• No results found

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW"

Copied!
9
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW

ELFDE GECONSOLIDEERDE VERSLAG INZAKE

P.J. RENS HOLDING B.V.,

KAKTUS FILM- EN THEATER B.V.,

(2)

Kaktus Multimedia Ring B.V. was gevestigd aan het adres Oscar Romerolaan 8 te (1216 TK) Hilversum. De overige vennootschappen waren laatstelijk gevestigd aan het adres Koningsstraat 8 te (1213 AX) Hilversum.

Uitgesproken op : P.J. Rens: op verzoek van Coöperatieve Rabobank IJmond-Noord U.A.

P.J. Rens Holding: op verzoek van Coöperatieve Rabobank IJmond-Noord U.A.

Kaktus Jobs: op verzoek van XS 2 Europe B.V.

Kaktus Film- en Theater: op eigen aangifte Kaktus Uitgeverij: op eigen aangifte Kaktus Participaties: op eigen aangifte

Kaktus Formats, Development & Consultancy: op verzoek van de heren T.J.M. Post en A.A.J. van der Pas

Kaktus Multimedia Ring: op eigen aangifte Kaktus Xtra: op eigen aangifte

Curator : : mr. S.I.P. Schouten, AMS Advocaten N.V.

Postbus 69111, 1060 CD, Amsterdam telefoon: 020-3080315, telefax: 020-3080325 e-mail: schouten@amsadvocaten.nl

Rechter-commissaris : mr. I.M. Bilderbeek

Datum verslag : 27 augustus 2014

naam (rechts)persoon Petrus Jan Rens (opgeheven)

zetel Amsterdam

kvk-nummer -

faill. nr 09.396

datum 19-05-2009

P.J. Rens Holding B.V. Amsterdam 34264958 09.397 19-05-2009

Kaktus Jobs B.V. (opgeheven) Hilversum 11069426 09.235 31-03-2009

Kaktus Film- en Theater B.V. Amsterdam 33183128 09.436 08-06-2009

Kaktus Uitgeverij B.V. (opgeheven) Amsterdam 34119262 09.437 08-06-2009 Kaktus Participaties B.V. (opgeheven) Amsterdam 34267744 09.438 08-06-2009

Kaktus Formats, Development & Consultancy B.V.

(opgeheven)

Amsterdam 32125649 09.098 10-02-2009

Kaktus Multimedia Ring B.V. (opgeheven) Hilversum 10030443 08.530 04-11-2008

Kaktus Xtra B.V. (opgeheven) Hilversum 34286608 09.613 04-08-2009

(3)

Activiteiten onderneming : 1. P.J. Rens Holding : houdstervennootschap 2. Kaktus Jobs : detacheringbureau 3. Kaktus Film- en Theater : theaterbedrijf 4. Kaktus Uitgeverij : uitgeverij

5. Kaktus Participaties : houdstervennootschap 6. Kaktus Formats : personeelsvennootschap 7. Kaktus Multimedia Ring : multimediatoepassingen 8. Kaktus Xtra : café-restaurant

Omzetgegevens over 2008 : 1. P.J. Rens Holding 2. Kaktus Jobs

3. Kaktus Film- en Theater

4. Kaktus Uitgeverij : onbekend 5. Kaktus Participaties

6. Kaktus Formats : onbekend 7. Kaktus Multimedia Ring : onbekend 8. Katus Xtra : onbekend

Personeel gemiddeld aantal : 1. P.J. Rens Holding : 3

2. Kaktus Jobs : 5

3. Kaktus Film- en Theater : 0 4. Kaktus Uitgeverij : 0 5. Kaktus Participaties : 0 6. Kaktus Formats : 6 7. Kaktus Multimedia Ring : 9

8. Kaktus Xtra : 1

Bestede uren in verslagperiode : in periode totaal

1. P.J. Rens Holding : 6,36 481,36

3. Kaktus Film- en Theater : 2,06 20,26

(4)

Saldo faillissementsrekening :

1. P.J. Rens Holding 95.002,76

3. Kaktus Film- en Theater : 188,86

ALGEMENE INLEIDING

Dit openbare verslag geldt als een geconsolideerd verslag. De verslaglegging is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling 2009. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een authentieke handtekening van de curator.

Mr. K.D. van Ringen is bij beschikking van 4 januari 2012 in dit faillissement als rechter-commissaris vervangen door mr. I.M. Bilderbeek.

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie, organisatie en activiteiten

Voor informatie over de directie, organisatie en activiteiten van de diverse ondernemingen wordt verwezen naar de voorgaande verslagen. Voor de helderheid wordt hieronder nogmaals een organigram weergegeven van de Kaktus Groep:

(5)

Zoals vermeld in de voorgaande verslagen werden de aandelen die werden gehouden in de met een stippellijn verbonden vennootschappen vóór datum faillissement op respectievelijk 23 januari 2009 en 20 april 2009 overgedragen aan derden. De aandelen die door kaktus Multimedia Ring B.V. werden gehouden in Tam Tam Media B.V. zijn inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan een derde.

1.2 - 1.7

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

2. PERSONEEL

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

3. ACTIVA

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

4. DEBITEUREN

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

Kaktus Film- en Theater

Failliet

DSP Holding

Kaktus Formats

Failliet

Kaktus Participaties

Failliet

Kaktus Uitgeverij

Failliet P.J. Rens Holding

Failliet

DSP Services DSP

Security

Kaktus Multimedia

Ring Failliet CphN

Holding

Kaktus Jobs

Failliet Kaktus

Xtra 51%

Tam Tam Media 50%

(6)

5. BANK / ZEKERHEDEN

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

6. DOORSTART / VOORTZETTEN

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Vennootschap Oprichting Gedeponeerd conform art. 2:394 BW P.J. Rens Holding 19-01-2007 Nee, geen deponeringen

Kaktus Film- en Theater 05-11-1964 Nee, na 2005 geen deponeringen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

7.6 Paulianeus handelen

Er wordt verwezen naar de voorgaande openbare verslagen.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator & kosten 1. P.J. Rens Holding : PM

3. Kaktus Film- en Theater : PM

(7)

Overige boedelvorderingen

1. P.J. Rens Holding ,-

3. Kaktus Film- en Theater : geen

8.2 Preferente vordering van de fiscus

1. P.J. Rens Holding ,-

3. Kaktus Film- en Theater 895,-

,-

8.3 Preferente vordering van het UWV 1. P.J. Rens Holding

3. Kaktus Film- en Theater : geen

8.4 Andere preferente crediteuren 1. P.J. Rens Holding : geen

3. Kaktus Film- en Theater : geen

(8)

8.5 Aantal concurrente crediteuren 1. P.J. Rens Holding : 30

3. Kaktus Film- en Theater : 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

1. P.J. Rens Holding -

3. Kaktus Film- en Theater

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 1. P.J. Rens Holding: Nog niet bekend.

3. Kaktus Film- en Theater: nog niet bekend.

9. PROCEDURES

9.1 Wederpartij(en)

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

9.2 Aard procedure

Er wordt verwezen naar de voorgaande verslagen.

9.3 Stand procedure

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator met de debiteur tegen wie door de curator een procedure aanhangig was gemaakt afgesproken dat de nog openstaande vordering zou worden

(9)

afgewikkeld door een betaling -. Dit bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening, waarmee deze incassoprocedure thans definitief is afgewikkeld.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissementen

In deze faillissementen speelt thans alleennog de kwestie van de IE-rechten waarover Kaktus Film- en Theater beschikt. De curator is bezig met de mogelijke verkoop van deze rechten.

10.2 Plan van aanpak

Zie hierboven onder 10.1.

10.3 Indiening volgend verslag Over zes maanden.

Amsterdam, 27 augustus 2014

S.I.P. Schouten, curator

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Rens Holding voor vereenvoudigde afwikkeling voor te dragen en het faillissement van Kaktus Film- en Theater bij gebrek aan baten te doen opheffen.. 10.3 Indiening volgend verslag

Het onderzoek naar de deugdelijkheid van de boekhouding, onbehoorlijk bestuur, paulianeuze rechtshandelingen en de ziens- wijze van de accountant zal in de komende

Het onderzoek naar de gang van zaken voor faillietverklaring is reeds aange- vangen en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.. Voornoemd onderzoek zal in de

Het onderzoek naar de gang van zaken voor faillietverklaring en naar de verder oorzaken van het faillissement is reeds aangevangen en zal in de komende verslagperiode worden

Ten aanzien van de kantoorinventaris gaat het bodemvoorrecht van de fiscus boven het stil pandrecht van Rabobank. Dit geldt niet voor de bedrijfsautoʼs omdat deze, gelet op de

Het onderzoek naar de gang van zaken voor faillietverklaring en naar de verder oorzaken van het faillissement is reeds aangevangen en zal in de komende verslagperiode worden

Tot afwikkeling komen met eventuele zekerheidsgerechtigden, onderzoek doen naar de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement en de oorzaak van het faillissement, de

Vanwege de sterke onderlinge verwevenheid van de gefailleerde vennootschappen, waardoor het praktisch niet mogelijk is de werkzaamheden van de curator per vennootschap toe