OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

11  Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

(ex art. 73a Fw)

Nummer : 2 Datum : 7 maart 2012

___________________________________________________________________________

Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma Van der Schaft Meubelen VOF Nieuw Amsterdamlaan 15-17 3526 AE Utrecht

___________________________________________________________________________

Faillissementsnummer : 11/515 F

Datum uitspraak : 1 november 2011

Curator : mr. J.V. Maduro

Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vught

Activiteiten onderneming : Vervaardiging en verkoop meubels

Omzetgegevens : 2007 € 390.893, 2008 € 383.051, 2009 € 309.387 Personeel gemiddeld aantal : 3

Saldo einde verslagperiode : € 1.417,53

Verslagperiode : 29 november 2011 – 6 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode: 41 uur en 6 minuten

Bestede uren totaal : 86 uur en 12 minuten

Opmerking: ontwikkelingen in deze verslagperiode zijn vetgedrukt weergegeven.

(2)

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De Vennootschap onder firma Van der Schaft Meubelen is op 6 maart 1982 opgericht.

De vennoten zijn de heren W. van der Schaft en M. van der Schaft.

De heer M. Van der Schaft is eveneens in staat van faillissement verklaard (Rechtbank Utrecht, Faillissementsnummer F11/516). De heer W. van der Schaft heeft verzocht om tot de wettelijke schuldsaneringsregeling te worden toegelaten.

De activiteiten van de onderneming worden in het handelsregister omschreven als ʻHet vervaardiging van woon- en slaapkamerstoelen en tuinstoelen. Verkoop meubelen etc.

aan particulierenʼ.

1.2 Winst en verlies / Balanstotaal

1.3 De cijfers betrekking hebbende op 2007 en 2008 vloeien voort uit de door de account samengestelde jaarstukken. De cijfers betrekking hebbende op 2009 zijn op de interne boekhouding gebaseerd.

2007 2008 2009 2010/2011

Omzet € 390.893,- € 383.051,- € 309.387,- Onbekend Balanstotaal € 209.073,- € 197.644,- Onbekend Onbekend Winst/Verlies € 87.123,- - € 30.129,- Onbekend Onbekend

1.4 Lopende procedures Zie hoofdstuk 9.

1.5 Verzekeringen

De lopende verzekeringen zijn/zullen waar nodig worden opgezegd.

(3)

1.6 Huur

Curanda huurde een bedrijfsruimte/showroom aan de Nieuwe Amsterdamlaan 15-17 te (3526 AE) Utrecht. Deze huurovereenkomst is reeds voor faillietverklaring beëindigd.

Curanda huurde tevens een pand aan de Industrieweg 16a te (1231 KH) Loosdrecht, alwaar de meubelen werden vervaardigd. Deze huurovereenkomst is eveneens voor faillietverklaring beëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement

De faillietverklaring is op verzoek d.d. 6 oktober 2011 van een voormalig werknemer, met een vordering inzake achterstallig loon ten bedrage van circa € 13.000,-, uitgesp- roken. De heer W. van der Schaft stelt als belangrijke oorzaak van het faillissement de dalende verkoopcijfers als gevolg van de slechte (meubel)markt. De omzet zou reeds sinds circa 2003 structureel zijn gedaald. De stijgende productiekosten zouden reeds enige jaren tot verlies en structurele liquiditeitskrapte hebben geleid. Hierdoor hebben de vennoten in juni 2011 hebben besloten om de onderneming te staken en af te wik- kelen. In augustus 2011 is de showroom definitief gesloten en zijn alle activiteiten ge- staakt. Het onderzoek naar de gang van zaken voor faillietverklaring is reeds aange- vangen en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

Voornoemd onderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van faillietverklaring waren er geen werknemers meer in dienst. De twee voormalig werknemers hebben pre-faillissements loonvorderingen ingediend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voor het faillissement waren er gemiddeld drie werknemers in dienst.

(4)

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

De curator is in afwachting van bericht van het UWV omtrent de onder de loon- garantieregeling overgenomen loonvorderingen van de voormalige werknemers van curanda.

3. Activa

Onroerende zaken 3.1 t/m 3.5.

Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving

Tot de bedrijfsmiddelen behoorden onder meer de inventaris te Loosdrecht (diverse machines en (hand)gereedschappen), enige winkel-/kantoorinventaris te Utrecht en een bedrijfsauto. De fiscus heeft reeds voor faillietverklaring beslag gelegd op de in- ventaris te Loosdrecht en de bedrijfsauto. Deze zaken zijn voor faillietverklaring door de fiscus geëxecuteerd.

3.7 Verkoopopbrengst

De executieopbrengst ten behoeve van de fiscus beliep een bedrag van circa

€ 19.000,-. De curator onderzoekt thans op welke manier verkoop van de overige be- drijfsmiddelen (winkel-/kantoorinventaris te Utrecht) plaats zal vinden.

De curator heeft voornoemde inventaris middels een internetveiling doen ver- kopen. De totale opbrengst bedraagt € 1.771,91,--, (inclusief BTW). De opdracht- nemer heeft voor zijn werkzaamheden een fee van 20% berekend, te weten

€ 354,38 (inclusief BTW).

(5)

3.8 Boedelbijdrage

€ 1.417,53 (inclusief BTW).

3.9 Bodemvoorrecht fiscus Ja.

3.10 Werkzaamheden Afgewikkeld.

Voorraden/onderhanden werk 3.11 Beschrijving

In de showroom te Utrecht waren artikelen (tafels, kasten en stoelen) tentoongesteld;

die op maat werden gemaakt voor de klant. Deze meubels werden periodiek vernieuwd en “als/uit voorraad verkocht”.

3.12 Verkoopopbrengst

Pandhouder Troohuis Beheer B.V. heeft zelf de executie van de voorraden ter hand genomen. De totale opbrengst bedraagt € 4.828,41.

3.13 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

3.14 Werkzaamheden

De pandhouder heeft te kennen gegeven de niet verkochte voorraden zelf te wil- len overnemen. De curator zal in de komende verslagperiode haar standpunt ter zake bepalen.

Andere activa 3.15 Beschrijving

Goodwill, domeinnaam en klantenbestand.

(6)

3.16 Verkoopopbrengst

Troohuis Beheer B.V. heeft voornoemde goodwill in zijn geheel overgenomen voor een totaalbedrag van € 1.487,50 (inclusief 19% BTW).

3.17 Werkzaamheden

De curator is in afwachting van betaling van voornoemd bedrag door Troohuis Beheer B.V.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Nihil.

4.2 Opbrengst / Boedelbijdrage

4.3 Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Een debiteurenportefeuille lijkt niet voorhanden te zijn. Hiernaar zal verder onderzoek worden gedaan in de komende verslagperiode.

Het onderzoek naar een (eventuele) debiteurenportefeuille zal worden voortge- zet.

5. Bank/zekerheden

5.1 Vorderingen van bank(en)

Tot september 2010 bankierde curanda bij Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen U.A.

Hierbij kon zij beschikken over een kredietfaciliteit tot € 35.000,-. Omstreeks septem- ber 2010 heeft Rabobank de overeenkomst opgezegd. De Rabobank heeft thans nog

(7)

geen gespecificeerde vordering ingediend. Alle bekende bankinstellingen zijn aange- schreven. ING heeft een vordering ingediend van € 5.044,99.

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Troohuis Beheer B.V. heeft middels enkele geldleningsovereenkomsten een totaalbe- drag van circa € 172.042,62 aan curanda geleend. Tot zekerheid van terugbetaling van deze lening(en), heeft zij een rechtsgeldig pandrecht verkregen op de voorra- den/showroom artikelen te Utrecht.

Gemeente Wijdemeren heeft - naast een recht van hypotheek - ook een pand- recht op vorderingen en bedrijfsinventaris van V.O.F. Van der Schaft Meubelen.

De gemeente heeft de curator inmiddels te kennen gegeven het pandrecht niet in te zullen roepen.

5.4 Separatistenpositie

Troohuis Beheer B.V. heeft van haar zekerheidsrechten gebruik gemaakt.

5.5 Boedelbijdrage

Niet van toepassing nu pandhouder zelf de executie/verkoop ter hand zal nemen.

5.6 t/m 5.7

Niet van toepassing.

5.8 Werkzaamheden

Tot afwikkeling komen met pandhouder(s).

(8)

6. Doorstart/voortzetten Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal onderzoeken of voldaan is aan de administratieverplichting ex artikel 3:15i BW.

7.2 Depot jaarrekeningen

Er heeft geen depot van jaarrekeningen plaatsgevonden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek hiernaar zal in de komende verslagperiode worden aangevangen.

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur heeft nog geen conclusies opgeleverd.

Voornoemd onderzoek zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

De curator zal in de komende verslagperiode onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen. Dit onderzoek zal in de komende periode worden voortge- zet.

(9)

7.7 Werkzaamheden

Voortzetten onderzoek naar boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Betaald ten behoeve van verkoop inventaris: € 354,38 (inclusief BTW).

8.2 Preferente vordering van de fiscus € 35.576,19

8.3 Preferente vordering van het UWV € -

8.4 Andere preferente crediteuren € -

8.5 Aantal concurrente crediteuren 20

8.6 Bedrag concurrente crediteuren € 338.916,03

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Onbekend

8.8 Werkzaamheden Inventariseren van crediteuren

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) Van Laere Hout B.V.

9.2 Aard procedure

Incasso van onbetaald gebleven vordering.

(10)

9.3 Stand procedure

Comparitie van partijen bepaald.

9.4 Werkzaamheden

De curator heeft de wederpartij inmiddels te kennen gegeven bij een eventuele oproep ex artikel 28 lid 1 Fw niet ter zitting te zullen verschijnen. Van Laere Hout B.V. heeft inmiddels haar vordering ter verificatie ingediend.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement In deze fase nog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal verder onderzoek doen naar eventuele zekerheidsgerechtigden, onder- zoek doen naar de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement, de oorzaak van het faillissement, de verkoop van de bedrijfsmiddelen in gang zetten, inventarise- ren van crediteuren en debiteuren en een aanvang maken met het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten. In de komende verslagperiode zal het onderzoek naar de gang van zaken voor faillissement worden voortgezet alsmede diverse rechtmatigheidsaspecten en verdere inventarisatie van crediteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 6 juni 2012 worden ingediend.

(11)

10.4 Werkzaamheden

Zie opsomming naar chronologie onder §10.2.

Utrecht, 7 maart 2012

J.V. Maduro, curator

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het dient ter algemene informatie van crediteuren en derden en geeft geen volledige weergave omtrent de toestand van de boedel. Het verslag is ter inzage in het Centraal Insolventieregister op www.rechtspraak.nl.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :