OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Download (0)

Full text

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 2

Datum : 23 november 2012

Gegevens persoon : De heer JELLE JAN WILLEM BASTIAAN h.o.d.n.

JWB HANDLING, en JOHANNA CATHARINA MAZEREEUW wonende en kantoorhoudende te Alkmaar

Faillissementsnummer : F 12/278 en 12/311 Datum uitspraak : 17 juli 2012

Curator: : Mr. A.M.H.J.L. Claus

Rechter-commissaris: : Mr. M.S. Lamboo

Verslagperiode : 8 augustus tot en met 23 november 2012 Bestede uren verslagperiode: 16 uren en 54 minuten

Bestede uren totaal : 30 uren en 42 minuten Saldo faillissementsrekening : € 7.624,72

ALGEMEEN

Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen.

Onderwerpen die in een eerder stadium als “niet van toepassing” werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

Curandus dreef een eenmanszaak onder de naam JWB Handling. Via deze eenmanszaak verrichtte curandus diverse koeriersdienstwerkzaamheden.

Daarnaast verrichtte curandus vanuit zijn woning diverse werkzaamheden, zoals het in stukwerk bestickeren van onder meer reclamepost.

Persoonlijke situatie

(2)

Curandus is per 1 juli 2012 fulltime in dienst getreden bij de onderneming waarvoor hij voorheen als zzp-er koeriersdiensten verrichtte.

Curanda ontvangt een WIA-uitkering.

Sinds 25 september 2012 zijn curandi toegelaten tot beschermingsbewind bij Speja Bewindvoering.

Op basis van de thans bekende gegevens is er afloscapaciteit. Afdracht vindt plaats via de civiel bewindvoerder.

1.7 Oorzaken faillissement

De uitgaven en inkomsten, waren door de wisselende inkomsten niet in evenwicht.

Daardoor zijn er schulden ontstaan.

Met betrekking tot de schulden merkt de curator nog het volgende op.

Univé heeft een vordering ad afgerond € 30.000,-- op curandus en zijn echtgenote ter zake van ontvangen PGB voor hun zoon. Univé stelt zich op het standpunt dat curandus en zijn echtgenote de PGB uitgaven niet gedaan hebben, althans niet kunnen verantwoorden. Curandus en zijn echtgenote zijn bij verstek veroordeeld het bedrag aan Univé terug te betalen. Tegen dit vonnis is geen verzet ingesteld.

Curandus en zijn echtgenote zijn van oordeel dat zij de ontvangen gelden op de juiste wijze hebben aangewend. Zij hebben zich inmiddels tot een advocaat gewend, om te bekijken of er eventuele mogelijkheden zijn deze kwestie met Univé kort te sluiten, middels een herzieningsverzoek.

Curandus en zijn echtgenote hebben zich gemeld bij de gemeente voor schuldhulpverlening. De gemeente heeft de schuldhulpverlening stopgezet, aangezien zij nieuwe schulden geconstateerd hadden, en van oordeel was dat hun juiste sanering niet kon plaatsvinden, indien curandus zijn eenmanszaak zou voortzetten.

Curandus zag derhalve geen ander mogelijkheid dan zijn faillissement aan te vragen.

In eerste instantie is niet het faillissement van curanda aangevraagd. De reden daarvoor is onbekend. Inmiddels is op 7 augustus 2012 ook het faillissement van curanda uitgesproken.

Curandi wensen toegelaten te worden tot de WSNP.

De curator heeft curandi er op gewezen dat een schuld welke niet te goeder trouw is, een belemmering vormt om toegelaten te worden tot de WSNP.

In dit kader wordt de onderbouwing afgewacht van de besteding van de PGB- gelden. De civiel bewindvoerder heeft aangegeven, hierover op korte termijn nadere definitieve informatie te kunnen verschaffen.

(3)

3. ACTIVA

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7. Boedelbijdrage

Curandi waren in bezit van een auto. Curandi verkeerden in de veronderstelling dat dit een financial lease-overeenkomst betrof. Dit bleek echter te gaan om een lening van Alphera Finance met een pandrecht. De auto is inmiddels met toestemming van de Rechter-Commissaris verkocht, waarbij een boedelvergoeding van 10%, ad

€ 570,-- overeengekomen is, welk bedrag inmiddels is ontvangen.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : € 8.148,17 (administratief)

Opbrengst : € 6.436,06

Boedelbijdrage: : n.v.t.

Werkzaamheden

De bekende debiteuren zijn aangeschreven, en de reacties zijn gecontroleerd. Alle openstaande debiteuren zijn geïnd. Enkele administratieve openstaande posten, bleken reeds voor datum faillissement voldaan te zijn.

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank

De Rabobank is aangeschreven. Gebleken is dat de Rabobank geen vordering heeft. Het surplus van het saldo is naar de faillissementsrekening overgemaakt.

5.2 Leasecontracten Zie punt 3.5.

5.3 Beschrijving zekerheden Pandrecht op auto. Zie 3.5.

(4)

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen

a. Salaris en verschotten : P.M.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 14.551,-- + P.M.

8.3 Preferente vordering UWV : P.M.

8.4 Andere preferente crediteuren : P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 19 + P.M.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 61.022,13

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Curandi hebben aangegeven toegelaten te willen worden tot de WSNP.

Een dergelijk verzoek zal op een later tijdstip beoordeeld worden.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

Zie punt 1.7.

9.2 Aard procedure Zie punt 1.7.

9.3 Stand procedure

Zie punt 1.7, het betreft een verstekvonnis.

werkzaamheden

Overleg met curandi, alsmede met hun advocaat.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

(5)

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden:

• Onderzoek claim Univé.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal omstreeks 6 mei 2013 worden ingediend.

Alkmaar, 23 november 2012 Mr. A.M.H.J.L. Claus, curator

(6)

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 26 november 2012

in het faillissement van:

faillissementsnummer F. 278/2012

datum uitspraak 17-7-2012

rechter-commissaris curator

betrekking hebbend op verslag nrs.

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen

kas -

bank 618,66 618,66

giro - - -

2. opbrengsten verkopen

opbrengsten verkopen -

kosten ivm verkoop - - - -

3. debiteuren

prae-faillissement debiteuren 6.436,06 6.436,06

boedeldebiteuren - - - -

4. overige baten

boedelbijdrage verkoop - 570,00 570,00

restitutie -

rente -

5. totaal - 7.624,72 7.624,72 -

B.

REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN /

BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal

Terug te

ontvangen BTW

salaris curator - - - - courtage/kosten veiling

verschotten - -

gas / water / electra - - - - verzekeringen - - - - fiscus - - -

UWV - - -

6. totaal - - - -

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A - 7.624,72 7.624,72 totaal B - - -

J.J.W. Bastiaan

Mr. M.S. Lamboo mr. A.M.H.J.L. Claus

Figure

Updating...

References

Related subjects :