OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

In het faillissement van : THAS Beheer & Management B.V.

Faillissementsnummer : 15/13/644 F.

Verslagnummer : 1

Datum uitspraak : 19 november 2013

Curator : mr. G.F.H. Velthuizen

Rechter Commissaris : mr. A.J. Wolfs Activiteiten onderneming : Holdingactiviteiten

Omzetgegevens : €

Aantal personeel : 0

Boedelrekening Kas Bank N.V. : NL03 KASA 0223182818

Saldo Kas Bank : € 0,-

Verslagperiode : 19 november t/m 9 december 2013

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

De enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is de heer Th. A. Sjouwerman, die op eigen verzoek op 23 september 2013 is toegelaten tot de WSNP.

1.2 Winst en verlies

De stukken zijn opgevraagd bij de directie.

1.3 Balanstotaal

De stukken zijn opgevraagd bij de directie.

1.4 Lopende procedures

Een en ander is voorwerp van onderzoek.

Jaar Omzet Resultaat Eigen Vermogen

2012 2011 2010 2009

(2)

1.5 Verzekeringen

Voor zover bekend zullen deze worden opgezegd.

1.6 Huur

Curanda huurde geen bedrijfsruimte en staat ingeschreven op het prive-adres van de heer Th.A. Sjouwerman.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement is aangevraagd door de voormalige verhuurder van de bedrijfsruimte aan curanda.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillissement : 0 2.2 Aantal in jaar voor faillissement : 0 2.3 Datum ontslagaanzegging : N.V.T.

2.4 Werkzaamheden Geen.

3. ACTIVA

Onroerende Zaken

3.1 Beschrijving : Curanda heeft geen onroerende zaken.

3.2 Verkoopopbrengst : N.V.T.

3.3 Hoogte hypotheek : N.V.T.

3.4 Boedelbijdrage : N.V.T.

Werkzaamheden Geen.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

Volgens opgave van de directie heeft curanda geen bedrijfsmiddelen.

3.6 Verkoopopbrengst N.V.T.

3.7 Boedelbijdrage N.V.T.

(3)

Werkzaamheden

De boedel zal het gebruikelijke onderzoeken naar het bestaan van bedrijfs- middelen.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover bekend is dit niet uitgeoefend.

Voorraden / Onderhanden werk

3.9 Beschrijving : N.V.T.

3.10 Verkoopopbrengst : N.V.T.

3.11 Boedelbijdrage : N.V.T.

Werkzaamheden Geen.

Andere Activa

3.12 Beschrijving Niet bekend.

3.13 Verkoopopbrengst P.M.

Werkzaamheden Onderzoek.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : € 0

4.2 Opbrengst : € 0

4.3 Boedelbijdrage : € 0 Werkzaamheden

Volgens opgave zijn er geen debiteuren.

5. BANKEN/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)

De Rabobank Zaanstreek heeft een vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leasecontracten.

(4)

5.3 Beschrijving zekerheden

Verpanding van de inventaris en vorderingen. Borgstelling door de heer Th.A.

Sjouwerman.

5.4 Separatistenpositie De Rabobank Zaanstreek.

5.5 Boedelbijdragen

N.V.T.

5.6 Eigendomsvoorbehoud Hierop is geen beroep gedaan.

5.7 Reclamerechten

Deze worden niet uitgeoefend.

5.8 Retentierechten

Hierop is geen beroep gedaan.

Werkzaamheden Onderzoek en overleg.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN

Er is geen sprake van een doorstart en voortzetting.

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen In onderzoek.

7.3 Goedkeurende verklaring N.V.T.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen

Volgens opgave gedaan bij de oprichting in 1975, zodat nader onderzoek ter zake, gelet op de termijn van verjaring, niet relevant is voor de boedel.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Maakt onderdeel uit van het gebruikelijke onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Maakt onderdeel uit van het gebruikelijke onderzoek.

(5)

8. CREDITEUREN (productie 1) 8.1 Boedelvorderingen

a. salaris en verschotten curator : PM

b. UWV : -

c. verhuurder : -

8.2 Preferente vordering van de fiscus : 8.3 Preferente vordering van het UWV : 8.4 Andere preferente crediteuren : 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 150.087,15 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

Werkzaamheden

De crediteuren zijn en zullen worden aangeschreven.

9. PROCEDURES

9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard van de procedure 9.3 Stand procedure Werkzaamheden

De boedel zal ter zake nader onderzoek verrichten.

10. OVERIGE

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Hierover valt geen uitspraak te doen.

10.2 Plan van aanpak

De boedel zal, in overleg met alle belanghebbenden, het onderzoek voortzetten.

Voorts zal het onderzoek zich richten op de beschikbare administratie, de aanwezigheid van actief en de periode voorafgaand aan het faillissement.

10.3 Indiening volgend verslag Over drie maanden.

Zaandam, 9 december 2013

Mr G.F.H. Velthuizen, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :