas barangnja itoe, mangka itoe pesakitan bolee di lepas sadja, dengen tanggoengan njang tjoekoop, dan lantas itoe timpo djoega atawa di blakang dia nanti di kasi taoe, kapan dia misti dateng di hadepan landraad.

84. Kaloe resident rasa, itoe perkara bolee di bekin poetoos di rol polisie, dia misti poetoosken dakwanja, dan kaloe pesakitan soeda trang salahnja, misti di kasi hoekoeman njang pantes pada kasalahannja, dan lagi kaloe di rasa perloe, resident bolee soeroe panggil saksi saksi dan bolee pariksa itoe saksi saksi dengen soeni- pah; tetapi di atas itoe perkara, resident misti tinggal di dalem wates kakoewasa-annja njang soeda di tamtoeken di dalem oen- dang-oendang.

85. Kaloe resident rasa, pengadilan kaboepaten atawa peng- adilan distrikt njang betoolnja misti poetoosken itoe perkara, mangka resident lantas misti kasi lepas itoe pesakitan dan misti kasi parintah pada itoe pengadilan salah satoe, soepaia pariksa dan poetoosken itoe perkara.

86. Kaloe resident rasa kasalahannja pesakitan tiada sampee trang boeat troosken perkaranja di moeka pengadilan, atawa dia di dakwa satoe perkara njang tiada bolee terbawak di moeka pengadil- an, sebab boekannja kasalahan kadjahatan atawa kasalahan perlano-- garan, mangka resident misti lantas soeroe lcpasken itoe pesakitan.

87. Kaloe resident rasa, perkara, misti di pariksa lebee djao lebee doeloe, sebeloomnja tamtoeken pengadilan mana njang misti

(29)

21

bekin poetoos itoe perkara, mangka resident misti parintahken pada djaksa besaar atawa lain kapala polisie akan pariksa itoe perkara lebee djao, dan lagi misti tamtoeken harinja ujang pesa- kitan misti terbawak kembali di hadepannja.

88. Segala poetoesannja resident njang menoeroot begimana parintahnja fatsal fatsal njang terseboot di atas itoe, misti di toelisi dengen betooi di dalem satoe boekoe atawa daftar.

89. Di afdeeling afdeelingnja residensie, mangka assistent re- sident djadi wakilnja resident dan wadjib serta ada koewasa dja- lanken pekerdja-an pekerdja-an njang di serahken kapada resident, menoeroot begimana fatsal 78 dan lain lain fatsal njang di ba- wahnja itoe ; tetapi assistent resident tiada ada koewasa menam- toeken siapa njang misti poetoosken perkara, dan misti berem- book sama boepati, dan kamoedian misti kasi taoe dengen soerat pekirannja sendiri dan pekiraunja boepati kapada resident, deugen kirim sama sekali soerat soeratnja perkara senioea.

Tetapi assistent resident di afdeeling dan assistent resident polisie di kotanja residensie bolee di koewasaken oleh resident, soepaia dengen nama resident menamtoeken atawa memoetoosken itoe perkara perkara njang terseboot di dalem bagian di atas itoe, dan soepaia memoetoosken perkara di rol polisie, mana njang bolee di bekin poetoos di rol polisie, tetapi assistent resident itoe misti kirim daftar poetoesannja kapada resident pada timpo njang tam- toe dan sedikit dikitnja satoe kali dalem satoe boelan, dan kaloe ada perloenja, biar terkirim sama sama satoe soerat kabaran dari itoe perkara.

Tetapi assistent resident njang soeda dapet koewasa begitoe itoe, tiada bolee di koewasaken naiken perkara kapada raad koeliling.

90. Eesident pegang parintahan besaar atas roemah roemah toetoepan di dalem residensienja, dan saben boelan misti dateng sendiri di roemah toetoepan njang ada di kotanja residensie, soepaia pariksa ka-ada-annja orang toetoepan dan apa dia orang di boeat baik atawa tiada. Dan lagi resident misti minta liat boekoe boekoe daftar dan misti pariksa, apa, itoe daftar di toelis dengen betool.

(30)

Mangka roemah roemah toetoepan di lain lain kaboepaten misti di pariksa begitoe rocpa saben boelan, baik di pariksa resident sendiri atawa di pariksa assistent resident dengen nama resident, atawa oleh lain ambtenaar ollanda njang nanti di tamtoeken.

91. Saben tiga boelan resident misti kirim kapada prokureur djendraal satoe soerat pertela dari segala orang njang tertoetoop di kotanja residensie atawa di lain lain tempat di residensie. di dalem itoe tiga boelan, dengen sebootken sebabnja apa itoe orang orang di tangkep dan waktoenja dia orang di masoken dalem roemah toetoepan, dan kaloe ada njang di lepasken atawa terba- wak ka lain negri, misti sebootken waktoenja di lepasken dari toetoepan atawa waktoenja berangkat.

92. Eesident misti toeroot begimana peratoeran parintah njang soeda ada atawa njang nanti di tamtoeken di blakang, dari per- kara memegang daftar dari orang orang njang terhoekoom kerdja paksa dengen di rantee atawa tiada dengen di rantee ujang soeda di tamtoeken oleh Goverment pikool hoekoemannja di tempat di dalem residensienja, dan lagi resident misti toeroot begimana itoe peratoeran parintah djoega dari barang njang misti di toeroot perkara pegangnja itoe daftar.

B A G I A N N J A N G K A - T O E D J O E . Perkara pengadilan distrikt.

93. Dalem satoe mienggoe satoe kali pada hari njang tamtoe, pengadilan distrikt misti doedook, soepaia poetoosken perkara njang djadi bagiannja begimana njang di tamtoeken di dalem soe- rat peratoeran organisasie.

94. Kaloe orang masoken perkara siviel kapada pengadilan distrikt begimana parintah fatsal 79 dari itoe peratoeran organi- sasie , dan kaloe orang di dakwa tiada ada sama sama, mangka orang njang mendakwa dan orang njang di dakwa misti di soeroe dateng di hadepan pengadilan distrikt pada hari doedoekan njang dateng bersama sama saksinja, tetapi orang njang di dakwa itoe misti di panggil oleh orang polisie.

Kaloe orang njang mendakwa, tiada dateng pada itoe hari njang

(31)

23

soeda di tamtoeken, mangka perkaranja teritoong goegoor, tetapi di blakang dia bolee masoken dakwanja lagi.

Kaloe orang njang di dakwa soeda di panggil deugen betooi, dan kaloe dia tiada dateng dan tiada trang ada aralnja njang halal, mangka perminta-annja orang njang mendakwa itoe di toe- roeti, tetapi kaloe dakwanja trang tiada betooi, mangka dakwanja itoe misti di tolak.

95. Kaloe njang mendakwa sama njang di dakwa dateng doe- wa doewa, dia orang misti di pariksa, dan kaloe bawak saksi, mangka itoe saksi misti di pariksa djoega, dan kapala distrikt lantas poetoosken perkaranja

96. Kaloe orang masoken dakwa perkara di maki maki oraug atawa di bekiu maloe orang dengen lain perkata-an, dan kaloe itoe perkara djadi bagiaunja pengadilan distrikt, mangka parin- taknja fatsal 94 dan 95 misti di toeroot djoega di atas itoe per- kara, tetapi kaloe njang di dakwa soeda trang salah kerdja itoe perkara njang di dakwa, mangka dia misti di hoekoom denda be- gimana njang di tamtoekcn di dalem fatsal 80 dari peratoeran organisasie, dan kaloe salahnja tiada trang, mangka njang di dak- wa itoe misti di lepas dari itoe dakwa.

Segala denda njang di hoekoom pengadilan distrikt, misti djadi kaoentoengaunja negri dan misti di masoken di kantor oewang goverment.

97. Kaloe ada saksi di atas perkara siviel atawa perkara ka- djahatan, kapala distrikt bolee pariksa itoe saksi dengen soempah atawa tiada dengen soempah, menoeroot begimana kapala distrikt ampoenja pengrasa-an.

9 8 Sebeloomnja poetoosken satoe perkara, baik perkara siviel, baik perkara kadjahatnn, kapala distrikt misti tanjak lebee doeloe pekirannja prijaji prijaji njang djadi temennja remboekan dan pe- kirannja kaoem njang beroemah di kotanja distrikt.

99. Segala poetoesannja pengadilan" distrikt misti di toelisi dengen trang di dalem satoe boekoe, dan saben ampat bias hari, kaloe ada perkara di bekin poetoos di dalem itoe timpo, kapala distrikt misti bekin satoe toeroenan dari itoe boekoe dan misti

(32)

kirimken kapada boepati, mangka boepati misti kirimken itoe toe- roenan kapada resident, dan kaloe ada perloenja, boepati misti kasi taoe pekirannja sama sekali, mangka kaloe ada di dalem af- deeling, boepati misti kirim itoe toeroenan kapada assistent resident.

100. Siapa njang maoe mnsook appel dari poetoesannja peng- adilan distrikt perkara siviel njang bolee di masoken appel, mang- ka dalem delapan hari sesoedanja poetoesan, dia misti kasi taoe kapada boepati, dan boepati lantas misti toelisi atawa soeroe toe- lisi appelnja itoe.

Kaloe itoe timpo delapan hari soeda liwat, orang tiada bolee masook appel lagi, dan poetoesannja pengadilan distrikt bolee di djalanken.

101. Kaloe boepati soeda kasi taoe pada kapala distrikt ada orang masook appel, mangka dalem delapan hari di blakang ka- pala distrikt misti kasi taoe dengen soerat kapada boepati dari doedooknja perkara dan dari poetoesannja, dan lagi misti kasi taoe pekirannja orang orang njang djadi temennja remboekan dan pekirannja kaoem.

103. Kaloe maoe djalanken poetoesannja pengadilan distrikt perkara siviel njang tiada termgsook appel atawa njang soeda di tetepken di atas appel, baik semoeanja, baik njang sebagian, mangka kapala distrikt misti soeroe djalanken itoe poetoesan ka- pada kapala dessa atawa kapada lain prijaji njang ada di bawah parintahnja kapala distrikt.

103. Kapala dessa atawa lain prijaji njang misti djalanken itoe poetoesan, misti minta lebee doeloe pada orang njang kalah, soepaia djalani begimana boeninja itoe poetoesan di dalem dela- pan hari.

Kaloe itoe timpo delapan hari soeda liwat, dan kaloe itoe orang njang kalah, beloom djalani begimana boeninja poetoesan itoe, mangka kapala distrikt misti soeroe tahan barangnja njang tiada tetep, dan banjaknja misti di kira kira brapa sampeenja njung misti di baijar, menoeroot begimana boeniuja poetoesan, tetapi kaloe ada sebabnja, mangka kapala distrikt bolee kasi timpo lagi kapada itoe orang njang kalah.

(33)

25

104. Prijaji njang djalanken itoe poetoesan, misti tahan barang- nja orang njang kalah ada di hadepan doewa saksi, dan kaloe bolee, itoe orang njang poenja barang, biar ada sama sama, mangka itoe prijaji wadjib taksir itoe barang barang njang di tahan, satoe per satoe.

105. Kaloe barangnja soeda di tahan dan kaloe boeninja soerat poetoesan beloom di djalani sampee liwat doewa hari di blakang, itoe prijaji njang djalanken poetoesan, misti lelang itoe barang njang di tahan ada di hadepan doewa saksi, sampee tjoekoopnja oewang njang terseboot di dalem poetoesan, dan siapa, njang beli misti baijar kontant, dan lagi itoe barang misti di djoewal kapada siapa njang banjak sendiri tawarannja, tetapi kaloe tawarannja orang di bawah harga taksiran, itoe barang misti di serahken kapada orang njang oentoong perkaranja, menoeroot begimana harga taksiran.

Orang njang kalah itoe ada koewasa kasi toendjook satoe satoenja barang mana njang misti di djoewal lebee doeloe atawa di blakang kali.

Barang barang njang tiada oesah di djoewal, misti di serahken kembali kapada orang njang kalah itoe.

106. Heiwan dan bekakas njang misti di pakee djalanden pe- kerdja-annja orang njang kalah, itoe tiada bolee di tahan.

107. Pengadilan distrikt tiada bolee kasi hookoeman toctoop.

Kaloe pesakitan di hoekoom denda begimana njang terseboot di dalem fatsal 9 6 , dan kaloe dia tiada maoe atawa tiada mam- poe baijar denda, kapala distrikt misti kasi taoe kapada boepati, mangka kaloe boepati soeda taoe trang, itoe orang soeda di tagih, tiada baijar, boepati misti soeroe ganti itoe hoekoeman denda dengen hockoeman toetoop, tetapi tiada bolee lebee lama dari tiga hari.

108. Pengadilan distrikt tiada bolee minta ongkos satoe apa, kaloe pariksa dan poetoosken perkara.

B A G I A N N J A N G K A D E L A P A N .

Perkara pengadilan kaboepaten.

109. Sedikit-dikitnja satoe kali dalem satoe mienggoe, pada hari njang tamtoe, pengadilan kaboepaten misti doedook di kota- nja kaboepaten masing masing, begimana parintahnja fatsal So dan 84 dari Peratoeran organisasie.

(34)

Tetapi di dalem itoe tiada teiïtoong perkara perkara njang ter- seboot di dalem fatsal 83 dari Peratoeran organisasie dan njang selamanja di bekin poetoos di rol polisie oleh resident, toeroot fatsal 1 10 dari itoe peratoeran.

110. Dakwa perkara siviel misti di masoken dengen soerat kapada boepati, dan kaloe orang njang poenja dakwa, tiada bisa toelis, boepati misti tjateti atawa soeroe tjateti dakwanja itoe.

Boepati misti kirim kapada njang di dakwa satoe toeroenan dari soerat dakwa atawa dari tjatetannja itoe, mangka njang di dakwa itoe misti di kasi timpo satoe mienggoe, soepaia kasi pe- njaoetan di atas itoe dakwa.

Kaloe boepati soeda trima soerat penjaoetan dari orang njang di dakwa, atawa kaloe itoe timpo satoe mienggoe soeda liwat.

dia misti tamtoeken harinja njang itoe perkara nanti di pariksa di moeka pengadilan kaboepaten, dan misti soeroe panggil orang njang dakwa dan orang njang di dakwa soeroe dateng itoe hari njang soeda di tamtoeken, dan kaloe doewa doewa atawa salah satoe ada saksi njang terseboot di dalem satoe dakwanja atawa di dalem soerat penjaoetannja atawa njang di kasi taoc dengen bitjara mooloot, itoe saksi saksi misti di soeroe dateno- djoega.

111. Kaloe njang mendakwa tiada dateng, dia poenja dakwa misti teritoong goegoor, tetapi di blakang dia bolee kasi masook dakwanja lagi.

Kaloe njang di dakwa soeda di panggil dengen betool dan tia- da dateng, dan kaloe tiada traug ada aralnja njang halal, mang- ka njang mendakwa misti di oentoongken perkaranja, tetapi kaloe dakwanja trang tiada betool, itoe dakwa misti di tolak.

112. Kaloe orang njang dakwa dan orang njang di dakwa dateng kapada hari njang soeda di tamtoeken, mangka soerat dakwa misti di batja di hadepannja, dan lagi kaloe njang di dak- wa kasi masook soerat penjaoetan, itoe soerat penjaoetan misti di batja di hadepannja djoega dan orang njang dakwa dan njang di dakwa dengen saksi saksi misti di pariksa, da.u kamocdian pengadilan kaboepaten poetoosken itoe perkara.

(35)

27

113. Kaloe maoe pariksa dan poetoesi poetoesannja pengadil- an distrikt perkara siviel njang di masoken appel, boepati misti soeroe kasi taoe pada njang dakwa dan pada njang di dakwa harinja njang itoe perkara maoe di pariksa di moeka pengadilan ka.boepaten.

Kapada itoe hari papriksa-an, soerat poetoesannja pengadilan distrikt misti di batja di hadepannja orang orang njang mengha- dep, dan pengadilan kaboepaten misti pariksa apa njang di kira kira bolee trangken itoe perkara, dan kamoedian kasi poetoesan.

Boepati misti kasi taoe atawa soeroe kasi taoe dengeu soerat kapada kapala distrikt, apa njang djadi poetoesannja pengadilan kaboepaten.

114. Kaloe maoe pariksa perkara kadjaliatan, boepati misti tamtoeken harinja papriksa-an, dan djaksa besaar atawa djaksa misti panggil pesakitan dan saksi saksi soeroe dateng pada itoe hari njang di tamtoeken. Mangka pada itoe hari itoe pesakitan dan saksi saksi misti di pariksa dari perkara njang djadi dakwa- nja dan lain lain perkara njang djadiken bratnja atawa. njang bolee lepasken itoe pesakitan dari dakwanja.

115. Kaloe itoe pesakitan soeda trang salahnja begimana njang di dakwa, mangka dia misti di hoekoom denda atawa di hoekoom toetoop, menoeroot begimana njang terseboot di dalem fatsal 83 dari Peratoeran organisasie.

116. Kaloe salahnja tiada trang, itoe pesakitan misti dilepas dari dakwanja.

117. Kaloe orang kena hoekoeman denda, mangka dalem soe- rat poetoesannja misti di sebootken brapa lama dia misti di toe- toop, kaloe dia tiada baijar dendanja, tetapi itoe hoekoeman toe- toop tiada bolee lebee lama dari anem hari.

Kaloe pengadilan kaboepaten kasi hoekoeman denda, mangka parintahnja fatsal 9 6 , bagian njang pengabisan, misti di toeroot di atas itoe oewang denda.

118. Kaloe ada perkara di masoken kapada pengadilan ka- boepaten, sebab tamtoenja misti di bekin poetoos oleh pengadilan ka,boepaten atawa, sebab di masoken appel kapadanja, mangka boe-

(36)

pati misti poetoosken itoe perkara, sesoedanja berembook lebee doeloe sama djaksa besaar atawa sama djaksa dan sama panghoe- loe atawa sama kaoem njang djadi wakilnja panghoeloe dan sama prijaji prijaji njang Joedook djadi temen remboekannja bocpati.

Boepati misti toeroot djoega begimana parintahnja fatsal 97.

119. Apa njang socda di kerdja di pengadilan kaboepaten dan apa njang djadi pekirannja djaksa dan panghoeloe dan prijaji prijaji njang djadi temen remboekannja boepati dan segala poe- toesannja pengadilan kaboepaten misti di toelisi dengen trang di dalem satoe boekoe daftar, dan -saben mienggoe misti bekin satoe pepetikan dari itoe boekoe dari perkara njang soeda di kerdja di dalem satoe mienggoe, dan itoe pepetikan misti di kirimken kapada president landraad.

Timponja doedoekan pariksa perkara, boepati misti pili prijaji prijaji njang djadi temen remboekannja salah satoe, soepaia tjateti segala perkara itoe.

120. Kaloe ada perkara njang tamtoenja misti di bekin poo- toos oleh pengadilan kaboepaten, dan itoe perkara soeda di poe- toosken, dan kaloe njang kalah tiada trima di atas poetoesannja itoe dan dia maoe masook appel, mangka itoe orang misti kasi taoe kapada president landraad dalem sepoeloe hari sesoedanja poetoesan di pengadilan kaboepaten, dan kamaoeannja itoe nanti di toelisi.

121. Kaloe president landraad soeda kasi taoe pada boepati, ada orang maoe masook appel, mangka di dalem delapan hari boepati misti kirim kapada president soerat poetoesan dari per- kara njang maoe di masoken appel atawa satoe toeroenan dari itoe poetoesan, dan kaloe ada, biar di kirimken sama sekali se- gala soerat soeratnja itoe perkara.

Kaloe itoe timpo sepoeloe hari njang soeda di tamtoeken da- lem fatsal 120, soeda liwat, orang tiada bolee masook appel lagi, mangka, poetoesannja. pengadilan kaboepaten lantas bolee di dja- lanken.

122. Parintahnja fatsal 102, 103, 104, 1 0 5 , 106 dan 108, misti di pakee djoega, kaloe djalanken poetoesannja pengadilan

(37)

29

kaboepaten, tjoema lainnja, njang boepati misti soeroe kapala distrikt djalanken itoe poetocsan, dan kapala distrikt bolcc soeroe djalanken pada satoe prijaji polisic njang ada di bawah parmtah- nja, tetapi kaloe soeda di djalanken, mangka kapala distrikt wa- djib kabarken kapada boepati begimana kadjadiannja

B A G I A N N J A N G K A - S E M B I L A N . Dari djalannja ka-adilan di atas perkara siviel njang

djadi bagiannja Landraad.

B A B N J A N G P E E T A M A.

Djalannja perkara di doedoekan.

123. Kaloe ada perkara siviel njang di masoken appel kapada landraad, dan kaloe presidentnja soeda di kasi taoe begimana pa- rintahnja fatsal 120, dia misti soeroe kasi taoe pada orang njang mendakwa dan pada orang njang di dakwa dari harinja njang perkaranja nanti di pariksa di hadepan landraad, dan lagi misti kasi parintah, siapa njang ada saksi njang soeka di soeroe parik- sa , biar itoe saksi di bawak di hadepan landraad kapada itóe hari njang soeda di tamtoeken.

124. Pada itoe hari landraad misti pariksa itoe perkara lagi sekali.

Poetoesannja pengadilan kaboepaten misti di batja, dan lagi kaloe ada lain lain soerat dari pengadilan kaboepaten dari itoe perkara, itoe soerat soerat misti di batja djoega, dan saksi saksi misti di pariksa begimana parintahnja fatsal 142 dan toeroetan- nja, dan lagi landraad misti tiembang segala katrangan, baik njang lama, baik njang baroe.

Landraad lantas poetoosken itoe perkara begimana parintahnja fatsal 164 dan 183, bagian njang bermoela, dan lagi misti toe- root begimana parintahnja fatsal 188 dan 190.

125. Kaloe landraad soeda bekin poetoos itoe perkara, mang- ka dalem delapan hari presidentnja misti kirim kapada boepati satoe toeroenan dari poetoesannja landraad di atas appel, soepaia mendjadi boepati. ampoenja kataoean.

(38)

Poetoesannj a Iandraad itoemisti di djalanken begimana njangsoeda di tamtoeken , kaloe djalanken poetöesannja pengadilan kaboepaten.

126. Dakwa perkara siviel njang memang djadi bagiannja Iand- raad, misti di masoken dengen soerat perminta-an kapada presi- dent Iandraad njang koewasa di atas tempat roemahnja orang njang di dakwa, atawa sandeenja tempat roemahnja itoe orang tiada tamtoe di mana, itoe soerat perminta-an misti di masoken kapada president Iandraad njang koewasa di atas negri njang di tempati itoe orang, waktoe dia di dakwa, dan lagi itoe soerat permmta-au misti ada tanda tangannja orang njang dakwa atawa misti ada tanda tangannja wakilnja, begimana njang di parintan- ken di dalem fatsal 130.

Kaloe orang njang di dakwa ada lebee dari. satoe orang, dan kaloe dia orang poenja tempat tempat roemah tiada ada di ba- walnya satoe Iandraad, mangka orang njang mendakwa bolee kasi masook dakwanja kapada president Iandraad njang koewasa di atas tempat roemahnja orang orang njang di dakwa itoe salah satoe, toeroot begimana soekanja orang njang mendakwa itoe.

Kaloe ada soerat dari orang njang di dakwa, terseboot dia pili satoe tempat njang djadi seperti roemahnja, mangka kaloe orang njang mendakwa soeka, dia bolee masoken dakwanja kapa- da president Iandraad njang koewasa di atas itoe tempat njang di pili djadi seperti roemahnja orang njang di dakwa itoe.

127. Kaloe orang njang dakwa tiada bisa toelis atawa tiada bisa bertanda tangan sendiri, dia bolee kasi taoe dakwanja pada president Iandraad dengen bitjara moeloot sadja, mangka president nanti toelisi atawa soeroe toelisi dakwanja itoe.

128. Dakwanja orang njang soeda di masoken kapada presi- dent atawa tjatetannja itoe dakwa, kaloe soeda di toelisi di da- lem boekoc oleh griffier, mangka president misti soeroe kirim kapada orang njang di dakwa, dan soeroe kasi taoe timponja itoe orang misti kasi penjaoetan di atas itoe dakwa.

Timponja kasi penjaoetan itoe misti tertiembang dengen djao- nja tempat roemahnja orang njang di dakwa itoe, tetapi itoe timpo tiada bolee koerang dari delapan hari.

(39)

31

129. Kaloe peiijaoetaimja orang njang di dakwa soeda di ïna- soken, atawa kaloe timponja kasi balesan soeda liwat, mangka president inisti tamtoeken harinja njang itoe perkara nanti di pariksa di hadepan landraad, dan misti soeroe kasi taoe pada orang njang dakwa dan pada orang njang di dakwa, dan kaloe dia orang ada saksi dan soerat soerat katrangan, biar itoe saksi dan soerat katrangannja di bawak sama sama.

130. Kaloe orang njang dakwa atawa orang njang di dakwa tiada soeka menghadep sendiri, dia orang bolee soeroe mengha- dep oleh wakil, tetapi wakilnja itoe misti di kasi koewasa dengen soerat di bawah tangan.

131. Kaloe orang njang dakwa di panggil dengen betool, dan kaloe dia atawa wakilnja tiada dateng di hadepan landraad pada hari ujang' soeda di tamtoeken, mangka dakwanja itoe teritoong goegoor, dan dia di hoekoom baijar ongkos, tetapi di blakang dia bolee kasi masook dakwanja lagi.

132. Kaloe orang njang di dakwa soeda di panggil dengen betool, dan kaloe dia atawa wakilnja tiada dateng di. hadepan landraad pada hari njang soeda di tamtoeken, mangka orang njang poenja dakwa misti di menangken perkaranja; tetapi sandeenja dakwanja itoe trang tiada betool, itoe dakwa misti di tolak.

Kaloe orang njang poenja dakwa oentoong perkaranja, mangka president misti kasi parintah kapada satoe prijaji njang koewasa djalanken itoe pekerdja-an, soepaia kasi taoe poetoesannja land- raad kapada 'orang njang kalah.

Kaloe itoe poetoesan soeda di kasi taoe pada orang njang ka- lah, mangka griffier landraad misti sebootken di bawahnja soerat poetoesan, perkaranja kasi taoe itoe dan harinja.

133. Kaloe orang njang poenja dakwa atawa orang njang di dakwa atawa wakilnja tiada dateng di hadepan landraad, begimana njang terseboot di dalem fatsal 131 dan 132, mangka sebeloom- nja perkaranja di bekin poetoos, landraad bolee parintahken, soe- paia siapa njang tiada dateng, di soeroe panggil lagi sekali dan di soeroe dateng pada lain hari ujang tertamtoe, mangka timpo- nja doedoekan landraad, president nanti kasi taoe harinja kapada

(40)

siapa ujang soeda menghadep. Dan lagi landraad misti soeroe panggil lagi sekali siapa njang tiada dateng, djikaloe ada katrang- an atawa bolee di portjaia, itoe orang tiada dateng sebab ada aralnja njang halal.

134. Kaloe orang njang dakwa dan orang njang di dakwa dateng di hadepan landraad, president misti tjoba bekin dami.

Kaloe dia orang soeda berdami, mangka itoe perdamian misti di toelisi dalem satoe soerat, timponja doedoekan landraad, dan di dalem itoe soerat misti di tamtoeken dia orang misti toeroot begimana dia orang poenja perdjandjian, mangka itoe soerat sa- ma djoega koewatnja begimana soerat poetoesan njang biasa, dan misti di djalanken sama djoega seperti soerat poetoesan itoe.

Itoe perdamian tiada bolee di masoken appel.

Kaloe misti pakee djoeroe bahasa boeat berdamiken orang orang itoe, mangka misti toeroot begimana njang di parintahken di dalem fatsal njang di bawah ini.

135. Kaloe orang njang dakwa dan orang njang di dakwa soeda dateng di hadepan landraad, dan kaloe dia orang tiada bolee di bekin dami, mangka itoe misti di sebootken di dalem soerat proses-verbaal timponja doedoekan landraad, mangka dia orang poenja soerat soerat njang di masoken pada landraad, lan- tas misti di batja, dan kaloe salah satoe tiada mengarti bahasa- nja itoe soerat soerat, misti di kasi mengarti oleh satoe djoeroe bahasa njang di diriken oleh president landraad.

Mangka sesoedanja itoe lantas pariksa orang njang dakwa dan orang njang di dakwa, dan djikaloe perloe, bolee pakee djoeroe bahasa djoega.

Siapa njang boekan djadi djoeroe bahasa njang soeda bersoem- pah, kaloe di pakee djadi djoeroe bahasa di hadepan landraad, misti soempah lebee doeloe di hadepan president landraad, dia nanti salin bahasa dengen sebetool betoolnja.

Kaloe djadiken djoeroe bahasa, misti toeroot parintahnja fatsal 158, bagian njang katiga.

136. Kaloe orang njang di dakwa, di panggil di hadepan satoe landraad, dan begimana parintahnja fatsal 126, dia betool-

(41)

33

nja tiada oesah menghadep di hadepan itoe landraad, mangka kaloc landraad moelai doedoekan njang bermoela, itoe orang njang di dakwa bolee lantas minta, soepaia landraad berkata tiada ada koewasa memoetoosken perkaranja, tetapi kaloe itoe orang njang di dakwa soeda menjaoot di atas perkara njaug di dakwa, dia poenja perminta-an itoe tiada bolee di toeroot lagi.

137 Kaloc perkara njang di bawak di hadepan landraad, se- bctool bctoolnja boekan bagiaunja landraad, mangka orang njang di dakwa bolee minta dalem segala waktoe, soejKiia landraad ber- kata tiada ada koewasa memoetoesi itoe perkara, dan lagi land- raad sendiri atas pangkatnja misti berkata tiada ada koewasa bekin poetoos itoe perkara.

138. Kaloe tiada ada orang njang berkata, landraad tiada ada koewasa bokin poetoos itoe perkara, atawa kaloe. orang soeda kata begitoe, tetapi landraad soeda tiembang, perbilangannja itoe orang tiada betool, mangka landraad lantas pariksa orang njang mendakwa dan orang njang di dakwa, dan misti pariksa dengen titi dan dengen adil, apa itoe dakwa betool dan apa penjaoetannja orang njang di dakwa ada betool.

139. Kaloe orang njang di dakwa tiada trima perkaranja di pariksa landraad, andee-audeenja dia bilang, sebab perkaranja soeda poetoos dan soerat poetoesannja tiada bolee di obah lagi, atawa dia bilang, perkaranja misi di pariksa oleh lain pengadilan, atawa dia kasi taoe lain sebab seperti njang terseboot di atas, mangka orang njang di dakwa misti bilang itoe bersama sama dengen penjaoetannja dakwa, dan landraad lantas misti tiembang dan bekin poetoos perbilangannja itoe dengen memoetoosken dak- wa sama sekali, tetapi kaloe orang njang di dakwa membilang, landraad tiada ada koewasa pariksa perkaranja, mangka landraad misti poetoosken perbilangannja itoe lebee doeloe.

140. Orang njang dakwa dan orang njang di dakwa bolee minta liat soerat soerat katrangannja. satoe sama lain, mangka dari sebab itoe dia orang poenja soerat soerat misti di serahken pada landraad.

141. Kaloe salah satoe bilang, soeratnja moesoolmja tiada sah,

3

(42)

landraad misti pariksa lebee doeloe begimana parintahnja fatsal 158, apa itoe soerat sah atawa tiada sah, mangka kaloe soeda di pariksa, landraad misti kasi poctoesan, apa itoe soerat bolee di pakee djadi katrangan di atas itoe perkara atawa tiada.

Kaloe timponja pariksa itoe soerat soerat njang terseboot di atas, ada kira kira, itoe soerat ada falsoe atawa di bekin falsoe orang, dan kaloe orang njang di kira kira bekin falsoe misi idoop, ma,ngka landraad misti kirim itoe soerat soerat pada pengadilan njang koowasa pariksa dan poetoosken perkara kadjahatan, soe- paia di pariksa oleh itoe pengadilan.

Mangka landraad lantas misti brentiken perkaranja itoe orang orang njang di pariksa di moeka landraad, bernanti sainpoe itoe perkara falsoe soeda di bekin pootoos oleh pengadilan perkara kadjahatan.

142. Kaloe orang njang dakwa maoe trangken dakwanja de- ngen saksi, atawa kaloe orang njang di dakwa maoe trangken penjaoetannja dengen saksi, tetapi saksinja tiada toeroot dateng, sebab tiada maoe atawa sebab lain perkara, dan parintahnja fat- sal 129 mendjadi tiada bolee di djalanken, mangka landraad misti tamtoeken lain hari akan pariksa perkaranja orang njang dakwa itoe, dan saksi saksi njang tiada maoe dateng dengen soekanja sendiri, misti di soeroe panggil oleh satoe prijaji njang koowasa memanggil saksi, dan misti di soeroo dateng pada itoe hari njang soeda di tamtoeken oleh landraad.

Dan lagi kaloe landraad atas pangkatnja maoe pariksa saksi, mangka itoe saksi misti di panggil djoega oleh prijaji njang ter- seboot di atas.

143. Kaloe ada saksi soeda di panggil oleh prijaji njang ter- seboot eli atas, dan kaloe. dia tiada dateng djoega pada itoe hari njang soeda di tamtoeken, mangka itoe saksi misti di hoekoom oleh landraad akan baijar segala ongkos njang soeda kaloewar per- tjocma, dan misti di denda djoega, tetapi itoe denda tiada bolee lebee dari doewa poeloe lima roepia.

Dan lagi itoe saksi misti di panggil lagi sekali dengen dia poenja ongkos.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :