MICROFORM: SHELF SIGNATUUR

42  Download (0)

Full text

(1)

SIGNATUUR MICROVORM

BIBLIOGRAFISCH VERSLAG:

BIBLIOGRAPHIC REC ORD:

MOEDERNEGATIEF OPSLAGNUMMER:

I MM69C-I OO \ 5'5

MASTER NEGATIVE STORAGENUMBER:

KITLVlRoyal NetherlandsInstitute of Southeast Asian and Caribbean Studies

SHELF NUMBER MICROFORM:

8oekoe tjeritn Tlo Koo& 10tempo masl moeda jao&bermoelameoetapkeo merk:

Talj SoO&Tlauw.·Tjlt.I.·Bata,i a:TjloD&KeenL1on&.1920.-16dJ. ;16 cm

Omslagttte]••Eente pa&. vao dl.Ivermeld:8a&laokalaloe: tljtakaokadoea kall : Ijerlladaboeloekall deoe&eriTjloa. tempo merkHeoljL100& Toao. -

80&lao1·16.

AUTEUR(S)

Enmplaar&e&evens:

16 dl. 102 bd. (Iamat)

M SINO 0187 dl14

SI&o. vao ori&loeel:

SbelfDr.oforl&loaleopy:

rot1998A 5008-1998A 5009

Filmformaat/Sizeoffilm:

Beeldplaatsing /Imageplacement:

Reductiemoederfilm /ReductionMaster film:

Jaar van verfilming/Filmed in : Verfilmd door bedrijf/Fi/medby:

SI&o. vaom1erovorm:

Sbelfor.of m1eroform:

rotSINO0187dl 14

HDP/'-; 1 6 / . mm COMIC/lIB 15 :1

2004 Karmac Microfilm Systems

(2)

1041

meudjadi annk ada kliwat bertjinta pndn nrnr.1J hWI\-

nja ,(lIeha uw) sertn menoeroet prentnhnn I':Il' lt l ,jl\

tiUO R.aoeka uken bersangknl.,mnkll wuktoe il (l~ dill ) mendupet kedoedoekun mendjadi radjn di Iwgri Puk Han,apuhilu soedamengoeroe~"tnnem.'bnpa~Jjllpoe- uja mnit lnlue mer.etepken kepuda sekulia11 diuornnjr

poenja pendoedoek negri disitoe, 1{~OJedinn ki'~i~ III~i, 1 soerat ke-negri Kh~ Tan dengeu mengakoe kapndu rlldjll n~gri Khe Tan di sepertiken dill. itoe poe- nju bapn, hertamba poela Lauw Kien mengiritn bnrnli~

bnrang boent m-uganrer dengen bunjak plI'Ue ke-hor- mura n duri sebub Orllllg di blakang knli urelintLnuw Kien bertahnn maloe. itoe perkara,','innku djadi i.i'~

meuoeroet seper ti doelne Sek Keng·Tong poenja\ltO!!' rail bersoenggoe hati berkoeat aken mengntoernegri, sO,e pnij llachirujn djangan sampe dapet muloe,

Jn pembntja, sebab UplljangLauw Kieu kiri1Ilsoerat pnda rudja Khe Tun serta mengakoe punggil 'riiubapa, oleh kernu Lauw Kien poenja pengrasaun soepuija djanga n boeat laen orllug' tertawa-an.selama-lnmunja.

, '1'J E R.I T A

, MAHA RADJA T.JIOE,SIE T~9NG.

Makn waktoe itoe rad]a pake merk uegri Hinn 'I'ek namanja maka soeda kadjadian pada ke-doeatahou- uja betoel djato di Loelan tjin~'TjhjaG,,'eeTje

It

Djit hari tahou buroe tjina, maka baginda radju Tji.,e Sie Tjong soeda mera-a diu poenjaramsoeuisan:pt:Luujnk ,

(TIOKONO IN

No.

14) 66

(3)

1042

O18ko Begiuda lantas kasi prentah boeat mints oral~g

orang jang bruni mendjawab di hadepunuja boeat bikin,satoe per-atoerau jung perloe, , Sjahadan pads kedoea harinja maka dateng-lah se-urung jung bernama Hong 'J'Jiang Biauw dengen berloetoet di liudepun, maka Bagiuda radja Tjioe Sie TjODg meliut luntas menanja :. - he sekarang kami minta angkau bole kasi tjerita dengen betoel, begima- na misti mengatoer dari hal orang ketjil soepujju dengen senang dia poenja hati boeat menerima preu- rahan negri?

Seteluh waktoe itoe dari pinggir ada se-oraug pengJ{awa jung bernama 'I'hio 'l'jong Eng akeu O1a-. djoe kehadepan dengen berloetoet katlinja:"""":Ja djoeug- djoeagan-koe! oleh kerna di afdeeli ng le Tiioe ke- dcea Tjeng Tjioe maka itoe 2 tempat ada kali jang besur bernama Ouw Louw Ho (soengei), maka di tempat itoe Jebar sekali dia poeuja rawa dan itoe orang djoengdjoengan-koe bole' prentahken soeroe galibiklD solokan soepaija mendjadi kring dia poe- nja aer, dan itoe tempat lebarnja ada 100 paal tjina maka djikaloe itoe tempat soeda mendjadi kring dan djoengdjoengan-koe bole bediriken sat~e benteng jang I{oeat sekali di sitoe, dengen meugatoer satoe kota beserta di taroken banjak soldadoe jang ber- koe01poel disitoe aken O1enajaga dJikaloe ada berdiri

1043

satoe kota di sitoe alia'bae sekuli boeat orang ketjil j-oenja perdjulunnn dari hal perniaguiln, .

,:\.pabi.laImgilleia rudja Tjioe,Sic''Ijong denger per- atoeran jang demikiau.itoe, sahiuzga mendjadi senang- lah di dalem hatinja.da n troes berkata :-he Tjong Eng angkau poenjs ntoeran soenggoeh bole terpoedji ads se-or~rii jang pande dan paham, kami poen merusa tjorjok deugun dapet ingetsn boeat prentah orang sueroe urendjuga disitoe soepaija dapet kesena-

. I

ngan, Maka "disitoe djoega Maha-radia Tjioe Sie 'l'jong lautas menoelis satoe soerat soeroe panggil Hnn Thong berdoea Tin Kong· Wan boeat di djadiken Ingeuieur aken meuiboeat·it oe benteng [ang demikian, setelah l~enga~ep itoe 2 punglima dan troes trimu Muha-radja poenja prentah.

Kemoedia~1 itoe hari djoega maka Han Thong ber-

~ doea Tio Kong Wun itoe lantss membawa soldadoe .troes brangkat sllmpe di Liau Kauw poenja watus,

~ dan trees berdiriken benteng disitoe serta bikin satoe kota dan berdiriken tangsi jang amat besar boeat berdiarnnja soldadoe disitoe meudjogu. negri kuloe moe- soeh dateng menjerang,

I Kernoedian di tjeritaken jang Mapa radju negri Khe Tan mendapet soewatoe kabar jang H~n'Thong berdoea ,T iu 1\ong Wan di prenta bikin kota disitoe ra.djll .Khe Tall luntas berrlllmi pada sekalia~ peng- s:awunJa kalo ta,lju:- itoe di tempnt Lian Kauw

-

I

(4)

,1044

jung Tio Kong Wan lagi bikin kota, n:em'ang itoe ' wares tanuh Tuij Lianw boeat kitn djalan kloewar masoek, djikaloe kita kasi dia :bikin kota''disitoe rentoe dia tora tangsi besnr dengen banjak'bala tentara, O! tentoe abis lah kita poenjs akal, sekarang kota dengeu benteng sedeng dia.blon'obis blkin ma- ka sekarang lebih bae deugen sigrah' kita kirim bala teutara lJoeut madjoeken prang, soepaija dia orang riada djudi bikin kf)ta disitoe dj~di kita trcesa selem- pang hati.

:Yendjawnb sekalian panglima:-o! ija,bagmda poenja akal itoe ads bae sekali! .

~laka waktoe itoe lantas radja Khe- Tlln kirim:

dill poenja pauglima jang bernama Koet 'J.'joet Ho..ij rnendjadi Sianhong alienmengatoer 10,000bals Tell tura boeat madjoekeuprang di tem pat LianKauw, Demikiuu Sianhong Koet Tjoet HoeiJ trima prenta ' lantus membuwa soldadoe trees pegi sampe di wates.

Liuu Knuw, maka kira -djaoe- uja ads 1 paul' tjina Juntas dia itoe bikiI) bente~gnJe'ngatoer barisllll-uja serla ka~i prtlntah padI' sekalian bala,'tetitura:-nanti be:!uk pagi kuu 1l18siIJg,hJasing 'misti baris. oken terbagi djadi 4 pendjoeroe, misti madjoe djal~n' kloe- war Imloe atoer begini sehingga moesoeh nanti :loesah boeot melawan djikaloe dia meliot kita 'poenja bala tentara ado bebaris 'di 4 posegi, tentop. itoe

1045

moesoe poenja ball' tantara mel iat sndja misti lnutas hatiuju merusa takoet'tro'M moeudoer sendirinju.

Sjllhlltlan di tjeri'uken_padu besok llllN.jll Till Kong 'Vall bersamu Hun Thung selaJ.(i prenrah dia poenja koeli koeli aken prentahkeu soeroe bikin

itoe.kotn, samantura marika itoe uieudspet kubar

,jRng dari sebla ilir adu dateug moesoeh jail!! rninru

berprnng ciellJ!en menoeudjoeken diu pHe,n.ia ke-nllJr- kerau, maka Tio KOlIg Wim berdoewa Han 'flHJII/-C dapet ito~ kubar lanrns marika itoe merasu kerukoetan, maku waktoe itoe murika lantas preuruhk-n pudu dil~

poeuja balu tnurara di soeroe IJ1llsin~ masIll! ruisti sadia s-n.ijura aken lllenoenggoe ruoesoeh 1.0611jlt dllten~ boewut 1lI~11l\~1l1l berpraug, o! het....1 Till Kong Wall berdoea Hun 1'I1l111g' luurus nn-ndjudi ri- boet di dulem hatiuja lantas 0 ija prentuhken S061'0e sohludoe piudu ke-laeu tempat bikin helltt'IiJ!.

Kumedian di rjeriiuken Siun Hong bernallllll\oet 'l'ioet HI.eij deugeu lekas ija mengatoer baln tunruru- nja aken terbagi 4 pa-egi, maka waktoe itue djadi Tio \{lIug 'VUII berdnen Hall Thong soedu terkoerueug iii tcngll Lllrisallnju Sian HonR' Koet T,iuet Hoeij, maku Ilntnru :.illng don malelll Tio Kong WUII ber- doea Han Thollg st:brnpa bole melawan lJada moesollh aken broutuk soepaiju bisa kloear dun moendoerken itoe moesoeh. maka di sitge Tio Kong WlIn lantas bel'kata kapadn Han·Thong :-sekarang kita orang

i l

I •

I'

I

1 I

l

~I

1

!,

(5)

104d '

soe.la terkoeroeug dulem barisuu moesoeh djiknl--e menoenggo e mints soldadne bnnroeun tiada hole ke- boeroe, sekarnng manu lebih bae kasi tuoe sertu miu-

To.pertoeloengun pada-T hio Tjong.En~, soepnija 0..- Jlgen sigrah bawaken soldadoe liken ha/Item kapada moesoeh soepajja lekas.moeaoeb moendoer dari sini.

Demikiau H'III Thong dengerTio Kong Wan poenja . perkataiin ,nmku diu lantus menoeroet sahingga m«- nganter sat oe uraug di soeroe melolosken c1irinjaakp/;

pegi di kots le Tjioe membawa soerat kasipada Ihio Tjong Eug.

)laku 'I'hio Tjoug Eug meliat soerat JUIIg'demikian it oe lantas menjadi tnoe'.jan~ Tio Kong ,Wan la~p mendapet soesu, maka disitoe Thio Tjollg Eng lantas membales kabur sertu di -peeen pada orangn]n jaug membawa soernt seraija'katunju:- stJ kurung dengen lekas uugkuu misti poelung kasi taue pada 'I'io Kong 'Vau, misti mentljaga dengen:bati-hati aken tahau

tapi -djaugun di vlawan doeloe misti toenggoe :da-

lern ini 3 hari ten toe dapet bala tantara pertoe- loel/gall,

Apabila orang itoe mendapet soerat haleEun sertu trima pesenan maka dengen sigra lantas din orung berdjalan poelallg'membawu knbar.

I\omediull sasoedanja' 'l'hio '11ong Eug membales kabar, mnka waktoe it oe djoega lunt as'ijn pre/ltah pcnggawe njn jang mendj aga kota di ~itoe bernamu

l 04i

Kan~ Hunguken mengatoer 5000 boJ.:aolut: durihta I,! Tjioe pej.(i di Linn Kauw, maka tiada untaru luu.a , snlda doe itoe soeda sa mpe dan kadengeruu kal.ar nith Till Kang Wun jang buln bantceun duri kora le Tjioe scedusumpe, maka dengeu sigru dillbersediaseudjatn aken toenggoe moesoe poenju duteug ju.lIg duri se- blu ilir.

" Sjuhadan di tjerirakerr mr,el'r,,·h Koet 'ljoet HOt'ii

meliut diu. poeuja soldadoe meudateugiu poekocl kotuItoe, samauturn dari blakang goenoeug ado ke- rtt'uJ{tJran sutoe soeura deugeu tatnbuerprangberboenji km" maim keliutnu kloewar lah satoe barisansoldudoe serta huuderanjn berkibar kibar lugi menduteugin, O!

kiranja Thio Tjllilg Eug dengeu berkueda kloewur di tungunnju pegulIgroerubnk uken mndjoe 11,·rprall ~.

Komediau Koet 'l:ioet Hoeij duri utas koedu meliut dengen sigra lautus sumperkeu dun poet er iju I.Clt:llja golok tru~s.lawuu berprunz, muka kudo-a "I!lug iroe luntus berprang kirn:aria 20 djoeroesun uruku waktoe itoe Thio TjulIg Eug iuntasmelagukalntroesluri,UiRka

!\utJtTjoet

Ho eii

tiada taoeapa U1oksoeduj oThio Tjong )l~ug'l\IUkll din luntas troes boeroe apabilnsoeda deket dun Thio Tjong Eng lalllnsberb[lIik dengell menjcutak sat oesoenra'sallinggu I\:oet Tjoet Hoeij kenadi taugkep idoep, Ulaka disitoe soldadoeuj!Lradja Khe TaIJ me- lint kepala prung soeda kenab di taugkep maka 50ldadoe itoe lautos'pada bocbar Iuri linlsngkaboetan

I

': I

I

I

I I

I

(6)

1048

T\"lIle,lioll bnla tantarauja 'I'io KOllg 'Vlln kadoea Hall Thollg lamas kloewar aken 'Dl f'laLrak moesoeh kalanu kahoet; sahillgga bala rantaru mcesoeh jang ,luri sebla ilir mendjadi kala, [ang mati sarnpe tiadl'

II1~a terhiroeng baujaknja, maka Tio Kong Wlui,Han 'l'hllng ,oon' Thio 'l'jollg Eng nieliat moesoeh poenja

~olltad oe soeda menjadi kala trees lari, maka berti~R

.!,~ II ~go \Va iroe lantas boeroe-kira sumpe 10 pal dja-

lIl'njll aken retupi tiada keboeroe, baroe lah murika ito- balik kombali, baroe lah Koet 'l'joet'Hoejj di po-

TOUlor·tebladoeadandi boewang di bawa kota, sesoedanja lantas Till Kong ·W an berkatnr-« Ja djikaloe dada' ,ungkau uiembantoe dengen soenggoe hati tiada gam-

p!lug boeat meuangken moesoe, 'sekarang_.l!ampe kita

.olllllg .Japer.' gaudjaran, . '

Thi« Tjllllg ElIg :-itoe perkara semoea a;)a dengeu

1.~1I1~1I l'et.J!gawa,poenja rt!nuga dengen kekoewatau maka bi-a.menaugken moesue [Puk Peng), aken tetapi iui kot'.l betoeJada negri Tiong Goon .poenja batang 1~IIt:rdan ungkuuw djoega uusridengen soeuggoe hati bikin kue~t, djikaloe ada lagi Uleolloeb doteng kita Urllug ~1l1lJ{goep boeat bantoe melabrak. .

Satell1 Hall Thong berdoea Tio Kong Wande~geritoe perkntuau luutas bilang.banjak trima kasi, sasoedanja

ht:!ronlOng,ol1lon~ maka Thio Tjong ElIg lantas berpi'!a kai!i. slamat tinggal troes berdjalan poelang sekali.Rn te:ltarallja ka· kota le Tjioe.

1049

Anahila dari wates itoe maka Hun Thong berdoea Tio 'Kong Wun dengensoeng~lIehati kerna selempnnjr jBng radj'~ Khe Tan nanti kirim lagi ija poenja bala tentara dateng menerdjang, maim kaduea orang itoe preksa pekerdjuan dengen tertip ganti-berganti, makn kira 1 boelan lama:iroe pak-rdjaun lantas mendjadi selese, maka dengen ,siJl ruh marika itoe lantas kasi lupoeran kahadepun sri Muha-radja Tjioe Sit! Tjong aken minta di tamba bala tantara boewat mendjaga kras di itoe kota,

Setelah ~Iuh~ rarija Tjioe Sie Tjollg mendnpet soerat lapoeran jang demikian .i t oe laloe merasa ~l'nanglab di dulem hatinja, serta taoe jang 'I.bio Tjong Eng poe- nja toeloengau ml;ka' dapet ganojaran, waktoe itoe }Iabu radjn Tjioe-Sie ,Tjong lantas percent padaThin Tjong Eu'g lOO tail. ma-, milks TioKong 'Yall ber- doeu Hall '!'hong ,Iallta'l Mahn-radja kasi dia naek paogkat mendjadi T[iat Touw sekalian mengepnlni hala tentara aken berkoewasa di kota itne, milk" 118- doea orang iroe men-rima pangkat lanras bala telltllra di petja 2 bagian terbagi tti kiri knnan ,aken boeat Ulentijllgll dengen kras,soepllija' di waldoe itot! IlIntas breuti lah berprallg pada IIl'gri Kbe Tan.

.Tje~ita Maha-raoja Tjioe Sie Tjongpada soewatoe

hari.berdoedoek di tachta karadjahannja aken prek~a ,~ierkl1ra ,rli :dalem negri, serta bikillperdamiali padn sekaliau ·n'mbtenaar nja,jang berpangkat tinggi maka

' ", .

" ":.'.:::

'" ,i:'-

(7)

1050

kata radja Tjioe Sie Tjong :-':'kami sednri douio-k

pegan~ iui lIegri dau sring kuli pikir so-pnjja hole dapet atoeran jallg bergoena aken boeatmegri, ~kefl tetapi kumi blou rnerasa dapet jang betoel, maka ku- mi pikirken'sampe, loapa makan dau tiada iugnt ri,ioer., oleh kerna masi ada laen I.egri :jllng kerjil:

[ang di selernpaugken oleh kami seperti di Tong Go See 'I'[oau, Yue Tjioe dan Lam Tung kerna temput teuipat jang:tersebuet masi mendjudi haiungun sebab blon meurljudi satoe, maku itoe kumi djadi boeat pungenau si'huri-hnl'i uken berpikir koeatir, ~t:ka"lIl1g siupu juu~ umbtenaar bisa kasi hantoe hneut.soepajja menoedjoekiu ' 81\01'jung I1IUIII\ bikin karui.poeuja hati terboeka kesoesalian, sekarang iui kami soeda mendjadi Ke.ser djoegu mnsi soesa di dalem hati upa lagi mendjadi hambanja rlldju O! itoe tiada gampallg~ aken sekaraug sebrapu bole'kumi miuta augkau 'mBsing'musing misti dengen satoe soerat mengoendjoekin bagimana jang bole dja.li sampoer-

nuuja. .

Dtlmikinn D1uku di waktoe itoe adlllah sa-oran"- 81llbtellaar jang berpungkat Tjialll{ Ip Hlluw iJernaUl:

Ollg Pok laDtas menoelis 8atoe SOHrut, llluka denO'eno sigrah lantas di persembahken kabadepRII Muha Ba- ginda rudjll Tjiue Sie Tjollg.

Arkiall ~Jaha-radja Tjioe Sie Tjung soeda liat suerat itoe luloe mendjadi girang di dalem hatiuju ~'am lJil

1051

berkata: - Ong "SiaD Seng" a-la nmbtenaar jang paling toewn dari bermoela koetika rud]a jnng doe- -Ioe'au djoega Sian Seng soedn membnntoe. atoer perlmrallegri. djikaloe Siau Seng tiada ada itoe pikirnn jnng dalem di mana lah bole dnpet ini negri, O! betoel SianBeug ada seperti knmi poenja

·t,iun ~ negri.,

:\Iukll pndn itoe hari djoega:Baginda Mahn radja .'l' jiue Sie Tjong lantas mengallgkut Oug.Pok d!djadi- ken Sin Siang (minister van kolonien) berkoeasa me- nuatoer dari hul sezala atoerun di dulem negri, serta

'" I:>

:Ong Pok denger jang ija soeda di angkab dan Oll,g Pok lantas mengadep bilnng: banjak trima kasi,

Komedian ada lagi sa-orang nmbtenaar jnng telah berdiridi sumpingn]» dengen sigrah laloe mengadep

di hadepan aken membri laporau :...:-Ja djoengdjoeng- . an-koe sekaraug dari wates ininegri ad

a ' .

satoe per- knra jang blon di kasi oendjoek l

:\I'lha-radja Tjioe Sie Tjong :-apu perkara jang blon di kusi oeudjoek pada:kami dan sekarang ang- kau bole lekas tjerita? "

~endjawab umbtenaar itoe :.:....dari afdep.ling Se Siok nda sa-orang bernama Beng Tjoan.soeda lama maen gila aken paksa kapadu orallg ketjil serta srin~ merampas orang poenja nnak bini·O! semoea dia pnenja kalakoean ada koerang pato'et, apa sadja jang dia soeka bikin lantas dia kasi djalan, maka

(8)

.'

1052

1053 djadi anak negri meudspet soesa serta'koeutir saban

hari menanggoeng sakit- huti:riari .sehab hal'.illn~

demikian .iroe, maka sekuruug hamba kusi oendjoek di hndepan Baginda.

Setelah Muha-radja Tjioe Sie.Tiong deuger penga- doean jang demikian itue, uiuku dengan sigrah .laloe berda~li kapada ija poenju Sin Siang bernama Qng Pok, rnaka Ong Pok denger dill di ranja mukuijl\

luutus mendjawub kata: - Beug 'I:i;lell ada bikin soesa hal orang dagnng dengen dia poenja soeku sendiri buent bikin boetu toeli aken paksa orllng poe- uju anak bini di bikin jang .tiadakroean, betoelitue utoeran udn koerang patoet soeda melllnJ:Cgar 'Wet negri, ukeu sekarang. tiada luen harep .djoellg- dj"ellj!ull-koe dengeu sigrah bole prentaken bawaIJlLla teurnra aken menoeloeng pads orang boeuii poerru jl1l1J,tuda di sitoe soepajja djangau salllpettlrlaloe . soesa seperti biki'i. mati api jallg InJ.ri menjnla,rijllllgan. sampe dia orang bikin lebih besur, k.dOl'll di negri

LaD! Tong dan Puk Hall denger iui kabur din tuoe jang djoengdjoengnll.liOe Jlak~ utuerlllJ.1II1Jg lerlulotl' adil.boeut goena lIegri, O! hllrtlp illi perkara holtl lekas madjoekeu b'ala tontara djangulI kU5i temp<, lebi lama lagi.

Demikian Muhu radjll Tjiue Sie Tjong denger lantas mendjadi seoling hatinja laloe menall.:a:- Ja Sin Siang ka~i toendjotk boltl bawa bdutantara akeu.

poekoel di SeSiok •.liken tell1pi8etl1oe.sil1

r

a'j llll/.r bole di atoer uk!!]) membawa bala te.ntara llarl'p Sin SiRng bolekasi tane-nrnnguja jung pande me-

IIgepulai soepaja kami bole luntas kasi djalan itoe? Ong Pok;- hambn soeda lint serta soeda taksi r malengken itne sntoe nmbrenanrjang berpnngkat Tjiat Touw bernama Ong Keng dan Hiang Hoen ber-

doea,oran\{ bole meugatoer pekerdja-an itoe soeda ten-

toe bole dupet ka-eusugau.

. Apabilah wakroe itoe Ollg Pok poenja rapport ..

lantus di trima serra ~Illha-radj" Tjiotl Sie Tjong. l~utas mengangkat Ong Kell~ mendjadi Taij 'fJiang- koen, 'dan Hiang Hoen di,allg kat mendjndi Sian lIong

jRn~ 'mellgeplllni bnla tentara berdjalan di moeka, ..

~Iaka kadoea orRlIg itoe trima prentah'.lantas men~bawa 29,OUO soldadoe sehingga trees.berdjalnn, 'lll~ka selng; djnlun- OIlIJ K,ell~ udll'berkafn kapada Htaug H;Je'lI':~djalllllan Se.Sio'k adaterlaloe amat .:.soessnja. ol..h ktlrllu,~.nlljak ·sekali goenoellg.dan hl~t"e ~l1.lln:!l, h..rtulllba poelri .dia poenja djalanan ada'-ketj il tiuda bole ofang 'ber djals n dengen naek koeda,'oIjikn~()~..sekaral1g kiln berkoempoel ambil satoe djnlnl1an b-rangkali tiRd~ bisa marljoe, ach! sekarang )~bih bae kuu, bole bawa 10,000 soldadoe dan kau

'b~le

ambil

djal~n'an

dari provincie Tali Tjioe boeat

madjoe ke telllpat itoe, dan sajll. bnwa 10,000 sol- d~doe ambil djlllanan dari Hong Goe Tjeb aken

(9)

1054

nradjoa,k.e-sito~, kaloe soeda sampe di kota MnLt:I:g Koau disitue kitu bole bertemoe kombali, .

, Ko~edian ,Hinng Hoen trima itoe perdjnndji'RII

~aka pada I.tr.e hnri djoega lantas 'ij ll mengntoel' b~?a tnntara,nJa. aken berdjalan pegi di,provincie'Tat]

'I'jice, sekalinu Ong Keng djoegn brangkat dengen 10,000 tnntaranjn madj oa ke Hong Goe l'jeh.

o

!·memRog waktoe itoe di Se Siok m{Jf~~oeh soeda

berdiriken ndll·8 be/lteng jang koent s~knli. .

'Kasa toe be/ltengHorig Goe 'l'jt:h.

Kadoewn " Mn Leng Tjeh, Katiga - " Bok Boen Tjeh, KU'nmpat " Siun Ho'Tieh.

Kalima

,t

Pek I\on Tjeh, Ka'anem ,,'fji Kiem l'jeh.

Kntoedjoe ", Tiat Hie'l:it~h.

Karllapan

t"

l'ong Ho 11el..

.Yelainken·itoe,~ ~enteng jan~ bernuma Hong Goe T,Ieh, ~ok Boen IJeh dan bellteug Pele KOIIl'jeh dja- lanannja ,terlaloe amnt soesa,serta bnlljllk tjela-tjela

g~enoe ng serta wadas, apa Ingi itoe jllngdjaga di ben~eng.Hong Goe'l 'jeh ada doea penggawll jimgter- masJhoer -kasatoe namauja Tio TjieTjoen ini or

d' . ang

la.poenJa.roepa ~oekanja item serta koemisnjudjoe- ga ,Item betoel kehwat angker sekali, dengen sendjll- ta.nJa. pake golok besar, jang kadoea barnama Siauw Pit Sin asal orang dari afdeeling San Houw, ini

1055

orang moekanja poeti serta sendjatnnjn satoe golok jang amat besur, dia poenjn tenogn snmp~ tiada ter- hingga.

,Samantara kadoea orang:iui mendapet knbar jang

)lllha-rnrlja Tjioe Sie Tjong soeda kirim bala tentnra- nja aken menerdjnng ka Se Siok, maka wastoe itoe Tio Tjie Tjoen berdoea. bikin perdnmian pada Siauw Pit Sill laloe berkata:...-sekarang radja Tjioe Sie..

'Tj Ollg kirim tentnrnnjn serta. pake Ong Keng jang:

mengepalni soldndoe, dan tiada brapa hari tentoe dia.,

s~m pe disini, kaloe dia sampe sadja kita (lrnng misti- lantas hantem djnngan kasi diu bernapas lagi itooA' bole kita dapet kamenangan atawa mendjadi ka~

itoe blon bisa taoe.

, ,Siauw Pit Sin: O! lebih bae djangan doeloedji~".

loe moesoeh dateng lebih bne kita tahan toenggoeitee..

moesoe kuloe din soeda abis ramsoemnja di sitoe ..

baroe lah kita kloewarken tentara aken .melabrsk•..

nistjaija gampang sekali bisa tangkep moesoe,l\eOloe·. dian berdoewa orang itoe tetap perrlnminnnja lantes dia«

, berd o~wa tiada rnadjoeken teutaranja boeat piong dengan sigra lantas mennhan kras tiada maoe kloenri.

Sjahadan di tjerita.ken pada.itoe satoe haNI Oog:

i Keng denger bala. tentaranja soeda snmpe di,Hongr Goe Tjeb, kelintan moesoe poenja barisa.n begitoe rnpet dengen angker jang lagi. menaban djalanan tindn.

,maoe kasi·soldadoenja. Ong Keng boeat madjoe, maka

(10)

67 1056

di sitoe Ong I\~ng Juntas kasi prentu balalentaranja misti dengeu huti hari .akeu melaga hendak pnksa uiuoe rnadjoe:

lIaka di sitoe adu satoe panglima bernama 0111:{

Gie jang meudjawabi-e-Tjinngkoeu ija sek un mg suija ada satoe akal "(eh keruu itoe uroesoe punglima ,iall~ mendjaga di Hong '·Gmi T[eh udu orang jang amat gaga perkasa, dengen kras diu berdo-u ornll~

ukeu menuhun-seroepa muoe lnkiu biuasu ruda kitn ora ng poenja hula tentara, sekarung"lebi bae kita begill'aillL biusa uiadjoe ambil djalanau jaug gam. ' pUlIg, dun di blnkaug hari baroeluh kita ambil . djnla uan jang soedu; n.aka: ini huri :mijll nda de- ngur oraug kauipoeugau jllug deket di sit ue berkntu: . udu satoe djalanun kerjil jang bole 'teroes di }lake ' djuluu sllmpll di kota Ma Leng Koau dun itoe HOlIg Goe Tjeh tiada boeut.bikiusoesa;'

Sateluh Ong Keng mendenger atoernn itoe laloe meadjadi senang di dalem hutiuju, trees berkata:- O!

itoe tipoe betoel ada bae sekuli. l\1aka waktoe itoe Oog Keog lantas kusi prenlu diu poeiljubala tlllJtara rnalell.l - ulIL lem djoega Iltisti madjoe berdjals'n soepniju U1oesoe tiado bisa dapet·.taoe, 'O ! betoel'di wliktoe itoe adn sedikit trang boelan sahingga'senang lah . boeat 8oldadoe jang berdjalan, maka berdjalan kiro . sampe poekoel

5

pagi soeda'sampe di

Ma

Leng Koan, . mnka ja.n.gmendjaga di itoe tempat ada 2 pangli ma .

: .

1 007

satoe bernn:na Tjian Kiat clanjl~n g satnela~iben.nmn

Tio LOt'ij Le, ini 2 omng memaug mendja ga di iro«

bent eng tlellge ll ka-eunknn, kerna murika itoe poenju inge tan sert u mera sa udn kolajang paling di depan besertu snmpe koent din poen ja benteng , maim itoe 2 pangli ma tiada dengen ber soeuggoe huti ukeu men- djaga, sama ntu r u mariku itoe dap etdenger sat oes,,:a1'l\

jang uma t rib,.et soedn dek et iju poen ja bente ng ber- tumba poela tumboer prang berboeuj i tiadu brenti- njn, serta soedu deket kiranja adn dat eog moesoe, maka kadoeu I'an~,d.m« itoe mendjadi Imget sampe lemus diupoenja kaki dau tangan sllh i ll ~~ a tiada bisu

I

berdiri, makuSHu"ltJboledengeulekasmurika itoelantas mengutoer bale teururanja alien kloear dari dale m kota boeat meluwan'pada moesoe.

Apnbilo Ollg Gie rnendapet Iiat moesoe kloeark en balu tuntaraujn makn Ong Gie lantus 1lO1II1IIclldir dia poenja soldadoe trees rnenerdj augsuhinggnbert empoer lah kapada moesoe, maim di tempat medaupeprangan 011(1' Gie lantas berbata : - sekarang akoe poenja~ola

tan~ara

soeda

moe~oek

di kau poenja sora nA' apa,lngi

kau .poenju. djiwa soeda.ampir mendjadi bioam. apa koeran g jnng nngkau tiada leka~ mooebertaloekboeat mentjari kall poenja idoep, oke~ sekaraug djikalce

l angkau brani Idoearken lagi bala tantum nistjaija' n,anti kami labrak bikin kau poenja djiwa dan badon mendjadi antjoer sam~ sekali.

(Tlo KONG INNo. 14) ,

1

I

I

;

i

(11)

1058

Demikiuu Tjian Kiat berdoea Tio Koeij Le denger Hoe perkntnau, milka

Un

mendjadi mara besar dan

tiada mendjuwublagi, troes toemba k kupada OIlg Gie dun Ong Gie dengen sigra lantasmeuahan olehgolok- I!j<l., sahingga kadoea orang itoe mendjadi berprang, mukn berpruup kiru ada 7 'djoero esan tiada ada janf:{

l\allllll llwll lllt:lI llllg,sertu Ingi sedeJlgrihoernjaber prnng 8UlIIlIIIl am kadeuger au luh dari piug gir alia swum ta lU !lo ~r ,1111 g~Ul bre ng berb oenji, dun kloearlahsur ue

pallglima ureui hawn benderaija·itoeHiang Hoennumu- nju kiruuja diu hurue tlateng dari pruvineieTaij Tjioll denueu ltalll ruuturunja heudak masoek disiroe.

Komedian 'I'io Km'u Le melint alia 11Igi moesoe jl1l1g datellg, muka di dulem hatiuja merasu tiuda iaksiran boeat melawan, maim dengen sig l'll dill 11Iri

!J'lelnng deligeIJ koempuclkendiupoenja burang IJ:mmg serra nnnk bininju lantas di mneutk endi dalem l!rnbalc tros s lari doeluean, maka Tjian Kiat Iljfll'l!n merasa tilld ~ bisa tuhun dun tiadu brani boellt lIlelaWUII her- prllng. Illllka .itmgen !lig ra marika itoemeutiari djalall true· Isri mllsoek karinlem kota.

KOlll ediau ODg Gie berd(;ea Hiaug Hoen louta9 koulDpodl,en dill p:>enja haln tanturll Illtlndjlldi ~l1loe akeu troe~ lII11tlj()l! di kota

Ma

Len~ K03u.

Apllbila 2 ~lllngliUla itoe sampe disitoe;:emo~lI l an tas berta! oek I!l:l:l:ng.D/:lsing'serahken dirinjn.d;:u tiada .

1059

di kataken Ingi jang Ong Keng soedn dapetin itoe Leuteng di Ma Leng Tjeb.

Komedian di tjeritaken Tjin~Kiat herd oeaTio Koeij Le berdoea orang soeda lari masoek di dalem kota lauta s kasitj erit apadutoeann jll:(Siol{Tjoe): -sekarllng mdja Tjioe Sie T[ong kirim bnla ten tnranjn terlal oe auiat gaga perkasa, sekalian hamb a tiadu hisa tahau aken melawau dia, muka itoe bent eng jnng ada di Ma Leng Tjeh soeda keua moesoe rampas.

Seteluh radja dari Se Siok mendenger kabnr itoe lantus inendjadi mara besar dan berkatu:-angkan herdoell soeda mendjadi pnnglima prnDgkenapn Ht- ball hari koerang mendjagu bae dari pekerdja.un, dnn kena pa tiada maoe mengudjur hula tent ara hoeat burisnken menoenggoeken bentenjriroe.bertamha poein kotHil<a moesoe dateng kenupa kuu tiada maoe: melllWlllI dengen kerns dan kuu troes tiuggnl lari, sekaruug lam uda moekn boeat ketemoe pada ukoe, bole di bilung angkau omng jang tiada poenjamnlue, he sekuruug ini 2 panglima begitoemutjem.boleboenoe mati kElrua tinda goeuanj a, djikaloe soedn. IJOclloe ini

2

uruug jang teledo~ dan nanti di bhd\llug h.llri kallli bole berdRllIi pado laen pellgg uwuaJ..en melltjuri li-

• poe bocat moendoerl,en Tjioe Sie Tjoug p0l:llja ~alll

tentarn.

. Dl!l1likillll di waktoe itoe ada anlbtJHJunr jal:g ber- pRlIgkut Kie Biet ~oe benHlUla OilS Tjie li(:t~"" Tjin

t

j

I

I

I

(12)

1060

laloe ber kata:- ini wak toe l'jioe Sie Tjong poenja bala tentara sedeng djaijanja dan gaga tiadn bole di lawan, djikaloe 'l'joekong sueka boent bikin koeat ini kota tiada laen malainken,Tjoekong misti seriket mendjadi sntoe pada radja Pak Hall dan Radja Lam Tong Dng dun nnnti Tjoekong bole kasi tjerita jang

.dari Tjioe Sie Tjong poenja tentara jang begitoe

g-aga, soepaija Tjoekong mints ban toe soldndoe per toe- loengan padanja dan djikaloe itoe doea negri soeda sariket dun soeka trima Tjoekong poenja perrninta-au satoe sama laen uristi saling toeloeng, nu' disitoe lah kita hantern dun reboet kombali kita poenja benteng nistjaija lnh jang Tjioe Sie Tjong poenja tentam tentoemendjad i riboet,djikaloe nda tentara ja ng dateng dari moeka du11 dari blakang tent oe Ilia tiada bisa .meuangkis tentoe din terpnksa misti moendoer sen-

dirin ja,

Apabila Radja Siok Tjoe mendenger lant as sadja Uu menoeroet dari bul atueran jaug demikian itoe, maka dengen sigrn lautas mengatoer satoe orang aken pegi membawa soerat ka-itoe~ 2 negri boeat 'mints pertoeloclIgan, maka waktoe itoe kadoea ngerimenda- pet kabar makOl dengen soeka hati boeat trima aken mel1lbantoe.

'l'jerita punglima Dllg Keng soeda dapet rampus henteng di :.\la Leng Tjeh mendjadi tinggal diam- ken b'llu tentu runja disitoe, D! lama kelama,an soedn

10(31

mendjadi keselnj a bertumba poelu rnuisoem.soerlnh mendjadi koeran g , di dalem hutinja mnc:e -madjoe tinda hruni,,mnka disitoe Dug Keng lautus berdnmi pada Hiung Hoen inakn kata Ong Keng: - aken seka- rang di moekn ada kota dan di blakang adu moesoe, djikaloe sekarang kita orang madjoe kerna ramsoem soeda banjak koerang selempang dupet tjilukn, ~'sek ll · rang:,begima rm 'akal kerua kifa berdoea tiada bole

tinl!~al lebi lama disini P

.Riling Hoen:'-:" D! jentne moesoe di bentengHong Goe Tjeh soedn bIOi jaug kita soedu rut upas iui 'belllellg ~11LL~lI~Tjeh,mnka diutiadn maceruudjoeke u balallja-meleugkeu t,illgga l diumiboeut t1jagakita dari blakang, apll lugi di depnn adu kotu'.illll ~ 'bentellgllja begitoe 1(O~ at. sekali djudi dia 0ra llg tillg'j,!II1dinrn mendjagu !i'anja; liken seknrang kita orar.g di :siui Olemling ~/)ed;L kuerung rumsoem, lebi hr,eleknskirim soerat aken .1\I~si tuoe .kahadepa u.Sri IIIa111I radja soeda tentoe-j ang kitalekasdapettoeloengan rumsoem, bole,di blakangka li'kita orang berdam i lagi meutjnr i laen ukul boe;\t madjoe.

Maka Dng Keng mend~nger itoe perdlllllinn laloe meudjadl soeka hatinjll, maIm pada itoe har i djoega lantas'ij a mengatoer sntoe oraug s6eroehnn ,boeatme- lapoer Im. kot!l-rndjll di hadepun bllgillda maha radja Tjioe Sie Tjong, dan orllng soeroehan' itoe begitoe'

'lckas dn.pet prenta dp.ngell sig ra laloc brnngkat lljllllln.

,!

I I

(13)

1062

MaIm orang soeroehao itoe berdjalau siang .bari malem tiada brentinja, tiada antara lama sampe-lah di kraton radja, maka orsng soeroehan itoe troes masoek aken"meogadep di hadepan Maba-radja 'I'jioe Sie 'I:iong, serta dia kasi taoe perkara hal jang demi- kian itoe.

Satelah ~laha-radja Tjioe Sie Tjon~ denger itoe lapoeran maka dengen sigra lantas berhimpoen pads sekalian ambtenaar dan bikin satoe perdnmian begi- mana [ang bakal mendjadi bae, -naka waktoe itue berame arnbtenaar pada mendjawab:- Ua djoengdjoe- ngan-koe sekarnng Ong Keng pegi memaloemken !,rang di Se Siuk dan itoe keliatan tiada goena boeat negri djadi bikiu ilang ongkost pertjoema sadju, boewang pekerdjaan jang' tiada sah, sekarang lebi bae djoeng- djoeugan-koe bikin bren ti itoe prang boeat apa bikin soesa pada orang berdagang, djoega banjak ilang 501-

dadoe, nanti di blakang hari djikaloe nda djalan jang bae bole madjoeken kombali-boeat berprang.

Dimikian Maha-radja Tjioe Sie Tjong denger amb- tenaarnja soeroe brentikeu itoe prang, maka seblounjn maha radju kloearken perkataan boeat tentoeken, sa- mantara ada kloear lah radja moeda Lam Song Dog Tio Koog In jang mengadep sambil be,rkatn:-- tadi hamba ada 'detiger jang Ong Keng memabloemkeo prang !Japet kamenangao, aken tetapi UJOesoe aela banjak tam!:la tentaranja boeat menegoehken bt:nten~-

IOll3

njn, sekarang Ong Keng belon kasi tnoe, apa bole mendjadi kala kombali atawa tida, tjoemn malainken kirim orangboeat kasi taoejan~dia ada kcerang ram- soem dateng minta pertoeloeugan,O! itoe memungsoe- do. djamsknie boeat apa djo~llgdjoengankoepikirin di dalein hati tjemboeroean, dan hambn djoega ada sang- goep boeat anterken itoe ramsoem snmpe di bentengnja On!-t Keng, sekalian boeat Iiat begiuiauu glagutnja duri hat moesoe apa kita bole dapet kameunngnu ntawu tiada,

l\1aha-radja Tjioe Sie Tjong: - djikaloe soedara bolt! pegi di saua boent anterken rnmsoem kaml tentoe tiadu mendjadi soesa hati,

Komediall maka waktoe itoe djoega dengen sigrah Till KOIILt' In lantas pegi di goedang bras sertu bee- ku itoe goedang dan troes kloewarin bras lantas di prenta so-roe moeat antero 500 pedati bunjnknja serta soeda slese di moent lantus pedati moelai brang- kat, dan Tio Kong In mengiring dari blakang berdjulau menoedjoe ka-frovirrcie Toij Tjroe serta sumpe di frovincie Taij Tjioe dengen sigruh Tio Kong In luntas prenta soeroe orang boeet kasi taoe knpada Ong Keng dan Ong Keng trima itoe kabar lnntas berduOIi pnda Hiang'Hoen dan kata Ong :l\eng : - seknraug adB dateng soeroenn duri kota Tjinp Liollg' Sillh ber- nama Tio Kong'In jl1ng mengallter ramsoem sampe di frovinciel'llij Tjioe aken tetapi betoel ini djl1lauau

t

I

I

I

:

I

I

1

- -'- .-

(14)

...

1064

nan alia terlnloe soesa tentoe diu tiarln bisn madjoe bertnmba poela selempnng moesoe dapet taoe ini resia telltoe kita jang ada .di sini bole mendapet soesah,

lIiung Hoen : - Ja djungan boeat soesah bati,me- mnng bawl' 5000 tentaru uken kloewar dari sini pegi sampe di Tien Tjong boeat samboet meuoenggne radjn moeda Lam Song Oug Tio Kong 1/1 dateng mClIganter ramsoern, kalne soeda sampe di sitoe tiada hole mendjadi takoet soewatne upa

Apabiln soedu tetep kudoea orang itoe poenja per- dumian mukn dellgen sigrah lauras meugatoer soldadoe' bceat pupuk Tio Kong In salllant~l'n sampe di sitoe betoel keliatafl bnujak pedati bunjak luh dateng bras serta sampe di sitoe tempat betoel sadja soesa dupet djalan boeat mu ljoe,ka kO~II, kuloe ini waktoe moesce dapet tanetentoe mendjudi tjiluku be-ar, maka barang Ti« I~ong III denger lautus Ua berkatu.:- betoel jans' ungkau poenja perkatahan begitee,

Hinn~ Hoen: -:- oleh ken.a ini djalanan banjnk hut~'e jang besar serta-toezoen naek uieudjadi soesa boeat pedati liwat, hue sekarang misti mengatoer pluhun soepaija sampe di' ~eiJteng Ma Leng 'l'jeh tentoe slamat. Demik!an Tio Kong In denger aloei'an itoe laloe mendjadi girallg; hatinja serta. di poedjj heloel Koellsu'eOng Pak saorang jang mengarti. .

Maka waktoe itoe dengen lekasdi aloer 500orang

1065

boeat gotong itoe bras sampe di benteng Ma Leng T[eh, serta soeda sampe selese Tio Kong In sernhken itoe bras, maka 'l'io Kong In lantas balik kombali I1I(en melupoer di hadepan Muha-radja Tjioe Sie Tjong, katn : - dari perkara ramsoem soeda sampe di djalan tiada koernng soewatoe upa dari bar perkara prang tiadn bole tiadn, misti di troesken harep djoendjoeugan-kue djnngun denger kiri kaunn poenja bitjarahan kerna iui waktoe misti madjoe-,djangan kasi tempolagi,

Setela Maha radja Tjioe .Sie Tjong mendenger lantas mendjadi senang hatinja dan troes menoelis soerat prenta pada Ong Keng berdoea Hiang Hoen boeat mudjoeken prang, sertu .kadoea orang itoe di tamba pangkatnja mendjadi Kam Keen.

Komediun Ollg Keng berdoea HiaDg:Hoen trimn bagiuda poenja kuhar Sengtjie laloe bilang:banjak trinia kasi maka sescedanjaurung soeroean itoe Iantas pllelang kODJbali kekota 'l'Jiap,Liong Siah dan wakloe iroe Ollg 1\ eug lantas prenta pada segala panglimanja misti dengen sigrn aken sedia-in bala tantara boeat -. mndjoe kombali be!prang oken menerdjhngmoesoeh •

.Tjerita Moba radja Te si·ok, waka ija dengel' kahar. jaDg bala tentam radja. Tjoe Sie ,T jong soeda ada di Ma Leng Tjeb, moka'dengen sigra~Inhl1-radja Te Siok ' lantas panggil sekalian ambteDuarnja jang berpangkat aken di adjak berdami.

11

I

11 I'

,

I I

I

I

11

I

I I

.1

' 11

11

11

(15)

...

106G

Di ~aktoe Hoe adalah umbtenaam]a jang berpang- kat-HJOng Boe Koen bernama Han Kee Hoe laloe men~adep dengen berkata;- Radja Tjioe Sie Tjong poen)a bala tantara dateng di sini lebi dneloe dia orang menerdjang di Hang Tjioe, oleh kerna itoe di Hang Tjioe sepoeternja din poenja tanah ada saperti neg ri Se Siok poenja batang leher, maka itoe ada sadja moesoe jang dateng poek oel itoe tempat kern a 1II0e30eingin betoel nmbil lebih doeloe, sekarang lebi:. bile buginda mengatoer pang limn prang jang terpili

bole mendjaga, serta atoer hula tuntara jung koeut s~kal i ?aeat m_~nahnn di Ma Leng Tjtlb di tempat

d~alaD jal.lg ketjil, bo~at bikin poetues.moesoehpoen]a djala na n )lLllg pake djalan pegi dllteng bawa ramsoem, maka djikaloe soeda ter-atoer kiln poenja ornng di sitoe kenduti ada brapa banjak moesoeh djoega"dan kiln tiada slempang satoe apa.

Apabilah Mahu-radja Se Siok denpnr luntas soeka menoeroet utoerun jang demikian itoe, maka lantas ija prentubken soeroe mendjagu, sutelah di atoer satoe panglima prang bernama Lie-Teng Kwie dan Kie Sim Bie berdoea orang aken merubuwa ~O.OOO bala tnntaru boeat meuahan moesoe, kaloe din menerdjang bertamba poela mengatoer satoe panglima bernal:iia Tio GaD buwa5000 soldadoe boeat mendjaga di Hang Tjioeserla di prenta misti men:.rsloer mata-mata dari soldadoe jang berdiam di tempal jang tingO'i0 ' boewat

1067

liat moesoe poen]a dateng boledjaoe-djaoe soeda ke- liatan,

Demikian di waktoe itoe bala tantara trima prentah lantas pada brangkat djalan boeat mendjaga,

Komedian Lie Teng Kwie dengen bala tanturanjll berdjalan sumpe di benteng Pek Kan Tjeh, maka di sitoe lantas diu brenti trees bikin benteng, maka deng en sigra Juntasmengadjak berdami pada Kie Sim Bie maka kata Lie Teng Kwie: - dari sini kira ada 10 pal tjiua djaoenja ada lagi satoe tempat namanja Hong Hos Kck, O! itoe soenggoe bole di bilang inng tuna Se

Si

ok poenja kepala boewat moesoeb poenja djalanun, lebih bae preutah satoe orang boeat men- djaga disitoe, di blakang kali nn~lml1 bersamn kitn baroe berdjalan.kloewurdari Ma Leng Tjeh, nab di sitoe baroe lah abis moesce poenja djalan, dan kitu troesakwatir satoe apa,

Kie Sim Bie:-Of betoel itoe tipoe uda perloe sekali di flake, seknrnng siapa orangnja jang bole di atoer boeat pl'gi Hong Hoa Kok aken meuoenggoe disitoe.

Demikiau :blon abis jang Kie Sim Bie berkata, samantara mendjuwablah sa-orang penggawa :prang bernama Qng Loan seraija katanja : saija sanggoep boeat niendjalanken atoeran Hoe.

Setelah Lie Ttlng Kwie mendenger jang panglima Ong Loan soeda bersanggoep, maka di dalem batinja lalltns merasa senang laloe berknta:- djikaloe angkaD

11

I

I

I

I I

1

I

!I

!!

"

(16)

-~- -

-

1068

dengen soenggce h hati soeka pegi mendjaga bae Lole dapet 50(0 soldadoe, maka waktce itoe djoegu lantus

di pasrahken,

Apabila Ong Loan trima prentah lantas bawn itoe 5000 soldadoe troes pegi berdjalan sampe di Hong

Hoa Kok aken boeat meud jaga disitoe.

Ko-nedian Lie Teng Kwie berdoewa Kie SimBie lantas bawa baln tantaranja aken kloear dari Ma Leng 'Ijeb -mi nt a berpraug kapada moesoe Ong Keng,

Sjahaduu di tjeritaken Ollg Keug berdoea Hiang

. , .

Hoen mendnpet knbar rnoesoe poenja resiah, maka

'I~ nta~

,din berdami dengen berkutu :

~

negri Se Sink

terlaloe scesn djulunnja aken tetupi sekarang kita soeda deuger kabar duri nl'UlIg kumpueng disit oepada berkata : duri sini u.in satoe djulauun ketjil jang

·boeat pegi di Hong Hoa Kok, O! dia poenja djalau

betoel-kliwnb soesu, djilm1"d moesoe ada tarosoJdad~e boeat mendjaga disi,tOH dun siapa panglimu prang jling brani buwa s(~~dad oe boewat lebih doeloe umbil itou.ampat Hong Hou Kok, djikaloc soeda dapetitoe dan bole glllllpallg jang kitn boewat 'umbil laen-laen

.kota. · . .

Demikian rli waktoe itoe ada satae pangliri,Ja bel'- Damn Thio 'Kinn Hiongj~ng mendjawab: saija jang sanggoep bawa saldadoe boeat mereboet itoe tempat.

KomedilLII Ollg.Kellg,dengel' ,Janta s soekalah di

1069'

duleui hatin ja dun trees pasmItken 2000 ornn g'anak soldudoe,

Auubiln 'I'hio KianHiOI.g triuia preuta maka dengen 2000 tentara treesbrungkat djul un, waktoe itoe djoeg a Ollg Kellg lautas meugutoer lag i satoe pnnglima ber- nuuiu I\uug Tjoug uken'peg i di Hang 'l'jioe boewa t djagu uiuesoeh poenja djulanau,dunKOlIg Tjongtrima preut ah lantus Lawn bala tentarn trees pegi , maka

8u slleda~ljlL Oll~

Keug mengnroer maka mariza itoe berdoea Hiung Hoen djoega djllgu di dalem benleng- , nju serta berdium tiada boeku soewa ra satoe npa,

Sjuhudun di tjeritakeu JagiThio KianHiong dengen balu tentaranja soedu sumpe di HOlIg Hoa Kok, waJah lantns prenla soeroe poekoel ramboer dan gembreng sertu keliutan beuderanju berkiber-kiber dan Ong LOlln lun tus toekar pakeiiuuja dun bertoenggangkoeda sertu mtJngudjnk soldadoenjn deugen sigra troes kloenr dengun meuuugtungin kapadu moesoeh.berknta:-he buugsut angkau tiadn tuoe djalanau matibrani da- tenl; disini dan knu beIon taoe bisa madjoe atawn uruendoer,

JlenllLng Thio Kinn Hiong bnroe snmpe s~rta me- liut jnllg D1oe~oe dateng inenllngtnn gin serta bermaki- mllki, maka dia tinda meudjawap Il1gi, troes sadja baliken koedanja dnn gerakell din poenja sendjat a j.{oluk troe3 hantem kapnda Ong Loan" maka Ong Loan djllg~ dengen toembaknju sllbingga berdoea

(

!

:

I

I

(17)

1070

orang itoe meudjad i prang kira ada iO djoeroesan dan Ong Loan merasa tiadn- bisn tahau luntns din I~riken koedanja troes masuek ka dalern kota.

Komediau Tbio Kian Hiong bersoerak soeruk boeka soewa ra katanja: - sekarang akoe hendax poewas poewasan boent mernboenoeh dan maoe reboet dilL poe nja kota sekalian. Muka se-abisnja berkata lnntas ija kommendir bala tanturnnja disoeroe madjos kahadepan, dnn nmoek ~boen oeh moesoeh kalang ka- boet un, maka waktoe itoe moesoeh merasa tiada bisa tabnn boent rnelawan, maka deugen sigrah lantas tinggall,ell kotnnja dengen aipat k(ll'pil:~ troes Tari,

o

! Ong Loan soeda kala prallg troes lari moendoar dnri HOlIg Boa Kok aken pegi di I\ Wd Peng troes mendjagu iHll~ disitoe, luntus ija preuta h sutoe orung boent meng-aSl kubar knpada Lie Teng Kwie,

~ll1k:~ Lie 'l\ wg Kwie mendapet kabarjang Hong

Hoa h..k soeda di doedcekin oleh moesoeb. disit oe- lah Lie Teug 1\wie lantus meudjadi maruh dengen hanting kakinja berkatai-s-tjiluku besurkerdja kepiran ukoe poenja negri! ..~lakn wnktoe itoe Liev Ten r J\wie lantas berda mi pada"Kie SimB ie katunja:-

se~

karaog apa UIlLOe k~ta lebih Lat! kila baliken bala ta ntam boeat lllelawau pada Ollg I{ellg kadoea Hiang Hoen.

DeUli~ian Ong Keng berdoen Hia ngRoenmendapet kabllr Innta3bawa tant ar anja serrl~ Loeka .pintoe kota

1071

aken madjoe kloear boeot melawan pads moesoeh, maka Ong Keng dan lIillng Hoen sekalian tentaranj a dapet liat moesoeh dareng, disitoe tentaranja Ong Keug lantas terboeroe belomba dengen riboet mem- boenoeh moesoeh, sahingga bnla tentaranja negri Se Siok ampir abis terboenoch, O! waktoe itoe bangke bertoempoek toernpoek seperti kaijoe di scesoen, se- kaliun aer di kali sampe mendjadi mera dari sebab tertjampoe r oleh durulmja orang lagi berprung jllng mnti terboenoeh, maka disitoe Lie Teng Kwie me- lint bnlu tentarauja Maha-radja Tjioe Sie Tjong adu ter laloe gRgllh sekuli, maka din merasa jang tiada

bisa boeat menangken, maka mendjadi apa boleboeat terpnksa ndjak l{ie Sim Bie mnendoer sompe di Tjeng Nie Leug boeat berdiam disit oe,

Komedian waktoe itoe Ong

K~ng

berd cea Iliang

Hoen soeda mennngken berprnng pada negri Se Siok poen]u tentura mendjndi bertamba-tamba kesohor dia poenja namn, sertu snmpe di Hong Hen Kok lautas punggil tentarauja semoea lantns diknsipercentdjoe- ga, wal\toe itoe 'l'hio Kitln Hiong lantas·atoer satoe orRug boeat bawa soerat knsi knbar di kota Keng Soe sjahndan Ong Keng InnIns berdami pada Hiong Hoen katonja :- i ni tempo betoel kita orang dapet mrnllng praug, sekarnug soedll masoek di,dalem moesoch poenja taoah aken tetopi masi nda lagi satoe tempat Hong Goe Tjeh nnmnnja, disitoe ada

,I

i i

. I

I

i

i

I

!

i

I I

(18)

1072

2 panglima jang menlljnga sat oe llama 'l'hio Tj ie Tjoen dan kadoea llama Siauw Pit Sin jnng hlon ,maoe bertaloek, O! djiknlos itoe 2 punglima tnhun kita poenja djulannn uistjajja kita orang bole dapet tjilaka besar, dan tiada bole tinggal senang sekarang misti atoer kita poenju pen~gawa jang paling- gagah boeat melawnn din,hrnngkali bisa dnpet kemenangan, baroelah kita bole senang bati dan .troesa kwatir

boeat di blakangknli.

Hiang Hoen:

- li'\

hetnel misti atoer begitoe aken tetapi saija liat iloe 2'penggawa jang bernuma Thio Tjie Tjoen dan Siauw Pit Sin ada orang jang ga- gah perkasa, aken sekarang lebih doeloemisti kita atoer satoe panglima jang bisn bitjara manis kaloe bole di boedioek boeut di adjnk berdnmi minta soe-

Ij paija diu sampe soekn boeat berta loek, djikaloe itoe 2 orang menoeroet puna kita dun bole kita berdami

I, hikin laen atoeran , apa misti tamba balatauta ra'atawa tiada?

Gng Keng: - ija! betoel bet oel! !!

Hiang Hoeu: - nan ti saija sad]n pogi hoeat me- ngadjak berdami puda orang moesoeh itoe.

Ong Keng : - he mnsa angleau hole pegi di sana O! itoe t.iadll hole djadi dan misti prenta laen orang boeat pegi, maim tiada mendjadi selempang dapet binasa. l\Iaka wal<toe Hoe dari pinggir adalah men- djawap saoran ~ penggllwa jang bernama Hian Liat

1073

lantas mengndepkntanjn:- hamba soeka I;l'gi dengen

tersan~goep bceat bitj ara pada Thio Tjie Tjoen ke- doeu SiILlIW Pit Sin soepaija ,mlJ uc!judi din berdoeu orang soeka boeat bertaloek,

SateJah Oug Keng mendenger Hun Lintkata hcgitoe, lantas dia uiernsa soeka hati, troes kasi idzin boent dill pegi ak~n ketemoe kedoea moesoe itoe, :maka pnda itoe hari djoega Han Liat dia nuek koeda dengen bawa 2 orang temennja berdjalan sampe di :Hong Goe Tjeh, serta sampe lantas Hall Liat boeka soearn panggil ora ng jat;g mendjagn beureng, saumntara uda kloewar luh ~;l -ornllg mutu-uu.tu jung mendjagu di sitoe, muku deugen sigrub marikn itoe kasi taoe pada 'l'hio Tji e Tjo eu berk ata Orll ll g mat a urata: - sekuraug di loear ada satoe pung liru u dari bari san radja 'I'jioe Sie Tjl)n~ ber namn Hun Liut~adllperkara aken mlllta permisi boeat keremoe,

Satelah ThioTjie Tjtltlll berdcea SiauwPit Sin men- denger laloe berka ta : -bae bole kasi masoek kedulem

benteng.

Komediau Han Lint dnpet idziu troes ija mu- soek sertu bertemoe :dun trees berdoedoek, maka di sitoe Thio Tjie' Tjioel; berdocu Siauw ~it Sill lantas menanja: - Tj iungkoen dateng sumpe di silli ada apa kabar?

Han Liat: - oleh kerna snij a pce llja 1e-llI ell pung- lima iiloedl1 dapet Jmbar jnng di sini Djie Tjiolgkoen

(Tlo KONG iNNo. 14) 68

I

(19)

1074 1075

Demikian Tbio Tjie Tjoen mendenger .iang Han Liar. poenja perkataun itoe lnntas ija berpikir dengen sendiriuju: betuelsekurang rndja lIegri

S e

Siok soeda meudjadi larjoer bertamba poela ija poenja pikiran soeda maeu gila dun beroba tiadn lain maksoed me- lainkeu mneu gila pada prampoeau sadja, dun seka- rang boent apa jang kita menoeroet pndunja lebih bae kita meuoeroet pada Maha Keizer Tjioe Si Tjong djikaloe soeclo. snrn pe wuktoe-nju di sanu b~gilllanB sud]u jUlIg kuu poeuju peroent oengan, maka sea bisnjn 'I'hio Tjie 'l'joen Lerpikir lnutas jn hoekn soewnru berka tu: - tiada lueu melaiuk en suij a harev jang Tjiung koen pueuja pertoeloengan jangadil dun nauti besok Il'lgi saija bawa ini penggawll boeut pegi me- nglldep kereumein pada Tjianglwcn poenjn temen.

KOlllediau Hau Lint denger begitoe lunrus ju ruoeu- doer deugen segula soeka hati troespoelnug kebeuteug- nja dau ketemoein pada Ong Keug berdoea Hiang Hoen, lautas di kasi taoe jang nanti besok pagi '!hiu Tjie Tjllen hendak dateng di sini blJCllt berdllmi.

8jftllllllllll Ong Keng mendonger begilue laotusmell.

djulli gira ug di dalern hatinja di site)") lautasOllg Keug pr",ntu sedia makanan aken kasi Stllnll1at pada Han Lint bikin'pesta jang tUll dnujn mariI\U 1llle poe- nja bitjnraan soeda ketrima oleh U1ocsoe.

. Komediuu IIda Juen pengIinm jang berb ta pada Ong Keug; - O! itoe 2 Oloesoe besol, muoe dnteng

I

ada orang jang gaga~ perkasu istimewn poela pin- te~. rlari. kupandean peprangan ~dan sering-sering saua poenj a temen penggawa kepengen ketemoe, nken tetapi tinda ada tempo, maka dari sebab jn prenta saija iboeat dateng di sini aken bikin persobatan hingga tiada sekali ada pisiran boeat bikin mati satoe orang saldadoe, dan sekarang saija poenja te- men pauglima sekarang dia soeda masoek di bilangun tanab negri Se Siok dan sekaran g malainken sobat

berdoen jlln,rc masi menahan disini dan di kiri lia-

IIIlI1 sne.in tiada nda jung boent diselempangiu, dun

SOGa t djopgll blon teut oe brangkali pagi dan sore bole clapet kesoesahan, oleh keruu sekara ng saijn poenja rudja di IIPgri Tiong Kok nda orang jang amat adil seknli ser tu koeat dansiapa djoega oralJg jang men- djadi radja ketjil asmoen ada taro mata dan boedi pudnuja, dan sekarang saija dateng boenr ketemoe-in . pudn soba t bl'gitoe djoega saija minta snbat djangan. umhil pergnesar dan saija minta sueplIUII sobat' boeang

pikirall jllng glllp dan timboelken pikiran jang trang, snepni,j a djllllg'an saIaingetan, sebrnpa bole saijll~in- ' ta soba t. ako!' akell /Il~noeroet pada saijn poenja radja

Chill di I,lukang Iml! bole sobat dapet pangkat jang .

hesar, seria llama jang bae boeat icloep senll/Ig dan kekel padu alltero sobat poenja anak .biui toeroen menoerocll, upn begimana jang so'bat

po~nja

pengra-

~aU lJ alia tjutjok di dalem pikiran saija?

11 '11 1,1

(20)

In

I :

1 1

1076

~)ertnl.oek aken tetnpi djnngnn gnmpang di pertjaija Juug itoe bang~ut poenja moeloet,

Hiaug HOlm :-it09Thio Tiie Tjcen herdoea Siam~

~jt S~I.l ndn omug laki-Iaki masn din bitjara barang Jung tiada kroeau,"sekarangtroesaboent tjemboeroean

hati djadi biki n riboet akoe poenja pikiran sadja, Maka waktoe itoe lagi bertjektjok un kerna ornng belon abis pertjaija dari moesoe poenja hati.

Komeriiao pnda besok harinja beroel padll waktoe tenga-h ari lnnta s.nda knbar jang iroeThioTjie Tjoeu herdoea SiuuwPitSin membawaten.ennja ,lateng riisi- ui, upabila Ong Keng mendup et kalu.r jlmg del;likiulI itoe deng en sigra Oug Keng lmuas toeknr pakea nnja dengen nnek koedn laloe kloenr boent -umboer maku Thio Tjie Tjoen berdoeu Siauw Pit Sin

meli~t

Ong

Keng poenj a /!elugat begitfleangker 1:1IIlt~s berdoea ol'Ung itoe kasi'hor mutan, sern,OngKellglia t,.Lpgitoe luntus mendjndi senang hatiuju, makn Thio TjieTjoe berdoea Siuuw Pit Sin lantas rner oeu dari koedanja luntus bersod]a di hsdepanOIlg Keng, makn Ong Keng meliut begit oe lautas ija seudiri djoega toeroelldari koedllnjll Jantas angkutin itoe kudoeuorfing laloe di bango"~n ill troes d. adjak masoek kadal~D1, serta di kasi krosi boeat doedoek, makll waktoe itoe berame lantas berdoedoek dengen bitjara dari hal perkata-an _ jang manis.

Maka disitol! Thio Tjie Tjoen berdoea Sinuw PitSin

1077

lantas berkata: saga berdoea orang minta barep Tjiungkoen soeka boeat trima aken di pake boeat panglima prang, dan sl1ija iklas serta soeka menoeroet riengen soenggoe hati boeat bales jang Tjiangkoen poenja kabae-an.

Arki!1".Ong Keng mendenger berdoea.orang itoe kata begitoe lautas mendjadi senang-lah di dalam batinja, troes prentaken diapoenjakoki bikin makanan boeat sedia uauti malem aken pesta sekalian, itoe Thio Tjie Tjoen poeuja temen djoeglldapet percen t, hanjak oewang suhillgga masing-masing luntus bilanA' banjnk trima kusi troes mendjadi kawan bereinpoek sutoe hati,

Apahilll. soedu bikin pesta dengen sigrah Ong Keng lallta,s menoelis sutoe soernt aken kirim membrika bar

kuhndepuu keizer Tjioe Si Tjong,

Makudi wukroe itoekabetoelan bagindakeizerTjioe Si Tjong llLgi berdoedoek di tachta knradjaanu]aseka- linn berhimpoen dia poenju ambteuuar, serta ambte- nuumju dapet denger itoe kabar lan"as berpoedji kasi slnmnt ridnge~berurneberkata: - soenggoehSianSeug Ollg Pok, poenja kepalldean begi toe bisa mengatoer barisun soeroe madjoe berprang, ka·doea maka lan-

t':~ral1 prang mendja:li menang sebab meaoeroet Sian Seng poeaja p;Jratoeran jaug bole mellclapet kll-koe- atan.

Ong Pok : - lari bal perkra, itoe a-la djoeng dj oe-

,

!

I

:

I

I

I

(21)

11

1078

ngan-koe jang poenju ke-angkeran, beserta redjeki besar maka bol,e mendjadi sekalinn panglima deugen soer.g- go~h hati berboeat, sampe dapet kauieuaugunberpranp

dan boekannja hamba poenja bisa, . 0

,Kome~ian ~hha-radja Tjioe Sie Tjong Jantas flunggil dIU poenja boedak soeroe kloewarin badjoe Kim Pouw bikal panglima prang poenjapukean, dau lantas prenta o~a1Jg soeroe di anterken di tempat mednn pepranglln di pasrah ken kapada Ong Keng kadcea Hiang Hoen, barang sampe luntas Ong Keng trima serta troes di bugiken kupada sekaliun panglima hole dapetsn-orang sutoe badjoe Kim Pouw, jang laen seperti sergeant u~uwa soldudoe semoea dapet percent oewang dan ha- djoa laken boeat pukenja, '

~! wU,ktol:l itoe semoea lantas trims serta bilang' bl\nJfL~ trnna kasi, serta soeda seIse di bogikenlantas

?ng [~ellg membales soerat serta prentaorangsoeroean uoe di soeroe poelang kombali ka-kota radja,

Komediun susoedanja luntas Ong Keng adjuk berdami

jla-.ill sekuliau peuggawanja boeat maojoeken ba!a

~untara, ~laku disitoe ada Hiang Huen jUllg berkula:

I~oe ~JoeSlJl:l lIegri Se Siok soeda kala ,herprnng dun d~ll tladll bralli dateng lagi, sekarang kita misti puke tlpoe dan misti toenggoe panrrlillJa llama Konrr TJ'orlg

, 0 0

JUlIg lagi menerdjung di Hang Tjioe tsetlloe dapet' ml:lnang ldawa ;kulab, kitn helon dapet kahar. kaloe ,;o~da duteng kubar ,bole kiln lnntas madjol'kln hala

1079

tnntarunja boeat berprang kombali tnch mnsi ada tern po,

Setelah Ong Keng mendenger jang Hinng Hoen poenja atoeran begitoc, maka dengen'sigrah lantas menoeroet, disitoe lanms bala tantnrnnja berdiam tiada madjos,

Tjerita Lie Teng Kwie berdoea Kie SimBiewnktoe it ne slleda kala berprang lantas lari musn-k kndnlein kota uken berrninta ampoentrima sa la poda mdjan]a,

dllll rudjn Se Siok denger begitoe luutus metnberi am-

PO~II pudunju,

DpUl"ikian rudjn Se Sink lantns berdnmi pada sekalian pangliman]a bezimana baenjn boewnt melawan pnrin moa-oeh rudju Tjioe Sic Tjong,

Makn waktoe itoe ana sa-orung 0mbtenaamjn jnng horpangkat Auw Biet Soe bernnrna Lauw Pang Gie jang herkata:- sekarung itoe moesneduri radjn Tjioe Sie Tjong kliwat gagah perkasa di mnna sadja dia berprnng tiadu ado orang jang brani lawan, dun baroe brapa hari sa dj u dia dateng din soeda bisa amhil brapa benteng, seknrang Taij Ong lebi bae trnesu madjoe berpTILn~ djiko.loe maoe burt'p menallg tiada bole Ilwldju'li, sekarang lebi bae tllcli~ soerat bawa kapada radja Tjioe Sie Tjong bOt?llt minta lIer-oord (brenti berpmng) ini atoeran jaog paling nomor satoe udn goenanjo.

Komedian radja Se Siok denger atoeran itoe lnntas merasa tjotjok di dalem batinjn, maka dengen sigrah

I

!

I

(22)

-

- -

1080

lantns meuoehs satne snernt dnn troes prentah satoe orang.di soeroe bawaka- Kota-rudjudihadepan Maba- rudja 'Ijioe Sie Tiong soepaija bole di trima jang ij a minta akoer. )Iaka di dalem soerat itoe udatertoe lis demikian boenjinja,

KE H A D E P A N.

Soerat ini di tersampeken kapada

~Iaba-radja Tjioe·Sie Tjong jang ber- taehta kamdja-an di Negri.

TIO:KG KOI\, .. Aduuoen soerat ini ham bn memberi raoe

,. 1111Iku meudjadi soewnktoe pemboeknan prang

,.dUII mndjoeken bala tnntara, oleh kerna satoe

"dengell laen mendjadi berbnuta dun tiada ,.pake ntoerun jang ndil, sekara ng memang

"haml.m melldjaga di negri Se Siok sertn tinda

"brnn i Inelanggar pelatoeran negri,oleh kerns ,.jang negri Tiong Kok ada lehi doeloe aken ,.lI1enoelldjoekellkagagahannjajangsoedalang- .,gar uegri Se Siok poenja wales,keuapa.jang , bngindameliat negriSeSiok tiadasekali mens-

,,1'0 euda, aken sekarang hambakirirnini soerat

"tandaDja hamba soeka uccoord, hendak ber-

"dami dengen segala hormut bikin soewatoe

"t:ulda jang di ibaratken orang bersoedara-

"soeka pegi dateng soepaija mendjadi brenti berpra ng, djangan sampe roesak boeat orang.

1081

"jan~ berdagang, istimewa Ioelabagindatiada

"ilnng banjuk ongkost.:djikaloe baginda troes

·" djoega berpraug nistjHija tiada djoega dapet ."ke-usilan ber tamba poela di tanab Se Siok

·,Aialanannja kliwat soesa tiada bole gampang

,.bollat bawa ramsoem, djikaloe sampe lama

"herprang lentoe bikinroesok segaln perniaga- ,.iinsampe bertnbon -tahoni barat toeloeng bole

"niendjlldi roempoet, mnka itoe hamba pikir

"djadi'tiada bergnena, npa lag i [ang baginda :"poellja bala tautara dei.gen plahan boewat

"madjoenja dan blon tentoe itoe bala tantara

"semoea bisa msnahnn, ma.ka .itoe dengen

,.~asoeg~oeb nja hamba oendjoek berl aoe serta '" beriboe-riboe bor mat hanba minta jang ba- ginda soepajjn :mer.aha n sabar lebi doeloe,"

Tiada laen malengken humba poenja tabe,

RADJ A NEGRI SE SIOK.

Ko-nedian ~hh a· radja Tjioe Sie Tjong soeda mem- bnrja soerat itoe sahingga lantas .mendjadi sanget murahnja, oleh kerna Maha-rad]a inget dan pikir soerat itoe boenjinja dengen perkatnan 'jaDg amat angkoe serla kedji, waktoe itoe Maha·radja Tjioe Sie Tjong tiada maoe membales soerat lantas boeka soewarah pada itoe orangjang membawa soerat berkata: - se- karung ang kau bole poelang sad]a bole kasi taoe pada

i

i

~

I I

(23)

III 1'1

11 11

1082

nngkau poenja Tay Oug, jung dia ada su-orang tema ha dun soeka bikin soesa, ser tapak sapada orang ketjil kerdja riboet atoer an negri , sekar a ng kami dapet idzin dari puda Toeban 'Allah jang maha koe- wasa hoeat uiemuloemken prang troes amhi! diapoenja neur i, dj ikalo e ungkau poenj n TauOngtrima menjera hertaloek sert~l serah ken pada kami itoe tana Se Siok dun kanii nuuti brentikeu itue prulIg. djikuloe kuu poeuja Tuij Ong tinda maoe ber ta loek, soeda teutoe knmi trees uiadjoek eu berprang dvngeu pnksa boewat umbil itoe negri Se Siok sumI'll dapet, barce kami breuti,

Apabila orang itoe.:trima Maha-radju Tjioe Sie

.Tjoug poenja perkatuan .maka dengen sigrah lantus

diu kombali poelung di negri ;uken kasi taoe IJlldn radju

Se

Siok,

Demikinn rndja Se Siok denger perkataan itoelant as rueudjadi-taoe jallg radja 'J'jioe Sie Tjong tiada maoe trima boeat accoord lantas sadja dia merasa mendjudi rakoet, muka dengeu sigrah lantus punggil sekalian Ambtenaamju dan panglirna prang di adjak beadami begimana baeuju, maka di waktoe itoeadnsatoe pang- lima bernama Ong Tjianw dllll ~lln sig rah mengadep htauja : - djikaloe negri Tiong Kok tiada maoe trims hoeat l>ita nkoer upa bole boewat. oleh kerna disini-

dj~ga, tanulljll adu lebar bereboe-reboe pal goedang nlllsoem masi penoe, kendati n:uesoe mndjoe sampe

'1083

disini djoega kita troesa selempang kernndi sini banjak djalan jung soesa boewat djaga moesoeh, kaloe dia mernbawa ramsoem hole kita pegatdjnlanannjatentoe dia tiada. bisa sampe disini melengk en djikal oe dia lekas berprang tentoelah din poenia beroentoeng, dan disini kita misti djaga bae-bae menahan dengen kras djikaloe' terlaloe lama nistj~iju dialah tiada bisa tahan, soeda ten toe dia moendoerkeu sendiri soldadoe- nja,

Setelah radja Se Siok denger lantns menoeroet atoeran itoe trees kasi preutah mengatoer di kota Pllk Te Siah kn 2 rli I Shia Boen djikaloe di itoe-2 tempat soerla di djaga krus tiada 'di selempangin lagi.

Berenti doeloe tjeritu ini,

TJERITA

PANGLIZ\IA

ONG I(ENG.

Sedeng mendenger kabar dari panglimaKongTjong poenja perkara prang, maku wuktoe Hoe d,~ten~lah satoe pennjoeroe kabar dari kota Hang TJ10e jang itoe kota soedu terdjaga kras sahin gga itoe 'hari Kong Tjong dia menerdjang tinda dapetkumenangan , uinka itne duteng soerat mints pertoeloengan. .

Apabila Ong Keng dapet kabar itoe, maku dElngen sigrah Ollg I\eng panggil Hiang Boen mengadep hendak di adjak berdami waktoe itoe rljawahlah Hiang Hoen: - memang itoe kota Hang Tjioe ada uegri Se Siok poeJlJa baginn soeda teJttoelDoesoeh

I I

I

(24)

,

1084

bikin koeat disitoe, sekarang kita orang misti lebih doeloe mengatoer masoekin ramsoem dan di blnkang'

hari bole gampang atuer jang laen, nistjnija bole di harep,

Ong Keng:'--djikaloe begitoe bae kita madjoe sekarang kau misti toenggoe di iui Hoa Kok, Maka waktue itoe Ong Keng lantas mengatoer 10.000 bala tantara prentab Tbio Tjie Tjoen dan-SiauwPit Sin pl'gi di Hang Tjioe boeat menerdjang itoe kota, serta sampe disitne kira ada 10 pal djuoen]a lantas marika itoe bediriken sutoe l.euteng beserra atoer barisan boeat ,berprang.

Apabilc Ong Keng poenja soldudoe sampe dan itoe kabar tersiar di kota ~H a ng 'l'[ioe, walah jang djaga kota itoe bernama Thio Gan Tab dapet denl(er . lantas mace kloear bawa bala tautara boeat melawun, maka waktoe itoe ada lagi soedaranja bernama Tio Gan Eug jang' melaraug kata:- Ong.Kellg sutoe panglima prang jang nomor 1 di negri Tiuug Kok djikuloe kau melauggar dia uistjaija dia meudjadi kalah lebi bae sekarang tahall sadja djaga kola biar kras ..

Tio Gan Tab:-- apa kiln orang misti takoet padanja sekarang kabetoelan dia haroe dateng tel;ltoedia masi merasa tjape kebetoelan kita langgur dan terdjallH kalaug kahoet soepaija,dia eudaiu pada kita omng, maka selagi beromong-omong ada-Iab. 2 penggawa jang melllijawab kata :-- betoeI misti Il1nggar begi toe

1085

Komedian padu ka-doea hnrinjn soeda trang tanah Tio Gan Tah topnggang dia poenjn koeda serla hawa baln teutarnn]a madjoe kloearken meugadep di tempat barisan Ong Keng dengen malintangin Holoknja, maka (wak toe itoe One Kemr lantas madjoe denpen berkata:

o 0 d'

seknrang-kumi poanju bala tentara soeda masoek ~ ini tempnt sertu soeda mernmpns bebrapa benteng di tempat ini, serfa kiru orung arnbil deugen gnm~ang

sekali dan sekarnug angkau duteng disini apa Jall,g 1I11gklln poeuja kapnnde-nn di dulem akoe ~o~n:J.a pengrasll-8n lebi bue nngkau lekus bertuloek IllstJal,lll timlu mendjudi mati.

Apabila Tio Gun Tah mendenger pprlmta-an jang demikiun itoe sahiurrzatoO, mendjudi marn besar berkata: apa koerang angkau tiuda dengen sebabnja bruui dutenz disini Lawn I;nln rentura serta boeka moelcet

o . . .

besar O! kaloe begitoe augkuu mentJIITI mati-moe sendiri, ~Illkusanbisn]a berkatu lnntas dengengoloknj~

hantem pnda Ong I,eng dan Ong Keng sedeng lagi mnoe meluwau, makn kloenr-lah sntoe panglima prnng berkuta :- nanti suiju boenoeh itoe bangsnt,barang Ong

KCII "

o llleuellrrok ka-blnkang Iiat lliranjll punglillln jallg.0

bernama Siauw Pit Sin Ingi petjoet koedanju dengen sigrah mellluggur goloknja Tio Gun Tah sahin~ga benloea orang itoe ll1endjadi prang, ",ala h tempo Iloe tllmboer dan gembreng berboenji semingkin keras sumpe tiada brentinja berprang kirn ada 60 djoeroesan

I

I

I

i

(25)

I~

1080 .

wuktoe itoe Tio Gan Tah merasa koerang koent dab trees balikin koedanja aken meluri O! Siauw Pit Sill petjoet koedanja boeroe snmpe di pinggir knli, disitoe TIO Gan Tab kena di boeuoeh oleh Siauw Pit. Sin sa hing g a mendjadi matinja, disitoe srenta Ong Keng dengen soeka hati soeda boenoeh moesoeh di kirn ada sepa ro jang mati,

Komedian panglima Thio Tjie Tjoen dengen sigrn madjoe di hadepan disitoe-Iah ketemoe moesoe jang bernama Ong Hoan tiada tanja Ill/.!i Iroes sadju meu- djudi prang. kira ada 3 djoeroesau snhiu~gnOng Houn ken a di tangkep di atas koedn, 01 wuktue itoe riboet sekali soldudoeuja Ong Keug madjoe merumpas benteng, upa lugi Kung Tjong djoega madjoekeu hula tentaranja dengen sig-m mnsoek kadalem bellteng aken hnlltem kalnug kaboet sahingga balu tentaranjn negri Se Siok tiada bisa menuhun lagi, maka ada seperti undjing jung di 11111j.{gnr uleh billutang singujnng.arnatgalaknja, maka puda luri kallLug kaboetan udu jllng tinggalken pukeaunju, dan ndu jUlIg melepnslien sendjatanja, dan djoegu ndu jllng bertaloek, banjaknju sampe tinda bisa teritoeng,Uluka disitoe Ong I\eng troes Dlasoek kadalem lwta alien Ol~netepkell Ortlllg pl'emRII dall m·anasolda- doe ,jung lagi riLoet lagi tangkep 'I'io Gan Eng sahingga . 1<a-2 Oug Hoan kena di iket di bawn mengadep kaba-, d~pallOllgK~/Ig dan Ong KenA' prellta soeroe tjampoer di lI'1-lelll ba,·isun, apa kata di dull!m bnrisan kliwat

1087

bunjak soldadoe djadi kalauggar kalang kabce; her- tamba poeln tiada di knsi makan sahingg» ber-2 o~nDg itoe lantas mendjadi mati sendiri, maka Ong Keng dapet-lah kota Hang Tjioe sertn benderanja lan~n~

di ganti puke merk Radja Tjioe Sie Tjong dan IDl

kabur soedn ter-siar di koeliling temputjang Ong Keng poeuja kngagahan subinggn semoea Grang mendjadi takoet lantus bertaloek,

Komedian Ranjn di negri Se Siok mendapet kabar .jnnl{ demikiuu itne Inloe mendjudi knget dengen sigrn lnntus pallggil diu poenja ambtenaar jang bernama

Oug 'l'jiauw, trees di udjak berda "i dun kata Ong

Tjinuw r-c-ini perknru sekarang soeda tiada bole di tahau laui harep dengen lekus baginda mengatoer

"

satoe orang soerne pegi di negri Lam Tong boeat minta soldadoe toeloengun "ken moendoerken moesoe, Setelsb Iiadju Se Siok mendenger lantus meuoeroet atoernn itoe dun trees prentn sntoe ostoesan bernuma Oug Lip Tiong ,membawa soerat pegi di negri Lnm 'rong boeat mints soldadoe pertoeloengan.

Apabila Rndja di negri Lam Tong me.lia(soeratn,!a Hlldja Se Siok hinggll lantas berkata pa~~ Ong ,LIP 'l'iong :-kan doeloe hari niut berprang dJlkaloe tlada sampe ramsoem ntawa tiada sedia soldadoe kena~n tiada maoe mellahan lebi doeloe dan sekarang RadJa Tjioe Sie Tjong poenja baIa tentam soeda masoek

d:

kitn poenja tanah itoe misti lekas kasi moendoer

I

:

i I

I

Figure

Updating...

References

Related subjects :