Toko & Drukkerij LIE TEK LONG

82  Download (0)

Hele tekst

(1)

8948 N

ATÄWA

tjcrita jang soenggoe ,bagocs, ramch scrta menarik hati; ^

Het/auteursrecht óp.dit verh^âl, is aatv de uitgevers voorbehouden.

Ditjitak dan dikloearken.

oleh: ; _

Tol^o S Druld^çrij LIE TEK LONG

Pinfoe Besar flATAyiA ^ Téleloon 564.

Juni 1920. - 7 ß ' f

(2)

v.) M :À-

i

•1. N-,

- ' - \

-ev

-. 'V . f V V

•s'- : !•

:-•

M::'.'ih

îi--.

(3)
(4)

'Ä" ^

(5)

Boekhakdiîl pek & Co.

S o e ra b a j a.

ATÀWÀ

Tfcrita jang socnggoe bagocs, ramch serta menarik hati.

Het auteursrecht op dit verhaal, is aari uitgevers voorbehouden.

Ditjitak dan dikloearkel

oleh: V'olken\4^La#

Toko & Drukkerij LIE TEK LONG

Pintoe Besar BÀTÀVIA Telefoon 564.

Juni 1920. Prijs f

(6)

t 'v ä : V

\

^ ,

'-Î «••». «•

« • - . . ' ^ -

(7)

Pintoe Besar Batavia. 3

PEROENTOENGANNJA SATOE^AJîiAK ATAWA

DJADI KORBANNJA PERGA^LAN^DJAHTTN^

1 • f MH m )

KOTA S. DAN P E N D O E D Q ® ] ^ ^ ^ ^ ^ Matahari moeiai djadi miring kasebla Barat, itoe waktoe doenia kaädaännja djadi adem kom- bali, kerna itoe pelita doenia tiada mementjarken sorotnja jang panas, jaitoe seperti di waktoe tengahari. Selang tiada lama kamoedian, pelahan- pelahan doenia mendjadi gelap, jaitoe tandanja hari soeda djadi malem.

Koetika itoe ada gelap sekali ; kerna itoe waktoe jalah ada tanggal doea poeloe lima dari boelan Tionghoa. Di langit, selaennja kaliatan bebrapa bintang jang kelap kelip, jaitoe sebagi orang jang sedeng bermaen mata pada kekasinja, hingga kaädaän di itoe waktoe, adalah mendjadi satoe halangan bagi pamoeda-pamoeda jang soeka djalan-djalan di waktoe malem.

Di S., jaitoe satoe tempat jang terkenal rame, itoe waktoe kaliatan djadi soenji sekali. Roema- roema soeda ditoetoep pintoenja, jaitoe lantaran merasa koeatir orang-orang djahat dateng me-

(8)

njatronin di waktoe ka'ada'an begitoe roepa, Pendoedoek di kota S., ada terdiri dari kaoetn pedagang dan tani. Bebrapa toko besar ada berdiri di itoe tempat, jaitoe aken orang dapetken segala kaperloean, samentara kaoem tani ada terpisa pada marika itoe, jaitoe dengen ambil kadoedoekan di satoe kampoeng jang terkenal dengen nama kampoeng P. dimana, sabagian besar ada terdiri dari bangsa Tionghoa, jang toentoet pakerdja'annja dengen menjawa dan laen-laen taneman asi! boemi.

Begitoelah pada itoe malem jang terseboet di atas, koetika di sana sini soeda mendjadi sepi, di sala satoe roema genteng di kampoeng B.

kaliatan pintoenja terboeka, dari mana kaliatan satoe anak moeda berdjalan kaloear.

Kaloe diliat dari kalakoeannja, njatalah itoe anak moeda boeka itoe pintoe roema dengen niatan soepaja perboeatannja itoe tiada dikatahoei orang jang ada di dalem roema, jang itoe waktoe soeda mendjadi tidoer. Ia boeka itoe daon pintoe dengen begitoe pelahan, kamoedian sasoedanja toetoep rapet kembali ia laloe kaloear dari pe- karangannja dan teroes berdjalan ka satoe djoe- roesan dengen tindakan jang pesat sekali.

Pembatja tentoe ingin menanja, siapatah adanja itoe orang. Boeat mendapet taoe itoe semoea^

(9)

jang tiada kataoean d e n g e n kaiiendak apa ia soeda kaloear dari dalem itoe roema di waktoe tenga malem.

Itoe roema, dimana tadi itoe orang telah kaloear, adalah roemanja satoe orang Tionghoa she Go nama Kiong Hin. Ia boekan saorang jang hartawan dan djoega boekan saorang jang miskin, hanja ada pendoedoek jang saderhana di itoe kampoeng.

Pakerdja'annja itoe tiada laen dari meloekoe, menanem padi dan iaen-laen ka'asilan poela, jang ia dapet dari pakerdja'annja.

Oesianja Go Kiong Hin dikira baroe ampat poeloe taon, la poenja istri jaitoe saorang pram- poean djanda jang terkenal dengen nama Entjim Hian, dari siapa ia dapet satoe anak lelaki dan satoe anak prampoean, jang masing-masing ber- oesia doea poeloe dan sablas taon.

Koei Hin, begitoelah ada nama anaknja Go Kiong Hin. Pada ini anak, Go Kiong Hin telah masoekin di satoe sekola jang ada didiriken di S. Tapi lantaran sang anak tiada perhatiken betoel peladjarannja, dan tiada goenaken itoe dengen sabener-benernja, maski poen ia mengarti soerat, pakerdja'an jang ia pegang tiada laen,

jaitoe seperti ajahnja djoega.

Ini anak, koetika masi beroesia sablas atawa doea bias taon, tatkala ia masi sekola, kaliatan

(10)

ada belakoe hormat dan berbakti pada kadoea orang toeanja itoe. Nasehat ajah dan iboenja jang baek selaloe ia soeka perliatiken, hai mana telah membikin, sanget girang pada itoe kadoea orang toea. Tapi satelah ia soeda kaioear dari sekola, itoe tabeat jang baek djadi h'njap dan berba- lik djadi timboel tabeat jang djahat. Atjapkali ajah- nja mengomel, ia sering melawan dan membanta, hingga itoe harepan jang bagoes jang terkandoeng dalem hatinja Kiong Hin telah berbalik djadi satoe harepan jang tiada sedap. Laen dari itoe, Koei Hin sering bertjampoeran dengen orang jang tiada karoeanan. Petjampoeran mana, itoelah jang membikin ia poenja hati jang soetji mendjadi boeroek.

Lantaran soeka bertjampoeran dengen segala orang jang kalakoeannja koerang baek, Koei Hin telah dapet berkenalan djoega dengen satoe pram- poean hina di itoe kampoeng dan telah djato tjinta pada itoe boenga raja, maski djoega ia ada satoe djedjaka jang tiada bisa terbilang djelek.

Perhoeboengan itoe roepa-roepanja Kiong Hin dan istrinja tiada dapet taoe satoe apa, kerna sebagimana telah diliat, bahoea itoe ariak nakal telah berlaloe dari roemanja di waktoe soeda djaoe malem, jaitoe pada waktoe ajah dan iboenja soeda tidoer. Dengen begitoe perboeatan jang

(11)

ia telah djalanken tiada membikin tjoeriga apa- apa bagi itoe orang toea.

Begitoelah, pada itoe malem koetika liat kadoea orang toeanja itoe soeda tidoer poeles, dengen kalakoean sebagi pentjoeri Koei Hin boeka plahan- plahan kontji jang menoetoep itoe pintoeroema, kamoedian berlaloe dari itoe tempat.

Koetika soeda sampe di tenga djalan, ini anak moeda laloe berpikir sendiri dalem hatinja: „Kaloe akoe piki'r, perboeatankoe ini ada berbahaja sekali.

Salaennja akoe soeka kaloear di waktoe malem, poen kabarnja si Keng, akoe poenja djantoeng hati, ada poenja laen katjinta'an poela. Tapi kaloe diliat dari ia poenja bitjara jang begitoe sajang padakoe dan menjinta dengen sagenep hatinja, akoe tiada pertjaja kaloe orang bilang ia ada poenja laen katjinta'an, sekali poen bener begitoe, boeat akoe toch tiada maoe mengala pada saingan itoe."

Sembari berpikir begitoe Koei Hin sembari le- pasken tindakan dengen pesat sekali, hingga berdjalan tiada sakoetika lamanja ia soeda sampe di satoe roema atep, jang letaknja ada berdjaoean dengen laen-laen roema jang ada disitoe.

„Tok, tok, tok!" begitoelah Koei Hin mengetok pada pintoenja roema itoe, jang sigra djoega ter- boeka, dimana kaliatan saorang prempoean moe­

da dengen membawa pelita berdiri di depan pintoe.

(12)

— 8 —

Koei Hin bertindak masoek, dan doedoek di

«atoe bangkoe jang ad^ disitoe.

„Begini malern kaoebaroe dateng, Hin?" menanja itoe nona sambil kontjiken poêla itoe pintoe. Sa- soedanja itoe ia laloe hampirken pada itoe djedjaka;

„Ach, kaoe kaja jang tiada taoe sadja, Keng,' saoet itoe djedjaka sambil kaloearken sapoetangan dan seka moekanja jang penoe dengen keringet.

„Tapi, manatah Entjek en entjim ? Apa ia orang soeda tidoer?"

„Akoe tiada taoe kamana'ia soeda pergi. Tapi koetika hendak pergi ia kata maoe pergi melan- tjong ka S., dan sampe begini malem blon djoega kaliatan poelang," saoet poela itoe nona, jang roepanja ada mendjadi katjinta'annja Koei Hin.

Djedjaka moeda itoe laloe madjoeken bangkoe- nja lebi deket pada itoe nona dan laloe menanja :

„Apatah dengen sasoenggoenja kaoe ada menjinta padakoe, Keng? Kerna bila kaoe tiada berlakoe dengen sasoenggoenjä, pertjoema sekali dengen banjak soesa akoe soeda bikin perhoeboengan padamoe?"

— „Kenapa si tiada soenggoe!

— „Kabarnja kaoe ada poenja laen katjinta'an.

Apa betoel begitoe?"

„Siapa kata, siapa jang bilang, Hin," saoet itoe nona dengen soeara keras. „Kaloe kaoe tiada pertjaja, akoe nanti berçoempal"

(13)

Mendenger begitoe, itoe djedjaka laloe gojang- gojang tangannja sebagi membri tanda itoe katjin- ta'an djangan bitjara terlaloe keras.

„Brapa kali kaoe soeda tanjakan hal itoe, dan berhoeboeng dengen itoe pertanja'an akoe soeda membri ketrangan dengen soempa jang berat, dan sekarang kaoe tanjaken poela hal itoe. De­

ngen meliat itoe semoea, brangkali kaoe soeda tiada pertjaja lagi padakoe, ja?" begitoelah ber­

kata itoe boenga-raja dengen soeara doeka.

„Akoe pertjaja pada kaoe dengen sasoenggoe- nja, Keng," kata Koei Hin sambil menghiooer pada itoe katjinta'an. „Selandjoetnja, akoe tiada tanjaken poela hal itoe padamoe."

Sasoedanja doedoek mengobrol sampe djaoe malem, baroelah kadoea orang itoe masoek tidoer.

Kombali pembatja poen tentoe ingin taoe, sia­

palah adanja itoe orang prampoean jang oleh itoe djedjaka dipanggil si Keng. Boeat dapet taoe halnja ia itoe, baeklah kita tjari taoe lebi djaoe asal oesoelnja.

Keng Nio, begitoelah ada namanja itoe nona moeda. Ia ada anaknja saorang familie Tjoe di itoe tempat. Berselang pada bebrapa taon jang telah laloe, ini nona telah menika dengen saorang baek-baek bangsanja djoega di itoe tempat. Tapi lantaran kalakoeanja koerang baek, hingga ia poe-

(14)

— 10 —

nja soeami jang dapet taoe hal itoe djadi goesar sekali, hingga seperti djoega mengoesir satoe binatang andjing, si soeami telah oesir pada itoe istri jang doerdjana kaloear dari dalem roemanja, jang kamoedian dengen sanget menjesel laloe poelang ka roema orang toeanja.

Sadjek Keng Nio djadi saorang djanda, itoe waktoe pendoedoek kampoeng B. teroetama be- brapa Kongtjoe idoeng poeti sering mengoendjoe- ngin roemanja itoe nona, jang kamoedian telah terdjeblos kadalem kalangan boenga-raja.

Itoe nona boekan ada saorang prampoean jang tiada boleh dibilang djelek. la poenja paras jang tjantik dan item manis ada di tambain dengen idoeng jang bangir dan alis jang kereng, samentara ia poenja badan jang sedeng dan tinggi ketjil, tjoe- koeplah membikin orang poenja hati djadi „hilap."

Baroe sadja bebrapa boelan iamanja ia djeblos- ken dirinja kadalem pakerdja'an latjoer, namanja telah tersiar begitoe santer di S. hingga tiada koerang bebrapa kongtjoe idoeng poeti sering mengoendjoengin roemanja itoe. Tapi kamoedian, lantaran itoe nona telah di piara oleh satoe djago di itoe tempat, maka itoe sekah'an gegobrak tiada brani dateng-dateng poela pada itoe nona, katjoe- ali Koei Hin jang masi sadja tjintaken padanja.

Sebagimana sering kadjadian dangen banjak prempoean hina, maski dirinja soeda ada jang

(15)

poenjain, di loear taoenja ia poenja soeami, itoe prempoean hina sering berkendak dengen laki- laki laen, jaitoe satoe perboeatan jang boeroek sekali, jang boleh membikin kembang peroesoean.

Ini hal poen telah terdjadi djoega dengen dirinja Keng Nio, jang maski djoega ia sendiri soeda ada poenja soeami, toch ia masi teroes bikin perhoeboengan pada Koei Hin, jang lantaran se- laloe bisa ambil hatinja itoe djedjaka, telah djadi loepa pada bahaja jang mengantjem.

Pada itoe malem, koetika Koei Hin sampe di itoe roema hina, djoestroe itoe orang jang piara pada Keng Nio, baroe kaloear dari sitoe, hal mana tiada menerbitken perkara ngeri.

Dengen begitoe pembatja poen tentoe mengerti, begimana asal oesoelnja dengen si Keng Nio itoe.

Maka sekarang baeklah kita toetoerken poela apa jang terdjadi aken sateroesnja.

Setelah sampe besok harinja, di waktoe masi pagi sekali Koei Hin soeda bangoen dari tidoernja.

Kamoedian dengen tjepet sekali ia laloe berdjalan poelarig ka roemanja, dimana ia dapetken pintoe masi tinggal tertoetoep sebagimana tadi malem.

Setjara aloes ia soeda boeka itoe pintoe, jang dengen sabentar sadja ia soeda berada di dalem kamarnja sendiri kamoedian ia laloe kaloear kom- bali bekerdja ini dan itoe soepaja orang toeanja, tiada doega ia soeda mogor di loearan.

(16)

ßegitoe dengen begitoe sampe berdjalan bebrapa lamanja Koei Hin telah bikin itoe perhoeboengan resia pada Keng Nio, dengen tiada dapet dikatahoei oleh soeaminja. "

Sedeng begitoe, Kiong Hin sendiri boekan tiada dapet taoe tentang perdjaianannja ia poenja anak. Ini ajah dapet taoe hal itoe atas pertoe- loengannja ia poenja sala satoe kenalan, jang minta padanja soepaja kasi nasehat baek pada anaknja itoe. Tapi lantaran perkata'annja itoe selaloe tiada maoe diperhatiken oleh sang anak, hingga Kiong Hin soeda djadi bosen aken oelangken poela perkata'annja. Sebaliknja ia pikir, kaloe ini perkara ditinggal diam, kasoeda'annja membikin ia poenja anak nanti dapet tjilaka. Lantaran begitoe, kombali ini ajah hendak tjari satoe djalan jang baek aken lepasken itoe anak dari katjilaka'an

jang mengantjem.

Pada satoe hari, selagi meliat pada sang anak sedeng bengong, jaitoe seperti orang memikirken perkara soeker, Kiong Hin laloe panggil padanja seraja berkata: „Hin! dari bebrapa orang jang akoe dapet tri ma pengadoean, akoe dapet ketrangan, ba-

hoea kaoe ada djato tjinta pada si Keng, jaitoe satoe prempoean hina di ini tempat. Dalem sabegitoe djaoe jang akoe taoe, dengen kaoe poenja kala- koean itoe sasoenggoenja ada berbahaja sekali.

Sebab ia itoe, boekan sadja tiada teritoeng

(17)

pada golongan prempoean-prempoean jang sopan poen kabarnja akoe denger ia ada poenja laen katjinta'an, hingga bila ini perkara ia dapet taoe, tentoe djoega bahaja besar ada mengantjem

padamoe."

Mendenger sang ajah berkata begitoe moekanja Koei Hin djadi beroba mera. Roepanja, njatalah ia merasa rnaloe atas perkata'annja ia poenja

•^jah. Tapi ia tiada menjaoet satoe perkata'an.

„Sekarang, sebagi satoe ajah jang menjinta pada kaoe, akoe soeka kasi nasehat, jaitoe baek kaoe bikin poetoes kaoe poenja perhoeboengan pada itoe prempoean hina. Dengen begitoe, boekan sadja bahaja jang mengantjem pada kaoe djadi ilang, poen akoe poenja nama orang tiada boeat seboetan. Itoe sebab, akoe harep kaoe soeka pikir baek-baek itoe perkara."

Kombali Koei Hin tiada menjaoet. Ia lantes berlaloe dari hadepan sang aja dan berdjalan kaloear.

Kiong Hin mengarti, bahoea Koei Hin tiada maoe perhatiken ia poenja perkata'an, hingga dengen roepa jang sanget doeka ia laloe panggil istrinja, pada siapa ia berkata: „Istrikoe, kaloe dipikir akoe melaenken ada poenja anak lelaki satoe-satoenja, jaitoe Koei Hin, pada siapa akoe ada taro harepan baek aken toempangin akoe poenja diri dan kaoe, di hari toea. Tapi sekarang.

(18)

sasoedanja meliat ia poenja tingka iakoe, njatalah akoe poenja harepan itoe bakal mendjadi ilang sebagi dj'oega daon kering jang katioep angin.

Doeloean, sebagimana kaoe liat sendiri, lakoenja ada begitoe baek, hingga menimboel pengrasa'an girang dalem hati. Sekarang, sasoedanja ia mendjadi besar, lantaran kena tergoda dengen pengaroenja setan bantal, kabaekan jang doeloe telah mendjadi linjap, hingga membikin akoe merasa kesel sekali dan poetoes harepan."

„Kaoe kesel akoe poen begitoe djoega, soeami- koe," saoet sang istri: „akoe poen tiada kira sekali itoe anak djadi berbalik ia poenja pikiran begitoe roepa. Boekan sadja kaoe, tapi akoe poen sering kasi nasehat, tapi itoe semoea ia tiada maoe denger, malahan bikin ia djadi mara.

Dalem hal ini baek kaoe soeka bersabar doeloe, sebab pengaroenja katjinta'an tiada gampang bisa dibikin loentoer dengen sedikit perkata'an sadja.

Sekarang, sedeng itoe katjinta^an masi mengiket keras padanja, bila kita berlakoe keras dan tiada mengimbangin, tiada bisa disangkal lagi nanti menerbitken satoe katjilaka'an bagi kaoe poenja diri sendiri.

Kiong Hin njataken moefaket dengen bitjaranja si istri, begitoelah ia telah ambil poetoesan aken bersabar doeloe boeat samentara waktoe, jaitoe menoenggoe sampe dateng tempo jang baek

(19)

baroe ia tnaoe tjoba lepasken sang anak dari itoe kalakoean.

Koetika berlaloe dari hadepan orang toeanja jang inengoesik ia poenja perkara, Koei Hin laloe berdjalan kaloear dan doedoek di satoe bangkoe jang ada disitoe. Roepa-roepa pikiran ada terda- pet dalem liatinja. Tapi kamoedian dengen roepa jang sengit ia berkata saorang diri; „Orang- orang toeakoe soeda melarang dengen akoe poenja perboeatan, itoelah sasoenggoenja djoega akoe moesti mengoetjap trima kasi, tapi boeat lepasken pada Keng Nio, jaitoe akoe poenja djantoeng hati, inilah akoe rasa tiada nanti kadjadian! Akoe taoe ia ada satoe prempoean hina, tapi ia poenja p'erkata'an selaloe ada dioetjapken jang ia sanget tjinta padakoe. Dengen begitoe, apatah lagi jang masi koerang. Laen dari itoe, di koepingkoe masi kadengeran koetika Keng Nio bersoempa jang ia nanti menjinta dengen sagenep hati padakoe. Atas ajahkoe poenja larangan jang prenta padakoe tinggalken pada akoe poenja djantoeng hati, itoelah artinja boekan satoe nasehat, hanja hendak bikin akoe djadi tjilaka!"

Ha, menoesia-menoesia ! Begitoelah memang ada pikiran kaoe jang hendak terdjoenken diri kadalem djoerang katjilaka'an !

(20)

Toko & Drukkerij LIB TEK LONG Pintoe Besar Batavia. 16'

II

ROEMA ATAWA SOEHIAN.

Pada langgal 5 December 1 8 . . . baroe sadja matahari mementjarken tjahianja jang terang dan berwarna mara di djoeroesan Timoer, itoe waktoe di kota S. telah djadi rame sekali. Kandaran jang moeat penoempang penoe bersaliweran di sana sini, hingg^ bikin djalan besar djadi sesek.

Itoe penoempang-penoempang kandaran, masing- masing ada membawa saroepa-saroepa bawaännja.

Ada jang bawa senapan, ada jang bawa krontjong, guitaar, viool, soeling dan laen-laen perabot poela seperti- toekang moeziek. Orang banjak laloe menanja: „He, ada apa ini rame?" Jang laen kata: „Ifli hari jalah ada hari minggoe, jaitoe aken djadi hari vrijnja kaoem pakerdja'an dan toean-toean toko. aken plesiran di itoe hari."

Di itoe hari memang djoega ada hari Minggoe.

Kota S. jang biasanja tiada begitoe rame di itoe hari djadi begitoe rame loear biasa.

Roepa-roepanja di itoe hari jang baek bebrapa Kongtjoe idoerig poeti tiada maoe kasi liwat itoe tempo jang baek. Marika itoe poen toeroet am­

bil bagian aken plesiran di itoe hari, jang dengerii berpakean perlente itoe gegobrak kampoeng ma-

(21)

sing-masing membawa satoe perabot muziek dan pergi mengoendjoengiten satoe roema soehian jang terkenal di itoe tempat.

Kedatengannja marika itoe telah disamboet de­

ngen manis boedi oleh orang jang mendjaga itoe roema setan. Kerna dengen datengnja itoe bebrapa Baron, kantongnja bakal dapet makan. Saben- - tar lagi di itoe roema telah kadengeran soeara rame sekali dari tetaboean krontjong jang merdoe, hingga soearanja itoe tetaboean jang begitoe aloes dan sedep, boleh membikin orang poenja hati jang alim djadi berbalik.

Selagi permaenan itoe dilakoeken dengen asik sekali, koenjoeng-koenjoeng Kim-seng jang ma­

megang guitaar lantes berseroe : „Brenti doeloe, brenti doeloe !"

„Ada apa?" tanja Eng Tjoen sambil taro biolanja di atas medja.

„Akoe denger," kata poela Kim-seng : di B. ada satoe goela-goela baroe. Apa kaoe brame dapet taoe itoe ?"

„Ya, akoe denger djoega memang ada," saoet Peng Hin jang pegang krontjong."

„Brangkali si Keng Nio jang kaoe maksoedken, sobat-sobat," menjeletoek Sioe Liat jang pegang fluit. Kaloe bener ia jang kaoe sedeng bitjaraken, akoe rasa soesa kaoe tempel padanja."

Kongtjoe idoeng poeti. 2.

(22)

— 18 -

„Kenapa si boleh soesa?" tanja poêla Eng Tjoen pada itoe kawan.

— „Kabarnja ia soeda dipiara oleh satoe djago di itoe tempat."

— Tiada perdoeli !"

— „Ya, akoe poen tiada bisa mengarti kaoe poenja kahendak, sobat!"

„Dengen oewang akoe nanti dapetken padanja,"

kata Eng Tjoen dengen sombong.

„Soeda, sekarang bergini sadja," kata Kim Seng sambil soendoet ia poenja cigaret dan sedot itoe dengen kaloearken asep jang banjak. „LaenMing- goe, jaitoe hari Minggoe jang aken dateng, kita brame pergi ka B. Begimana, apa kaoe sekalian moefaket ?"

„Akoe tiada bisa toeroet," saoet Sioe Liat :

„kerna di itoe hari dengen familiekoe hendak pergi ka P., boeat satoe oeroesan jang perioe."

„Dan, kaoe berdoea begimana ?" menanja Kim Seng pada Peng Hin dan Eng Tjoen.

„Akoe nanti toeroet!" saoet itoe doea sobat dengen berbareng.

„Nah, kaloe begitoe kita orang sadja bertiga,"

kata poela Kim Seng sambil pegang poela perabot muzieknja. „Selaennja kita boleh tjari poela laen orang aken pengoendjoek djalan."

Sasoedanja itoe tiga kawan tetepken perdjan- djiannja, kombali masing-masing laloe pegang

(23)

poêla perabotnja dan boenjiken itoe seperti per­

tama kali.

Koetika Lotjeng mengoetaraken diem ampat sore baroelah itoe bebrapa Kongtjoe berlaloe dari itoe roema dan poelang ka tempatnja sendiri, dengen mengandoeng satoe harepan baek boeat di Minggoe jang aken dateng.

Toko & Drukkerij LIE TEK LONG

P I N T O E B E S A R 1 6 EN 18 —BATAVJA TELEFOON No. 564.

Selainanja ada sedia:

Roepa-roepa Boekoe Tjerita, Sair, Pantoen, boekoe Pladjaran, dan lain-lain sebaginja.

Roepa-roepa Boekoe boeat orang dagang, Peka- kas-toelis dan lain-lain barang seb^aginja.

Trima Pakerdjahan tjit-ik soerat-soerat besar dan ketjil, kerdjahan diatoer rapi dan lekas.

Silahken minta Prijscourant.

(24)

Toko & Drukkerij LIE TEK LONG.

Pintoe Besar —Batavia. 20

III

TERLEPAS DARI KAKWASA'ANNJA AJAH.

Sekarang baek kita balik meliat pada Koei Hin, jang sebagimana pembatja taoe, telah djadi begitoe sengit pada ajahnja jang soeda mengoesik ia poenja perkara.

Pada itoe hari, dengen oering-oeringan ia ber- djalan kaloear dari pekarangan roemanja, samentara hatinja berkata-kata: „Ai, Keng Nio, KengNio!

Tiada ada satoe hari jang membikin akoe senang, bila kaoe tiada ada di dampingkoe. Segala ka- doeka'an jan^ menindi hatikoe, melaenken kaoe sendiri jang bisa hiboerken. Itoe sebab, maski djoega akoe moesti bertjere dengen orang toea'koe sendiri, tiada nanti akoe berpetja bela pada kaoe."

Begitoelah sembari berpikir Koei Hin sembari berdjalan dengen pelahan-pelahan ka satoe djoe- roesan, hingga kamoedian ia sampc di roemanja ia poenja sobat, jang djoega boekan ada saorang jang terkenal baek.

„Lama sekali kaoe baroe kaliatan. Hin ?" me- nanja itoe kawan koetika liat itoe sobat mengham- pirken padanja. „Eh, roepamoe akoe liat begitoe koesoet seperti orang sedeng berdoeka atawa kagoesaran hati. Apatah tiada sala doega'an itoe?"

(25)

„Kaoe poenja doega'an njata djitoe sekali, Tjiang !" kata Koei Hin sambil hampirken satoe baie jang ada dipodjok roema dan berdoedoek disitoe. „Sebagi satoe sobat akoe tiada soeka semboeniken rasa hati jang ada terkandoeng dalem hatikoe sendiri."

Sa'abisnja berkata begitoe, Koei Hin laloe tje- ritaken pada itoe sobat apa jang telah kadjadian atas dirinja. Kamoedian boeat penoetoep dari bitjaranja itoe ia kata: „Soenggoe, Tjiang, kaioe di doenia ini tiada ada hoekoeman jang membikin akoe djadi merasa ngeri, tentoe djoega akoe soeda binasaken pada akoe poenja ajah sendiri !"

Mendenger perkata'annja sang sobat, dengen tertawa Kim Tjiang laloe menjaoet : Memang orang toea selamanja maoe bawa taoenja sendiri.

Ini melarang, itoe menjega, kaloe boleh ia tiada maoe kasi kita kaloear pintoe. Paling betoel memang djangan ladenin padanja."

Ini sedikit perkata'an jang boleh dioepamaken minjak tana jang menjirem pada api jang sedeng berkobar, telah membikin Koei Hin jang sedang goesar djadi bertamba mara, hingga ia ambil poetoesan tetep, bila kadoea orang toeanja tjoba poela aken menjega kahendaknja itoe, ia nanti hendak berlakoe kasar pada itoe ajah.

Begitoelah itoe anak jang tjilaka ambil poetoesan jang gila sekali dan hendak meloepaken boedinja

(26)

— 22 —

ia poenja ajah dan iboe, pada siapa saharoesnja ia moest! hormatken dan rawatken sebagi kewa- djibannja anak. Ini anak memang soeda mem- poenjaken batin kedjahatan jang tersemboeni. Laen dari itoe, sadjek ia bertjampoeran pada Lo Kim Tjiang, roepa-roepa kedjahatan ia soeda mengarti dan djoega soeda perna iakoeken itoe. Lantaran begitoe,^ soeker sekali hatinja jang djahat dari Koei Hin bisa iinjap.

Sadjek dari itoe waktoe, sampe bebrapa hari lamanja Koei Hin tiada poeiang-poeiang ka roe- manja. Kaloe ia tiada mengerem di roema katjin- ta'annja, tentoe djoega ia ada di roemanja Kim Tjiang, dimana ia tamatken ilmoe mengisep fjandoe.

Kiong Hin jang meliat ia poenja anak tiada poelang-poelang, lantes mendoega, tentoe djoega ia poenja anak itoe tiada nanti djadi baek kom- bali. Pepata poen ada kata: Eloek bamboe moesti jang masi moeda ; kaloe jang di eloek itoe ada bamboe jang soeda toea, tentoe djoega tiada bisa bengkok atawa tiada bisa djadi barang jang sampoerna. Lantaran menginget begitoe, si ajah boekan djadi berbalik doeka tapi djadi ber- balik gemes. Ia panggil pada istrinja dan berkata begini : „Bila diliat begini, njatalah pengharepan jang satoe-satoenja dari akoe poenja toea di hari kamoedian bakal mendjadi linjap. Tjoba kaoe

(27)

soeda begitoe sakit hati dengen akoe poenja perkata'an jang menjega tentang ia poenja per- boeatan. Bebrapa hari ini ia tiada keliatan poe­

lang, tentoe djoega ia mengerem di roema ken-' daknja. Ha, Koei Hin, Koei Hin ! Dengen kaoe poenja tingka lakoe begitoe roepa, Allah nanti koetoek padamoe boeat selama-lamanja !"

Bisa diliat, dengen oetjapken itoe perkata'an jang raenjeboet namanja Allah, njatalah Kiong Hin soeda djadi goesar sekali. Sang istri tiada bisa berboeat apa-apa salaennja menghiboer de­

ngen roepa-roepa perkata'an aken hiboerken ha- tinja itoe soeami.

„Sebagimana akoe soeda bilang," begitoelahsi istri berkata: „Dalem hal ini saharoesnja kaoe moesti berlakoe sabar, djahat baek kita poenja anak sendiri, maski begimana djoega kita haroes taoe padanja. Ini waktoe, dimana ia sedeng gila, memang tiada gampang segala nasehat baek bisa masoek di koepingnja. Itoe sebab, bila ini hari atawa besok ia poelang, baeklah kaoe berlakoe sebagimana biasa. Dengen begitoe pelahan-pela- han kita bisa toendoekin hatinja."

Kiong Hin mengela napas, dan tiada saoetin bitjaranja si istri.

„Kaoe tiada oesa kesel dan djoega tiada oesa soesa hati, soeamikoe," kata poela si istri : „Boeat

(28)

— 24 -

ini oeroesan, tiada laen jang kaoe haroes ber- boeat, jaitoe dari pada berlakoe sabar, jang nanti bisa menoeloeng pada kaoe poenja kadoeka'an itoe."

Baroe abis berkata begitoe, entjim Hian dapet liat pintoe terboeka, dan berbareng dengen itoe kaliatan Koei Hin berdjalan masoek.

Sang iboe jang memang biasanja soeka berla­

koe manis, koetika liat anaknja poelang ia poen laloe menanjaken lantaran apa ia tiada poelang- poelang serta tanjaken apa ia orang soeda dahar atawa blon.

Tapi jang ditanja itoe boekan menjaoet, hanja laloe memboeang loeda dan teroes masoek kada- lem kamarnja sendiri.

Maski djoega perboeatan itoe ada satoe perboe- watan jang koerang adjar sekali, tapi entjim Hian sedikit poen tiada djadi mara atawa memaki, hanja teroes berdjalan ka blakang.

Tinggal Kiong Hin doedoek terpekoer saorang diri dengen mengadepken satoe medja jang per- nanja di pertengaän dalem. Ini orang toea sedeng berpikir, tjara begimana ia moesti berlakoe dengen anaknja itoe, jang ia anggep soeda mendjadi gila.

Lama djoega Kiong Hin doedoek dengen be­

ngong terlongong-longong. Selaennja ia sedeng pikirken pada anaknja, poen hatinja sedeng me- mikirken dirinja sendiri jang soeda toea, tiada

(29)

poenja sanak familie jang ia moesti rambet bila ia ada terdjadi apa-apa jang menjoesaken. Lan­

taran berpikir sampe disitoe, dengen tiada merasa lagi dari kadoea matanja lantes menggletjer aer deres sekali. Ia menangis menggeroeng-geroeng sebagi orang jang kailangan apa-apa boeat se- lamanja, hingga keada'annja itoe sebagi satoe anak ketjil jang meloepaken maloe.

Sang anak jang mendenger ini boekan djadi berbalik kasian tapi djadi semingkin kedjem. la boengkoes pakeannja dan djadiken satoe boeng- koesan, jaitoe soeda bersedia aken brangkat.

Sasoedanja menangis, Kiong Hin laloe menanja pada anaknja: „Apakah dengen sasoenggoenja kaoe. tiada maoe danger apa jang akoe telah ka- siken nasehat padamoe, Hin? Akoe soeda bilang, akoe melaenken ada poenja satoe anak jaitoe kaoe sendiri, pada siapa aken akoe menoempang dirikoe di hari toea. Tapi, bila kaoe jang akoe boeat harepan ada berlakoe begitoe roepa, pada siapatah dikamoedian hari akoe moesti toempa- ngin diri. Lebi djaoe kaoe haroes inget, kaoe poenja diri masi begitoe moeda, lae-n dari itoe sedikit poen kaoe mengarti djoega dalem ilmoe soerat, tapi dengen kaoe poenja kalakoean begi­

toe roepa, apatah kaoe tiada merasa sajang dengen itoe semoea? Akoe boekan hendak melarang dengen kaoe poenja kahendak, tapi kaloe kaoe

(30)

hendak menjinta orang, baeklah pili satoe orang jang baek-baek dan djangan segala orang jang tiada karoeanan, jang boleh membikin tjilaka pada diri sendiri."

Sebagimana telah dibilang, ini anak doerhaka hendak abisken kasabarannja bila ia poenja ajah atawa iboe brani berkata-kata poela tentang oeroes- sannja sendiri. Itoe waktoe, memang ia sendiri sedeng oering-oeringan, tatkala mendenger ajahnja kata begitoe, dengen soeara aseran ia laloe berkata :

„iida! T ida ada satoe orang boleh melarang dengen akoe poenja kahendak. Akoe soeka soen- dei, moler atawa djoget, orang tiada oesa oesil moeloet dengen itoe perkara. Orang toea apa, ini melarang, itoe melarang. Orang melarang itoe moesti ada sertanja, kaloe melarang sadja dengen moeloet, apatah goenanja? Sewates ini hari dan sateroesnja, akoe tiada mengindjek lagi pada ini roema. Maoe akoe anak pada koe ja baek, tiada maoe poen soeda!"

Kiong Hin mendenger itoe perkataän djadi ka- mekmek. la rasaken hatinja memoekoel keras dan badannja bergoemeter, samentara dadanja berasa sesek dan anggotanja dirasaken djadi limboeng.

Itoe waktoe, bila tiada kaboeroe sang istri dateng ka sitoe, tentoe djoega ia terbalik dari atas kro- sin ja.

„Ha, beginilah ada pembalesannja satoe anak

(31)

pada orang loeanja sendiri!" kata ini ajah jang tiada beroentoeng sasoedanja dapet tetepken hati- nja sendiri. „Koei Hin, KoeiHin! Dengen kaoe poenja perboeatan jang tiada berbakti itoe, selan- djoetnja kaoe tiada nanti bisa idoep sebagimana menoesia jang laen-laen."

Sambil berkata begiioe Kiong Hin meliat pada istrinja dan samboeng poela bitjaranja: „Akoe poenja doegaän tiada kliroe, istrikoe ; akoe soeda doega lebi doeloe, dengen meliat pada perdjala- nannja, itoe anak tiada bisa djadi baek sebagimana jang diharep olehkoe. Kaoe selaloe maoe soeroe akoe bersabar, tapi itoe semoea toch soeda ber- djalan dengen sia-sia sadja. Ach, soeda, apa maoe perdoeli pada satoe anak jang begitoe."

„Soeda kita poenja oentoeng begitoe, apatah sekarang kita moesti bilang, soeamikoe?" saoet sang istri. „Satoe anak jang tiada mendenger pada katanja ia poenja orang toea, atjapkali tiada beroentoeng." ,

Toko 6 Drukkerij LIE TEK LONG

Pintoc Besar BATAVIA Telefoon 564

(32)

Toko & Drukkerij LIE TEK LONG

Pintoe Besar—Batavia. 28

IV

SATOE KARIBOETAN.

Tatkala kaloear dari dalem roemanja, dengen membawa satoe boengkoesan pakean Koel Hin laloe brangkat menoedjoe ka roemanja ia poenja sobat, jaitoe Lie Kim Tjiang, jang djoestroe koe- tika lagi berdoedoek di depan roemanja.

»Apa isinja itoe boengkoesan jang kaoe bawa, Hin? menanja itoe sobat sambil memandang pada orang poenja moeka.

„Pakean," saoet Koei Hin dengen pendek.

— „Pakean, pakean apa si?"

„Pakean akoe. Ini hari akoe soeda terlepas dari kakoeasaännja akoe poenja ajah dan iboe."

— „Masa, Hin?"

„Kenapatah akoe moesti berdjoesta padamoe.

Soenggoe mati! Nah, akoe bersoempa."

— „Begitoe memang ada paling betoel," kata itoe sobat tjilaka. Itoelah baroe namanja laki-laki !"

„Tjiang?" kata Koei Hin kamoedian: „akoe tiada maoe berdiam lama-lama di sini, ni'pa akoe poenja pakean kaoe toeloeng simpen sadja, akoe hendak pergi doeloe, sabentar akoe balik kombali."

(33)

Kim Tjiang tiada menjaoet, tapi laloe tertawa bergeiak-gelak.

„Akoe tiada mengarti lantaran apa kaoe soeda djadi tertawa, sobat," kata Koei Hin jâng lantes berlaioe dari itoe tempat.

Pada itoe hari iiawa oedara panas sekali, samen- tara aboe jang katioep angin membikin djalan-dja- lan besar djadi gelap, jang sebagi asep kaliatannja.

Satoe lelaki moeda jang dengen tindakan pesat sedeng berdjaian spoed sekali. Kaloe diliat dari roepanja jang begitoe terboeroe-terboeroe, njatalah orang itoe sedeng hendak sampeken satoe kabar jang penting atawa laen-laen jang perloe, tapi sasoedanja dapet dikatahoei, itoe orang jalah boe- kan laen, jaitoe Koei Hin sendiri, jang sedeng hendak pergi koendjoengken kampoeng B; di roemanja Keng Nio.

Kaloe dipikir, njatalah Koei Hin itoe ada saorang jang gelo sekali. Boewang orang toea, belain katjinta'an, tapi masi bagoes kaloe jang ditjintaken itoe ada saorang baek-baek atawa saorang prem- poean sopan, jang nanti bisa pimpin padanja ka- djalan jang bener. Tapi orang jang ia tjinta itoe jalah ada satoe prempoean soendel, jang boekan sadja tiada nanti bisa pimpin padanja ka tempat jang bener, malahan nanti bikin dirinja terdje- blos kadalem djoerang katjilaka'an jang heibat.

Sekalipoen Keng Nio itoe ada saorang prempoean

(34)

— 30 —

baek-baek, tapi toch perboeatan setjara Koei Hia begitoe roepa sasoenggoenja ada melanggar pada titanja Allah jang maha kwasa, jang tentoe djoega nanti kasi hoekoeman pada orang jang berboeat kedjem begitoe roepa.

Maski djoega itoe waktoe ada panas sekali, tapi Koei Hin berdjalan teroes dengen merasa senang.

Roepa-roepa pikiran ada menggoda hatinja itoe anak moeda. Begitoelah, salagi ia berdjalan dengen enak, koenjoeng-koenjoeng koepingnja dapet denger swara krontjong berserta satoe nja- njian jang merdoe, hingga pendengeran itoe telah membikin Koei Hin djadi terkedjoet sekali.

Ia merandek sabentar di tenga djalan sambil berpikir; „Dimanatah swaranja itoe krontjong?

Tapi kaloe boeat di roemanja akoe poenja katjin- ta'an ini tentoe tiada boleh djadi!"

Sembari berpikir begitoe Koei Hin laloe ber­

djalan kombali, tapi hatinja masi merasa tiada enak dan kapalanja poesing.

Baek disini kita menerangken pada pembatja, dimanatah sabenernja itoe swara tetaboean, jang terdengar di koepingnja Koei Hin.

Itoe hari jalah ada hari Minggoe tanggal 15 December 18..., hari mana, jalah ada itoe hari jang telah didjandjiken oleh tiga kongtjoe koetika niarika itoe doedoek plesir di sala satoe soehian

(35)

jang terkenal di S., jang berdjandji pasti pada ka- wannja aken dateng koendjoengin pada Keng Nio di itoe hari. Begitoelah pada itoe hari, dengen berpakean netjis Eng Tjoen, Kim Seng dan Peng Hin dateng di kampoeng B. di roemanja Keng Nio, dimana ia doedoek plesir serta rameken itoe de­

ngen tetaboean krontjong.

Sigra djoega di itoe tempat telah djadi rame sekali, ßoearanja tetaboean krontjong jang begitoe sedap kadengeran di koeping, samentara itoe ka- dengeran djoega soearanja orang jang menjanji dengen swara jang merdoe sekali.

Orang jang menjanji jaitoe Keng Nio sendiri, jang telah bikin itoe bebrapa gegobrak kampoeng djadi loepa pada segala apa. Koei Hin jang selaloe pasang koepingnja dengen betoe!, koetika denger itoe swara betoel ada di roemanja ia poenja katjin- ta'an, dengen swara jang menjataken goesar ia berkata pada diri sendiri ; „Tida sala, tida boleh sala lagi ! bener itoe swara tetaboean ada di roe­

manja si Keng. Hei, siapatah jang soeda per- maenken akoe poenja katjinta'an?"

Sembari berkata begitoe Koei Hin berdjalan lebi tjepet, ia rasaken hatinja begitoe tiada enak, hingga kaloe boleh dengen sekali langka ia ingin sampe di roemanja Keng Nio. Maski begitoe, toch ia sampe djoega di itoe roema jang ia hendak pergiken. Di sitoe baroe ia dapet kanjata'an betoel.

(36)

bahoea itoe tetaboean ada di roemanja ia poenja katjinta'an.

Kagoesaran sigra timboel dalem hatinja itoe djedjaka. Sigra djoega ia pergi kablakang roema itoe; lebi goesar lagi koetika ia dapet denger satoe swara lelaki memanggil pada namanja Keng Nio.

Lantaran kagoesarannja, Koei Hin soeda djadi seperti orang gila. Ia djalan moendar-mandir pergi dateng di blakang itoe roema. Kamoedian, dengen tiada merasa lagi ia poengoet satoe batoe besar, dengen apa ia timpoek pager dari itoe roema.

„Beledok !" begitoelah kadengeran swara keras dari itoe batoe jang mengenaken pada sala satoe tiang dan berbareng dengen itoè, swara krontjong lantes brenti, dan kadengeran satoe swara me- nanja: Siapa! siapa?"

„Masa siapa lagi, tentoe djoega ada perboeatan- n|a itoe lelaki boke !" kata Keng Nio dengen swara sengit.

„Siapa, siapa si sabetoelnja ?" menanja Kim Seng dengen roepa sänget kwatir: Tapi sablon- nja ia poenja pertanja'an dikasi penjaoetan, itoe waktoe Koei Hin soeda lompat ka dalem roema, jang dengen tiada menanja lagi laloe menjerang pada Kim Seng dengen goenaken kepelannja.

Poekoelannja Koei Hin njatalah ada djitoe se­

kali, kerna di itoe sa'at Kim Seng djato meloso

(37)

di tana, dengen mengaloearken satoe treakan :

„adoe!"

Itoe waktoe telah djadi riboet sekali. Peng.

Hin dan Eng Tjoen tiada maoe mengarti kawan- nja dibikin begitoe. la berdoea poen laloe menje- rang pada Koei Hin dengen goenaken kepelannja.

Koei Hin jang njata pande dalem ilmoe silat, tiada merasa djeri maski djoega ia soeda dige- roemoetin oleh itoe doea Kongtjoe idoeng poeti.

la

menangkis sasoeatoe poekoelan jang menjerang padanja. Achir-achirnja itoe doea orang poen roeboe di tana dengen tiada bisa melawan lagi.

Meliat moesoenja soeda roeboe semoeanja, Koei Hin baroe inget pada perboeatannja dan merasaken takoet. Sigra ia hendak pergi mela- riken diri, tapi tiba-tiba ia hendak berlaloe, satoe tangan jang keras pegang ia poenja batang leher dengen keras sekali.

„Djangan bergerak, pengamoek!" begitoelah ka- dengeran soeara orang berseroe dari sebla blakang, samentara satoe tangan ditondjolken kadepan dengen kasi oendjoek revolver jang terpegang.

Sedeng begitoe itoe vi^aktoe lantes kadengeran soeara fluit. Berbareng dengen itoe kaliatan be-

brapa orang politie bergroemoetan dateng ka itoe tempat, dimana tadi terbit kariboetan, aken tang- kep pada Koei Hin.

Kongtjoe idoeng poeti. 3.

(38)

— 34 —

Koei Hin mengarti jang dirinja soeda terpegang oleh politie. Ia hendak berontak tapi ia merasa takoet dengan itoe sendjata api jang ditoedjoeken pada batok kapalanja, begitoelah dengen tiada membanta lagi ia laloe toeroet pada itoe bebrapa orang pergi ka kantoor politie jang kamoedian sasoedanja dibikin procesverbaal laloe dimasoekin ka dalem hotel gouvernement, samentara pada itoe tiga Kongtjoe, jang lantaran perloe moesti diminta pertoeloengannja dokter laloe di bawa ka roema sakit di kota S.

Sekarang Koei Hin soeda berada di dalem pendjara. Tatkala pertama kali ia masoek di dalem itoe roema boei, baroelah ia dapet inget pada kasalaännja ia poenja diri. Ia menjesel sekali jang dengen setjara kasar ia soeda per- lakoeken pada ia poenja orang toea sendiri.

„Ai, Keng Nio, Keng Nio !" kata Koei Hin dalem hati sendiri dan menjeboet pada namanja ia poenja katjintaän itoe. „Akoe tiada njana sekali kaoe poenja moeloet jang begitoe manis dan mengakoe begitoe tjinta pada akoe sekarang djadi begini roepanja. Lantaran belaken pada kaoe poenja diri, akoe moesti tinggalkan pada orang toeakoe sendiri. Tapi sekarang segala perkara soeda djadi sebaliknja, hingga menjesel sekali akoe soeda pertjaja pada moeloetmoe jang njata ada beratjoen sekali bagi akoe poenja diri.

(39)

- 35 -

Sasoedanja berkata begitoè, Koei Hin lantes menangis tersedoe-sedoe, sebab menginget pada dirinja jang tjüaica. Tapi itoe semoea soeda ttada goenanja, tnenjesel poen soeda djadi itasep.

Satoe minggoe telah berselang, Koei Hin jang di dalem pendjara rasaken itoe sepandjang tempo jang telah laloe adalah sebagi bebrapa taon lamanja.

Brapa besar ia poenja rasa menjesel itoelah tiada oesa dibilang lagi. Sadjek ia djadi manoesia baroe perna itoe satoe kali ia masoek di dalem pendjara.

Pada satoe hari, koetika ia sedeng menangis memikirken dirinja, koenjoeng-koenjoeng ia dapet iiat loekang kontji boekaken pintoe kamar jang menoetoep padanja. Kamoedian seraken ia pada satoe oppas boemipoetra, jang lantes bawa padanja kaloear dari itoe roema boei dengen tangan diborgol.

Atas pertanjaännja Koei Hin pada itoe oppas kaloe-kaloe ia maoe dibawa kamana, si oppas menjaoet, jang ia moesti mengadep pada penga­

dilan aken dipreksa lebi djaoe tentang kasalaännja.

Tatkala itoe jalah baroe poekoel delapan pagi, kerna di sana sini roema-roema dan roempoet- roempoet masi penoe emboen di waktoe malem.

Sesampenja di gedong landraad, Koei Hin dapet liat djoega ia poenja moesoe-mqesoe, jaitoe Eng TJoen, Kim Seng dan Peng Hin, samentara Keng Nio poen ada toeroet dateng di itoe tempat.

Djam 9.20 president Landraad moelai preksa

(40)

— 36 -

perkaranja Koei Hin, jang ditoedoe dengen me- ngamoek telah loekaken pada tiga orang, dan lantaran terang kasala'annja, pengadilan djatoken hoekoeman tiga boelan pendjara di loear rante, samentara pada itoe tiga gegobrak kampoeng hakim djatoken hoekoeman denda masing-inasing f 5 saorang, sedeng pada Keng Nio, hakim kasi ka- bebasan, tjoema diantjem dengen hoekoeman bila ada poela térdjadi pöela perkara jang seperti itoe.

Sasoedanja menerima poetoesannja hakim, itoe tiga Kongtjoe laloe poelang ka roemaaja, begitoe poen Keng Nio, melaenken Koei Hin jang dapet hoekoeman tiga boelan laloe digiring kombali kadalem roema pendjara, dimana ia moesti men- dekem sampe di waktoe dateng temponja.

Nah, itoelah asilnja satoe anak jang tiada maoe denger nasehatnja orang toea sendiri !

Sekarang baeklah kita tinggalken doeloe pada Koei Hin jang itoe waktoe moesti rasaken pait getirnja ka'ada'an di dalem pendjara. Lebi djaoe, kita balik lagi pada Go Kiong Hin perkara apa ada terdjadi pada dirinja itoe orang toga.

Sadjek. Koei Hin berlaloe dari roemanja dan tinggal pada itoe pa toea, ini orang toea siang hari malem tinggal menangis dan tiada ada satoe hari jang ia merasa enak hati. Di dalem itoe sepandjang waktoe, si istri selaloe ada hiboerken padanja dengen roepa-roepa perkata'an jang me-

(41)

satoe apa bagi kadoeka'annja itoe orang toea, jang lantaran terlaloe menahan kakeselan, ia telah djato sakit jang berat sekali.

Bebrapa Sinshe soeda dipanggil akentoeloeng pada sakitnja Kiong Hin, tapi obat jang di makan olehnja boekan membikin si penjakit mendjadi baek, hanja djadi semingkin berat; lebi tjilaka lagi itoe waktoe ia poenja sala satoe sobat membri taoe tentang halnja ia poenja anak telah dihoekoem oleh negri lantaran mengamoek tiga anaknja soe- dagar di kampoeng B. pada tanggali 5 telah laloe.

„Apakah bener sebagimana kaoe poenja katera- ngan itoe, Tjeng?" menanja Kiong Hin, pada itoe sobat jang koetika bri taoe hal itoe telah masoek

^ii kamarnja itoe orang toea jang sedeng paja.

„Masalah akoe maoe djoestaken pada kaoe,'ko Kiong Hin," saoet itoe sobat jang bernama Wie Tjéng, jaitoe jang mendjadi tetangganja Kiong Hin. „Tapi lantaran kaoe sendiri sedeng ada di dalem kaädaän jang tiada enak, baeklah akoe tiada ganggoe lebi lama pada kaoe."

Saäbisnja oetjapken itoe perkata'an Wie Tjeng laloe berlaloe dari roemanja Kiong Hin sasoedanja ia berpamitan pada si njonja roema.

Sewates dari itoe hari, selaennja Wie Tjeng, poen bebrapa sobatnja Kiong Hin telah dateng ka sitoe aken bri taoe halnja Koei Hin telah di

(42)

hoekoem, hingga penjakitnja itoe orang toea djadi semingkin bertamba berat.

„Apa akoe kala, istrikoe," kata Kiong Hin pada istrinja jang koetika ada di dampingnja. „Moeloet orang toea djangan tiada boleh dipertjaja. Tjoba liat pada si Koei Hin, jang lantaran akoe soeda soempaken padan ja, sekarang ia soeda menampak itoe katjilaka'an jang hina sekali."

„Itoelah ada satoe gandjaran jang setimpal betoel bagi satoe anak jang tiada mendenger katanja orang toea," saoet sang istri : „tapi perkara soeda djadi begini apatah kita moesti bilang?"

Kiong Hin tiada berkata-kata lebi djaoe, tapi hatinja djadi semingkin pepet dan sesek, hingga ka'ada'annja sanget mengawatirken pada entjim Hian itoe.

Satoe boelan telah berselang Kiong Hin me- nanggoeng itoe penjakit jang sanget heibat, jang maski djoega roepa-roepa obat soeda dikasi makan- tapi sang penjakit masi tinggal tiada maoe baek malahan djadi bertamba berat.

Setelah merasa dirinja soeda tiada tahan rae- nanggoeng itoe kasengsarahan, Kiong Hin laloe panggil pada istrinja. Pada siapa ia berkata:

„istrikoe, kaloe akoe liat tentang penjakitkoe, akoe rasa soeker sekali aken bisa semboe kom- bali, hingga saban waktoe akoe bisa menoetoep mata. Tapi kaloe akoe pikir, adalah paling baek

(43)

aken tinggalken ini doenia jang rame dan penoe segala djenis perkara."

Entjim Hian tiada menjaoet, tapi dari kadoea matanja laloe melele aer mata deres sekali.

„Kaoe tentoe taoe, istrikoe," kata poela itoe orang toea; „akoe soeda tiada poenja sapotong barang jang boleh dibilang ada harganja. Itoe sebab, bila ini hari atawa besok akoe meninggal doenia, kaoe boleh djoewal sadja ini roema aken oeroes akoe poenja mait. Atas kaoe poenja per- toeloengan Itoe, dari doenia sampe di acherat akoe tiada nanti loepaken."

Saäbisnja berkata begitoe, itoe orang toea laloe menarik napas pandjang sekali, jang koetika di- preksa oleh njonja Hian njatalah sang soeami itoe soeda tiada bernjawa lagi.

Tatkala itoe oesianja Kiong Hin soeda masoek

55 taon. . . . i t, ui

Meninggalnja itoe soeami tentoe sadja telah bikin Entjim Hian djadi sedi s e k a l i , ia menangis sesam- batan sebagimana, biasanja orang jang dapet ka-

soesahan. .

Dengen pendek itoe kamatian telah dioeroes sebagimana moesti. Sasoedanja koeboer maitnja Kiong Hin, Entjim Hian poen laloe poelang ka roema orang toeanja sendiri di K. jaitoe satoe kampoeng jang tiada terpisa djaoe dari itoe tempat.

(44)

Toko & Drukkerij LIE TEK LONG.

Pintoe Besar Batavia. 40

V

, SAMPE TEMPONJA.

Djalannja hari ada tjepet sekali, hingga dengen sabentaran sadja soeda melaloei tiga boelan lamanja, jaitoe tjoekoeplah temponja Koei Hin poenja hoekoeman jang sasoedanja mendekem sembilan poeloe hari lamanja dalem itoe roema pendjara.

Pada itoe hari, sakaloearnja dari dalem pendjara, dengen tindakan pesat ia pergi ka satoe tempat, dengen niatan sampe lebi lekas ka roemanja Kim Tjiang.

Koetika berdjalan belon sabrapa djaoe, koe- njoeng-koenjoeng Koei Hin djadi terkedjoet sekali, kerna koetika itoe satoe orang soeda pegang ia poenja poendak seraja berkata: „Slamet, slamet sobatkoe !"

Ia tjepet menengok, dan dapet liat, itoe orang jang berkata boekan laen hanja Kim Tjiang sendiri.

Ia bengong memandang pada sang sobat dengen kaloearken bebrapa tetes aer mata. Tapi ia tiada berkata apa-apa.

„Akoe tiada njana kaoe poenja perdjalanan begini roepa, Hin ? kata poela Kim Tjiang sam­

bil pegang orang lebi keras orang poenja poendak.

(45)

terdjadi dalem kaoe poenja roema tangga?"

„Tiada ; kaloe begitoe kenapa ?" saoet Koei Hin jang bales menanja.

—„Kaoe poenja ajah soeda meninggal doenia....

— „Masa! lagi kapan?''

—„Pada tanggal 18 b o e l a n jang laloe, dan akoe sendiri ada toeroet anter koetika maitnja dibawa ka koeboer."

Mendenger ini kabar djelek roepanja Koei Hin djadi terkedjoet dan aer matanja kaloear kombali.

Lama djoega ia tinggal berdiri bengong di itoe tempat. Kamoedian baroe ia menanja lagi ; „Tapi begimanatah dengen akoe poenja iboe, Tjiang ?"

„Iboemoe soeda lama poelang ka K.' saoet Kim Tjiang; „samentara itoe roema jang doeloe kaoe tinggalken soeda didjoewal pada kenalannja poenja ajah, aken onkost itoe kamatian.

„Kaloe itoe roema soeda didjoewal pada laen orang," kata poela Koei Hin dengen soeara doeka :

„akoe tiada maoe liat lagi pada akoe poenja kampoeng sendiri, Tjiang. Itoe sebab, akoe hendak membri slamet tinggal pada kaoe dan akne hendak pergi ka laen tempat, kerna disini pada siapatah , akoe moesti toempangin dirikoe, selaennja akoe poenja iboe, jang djoega ada saorang jang soesa.

„Oh, Koei Hin, Koei Hin," berseroe Kim Tjiang dengen tersenjoem : kaoe djangan djadi

(46)

- 42 —

poetoes harepan, , sobat ! Sebagi satoe temen jang setia, tiada nanti begitoe tega akoe tinggal meliatin padamoe dalem ka'ada'an jang begitoe sengsara. Sekarang bila kaoe tiada boeat tjela'an, kaoe boleh menoempang sadja di roemakoe, jang maski ada satoe goeboek ketjil, akoe rasa masi tjoekoep aken lindoengken pada kaoe, itoe sebab, akoe soeda datang menoenggoe di sini, jaitoe dengen pengharepan aken adjak padamoe tinggal sama-sama di roemakoe."

„Njatalah kaoe ini ada saorang jang baek sekali, Tjiang," saoet Koei Hin dengen sänget sedi ber- tjampoer girang. „Bila kaoe maoe katempatan dan tiada merasa kaberatan, akoe bersoekoer sekali dengen hal itoe."

Lo Kim Tjiang kaliatan djadi girang sekali.

Begitoelah kadoea orang itoe laloe brangkat dari kota S. dan menoedjoe ka kampoeng B.

Sasampenja di roemanja, Kim Tjiang laloe prenta ia poenja piara'an jaitoe saorang boemi- poetra, masak aer dan sediaken nasi boeat soegoeken pada Koei Hin, jang sigra djoega bersama Kim Tjiang laloe berdahar.

„Sekarang begimana sobat?" menanja Kim Tjiang sa'abisnja berdahar : „Orang idoep moes- ti ada poenja pakerdja'an, jaitoe aken kita orang makan dan pake. Akoe taoe, selamanja ini kaoe soeda tiada mempoenjaken ajah katjoeali iboe,

(47)

jaitoe sederti djoega akoe. Tjoema sadja akoe poenja doea-doea orang toea soeda meninggal doenia. Kita haroes mentjari alten kita poenja diri, kita bekerdja aken kita poenja makan dan pake, kita tiada oesa mamikir kakaoan atawa mamikir ka kiri, tegesnja selaennja boeat kita poenja diri sendiri. Itoe sebab haroes kaoe am­

bil satoe katetepan iang tentoe boeat kaoe poe­

nja idoep di ini doenia."

„Kaoe poenja pembitjara'an itoe bener sekali, Tjiang" saoet Koei Hin: sewates dari ini hari akoe perserahken akoe poenja diri pada kaoe.

Akoe nanti melakoeken apa jang kaoe hendak prenta.

Kim Tjiang tiada menjaoet, tapi laloe tertawa bergelak-gelak, sebegimana memang labeatnja itoe sobat.

„Kaoe taoe, Hin," kata poela itoe sobat sa- soedanja berdiam sakoetika lamanja. „Akoe poenja pakerdja'an atawa pentjarian, jaitoe menggoenaken djiwa sendiri, jaitoe merampok dan mentjoeri.

Itoe sebab, akoe hendak menanja, apa kaoe soeka kaloe akoe adjak padamoe dalem itoe pakerdja'an?

—„Sebagimana akoe soeda bilang, akoe nanti menoeroet sebagimana dengen kaoe poenja tita, Tjiang. Akoe sendiri poen soeda beladjar sedikit ilmoe silat, brangkali terpake djoega boeat la- koeken itoe pakerdja'an."

(48)

- 44 —

—„Tentoe sekali, Hin! Di antara akoe poenja tiga blas kambrat, tiada ada satoe jang tiada pande dalem ilmoe begitoe. Tapi begitoe banjak akoe poenja kawan, tjoema akoe sendiri jang mempoe- njaken ilmoe kedot, jaitoe tiada mempan dengen sendjata tadjem 1"

—„Akoe pertjaja dengen kaoe poenja bitjara itoe, Tjiang. Kaloe begitoe, selandjoetnja akoe tiada merasa koeatir lagi bila ada terdjadi bahaja apa-apa jang menjerang pada kita, kerna kaoe sen­

diri tentoe bisa singkirken itoe dengen sampoerna."

Sadjek dari itoe waktoe Koei Hin tinggal dalem roemanja Kim Tjiang. Siang ia tidoer dan malem ia kaloear, jaitoe pergi mentjoeri.

Toko Ô Drukkerij LIE TEK LONG

Pintoc Besar BATAVIA Telefoon 564

(49)

Pintoe Besar Batavia^

VI

SATOE PERAMPOKAN DI K.

Dari apa jang telah ditjeritaken, pembatja tentoe soeda dapet taoe dan begimana pertama kali Go Koel Hin soeda terdjoenken dirinja kadalem pen- djara dan kamoedian ia tinggal dalem roemanja Kim Tjiang jang pimpin padanja dalem pakerdja'an mentjoeri dan merampok, jaitoe satoe pakerdja'an jang sanget kedji.

Kira-kira di pertenga'an boelan Mei 18 , ma- lem Rebo djem sepoeloe malem, dengen koe- njoeng-koenjoeng pendoedoek ka,mpoeng dibikin terkedjoet dengen soearanja tongtong, jaitoe me- nandaken ada kadjadian perkara roesoe atawa

rampok. . j

Itoe waktoe di sana sini masi ada terdin gardoe, hingga bila ada terdjadi perkara begi- toe roepa dengen gampang orang bisa dapet taoe, maski djoega perkara itoe kadjadian bebrapa poeloe paal poenja djaoe. Boekannja seperti sekarang, itoe kaperloean bagi orang kampoeng

jang ingin tjepet menoeloeng dihapoesken, bila ada terdjadi perkara saroepa itoe soesa sekali y bisa dapet taoe, hingga tiada poen heran kaloe

marika njataken kaberatan dengen dihapoesken gardoe-gardoe.

i i

(50)

— 46 —

Bermoela orang mendoega itoe titir dipaloe jaitoe lantaran ada terdjadi bahaja api. Tapi se­

telah marika denger beroentoen-roentoen kade- ngeran swara senapan atawa pestol, baroelah kataoean jang titir itoe dipoekoel jaitoe ada ter­

djadi perkara rampok.

Itoe swara kadengeran dengen njata di kam- poeng K., hingga banjak orang politie dan pen- doedoek negri dengen bawa sendjata pergi ka itoe tempat.

Tapi kadatengannja marika itoe ada sedikit telaat, kerna selang stenga djem jang telah laloe itoe kawanan rampok telah pergi melariken diri ka sebla Oetara.

Orang jang dirampok itoe jaiah ada roemanja saorang Tionghoa nama Tjan Oen Loei.

Bebrapa politie bersendjata pergi memboeroe ka itoe djoeroesan, dimana itoe kawanan begal telah melariken diri, tapi pertjoema sadja, kerna marika itoe soeda tiada kaliatan baiang-baia- ngannja.

Tjan Oen Loei, jalah ada satoe orang jang ba­

njak oewang di itoe tempat, hingga lantaran itoe, bangsat-bangsat selaloe intip sadja padanja. Laen dari itoe, ia soeda perna trima bebrapa soerat kaleng dari orang jang tiada terkenal, jaitoe jang nanti hendak dateng merampok di roemanja, hing­

ga lantaran kwatir, Tjan Oen Loei telah bersedia

(51)

dengen lengkep perabot aken samboet datengnja marika itoe. Tapi setelah ditoenggoe dari satoe sampe doea boelan dan tiada kadjadian apa-apa, hingga kasoeda'annja bikin Tjan Oen Loei dja- di bösen, dan anggep itoe antjeman ada djoesta sadja. Lantaran begitoe, ia soeda tiada perloeken lagi dengen itoe perkara.

Roepa-roepanja hal ini telah dapet dikata- hoei oleh itoe .kawanan perampok, jang telah goenaken itoe tempo jang baek telah dateng merampok ka itoe roema, jang telah dapet gondol boekan sedikit barang-barangnja itoe toean roema.

'fltoe bebrapa orang poelitie, antara mana ada mantri dan wedana telah moeiai bikin papreksaän atas itoe karampokan. Papreksaän mana telah kataoean, itoe kawanan rampok ada terdiri dari kira-kira sepoeloe atawa sablas orang jangsaba- gian dari itoe djoembla ada pegang sendjata api.

Barang-barang jang kabawa oleh itoe kawanan rampok ada terdiri dari barang keras, jaitoe mas dan inten berdjoembla tiga riboe roepia dan oewang contant f 600 roepia. Laen dari itoe, itoe perampok soeda tinggal djoega tiga lobang pelor dan satoe lobang di pahanja Tjan Oen Loei, jang koetika itoe soeda roeboe di tana dengen tiada

bernjawa lagi.

Atas prentanja wedana koetika itoe djoega maitnja

(52)

Tjan Oen Loei dibawa ka roema sakit di S. aken dipreksa.

Tatkala itoe, oeroesan politie di kota S. ada roesak sekali. Perkara rampok dan boenoe boe­

kan baroe itoe kali sadja telah kadjadian, hanja seringkali. Tapi atjap kali perkara itoe tinggal gelap dan tiada didapetin emboesan betoel, begi- toe poen dengen itoe perkara rampok jang kedja- dian pada Sianseng Tjan Oen Loei di kampoeng K. lantaran politie selaloe berlakoe lema, hingga achirnja mendjadi sadja satoe perkara jang gelap.

Lantaran di fihaknja politie ada begitoe roepa, hingga bangsat-bangsat djadi bertamba brani. Ini malem di roema si anoe digasir dan laan malem roema si anoe dirampok dan orangnja dimati'in.

Begitoelah sawates dari itoe waktoe itoe perkara rampok dan boenoe djadi semingkin heibat, hingga orang anggep itoe perkara ada satoe perkara per- maenan sadja.

Di Kampoeng K. semoea ada sebagian pendoe- doek dari bangsa Tionghoa, hingga sedikit sekali orang boemipoetra jang ada tinggal di itoe kam­

poeng. Marika itoe, maski djoega boekan kaoem pedagang, tapi banjak antaranja ada orang-orang hartawan atawa dibilang djoega: „Tionghoa Teko." Koetika marika dapet liat dari fihak politie marika tiada dapet pertoeloengan dengen betoel, itoe sekalian pendoedoek laloe masoekin satoe

(53)

rekest pada pamcTenta negri, jaifoe aken diriketi satdte pako.enipoelaa jang meloeloe aken saling me- noeloeng bila ada iterdjadi perkara rampok seperti di roemanja Tjan Oen Loei.' Permintaän mana oleh pembesar negri telah diloeloesken.

^ * *

Sekarang baek kita balik meliat pada itoe pe­

rampok, jang dengen senang telah gondol orang poenja harta banda. Sebagimana telah dibilang, tatkala kaloear dari itoe roema jang mendjadi korban, itoe kawanan perampok telah pergi me- lariken diri ka djoeroesan Oetara, dimana ada terletak satoe oetan djati dan laen-laen papoe- hoenan jang lebet.

Letaknja itoe oetan kira-kira terpisa ampat ata- wa lima paal djaoenja dari kampoeng K. Sabe- lonnja marika lakoeken itoe perkara, roepa-roepa- nja itoe kawanan perampok soeda tetepken pada sekalian kawannja, jaitoe aken mengoempet disitoe bila orang politie dateng memboeroe, kerna me­

mang djoega itoe tempat ada sanget lebet dan soeker sekali aken orang bisa liat apa-apa, lebi lagi di waktoe malem gelap goelita.

Sebagi satoe kawanan binatang kantjil itoe sekalian perampok djalan dengen tiada terhalang apa-apa di dalem itoe oetan. Marika itoe tiada kaloearken sepata perkataän atawa sedikit soeara,

Kongtjoe iiloeng poeti. 4.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :