OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW

10  Download (0)

Full text

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW

Faillissementsverslagnummer: 3333 d.d. 23 januari 2009

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gegevens onderneming : LasschLasschLasschLassche Beheer B.Ve Beheer B.Ve Beheer B.V,,,, gevestigd te Emmeloord e Beheer B.V Faillissementsnummer : 08/70 F

Datum uitspraak : 5 maart 2008

Gegevens onderneming : De Albatros B.V,De Albatros B.V,De Albatros B.V,De Albatros B.V, gevestigd te Emmeloord Faillissementsnummer : 08/73 F

Datum uitspraak : 5 maart 2008

Gegevens onderneming : Lassche onroerend goed B.V.,Lassche onroerend goed B.V.,Lassche onroerend goed B.V.,Lassche onroerend goed B.V., gevestigd te Emmeloord

Faillissementsnummer : 08/74 F Datum uitspraak : 5 maart 2008

Gegevens onderneming : H.E.M. H.E.M. H.E.M. H.E.M. Emmeloord Emmeloord Emmeloord Emmeloord B.V.,B.V.,B.V.,B.V., gevestigd te Emmeloord

Faillissementsnummer : 08/72 F Datum uitspraak : 5 maart 2008

Gegevens onderneming : Algro B.V.Algro B.V.Algro B.V.Algro B.V., , , , gevestigd te Emmeloord Faililssementsnummer : 08/71 F

Datum uitspraak : 5 maart 2008

Gegevens onderneming : Albert Lassche Speelautomaten BAlbert Lassche Speelautomaten BAlbert Lassche Speelautomaten BAlbert Lassche Speelautomaten B....VVVV.,.,.,., gevestigd te Emmeloord

Faillissementsnummer : 08/75 F Datum uitspraak : 5 maart 2008

Curator : mr. F.W. Aartsen

Rechter-commissaris : mr. A.M. Koene

Geconsolideerde omzet : € 112.908,--

Personeel, gemiddeld aantal : 1

(2)

Verslagperiode : 25 september 2008 tot en met 23 januari

2009

Bestede uren in verslagperiode : 19 uur en 25 minuten

Bestede uren totaal : 112 uur en 25 minuten

______________________________________________________________________________

IIIInleidingnleidingnleidingnleiding

In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel en zijn verrichtingen vanaf de datum waarop de faillissementen zijn uitgesproken van de op het voorblad genoemde gefailleerde vennootschappen, die hierna als volgt verkort worden aangeduid:

Lassche Beheer B.V. : Lassche Beheer H.E.M. Emmeloord B.V. : H.E.M.

De Albatros B.V. : De Albatros

Lassche onroerend goed B.V. : Lassche OG Albert Lassche Speelautomaten B.V. : ALS

Algro B.V. : Algro

De vennootschappen zullen hierna in het voorkomende geval gezamenlijk verkort worden aangeduid met “de Groep”.

Met nadruk zij erop gewezen dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie nog onderwerp is van nader onderzoek. Dat brengt met zich mee dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat gegevens moeten worden aangepast.

Vanwege de sterke onderlinge verwevenheid van de gefailleerde vennootschappen, waardoor het praktisch niet mogelijk is de werkzaamheden van de curator per vennootschap toe te rekenen, is met de rechter-commissaris afgesproken dat de werkzaamheden van de curator in verband met het beheer en het vereffenen van de failliete boedels door hem als één geheel zullen worden geadministreerd en ten laste zullen worden gebracht van het totale, geconsolideerde actief.

De curator zal telkens vanwege de hierboven genoemde verwevenheid van de faillissementen in één verslag rapporteren, waarbij zonodig onderscheid wordt gemaakt naar de verschillende gefailleerde vennootschappen.

(3)

In de verslagperiode heeft de curator zich met name beziggehouden met de problemen rondom de koopovereenkomst van de onroerende zaken aan de Techniekweg te Emmeloord, welke problemen zijn ontstaan nadat de daarop aanwezige opstallen door brand zijn verwoest.

1.

1.

1.

1. InventarisatieInventarisatieInventarisatieInventarisatie

1.1 Directie en organisatie Zie eerste verslag.

1.2 Activiteiten en onderneming Zie eerste verslag.

1.3 Winst en verlies Zie eerste verslag.

1.4 Balanstotaal

2005 2006 2007

Lassche Beheer € 950.839,-- € 1.313.160,-- € 1.418.850,-- De Albatros € 382.512,-- € 265.163,-- € 265.298,-- H.E.M. € 518.273,-- € 371.703,-- € 367.076,-- Lassche OG € 225.663,-- € 199.801,-- € 200.650,-- ALS € 588.925,-- € 369.732,-- € 337.008,--

Algro onbekend onbekend onbekend

1.5 Lopende procedures

De curator vordert van de koper van de onroerende zaken aan de Techniekweg 5b en 7 te Emmeloord de nakoming van de koopovereenkomst. Daartoe is inmiddels een procedure aanhangig bij de rechtbank Zutphen, in welke procedure de koper van de onroerende zaken een incidentele voorlopige voorzieningtot opheffing van de door de curator opgelegde beslagen heeft gevorderd. De procedure staat thans op de rol voor vonnis in dit incident.

1.6 Verzekeringen

De curator onderhoudt contacten met Interpolis, bij wie de curator de onroerende zaken tegen onder meer brand had verzekerd. Tot dusverre stelt Interpolis zich op het standpunt dat geen recht op een uitkering bestaat omdat het risico van de onroerende zaken ter gelegenheid van de koopovereenkomst is overgegaan op de koper daarvan.

(4)

1.7 Huur

Zie tweede verslag.

1.8 Oorzaak faillissement

De curator heeft het oorzakenonderzoek nog niet afgerond.

2.

2.

2.

2. PersoneelPersoneelPersoneelPersoneel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement Zie eerste verslag.

2.2 Aantal in jaar vóór faillissement Zie eerste verslag.

2.3 Datum ontslagaanzegging Zie eerste verslag.

3.

3.

3.

3. ActivaActivaActivaActiva

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving Zie eerste verslag.

3.2 Verkoopopbrengst

De koopprijs bedraagt € 150.000,--. De curator vordert in rechte de nakoming van de koopovereenkomst (zie 1.5).

Zie overigens voor de verkoopopbrengst van de onroerende zaken het tweede verslag.

3.3 Hoogte hypotheek Zie eerste verslag.

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving Zie eerste verslag.

3.6 Verkoopopbrengst

(5)

3.7 Boedelbijdrage Zie eerste verslag.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving

Niet van toepassing.

3.10 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Andere activa

3.12 Beschrijving andere activa Zie tweede verslag.

3.13 Verkoopopbrengst Zie tweede verslag.

3.14 Boedelrekening

Er zijn boedelrekeningen op naam van de gefailleerde vennootschappen geopend bij Fortis Bank N.V. Op dit moment hebben bij- en afschrijvingen plaatsgevonden ten laste van de boedelrekening van Lassche Beheer. Het saldo van die rekening bedraagt thans € 3.484,33.

De dagafschriften van de boedelrekening van Lassche Beheer over de verslagperiode worden als bijlage 1bijlage 1bijlage 1 bij dit verslag gevoegd. bijlage 1

Voorts is als Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2Bijlage 2 een tussentijds financieel verslag bij dit verslag gevoegd.

4.

4.

4.

4. DebitDebitDebitDebiteureneureneuren euren

4.1 Omvang debiteuren

De debiteurenportefeuille is weinig inzichtelijk. Debiteuren zijn onvindbaar of failliet. De curator zet zijn onderzoek naar de omvang van de debiteurenportefeuille voort.

(6)

4.2 Opbrengst

Zie eerste verslag.

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

5.

5.

5.

5. Bank / ZekerhedenBank / ZekerhedenBank / ZekerhedenBank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en) Zie eerste verslag.

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden Zie eerste verslag.

5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdrage Zie hiervoor.

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.

6.

6.

6.

6. Doorstart / VoortzettenDoorstart / VoortzettenDoorstart / VoortzettenDoorstart / Voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie/ zekerheden

De curator heeft de zaken afgewikkeld. Van voortzetting van het bedrijf in de gewone betekenis is geen sprake

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

(7)

Doorstart

6.3 Beschrijving

Niet van toepassing.

6.4 Verantwoording Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst

Niet van toepassing.

6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

7.

7.

7.

7. RechtmatigheidRechtmatigheidRechtmatigheidRechtmatigheid

7.1 Paulianeuze transacties

Voor faillietverklaring hebben de gefailleerde vennootschappen zogenaamde saldo compensatie overeenkomsten gesloten, waarvan de curator zich op de vernietigbaarheid beroepen. Als gevolg van deze vernietiging is er een vordering van de gefailleerde vennootschappen ontstaan op wijlen de heer Lassche senior, die de curator bij de vereffenaar van diens nalatenschap, mr. Quint te Zwolle, heeft ingediend. De curator onderhoudt contacten met mr. Quint over één en ander.

7.2 Maatregelen Nog in onderzoek.

7.3 Boekhoudplicht

De curator heeft de boekhouding nog in onderzoek.

7.4 Depot jaarrekeningen

Zie eerste verslag. De curator heeft nog niet met de directie van de gefailleerde vennootschappen gesproken over de consequenties van de te late deponering van de jaarrekeningen. De reden hiervan is gelegen in het feit dat die directie dezelfde is als de directie van de koper van de onroerende zaken, waarmee de curator momenteel in een procedure is verwikkeld. De curator beoordeelt het opportuun om eerstens de koop/verkoop van de onroerende zaken af te wikkelen.

7.5 Goedkeurende verklaring accountant Neen, niet vereist.

(8)

7.6 Stortingsverplichting aandelen

Aan de stortingsverplichting op aandelen is voldaan.

7.7 Onbehoorlijk bestuur

Zie hiervoor onder 7.4 en het eerste verslag onder 7.4. Overigens heeft de curator zijn onderzoek naar onbehoorlijk bestuur nog niet afgerond.

7.8 Maatregelen Nog in onderzoek.

8.

8.

8.

8. CrediteurenCrediteurenCrediteurenCrediteuren

8.1 Aantal concurrente crediteuren

Tot dusverre hebben zich 26 concurrente crediteuren bij de curator gemeld.

De curator heeft alle hem bekende crediteuren van de gefailleerde vennootschappen aangeschreven met het verzoek hun vordering op de onderscheidenlijke gefailleerde vennootschappen schriftelijk bij hem aan te melden. Crediteuren kunnen overeenkomstig dit schrijven hun vordering aanmelden door het zenden van een schriftelijk bericht per gewone post aan het volgende adres:

Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten

t.a.v. mr. F.W. Aartsen (faillissementen Lassche c.s.) Postbus 114

3840 AC HARDERWIJK

Bij de aanmelding dienen zoveel mogelijk bewijsstukken te worden gevoegd. De curator zal de ontvangst van de vordering na verloop van tijd bevestigen, maar kan overigens omtrent de juistheid en volledigheid van de vordering dan wel het tijdstip van een eventuele uitkering geen nadere mededelingen doen. De rechter-commissaris heeft nog geen uiterste datum bepaald voor de indiening van de vorderingen. Als dit gebeurt, zal de curator de hem bekende schuldeisers daarvan op de hoogte stellen.

8.2 Bedrag concurrente vorderingen

Tot een bedrag van € 169.876,30 hebben zich concurrente crediteuren bij de curator gemeld. Als bijlage bijlage bijlage bijlage 3333 aan dit verslag worden gehecht per gefailleerde vennootschap lijsten van tot dusverre aangemelde crediteuren.

8.3 Preferente vorderingen van de fiscus

Tot dusverre heeft de fiscus een bedrag van € 342.835,19 aan preferente vorderingen bij de curator aangemeld.

(9)

8.4 Preferente vordering van UWV Nog niet bekend.

8.5 Overige preferente vorderingen Nog niet bekend.

8.6 Boedelvorderingen

Eventuele lopende operationele kosten zullen als boedelvordering worden aangemerkt. Daarnaast zijn als boedelvordering te verwachten de vordering van het UWV vanwege de overname van de loonbetalingsverplichtingen op grond van het bepaalde in artikel 61 e.v.

WW, alsmede algemene faillissementskosten waaronder in ieder geval het salaris en kosten van de curator.

8.7 Wordt het een opheffer Nog niet bekend.

8.8 Een vereenvoudigde afwikkeling Nog niet bekend.

8.9 Wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld Nog niet bekend.

9.9.

9.9. OverigOverigOverigOverig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. De curator verwacht dat de afwikkeling van het faillissement wel enige tijd zal duren.

9.2 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk bezighouden met de procedure tegen de koper van de onroerende zaken aan de Techniekweg te Emmeloord. Daarnaast zal de curator het onderzoek naar de administratie, paulianeuze handelingen en onbehoorlijk bestuur voortzetten.

9.3 Indiening volgend verslag

Het eerstvolgende verslag wordt op een termijn van drie maanden geagendeerd. De curator zal in beginsel elke drie maanden een openbaar verslag met betrekking tot de door hem verrichte werkzaamheden uitbrengen, welke verslagen kosteloos ter inzage liggen bij de rechtbank Zwolle-Lelystad. De Rechtbank verstrekt geen kosteloze exemplaren.

(10)

Daarnaast zullen de verslagen worden gepubliceerd op de website van het kantoor van de curator www.vanzeijbijlaartsen.nl.

Harderwijk, 29 januari 2009

F.W. Aartsen Curator

Figure

Updating...

References

Related subjects :