(EODI-ÏIESLEMEHT) hal bedirikii

32  Download (0)

Hele tekst

(1)

fr

A a i

(EODI-ÏIESLEMEHT)

hal bedirikii • roemah saliageinja di dalem kota

« E M M T i L

tuin IM I inn » «) um : I UIUU1

| infl anii f lui W C T IKI ön\kn «u nui «l *o u« iri MI « w «i KUI uin OT UI

- a ' «1«U J> J Id

ltvl

I v>

> if-Jl **JI IA (Kl M UU «j K I M mti «1 '

tc/vi J

CJ

f] « J A uin <m wi «i lîK î (Kla. KJI içv o a . a wi *-JI j "n «i a i » <rwi o i sn ut UJI M I UJI ~n ikirui m,-

jtm TJi w M i « i C I H _rn

I ! ^-O

< m T/l HÏI M x 0!»

J [

«IJl

n 9-ji » um winn T I n T I f ,ui m

Jin «m m mi x\ am .im «ri IKI I M I

iism ; jf-n mi ^ i m mi ? um wva^i T I n TTI f u i H I I , U O -AKU c v

ïl§fetf&>-

o a o d

S

«m um KiMJiiaJi ntwi U J i i n u K i u M i

- d % J

b-Atiunji'i.isïi o m (irAiiiiififiainTKmo\

I aiVJ/ '«i J ..

: R T E R A , , J & L B I ^ E C H T

& R u S C H E , SOERAKARTA.

*894.

(2)

«j Km

g:

k

(3)

lid /v

: T A i :

'*s

va\ in awunii annn u —nri om. i) o _5> u u

Q. K I

t q « n um

KIÎI

(A.

Kill O l IJl Kil IK OSt] UI m KI OTO. «1 001 KI ;

w a n n .um KI IS « I mum nmn KI « ßi ui Km ran KI Jm o

ran ui n

KI

am. m a / un am in

KHI ÇA

^

" i l l *' î4 ^ "* ^

i n

*! " '

w

-^ «> « $ « . { « u n annfi

a Q. /

*-4 a a

\ £ 'Wf

15) Km | tu, u M ^ tun «m in «j ip j m ,rj « . ^ - ^ «^ iyi um

« i anon ^ i ran j um anv\ o \ u n an «m u i KI «sw KI Km ion 'i

Km n

K I

um c] m OTi « Km um ran u um « ( 0 1 » « u n 3 o » w u «1 liin inn »i «in o um

r

, o IUU, ^

fc1 0

c n 3 anfyi i r n

. ^

U

'd' i

h

^ ('J

«W U 101 d'Kl Jbfl J | M U M (U) *j « I v aJln H 1 f U -, jg; j & ™

iÇl Km TD «j (Cl 3 KT. Cl fcjl ^ T ! «TH M x ÎS1TJ f « UI J ) Cl « » a

™ Ki/i "*) 1™ \

U

*" i

1

y

u

^

C T !Ï1J)

~"

ai

] ™

, u

'

a

S ^'j

«j Ulli O l u«) SI Kl 1 fit j KSI UU) UT) a m (Kn2 U?l î«l ^

Cil O l I tl'ïl »

e KI ui urn KI Win w fcji ,ui» u n ann

'

rs

...

'M t«.«) j u n ann «j . 0 um ran ui u n ' n

v^n ? «j un 1 ÎJI » M u UJI u «) KI um um w KI ei o t O /

«n ran « e 3 Hin .1

1

I (CO J sem uni ran 1

a

ram : m i e i 10 cm «1 KÏI um ran ui um KI KI KÎ m um J a 1 (MUIUIlUlïjfKl"^

o m Km «i ran g , IM ä »1 um J , e ? u n ran O OJI TO 0 1

ran ^

O / c?v

u n e aim 0 1 e i M a u i ui j u i w w « tuin a T Ï u n

9 :

50 « l u m s a i ? on

u n •*>•.

6t um o p vnntj om M o ran -m um ran o um am [am turi -

Terang Sri Padoeka Toewan Soesoe hoenan, moefakat dengen Kang-

djeng Toewan Resident di Soerakarta.

Iüta Kangdjeng Raden Adipati

SOSKODINI- NGIIAT,

Papatih di &aton Soerakarta Mv ningrat, memrentahken pränatal! hal berdiriken

atawa rombak roemah sasamanja pakerdjaän Wm pake batoe, pasir serta kapoer sesa- manja, ada di dalem kota Etaton Soóerd- harta, boeat erf jang beloem recht van opstal atawa beloem eigendom, saperti di bawah ini!

Fatsal l.

Djikaloe ada jang hendak bikin atawa rombak roemah sasamanja jang pake pager tembok

saperti:

1 Berdiriken atawa bikin betoel roemah sasama- nja,

2 Mengganti alas (fondamentnja; roemah atawa pager batoe ftembok).

3 Taroeh tembok terpoeter erf jang tiada ada roemahnja.

i Merombak sedikit atawa merombak

(4)

Mil « o i r « « J » » * » f« u*

(W o vu u «j w «m inn WfM

'13

O

«w r i w Ï U ST «i o uin sm ui «m w wnn «i mm i <ai

imoiraiinuJiKinaJinaTn i i u m e »

Q

«ui (un i

»!

, 1 3 «

A t n S i n u â w i ' l ! U J f u | i i i i n v K i « i o n i

o

aim«] o » ' *

asno

acui s n m c p .

<2>

MiKmoidKiiTniajiiiasinUi O l 6>

'«S («IJK «j(iKTn«i.ïuiT.iciïjuinîi-J>?

^Jaiin I l o i 6> !

« ] « n « j M » l l n n o « ] o m « l « ™ J n n n o T n « ^ N " l '5 1"

«i(MiiràOTami]wâ»nJj!UinOT«jOW \ o

O l K U

(UI U I (UI U I «n

i n «i UJI i a» ! «um « ' I •»>'«* a •? "I n ™ *»"

3

\ min ainn Mm tiTin »at MI ~ * O W

J2 C J ^ U ' ^ J

I M

am «n » «|

'IS'

SToiwiixiiaiiMnqMx innuMiJi «IKmonri

K l , (VÏ1 j I

d , ma

ini u i M w iim w iJiii M» ïi» «n « o "v

ums t m « i i i i ] i 3 i u n i s n u i i i j n w w i ^ u - i n w ^ i | i u n » aan i «] um11 n mm i n» >\m asin o «S m w H I am om »j : Î «u » mn Kin o «S m M § am ami a o u t

KlMU<Sl«lM««]«Ulx KW*M«": O O W j (UI KU i un aim (] !

(171 (UI (Kl ||

w^uW'ïm>inn«|Kr aim o : mn m

^ ' w r a i n wn*u

«|K*I

« i g c j a w K n J w -»i n u« -n o «l« <4 | «j UI -Jl IB WO O

M

-""

w

m

\

a

W a m

a. . , Tn wn «i « » «sn ~Jm «nJi »»•» ^

"1

einem« «q>

a a KHI um a o i . J i ui tw

cS/ o Kmuiaimaim *] M

samoea roemah sasamanja jang ada di tepi djalan besar atawa jang deket roemah lain.

5 Ganti ganti bolehnja pake roemah atawa ka- mar.

6 Memindah djédjéran dloeroengnja roe- mah.

7 Merombak tembok di loewar dalem atawa tem- bok jang memang menahan bekakas tembok jang

orang lain djoega toeroet poenja, tembok- nja erf, lijst djandela sasamanja, tangga sa- samanja.

8 Menoetoep djalan besar, taroeh perantjak fsete- ger) ada di djalan besar,

9 Bikin atawa bikin betoel dapoer bekakas ma- sak-masak atawa tempat bekerdja jang pake api besar, jaitoe: ketoehar open tempat bikin roti sasamanja, bekakas toekang besi sasama- nja.

10 Bikin oeroeng - oeroeng atawa perigi, itoe samoea sabeloemnja kedjalanan moesti minta idinnja negri, kadjalänanja di bikin djikaloe soeda ada idinnja negri termóewat soerat.

Fatsal 2.

Adapoen jang di tentoeken di mana itoe fatsal

I satoe, tiada terpaké pada roemah jang pager bam-

i boe (gedek) bagitoe itoe djikaloe itoe roemah tiada

(5)

. C"<3V

t e n o n a p

,* 1 ».*H«^9â."T 1A "" 1, "* , 5"

d ^ - ^ ^ Û a STqijjiunKnJUiwTf) om: u n w w i i i «^»KienWJI ^ [ « u ^

a J i » < i R - n « ^ilc 1 , £" \X

en en« «>

— * - n x n 1 ' t j n

o o ~.

« ï i a n i w i

1

ô(U»flnn«joauwujx « K g : «[

i ca

o o - / a

pake fondament, adapoen jang nama fondament, itoe, batoe jang pake di tanem, djikaloe batoe Igo»

ma ada di atas tanah, itoe tiada nama fondament, Fatsal 3.

Jang tiada pake minta idinnja negri itoe djika- . loe bekerdja jang tiada begitoe banjak, saperti:

j i. Bikin betoel djobin plester atawa srasah di da- lem roemab.

2. Taroeb pjan.

3. Taroeh tjet.

4. Bikin pintoe sesamanja jang ada di dalem ro*

mab.

5. Bikin betoel katja krépjak atawa lijstnja djandela, bagitoe itoe djikaloe tiada terma- soek jang di larang terseboet fatsal satoe di atas tadi.

I Fatsal 4.

Jang poenja permintaan bekerdja saperti itoe fatsal satoe, jang poenja erf atawa jang membo- rêq djoega moesti raport pada jang kita prenten mengataboei pada samoea itoe pakerdjaän, nama Rooimeester.

Fatsal 5.

Wadjibnja Rooi meester itoe menjipat dan berpriksa.

Roepanja menjipat itoe [mengataboei Ipagernja

tanah jang di taroeh roemah atawa jang tiada isi,

mengatahoei roemah jang di kerdja baroe samoea

(6)

o

o a

j j n i s i i ü é M u n 5 Y , i n \ u n n ici 11 ooi noun Mm w GM » «i

_ a a a a a . . . a .

fluniMuKuiKKi « aam s a i j um « u Km ? (M «m um ui

o , a o

cm M u i urn m « i «i T i i o i » n/i arti IKI 3 \ E/) m n rj «m Jin [KD O O ï l t n / l l O Q

> K « I « U MUI U

<n KT UlTl KT1 O O ï l UU K I «1 KTI m if-i) Î Kin O M j qn nvt 3

I J $ | j C.0 « •• |

* * » Kin K i n aè *i T i > 0 1 «n « u e n w j urn K Ï I U CM Ï I M

^ I *• I "> J > I

f u n o K «1 lui »ai im arm w in IK «J in i arm « inn inn MI

a f u n

a o

urn \ u n MÏI MU im um TI *n m MI J arm uu MI »

Q Q o a

g n &ci 11 « i fm M I «1 i n œm «m cm u i «m _ * u n K T I o m B J T I M -Ji w Ti uii ano M I Mm uin » j i n j n Km -Jin m KUI \

i . . a ~u o

Kyi i n t i Km um En ui MUI ia r u anu ( K \ - M UJI OJI UJI «n WI «I

« r u i n i s n o «1 inn Mm _ * o M I fiil i m n « a n

» a. J Q Q .

^ojj m Km aan Mm -JII si «m um 0 1 un ,JKIR \ MIII <n CT] r u u u Hiwin o M 'UJI «q asm iru »an J V I m »an u n

»an un i;m

1 Mm mut Mm MU

iM

ï i n r u a w K i M i n o M ' ^ *j asm r u »an J V I m »an u n o o u . a o o o u m \ u n Mm Mm «ui um m im CM «i M » » IUI K V I >

arm ami c , \

Q o a .. a o M e u u i Km mi j u a Mm m u n Kïim u n asm CM nm ism asm

»JI DA «1 K l i n » u u rui u u u u > u n M I aan m »an u u 0 1 am _•* 'a.

\

a

O WIK!

Q Q Q ,ui u i Km ivirnn u i i i u an« uni » « um am

is

Ki u n u j iri J

»an t j « u j n j m M Û n om» N «i u n o «i ici i i K i e w

. o a a .

« i m i î ci Kyoci i n tu mi Km inn arm m a 11 u n Km m

'. o

«lamMvmmKi

I w a

u Km .uu um

O O . O Q

«îîMJCii «arm Mm M m M I ici um or 111 un il M I min m um u u i m O l

m u r u j n a uui twi . Ü I K D M I I mom i m M I

•V J I I I d

« I f «

UU UU O KU

V

om o i l aru \

» n u\ ui um (ui aji -jm MI MI Mi asm M tum ^ i i r u « a um asm Q

« u m « D i u 1 um w u «m xi Mm Mm w tij «i (u Ti Mm -A Q. o. a c v a

KJB4C1K1 *| m j arm aji M \ unMrnroicmoiwiKmaaiiiUJi

a o v

ML« «i «irm <uu m KI «i vi s im ih« tM ^

atawa tjoema sedikit, öjaoeh deketnja tepinja sa- toe persatoenja roemah jangliwat dari bates Jang nama rooi lijn, bikin betoel atawa mengganti tembok di moeka roemah jang menradjang rooi lijn, atawa sabarang roepanja jang djoega menra- djang itoe rooilijn, itoe jang nama rooien.

Adapoen roepanja berpriksa itoe mengatahoei sagala jang di bikin betoel jang di bikin baroe atawa jang di ganti sabageinja, roemah atawa hek sabageinja saperti jang terseboet fatsal satoe, jang tiada berlainan jang soeda terseboet di atas tadi, itoe jang nama schou- wen.

Fatsal 6.

Djikaloe soeda lebih anem boelan di itoeng dari ari tanggalnja soerat idinja negri, saperti itoe fatsal satoe beloem moelai di kerdja, itoe idin hendak tiada terpaké, akan tetapi djikaloe boleh- nja beloem moelai kerdja terang ada sebabnja jang boleh di pertjaja, negri djoega hendak kasih idin terpakénja itoe soerat.

Fatsal 7.

Djikaloe hendak bikin betoel atawa mengowahi

sedikit jang moesti tjoema di priksa oleh rooi

meester, itoe boleh tjoema dari soerat pratelan-

DJa rooimeester.

(7)

e n o i » n , \

'Tl

o

i ooi .ui cul .inn i (KJ Mm an

!-(MHman • TII

»

a O /

«rïi ibi IM « i uni cm «ai si «nu _m 2 i n aai ism o ~JI KW ~rm ei

•» «^ . J I I /

« « K B) Tl .KCl IM fcll (uTlUXI Kl Kl Kl Kl i q O (UI Tl 1PH (Hl UU1

J

en

3'

a.

o Ti cm m u i (Cl »ai uni (Km o aji Kl «m o i n »ai j i »q ,ui a a ai) m o mui (Ki Kin W »ai nsw K I »ai m »ai «n »xi aq m T I J inn M

I » O ^ ^KU| I J l •>

C v a . I M -, inn a n « « i «i « i o T I arm »xi (ui m m o H«I »q o r n a i un

^ I la ^ cêJoo J J

t a o um d'ïin o »on o » Kin a AU a i a i n i •» arn .ci x I M asm

<e «> u an a i 3 w) <^ an T I j OJI

I Kl O Uli

«m o an ia i j

M

(wi ( a i :»j mi mi tui an aq «ai (ui uw wi min .ui in nnn axi «xi acui o «n IM a.

ld J J ^ ^ ^ I

QÏÎ.K1J»» \

o

Q Q

«i sxi ni Kl (ui Kl [j o Ki aai » um Kl Ki »ai an

I la 3J^ > E J ^ ^ I

aainjui » M (K» Ki (Kl, O Q Q um i i n Km i q i x t .ui

nan »ai Km M

anri <m a i

-AOJI BJI KI

uni ci um i in Km in i

J^i a J I d

Q Q . Q o M I aji nnn T I «i an ~JI CHI K I O »rui »JU o atui arm > IHI U V un

CL . a

Ti HÏ) ajnn a m aai \ IHI KI o »an mui o aan nnn f o >M <U

«su

MB

a. o ç> o. .

~x] in an »ai o as an twi o gai « Km um KI uni o «i afin J KI

I

KI, KU

i l a

O. Q i n a a i * *

on T I o -Ji K IiKiiuiri uni \ ayi tó o axi as m

I M ik» i n K I m ii mui um asm o um «i OK Î O K I KXI on n mi i n Km

OJ d

JiTiKiriniuiiiuinasi

t q \ soi (Ul arm oui axi nnn *] axi Km / a

-JW

an iruj on »an KI «n

o a

»u > ai ^

arm cm »

ULI

\

looii j u m

»SA K \ O um Kion um j H »a/m K1(| um «n o En (M on (

il >, tuin asm o tirin i n o , J I K I O I M <BI _ji \KÏÏI ICI

« I SOI

an

O O / . Û C V Q C V on o 'in ( n u u i o o "in on T I j arm M (M \ «q T I l arm fei M cm

cj 3/ I

s

^ I •> » a .

/ TO

<2>

cr>o

S

(M »-JI ,Jl \ (M K l

•»i j fi

arm um Kil »sm Km ~rm «j aai um oji «Am tu aq

OJ «JI

»K on M I .mi ) M ? a urn asm M ( K j ( M i H ^ \ m a j m , U i a n1u i a r i i K i Q O Ct> o

iKmanjiiinjiKium anoma K i t n K i o j n j i o

«IM-AII

D

iKium anoma MiHiKioiinjio

« ( M - ^ I U I Q a . o

M ( M M a a i urn asmLsm(MKmaxiKlmnmjmKiaxiaATii(Km-A ( M I O I axi

o a ' QCV QCV m n «xi »q ti T I » a i wi IM a a um \ a y i K i o q T i i a r m f a i i M

dial •» • «v J d i s ^

Fatsal 8.

Soerat' pratelan jang boeat idin dari Rooi meester hendak tiada di trimaken pada jang hendak bekerdja djikaloe beloern bajar onkostnja bolehnja oekoer atawa bolehnja priksa pakeidjaän jang moesti di djalanken oleh Rooi meester, apa lagi onkostnja belehnja menggali, djikaloe moesti paké menggali tanah saperti fatsal 12 serta djikaloe' bangsa Europa atawa bangsa sabrang sasamanja

moesti membajar onkostnja kertas zegel.

Adapoen permintaan idin men djalanken bikin- nan saperti jang terseboet fatsal satoe, tiada bo- leh moelai di kerdja djkaloe itoe soerat idin be- loern di kasiehken, djikaloe soerat idin soedah d i . kasiehken, wadjib di sediaken ada di tempat itoe pakerdjaän, djikaloe di minta oleh Rooi meester dengen soerat atawa dengen bitjara hendak di priksa, moesti lantas di atoerken.

Fatsal 9.

Djikaloe ada roemah baroe atawa tjoema ada

jang baroe, atawa pakerdjaän jang soedah djadi,

jang poenja moesti raport pada rooimeester, rooi

meester lantas menjidikken apa betoel soedah

djadi, maskipoen itoe roemah betoel soedah djadi

akan tetapi beloern boleh di tinggali djikaloe la-

manja beloem ada satoe boelan teritoeng dari ari

bolehnja di priksa oleh rooi meester, djikaloe rooi

(8)

Q O / O . 11.» 111 Mît - A M I \ M J ) I K )

.. a

O <t.% 1! | Mît - A K I \ (M <| MS » «1 *| -O J «rui u i i n ,U OK C l j i (in «i o «] «Lim > H ? «nn ^iwj «I tt-jl TH 'Cl JUA UU! fcll Tlî «H l

M\ -m «I »im «i 'i M m (Ki Jin i M r «] i im wajirj u j 'M O TI I K™

. o a o . o

Ul Hill U) M UI» 'Hilf:,) ' i l i l l l U I «i a >

« l v «j «1 «| K l «1 «A

"d O

ajin HAJI s i miri « o i «j a « u i | «m

tsm m/i a a _. M (UI -111

«n uin j T l aviii im n i (Uïi «j • c?

«afinïMJfl'UJi'Ki Ti

Ulli IKl M (KD 'M ~^

trui cm || mm 0 ^

~n m

ti Œî» ni in * a ü « ] ( i i « i j « i i K i _ + i J u m '»«vir* « j K j R m K m o o j Um O (U 301 t] Hill Ulli l i l (• « KJ «Tl Ml JA K « IUI «) M« 3 K } Hl

« m um M «uïî a r i u i i i v «m > " «s»

a

1 :

GCV

o

rem

x (M T I O M HÜ um w 1 *] wi o

IM CV/

CT Jiaiin a i «m x

3'

»si C l 1 > «1 'M Kll

' ( C T CT i i / n i M um mn t u nn K«I K I um lui « y «~»

nsi.

C J i

« ,

.. mm j v_> , il

o a

Ulli (IM Ulli KTI ïiJI T l KBI £11 O

« uin «j w J i «] um «i « i -Jl m w » « «j uin «i « i J i «i u n t i « i J m « i IJ» «I c m «J «1 « m3

(Ul « « « i K l «j i à i .m A « i Km a ï i m « >

M CT * \ 1«1 'J-M l « l HT] ^ T) W * ' ' M m - * ' j

a.

K\KMti-Jt.-J|5*>

« i l \ u n mu um um ai u T J

mi « n i -J» > « i f u n K i » \ o Û o K l « i j um njui u n Hïi

,«K »

a a KD »an um mi »«w 'i.» « n -Ji

.m« w « i II i r a <uui u n KV\ O ( g , WI ^ u n K I - * « « m

o o a.

o

HOT 'tTim t u , r\ K M um CT « i i n K I H M * * c i K i j u n

CT .ui ai «i «i ai «i i <i ( ù i anan -um a m mi J c i Ki « • H I n N

um \ uni Ï ] o J «sin » \

HUI l

is, x Km mi ism om j \

J

(UUl > o M x

rem o \ u n inn K i j n aaii « i i o

ism u i o an wi r u n K i mi

ä s ^

n o m w um "ui a «U ui Km -im «i «m '

1 > *

meester soedah priksa, di dalem delapan ari wadjib kasieh soerat pada jang poenja roemah,,

menjeboetken jang itoe roernabnja soedah di prik- sa, adapoen djikaloe jang di ganti tjoeraa k.unar- nja, djoega tjoema kamarnja jang tiada boleh di.

tinggali djikaloe belcem ada satoe boelan.

Fatsal 10.

Adapoen terapat sasaraanja jang di larang pada ini pranatan terapat jang boeat orang;

banjak, ja itoe:

1. Samoea djalan besar.

2. Straat, ja itoe djalan jang di kanan kirinja.

ada tembok.

3. Zij straat, ja itoe djalan jang di kanan kiii- Dja ada tambahanja djalan, memang boeat orang djalan kaki.

4. Stegen, ja itoe djalan ketjil di dalem kam- poeng.

5. Gang, ja itoe djalan jang ada erf di kanan.

kiri.

i

6. Lanen, ja itoe erf di kanan kiri djalan tem- pat tanem kembang kembang dan ponoea

pohosn.

7. Djembatan ketjil.

8. Djembatan.

9. Fasar.

10. Aloen-aloen atawa erf jang memang di senga-

dja tiada di taroeh isi.

(9)

a a

« n i m m im MIII KHI m ram j irai ici «n MW »mm ionMTI .ULI H I : Q

mi .mi e n urai Hit »un um \ aeniri» am un I U I K Ï I irai

a . a u '

<Hi » ajui ia n uni v o c i au 3 um ni ui n MI J I J « m« »u IK

co\ ° j jl I j co

c

( M U I KI liïl KI» t l JU X

a. a

um mm u i «i MI «i y* i M n mi I K 0 1 irai Km urn aaji EU : «i ra

I«. loi J> I

Q ifi IM » «i urn «i (Ui n ui uin asm ui on «sin il «-» i »ui »sm om «i »u m

! (Xi I KU j j J I I c o HU 1 ^

Q . . O / J aan um Mi «i ui i u \ »ui asm, M -Ji e i « i atui Tri KUI K I M . Ü I UI

J fo I O J ^ J J <"U

urn j .HI > «) urn »ai *i o i » u i , asm o t'i ; M UI asm T I \ H I I I/UI

«i urn a H I >

o / -1

' u», asm u; H .

asm «i ism «i o-« a m i _JI iti u : i> ami asm ; M U I K Î VVI arm m KI S

I CO ) m, | cj

c\ n

S

»uu ajui KI *| « i «i »-» i »in —oo as. ti i n j um tun M T I U »n »u

I »U i CO I J J id

an asm *i *-» > »"ii ami H I J J I « . IK I t u CI inn a HI y »un «i irai % K i i a- I i O l * U I — d I \ I

o . a

an c m i ra m irai mi a rai i JI \ au u i HI aan lu »i o iq »on isn _ m u. o

asm o M dim ion »u «i arai •*.

1 I 351,-0

V

J. o

K'HI um i/i «i « i «i MI i «i »un (i i rain um auri «asm m f-n i juh IBU Ian I ^ | J j I [co M .

, J . o a

um MI ikj) <] ; .IK » K I «i urai i B I » au asm HI _JI C I ICI ami n M a n

<ui M m W uni ism .ui um un ifui i/iiiJU <i o « o n »rain x au a (..

it> «l ajui »u a s t-»»i Tiiii m en» » ajui asm ui , M UI asm m \ «i irai i

w » «lirai(um KHI um tsm u i ' M i n M «| MI J Î M t i M I " >

O / Q . Q

n MU urn K I MI j ) i n e n asm urn it un «i asm «i HI t «m ami MI «I

(I ) I I «1 «U d I

«1 o c i aon ion M I «I U I Ia. hi > »im M I _JI u i «n u i i « > um »u i

I d s ^ c t I ^ I \ ' J

M n «1 irai i i n « o i l > mui um UJI um u i •*.

I

I

M U irai T/I «j MI j e n an KI d am Ml -rai Kin o asm ci CM _Aifi

O / a Q.

«fin >Ki «i tui (KJi asm Mm KU UTI asm ui 'cm IKI a u n asm i M aa _rai

(inn

T "5

ism i

o » Mti » \ um a a i um MI IK a m au n m j arm «i anji c m MI I Q a K I j e n Mm aK am irai «Ki . K D «l i m i um MI CM «J i I K Î K\ «I

«J « u a m MI a \

a m cm » rairi cinn \

Ü Q/ O.

uiMicnumMim irnim«] nt. am MI ie KUI ^> <c\ ion KH JO

Jang nama ajer tepaké orang banjak, ja itoe- palaboehan, soengi, djagaag, ajer jang d i bikin djalaii prahoe, slokan, djalan ajer sasamanja.

jang nama tembok di loewar ja itoe temboknja sendiri atawa tembok jang oi'ang lain toeroet j poenji, di taroeh dloeroeng seita jang di pager-

i

! nja roemalinja samoea atawa tjoema sedikit

; ja itoe temboknja erf di moeka sasamanja,.

jang nama tembok di dalem itoe samoea tembok jang ada, di dalem roernah, jang tiada menahan apa- apa djadi tjoema di bikin singgettan sa- dja.

Jang nama tembok menahan itoe tembok ia n«- ada, di dalem roemàh, di taroeh dloeroeng sasa- manja, atawa jang perioe boeat menahan, djadi djikaloe di rombak samoea atawa sedikit, roe- malinja ilang atawa ada koefang koewat nja.

Jang nama pager batoe itoe tembok jang boeat batesnja ôrt sama erf, jang tiada menahan apa apa.

Jang nama rooilijn itoe batesnja djalan besar serta soengi. atawa ajer jang tepake orang banjak itoe ada di loewar rooilijn, lain dari itoe samoea ada di dalem rooilijn

Faisal 11.

Djikaloe ada rooilijn jang deket' batesnja erf

r

(10)

o o o/ a- I dïadi tiada deket temboknja roemah, itoe tiada uut Ki 5 icnii « um > in M ons UJI «i asm «j « 3 «m

boleh orang bikin tembok, djikaloe djaoehnja

i

Ji

a

um

a a c?! /

i] fcn w o aim «j O ia nnn W <ui mm in w

IM

(Bin

B «

-roi

a a o o asm

« I U I ! IH f l

- » u i n 3 £ i i ? \ um «m m u n a T l K Ï I W «j ô » aim n o n

« o i m w n «i w -'m J i n \ tim o \ ci a=» asm u i

| c c i |Wil j I

» M 3 J i f l ( u m w « m m T ) 3 C T < ] ( i a n i C T i i K i | \

i m o w nnn Kl,

. ex a CL

um j «JI j «m um w um «m O B I « ]

M

KU

q m i) «

1

W K m T i ( M » a i \ a r i n c i - ci

n ini W o a Jin w «im « O n u ! m l K U ? u n an i f w « i « j aJiniiiiMiu)

aji lui min n um i J-Ji f \ «i um i » i (»

,£.

im

I N I »

«n asm ci « i i ci Km « n an a^ o a asm I M Km. «j B U an w 3

«1 mi j n i «• ? «m u n w B n c i w « i « u « i um « aim 3 (Kin nu

a *>

iniKïi

o

| ftjl (bill >

« i a um

KUI HI\ um «m um i j aim 3 ci W

« T u o o an«

m aj ( â à ci aim 3 ' i/i Ï K I K ^ w w o um w »ai <i

s ^ ^ " C J ' o O à O '

-an « » «i o m i mu ~im o o »sn an i n 3 o i ci ana o i IKI JTII Km

| I ß> «L, »U-I M a

«S ci u n 3 o r i m M I IUI ai in an o mui un « i w a ï k a w a i i n ! ( o i ci n j i arm »il i ci u u w ~roi an

in »un cm a^i TIIHII

Q e v

koerang dari 10 Meter dari rooilijn.

Djikaloe bikin djalari jaag nama straat atawa gang sasamanja, itoe kanan kirinja hendak di taroeh roemah, roemah jang ada kirinja tembok- nja jang di moeka antaran j a dari tembok di moeka roemah jang ada kanannja itoe djalan tiada boleh koerang dari 12 Meter.

Djikaloe ada jang minta idin hendak bikin be- toel atawa mengganti, bolehnja kasih itoe idin

moesti pake djangnji, djikaloe ada jang melang- gar lebih dari rooilijn, itoe moesti di howahi di bikin ada di dalem rooilijn, djikaloe ada perkaranja jang kasieh poetoesan jang djadi rooi meester, adapoen kaloe ada jang tiada menoeroet, prakara-

m u *] TI > arm ü w v «] <ui «jw «J W o am w mi i| un 3 j nja di hatoerken pada negri.

/ o.

Hin inn asm w un w orm

TTJ

'

-xi asm T i a i [ajt w n i ! ei W » u i urn asm arm o i a oitn o \

a t n w o IUI i n um w mi an il K U ? an um an i n 3 arm u5i M •» «j

«n u n » T I inn w ci ô 3 o STaim «n an an um i i e > inn asm o

« (Km an tat 3 M I «] OTi 3 nsin i n (M O (M j n em O «an CI M J n i K j j j >

.n u W o mm « j o an asm « H I »I KVMJ ism O C I M aim «j

a c v

o a o c v

«i « n ooi aim n am ï j i a * as. <ian »ui »oi ci W «| T I 3 cm u i J M ay i o ajui an (U T I «m _ * » q w >> û u

k

TO

« « i i a o » f « i q c i M - j T n 3 « ? u i n B n i J i cjisn c j « i 3 » a i | uji w *Ji <um *n fr™ » A W W m« -m ô w urn w w K I ) - m ci

un ci inm 3 aim ( o aan ci im um « J I «m «xi ci o ci u n j e i i u i j

Fatsal 12.

Djikaloe beloem ada idinnja dengan soerat rooimeester, tiada 'boleh orang berdiriken roemah

atawa tembok atas fondament lama atawa fon- dament baroe.

Djikaloe bikin temboknja atawa berdiriken tiangnja, moesti minta datengnja rooimeester lagi soepaja priksa.

Djikaloe ada maoenja negri boleh kasieh pren-

ali menggali fondament roemah atawa tembok

(11)

B D O B B I H I « , « ' h win aji u i win <ui nnri m wm SJI wit \ au Q O ( I U | K l , *N ^ (Util j J J

* "

" " j ^ ^ J i a ™ o M Ï I win TOI

t) (M _*£)) (UM um sj) o fj.ii ,™ jjjf q -,; 1,

a a a UI 4JU) Ml aj| 7i ) «m - & M I «m o

W

u ï j win SJI o »-n irai mi m Tfi j m M I

J JQ>)<=» i (d'

D-MYnsTn ic]

IUI Ml -Jin *-n m CO j

im a i i nnn an n \

r m j « m g

B «j win J s i > win «m u i am ô um iraj <ri ism œ o » si Mm

«j Km «j o i iùvie, «i i n i i m tsm o «j asm «j M J « MSI M Ï I n

ie arm

«1 ran j nnn win Km Mm m o i t m M I HI mu n win i T I M M " K I K T I

KU f mi «] asm «cui nan -Jm «j «n sum o m ai 3 wm »m >« îU-Jj • ) '

jang kasieh onkostnja djoega . itoe jang poenja I roemah atawa tembok jang hendak di berdirike»

! perloenja d'i gali soepaja di priksa apa itoe j fondament soeda sampé dalem dan lebarnja,

i l

i Fatsal 13.

Boemah atawa goedang itoe temboknja.

I

| di loewar tembok di dalem atawa tembok

| jang menahan, samoea tebelnja tiada bole

;

j koerang dari jang terseboet di bawah ini-

«m ui um

«i wm j M ? a

«1 T/m 9 «1 «1 O J \

* o

sr—

r\

i

I !

i S

y

s «S

A .

SS

p- i E

S s-

J.

-i

W .= -3 -^.

i *

p" i '5 i

E-

*r*Mi 6') — J 1

« « A u »

M ' KTi (1ST* m * 07Ï1 1ST

«w ' O a^n3

6 / 2 2 ' ft

m Sä rm

77

(12)

/ a .

o / . a a o

" " Hl ICI KU) « T l AJI AJI KTI - * a

«i"

I O t » TI! «1 KÏI «] BI 1 KTI ~J«I KTI Hl (Cl KU) Cl asiii «i nrvnn as T i m K I i a aan l i j ^

JÄB) K l « B U M KTI O 1 CTI KTI «tU (UI »IM MUI KTI (K^Ofin

ai

KT»,

m ie

J

«m mn

I w ÜJ

f) KTI » ( M i

^ ^

v/a. o a o

min «T« m i «i KTI C| B I J « n (yuum K I mi H I m w ci K I KTI c

« i « m i a j i K i « M W ~ n n ™ o i u i « a n w i c j , w i j | HTI «K lOl o

KTI KTI BI « U I Irtl « I «J*' O l «IJl K l

CiTl

<3*

B I IO iLIl «j KTI «j W » «1 KTI KTI BI

«Jin KTI O (UI Cl (UI KTI jj «1/1 K1 <ltUI T l ^ O

.I] (U (Cli «TÎi «Kl W Cl KTI «j B I J KTI J « KTI BI W (UI (I Jj O -' r ^ . ^ ' o O O Q CE

> 6 \ 0] BI KTI \ KTI K l «j Ulu IITI OJl Cl (M -AB» « A M KTI Cl »

«m KTI a r u j o ^ I M K T I KTI W «ui ci KTI «J H I •KJ ^ ^, C T 1 «R 3] H J KTI J u C] KT) BI «JUJ > tj «1 «j W «j «Ail W O « T l IKUj

' C V O C^ Q U I M K l l % é x CI BI KTI >KTt K l C] «1 /I UT» Ojl CI (M -AtUUl a/If!

O a

« aS.(M o i KTI ï u o î (M «m Km K l aru ci KTI ci « > wni OJTj ^ O Q.

o - a Q Q

Cil KTI KÜ HT) M O l KTI (Ulli \ (Ulli KTI (M T l * » «Jl W «j Of! j 10 (UI Cl K l Cj IJin J T l KTI K l KTI TÎ (M KTI \ ü £ - ^ t j (M K l Cl

« BiKmx (MciaJiKi ei

BISIVJI

aaitje (M

MI

tiw^ui an fi

O ' • «DQ

« ( M K I C I B . W ( > «w i « « m « . S) v « | w « i « j M « n \ n «a i c e u t

•n» « M I n K\ tum w c | K \ ciann n n w i W K T J T I \OITI o K v

a c v c >

n (M K l Cl BI KTI \ KTI (Kl Cl il

mWBiKioajmttniiii ciaiin

IIUHHIAJIKVOIKTI

ei mu

KI JÏI o a c v o Ç > . _ ~ w mi nan sa« t «i tum «j T I » o » B I JM mm ajui Km w - %

Tingginja tembok itoe boletmja mengoekoer moelai di atasnja fondament ( seni ) sampe jaag menabandloeroeng, senin j a moesti satengah ba- toe lebih dari tebelnja itoe tembok.

Tembok moesti ada l'ondamentnja jang baik, fondament itoe sama dengen tales, lainnja tem- bok jang ada di atas Mandar atawa pangèrêt seita dloeroeng.

Pilaar gantinja tembok itoe djikaloe tingginja

! i Meter tebelnja tiada boleh koerang dari sate- I

! ngah batoe lebihnja dari tebelnja tembok jang

!

j soedah di temtoeken, adapoen djikaloe tingginja i lebih dari 4 Meter tebelnja tiada boleh koerang

dari satoe batoe lebih dari tebelnja tembok.

Batoe jang terseboet tadi itoe satoe satoenja batoe tiada boleh koerang dari 26 centi meter satoe centi meter samanja satoe duim Nederland, adapoen lebarnja tiada boleh koerang dari 12

1

son cm j ain 6 \

O C> Q O Û

KTI C l Cl (M -AC] O J BI »KTI KÏ) K l - A K I C] K l (Ulli KTI BI BL

a <ï>

ari O i i n i l î ( M Cl BI (KlKT >

j O i J 5 i i i T i c i ( u m » B i »KTI o t i o m K I ium ci w j rä c ô i \

ajTi KTI tui «4 «H T I »J Km m m « i «4 «Jl « iui « o I M w i tui K T I

JJJ\ w.

« I U I 1 Î B I » B l ( U i n « t u m i T n K m K l K T I T l ( M I K T \ ü S | \ C j ( M

« i « t ô t S i w ciaflciKiiCinasiri ï i a ' i f i M a j i r « n u i t i i i i i c j ö i

djikaloe hendak pake lainnja batoe, djikaloe ada idinnja rooi meester djoega boleh.

Fatsal 14.

Fondamentnja roemah sampé seninja itoe moesti pake cement batoe.

Batoernja roemah jang memang di tinggali orang itoe tingginja dari djalan jang tinggi sen- diri di deketnja itoe roemah, tiada boleh koerang dari 25 centi meter, adapoen batoernja goedang

* >

(13)

O Q

aan uu» ir ui u u o

• i w \ uuiKiiMiiKiMin-iu J J K Ï I I M « « j «

• O ^ Q » O T Q.

« j « l j \ a.njinii)j«jTiowiïja^ j m n n n n j i a n ui m <i i n j Û O /

a m t u I M "v Ï isi.

CT azr, • arm <B \ ^ i ann®<

| $* Ml O 31 (Um Ï IM > (W) Ml «J «K «I OK 7/1 «j M) Ml jfi« 'in N

O Q O Q

«m u n a n "ïi «j ici CI«CTI _&OK M HA «m » m u «i «t« J m «i um o

U Ï 1

O Q

M T I \ B I C I B M I B

O Q O

1-11 O Ml (OJl TTl \U1TI Min Q

<9 ^-vM J

ajui « i ~nn MI .W M j n MI <OJI i n \mn IM IUÄ.KU1 «1 i a 1 B KU) J KÏ1 Ml O M Ml B CT t «1 (Km 1 (KI O TI '

d ) « I «U I I'W £. J

MBIUWMI r g B U U B M t B J K T n «J Ml W diu) Tl Ö «Jl> « j fJJ[ « U Ml

O f

«j mm i i n HUI M I Mm m ta i «n M U J MDI M I ^m M Ï I % B

B U I J m i n un i n u i axifi M Ï I i n <uin OTI O M I

Q. a /

MI o n Mi um en m oji j on in

•ft.

(UJI Q

OîMICllOmSTnM1J1WlBMlJ(KJl^

K

0 1 o i « nrm £ , \ ^

| t j i M i o i n i i M i B um l e i J i m i i a i «n MÏI M M IM » ran a a

asmu asm

«j o «i B J «j « u Jin 3 e i > uni B (isin i tino \ uni o a

«ia«|Mi(fc!iiKuajinMjBOMiBiOT«jMjmMin«iaii(i\ u i ! sajBKti ^ ' ^ ^ ^ " « l ^ j M ^ u a n ^ o a a s i i i i s i r i

«aiTJiîBimiiî x (KJiajiiu/iinnaKiiinMiMiiic^wraO'kiim

; a. a. . o, I

^ ( ^ a ^ B i n n i i w i M n n i O T m i n ^ M i i a ï u i n N B u u n T I MII

«3,«]'« ^ «1 C i r a »^i/in«J(Uiann-nn|iBin(Uititi(l«oi|jjann,p

| « j ô i m i n B|o a n j i ô o i a ™ . i n ) i M i J i n » s T i o n i v i BiO ( i s « ]

(x e > / a. • ' B nmrj aru um MI uin un aiin a i osvi MI «| un 3 ÖI J um MI ,. M MI

1

CJ. ^ a l \ J d

a S M u i c i n r i o i w n e t i i i n i u T B U H I M B I «J mi B O UW asm O

O Q O C"v BMifcflanJiiuinMiBOMi \ inn MEI «I uin % T I HÏI MI

Q U . ^

M i o mi T I tn o «n n on» J um MI ain T I x a i san i anrmnn \

a. ,, B w ^ o M i B o i j n / i m m ( u i n j i a > K m i u m u B M > n T i m

w r i « ô Î um asm o o «sr o asm - ° mo o nsm J»MBI 0 1 o apnarai

a t a w a k a m a r lain-lainnja boleh k o e r a n g dari saA begitoe, a t s a l soedah m o e f a k a t s a m a rooi m e e s t e r .

F a t s a l 15.

Djikaloe r o e m a h a d a djèdjèrannja dioeroeng, itoe dloeroeagnja a n t a r a satoe m o e s t i di t a r o e b angkoer, adapoen djikaloe a d a s a m b o e n g a n dioe- roeng moesti di t a r o e h besi (Tebok g o n d o m a r o e )

Djikaloe itoe djedjeran dioeroeng dubbel di a t a s dan di b a w a h , j a n g a d a di a t a s t i a d a boleh di t a r o e h a n g k o e r djikaloe j a n g a d a di b a w a h n j a beloem di t a r o e h a n g k o e r [ a t a w a di pasangi ba- toe j a n g k o e w a t .

F a t s a l 16.

Djikaloe a d a r o e m a h t e m b o k n j a j a n g s a b e l a h tjampoer r o e m a h n j a o r a n g lain, a t a w a o r a a g l a i n j toeroet poenja itoe t e m b o k , itoe t e m b o k b a t e s n j a I r o e m a h m o e s t i s a m p é di a t a s s a m a sekali (moto/

soepaja t i a d a bisa m e l i h a t di d a l e m r o e m a h n j a itoe o i a n g lain, t i a d a boleh djikaloe t j o e m a di t a r o e h p a g e r b a m b o e [gêdèqj a t a w a p a p a n .

Orang bikin p i n t o e boetoellan a t a w a bikin djandéla a d a di t e m b o k r o e m a h , m a s k i p o e n i t o e t e m b o k poenjanja sendiri a t a w a o r a n g lain toe- r o e t poenja, itoe t i a d a boleh djikaloe beloem a d a i d i n n j a negri.

[Fatsal 1 7 .

S a m o e a b e k a k a s r o e m a h j a n g bikin s a k i t p a d a o r a n g a t a w a bikin k o e w a t i r dari s e b a b t e r l a t o »

(14)

Mlïl «Kl Kl Q

*«itöi~Ji«)in«|K'in»«jiCTU(M(uiiKinm3n)i «ïKiMimKm

«¥) T l CM M f U l O ? O ï l OOI 7fl «] KH1 ~V

a i o ' D om I A \

Q . a o o

o anaaji 3 MI an aim 3 «t »um Km t« r m o i Ti MUI um «n »m j MN K O l «1 IM Ml (UI

J1I)

0-iiiMim(Lnn>ifi(ai!kJ|'nKmJ1fOi3% MBI OK 0 1 an

•U*. I I I I

Q. Q

» nui Ki nnfiTi i a «) tun i "nu i/ui ii Kl \

„Jin asm o um nsw an j o

0 1 0 1 s rinn ami %

a a. . a

«i o KU rui ? nui Ki nnfiTi i a «q tun i «ru ami

«sm : w i n im —an mm o uni »sin im g % o

«m mui

-Tl

o a a a

s c a K i o i m i i K i i i u i Hmß-Ji «t lujnnnn «] o <uiin IHI « i o Q a

« um t anil r « mm 3 arm « ann asm o mi in MI MI am aim an o aim

\ I ^ J ^cf I

o a o c>

Ki(B! o aim iqairi aq o \ Km ruin asm ï r o a n MI j an «n VI 3 KV,

I j q à ï i an i

«n Ml il IJl Sarin KIT -M in »an -Ann Minim irin ari MI o «j annn ran tjïBnMl» IJl SOI

a . o

<K) _ A o MI arm in n m m \ mm Kiri aq Til a

MI am iti n an MI OJI «l onrm o i an arm nn n m H\ \ aim Km an TIJ um Kl en ami MI in 01 a a. / a

o «ui m i J aim MI aim in \ ci axi « « l o ( 0 1 Mm ~m in Km aim O . a. . . O ,„ Q Q

«\si « i m Ml en sum MI mm OJI an arm 3 to MI rwi OJI inn MJJI wi arm \ / a . <s>

»-J1 asm Km. oq «1 o anu iirui ?aci arm M«> «e rra n , an e i KI n \

>M

0 1 0 1 « o 0 \

a 3 (

o Î aim «1 o an ,uin 3 isi » aim asin o arm MI MI MI n aim 3 eyi j j « j 0 3 a i i n « | o « j

• o o

CJJJ

0 1 asm \ Km an aim 3 aim ^n ai. 0 1 3

KiMiKinajin3ifcJu

« a* Km, aq ann an o Km an KU to MI j u ] ism o urn. Tiiuiqir]

1 an aim 3 aim wi aj. azm Kin uni axi MI ~im asm o arm / a. . . o aq n an arm 3 an Mi 3 in MI n aim »1 ran » am ~rm aim m aim -mom

K J I 0.

«1 mi aim o < a

nsm o o c i Ki an aoi v OK am inn. nsm o «m KU B-JI an um q 1

1 i

iinn«

« I mm « u «1 MI \

J . .«u

t

• ga "moMimrui3ro>aiinMi « n u m s T n u m K i o i M i n «IMI

a Q o o <3> /

fcii KU »fc» (fcftMmiuiorm a n o i K o j o i ' k i i ' B i r ) M i | \ 0 1 o i o ann \

jj m aim 3 vi M«I MI m ui 3 aim «j o aim rui um rui \ um TIJ O o n -tsm \ ajiriJsmoMiiaJuiarjieiärj o m 3 «an _-*,KÏI IJ in 1 0 1 «1

g a m p a n g djadi t e r b a k a r s a s a m a n j a ; itoe negri boleh k a s i e h p r e n t a h soepaja di. b a w a k a lain t e m p a t .

F a t s a l 1 8 .

Pajomrja r o e m a h itoe moesti b a r a n g j a n g t i a d a bisa t e r b a k a r , lainnja j a n g soedali d a p e t i d i n n j a negri b o e a t p a k e lainnja, j a itoe s i r a p a t a w a a t e p .

F a t s a l 19.

D j i k a l o e a d a o r a n g j a n g b e n d a k bikin b e k a k a s m a s a k m a s a k a t a w a b e k a k a s bekerdja j a n g pak«

api besar, j a itoe oven t e m p a t bikin r o t i fabriek a r a k s a s a m a n j a , t e m p a t t o e k a n g besi sasa m a n j a itoe beloem boleh djikaloe beloem a d a idinnja negri, a d a p o e n itoe fabriek a r a k j a n g boleh t j o e m a a d a di m a n a t e m p a t j a n g d e k e t ajer berdjalan, s e r t a m o e s t i p a k e idinnja Kangdjeng G o u v e r n e m e n t .

F a t s a l 20.

O r a n g bikin r o e m a h a t a w a bikin betoel roe- m a h n j a , m o e s t i bikin s e l o k a n a t a w a oeroeng- oeroeng b a t o e boeat m e m b o e w a n g ajer oedjän a t a w a ajer b o e w a n g a n , di m a s o e k k e n oeroeng oe- r o e n g besar a t a w a djagang a t a w a k a l i s a s a m a n j a .

S a m o e a erf j a n g t i a d a a d a ajernja j a n g djalan.

m o e s t i b i k i n k a k o e s soemoeran [lobangan j a n g besar s e r t a d a l e m n j a s a m p é ] .

F a t s a l 2 1 .

T i a d a boleh o r a n g bikin a p a a p a j a n g roepa b a t o e a t a w a kajoe l i w a t dari rooilijn, a d a di

(15)

nu arm KI » um KI uni on tin o _ji »q ») mm 2 wi f uni asm o

a a 0 0 J. a /

m i KBI o asm ici KI. <q um 1 *-JI » t| uin \ uni q q u n C T u c i

1

uiJi \ n o ^ KI *i um 2 ÎJI » ui>i aq «1 UBI 1 «1 » »

/ . o : . " a ' B M 1 \ Km KB) Kl (Ell «1 Km «1 (U) !M O O TJ) UK «j CITO um am a «i £ji j «1a OBI i m ana IK» KBI «n asm «1 <o j «1 aan jin 1 "in

• C-* Q , Q O / Km Kl IÏ1J1 Ul > M «m -v BSK I j M W C O M l X

a o O W

um KI m "in 2 arm t| aru arn KI » m am j in mn aqwi m ava » «n KIH 3 O û

n t» »5m aaji «i-ini (inm Km -Jifiunnn aai aqK\*Aum.«num2-in

O o (J -J. Q Km Ki t« o . w »cm «1 ism «1 «11 Km jin ism o u arm « 1 OJUI KI

Km i) *j) »q m n asm ti « Î KBI «1 urn i ayi r asm a n an iq KÏI arm KI

rm «n arui am

Kv iijin aTin «m Jm airr Km KI 10 01 « KI arui ö ? w wn \ (ci \

? p J C J

K

^ l a ^ »

~nn nrinn Km j m iiann Kin an KI *A urn » 1 K i l « o asm «<*> «1 ism «1 »-n 1 Km jin u

d d s 1 ^ 1 I w >

«m o ilhami KÏI UBI asm o ti UBI Km J * . O KI nm BUI «| Kl \ u O

Q a

OK ann m i w a n wi jm K) o iinji nno »um KI aiimn \ «i am «n aq

Q O

min Ti 111 Km Jin nnnn »cm KI UBI aip a arm am u\ am acu KT ri ui ^

J CJ y CJ

Kt

-0 ^ d J ™ I

arm'arm 1 q c ] i -»

«J' d «ui

| B K 1 Ul «I -UI 1 0JÏ1 KI a-0 K\ «i 0 IB1 1 «I »KBI «] 15m «I M 1 flKïl a a o o / um KI ui" m "in 1 arm « «in arm am j urn KBI ;KJI «1 asm u.m «r> in

o a o /

«I umjTTi nuiKiiiui uiriMKm \ ici \ «n (B (bin «1 am a » ari UBI

«1 ill J arm «1 «

'M «Bi an "BI J arm «j «ui inn IKI I

0 0 . o

« KI .ui am KI a " arui t] aq \ K1 IBÏI BI um ajui aji aq 1 in an

*>j\à a ^

a . a

rmii

g a

ini« K \ KB) oil] nn uui w u i n O KBI O 'M asm in M 1 KBI JBI an a a a

« KBI ajBi arm 1: «i a «ri trj a : urn Km -\ an uui KI ~nn KI UI or o «t «q »0» (uifloam'ïiaJi—n'KiuB!'^

a . . 0

i/ Ifijï WÏ ttsn ^1 "~" («(1K.I-0 ntn*» tumiïtn rj ut rj imt a* f n >e* T> *

3 » • x

««« tT.' o n x n f « J ivi .TJI O JK m> v »<l *» "n " "7 "n »n ? » fa O Cn O ' ush

. a f » fO »j» '"M *srt M» T»>

f ST

arm arm i «q 6 \

9'

o

n M»ioan»ajmum«]o>«iijmiTiiKiiii»ft*j »rwi n anji f um

m o e k a r o e m a h a t a w a di k a n a n kirinja roemafe nja, a t a s a t a w a b a w a h ; j a n g boleh tjoema p a j o n n j a djandela fMonjet) t e t a p i pandjaoehnja dari t e m - b o k t i a d a boleh lebih dari 45 centi m e t e r .

F a t s a l 22.

Djikaloe t e m b o k n j a r o e m a h ada di rooilijn t i a d a boleh di pasangi t a n g g a lebarnja lebih d a r i 2 Meter, dan itoe t a n g g a t i a d a boleh di pasangi, t e m b o k a t a w a t e m p a t doedoek j a n g saroepa, b a n g k o e a t a w a h e k s e s a m a n j a , djikaloe n e g r i beloem kasieh idin, adapoen itoe t a n g g a t e m a ? soek djadi djalan besar.

F a t s a l 2 3 .

Djikaloe orang bikin betoel r o e m a h j a n g t e m - boknja a d a di rooilijn, itoe steigernja tiada boleh lebih dari 2. Meter djaoehnja dari rooilijn.

Djikaloe a d a perloenja negri djoega boleh k a s i h idin t i a d a menoeroet j a n g soedah di t e m | o e k e a di m a n a ini fatsal 23 djikaloe a d a permintaannya, itoe j a n g poenja p a k e r d j s ä n .

Peratoeran dari hal wadjibnja jang sama poenja roemah, jang bikin kaslametanja orang lanjak, dan hal wadjibnja pada parentaht

serta wadjibnja pada orang tangga,nja.

F a t s a l 24.

Sagala o r a n g t i a d a boleh t a r o e h kajoe, bato&r

pasir, k a p o e r a t a w a ' p e r k a k a s r o e m a h lain l a i n m a

(16)

«i «m KTI u u \ arm asm \ o ism \ cm ai -Ji - w asm o n a i

• i nn w um an eu KI «m aim «i uw > « ? ru uu arm <uui «1 w \

CJ'

a.

«anri»umo «|wn»\ win CT o win im um arm « J | KID wn «I

«nrp>umo«|Mm^fM«io«j»qii[uo^MHm i x CIK « j

«m aK 0 1 KBI o îkJi -Ji « o n w an ai « nan J w «| « p

»•JI i uni Km o um cifin r\ « o 3 annn « um wi wn " «j aJi ~J)

Q .

n cm IKI Km inii «i «in 3 «i W \ um w an «|

I <>CX1 KU I \Q I

« arm » nnnn « u m « u m m Km w « asm WI Km m in » arm

«arm oiiKió?MKm > «q\ «IMasm"*

I ^«fij \ O l arm arm» q â v

Q

K i i i q q o « i u m 3 « ^ W ï i a ï m o * ) ( U 3 « ^ w m W j O O K

5'

o. cv a . ajin a KI wn o

n uil un n o «] urn » « i wm asm o «i o 3 « ? urn onj «

«rn-nnoojiKm «i nim *SYI-JIII asm o i ^ TTJ u ^ i^ Km win w MMOKm«ium>(&MiiJin«sno «josai^wm «|wai(uij >

«u MI _nh an iwi «m «i asm « « 3 M«I Jm asm o «luwwn,*

(J « , I I CM ^ J { aJi im aim n» «i w «ilsoi o MI aun w i | U >

arm cm

»,g^

ihn W u i ï i u m ï « cum, »sm o oji m«mi. «|<ui3« ?wm W | v a

(.3 9

ij « w ui «] urn 3 « ? win

o/ a „ „ _ f

OJI Kin a » »-n «l «f« «1 in ^ ° > w' " '" win w wn q M (ui aai _m

*> O) j «m

«a asm o asm in ^ ai w o a e ( w n m «i arm yum «n o M o asmmv urn Km «il fin «] o «lumsai »umasmo«jiJi3ai^

«jmKiuinoaKcm-raiSTKiKm «j Km wm asm o urn arm (om nón . ùwwi«|'.ie 3a?;asm~anJ M (M Km urn osiii (M Km iui w w

„ o a O Cv

«i«»ti)iwxflOfaim«]ifi»irn«'M v m i K O i a w o i m w ai asm ôasm «i m « w o i i s l ^ w a t «uum Km um wui

«m om an mi w w w um OTO <ui arm ó o m CM w acu wn >>

o o »um «m win'«m asm ! « \n ui « asm «1 Wi a™ «m «m W ' ism *R afin (M l u K l rum' »nj «] aq " *

ada di djalan jang terpaké orang banjak, atawa ada di ajer ja.ug terpaké orang banjak, lamanja.

lebih dari arapat djam, lainnja jang memang soedah djadi tempatnja, sagala orang boleh me- • ngoempoelken itoe perkakas roemah, atawa be- kerdja pada itoe perkakas dengen samaoenja ada di mana jang memang tempatnja, .tetapi itoe perkakas tiada boleh kloewar dari rooilijn le-

bih dari 2 Meter.

Fatsal 25.

Jang poema roemah atawa erf wadjib bikin bresih goot atawa oeroeng-oeroeng jang ada deket nja roemah atawa erfnja dan bikin bresih tembok atawa hek sasamnja jang deket djalanbesar.

Fatsal. 26.

Djikaloe roemah atawa pagernja erf, dari rem- boeknja rooi meester ada jang soedah roesak bikin koewatir djikaloe djatoeli samoèa atawa sedikit, itoe jang poenja roemah ataw erf wadjib bikin betoel atawa merombak, di dalem tiga boe- lan di itoeng dari ari koetikarooi meester kasieh prentah, apa lagi djikaloe ada koewatir barang kali lekas djatoeh, itoe moesti lantas di bikin betoel atawa di boewang pada sakoetika.

Ini prentah djoega terpake boeat temboknja soengi serta djagang sasamanja.

(17)

om o i |

« i (M »ai > am \

1

0 ÜTITI' an Km o K » asin ci(Ui>ai;uinKi-Ji(Ui « u i ö uin w j| «jin Km o o « T I «1 mm » i n HUI « l «1] "*

«1 O i t u v ami <JI » \ 51 0 v «i(kJ) H I m a i M I *

• o a i i 0 1 asm En uw M Î «1 m u «1 » um »ci ci in 210 «in «1 «1

^ g isv, j N K U | nnn |

• B U M u n Mm o o a m ci um 1 ï i MUI «1 acuj u) V>

^' x m mi ci K \ o mu 101 asm ai um K I I «n um rai

« U iW) Km -A «K iMm uu uni ism o o I M (M ai Kl um inn o

ai a i «sm

M Km \OTI \

«-J1-J1

Fatsal 27.

Tembok bate'snja erf sama erf itoe tingginja tiada, boleh koerang dari 1 Meter lebih 50 centi meter.'

Tembok batesnja erf (lengen djalan besar itoe tingginja tiada boleh lebih dari 1 Meter, adapoen itoe tembok boleh m' taroeh hek kajoe atawa be- si sasamanja paké pilaar antaranja tiada boleh

a 1 o

m «n v ici m min i o irui o «1 «sm « um a in «m " l1" ]1 f'1 (W1 KB1 i koera ng dari

\ o ™ v «1 ai ism •*

as l

arfianns oni3,\

n ai w o i m K I am »in K> OHTU !KJ aè ci o a a i »um K I j m asm

o (KJ JR «] um a a i ? «i um asm mm « iq \ m «u ^ " " H lU l 'J

«1 (M . * n un 1 ai r um ci K I Kin iri ici ci 101 ci K I I a in as T l K O M xc] Ï Ù a Km o ci MI ci um 1 nri K I I K I W

Q. O

sum o ism a

O » M Kil x SI » «] GM Kl «1 «1 * l l » «u W K i n as ai Ulli «I o

O Q O Q a

-5

(3. Q

a * w a ~ m w i K m \ B J w n i u n a n u -Ji T I O K I T I K a t u m a i

Q a o a o

( ä w ci «1 am Km a Km asm «11 »um K I « urn as an K I asn J H ^

^ o a Q

nein ci K I \ asm arui > um ci K\ a i um ci um a M301 uu ci *™m asm o OK m in a mina m»jl«}f

mm a in Km KI «m'in M »ai \ (tr)jl o v .g«J

«1 GUI M I ci ai asm % m aa m oci

Q O Q Q O _ C

w ci Ml uin a i Km K I awi CM ~nr. «sm o «m

J

um a Ti

KII KI

i a ci* ci

KHI

3

KW

-im •

KÎ IKÏ O IM -dlUll Km ci iim a Tl Kil K I i a Ï1J1 ci »

« Kii um aa acu »a a-nji ai um >>

0 1 ann j q u u i \

n e i u m î i n K m i q c ] ô a m i n «10 CM a i \ um "tfiiuin "ià\ " ^

r?v cr». , o ' ao

a n o n \ u m a i j o i o s m i a » n j i K i K m ( M | K m a a i u m T i M i i M

K t j M ' c i asm o n K I | a i ci T I a ci »sm K I 1 a n c i o î K i « M M

I M n n « l » » a j « u » o «Ji f M a JI mît aâ j f i n ajui U Ï J OJUJ

Fatsal 28.

Djikaloe ada djalannja ajer, djalan di erf atawa djalan di roemahnja orang tangganja, itoe djalan ajer di batesnja erfnja moesti di taroeli roedji- roedji besi, antaranja tiada boleh lebih dari 5 cen- ti Meter, dan itoe roedji-roedji moesti di. bikUi baik, serta di moeka itoe roedji-roedji moesti di taroeh tehh, djangan sampo bisa kloewar ajernja, itoe telihan lebar dan dalemnja tiada boleh koe- rang dari 80 centi Meter, serta apa jang tadjem atawa Jang bikin tjelaka itoe tiada boleh di dja- lanken di mana itoe djalan ajer.

Fatsal 2d.

Tiada boleh orang bikin prigi oeroeng-oeroeng, kakdes, batoe djalan asep, tempat bikin roti, da- poer, stal, koeïah tempat kotoran goejang oejoeh

r

atawa goedang lainlainnja, serta goedang barang

(18)

TGïïl O «TH M üfU IA» ÏUI »AJ) ffi W \ .10 Jl » f U i ,M O ) TT1 KI) Ml Q w

&J) (M - * IU >*.) 1IÏI K1J1 «1 KI \ HÏ1 O l IM IUI TSÏI K l KD JÏ1 «1 KD

Q o a o /

tsT) tna m Ml \ M i a i i n m o i u m M i MaoitujMmiuiuniicmäSYi O / • - a m K I «i UJI «i o ruin asm o o mm arm (ism Kin asm oiin «i *q *-JI i

Q Q

Id

mrui 4i) « u »'o Mum Km m (LM «i K i -.m J i n m M I t » «n mm M K Ï I O

O f o . o o /

«,*! e n «sm «j) min ajui <ui « (M - A « I T I > « I O I M «I SJI «sm \ K H I o

« (M Jk«i i r i j «n o M «i i

« mu asih CM «m mi mum n «-n « K \ O mm om asm an M I \ «] M>

o7

o O / o

« j i q O M (M «1 *J> tSTl 3LJm KÏ1 O / û Ï] f-J DSU OJI) KTI

B « I M I ITU Ml k

o O / o

) »1 «SÏ1 Um KT] O IUI «) MlfM OJI Tfl IM O 0OJ)?

« mm «) ifcJi «sm \ «] Ï J asm fum K Ï J OJI u i ffij) «] K l Jin «) i n j i I K l MICU) K l h \ CV

I «J Ml _IW O * U » «j

B9J) cn-TJ «i ajm a <BI ? M »i <| tui om u i *) nu) i M I j i n ism mi Jin

« m o ( M M i ( i c ) j ) K i f u i ( L r i n i s m i i J i | u i n n j m a u m i T r i M i i i K H i i o u n c u o

d < 3 ^ a >* i

t ï i n « ) K i n m ( U H ) « ] i J ï i K ï i

3 O , O /

11*1 (M KÏ1 \ Cl \ «j IfcJi «sm c i \ «i ifcJi «sm % S) C V

« j « j ( M « | « B B « i \ 'M Km <u ii«'i' ten «sm SA tuin \ rum «sm o o O / a

<imi anumu * |

K

l

x

CT» Q O

a m i i m j T i M m K i i u r M m M j i r c i M i a r i n «]Km«tjm2itJi?j&a

im !M fui Km on» K I I , O \ « m I K C D K U I O W J « o m K I aru

«as « i ~ * K Ï I K I mm n ~v

a i o i ] a j j n a i i f i \

o o . .

« w K t o u m K i rui «JUI KBI o u Jin 0 1 cmji > K Ï > Km 11 cmn >

«m a a Mm ? xium Kiq » i KJ^U) ium M I o «] i r i K I ^«) um «j i r i J ' i M i o mm M I o «i i r i M I >«i um « i '

«m IUI iKJi i j cuioi om MI >M HBI Tfi «i Mm >

•> «^ G) % '

« i J/à im 'n M -J "T- f «a £5 nn <rn *f m f) vnt » f «

«mams 2 ! ^

«m i a M I i m n arm M S/<uiri Km Mm «rm ar« » t m K l J * i o

barang jang tadjem sasamanja, jang bisa bikin karoegiannja orang taugganja, di bikin ada tem- pat jang deket temboknja sendiri atawa tembok jang orang tangganja toeroet poenja, djikaloe djaoehnja dari itoe tembok koeraog daii 2 deci Meter, di itoeng dari kakinja fondament tembok, adapoen itoe deci Meter samanja sapersapoeloh Meter, dan itoe Meter sama dengen ello Nederland.

Fatsa] 30.

Samoea roemah pager bamboe /gedeq/ maski poen di taroeh pajon atep atawa lainnja atep, itoe tiada boleh di beidiriken djaoehnja koei'ang dari 2 Meter 5 deci Meter dari itoe tembok ata- wa pager lainnja.

Tiada boleh sama sekali orang berdiriken itoe roemah deket djalan besar, lainnja jang memang soedah dapet idinnja prentah.

Fatsal 31.

Djikaloe ada prahoe tinggelem di dalem ajer jang terpaké orang banjak, itoe djikaloe soedah.

ada prentahnja rooi meester moesti lantas di pergiken.

Hal bolehnja melihat-lihat djikaloe orang berdiriken roemah serta bolehnja melihat liat orang jang di soeroeh bekerdja paker- djadn berdiriken roemah.

Fatsal 32.

Jang djali rooi meester itoe di wadjibken apa

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :