• No results found

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)"

Copied!
7
0
0

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

Nummer: 2 Datum: 26 september 2012

_____________________________________________________________________________________

Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid Werner Edgar B.V., gevestigd te Utrecht

KvK 30246519

_________________________________________________________________

Faillissementsnummer : F12/316 (rechtbank Utrecht)

Datum uitspraak : 22 mei 2012

Curator : mr. J.V. Maduro

Rechter-commissaris : mr. E.W.A. Vonk

Activiteiten onderneming : Holding activiteiten, ontwikkelen van software, fotografie.

Omzetgegevens : 2009: € 75.000

2010: €105.000 2011: € 50.000 Personeel gemiddeld aantal : 1

Saldo einde verslagperiode : Nihil

Verslagperiode : 22 juni 2012 t/m 24 september 2012 Bestede uren in verslagperiode : 18 uur en 48 minuten

Bestede uren totaal : 37 uur en 24 minuten

(2)

Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie / Activiteiten onderneming

Curanda is op 18 september 2008 door de heer W.E. van Alphen opgericht onder de naam “W.E. van Alphen Holding B.V.”. Op 5 augustus 2011 is de naam gewijzigd in Werner Edgar B.V. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000,- waarvan

€ 18.000,- geplaatst. De aandelen in het kapitaal van curanda worden gehouden door op- richter, die tevens enig bestuurder is sinds oprichting.

Bij de oprichting van curanda is het aandeel van de heer W.E. van Alphen in de tot op dat moment gedreven onderneming V.O.F. Morose media, bij wijze van storting in natura, ingebracht. Bij de oprichting van Morose Media B.V. (welke oprichting eveneens op 18 september 2008 plaatsvond) heeft curanda, bij wijze van storting in natura, haar aandeel in de onderneming V.O.F. Morose media ingebracht.

De statutaire doelomschrijving omvat – samengevat – het:

- oprichten, verwerven, deelnemen en directie voeren in of over andere ondernemingen cq het voeren van holding activiteiten, in de ruimste zin van het woord;

- het geven van consultancy en/of management adviezen en/of uitvoeren van mana- gementopdrachten, in de ruimste zin van het woord;

- de verzorging (ex)werknemers bij ouderdom en of invaliditeit, mede omvattende het afsluiten of verzorgen van pensioen-, lijfrente- of levensverzekeringen, in de ruimste zin van het woord.

Tot september 2011 is curanda mede-aandeelhouder geweest van (de werkmaatschappij) Morose Media B.V., welke vennootschap zich, tot aan dat moment, bezig hield met het ontwikkelen van (een) mobiele internetapplicatie(s) (zogenaamde “app”).

1.2 Winst en verlies / Omzetgegevens / Balanstotaal

1.3 De cijfers aangaande 2011 volgen uit de administratie van curanda.

(3)

2008 2009 2010 2011

Omzet onbekend € 75.000 € 105.000 € 50.000

Winst/Verlies onbekend -€ 11.506 -€ 1.971 -€ 4.400 Balanstotaal € 64.813 € 78.294 € 70.878 onbekend

1.4 Lopende procedures Zie hoofdstuk 9.

1.5 Verzekeringen

Niet van toepassing / reeds beëindigd.

1.6 Huur

Niet van toepassing.

1.7 Oorzaak faillissement

(F1) Bij eigen aangifte van 14 mei 2012 is curanda failliet verklaard. Met de bestuurder is gesproken over de feiten, omstandigheden en (mogelijke) oorzaken die tot het doen van eigen aangifte hebben geleid. Kort gezegd, stelt de bestuurder dat de oorzaak van het faillissement gelegen zou zijn in het feit dat de door haar dochtervennootschap ontwikkel- de mobiele internetapplicatie (“app”) technologisch zou zijn ingehaald door de markt en zij geen ander product ter vervanging van deze app op de markt heeft weten te brengen.

Hierdoor vielen de inkomsten van de dochtervennootschap en van curanda weg. In de komende verslagperiode zal verder onderzoek plaatsvinden naar de oorzaak van het fail- lissement. De bevindingen ter zake zijn inmiddels aan de bestuurder voorgehouden.

De curator is in afwachting op diens reactie.

2. Personeel

Niet van toepassing.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken, bedrijfsmiddelen, voorraden/onderhanden werk

(4)

Andere activa

3.15 Beschrijving

Domeinnaam “werneredgar.nl”

3.16 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.17 Werkzaamheden

(F1) Streven naar verkoop en overdracht van de rechten met betrekking tot de domein- naam. Een onderzoek is aangevangen naar de goederen die ten behoeve van de onder deze domeinnaam actieve website en de daarbij horende activiteiten, in de boedel van curanda vallen en voor liquidatie vatbaar zijn.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

(F1) Nog nader te bepalen.

Circa € 60.993,-.

4.2 Opbrengst

Nog niet van toepassing

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

(F1) Curanda heeft een vordering haar bestuurder uit hoofde van een rekening-courant.

De precieze omvang hiervan zal in de komende periode worden onderzocht en geïncas- seerd. Op grond van de beschikbare administratie beloopt deze vordering een be- drag van circa € 60.993,-. De bestuurder is ter zake inmiddels aangeschreven.

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

(5)

(F1) Tot op heden heeft enkel Rabobank Utrecht e.o. een vordering ingediend ten bedra- ge van € 11.535,05. De curator is nog in afwachting van de reactie van enkele banken.

Curanda had op datum faillissement uitsluitend een rechtsverhouding met Rabo- bank Utrecht e.o.

5.2 t/ m 5.8

Niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden

Verder onderzoek naar posities banken.

6. Doorstart / voortzetten onderneming Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

(F1) Op het eerste gezicht lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan. Naar de deugdelijk- heid hiervan zal in de komende verslagperiode onderzoek worden gedaan. De ter be- schikking gestelde administratie is nog incompleet. De bestuurder heeft afgifte van ontbrekende stukken toegezegd.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn telkens tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

(F1) Op curanda rustte geen wettelijke verplichting terzake. Evenwel zal de komende pe- riode onderzoek worden gedaan naar het standpunt van de accountant. Hier zal in de komende periode uitvoering aan worden gegeven.

7.4 Stortingsverpl. aandelen

(F1) Volgens de akte van oprichting heeft volstorting plaatsgevonden door middel van in-

(6)

Zie ter zake verder § 1.1.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

(F1) Onderzoek hiernaar zal in de komende verslagperiode plaatsvinden. Het onderzoek hiernaar loopt en de eerste bevindingen zijn inmiddels aan de bestuurder voorge- houden.

7.6 Paulianeus handelen

Onderzoek hiernaar zal in de komende verslagperiode plaatsvinden.

7.7 Werkzaamheden

(F1) In de komende verslagperiode zal verder onderzoek plaatsvinden met betrekking tot de deugdelijkheid van de boekhouding, onbehoorlijk bestuur, paulianeuze rechtshande- lingen en volstorting van de aandelen. Het onderzoek naar de deugdelijkheid van de boekhouding, onbehoorlijk bestuur, paulianeuze rechtshandelingen en de ziens- wijze van de accountant zal in de komende periode worden voortgezet. Naar aan- leiding van de eerste bevindingen die inmiddels aan de bestuurder zijn voorge- houden, is de curator thans in afwachting op een inhoudelijke reactie van de be- stuurder op grond waarvan eventuele nadere actie zal worden bepaald .

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen : niet van toepassing

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 45.981,00

8.3 Pref. vord. van het UWV : nog niet bekend

8.4 Andere pref. crediteuren : nog niet bekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 46.981,55

(7)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden : verdere inventarisatie van de crediteuren

9. Procedures

Niet van toepassing.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Vooralsnog onbekend.

10.2 Plan van aanpak

(F1) onderzoek deugdelijkheid boekhouding, onbehoorlijk bestuur, paulianeuze rechts- handelingen en volstorting van de aandelen. Verkoop activa, incasso rekening- courantvordering bestuurder, afronden van het onderzoek naar de diverse recht- matigheidsaspecten waaronder de oorzaak van het faillissement en eventuele bestuurdersaansprakelijk.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 26 december worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Zie de onder §10.2 naar chronologie vermelde werkzaamheden.

Utrecht, 26 september 2012

mr. J.V. Maduro curator*

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Niet alleen de bestuurder, maar ook de betrokken vennootschappen en daaraan verbonden natuurlijke personen zijn aansprakelijk gesteld op grond van paulianeus althans

60 lid Fw onder de retentor heeft opgeëist én heeft verkocht, stelt de curator zich met betrekking tot het pandrecht op de voorraad op het standpunt dat de Rabobank dient mee te

Een probleem daarbij was dat Moderna niet erg geïnteresseerd was in de machines, omdat deze deels oud en uit milieuoogpunt niet wenselijk zijn. Daarnaast was er vrees dat wanneer

De activa zijn verkocht aan een investeerder die samen met de heer Teerlink en enkele personeelsleden de onderneming heeft voortgezet.. 6.4

Nadat door de verhuurder een bankgarantie was ingeroepen, heeft de bank het krediet opgezegd en zag de bestuurder geen andere mogelijkheid dan het faillissement aan te vragen..

(onder meer) veroordeeld om het gehuurde aan de Breelaan 9-11 te Bergen (NH) met al degenen en al hetgeen dat zich daarin of daarop vanwege Wonders Bergen bevinden

Volgens opgave gedaan bij de oprichting in 1975, zodat nader onderzoek ter zake, gelet op de termijn van verjaring, niet relevant is voor de boedel. 7.5

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de mogelijke aanwezigheid van andere activa. 4.2 Opbrengst

Univé stelt zich op het standpunt dat curandus en zijn echtgenote de PGB uitgaven niet gedaan hebben, althans niet kunnen verantwoorden.. Curandus en zijn echtgenote

Een verzoek hiertoe zal worden ingediend wanneer uit het boekenonderzoek blijkt dat er geen sprake is van verwijtbaar handelen ten aanzien van het ontstaan van de

Volgens de bestuurder zijn er per datum van het faillissement geen procedures aanhangig.. 1.5

Er heeft overleg plaatsgevonden met de advocaat van de eigenaar van het pand in verband met de eventuele natrekking van diverse goederen, alsmede met de makelaar van de

Zoals vermeld in de voorgaande verslagen werden de aandelen die werden gehouden in de met een stippellijn verbonden vennootschappen vóór datum faillissement op respectievelijk

Zoals vermeld in de voorgaande verslagen werden de aandelen die werden gehouden in de met een stippellijn verbonden vennootschappen vóór datum faillissement op respectievelijk

De diverse faillissementen kunnen naar verwachting worden opgeheven nadat de procedure en de in dat kader besproken schikking (zie hoofdstuk 9) is afgewikkeld en nadat duidelijk

Rens Holding voor vereenvoudigde afwikkeling voor te dragen en het faillissement van Kaktus Film- en Theater bij gebrek aan baten te doen opheffen.. 10.3 Indiening volgend verslag

Het onderzoek naar de gang van zaken voor faillietverklaring is reeds aange- vangen en zal in de komende verslagperiode worden voortgezet.. Voornoemd onderzoek zal in de

Het onderzoek naar de gang van zaken voor faillietverklaring en naar de verder oorzaken van het faillissement is reeds aangevangen en zal in de komende verslagperiode worden

Ten aanzien van de kantoorinventaris gaat het bodemvoorrecht van de fiscus boven het stil pandrecht van Rabobank. Dit geldt niet voor de bedrijfsautoʼs omdat deze, gelet op de

Het onderzoek naar de gang van zaken voor faillietverklaring en naar de verder oorzaken van het faillissement is reeds aangevangen en zal in de komende verslagperiode worden

Tot afwikkeling komen met eventuele zekerheidsgerechtigden, onderzoek doen naar de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement en de oorzaak van het faillissement, de

Vanwege de sterke onderlinge verwevenheid van de gefailleerde vennootschappen, waardoor het praktisch niet mogelijk is de werkzaamheden van de curator per vennootschap toe

Vanwege de sterke onderlinge verwevenheid van de gefailleerde vennootschappen, waardoor het praktisch niet mogelijk is de werkzaamheden van de curator per vennootschap toe