OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

11  Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

Nummer: 1 Datum: 9 mei 2012

_____________________________________________________________________________________

Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Promobind B.V.,

gevestigd te Bunnik, KvK 30133582

_________________________________________________________________

Faillissementsnummer : F12/210 (rechtbank Utrecht)

Datum uitspraak : 10 april 2012

Curator : mr. J.V. Maduro

Rechter-commissaris : mr. C.M. Dijksterhuis

Activiteiten onderneming : Het ontwikkelen van en deelnemen in ondernemingen die ten doel hebben het handmatig e/o machinaal verpakken en/of bewerken van goederen.

Omzetgegevens : 2011: € 1.522.087,-

2012: € 295.508,-

Personeel gemiddeld aantal : 8

Saldo einde verslagperiode : € 0,-

Verslagperiode : 10 april 2012 t/m 8 mei 2012

Bestede uren in verslagperiode : 37 uur, 24 minuten Bestede uren totaal : 37 uur, 24 minuten

(2)

Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie Activiteiten onderneming

Curanda is bij notariële akte van 12 november 2003 opgericht. Zij is statutair gevestigd te Bunnik en houdt kantoor te Culemborg aan de Erasmusweg 11. De aandelen in het kapitaal van curanda worden sinds 28 december 2006 gehouden door Dikkenberg Holding B.V. De bestuurder van curanda is de heer R.L. van den Dikkenberg.

De doelomschrijving van curanda omvat -kort gezegd- het ontwikkelen van projecten en het deelnemen in vennootschappen en ondernemingen die ten doel hebben het

handmatig verpakken en/of bewerken van goederen en al hetgeen dat hiermee verband houdt, in de ruimste zin van het woord. Curanda dreef haar onderneming vanuit haar bedrijfslocatie te Culemborg.

1.2 Winst en verlies / Omzetgegevens / Balanstotaal

1.3 De hieronder vermelde cijfers komen voort uit de interne boekhouding per 5 april 2012.

De desbetreffende jaarstukken zijn opgevraagd.

2009 2010 2011 2012

Omzet € € € 1.522.087 € 295.508

Winst/Verlies € € - € 60.096 € 18.017

Balanstotaal € € € €

1.4 Lopende procedures Zie hoofdstuk 9.

1.5 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn inmiddels opgezegd.

1.6 Huur

Curanda huurde een bedrijfsruimte aan de Industrieweg 10 te Culemborg. Deze huurovereenkomst is door de curator opgezegd conform artikel 40 Fw.

(3)

1.7 Oorzaak faillissement

Op eigen aangifte van 6 april 2012 is curanda bij vonnis van 10 april 2012 failliet verklaard. De eigen aangifte hangt samen met de faillietverklaring op 3 april 2012 van zustervennootschap Binders & Verpakker B.V.

De bestuurder van curanda, de heer R. van den Dikkenberg, stelt dat de directe oorzaak van het faillissement is gelegen in de door de fiscus aangekondigde executiemaatregelen, nadat bodembeslag is gelegd, ten gevolge van een fiscale betalingsachterstand die reeds geruime tijd bestond. Hoewel er voorheen sprake was van een betalingsregeling, is de fiscus niet bereid geweest om wederom een betalingsregeling tot stand te brengen.

Gezien het bovenstaande en het feit dat curanda haar bedrijfsactiviteiten samenhing met die van Binders & Verpakker B.V., is het faillissement aangevraagd.

Het onderzoek naar de gang van zaken voor faillietverklaring en naar de verder oorzaken van het faillissement is reeds aangevangen en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. 8

2.2 Aantal in jaar voor faill. Circa 8

2.3 Datum ontslagaanzegging: 12 april 2012

2.4 Werkzaamheden

Aan alle werknemers is het ontslag aangezegd. De curator heeft het UWV verzocht de loonvorderingen over te nemen op grond van de Loongarantieregeling. Voor nu zijn alle werkzaamheden ter zake afgerond. Curanda maakte verder gebruik van een

zogenaamde “thuiswerkers” die niet in loondienst waren. Zij zijn uitgenodigd hun vordering ter verificatie in te dienen.

(4)

3. Activa

Onroerende zaken

3.1. t/m 3.5

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen 3.1 Beschrijving

In de boedel van curanda is kantoorinventaris en bedrijfs-/productiemachines aangetroffen, met een getaxeerde liquidatiewaarde van € 42.350,-.

3.2 Verkoopopbrengst Zie hoofdstuk 6

3.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja, alsmede bodembeslag d.d. 31 januari 2012.

3.5 Werkzaamheden Zie hoofdstuk 6

Voorraden/onderhanden werk 3.6 Beschrijving

In de boedel zijn restanten verpakkingsmateriaal aangetroffen.

3.7 Verkoopopbrengst

Nog onbekend. De restanten zijn inmiddels geïnventariseerd. De waarde/verkoopprijs dient nog te worden bepaald.

3.8 Boedelbijdrage

Conform separatistenregeling

(5)

3.9 Werkzaamheden

Tot bepaling van waarde en verkoopprijs komen. (Zie hoofdstuk 6)

Andere activa 3.10 Beschrijving

De overige activa van curanda bestaat uit het klantenbestand, bedrijfskennis, handelsnaam, website en domeinnaam www.promobind.nl.

3.11 Verkoopopbrengst Zie hoofdstuk 6

3.12 Werkzaamheden Zie hoofdstuk 6

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de boekhouding, beliep het debiteurensaldo (0 tot 90 dagen uitstaande) per 5 april 2012 € 122.697,81

4.2 Opbrengst Nihil.

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing

4.4 Werkzaamheden

De vorderingen op debiteuren zijn verpand aan IFN Finance die de verdere incasso van debiteuren zelf ter hand zal nemen.

(6)

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Alle bekende bankinstellingen zijn aangeschreven. IFN Finance heeft een vordering ad

€ 186.025,91 en Rabobank Utrecht U.A. ten bedrage van € 356.892,45, beiden te vermeerderen met rente en kosten. Met betrekking tot beide financierings-/

kredietovereenkomsten geldt dat zustervennootschap Binder & Verpakkers B.V., welke vennootschap op 3 april 2012 eveneens failliet is verklaard, hoofdelijk verbonden is.

5.2 Leasecontracten

Enkele kantoor-/productiemachines zijn geleased/gehuurd. Alle bekend lease-/verhuur maatschappijen zijn in kennis gesteld van het faillissement. Afwikkeling en retournering van de zaken hangt mede samen met de doorstart van de onderneming en het

bodembeslag van de fiscus.

5.3 Beschrijving zekerheden

IFN Finance en Rabobank Utrecht hebben een rechtsgeldig pandrecht gevestigd; IFN op vorderingen en Rabobank op de inventaris en voorraden.

5.4 Separatistenpositie

IFN heeft aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Gezien het bodemvoorrecht van de fiscus, zal Rabobank niet toekomen aan gebruikmaking van de separatistenpositie met betrekking tot de inventaris. De curator zal de verkoop van de rest-voorraden ter hand nemen.

5.5 Boedelbijdragen

Conform separatistenregeling.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Deze zijn inmiddels geïnventariseerd en voor zover mogelijk afgewikkeld.

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing.

(7)

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Tot afwikkeling komen van lease-/huurovereenkomsten, eigendommen van derden en met IFN en Rabobank.

6. Doorstart / voortzetten onderneming

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

Bij aanvang bleek dat curanda nog een aantal opdrachten onderhanden had. Gezien het feit dat deze opdrachten zonder dan wel met beperkte kosten konden worden

gereedgemaakt, is aan de rechter-commissaris toestemming verzocht tot voorzetting van deze specifieke werkzaamheden.

6.2 Financiële verslaglegging

De na faillietverklaring uitgevoerde werkzaamheden hebben tot een totaalbedrag van

€ 5.383,85 inclusief btw, aan vorderingen geleid. Nu nog niet alle kosten inzichtelijk zijn, zal onderbouwing hiervan in het volgende verslag volgen.

6.3 Werkzaamheden

In de komende periode zullen de (eventuele) kosten die gemoeid waren met afwikkeling van deze opdrachten worden geïnventariseerd en vastgesteld. Alsmede de incasso van de desbetreffende facturen.

Doorstart 6.4 Beschrijving

In het kader van een doorstart van de bedrijfsactiviteiten heeft de curator de kantoor- en bedrijfsinventaris, de goodwill bestaande uit het klantenbestand, de bedrijfskennis, handelsnaam, websites en domeinnamen van curanda en de aan haar gelieerde

(8)

vennootschappen Binders & Verpakkers B.V. en Bindprint B.V., die eveneens in staat van faillissement verkeren, verkocht en geleverd aan Syto International B.V.

6.5 Verantwoording

Voormelde verkoop is tot stand gekomen nadat met meerdere belangstellenden gesprekken zijn gevoerd en koper het hoogste (en meest gespecificeerde) bod heeft uitgebracht. Hierbij heeft mede een rol van betekenis gespeeld dat koper zich ook het meest vergaand bereid heeft verklaard op het gebied van behoud van werkgelegenheid.

6.6 Opbrengst

De verkoopopbrengst beloopt een totaal bedrag van € 275.000,- exclusief BTW. Als volgt te specificeren: machines/productiemiddelen € 190.000,-, kantoorinventaris € 10.000,- en goodwill € 75.000,-

De verkoopopbrengst ziet op het totaal van alle verkochte activa. In de komende verslagperiode zal toedeling per vennootschap plaatsvinden.

6.8 Boedelbijdrage

Ex artikel 57 lid 3 Fw komt de curator bij de verkoop van de bodemzaken op voor de belangen van de fiscus. Aldus is de curator tot de volledige opbrengst gerechtigd voor zover de fiscus niet uit het vrije boedelactief kan worden voldaan.

6.8 Werkzaamheden

In de komende verslagperiode zullen nog werkzaamheden dienen te worden verricht in verband met de (feitelijke) de levering van de activa en effectuering van de doorstart.

In de komende verslagperiode zal ook toedeling van de opbrengst per vennootschap plaatsvinden.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Op voorhand lijkt aan deze verplichting te zijn voldaan. De deugdelijkheid hiervan zal in de komende periode nader worden onderzocht.

(9)

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen 2009 en 2010 zijn te laat gedeponeerd. De jaarrekening 2008 is tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Op curanda rustte geen verplichting daartoe.

7.4 Stortingsverpl. aandelen

Een eventuele vordering ter zake is reeds verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar aanvangen.

7.6 Paulianeus handelen

In de komende verslagperiode zal het onderzoek hiernaar aanvangen.

7.7 Werkzaamheden

Voortzetting onderzoek naar deugdelijkheid boekhouding, onbehoorlijk bestuur en paulianeuze rechtshandelingen.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : Nog onbekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 245.723,-

8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog onbekend.

8.4 Andere pref. crediteuren : Nog onbekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 22

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 180.011,54

(10)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Onbekend.

8.8 Werkzaamheden : In de komende periode zullen de crediteuren

verder worden aangeschreven c.q.

geïnventariseerd.

9. Procedures

Niet van toepassing.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement In deze fase nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

Tot afwikkeling komen met eventuele zekerheidsgerechtigden, onderzoek doen naar de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement en de oorzaak van het faillissement, de verkoop van de bedrijfsmiddelen/voorraden c.q. de doorstart afwikkelen, incasso van debiteuren en inventarisatie van eventuele boedelvorderingen, een aanvang maken met het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten en het inventariseren van crediteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 10 augustus 2012 worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Zie de onder §10.2 naar chronologie vermelde werkzaamheden.

(11)

Utrecht, 10 mei 2012

J.V. Maduro curator*

* Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het dient ter algemene informatie van crediteuren en derden en geeft

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :