OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 1

Datum : 11 oktober 2012

Gegevens persoon : - De heer Osman YIGIT, voorheen

handelend onder de naam Metropool Bedden en Matrassen, wonende te 1966 MV Heemskerk aan de Luxemburglaan 881, voorheen zaakdoende te 1941 EN Beverwijk, Breestraat 174.

- Mevrouw Gülay YIGIT-ERCIYES, wonende te 1966 MV Heemskerk aan de Luxemburglaan 881.

Faillissementsnummer : F 474 en 475/2012 Datum uitspraak : 11 september 2012

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. Ir. W.S.J. Thijs Activiteiten onderneming : Beddenwinkel

Omzetgegevens : Onbekend

Personeel gemiddeld aantal : Geen

Verslagperiode : 11 september 2012 tot 11 oktober 2012 Saldo einde verslagperiode : Nihil

Bestede uren verslagperiode : 3 uur en 56 minuten Bestede uren totaal : 3 uur en 56 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

Persoonlijke situatie

De heer Yigit is 46 jaar oud, gehuwd in gemeenschap van goederen met mevrouw Yigit, zij hebben 3 kinderen waarvan 2 thuiswonend.

De heer Yigit heeft geen werk, mevrouw Yigit werkt deels, het gezin ontvangt een aanvullende bijstandsuitkering.

Er is geen afloscapaciteit.

(2)

Zakelijk situatie

Nadat hij 12 jaar bij een papierfabriek had gewerkt is curandus in 2002 een beddenwinkel begonnen in Beverwijk, nabij de Bazaar.

Dit op aanraden van familie.

Nadat de parkeerterreinen van de Bazaar een andere toegang hadden gekregen, was er geen “loop” meer langs de winkel, kelderde de omzet en is curandus in 2008 verhuisd naar een kleinere en goedkopere locatie in IJmuiden.

Omdat deze winkel ook niet liep is hij in 2010 verhuisd naar het adres Breestraat 174 te Beverwijk.

De activiteiten zijn in juli 2011 gestaakt.

1.2 Winst en verlies

Er zijn geen cijfers bekend.

1.3 Balanstotaal Onbekend.

1.4 Lopende procedures Niet bekend.

1.5 Verzekeringen Niet bekend.

1.6 Huur N.v.t.

1.7 Oorzaken faillissement

Omdat de omzet de laatste jaren steeds minder werd, is het ene gat met het andere gedicht.

In 2010 zou een betalingsregeling met de belastingdienst zijn gesloten terzake een achterstand van € 18.000,--.

Maar omdat de omzet niet voldoende was om de kosten te betalen kon ook deze betalingsregeling niet worden nagekomen.

In april 2011 is curandus naar de gemeente gegaan voor hulp.

Op advies van de gemeente is de onderneming gestaakt en is een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP) ingediend.

Omdat nog onvoldoende bekend was over de financiële gang van zaken is eerst op eigen verzoek van curandus het faillissement uitgesproken, met als doel

vervolgens tot de WSNP te worden toegelaten.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 0 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : 0

(3)

2.3 Datum ontslagaanzegging : N.v.t.

Werkzaamheden:

N.v.t.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : N.v.t.

3.2 Verkoopopbrengst : N.v.t.

3.3 Hoogte hypotheek : N.v.t.

3.4 Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden:

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage n.v.t.

Werkzaamheden:

De beperkte inventaris zou bij de ontruiming van de winkel zijn weggegooid.

Een 12 jaar oude bestelbus zou zijn verkocht voor € 850,--.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus N.v.t.

Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : N.v.t.

3.10 Verkoopopbrengst : N.v.t.

3.11 Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden:

In de winkel zouden 3 bedopstellingen hebben gestaan, die door de fabrikant in consignatie zouden zijn gegeven.

Deze bedopstellingen zouden na beëindiging van de activiteiten door de fabrikant zijn teruggehaald.

(4)

Andere activa

3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst

N.v.t.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : N.v.t.

4.2 Opbrengst : N.v.t.

4.3 Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden:

N.v.t.

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank

Er zou geen bankschuld zijn.

5.2 Leasecontracten N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden N.v.t.

5.4 Separatistenpositie N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud N.v.t.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

5.8 Retentierecht

Er zijn geen retentierechten uitgeoefend.

Werkzaamheden:

(5)

N.v.t.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden N.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging N.v.t.

Werkzaamheden:

N.v.t.

Doorstart:

6.3 Beschrijving N.v.t.

6.4 Verantwoording N.v.t.

6.5 Opbrengst N.v.t.

Werkzaamheden:

N.v.t.

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

De boekhouding is bij de ontruiming van de bedrijfsruimte per abuis weggegooid.

Er zou echter ongeveer 2 jaar geleden een boekenonderzoek door de belastingdienst zijn gedaan.

Dit rapport is opgevraagd.

Curandus zal zorgdragen voor kopie bankafschriften.

Aan de hand van deze stukken zal in elk geval een globaal oordeel kunnen worden gevormd over de vraag of er sprake is van verwijtbaar handelen.

7.2 Depot jaarrekeningen N.v.t.

(6)

7.3 Goedkeurende verklaring accountant N.v.t.

7.4 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.5 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 20.000,-- +/- p.m.

8.3 Preferente vordering UWV : N.v.t.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : p.m.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ca. €35.000,-- + p.m.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

Curandi willen toegelaten worden tot de WSNP.

Een verzoek hiertoe zal worden ingediend wanneer uit het boekenonderzoek blijkt dat er geen sprake is van verwijtbaar handelen ten aanzien van het ontstaan van de schulden.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedure N.v.t.

9.3 Stand procedure N.v.t.

Werkzaamheden:

(7)

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* Onderzoek rapport boekenonderzoek belastingdienst

* Onderzoek bankafschriften 10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal omstreeks 2 januari 2013 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 11 oktober 2012 Mr. A.G. Moeijes, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :