OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 2

Datum : 16 januari 2014

Gegevens onderneming : Pal Interieur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres te (1822 BM) Alkmaar aan de Egelskoog 8.

Faillissementsnummer : C/14/13/359 F Datum uitspraak : 13 augustus 2013

Curator : Mr. A.M.H.J.L. Claus

Rechter-commissaris : Mr. M.C. Schenkeveld Activiteiten onderneming : Interieurbouw

Omzetgegevens : € 1.475.032,-- (2012) Personeel gemiddeld aantal : 12

Verslagperiode : 10 oktober 2013 tot en met 16 januari 2014 Saldo einde verslagperiode : € 333.972,95

Bestede uren verslagperiode : 47 uren en 30 minuten Bestede uren totaal : 132 uren en 36 minuten

ALGEMEEN

Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen.

Onderwerpen die in een eerder stadium als “niet van toepassing” werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 23 augustus 2010 opgericht. De heer J.T. van der Pal is de bestuurder van Pal Interieur B.V.

De vennootschap kent een drietal aandeelhouders, te weten: de heer Visser (14%), de heer Touwen (43%) en de heer Van der Pal (43%).

(2)

De vennootschap houdt zich bezig met interieurbouw en de vervaardiging van keukens.

1.4 Lopende procedures Zie 9.1.

1.5 Verzekeringen

Ten gevolge van non-betaling waren de verzekeringen ter zake van de diverse activa doorgehaald. De curator heeft een nieuwe verzekering afgesloten voor de activa van curanda. Bij verkoop van de activa, zie punt 3.2-3.4 van dit verslag, heeft de curator bedongen dat alle risico’s voor waardevermindering of schade van c.q. aan de activa voor risico van de koper komen. De curator heeft derhalve de verzekering thans opgezegd.

1.6 Huur

Bedrijfsruimte

De bedrijfsruimte aan de Egelskoog 8 te Alkmaar behoort in eigendom toe aan Tinguely Holding BV.

Er heeft overleg plaatsgevonden met de advocaat van de eigenaar van het pand in verband met de eventuele natrekking van diverse goederen, alsmede met de makelaar van de eigenaar van het pand in verband met eventuele verhuur c.q.

verkoop van het pand.

De huurovereenkomst is opgezegd. Komende verslagperiode zal het pand aan de verhuurder ter beschikking worden gesteld.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Niet van toepassing. Het bedrijfspand aan de Egelskoog 8 te Alkmaar wordt gehuurd van Tinguely Holding BV.

Bedrijfsmiddelen:

3.2 Beschrijving 3.3 Verkoopopbrengst 3.4 Boedelbijdrage

Auto’s € 4.218,00 N.v.t.

Machines € 309.000,00 N.v.t.

Voorraad € 5.000,00 N.v.t.

Naast de gebruikelijke kantoorinventaris (bureaus, computerapparatuur, telefoons, etc.) zijn diverse machines ten behoeve van de houtbewerking aangetroffen.

Deze inventaris was reeds vóór datum faillissement op verzoek van de ING Bank door BVA getaxeerd.

Een drietal auto’s stond op naam van de failliete vennootschap. Eén auto was ingevorderd door de Fiscus, een andere auto stond bij een garagehouder in verband met een aanzienlijke reparatie en een andere auto bevindt zich in defecte

(3)

staat in Frankrijk. De auto’s zijn eveneens door BVA getaxeerd, doch zonder visuele inspectie. De Fiscus heeft als gevolg van het faillissement de auto welke zij in beslag genomen had, vrijgegeven.

In verband met de verkoop van de activa zijn diverse opkopers aangeschreven.

Diverse opkopers hebben – na bezichtiging van de activa op de georganiseerde kijkdag – een bod uitgebracht. Het hoogste bod is na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris en de ING Bank geaccepteerd.

Inmiddels heeft de financiële afwikkeling met de ING Bank plaatsgevonden.

De boedel heeft afstand gedaan van de auto welke zich in Frankrijk bevindt.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij (aanvang) faillissement, waaronder correspondentie en overleg met de ING Bank in haar hoedanigheid van pandhouder. Tevens is er een kijkdag voor geïnteresseerden georganiseerd.

Voorts is er een activa-overeenkomst opgesteld, en heeft de (financiële) afwikkeling met de koper, en de ING Bank plaatsgevonden.

3.5 Bodemvoorrecht fiscus

De vordering van de Belastingdienst is op grond van artikel 21 lid 2 Inv. Wet 1990 bevoorrecht boven het stil pandrecht van ING op de inventaris. In verband daarmee zullen door de curator op grond van artikel 57 lid 3 FW de rechten namens de Belastingdienst worden uitgeoefend. Te zijner tijd zal worden vastgesteld of de vorderingen van de Belastingdienst uit het vrije boedelactief kunnen worden voldaan.

Voorraden/onderhanden werk

3.8 Beschrijving : Er is een geringe voorraad aangetroffen.

3.9 Verkoopopbrengst : € 5.000,-- 3.10 Boedelbijdrage : N.v.t.

Werkzaamheden:

Zie punt 3.2-3.4. van dit verslag.

Andere activa 3.11 Beschrijving Niet van toepassing.

3.12 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

(4)

Werkzaamheden:

Voorts heeft er overleg plaatsgevonden met de advocaat van de eigenaar van het pand in verband met de eventuele natrekking van diverse goederen, alsmede met de makelaar van de eigenaar van het pand in verband met eventuele verhuur c.q.

verkoop van het pand.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : € 208.092,36 (administratief)

4.2 Opbrengst : € 28.493,55

4.3 Boedelbijdrage : 10% van de geïncasseerde gelden.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij faillissement.

Daarnaast heeft er een bespreking met de heer Van der Pal plaatsgevonden, waarbij de debiteurenposities één voor één besproken zijn.

De eerstelijnsincasso is thans afgerond. De reacties zijn geïnventariseerd. Waar opportuun wordt thans nadere actie ondernomen.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank : € 212.270,11 5.2 Beschrijving zekerheden

ING heeft op 22 september 2010 middels een onderhandse geregistreerde pandakte ten behoeve van de door haar verstrekte kredieten een eerste pandrecht verkregen op:

• alle voorraden;

• alle inventaris (inclusief machines en transportmiddelen);

• alle ten tijde van de registratie van de pandakte bestaande rechten/vorderingen van de pandgever op derden.

Met betrekking tot de verpanding van inventaris geldt dat de fiscus op grond van haar bodemvoorrecht boven de stil pandhouder gaat. Zie daarover meer onder 3.5.

5.4 Separatistenpositie ING geldt als pandhouder.

(5)

5.5 Boedelbijdragen

Met betrekking tot de verkoop van aan ING verpande zaken en debiteuren is conform de separatistenregeling een boedelbijdrage van 10% overeengekomen.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn diverse leveranciers die zich hebben beroepen op een contractueel overeengekomen eigendomsvoorbehoud. Deze claims zijn onderzocht.

Er heeft een kijk- annex ophaaldag plaatsgevonden.

Voor zover er sprake was van een geldig eigendomsvoorbehoud zijn de betreffende activa aan de leveranciers geretourneerd.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen rechten tot reclame ingeroepen.

5.8 Retentierecht

Er zijn geen retentierechten ingeroepen.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij faillissement, waaronder diverse communicatie met ING, alsmede de diverse leveranciers c.q. crediteuren.

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

De administratie is (summierlijk) onderzocht.

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de administratie niet voldoet aan de eisen die de wet eraan stelt.

Nader - diepgaand - onderzoek naar de administratie vindt thans plaats.

7.2 Depot jaarrekeningen

2010: 24 januari 2012 2011: 7 januari 2013 2012: Niet gedeponeerd

Alle jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd. De jaarrekening van 2012 had normaliter vóór 31 januari 2014 moeten worden gedeponeerd.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

Niet van toepassing. Hiertoe bestaat geen verplichting.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen

De aandelen zijn door de aandeelhouders volgestort.

(6)

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurder : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 309.310,00 + p.m.

8.3 Preferente vordering UWV : € 58.014,77 8.4 Andere preferente crediteuren : € 1.914,40 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 44

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 432.562,93 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren er drie lopende procedures waarbij curanda als eiseres optrad. Het betroffen onderscheidenlijke procedures tegen:

- Piet Boon Studio B.V. bij de Rechtbank Noord-Holland, sector Kanton, locatie Zaandam;

- Piet Boon bij de Raad van Arbitrage voor de bouw;

- Budget Cuisine bij de Rechtbank Amsterdam.

9.2 Aard procedure

De procesdossiers zijn opgevraagd bij de advocaat van curanda, en bestudeerd.

De procedures zien alle drie op debiteurenvorderingen van curanda op de desbetreffende gedaagde partij.

(7)

9.3 Stand procedure

De curator heeft de Rechtbank Noord-Holland, sectie kanton, locatie Zaandam inmiddels – met toestemming van de Rechter-Commissaris – te kennen gegeven de procedure tussen curanda en Piet Boon Studio B.V. niet te willen voortzetten en zich te onttrekken aan de procedure. De betreffende procedure is doorgehaald.

De curator heeft – met goedkeuring van de Rechter-Commissaris en met medewerking van wederpartij – de procedure tussen curanda en Piet Boon in privé bij de Raad van Arbitrage voor de bouw ingetrokken.

De procedure tegen Budget Cuisine staat thans op de parkeerrol.

Werkzaamheden:

Inventarisatie procedures, correspondentie en overleg Raad van Arbitrage, advocaat wederpartij, alsmede Rechter-Commissaris en Rechtbank.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* afronden administratief onderzoek;

* verkoop activa en opleveren pand;

* incasso debiteuren;

* afwikkeling bank;

* onderzoek onbehoorlijk bestuur;

* onderzoek paulianeus handelen;

* afwikkeling procedure Budget Cuisine.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op 13 maart 2014 worden ingediend.

Alkmaar, 16 januari 2014 Mr. A.M.H.J.L. Claus, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :