OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

11  Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

Nummer: 1 Datum: 3 mei 2012

_____________________________________________________________________________________

Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid Binders &

Verpakkers B.V.,

gevestigd te Odijk, Gemeente Bunnik KvK 30133364

_________________________________________________________________

Faillissementsnummer : F12/203 (rechtbank Utrecht)

Datum uitspraak : 3 april 2012

Curator : mr. J.V. Maduro

Rechter-commissaris : mr. C.M. Dijksterhuis

Activiteiten onderneming : Handmatig verpakken en/of bewerken van goederen.

Omzetgegevens : 2009: € 1.870.782

2010: € 2.747.187 2011: € 2.353.149

2012: € 281.901 (1e kwartaal) Personeel gemiddeld aantal : 24 (18 fte)

Saldo einde verslagperiode : € 9.338,00

Verslagperiode : 3 april 2012 t/m 2 mei 2012

Bestede uren in verslagperiode : 126 uur en 30 minuten Bestede uren totaal : 126 uur en 30 minuten

(2)

Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie / Activiteiten onderneming

Curanda is bij notariële akte van 15 maart 1996 opgericht en statutair gevestigd te Odijk, gemeente Bunnik. De aandelen in het kapitaal van curanda worden sinds 28 december 2006 door Dikkenberg Holding B.V. gehouden. De bestuurder van curanda is de heer R.L. van den Dikkenberg.

De doelomschrijving van curanda omvat –kort gezegd- het ontwikkelen van projecten en het deelnemen in vennootschappen en ondernemingen die ten doel hebben het

handmatig verpakken en/of bewerken van goederen en al hetgeen dat hiermee verband houdt, in de ruimste zin van het woord. Curanda dreef haar onderneming vanuit haar bedrijfslocatie te Culemborg.

1.2 Winst en verlies / Omzetgegevens / Balanstotaal

1.3 De hieronder vermelde cijfers aangaande de boekjaren 2011 en 2012, zijn gebaseerd op de (interne) boekhouding van curanda en zijn niet samengesteld of gecontroleerd door een accountant.

2008 2009 2010 2011 2012 (Q1)

Netto-Omzet € 2.589.613 € 1.870.782 € 2.747.187 € 2.353.149 € 281.901 Winst/Verlies € 5.131 - € 292.239 € 12.146 - € 347.495 - € 118.972

Balanstotaal € 1.104.273 € 1.308.295 € 1.714.240 € 1.127.983 onbekend

1.4 Lopende procedures Zie hoofdstuk 9.

1.5 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn inmiddels opgezegd.

1.6 Huur

Curanda huurde een bedrijfsruimte aan de Erasmusweg 11 te Culemborg en aan de Industrieweg 10 te Culemborg. Deze huurovereenkomsten zijn door de curator opgezegd conform artikel 40 Fw.

(3)

1.7 Oorzaak faillissement

Op eigen aangifte van 2 april 2012 is curanda bij vonnis van 3 april 2012 failliet verklaard.

De bestuurder van curanda, de heer R. van den Dikkenberg, stelt dat de directe oorzaak van het faillissement is gelegen in de door de fiscus aangekondigde executiemaatregelen, nadat bodembeslag is gelegd, ten gevolge van een betalingsachterstand die reeds

geruime tijd bestond. Hoewel er voorheen sprake was van een betalingsregeling, is de fiscus niet bereid geweest om wederom een betalingsregeling tot stand te brengen.

Gezien het bovenstaande, en het feit dat curanda dientengevolge niet langer aan haar financiële verplichtingen kon voldoen, is het faillissement aangevraagd.

Het onderzoek naar de gang van zaken voor faillietverklaring en naar de verder oorzaken van het faillissement is reeds aangevangen en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. 24 2.2 Aantal in jaar voor faill. circa 27 2.3 Datum ontslagaanzegging: 5 april 2012

2.4 Werkzaamheden

Aan alle werknemers is het ontslag aangezegd. De curator heeft het UWV verzocht de loonvorderingen over te nemen op grond van de Loongarantieregeling. Voor nu zijn alle werkzaamheden ter zake afgerond. Curanda maakte verder gebruik van een

zogenaamde “thuiswerkers” die niet in loondienst waren. Zij zijn uitgenodigd hun vordering ter verificatie in te dienen.

3. Activa

Onroerende zaken 3.1. t/m 3.5

Niet van toepassing.

(4)

Bedrijfsmiddelen 3.6. Beschrijving

In de boedel van curanda is kantoorinventaris en bedrijfs-/productiemachines aangetroffen, met een getaxeerde liquidatiewaarde van € 172.650,-.

3.7. Verkoopopbrengst Zie hoofdstuk 6

3.8. Boedelbijdrage Niet van toepassing

3.9. Bodemvoorrecht fiscus

Ja, alsmede bodembeslag d.d. 31 januari 2012.

3.10. Werkzaamheden Zie hoofdstuk 6

Voorraden/onderhanden werk

3.11. Beschrijving

In de boedel zijn diverse restanten inbind-/ en verpakkingsmateriaal aangetroffen.

3.12. Verkoopopbrengst

Nog onbekend. De restanten zijn inmiddels geïnventariseerd. De waarde/verkoopprijs dient nog te worden bepaald.

3.13. Boedelbijdrage

Conform separatistenregeling

3.14. Werkzaamheden

Tot bepaling van waarde en verkoopprijs komen. (Zie hoofdstuk 6)

(5)

Andere activa 3.15. Beschrijving

De overige activa van curanda bestaat uit het klantenbestand, bedrijfskennis, handelsnaam, website en domeinnaam www.binders-verpakkers.nl.

3.16. Verkoopopbrengst Zie hoofdstuk 6

3.17. Werkzaamheden Zie hoofdstuk 6

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Per datum faillietverklaring beliep het (0 tot 60 dagen uitstaande) debiteurensaldo

€ 188.204,94

4.2 Opbrengst Nihil.

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing

4.4 Werkzaamheden

De vorderingen op debiteuren zijn (openbaar) verpand aan IFN Finance die de verdere incasso van debiteuren zelf ter hand zal nemen.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Alle bekende bankinstellingen zijn aangeschreven. IFN Finance heeft een vordering ad

€ 186.025,91 en Rabobank Utrecht U.A. ten bedrage van € 356.892,45, beiden te vermeerderen met rente en kosten. Met betrekking tot beide financierings-/

(6)

kredietovereenkomsten geldt dat zustervennootschap Promobind B.V., welke

vennootschap op 10 april 2012 eveneens failliet is verklaard, hoofdelijk verbonden is.

5.2 Leasecontracten

Een bedrijfsauto en enkele kantoor-/productiemachines zijn geleased. De auto is geretourneerd en met betrekking tot de overige zaken is contact met de diverse leasemaatschappijen. Enerzijds in verband met de ontwikkelingen als in hoofdstuk 6 vermeld en anderzijds ten gevolge van het bodembeslag van de fiscus.

5.3 Beschrijving zekerheden

Op curanda rust een verplichting tot verpanding van vorderingen aan IFN Finance.

Nadere documentatie met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de vestiging hiervan zijn opgevraagd. Rabobank Utrecht heeft een rechtsgeldig stil pandrecht op bestaande en toekomstige inventaris en voorraden gevestigd.

5.4 Separatistenpositie

IFN heeft aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Gezien het bodemvoorrecht van de fiscus, zal Rabobank niet toekomen aan het positie met betrekking tot de inventaris.

De curator zal de verkoop van de rest-voorraden ter hand nemen.

5.5 Boedelbijdragen

Conform separatistenregeling.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Deze zijn inmiddels geïnventariseerd en voor zover mogelijk afgewikkeld.

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.

(7)

5.9 Werkzaamheden

In de komende periode zal de vaststelling van de rechtspositie IFN volgen, afwikkeling van leaseovereenkomsten en eigendommen van derden.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

Bij aanvang bleek dat curanda nog een aantal opdrachten onderhanden had. Gezien het feit dat deze opdrachten zonder dan wel met beperkte kosten konden worden

gereedgemaakt, is aan de rechter-commissaris toestemming verzocht tot voorzetting van deze specifieke werkzaamheden.

6.2 Financiële verslaglegging

De na faillietverklaring uitgevoerde werkzaamheden hebben tot een totaalbedrag van

€ 23.289,49 inclusief btw, aan vorderingen geleid. Nu nog niet alle kosten inzichtelijk zijn, zal onderbouwing hiervan in het volgende verslag volgen.

6.3 Werkzaamheden

In de komende periode zullen de (eventuele) kosten die gemoeid waren met afwikkeling van deze opdrachten worden geïnventariseerd en vastgesteld. Alsmede de incasso van de desbetreffende facturen.

Doorstart 6.4 Beschrijving

In het kader van een doorstart van de bedrijfsactiviteiten heeft de curator de kantoor- en bedrijfsinventaris, de goodwill bestaande uit het klantenbestand, de bedrijfskennis, handelsnaam, websites en domeinnamen van curanda en de aan haar gelieerde

vennootschappen Promobind B.V. en Bindprint B.V., die sinds 10 april 2012 eveneens in staat van faillissement verkeren, verkocht en geleverd aan Syto International B.V.

(8)

6.5 Verantwoording

Voormelde verkoop is tot stand gekomen nadat met meerder belangstellenden gesprekken zijn gevoerd en koper het hoogste (en meest gespecificeerde) bod heeft uitgebracht. Hierbij heeft mede een rol van betekenis gespeeld dat koper zich ook het meest vergaand bereid heeft verklaard op het gebied van behoud van werkgelegenheid.

6.6 Opbrengst

De verkoopopbrengst beloopt een totaal bedrag van € 275.000,- exclusief BTW. Als volgt te specificeren: machines/productiemiddelen € 190.000,-, kantoorinventaris € 10.000,- en goodwill € 75.000,-

De verkoopopbrengst ziet op het totaal van alle verkochte activa. In de komende verslagperiode zal toedeling per vennootschap plaatsvinden.

6.8 Boedelbijdrage

Ex artikel 57 lid 3 Fw komt de curator bij de verkoop van de bodemzaken op voor de belangen van de fiscus. Aldus is de curator tot de volledige opbrengst gerechtigd voor zover de fiscus niet uit het vrije boedelactief kan worden voldaan.

6.8 Werkzaamheden

In de komende verslagperiode zullen nog werkzaamheden dienen te worden verricht in verband met de (feitelijke) de levering van de activa en effectuering van de doorstart.

In de komende verslagperiode zal toedeling van de opbrengst per vennootschap plaatsvinden.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op voorhand lijkt aan deze verplichting te zijn voldaan. De deugdelijkheid hiervan zal in de komende periode nader worden onderzocht.

(9)

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2009 en 2010 zijn te laat gedeponeerd. De jaarrekening 2008 is tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Op curanda rustte geen verplichting daartoe.

7.4 Stortingsverpl. aandelen

Een eventuele vordering ter zake is reeds verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar aanvangen.

7.6 Paulianeus handelen

In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar aanvangen.

7.7 Werkzaamheden

Voortzetting onderzoek naar deugdelijkheid boekhouding, onbehoorlijk bestuur en paulianeuze rechtshandelingen.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : Nog onbekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 345.590,-

8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog onbekend.

8.4 Andere pref. crediteuren : Nog onbekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 141.303,62

(10)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Onbekend.

8.8 Werkzaamheden : In de komende periode zullen de crediteuren

verder worden aangeschreven cq

geïnventariseerd.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

De naamloze vennootschap naar Belgisch recht NV Stockman (in vereffening).

9.2 Aard procedure

Tussen partijen is een samenwerkingsovereenkomst (letter of intent) tot stand gekomen met het oog op een fusie tussen NV Stockman en curanda. Deze fusie werd niet

gerealiseerd.

De NV Stockman heeft curanda, Dikkenberg Holding B.V. en de heer R. van den Dikkenberg in rechte aangesproken tot betaling van € 50.974,12 aan achterstallige facturen, € 288.500,- als vergoeding voor winstderving en € 75.0000,- wegens

“verbreking van een overeenkomst”.

De gedaagde partijen hebben een tegenvorderingen ingesteld, inhoudende de ontbinding van de overeenkomst en schadevergoedingen van in totaal € 121.529,-

9.3 Stand procedure

De procedure is aanhangig bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. Geen van de vorderingen is toegewezen. De wederpartij overweegt hoger beroep. De advocaat van curanda verwacht hierover op korte termijn uitsluitsel van de wederpartij.

9.4 Werkzaamheden

In overleg met de advocaat van curanda zullen eventuele vervolgstappen worden bezien.

(11)

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement In deze fase nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

Tot afwikkeling komen met eventuele zekerheidsgerechtigden, onderzoek doen naar de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement en de oorzaak van het faillissement, de verkoop van de bedrijfsmiddelen cq de doorstart afwikkelen, incasso van debiteuren en inventarisatie van eventuele boedelvorderingen, een aanvang maken met het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten en het inventariseren van crediteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 3 augustus 2012 worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Zie de onder §10.2 naar chronologie vermelde werkzaamheden.

Utrecht, 3 mei 2012

J.V. Maduro curator*

* Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het dient ter algemene informatie van crediteuren en derden en geeft geen volledige weergave omtrent de toestand van de boedel. Het verslag is ter inzage in het Centraal Insolventieregister op www.rechtspraak.nl

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :