OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW

Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW

ZEVENDE VERSLAG INZAKE

KAKTUS XTRA B.V.

TEVENS ACHTSTE VERSLAG INZAKE

PETER JAN RENS (OPGEHEVEN)

P.J. RENS HOLDING B.V.,

KAKTUS JOBS B.V.

KAKTUS FILM- EN THEATER B.V.,

KAKTUS UITGEVERIJ B.V.

KAKTUS PARTICIPATIES B.V.

TEVENS NEGENDE VERSLAG INZAKE

KAKTUS FORMATS, DEVELOPMENT & CONSULTANCY B.V.,

TEVENS TIENDE VERSLAG INZAKE

KAKTUS MULTIMEDIARING B.V.

(2)

Kaktus Multimedia Ring B.V. was gevestigd aan het adres Oscar Romerolaan 8 te (1216 TK) Hilversum. De overige vennootschappen waren laatstelijk gevestigd aan het adres Koningsstraat 8 te (1213 AX) Hilversum.

Uitgesproken op : P.J. Rens: op verzoek van Coöperatieve Rabobank IJmond-Noord U.A.

P.J. Rens Holding: op verzoek van Coöperatieve Rabobank IJmond-Noord U.A.

Kaktus Jobs: op verzoek van XS 2 Europe B.V.

Kaktus Film- en Theater: op eigen aangifte Kaktus Uitgeverij: op eigen aangifte Kaktus Participaties: op eigen aangifte

Kaktus Formats, Development & Consultancy: op verzoek van de heren T.J.M. Post en A.A.J. van der Pas

Kaktus Multimedia Ring: op eigen aangifte Kaktus Xtra: op eigen aangifte

Curator : : mr. S.I.P. Schouten, AMS Advocaten N.V.

Postbus 69111, 1060 CD, Amsterdam telefoon: 020-3080315, telefax: 020-3080325 e-mail: schouten@amsadvocaten.nl

Rechter-commissaris : mr. I.M. Bilderbeek

Datum verslag : 4 juli 2012

naam (rechts)persoon Petrus Jan Rens (opgeheven)

zetel Amsterdam

kvk-nummer -

faill. nr 09.396

datum 19-05-2009

P.J. Rens Holding B.V. Amsterdam 34264958 09.397 19-05-2009

Kaktus Jobs B.V. Hilversum 11069426 09.235 31-03-2009

Kaktus Film- en Theater B.V. Amsterdam 33183128 09.436 08-06-2009

Kaktus Uitgeverij B.V. Amsterdam 34119262 09.437 08-06-2009

Kaktus Participaties B.V. Amsterdam 34267744 09.438 08-06-2009

Kaktus Formats, Development & Consultancy B.V. Amsterdam 32125649 09.098 10-02-2009

Kaktus Multimedia Ring B.V. Hilversum 10030443 08.530 04-11-2008

Kaktus Xtra B.V. Hilversum 34286608 09.613 04-08-2009

(3)

Activiteiten onderneming : 1. P.J. Rens Holding : houdstervennootschap 2. Kaktus Jobs : detacheringbureau 3. Kaktus Film- en Theater : theaterbedrijf 4. Kaktus Uitgeverij : uitgeverij

5. Kaktus Participaties : houdstervennootschap 6. Kaktus Formats : personeelsvennootschap 7. Kaktus Multimedia Ring : multimediatoepassingen 8. Kaktus Xtra : café-restaurant

Omzetgegevens over 2008 : 1. P.J. Rens Holding 2. Kaktus Jobs

3. Kaktus Film- en Theater

4. Kaktus Uitgeverij : onbekend 5. Kaktus Participaties

6. Kaktus Formats : onbekend 7. Kaktus Multimedia Ring : onbekend 8. Katus Xtra : onbekend

Personeel gemiddeld aantal : 1. P.J. Rens Holding : 3

2. Kaktus Jobs : 5

3. Kaktus Film- en Theater : 0 4. Kaktus Uitgeverij : 0 5. Kaktus Participaties : 0 6. Kaktus Formats : 6 7. Kaktus Multimedia Ring : 9

8. Kaktus Xtra : 1

Bestede uren in verslagperiode : in periode totaal

1. P.J. Rens Holding : 35,1 + 437,7 + 2. Kaktus Jobs : 0,6 15,9 3. Kaktus Film- en Theater : 0,9 16,9 4. Kaktus Uitgeverij : 0 0,6 5. Kaktus Participaties : 0,3 3,4 6. Kaktus Formats : 0,2 60,8 7. Kaktus Multimedia Ring : 13,4 114,2 8. Kaktus Xtra : 0,9 7,9

(4)

Saldo faillissementsrekening :

1. P.J. Rens Holding 97.621,72

2. Kaktus Jobs 20.640,25

3. Kaktus Film- en Theater 188,86 4. Kaktus Uitgeverij : nihil 5. Kaktus Participaties : nihil 6. Kaktus Formats 7,93 7. Kaktus Multimedia Ring 18.979,27

8. Kaktus Xtra 0,19

ALGEMENE INLEIDING

Dit openbare verslag geldt als een geconsolideerd verslag. De verslaglegging is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling 2009. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator.

Mr. K.D. van Ringen is bij beschikking van 4 januari 2012 in dit faillissement als rechter-commissaris vervangen door mr. I.M. Bilderbeek.

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie, organisatie en activiteiten

Voor informatie over de directie, organisatie en activiteiten van de diverse ondernemingen wordt verwezen naar de voorgaande verslagen. Voor de helderheid wordt hieronder nogmaals een organigram weergegeven van de Kaktus Groep:

Kaktus Film- en Theater

Failliet

DSP Holding

Kaktus Formats

Failliet

Kaktus Participaties

Failliet

Kaktus Uitgeverij

Failliet P.J. Rens Holding

Failliet

DSP Services DSP

Security

Kaktus Multimedia

Ring Failliet CphN

Holding

Kaktus Jobs

Failliet Kaktus

Xtra 51%

Tam Tam 50%

(5)

Zoals vermeld in de voorgaande verslagen werden de aandelen die werden gehouden in de met een stippellijn verbonden vennootschappen vóór datum faillissement op respectievelijk 23 januari 2009 en 20 april 2009 overgedragen aan derden.

De aandelen die door kaktus Multimedia Ring B.V. werden gehouden in Tam Tam Media B.V. zijn inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan een derde.

1.2 - 1.7

Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen.

2. PERSONEEL

Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen.

3. ACTIVA

Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen.

4. DEBITEUREN

Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen.

5. BANK / ZEKERHEDEN

Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen.

6. DOORSTART / VOORTZETTEN

Verwezen wordt naar de voorgaande verslagen.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft diverse boekhoudkundige stukken ontvangen die zien op de verschillende failliete vennootschappen. De boekhouding is echter niet compleet. Daarnaast wordt de inhoud van de boekhouding, mede gelet op de aanhangige procedure (zie hierna hoofdstuk 9) nader onderzocht.

(6)

7.2 Depot jaarrekeningen

Vennootschap Oprichting Gedeponeerd conform art. 2:394 BW P.J. Rens Holding 19-01-2007 Nee, geen deponeringen

Kaktus Jobs 02-07-2007 Nee, geen deponeringen

Kaktus Film- en Theater 05-11-1964 Nee, na 2005 geen deponeringen Kaktus Uitgeverij 13-10-1999 Nee, na 2005 geen deponeringen Kaktus Participaties 23-02-2007 Nee, geen deponeringen

Kaktus Formats 10-08-2007 Nee, geen deponeringen

Kaktus Multimedia Ring 10-12-1981 Nee, na 2006 geen deponeringen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

De curator zal onderzoeken of alle aandelen zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator zal onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

In aanvulling op de in de voorgaande openbare verslagen genoemde zaken, is de curator een aantal onrechtmatige onttrekkingen aan het onderzoeken.

8. CREDITEUREN

Er zijn (nagenoeg) geen wijzigingen opgetreden ter zake de ingediende vorderingen. Aan het volgende verslag zullen weer crediteurenlijsten worden gehecht.

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator & kosten : PM

1. P.J. Rens Holding 2. Kaktus Jobs

3. Kaktus Film- en Theater : geen 4. Kaktus Uitgeverij : geen 5. Kaktus Participaties : geen 6. Kaktus Formats

7. Kaktus Multimedia Ring

(7)

8.2 Preferente vordering van de fiscus 1. P.J. Rens Holding

2. Kaktus Jobs

3. Kaktus Film- en Theater 895,- 4. Kaktus Uitgeverij : geen 5. Kaktus Participaties

6. Kaktus Formats 7. Kaktus Multimedia Ring

8. Kaktus Xtra 16.455

8.3 Preferente vordering van het UWV 1. P.J. Rens Holding

2. Kaktus Jobs : geen 3. Kaktus Film- en Theater : geen 4. Kaktus Uitgeverij : geen 5. Kaktus Participaties : geen 6. Kaktus Formats

7. Kaktus Multimedia Ring

8. Kaktus Xtra

8.4 Andere preferente crediteuren 1. P.J. Rens Holding : geen 2. Kaktus Jobs

3. Kaktus Film- en Theater : geen 4. Kaktus Uitgeverij : geen 5. Kaktus Participaties : geen 6. Kaktus Formats : geen 7. Kaktus Multimedia Ring : geen 8. Kaktus Xtra

8.5 Aantal concurrente crediteuren 1. P.J. Rens Holding : 30 2. Kaktus Jobs : 3 3. Kaktus Film- en Theater : 3 4. Kaktus Uitgeverij : 1 5. Kaktus Participaties : 3 6. Kaktus Formats : 4 7. Kaktus Multimedia Ring : 39

(8)

8. Kaktus Xtra : 6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 1. P.J. Rens Holding

2. Kaktus Jobs

3. Kaktus Film- en Theater 4. Kaktus Uitgeverij 5. Kaktus Participaties 6. Kaktus Formats 7. Kaktus Multimedia Ring

8. Kaktus Xtra 27.459,83

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog onbekend.

9. PROCEDURES

9.1 Wederpartij(en)

Zie het vorige verslag onder punt 9.1.

9.2 Aard procedure

Zie het vorige verslag onder punt 9.2.

9.3 Stand procedure

Zoals vermeld in de voorgaande verslagen heeft de curator een procedure aanhangig gemaakt tegen twee natuurlijke personen. In deze procedure is op 18 januari 2011 een comparitie van partijen gehouden. Nadien is de zaak aangehouden ten behoeve van schikkingsonderhandelingen. Inmiddels

-

ontvangen. De met (een van de) gedaagden besproken schikking is echter nog niet volledig nageleefd.

De curator zal nadere stappen ondernemen.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissementen

Het faillissement van de heer P.J. Rens in privé is op 1 februari 2011 bij gebrek aan baten opgeheven.

(9)

Naar verwachting kunnen de overige faillissementen worden opgeheven nadat de procedure en de in dat kader besproken schikking (zie hoofdstuk 9) is afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal doorgaan met de vereffening van en het voeren van beheer over de boedel.

10.3 Indiening volgend verslag 4 januari 2013.

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de Rechtbank Amsterdam op 4 juli 2012.

S.I.P. Schouten, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :