OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

Nummer : 1

Datum : 18 december 2014

Gegevens onderneming : Bouw op Maat B.V., statutair gevestigd te Velsen,

vestigingsadres te (1972 TG) IJmuiden, gemeente

Velsen, aan de Vechtstraat 2 Z.

Faillissementsnummer : C/15/14/474 F Datum uitspraak : 18 november 2014

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. A.J. Wolfs Activiteiten onderneming : Aannemingsbedrijf

Omzetgegevens : € 208.900,72 (2014 tot en met datum faillissement) Personeel gemiddeld aantal : 1

Verslagperiode : 18 november 2014 tot en met 18 december 2014 Saldo einde verslagperiode : € 1.815,--

Bestede uren verslagperiode : 14 uren en 6 minuten Bestede uren totaal : 14 uren en 6 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is op 19 december 2013 opgericht en vervolgens op 23 december 2013 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is W. Groen Beheer B.V.

de holding van de heer W. Groen (hierna te noemen: “Groen”).

Tegenover de curator heeft Groen verklaard dat hij de vennootschap heeft opgericht op verzoek van zijn buurman, de heer R. Friedrichs (hierna te noemen:

“Friedrichs”).

Friedrichs zat eind 2013 werkloos thuis. Friedrichs zag goede kansen op de markt en wilde graag op therapeutische basis (onbezoldigd) aan de slag.

Omdat Friedrichs persoonlijk failliet was geweest, verkeerde Friedrichs in de veronderstelling dat hij geen B.V. mocht oprichten, bezitten en/of besturen.

(2)

Daarom heeft Groen de vennootschap opgericht en bestuurd.

Het doel van Groen en Friedrichs was om de vennootschap te zijner tijd – wanneer de vennootschap goed zou draaien – over te dragen aan Friedrichs. Friedrichs zou Bouw op Maat B.V. vanaf dat moment ook gaan besturen.

Gefailleerde heeft in de korte periode van bestaan ruim 10 opdrachten aangenomen.

1.2 Winst en verlies

In de aangeleverde (incomplete) administratie is een kolommenbalans aangetroffen waar een verlies in 2014 tot datum faillissement naar voren komt van € 44.809,59.

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze cijfers betrouwbaar zijn.

1.3 Balanstotaal

Uit de thans beschikbare administratie valt (nog) geen balanstotaal af te leiden.

Dit zal in een volgend verslag worden vermeld.

1.4 Lopende procedures

Volgens de bestuurder zijn er per datum van het faillissement geen procedures aanhangig.

1.5 Verzekeringen

De bestaande verzekeringen zullen vervallen vanwege niet betaling van de premie.

1.6 Huur

Het vestigingsadres in het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreft het woonadres van Groen.

Feitelijk hield gefailleerde kantoor op het adres van een andere vennootschap van Groen, te weten Autotaalglas Alkmaar (Zeglis 168, Alkmaar).

Blijkens de summiere administratie die thans aanwezig is, werd daar geen huur voor betaald.

Volgens Groen was er geen sprake van een opslag, nu alle bouwmaterialen bij de verschillende opdrachtgevers werd afgeleverd en opgeslagen.

Gereedschappen e.d. werden grotendeels in de Ford Transit van gefailleerde bewaard.

1.7 Oorzaken faillissement

Groen en Friedrichs stellen dat het faillissement van de vennootschap veroorzaakt wordt door de navolgende feiten en omstandigheden.

In de zomer van 2014 zijn er op een aantal grote projecten van gefailleerde problemen ontstaan.

Dit resulteerde in stagnering van de termijnbetalingen, waardoor gefailleerde haar leveranciers niet meer kon betalen.

Daarbij kwamen er geen nieuwe opdrachten binnen.

Groen heeft vervolgens met verschillende crediteuren (waaronder met aanvragers) regelingen proberen te treffen voor de afbetaling van de openstaande schulden.

Dit heeft echter niet tot het door gefailleerde gewenste resultaat geleid.

(3)

Een drietal leveranciers heeft daarop het faillissement aangevraagd.

Friedrichs heeft op 24 september 2014 IJmond Bouw en Advies B.V. opgericht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Volgens Friedrichs zijn er geen projecten overgegaan van gefailleerde naar IJmond Bouw en Advies B.V. en is er nog geen sprake van noemenswaardige omzet.

Dit zal nader worden uitgezocht.

Naar de oorzaken van het faillissement zal, mede in het kader van het administratieve onderzoek, nader onderzoek worden gedaan.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement: 1 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement: 1

2.3 Datum ontslagaanzegging: 3 december 2014

Bij schrijven van 3 december 2014 is de lopende arbeidsovereenkomst, met machtiging van de rechter-commissaris en de mededeling dat beroep bij de Rechtbank mogelijk is, opgezegd.

Eén en ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn.

Het UWV is van dit ontslag in kennis gesteld.

Werkzaamheden:

Onderzoek personeelsadministratie, aanzegging ontslag en contact met UWV aangaande intake.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen:

3.2 Beschrijving 3.3 Verkoopopbrengst 3.4 Boedelbijdrage

Auto € 1.500,-- excl. BTW n.v.t.

Gereedschap e.d. n.n.b. n.v.t.

Voorraad n.n.b. n.v.t.

Volgens de bestuurder is er behoudens een Ford Transit en een bescheiden hoeveelheid gereedschap geen activa aanwezig. Er zou geen voorraad zijn.

De Ford Transit (bouwjaar: 2006, kilometerstand: ruim 240.000 km) is voor

€ 1.500,-- excl. BTW verkocht aan een opkoper.

Voor het gereedschap zal nog een koper worden gezocht.

Werkzaamheden:

(4)

Gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden bij aanvang faillissement.

Onderhandelingen met geïnteresseerde partijen.

Afwikkeling verkoop gereedschap e.d.

3.5 Bodemvoorrecht fiscus

Er zijn geen bodemzaken in het faillissement aangetroffen.

Voorraden/onderhanden werk

3.8 Beschrijving : Er is geen voorraad en geen onderhanden

werk aangetroffen.

3.9 Verkoopopbrengst : n.v.t.

3.10 Boedelbijdrage : n.v.t.

Andere activa 3.11 Beschrijving Niet van toepassing.

3.12 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Zie onder 3.1 – 3.4.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : € 59.499,91 (administratief), inclusief een

bedrag van € 21.214,--, zijnde na datum

faillissement gefactureerd meerwerk.

4.2 Opbrengst : p.m.

4.3 Boedelbijdrage : niet van toepassing, debiteuren zijn niet

verpand.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoeks)werkzaamheden bij aanvang faillissement.

De diverse posten zijn met Groen en Friedrichs doorgesproken.

Van één ‘debiteur’ is de betaling kort voor datum faillissement ontvangen, hetgeen niet is bijgewerkt in de debiteurenadministratie.

Verschillende andere debiteuren kunnen de openstaande vordering ofwel verrekenen met een schuld van gefailleerde aan hen of houden een deel van het gefactureerde bedrag in vanwege gebreken in de werkzaamheden van gefailleerde.

(5)

De overige debiteuren zijn aangeschreven.

In één geval was sprake van meerwerk, dat voor datum faillissement nog niet was gefactureerd.

Dit is na datum faillissement alsnog gebeurd.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank : p.m.

5.2 Beschrijving zekerheden

De vennootschap hield rekeningen aan bij de ING Bank. De ING Bank heeft volgens de bestuurder geen zekerheden bedongen.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

Gezien het feit dat er geen voorraad is aangetroffen en de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rustte middels natrekking verloren zijn gegaan, is de verwachting dat er geen goederen aan de crediteuren met een eigendomsvoorbehoud kunnen worden uitgeleverd.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen rechten tot reclame ingeroepen.

5.8 Retentierecht

Er zijn geen retentierechten ingeroepen.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang faillissement, waaronder communicatie met diverse leveranciers c.q. crediteuren.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

Omdat de onderneming haar werkzaamheden feitelijk al had gestaakt, is voortzetting niet aan de orde.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

(6)

Doorstart:

6.3 Beschrijving

Een voortzetting ‘going concern’ is niet mogelijk.

Er was geen opdrachtenportefeuille die een doorstart interessant maakte.

Er heeft zich ook geen geïnteresseerde partij gemeld.

Werkzaamheden:

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen 2013: Niet gedeponeerd

De jaarrekening van 2013 had normaliter vóór 31 januari 2015 moeten worden gedeponeerd.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

Niet van toepassing. Hiertoe bestaat geen verplichting.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurder : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 13.204,00 + p.m.

8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : € 1.250,98 + p.m.

(7)

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 20

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 99.432,23 + p.m.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

Voor zover thans bekend, lopen er geen procedures.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

* afronden administratief onderzoek;

* onderzoek oorzaken faillissement;

* afwikkelen verkoop activa;

* incasso debiteuren;

* onderzoek onbehoorlijk bestuur;

* onderzoek paulianeus handelen.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op 18 maart 2015 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 18 december 2014 Mr. J. Veninga, voor Mr. A.G. Moeijes, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :