• No results found

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)"

Copied!
13
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

Nummer: 2 Datum: 22 augustus 2012

_____________________________________________________________________________________

Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Promobind B.V.,

gevestigd te Bunnik, KvK 30133582

_________________________________________________________________

Faillissementsnummer : F12/210 (rechtbank Utrecht)

Datum uitspraak : 10 april 2012

Curator : mr. J.V. Maduro

Rechter-commissaris : mr. C.M. Dijksterhuis

Activiteiten onderneming : Het ontwikkelen van en deelnemen in ondernemingen die ten doel hebben het handmatig e/o machinaal verpakken en/of bewerken van goederen.

Omzetgegevens : 2011: € 1.522.087,-

2012: € 295.508,-

Personeel gemiddeld aantal : 8

Saldo einde verslagperiode : € 71.123,10

Verslagperiode : 8 mei 2012 t/m 21 augustus 2012 Bestede uren in verslagperiode : 68 uur

Bestede uren totaal : 96 uur, 36 minuten

(2)

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie Activiteiten onderneming

Curanda is bij notariële akte van 12 november 2003 opgericht. Zij is statutair gevestigd te Bunnik en houdt kantoor te Culemborg aan de Erasmusweg 11. De aandelen in het kapitaal van curanda worden sinds 28 december 2006 gehouden door Dikkenberg Holding B.V. De bestuurder van curanda is de heer R.L. van den Dikkenberg.

De doelomschrijving van curanda omvat -kort gezegd- het ontwikkelen van projecten en het deelnemen in vennootschappen en ondernemingen die ten doel hebben het

handmatig verpakken en/of bewerken van goederen en al hetgeen dat hiermee verband houdt, in de ruimste zin van het woord. Curanda dreef haar onderneming vanuit haar bedrijfslocatie te Culemborg.

1.2 Winst en verlies / Omzetgegevens / Balanstotaal

1.3 De hieronder vermelde cijfers komen voort uit de interne boekhouding per 5 april 2012.

De desbetreffende jaarstukken zijn opgevraagd.

2009 2010 2011 2012

Omzet € 703.095 € 1.184.426 € 1.522.087 € 295.508 Winst/Verlies € 5.954 € 12.686 - € 60.096 € 18.017

Balanstotaal € 305.396 € 427.289 € €

1.4 Lopende procedures Zie hoofdstuk 9.

1.5 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn inmiddels opgezegd.

1.6 Huur

(F1) Curanda huurde een bedrijfsruimte aan de Industrieweg 10 en Erasmusweg 11 te Culemborg. Deze huurovereenkomst is door de curator opgezegd conform artikel 40 Fw.

Uit onderzoek is gebleken dat de hoofdhuurder van de bedrijfsruimten van

(3)

curanda, zustervennootschap Binders & Verpakkers B.V. is. In het faillissement van Binders & Verpakkers B.V. is de huur (reeds) ex artikel 40 Fw opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

Op eigen aangifte van 6 april 2012 is curanda bij vonnis van 10 april 2012 failliet verklaard. De eigen aangifte hangt samen met de faillietverklaring op 3 april 2012 van zustervennootschap Binders & Verpakker B.V.

De bestuurder van curanda, de heer R. van den Dikkenberg, stelt dat de directe oorzaak van het faillissement is gelegen in de door de fiscus aangekondigde executiemaatregelen, nadat bodembeslag is gelegd, ten gevolge van een fiscale betalingsachterstand die reeds geruime tijd bestond. Hoewel er voorheen sprake was van een betalingsregeling, is de fiscus niet bereid geweest om wederom een betalingsregeling tot stand te brengen.

Gezien het bovenstaande en het feit dat curanda haar bedrijfsactiviteiten samenhing met die van Binders & Verpakker B.V., is het faillissement aangevraagd.

Het onderzoek naar de gang van zaken voor faillietverklaring en naar de verder oorzaken van het faillissement is reeds aangevangen en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement van curanda, hangt samen met het onderzoek hiernaar in het faillissement van de aan curanda gelieerde vennootschappen voormeld. De respectieve onderzoeken zijn inmiddels

aangevangen en zullen in de volgende verslagperiode worden voortgezet. Zie ook

§ 7.1.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. 8 2.2 Aantal in jaar voor faill. Circa 8 2.3 Datum ontslagaanzegging: 12 april 2012

2.4 Werkzaamheden

Aan alle werknemers is het ontslag aangezegd. De curator heeft het UWV verzocht de loonvorderingen over te nemen op grond van de Loongarantieregeling. Voor nu zijn alle werkzaamheden ter zake afgerond. Curanda maakte verder gebruik van een

(4)

zogenaamde “thuiswerkers” die niet in loondienst waren. Zij zijn uitgenodigd hun vordering ter verificatie in te dienen.

3. Activa

Onroerende zaken

3.1. t/m 3.5

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving

(F1) In de boedel van curanda is kantoorinventaris en bedrijfs-/productiemachines aangetroffen, met een getaxeerde liquidatiewaarde van € 42.350,-.

Curanda heeft nog in eigendom een bestelbus. De verkoop van deze bestelbus zal in de komende verslagperiode ter hand worden genomen.

3.7 Verkoopopbrengst Zie hoofdstuk 6.

3.8 Boedelbijdrage

(F1) Niet van toepassing.

Het bestelbusje valt onder het pandrecht van Rabobank Utrecht U.A.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus

Ja, alsmede bodembeslag d.d. 31 januari 2012.

3.10 Werkzaamheden

(F1) Zie hoofdstuk 6. De verkoop van de bestelbus zal in de komende verslagperiode ter hand worden genomen ten behoeve van Rabobank.

(5)

Voorraden/onderhanden werk 3.11 Beschrijving

(F1) In de boedel zijn restanten verpakkingsmateriaal aangetroffen. Voor de

waardebepaling van de (rest)voorraden is door pandhoudster Rabobank Utrecht U.A. een taxateur ingeschakeld. Hoewel de voorraden voor aanzienlijk hogere bedragen in de administratie waren opgenomen, is de executiewaarde uiteindelijk bepaald op een bedrag van € 1.300,-. Rabobank heeft de verkoop van de

voorraden inmiddels zelf ter hand genomen.

3.12 Verkoopopbrengst

Nog onbekend. De restanten zijn inmiddels geïnventariseerd. De waarde/verkoopprijs dient nog te worden bepaald.

3.13 Boedelbijdrage

Conform separatistenregeling.

3.14 Werkzaamheden

(F1) Tot bepaling van waarde en verkoopprijs komen (zie hoofdstuk 6). Rabobank is thans in gesprek met een potentiële koper.

Andere activa 3.15 Beschrijving

De overige activa van curanda bestaat uit het klantenbestand, bedrijfskennis, handelsnaam, website en domeinnaam www.promobind.nl.

3.16 Verkoopopbrengst Zie hoofdstuk 6.

3.17 Werkzaamheden Zie hoofdstuk 6.

(6)

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

(F1)Volgens de boekhouding, beliep het debiteurensaldo (0 tot 90 dagen uitstaande) per 5 april 2012 € 122.697,81. Uit de thans beoordeelde stukken blijkt dat de

debiteurenfinanciering door IFN Finance B.V. plaatsvond door middel van een

“cluster”, te weten in gezamenlijkheid met zustervennootschap Binders &

Verpakkers. De debiteurenoverzichten die tot op heden zijn beoordeeld, zijn dan ook in dit kader opgesteld. Van het bedrag van € 188.204,94 blijkt dat voor een totaalbedrag van € 43.352,87 aan vorderingen wordt betwist of niet-incasseerbaar is en dat nog een totaalbedrag van € 11.658,62 aan vorderingen openstaat.

4.2 Opbrengst (F1) Nihil.

Conform opgaaf van IFN beloopt het dekkingsoverschot thans een bedrag van

€ 48.073,68. Het is nog niet bekend aan welke vennootschap de opbrengst geheel of gedeeltelijk toevalt. Voorts is op de boedelrekening van curanda een bedrag van

€ 4.169,69 aan betalingen ontvangen.

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

(F1) De vorderingen op debiteuren zijn verpand aan IFN Finance die de verdere incasso van debiteuren zelf ter hand zal nemen. De vordering van IFN is inmiddels volledig voldaan en er is sprake van een dekkingsoverschot. Ten gevolge van een

Wederzijdse Zekerheidsovereenkomst tussen curanda, IFN en ABN AMRO N.V. is aan laatste genoemde bank het verzoek gedaan tot vrijgave van de zekerheden, waaronder het dekkingsoverschot. In het licht van eerder vermelde

“clusterfinanciering” zullen in de komende periode de debiteurenoverzichten nader worden onderzocht ten einde de incasso-opbrengst te kunnen alloceren per vennootschap. De incassowerkzaamheden zullen verder worden voortgezet.

(7)

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

(F1) Alle bekende bankinstellingen zijn aangeschreven. IFN Finance heeft een vordering ad € 186.025,91 en Rabobank Utrecht U.A. ten bedrage van € 356.892,45, beiden te vermeerderen met rente en kosten. Met betrekking tot beide financierings-/

kredietovereenkomsten geldt dat zustervennootschap Binder & Verpakkers B.V., welke vennootschap op 3 april 2012 eveneens failliet is verklaard, hoofdelijk verbonden is.

De vordering van IFN is inmiddels voldaan, zie verder § 4.4. De overige banken (waaronder ABN AMRO, zie ter zake ook § 4.4) zullen in de komende periode wederom worden aangeschreven tot het verstrekken van informatie.

5.2 Leasecontracten

(F1) Enkele kantoor-/productiemachines zijn geleased/gehuurd. Alle bekende lease- /verhuur maatschappijen zijn in kennis gesteld van het faillissement. Afwikkeling en retournering van de zaken hangt mede samen met de doorstart van de onderneming en het bodembeslag van de fiscus. Voor de faillietverklaring van curanda heeft de fiscus bodembeslag gelegd op een aantal aan derden in eigendom toebehorende

printers, kopieer- en schoonmaakmachines die zich op de bodem van curanda en zuster vennootschap Binders & Verpakkers bevonden. De afwikkeling van deze zaken is afhankelijk van het standpunt van de fiscus danwel de rechten van deze derden in relatie tot door hen ingestelde (bezwaar)procedure.

5.3 Beschrijving zekerheden

(F1) IFN Finance en Rabobank Utrecht hebben een rechtsgeldig pandrecht gevestigd;

IFN op vorderingen en Rabobank op de inventaris en voorraden.

5.4 Separatistenpositie

IFN heeft aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Gezien het bodemvoorrecht van de fiscus, zal Rabobank niet toekomen aan gebruikmaking van de separatistenpositie met betrekking tot de inventaris. De curator zal de verkoop van de rest-voorraden ter hand nemen. IFN heeft de executie van haar pandrecht zelf ter hand genomen. Ter zake wordt verder verwezen naar § 4.4. Rabobank heeft de verkoop van de voorraden

(8)

inmiddels zelf ter hand genomen, zie § 3.14.

5.5 Boedelbijdragen

Conform separatistenregeling.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

(F1) Deze zijn inmiddels geïnventariseerd en voor zover mogelijk afgewikkeld.

De afwikkeling van enkele zaken is afhankelijk van procedures tussen fiscus en derden-rechthebbenden. Zie § 5.2.

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

(F1) Tot afwikkeling komen van lease-/huurovereenkomsten, eigendommen van derden en met IFN en Rabobank. In de komende verslagperiode wordt gestreefd om tot afwikkeling te gekomen met ABN AMRO en IFN met betrekking tot het

dekkingsoverschot diverse overeenkomsten als onder § 5.2 vermeld, en eigendommen van derden in relatie tot het bodemrecht van de fiscus.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

Bij aanvang bleek dat curanda nog een aantal opdrachten onderhanden had. Gezien het feit dat deze opdrachten zonder dan wel met beperkte kosten konden worden

gereedgemaakt, is aan de rechter-commissaris toestemming verzocht tot voorzetting van deze specifieke werkzaamheden.

(9)

6.2 Financiële verslaglegging

(F1) De na faillietverklaring uitgevoerde werkzaamheden hebben tot een totaalbedrag van

€ 5.383,85 inclusief btw, aan vorderingen geleid. Nu nog niet alle kosten inzichtelijk zijn, zal onderbouwing hiervan in het volgende verslag volgen.

Onderzoek boedelkosten zal in de volgende verslagperiode ter hand worden genomen.

6.3 Werkzaamheden

(F1) In de komende periode zullen de (eventuele) kosten die gemoeid waren met afwikkeling van deze opdrachten worden geïnventariseerd en vastgesteld. Alsmede de incasso van de desbetreffende facturen. In de komende periode zullen de (eventuele) kosten die gemoeid waren met afwikkeling van deze opdrachten worden

geïnventariseerd en vastgesteld. De incasso van de boedeldebiteuren zal verder ter hand worden genomen.

Doorstart 6.4 Beschrijving

In het kader van een doorstart van de bedrijfsactiviteiten heeft de curator de kantoor- en bedrijfsinventaris, de goodwill bestaande uit het klantenbestand, de bedrijfskennis, handelsnaam, websites en domeinnamen van curanda en de aan haar gelieerde

vennootschappen Binders & Verpakkers B.V. en Bindprint B.V., die eveneens in staat van faillissement verkeren, verkocht en geleverd aan Syto International B.V.

6.5 Verantwoording

Voormelde verkoop is tot stand gekomen nadat met meerdere belangstellenden gesprekken zijn gevoerd en koper het hoogste (en meest gespecificeerde) bod heeft uitgebracht. Hierbij heeft mede een rol van betekenis gespeeld dat koper zich ook het meest vergaand bereid heeft verklaard op het gebied van behoud van werkgelegenheid.

6.6 Opbrengst

(F1) De verkoopopbrengst beloopt een totaal bedrag van € 275.000,- exclusief BTW. Als volgt te specificeren: machines/productiemiddelen € 190.000,-, kantoorinventaris

(10)

€ 10.000,- en goodwill € 75.000,-. De verkoopopbrengst ziet op het totaal van alle verkochte activa. In de komende verslagperiode zal toedeling per vennootschap plaatsvinden.

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft toedeling naar vennootschap inmiddels plaatsgevonden. De verkoopopbrengst ten behoeve van curanda is als volgt:

Promobind

Machines € 38.190

Kantoor € 710

Goodwill € 25.500

6.7 Boedelbijdrage

Ex artikel 57 lid 3 Fw komt de curator bij de verkoop van de bodemzaken op voor de belangen van de fiscus. Aldus is de curator tot de volledige opbrengst gerechtigd voor zover de fiscus niet uit het vrije boedelactief kan worden voldaan.

6.8 Werkzaamheden

(F1) In de komende verslagperiode zullen nog werkzaamheden dienen te worden verricht in verband met de (feitelijke) de levering van de activa en effectuering van de doorstart.

In de komende verslagperiode zal ook toedeling van de opbrengst per vennootschap plaatsvinden.

In de komende periode zal tot verdere afwikkeling worden gekomen met Syto International B.V.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

(F1) Op voorhand lijkt aan deze verplichting te zijn voldaan. De deugdelijkheid hiervan zal in de komende periode nader worden onderzocht. Dit onderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2009 en 2010 zijn te laat gedeponeerd. De jaarrekening 2008 is tijdig gedeponeerd.

(11)

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Op curanda rustte geen verplichting daartoe.

7.4 Stortingsverpl. aandelen

Een eventuele vordering ter zake is reeds verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

(F1) In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar aanvangen. Dit

onderzoek is inmiddels aangevangen en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

(F1) In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar aanvangen. Inmiddels zijn met betrekking tot een tweetal rechtshandelingen acties ondernomen.

Onderzoek naar verdere paulianeuze rechtshandelingen zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

7.7 Werkzaamheden

(F1) Voortzetting onderzoek naar deugdelijkheid boekhouding, onbehoorlijk bestuur en paulianeuze rechtshandelingen. In de komende verslagperiode zullen

eerdergenoemde onderzoeken worden voortgezet.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : Nog onbekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 277.288,00

8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog onbekend.

8.4 Andere pref. crediteuren : Nog onbekend

(12)

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 30

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 201.740,34

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Onbekend.

8.8 Werkzaamheden : In de komende periode zullen de crediteuren

verder worden aangeschreven c.q.

geïnventariseerd.

9. Procedures

Niet van toepassing.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement In deze fase nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

(F1) Tot afwikkeling komen met eventuele zekerheidsgerechtigden, onderzoek doen naar de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement en de oorzaak van het

faillissement, de verkoop van de bedrijfsmiddelen/voorraden c.q. de doorstart afwikkelen, incasso van debiteuren en inventarisatie van eventuele boedelvorderingen, een aanvang maken met het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten en het inventariseren van crediteuren.

In de volgende verslagperiode zullen de onderzoeken naar de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement, de oorzaak van het faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten worden voortgezet. Verder zullen de resterende

verkoopactiviteit ten behoeve van de fiscus, en de incassoactiviteiten worden voortgezet. De curator streeft er verder naar op korte termijn tot afwikkeling te komen met IFN/ABN AMRO en Rabobank.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 22 november 2012 worden ingediend.

(13)

10.4 Werkzaamheden

Zie de onder §10.2 naar chronologie vermelde werkzaamheden.

Utrecht, 22 augustus 2012

J.V. Maduro curator*

* Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het dient ter algemene informatie van crediteuren en derden en geeft geen volledige weergave omtrent de toestand van de boedel. Het verslag is ter inzage in het Centraal Insolventieregister op www.rechtspraak.nl

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

De diverse faillissementen kunnen naar verwachting worden opgeheven nadat de procedure en de in dat kader besproken schikking (zie hoofdstuk 9) is afgewikkeld en nadat duidelijk

Rens Holding voor vereenvoudigde afwikkeling voor te dragen en het faillissement van Kaktus Film- en Theater bij gebrek aan baten te doen opheffen.. 10.3 Indiening volgend verslag

Het onderzoek naar de deugdelijkheid van de boekhouding, onbehoorlijk bestuur, paulianeuze rechtshandelingen en de ziens- wijze van de accountant zal in de komende

Het onderzoek naar de gang van zaken voor faillietverklaring is reeds aange- vangen en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.. Voornoemd onderzoek zal in de

Het onderzoek naar de gang van zaken voor faillietverklaring en naar de verder oorzaken van het faillissement is reeds aangevangen en zal in de komende verslagperiode worden

Ten aanzien van de kantoorinventaris gaat het bodemvoorrecht van de fiscus boven het stil pandrecht van Rabobank. Dit geldt niet voor de bedrijfsautoʼs omdat deze, gelet op de

Tot afwikkeling komen met eventuele zekerheidsgerechtigden, onderzoek doen naar de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement en de oorzaak van het faillissement, de

Vanwege de sterke onderlinge verwevenheid van de gefailleerde vennootschappen, waardoor het praktisch niet mogelijk is de werkzaamheden van de curator per vennootschap toe