OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW

12  Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR OPENBAAR OPENBAAR

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW EX ART. 73A FW EX ART. 73A FW

Faillissementsverslagnummer: 1111 d.d. 17 juni 2008

____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________

Gegevens onderneming : LasschLasschLasschLassche Beheer B.Ve Beheer B.Ve Beheer B.Ve Beheer B.V,,,, gevestigd te Emmeloord Faillissementsnummer : 08/70 F

Datum uitspraak : 5 maart 2008

Gegevens onderneming : De Albatros B.V,De Albatros B.V,De Albatros B.V,De Albatros B.V, gevestigd te Emmeloord Faillissementsnummer : 08/73 F

Datum uitspraak : 5 maart 2008

Gegevens onderneming : Lassche onroerend goed B.V.,Lassche onroerend goed B.V.,Lassche onroerend goed B.V.,Lassche onroerend goed B.V., gevestigd te Emmeloord

Faillissementsnummer : 08/74 F Datum uitspraak : 5 maart 2008

Gegevens onderneming : H.E.M. H.E.M. H.E.M. H.E.M. Emmeloord Emmeloord Emmeloord Emmeloord B.V.,B.V.,B.V.,B.V., gevestigd te Emmeloord

Faillissementsnummer : 08/72 F Datum uitspraak : 5 maart 2008

Gegevens onderneming : Algro B.V.Algro B.V.Algro B.V.Algro B.V., , , gevestigd te Emmeloord , Faililssementsnummer : 08/71 F

Datum uitspraak : 5 maart 2008

Gegevens onderneming : Albert Lassche Speelautomaten BAlbert Lassche Speelautomaten BAlbert Lassche Speelautomaten BAlbert Lassche Speelautomaten B....VVVV.,.,.,., gevestigd te Emmeloord

Faillissementsnummer : 08/75 F Datum uitspraak : 5 maart 2008

Curator : mr. F.W. Aartsen

Rechter-commissaris : mr. A.M. Koene

Geconsolideerde omzet : € 112.908,--

Personeel, gemiddeld aantal : 1

(2)

Verslagperiode : 5 maart 2008 tot en met 17 juni 2008

Bestede uren in verslagperiode : 71 uur en 50 minuten

Bestede uren totaal : 71 uur en 50 minuten

______________________________________________________________________________

IIIInleidingnleidingnleidingnleiding

In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel en zijn verrichtingen vanaf de datum waarop de faillissementen zijn uitgesproken van de op het voorblad genoemde gefailleerde vennootschappen, die hierna als volgt verkort worden aangeduid:

Lassche Beheer B.V. : Lasschj Beheer H.E.M. Emmeloord B.V. : H.E.M.

De Albatros B.V. : De Albatros

Lassche onroerend goed B.V. : Lassche OG Albert Lassche Speelautomaten B.V. : ALS

Algro B.V. : Algro

De vennootschappen zullen hierna in het voorkomende geval gezamenlijk verkort worden aangeduid met “de Groep”.

Met nadruk zij erop gewezen dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie nog onderwerp is van nader onderzoek. Dat brengt met zich mee dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat gegevens moeten worden aangepast.

Vanwege de sterke onderlinge verwevenheid van de gefailleerde vennootschappen, waardoor het praktisch niet mogelijk is de werkzaamheden van de curator per vennootschap toe te rekenen, is met de rechter-commissaris afgesproken dat de werkzaamheden van de curator in verband met het beheer en het vereffenen van de failliete boedels door hem als één geheel zullen worden geadministreerd en ten laste zullen worden gebracht van het totale, geconsolideerde actief.

De curator zal telkens vanwege de hierboven genoemde verwevenheid van de faillissementen in één verslag rapporteren, waarbij zonodig onderscheid wordt gemaakt naar de verschillende gefailleerde vennootschappen.

(3)

1.

1.1.

1. InventarisatieInventarisatieInventarisatieInventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Het statutair bestuur van Lassche Beheer wordt op het moment van faillietverklaring d.d. 5 maart 2008 gevoerd door de heer Klaas Frederik Lassche.

De statutaire directie van H.E.M., de Albatros, Lassche OG, ALS en Algro wordt gevoerd door Lassche Beheer.

Er is geen raad van commissarissen ingesteld.

Na 5 maart 2008 is er geen mutatie in de samenstelling van het bestuur geweest.

De aandelen van Lassche Beheer werden gehouden door wijlen de heer A.

Lassche en diens echtgenote wijlen mevrouw J. Lassche-Luchtmeier.

Lassche Beheer hield voorts alle aandelen in het kapitaal van De Albatros.

De curator beschikt niet over de aandeelhoudersregisters dan wel over niet bijgewerkte aandeelhoudersregisters, zodat de werkelijke aandeelhoudersverhouding binnen de gefailleerde vennootschappen niet is te achterhalen. De huidige directie van Lassche Beheer bevestigde dat de aandeelhoudersverhouding binnen Lassche Beheer tevens gold voor de overige gefailleerde vennootschappen, behoudens De Albatros.

De heer A. Lassche voerde tot 18 juli 2005 de directie van Lassche Beheer.

De heer A. Lassche is op 8 juli 2005 overleden, waarna zijn zoon, de heer K.F. Lassche met ingang van 20 januari 2006 is benoemd tot statutair bestuurder van Lassche Beheer.

De heer K.F. Lassche is aanvankelijk ook als vereffenaar opgetreden van de nalatenschap van de heer A. Lassche, doch in die nalatenschap is thans mr.

Quint tot vereffenaar benoemd. De aandelen van Lassche Beheer vallen in de nalatenschap van de heer A. Lassche en mr. Quint heeft in zijn hoedanigheid van vereffenaar van die nalatenschap en vertegenwoordigend 100% van het aandelenkapitaal, besloten tot het doen van eigen aangifte tot faillietverklaring van de Groep.

1.2 Activiteiten en onderneming

Lassche Beheer hield zich bezig met de huur en verhuur van onroerend goed. Lassche Beheer sloot hiertoe huurovereenkomsten met eigenaren van onroerend goed, met het doel deze onder te verhuren aan horeca- exploitanten, meer in het bijzonder grillrooms, shoarmazaken e.d. In het kader van de huurovereenkomsten met de horeca-exploitanten werd

(4)

vervolgens veelal bedongen dat met ALS een exploitatieovereenkomst ten aanzien van speelautomaten moest worden afgesloten en met Algro een afnameovereenkomst met betrekking tot de afname van vlees. Aldus exploiteerde ALS speelautomaten en Algro een groothandel in vlees.

In De Albatros werd in het verleden een horecagelegenheid geëxploiteerd, welke exploitatie overigens reeds voor het overlijden van de heer A.

Lassche was overgedragen. Datzelfde geldt voor H.E.M.

Op het moment van faillietverklaring werden er al geruime tijd geen activiteiten meer uitgeoefend in De Albatros, Lassche OG, H.E.M. en Algro.

1.3 Winst en verlies

De administratie van de Groep is verre van doorzichtig te noemen. De voorhanden jaarrekeningen hebben betrekking op boekjaar 2005 en zijn in grof concept opgesteld. Uit die jaarrekeningen blijken de navolgende resultaten over het boekjaar 2005:

Lassche Beheer -/- € 341.441,-- De Albatros -/- € 113.973,-- Lassche OG € 3.734,-- H.E.M. -/- € 27.790,-- ALS € 16.833,--

Algro geen jaarrekening in concept vorm voor handen.

Uit de in het boekhoudprogramma verwerkte tussentijdse cijfers blijkt voorts het volgende:

2006 2007

Lassche Beheer -/- € 53.806,-- -/- € 33.411,-- ALS € 6.790,-- € 26.481,-- Lassche OG -/- € 1.628,-- -/- € 22,-- De Albatros -/- € 2.850,-- -/- € 135,-- H.E.M. -/- € 5.435,-- -/- € 651,--

1.4 Balanstotaal

2005 2006 2007

Lassche Beheer € 950.839,-- € 1.313.160,-- € 1.418.850,-- De Albatros € 382.512,-- € 265.163,-- € 265.298,-- H.E.M. € 518.273,-- € 371.703,-- € 367.076,-- Lassche OG € 225.663,-- € 199.801,-- € 200.650,-- ALS € 588.925,-- € 369.732,-- € 337.008,--

Algro onbekend onbekend onbekend

(5)

1.5 Lopende procedures

Voorzover bij de curator bekend is, waar er geen procedures door of tegen één of meerdere van de gefailleerde vennootschappen aanhangig gemaakt.

1.6 Verzekeringen

Voorzover bij de curator bekend is, liepen er op het moment van faillietverklaring geen verzekeringsovereenkomsten.

1.7 Huur

De door Lassche Beheer gesloten huurovereenkomsten met betrekking tot horecaruimten die aan horeca-exploitanten in onderhuur werd afgestaan waren volgens de directie van de gefailleerde vennootschappen voor faillietverklaring beëindigd. Vanwege de onmogelijkheid van Lassche Beheer om huurbetalingen te verrichten, hebben de huurders van Lassche Beheer rechtstreeks aan de verhuurder van Lassche Beheer betaald.

Vervolgens zijn de huurovereenkomsten beëindigd en de huurovereenkomsten tussen de verhuurders van Lassche Beheer en de huurders van Lassche Beheer tot stand gekomen.

Op het moment van faillietverklaring verhuurde Lassche Beheer de bedrijfsruimte aan de Techniekweg 5b te Emmeloord, welk gehuurde bedrijfspand dienst deed als keukenshowroom met opslagruimte. Vanwege achterstallig onderhoud betaalde de huurder al ruim twee jaar geen huurpenningen aan Lassche Beheer en heeft zij om diezelfde reden de huurovereenkomst tegen 1 augustus 2008 opgezegd. Inmiddels is de huurovereenkomst tussentijds van rechtswege geëindigd, omdat het gehuurde, zoals hierna te bespreken, door brand is verwoest.

Lassche Beheer verhuurt voorts een berging in Zwartsluis tegen een huurprijs van € 40,-- per maand.

1.8 Oorzaak faillissement

De curator is het gebruikelijke onderzoek naar de omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid begonnen. De directie van de Groep is hierover weinig concreet. Het resultaat van het oorzakenonderzoek zal de curator in de vorm van een openbaar verslag voor schuldeisers bekend maken.

(6)

2.

2.2.

2. PersoneelPersoneelPersoneelPersoneel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Bij ALS was één personeellid, een boekhouder, op basis van een arbeidovereenkomst werkzaam. Bij de overige gefailleerde vennootschappen waren geen personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar vóór faillissement

Hetzelfde, hiervoor genoemde, personeelslid bij A.L.S.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris op 11 maart 2008 en met inachtneming van het bepaalde in artikel 40 Fw het hiervoor genoemde personeelslid ontslag aangezegd.

3.

3.

3.

3. ActivaActivaActivaActiva

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Lassche Beheer heeft het eigendom van de onroerende zaken staande en gelegen aan de Techniekweg 5b en bij de Techniekweg 7 te Emmeloord.

Daarnaast heeft Lassche Beheer het eigendom van een berging aan de Stationsweg 16 te Zwartsluis.

De overige gefailleerde vennootschappen bezitten geen terreinen en gebouwen.

3.2 Verkoopopbrengst

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de onroerende zaken aan de Techniekweg 5b en bij de Techniekweg 7 te Emmeloord verkocht aan horecaonderneming Epe B.V. voor een koopprijs van € 150.000,-- k.k. De overdracht stond geagendeerd op 1 juli 2008, doch heeft vooralsnog niet plaatsgevonden als gevolg van het feit dat de op de onroerende zaken aanwezige bedrijfsgebouwen door brand zijn verwoest.

De curator beraadt zich op de ontstane situatie en is te dier zake in overleg met de koper en diens advocaat.

3.3 Hoogte hypotheek

Op de onroerende zaken aan de Techniekweg te Emmeloord is een recht van hypotheek gevestigd ten behoeve van Horeca Onderneming Epe B.V.

c.q. de heer K.F. Lassche.

(7)

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving

ALS heeft het eigendom van tien speelautomaten. Overige bedrijfsmiddelen heeft de curator bij geen van de gefailleerde vennootschappen aangetroffen.

3.6 Verkoopopbrengst

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de tien speelautomaten verkocht voor een koopprijs van € 2.500,--. Omdat de speelautomaten waren verpand aan Postbank N.V., komt de verkoopopbrengst haar toe.

3.7 Boedelbijdrage

De curator heeft een boedelbijdrage van 10% bedongen, derhalve € 250,--.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.

Voorraden/ onderhanden werk

3.9 Beschrijving

Niet van toepassing.

3.10 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Andere activa

3.12 Beschrijving andere activa

ALS had nog een tweetal exploitatiecontracten voor speelautomaten, die de curator met toestemming van de rechter-commissaris voor een koopprijs van € 5.000,-- excl. b.t.w. heeft verkocht.

3.13 Verkoopopbrengst

€ 5.000,-- excl. b.t.w., die nog op de boedelrekening moet worden bijgeschreven.

(8)

3.14 Boedelrekening

Er zijn boedelrekeningen op naam van de gefailleerde vennootschappen geopend bij Fortis Bank N.V. Op dit moment hebben bij- en afschrijvingen plaatsgevonden ten laste van de boedelrekening van Lassche Beheer. Het saldo van die rekening bedraagt thans € 6.810,78.

De dagafschriften van de boedelrekening van Lassche Beheer over de verslagperiode worden als bijlage 1bijlage 1bijlage 1bijlage 1 bij dit verslag gevoegd.

In zijn volgende openbaar verslag zal de curator een tussentijds financieel verslag overleggen.

4.

4.

4.

4. DebiteurenDebiteurenDebiteurenDebiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De curator heeft nog geen volledig inzicht in de omvang van de debiteurenportefeuille van de Groep. De curator heeft één en ander in onderzoek.

Op het moment van het faillissement is de curator gebleken dat een tweetal horeca-exploitanten nog de opbrengst van speelautomaten dienden af te rekenen. Met behulp van de directie is de curator daartoe overgegaan. De opbrengst is bijgeschreven op de boedelrekening.

4.2 Opbrengst

De opbrengst van speelautomaten bedroeg ca. € 4.175,--.

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

5.5.5.

5. Bank / ZekerhedenBank / Zekerheden Bank / ZekerhedenBank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Op het moment van faillietverklaring onderhielden de gefailleerde vennootschappen rekening-courant verhoudingen aan bij SNS Bank N.V.

(“de SNSde SNSde SNSde SNS”). Het saldo bij de SNS bedroeg per faillissementsdatum circa € 3.000,--. Het saldo is inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven.

Uit hoofde van een kredietovereenkomst heeft Postbank N.V. voorts € 53.461,88 van ALS te vorderen.

Overigens zijn er geen schulden aan bankinstellingen.

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing.

(9)

5.3 Beschrijving zekerheden

Postbank N.V. heeft een pandrecht gevestigd op de bedrijfsmiddelen van ALS. De aangetroffen bedrijfsmiddelen, speelautomaten, zijn, zoals hiervoor uiteengezet, door de curator in overleg met de Postbank verkocht.

De verkoopopbrengst bedroeg € 2.500,-- excl. b.t.w., waarvan de boedel een bijdrage van 10% ontvangt.

5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdrage Zie hiervoor.

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.

6.6.

6.6. Doorstart / VoortzettenDoorstart / VoortzettenDoorstart / VoortzettenDoorstart / Voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie/ zekerheden

De curator heeft de zaken afgewikkeld. Van voortzetting van het bedrijf in de gewone betekenis is geen sprake

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

Doorstart

6.3 Beschrijving

Niet van toepassing.

6.4 Verantwoording Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst

Niet van toepassing.

(10)

6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

7.7.

7.7. RechtmatigheidRechtmatigheidRechtmatigheidRechtmatigheid

7.1 Paulianeuze transacties

Evenals in elk faillissement zal de curator in dit faillissement onderzoek doen naar eventueel paulianeuze transacties.

7.2 Maatregelen Nog in onderzoek.

7.3 Boekhoudplicht

De boekhouding is voor de curator verre van inzichtelijk. De curator heeft één en ander in onderzoek.

7.4 Depot jaarrekeningen

Over boekjaar 2006 en 2007 zijn geen jaarrekeningen gepubliceerd. De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft het boekjaar 2005, doch die jaarrekening is in concept vorm gepubliceerd en eerst op 18 april 2007.

Geconstateerd moet worden dat voor de Groep de jaarrekeningen niet (tijdig) zijn gedeponeerd. Het bestuur van de gefailleerde vennootschappen heeft daarmee zijn taak onbehoorlijk vervuld. De curator beraadt zich op de consequenties van één en ander.

7.5 Goedkeurende verklaring accountant Neen

7.6 Stortingsverplichting aandelen Nog in onderzoek.

7.7 Onbehoorlijk bestuur

Evenals in elk faillissement zal de curator ook in dit faillissement onderzoek doen naar een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onbehoorlijk bestuur.

7.8 Maatregelen Nog in onderzoek.

(11)

8.

8.8.

8. CrediteurenCrediteuren CrediteurenCrediteuren

8.1 Aantal concurrente crediteuren

Nog niet bekend. De curator heeft met de als bbbbijlage ijlage ijlage 2ijlage 222 aan dit verslag gehechte brief alle hem bekende crediteuren van de gefailleerde vennootschappen aangeschreven met het verzoek hun vordering op de onderscheidenlijke gefailleerde vennootschappen schriftelijk bij hem aan te melden. Crediteuren kunnen overeenkomstig dit schrijven hun vordering aanmelden door het zenden van een schriftelijk bericht per gewone post aan het volgende adres:

Van Zeijl Bijl Aartsen Advocaten

t.a.v. mr. F.W. Aartsen (faillissementen Lassche c.s.) Postbus 114

3840 AC HARDERWIJK

Bij de aanmelding dienen zoveel mogelijk bewijsstukken te worden gevoegd. De curator zal de ontvangst van de vordering na verloop van tijd bevestigen, maar kan overigens omtrent de juistheid en volledigheid van de vordering dan wel het tijdstip van een eventuele uitkering geen nadere mededelingen doen. De rechter-commissaris heeft nog geen uiterste datum bepaald voor de indiening van de vorderingen. Als dit gebeurt, zal de curator de hem bekende schuldeisers daarvan op de hoogte stellen.

8.2 Bedrag concurrente vorderingen

Nog niet bekend. Als bijlage bijlage bijlage bijlage 3333 aan dit verslag worden gehecht per gefailleerde vennootschap een lijst van tot dusverre aangemelde crediteuren.

8.3 Preferente vorderingen van de fiscus

Nog niet exact bekend. De reeds bekende vorderingen van de fiscus zijn verwerkt in de hiervoor genoemde lijsten van crediteuren.

8.4 Preferente vordering van UWV Nog niet bekend.

8.5 Overige preferente vorderingen Nog niet bekend.

8.6 Boedelvorderingen

Eventuele lopende operationele kosten zullen als boedelvordering worden aangemerkt. Daarnaast zijn als boedelvordering te verwachten de vordering van het UWV vanwege de overname van de loonbetalingsverplichtingen op grond van het bepaalde in artikel 61 e.v.

(12)

WW, alsmede algemene faillissementskosten waaronder in ieder geval het salaris en kosten van de curator.

8.7 Wordt het een opheffer Nog niet bekend.

8.8 Een vereenvoudigde afwikkeling Nog niet bekend.

8.9 Wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld Nog niet bekend.

9.

9.

9.

9. OverigOverigOverigOverig

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. De curator verwacht dat de afwikkeling van het faillissement wel enige tijd zal duren.

9.2 Plan van aanpak

De curator zal zich in de komende verslagperiode voornamelijk bezighouden met de afwikkeling van de koopovereenkomst van de onroerende zaken met daarop de door brand verwoeste bedrijfsgebouwen.

Zodra de liquidatiefase is afgerond, zal de curator zich kunnen gaan bezighouden met de overige in faillissementen gebruikelijke werkzaamheden.

9.3 Indiening volgend verslag

Het eerstvolgende verslag wordt op een termijn van drie maanden geagendeerd. De curator zal in beginsel elke drie maanden een openbaar verslag met betrekking tot de door hem verrichte werkzaamheden uitbrengen, welke verslagen kosteloos ter inzage liggen bij de rechtbank Zwolle-Lelystad. De Rechtbank verstrekt geen kosteloze exemplaren.

Daarnaast zullen de verslagen worden gepubliceerd op de website van het kantoor van de curator www.vanzeijbijlaartsen.nl.

Harderwijk, 17 juni 2008.

F.W. Aartsen Curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :