MICROFORM: SHELF SIGNATUUR

84  Download (0)

Full text

(1)

SIGNATUUR MICROVORM

BIBLIOGRAFISCH VERSLAG:

BIBLIOGRAPHIC RECORD:

MOEDERNEGATIEF OPSLAGNUMMER:

I

MM69C-I OO\

1

10

MASTER NEGATIVESTORAGENUMBER:

KITLVlR oyal Nether lands Institu teof SoutheastAsianandCari bbea n Studies

SHELF NUMBER MICROFORM:

TI&.ped. n&j.n&tadjem! :dltj.rlt . k.n Ugaorang g.&.j_n&III<1...t,darl lanlaran ,.U.nj.k.mo.dl. n b.rldj.dlbereentoengIolehLieK.n &Nlo.-lEd.

11. -Oatavla:L1.TekLong, (1917-19181. - 18dl. (1456p.).;17em Slno-M.I . 1ellteratuur

Djll.I-18.

AUTEUR(S) K.ngNloLI.

Enmpl••f&<&....ns:

Djll. 1-18In 3 bd. (l.mal)

M SINO 0162 dl14

SI&n. van orl&lneel: Sb.lfnr. of origin_Icopy:

M 1998A 5643-1998 A 564S

FllmformaatrSize offilm : Beeld plaatsing ,Imageplacement :

Reductiemoederfilm,Reductio.., Masterfilm:

Jaarvanverfllmlng zFilmed in:

Verfilmddoor bedrijf ,Filmedby:

SI&n. van nderovorm:

Sb.lfnr. of ndcroform:

1\1SINO 0161dl14

HDP'_ 16'amm COMIC' lIB IS :1 2004 KarmacMicrofilmSystems

(2)

TIGA

Di sini baroe Goei Tek merasa keder, dan tanja:

bagimana roepanja Hoe panglima moesoe?

Hoe soldadoe kasi taoe tentang roepanja Pauw Tjoe-Eng, jang didenger oteh sasoeatoe orang djadi amat seram.

"Akoe tida doega itoe Pengposilong toetoep pintoe kola pergi minta banloean dari kota Radja,"

kata Goei Tek: "sekarang Radjanja soeda kirim djendraal dan panglima jang gaga boeat berta- roeng pada kitaj kaloe semoea panglimanja ada seperti Pauw Tjoe-Eng, tentoe soesa boeat kita poenja panglima dapet kanienangan, Sekarang Koensoe ada apa akal jang baek?"

"Hoe 'perkara Gwanswe troesa boeat koeatir,"

saoet Mo Tiauw Tjosoe: "bcsok kaloear perang pinto nanti ikoel bersama-sarna boeat kaloearken i1moe, tentoe dapel karnenangan."

. Goei Tek djadi girang koetika denger jang Koensoenja maoe kaloear perang, begitoelah be- soknja, Djitayong [ang diangkat djadi Hoegwanswe lantas siapken sepoeloe riboe soldadoe, bersama . itoe siloeman ia madjoe ka medan perang.

/ Tiga pedang 66.

(3)

-1042- - 1043 - Pendjaga kota lantas kasi taoe padaTjek Loan,

jang di loear djendraal begal bersama Koensoenja dateng bermaki-maki dengen perkataan jang tida enak.

"Ini kali tentoe itoe siloeman maoe kaloearken ia poenja ilrnoe," kata Tjek Loan: "sekarang baeklah kaloe maoe kaloear minta pertoeloengan- nja Soema'Ngo Losiansoe boeat ikoet aken poe- naken ia poenja ilmoe."

ltoe waktoe Tjek Loan lantas oendang Soema Ngo, ia kasi taoe pada ini orang sakti, jang di loear panglima begal dateng bersama itoe siloe- man.

Soema Ngo bllang djangan takoet, ia nanti ikoe't kaloear boeat lawan ilmoenja itoe siloeman.· Tjek Loan djadi girang dan lantas siapken sa- poeloe riboe balatentara boeat sarnboet kada- tengannja moesoe.

Born lantas dipasang tiga kali, kamoedian pin- toe kota diboeka dan sasoedanjadjembatangan- toeng ditoeroenken, dari dalemkcta Sanhaykoan kaliatan satoe panglima moeda jang tjakep dan angker roepanja,dengen pimpin sapoeloe riboe soldadoe madjoe ka medan perang sembari ber- soerak-soerak.

Djitayong mengawasi moesoe [ang dateng, dari benderanja tertoelis nama dan pangkatnja Tjek . Loan, di sitoe baroelah Gwanswe moesoe dape.t

faoe kaloe jang dateng ini ada Hoegwanswe Tjek Loan.

Di sampjngnja itoe djendraal ada berdiri satoe -dewa dengen menoenggang koeda poeti, koetika .meliat ,begitoe Gwanswe brandal djadi ber-

:tjekat.

Soema Ngo satelah Hat Mo Tiauw Tjosoe la

'lantas madjoe menghamperi dengenkalakoeanhor-

mat, ia angkat tangan membri hormat jang di- bales oleh Mo Tiauw dari atas ia poenja toeng- gangan, jaitoe satoe matjantoetocl. .

"Ap~ Soeheng jang dlseboet dewa Mo Tiauw

Tjosoe?" menanja Soema Ngo dari atas koeda,

"Betoel," djawab itoe siloeman: "Socheng ini siapatah dan dari mana?"

"Pinto bernama Soerna Ngo, kerna dengcr lea bar jang Soeheng ada membantoe Swa Ong, maka pinto dateng kamari maoe membri taoe pada Soeheng, baelclah SoehengIckaspoelanglagi lea goenoeng, djangan ternaha sama kasenangan di doenia,kernadengen begltoedjadimelanggarpera- oerannja Allah, Kaloe Soehen g tida maoe de- nger pinto poenja nasehat, saj:mgsekali Soeheng poenla pertapaan jang sakean lama diboeang dengen pertjoema-tjoema, Pinto dateng kamari .poen sabetoelnja boekan sekali maoe rnengadoe kasaktian, hanja sakedar hendak membri nasehat

pada Soeheng." "

(4)

1044 - - 1045 -

"Oh I oh! Soema Ngo! I djanganlah kaoe be- gitoe koerang adjar liat tida mata padakoe !"kata itoe siloeman dengen soeara goesar: "apatall kaoe poenja kapandean maka soeda brani ka-1 loearken ltoe"perkataan jang tida patoet dl d'e., pankoe ! Apa kaoe tida taoe akoe Mo Tiauw Tjosoe poenja kasaktlan, kaloe kaoe soeda taoe,.

baeklah kaoe lekas menjingkir, soepaja tidadj~­

di binasa!"

Mendenger omongan itoe Soema Ngo djad~

tertawa, dan kamoedian prenta Tjek-Loan ma- djoeken itoe soldadoe boeat lantas ·b~rsi ap,.

kerna ia rasa, itoe siloeman tida bakal menoeroet ia poenja nasehat-nasehat jang baek.

Tjek Loan lantas madjoeken ia poenja koeda menghamperi.Hoegwanswe Djitayong,sebab dari masing-masing poenja-bendera ada tertoelis la- orang poenja nama dan pangkat,djadi ini kadoea djendraal tida menanja inl-itoe lag., hanjabegltoe laorang sampe, marika lantas angkat sendjatanja boeat berperang.

Sasoeda berperang doeapoeloe djoeroes, M() Tiauw Tjosoe lantas batja doa bikln doenia djadl gelap, dan kamoedian kaloearken ia poenja tjoe- poe-tjoepoe jang berisi katjang itam, sebab itoe,.

diatas oedara tida lama kaliatan banjak tentaraiblis dengen ramboet riap-rlapan dan mamegang golok toeroen dari atas hendak boenoe soldadoe negrl..

'Soldadoenja Tjek Loan liat begitoe djadl ka- get dan katakoetan, tapi itoe waktoe Soema Ngo

Iantas batja doa dan dengen pokiarnnja la kebat .tlga kali kadengeran soeara goentoer jang amat santer dan doenia lantas terang kombali, dan Jtoe soldadoe iblis poelang kombali ka asalnja .rnendjadj katjang.

Mo Tiauw Tjosoe liat i1moenja dibikin poena -djadi amat goesar, ia lantas maki Soema Ngo sembarl menoedlng:

"He, pedjadjaran, kaoe begltoe branl bikin poena akoe poenja i1moe, kaoe liat akoe poe- nja popwe ambil kaoe poenja djiwa I"

Sahabisnja kata begit e ia lempar piannja ka atas oedara, tida lama itoe satoe pian djadi bera- toes, beriboe, belaksa dan itoe belaksa potong .dalem sakedjeb sadja beranak-beranak djadi bi- Iang ratoes mlllioen potong pian, jang kaliatan pating goernlrlap derl atas toeroen ka bawah hen- dak manlmpa soldadoe negrL

Hoe soldadoe djadi amat katakoetan, tapi Soema Ngo bilang troesa takoet. Sembari batja doa inl orang sakti lantas lem ar ia poenja po- kiam [ang dipegang ka atas oedara, dan pokiam

inl, dalem sakedjeb sadja djadi bermllioen-mll- lioen, wah! tida kaitoeng banjaknja, djaga itoe siloeman poenja plan, hinggat~dabisa toeroen

ka bawa. -

11

(5)

- 1046- - 1047' -

- Hoe waktoe. langit djadi kaliatan mendceng, se.b~b ~atahan katoetoepan sama itoe bilang:

millioen [oeta popwe jang sedeng berklai diatas

oedara. M~ Tiauw Tjosoe Hat popwenja kena

dilahan sama pokiamnja Soerna Ngo djadi men- dongkol, ia lantas madjoeken matjannja dan toesoekSoema Ngo dengen pedang. .

.Soema Ngo kelip dan bales menabas, itoe waktoe paperangan kaliatanrame betoel, djendraal' Radja perang sama djendraal begal; dewa perang sama siloeman, popwe di atas berantem sama popwe, hingga soldadoebersoerak-soerak hlngga, soearanja djadi seperti goenceng roeboe.

Sasoedanja berperang ampir satenga djam lama- nja Mo Tiauw Tjosoe rasa baek poelang sadja kw.

dalem benteng, sebab boeat kalaken Soema Ngo- ia ada pikir maoe pake akal.' Begitoelah saha- bisnja berpiklr ia lantas masoek ka dale m tana

!eroes mengilang, ia poenja rnatjan toenggangan,.

jangada asal barang djedjadian, satelah itoe si-- loernan Hang, ia poen lantas mengilang.· .

Djilayong iang lagi sedeng perang samaTjek -Loan merasa tida tahan bertempoer lebi lama

sabelonnja kala ia lantas lari ka dalem benteng, Tjek Loan Hat itoe siloeman soeda me- ngilang dan Djitayong melariken diri, ia lantas

prenta balatentaranja lekas madjoe mengoebar, soldadoe negri lantas madjoe, .memboenoe

, Se-

deng laen-laen panglima, seperti Tan Loei, Tjiauw Pah, Tjo Siong dan doea soedara Tjioe, jang waktoe kaloear perang Gouw Kong soeda sediaken boeat ban toe melabrak, koetika meliat fihak Tjek Loan dapet karnenangan, ini semoea panglima lantas kaloear memboeroe.

Wah! itoe waktoe paperangan kaliatan rame.

betoel, soldadoe begal boekan sadja banjak jang mati terboenoe, tapi banjak djoega jang mali kaindjek koeda dan temennja. Orang jang bisa lari lantas melariken diri dengen kentjeng boeat poelang ka dalem benteng, [ang tida kaboeroe lari ditabas'oleh moesoe, hingga bangkenja itoe rahajat goenoeng Tohwasan jang djcemblanja ampir sapoeloe riboe kaliatanbertoernpoek-toem-

poek seperti goenoeng [ang tinggi, sedeng me- dan perang soeda djadi bandjir dengen dara manoesia.

Di sana-sini kaliatan dara jang rnengoempiang ada seperti rawa, keadaan itoe soenggoe menga- nas sekali. Tiga riboe lebi soldadoe begal jang bisa meJariken diri, sasarnpenja deket ia poenja beriteng telah kena dipegat oleh T[o Siong dari T[loe Liong, [ang-dengen tida kasi hati lantas tabas satoe persatoe sepcrti orang potong katimoen atawa selada poenja garnpang.

Boleh bilang karoesakannja tentara begal ada besar sekali, kerna iloe sapoeloe riboe soldadoe

(6)

- 1048-

jang bisa poelang tida lebi dari tlgaratoes orang tapi djoega semoea itoetida sangkep anggotanja ada jang Hang tangan, ada jangilang kaki, ada jang moekanja babakbeloer dan kapalanja somplak bekas dibatjok oleh tentara negri jang mengamoek

dengen heibat. .

Tjek Loan lantas boenjiken tamboer pcrang boeat tarik kombali ia poenja soldadoe jang me- oang pera.ng ka dalem kota Sanhaykoan, dan itoe soldadoe-soldadoe jang poelang semoea ada bawa roepa roepasendjata jang boleh dapet di- rampas dari medan perang, seperti toembak, go- lok, koeda dan sabaginja. .

Gouw Kong dan Tjek Loan lantas doedoek di kantoor kabesarannja,.tida antara lama dateng ia poenja sakalian scedara [ang tadi bantoe me- labrak moesoe serahken panglima rnoesoe jang dapet ditangkep dan kapala orang jangdapet di- boenoe.

Oouwgwanswe meliat itoe kamenangan djadi . amat girang, Hoegwanswe Tjek Loan lantas toe- lis satoe persatoe soedara itoe poenja Konglo dalem boekoe gandjaran.

Pengposilong poen toeroet girang, ia poedji tida ablsnja kapandeannja itoe orang-orang gaga jang membcla negri.

"Kaloe dari bermoela akoe lantas toelis soerat ka kota Radja boeat mintabala bantoean,djangan

- 1049-

kaloear perang doeloe, tentoelah tida korbanken banjak djiwanja soldadoe dan panglima, sabagi- mana jang akoe telah berboeat," kata itoepang- lima besar dalem hatinja: "ah, soeda apa maoe dikata, ini semoea ada akoe poenja sala."

Hoe waktoe Oouw Kong lantas boeka satoe perdjamoean boeat oendang itoe sakalian pang- lima jang beroleh kamenangan, sedeng soldadoe poen dapet persen, hingga marika itoe djadi amat girang.

Hoe semoaa soedara-soedara dan panglima poedji kapandeannja Tjek Loan, jang soeda bisa bikin kala pada Hoegwanswe Djitayong jang gaga perkasa, tapi TjekLoan bllang: kamenangan boekan dari ia poenja kapandean, hanja dari .Soema Ngo Losiansoe poenja kasaktian, jang soeda bisa bikin poena ilmoe dan hikmatnja itoe siloeman jang djahat.

.Kamoedian Tjek Loan berkata pada itoe orang sakti, katanja:

"Djikaloe Losiansoe tida toeroet kaloear, ten- toelah kita poenja soldadoe dapet karoesakan besar, sebab siloeman itoe soeda goenaken i1moe- nja boeat datengken soldadoe iblisi salaennja .Ia poenja pian wasiat ada sangef berbaha]a, tapi beroentoeng Losiansoe poenia pedang wasiat ada lebi besar pengaroenja dan bisa tahan toeroennja - moesoe poenja wasiat jang dllempar doeloean."

(7)

- 1051 -

"Sekarang ia soeda lari, belon taoe ia nanti goenaken ilrnoe dan wasiat apa lagi boeat ber- tempoer pada kita. Harep kaloe siloeman itoe kaloear lagi Losiansoe nanti tangkep, kerna kaloe siloeman itoe soeda dapetdibinasaken,tida soesa boeat tangkep itoe begal bersama Radjanja."

"Ja,' tadi djoega pinto soeda maoe tangkep padanja, tapi sebab ia soedakaboeroe mengilang, djadi biarlah ia idoep dalem brapa hari lagi. Tapi biar baglmana poen pinto moesti tangkep, see- paja ini hoeroe-hara bisa lekas selese."

Itoe semoea djcndraal dan panglima denger begitoe djadi amat girang, dan begitoelah sem- bari minoem orang tjeritakcn boeat rnenangkep moesoe poenja Koensoe. -

Sampe malem perdjamoean itoe baroe ditoe- . toep. Moesoe poenja bebrapa panglima jang tadi dapet ditangkep soeda dimasoeki ka dalem'pen- diara, jang nanti hendak dibawa ka kota Radja , kaloe brandal itoe pbenja k~pala soeda dapet di- tangkep sakalian._

- 1050-

"Mo Tiauw poenja pian wasiat memang soeda ditapaken lama," kata Soema Ngo: "maka itoe sabatang pian bisa djadi bilang milioen batang, kaloe boekannja pinto poenja pokiam jang soeda ditapaken lebi toea, tentoe tida bisa tjega toe- roennja itoe wasiat moesoe." ..

"Ini semoea boleh bilang kita poenja Radja redjekinja besar," kata Tjek Loan: "maka bisa dapet Loslansoe poenja bantoean, Tapi sabe- toelnja Mo Tiauw itoe asalnja siloeman apatah, maka ia begitoe djahat, Losiansoe1"

Itoe Mo Tiauw Tjosoe ada asal dari siloeman kalde itam," djawab ini orang sakti: "ia soeda bertapa tiga riboe taon dan soeda deket masoek dalem pertjampoeran dewa-dewa; tapi pintotida mengarti bagimana ia boleti ada di doenia boeat bantoe itoe begal terbitken hoeroe-hara aken memboenoe djiwa manoesla."

"Oh, kaloe begitoe la asalnja siIoeman kalde itam? pantes moekanja begitoe itam dan bengis.

Dari perboeatannja itoe tentoelah 'itoe siloeman djadi berdosa besar pada Allah."

"Itoelah soeda tentoe, sabetoelnja pinto me-, rasa kasian dan sajang ia poenja pertapaan jang soeda bilang riboe taon dengen banjak soesa djadi tersiasia, maka djoega tadi'sabelonnja perang pinto soeda kasi ingctan, tapi ia tida maoe denger pinto poenjamoeloet, hanja maoe tjari perdjalanan rnati."

(8)

LIV

ttBarisan Setan",

Mo Tiauw Tjosoeatoer baris- san GokoeiBikocitin boeatlawan tcntara negri. - Dcngcnkasak- tiannja Socma Ngo pockoel pe- tja barisan moesoe dan fangkep kawanan begal.

Waktoe dalem kota Sanhaykoan dlblkin per- djamoean besar, dimana panglimanja GouwKong [ang-menang perang lagi makan minoem dengen senang hati, adalah di fihak moesoe lagi katimpa doeka jang amat berat, sebab salaennja banjak soldadoe [ang binasa, poen panglimanja banjak jang mati dan ditangkep,

Goei Tek poenja hati djadi merasa djeri, sebab Koensoenja jang disohorken sakti dan mempoe- njai banjak barang wasiat, tida bisa dapet kame- nangan pada moesoe poenj palahwan janggaga perkasa.

Ini Taygwanswe lantas toelis soerat boeatkasi kabar pada Bie Tiong-liep, sedeng ia lantas me- nanja pada itoe Koensoe jang soeda dipetjoen-

dangin. .

"Ini kali ·kita poenja kakalahan ada begitoe besar," kata Goei Tek sembari mengelah napas:

"bagimatah Koensoe pqen]a pikiran, soepaIa kita

- 1053-

bisa dapet laen kamenangan boeat bales kakala- han di ini hari?"

Pinto tentoe tida tinggal diam boeat ini per- ka;a" djawab Hoe siloeman: "maski bagimana

poe~

pinto nanti berlchtlar, Tjoemapinto merasa heran di fihak moesoe djoega ada pake orang sakti jang soeda begitoe koerang adjar brani~iki~

poena pinto poenja kasaktian dan barangwaslat, Hamba poen tida doega jang Gouw Kong ada terbantoe oleh itoe imam pedjadjaran," kata itoe djendraal begal:-"belon taoe imam itoe dari mana datengnja, tapi kaloe Koensoe bisa tangkep atawa bikin binasa itoe imam, boeat Gouw Kong dan jang laen-laen soeda tida oesa terlaloe dikoea- tirken.".

"Sekarang dengen da]a apatahKoen~oehendak tangkep itoe imam?" tanja poela Goei Tek pada

itoe siloeman. .

.Mo Tiauw Tjosoe berdiam sakoetika laman~a

seperti orang jang lagi tjari pikiran, sasoedanja toendoeki kapala sedikit lama; ia lantas berkata dengen soeara girang:

Gwanswe troesa takoet, pinto nanti tangkep

"

.

Hoe imam bersama.sakalianmoesoepoenjapang- llma, begitoe djoega Gouw Kong, Tjek Loan dan jang laen-Iaen saanteronja." . . . .

Goei Tek djadi besar kombalt la poenja hall, koetika denger jang itoe Koensoe soeda sang-

(9)

- 1054-

goepin boeat tangkep panglima negri. Tapi sebab ia tida taoe akal apa jang Mo Tiauw Tjosoe hendak goenaken, ia lantas menanja, bagimana moesoe itoe hendak ditangkepnja.

.Boeat tangkep moesoe tida ada laen djalan, salaen dari pada kita-orang atoer satoebarisan,"

kata itoe siloernan : "pintonanti atoer satoe ba- risan.jang diseboet Gokoei Bikoeitin, jaitoeIima pendjoeroe poenjasetan boeal menangkep moe- soe, maski orang bagim ana gaga dan keren,kaloe soeda masoek dalem ini barlsan, ia tida bisa kaloear dan kamoedian djadi binasa." _

Taygwanswe dan Hoegwanswe bersama saka- .tian panglima satelah denger Mo Tiauw hendak

atoer iloe "Barisan Setan", djadi amat girang.

.Kaloe begitoe, baekl ahbesok Koensoe moelai atoer itoe barlsan", kata Goei Tek: "soepaia dengen lekas kila bisa poekoel petja kota San- haykoan."

"Tida boleh begitce lekas," kata Koensoenja:

"sebab lebi docloe pinto moesti tapaken pinto poenja wasiat jang soeda dibikin poenaoleh iloe imam. Begitoelah lagi tiga hari pinto nanti moe- lai atoer itoe barisan."

Goei Tek djadi soeka hati dan lantas prenta Djitayong tjari satoe lempat di sebla Kidoel boeat tempat berdiriken itoebarisan.

Besoknja Mo Tiauw Koensoe naek ka alas goe-

- 1055-

noeng boeat tapaken ia poenja pian jang telah dibikin poena oleh Soema Ngo, sebab barang waslat ini perloe dipake dalem itoe barisan jang nanti diatoer.

Besok tengaharinja rahajat begal kasi taoe, di loear dateng tentara negri menangtangken perang.

Goei Tek jang baroe abis kapoekoelmerasa djeri boeal lawan kadatengannja moesoe,ia pikir maoe toenggoe sadja nanti kaloe Mo Tiauw Tjosoe soeda tapaken'wasiatnjadan atoerbarisan, baroe maoe kaloear lawan; tapl sebab Tan Loei jang menanglangken perang tida brentinja bermaki- rnaki, begal ini djadi panas peroet dan siapken ttga riboe balalentara boeat samboet datengn]a moesoe.

Dalem ini paperangan Tan Loei dapet kame- .nangan, sebab panglima begal baroe perang be- brapa belas djoeroes dapet ditawan dan solda- doenja lebl saparo jang dibinasaken.

Tan Loei lantas tarik ia puenja barisan poe- lang ka dalem kola, sedeng rahajat begal [ang sisa mati poelang ka pasanggra hannja kasi taoe

pada Goei Tek. . .

Goei Gwanswe denger itoe kakalahan djadi amat moerka, sebab itoe waktoehari soeda men- djadi sore, ia toenda sampe besok baroe maoe maloernken lagi perang pada moesoe.

Besoknja kombali satoe pertempoeran jang hei-

(10)

- 1056-

bat telah terdjadi di itoe medan perang jangka- maren, sabagimana jang soeda, kombali ini kali soldadoe begal dapetkakalahan besar.

Tjioe Liong dan Tjioe Soen jang pimpin itoe balatentara sasoedanja liat moesoe lari, ia poen.

poelang kombali ka dalem kota ~engen ber~oe-

rak-soerak, -

Ma Tjoe-Tjiang jang mendjadi Tetok Gwan- swe, satelah liat di fihaknja beroentoen-roentoen dapet kamenangan, lantas siapken lagi sapoeloe riboe soldadoe boeat bikin satoe pertempoeran heibat, dengen maksoed boeat rampas benteng moesoe dan tangkep djendraal begat. .

Dalem pasoekan jang dlgeraken oleli'iniTetok ada toeroet Pauw Tjoe-Eng, 1 [o Siong dan Tjiauw Pah, itoe hari dengen keren tentara ne- gri kaloear menangtangken pada moesoe.

Goei Tek der.ger moesoe poenja pasoekan be- sar dateng minta perang, ia larang boeat kaloear, sebab dalem brapa hari dapet kakalahan, hatinja begal ini mendjadi tjioet.

!toe waktoe ada Hoegwanswe Djitayong, ia djadi amat goesar denger moesoe maki-maki de7 ngen perkataan jang tida enak, Di sitoe ia lan- tas maoe kaloear perang, tapi Goei Tek larang.

"Bagimanatah Twako poenja pikiran?" kata Hoe kapala begal kadoea dengen sengit: "kaloe kita tida samboet kadatengannja, ia kira kita ta-

- 1057-

koetj dan lantaran begitoc moesoe c1jadi scming- kin tjongkak! Apa kita moesti tinggal diam sa- dja moesoe maki-maki dengen perkataan ia~g

tida enak?"

"B ekannja kita takoet pada moesoe, Hlarite,"

kata Goei Tek: "tap! sebab kita poenja solda- doe dalem brapa hari ini dapet kakalahan teroes meneroes, djad! baeklah kita bersabar sadjadoe- loe, djangan kaloear perang. Akoe poenja piki- ran lagi doea-tiga hari kaloe Koensoe soeda se- lese tapaken ia poenja wasiat dan soeda atoer barisannja, baroelah kita maloemken perang jang paling heibat."

"Oh, Twako bisa begltoe sabar, tapi akoe tida bisa denger moesoe poenja nistaan jang begitoe kedji," kata Djitayong : I1biarlah ini hari kasi akoe bawa sapoeloe riboe soldadoe boeat lawan itoe moesoe jang koerang adjat; pendeknja akoe berdjandji pada Twako, kaloe akoetida dapet tangkep panglima moesoe, akoe belon maoe.ba- li!c ka dalem benteng, kaloe ini kali sampe akoe dapet kakalahan, dengen senang hati akoe soeka trima hoekoeman."

Goei Tek liat itoe soedara angkat begitoe ber- napsoe dan tida bisa ditjega kahendaknja boeatI

kaloear perang, djadi apa-boleh-boeat kasi djoega

I. Tiga pedang 67.

(11)

'I

11 11 11 11

11 III,

I,

- 1058 -

permisl, prenta Yap Bo-Djin dan Lioe Kim-Pong

boeat membantoe. : .

Ini doea panglima trima prenta dan lantas bawa sendjata toeroet Djitayong kaloear di me- dan perang.

Goei Tek pesen ati-ati, kaloe rasa baka. dapet kakalahan djangan paksa madjoe, hanja Iekas poelang kombali. .

Tida lama itoe tiga begal soeda berhadepan pada moesoe, dengen tida banjak bitjara Dji- tayong lantas menjerang pada Ma Tjoe-Tjiang dengen goloknja.

Ma Tjoe-Tjiang tangkis poekoelannja itoe bran-' dal, kamoedian bales menabas dengen sengit.

.'Yap Bo-Djin dan Lioe Klm-Pong lantas ma- djoe ka depan boeat bantoe djendraalnja, lapi kaboeroe dipegat oleh Tjo Siong dan Tjiauw ,Pah, hingga ini doea begal djadi berantern pada

itoe orang gaga..

Di itoe medan perang kaliatan ada tiga rom- _ bongan orang jang lagi perang, masing-rnasing kaloearken betoel-betoel tenaganja, hingga per- ternpoeraa itoe djadi sengit betoel.

Pauw Tjoe-Eng jang tida dapet tandingan djadi tida tahan melial soedara-soedaranja j~ng

bertempoer, maka dengen diam-diam ia lantas madjoe.:ka depan-boeat bantoe pada Ma Tjoe-

Tjiang. .\

~ 1059 -

. Djitayong itoe betoel gaga perkasa, kerna rnaski dikeroeboeti doea tida sekali kallatan ia rnerasa keder. Tapi maskl bagimana gaga djoe- ga ia poenja diri, achirnja ia tida bisa tahan Iadeni itoe doea panglima jang kasohor gaga.

Sasoedanja paperangan itoe berdjalan tiga- poeloe djoeroes, Djitayong sala tangkis goloknja Pauw Tjoe-Eng jang membatjok ia poenja poen- dak. Begitoelah satelah kena itoe batjokan ia lantas djato dan soldadoe negri lantas dateng rnemboeroe dan·iket padanja.

, Ma Tjoe-Tjiang lantas prenta soldadoenja ke- djer rahajat begal jang merat sedeng Pauw Tjoe-Eng jang sasoedanja roeboeken itoe moe- soe,lantas baliki koedanja dateng membantoe pada Tjo Siong.

Tida lama Hoe doea panglima begal jang me- rasa soeda tida sanggoep melawan lebi djaoe lantas lari, tapi Tjiauw Pah dan Tjo Siong tida kasi hati dan. lantas oedak, kamoedian doea- doeanja poen dapet ditangkep idoep.

Hoe tiga orang tawanan lantas dibawa masoek ka dalem kota dengen tanganterborgol. Gouw Kong djadi soeka hati liat panglimanja dapet tangkep moesoe poenja djendraal, dan tiga-tlga- nja lantas dimasoeki dalem kerangkeng besi tjampoer sama jang soeda ditangkep doeloean.

. Goei Tek satelah denger kabar jang Djitayong

(12)

11

I'

-1060-

kena ditawan, hatinja.djadi goesar betoel. Tapi sebab koeatir nanti kala lagi, ia tahan itoe nap- soe amara dan toenggoe kaloe Mo TiauwKoen- soe soeda selese tapaken piannja, baroe maoe atoer barisan boeat berperang.

"Dasar Djihiante tida maoe denger akoe poe- nja moeloet, hingga ini hari.ia dapet ltoe katji- lakaan," kata Goei Tek sembari mengelah napas dan gojang kapala tida brentinja.

Sabagimana biasa perkara perang menang atawa kala dirapport pada Swa Ong jang ada di atas goenoeng, dalem itoe brapa hari [ang paling bla- kang satelah Bie Tiong-Liep dapet kabar pape- rangan jang dimaloemken dapet kakalahan heibat, halinja djadi amat kesel. Lebi lagi ia poenja doeka, waktoe dapet kabar paperangan jang di- maloemkcn inl' hari, diwartaken Hoegwanswe Djitayong telah tertawan.

"Oh, AllahI AlIahkoe jang maha toenggalI"

begitoelah meratap Bie Tlong-Liep dengen soeara di tenggorokan: "kaloe begini njatalah Allah tlda kaboelken kariJi poenja pengharepan, maka- nja beroentoen-roentoen ini angkatan perang da- pet kakalahan heibatI"

~Boeat itoe perkara Tjoekorig tida oesa boeat koeatir," kata Mo Tiauw Tjosoe jang sadari bebrapa hari ada di atas itoe goenoeng tapaken ia poenja piani "kendati djoega dalem papera-

- 1061

ngan jang paling blakang kita dapet kala, pinto nanti tangkep moesoe poenja panglima, bikin satoe tida ada jang bisa poelang kombali ka kota Tiangan."

"Kocnsoe ada akal apatah boeat lawan moesoe poenla angkatan perang?" tanja Swa Ong de- ligen hati doeka: "kami harep sigralah Koensoe berdaja, soepaja kila poenja soldadoe dan pang- - Iima tida djadi abis binasa ?"

. "Dengen ini hari soeda djalan tiga hari tjoe- koep pinto tapaken ini pian wasiat," kata itoe slloeman sembari pegang ia poenja popwe : "djadi besok pinto nanti toeroen kombali ka benteng boeat lantas atoer barisan Gokoei Bikoeitin, Tjoekong nanti liat satoe persatoe panglima moesoe bersama itoe imam pedjadjaran pinto iangkep dan tida kasi poelang kombali. Teges-

nja maski kita soeda kala, achirnja di fihak kita nanti dapet kamenangan."

"Kami tjoema mengandel atas Koensoe poenja kasaktlan," 'kata Bie Tiong-Liep : "maka kami sanget harep barisan itoe bisa dapet kamena- ngan besar."

"Tjoekong boleh harep dan pastiken kame-

nangann]a?" ,

"Tapi barisan apatah itoe jang diseboet Gokoei Bikoeitin ?"

"Oh, itoe-"Barisan Setan," kendati moesoe

".

(13)

11 11

I !

I :

11 11 11

I :

I I'

I1

-1062 -

bagimana gaga dan kosen, kaloe soeda masoek dalem itoe Tin, nistjaja djiwanja djadi binasa dalem sedikit tempo."

Bie Tiong-Liep satelah denger begitoe hatinja djadi besar kombali, kamoedian ia tanja: kapan Mo Tiauw hendakmoelai atoer itoe barisan.

Mo Tiauw Koensoe bilang besok, sebab sa- bentar malem djam doeabelas baroe tjoekoep tiga hari ia poenja pertapaan.

Begitoelah besoknja, sahabisnja kramas dan:

bersiken badan MoTlauw Koensoe toeroen dari goenoeng Tohwasan masoek ka dalem benteng katemoeken Goei Tek. Ini djendraallantas sain- boet datengnja itoe siloeman dan tjeritaken pa- perangan jang dimaloemken bebrapa hariberoen- toen dapet kakalahan besar, dan jang paling bla- kang Djitayong telah kena tertawan.

."Iloe semoea pinto taoe, sebab rapport jang Gwanswe kirim pada Tioekong pinto dapet liat,"

kataMo Tiauw: -"tapi itoe troesa koeatlr, kaJoe barisan ini soeda diatoer selese, itoe semoea kakalahan bisa dapetdibales.'

Kamoedian ia tanja, apa tempat jang disoeroe tjari soeda sedia? Goei Tek bilang, soedadapet satoe lapangan jang loeas, dan pernanja di sebla Kidoel sedikit djaoe dari ini benteng."

Bersama-sama ini djendraal Mo Tiauw pergl' preksa keadaannja itoe lapangan boeat atoer ba-

- 1063-

risan, dimana ia dapetken, betoel tempat itoe ada lueas dan bagoes pernanja. ltoe hari djoega la .lantas prenta saratoes soldadoe berdiriken

'satoe panggoeng boeat tempat sembajang,sasoe-

• danja panggoeng itoe berdiri, Mo Tiauw naek ka atas.

Di atas itoe panggoeng ada satoe medja ber- sama satoe gantang pasir dan perabot toelis, seperti pit, gintjoe, kertas koening dan sabagi- nja. \toe pian wasiat ditaro samatengagantang.

Di klri-kauau ada doea korsi. Sebla blakang ada tahang aer bersama bebrapa roepa bendera [ang ditoelisken soerat-so erat djimat.

Mo Tiauw Koensoelantas panggil pada Goei Tek, pesen ~i djendraal djangan maloemken perang kaloe sabelonn]a ini Tin diatoer selese.

Kendati moesoc menangtangin dan maki-maki, djangan lawan dan tinggal sabar sadja.

Goei Tek manggoel, kamoedian Mo Tiauw minta disediaken bebrapa panglima jang gaga ,boeat djaga ini "Barisan Setan."

.Sasoedanja pesen bcgitoe dan minta apa [ang perloe, siloeman ini riap-rlapken ia poenja ram- boet, semboer di ampat pendjoeroe dari itoe panggoeng dengen aer sembari membatja doa.

Tida lama dari atas oedara kaliatan sagoern- ploek awan itam, dimana kaliatan setan Tok Kwi Ong toeroen ka atas panggoeng. I'

,J

(14)

I ,

I I 1

- 1064-

"Sebab ada oeroesan jang sanget perloe, maka ini hari pinto soeda bikln Tok Kwi Ong poenja soesa boeat bantoe mendjaga ini Tin," kata Mo , Tlauw Tjosoe pada itoe Radja setan: "pinto harep Tok Kwi Ong soeka kaloearken tenaga boeat tangkep pada sasoeatoe moesoe jang brani masoek dalem ini Tin."

Tok Kwi Ong memanggoet dan lantas djaga di tenga- enga itoe panggoeng menoeroet saba- gimana prentanja itoe siloeman.

.vlo Tiauw Tjosoe batja lagi la poenja djampe dan bakar ampat lembar kertas djimat, tida lama darl atas oedara kaliatan toeroen berbagl-bagi Radja iblls jang roepanja sanget menakoetln.

Sabagimana itoe Radja setan jang tadi, begitoe poen in' arnpat Radja iblis jang dioendang bla- kangan diprenta mendjaga di ampat pendjoeroe dari iloe panggoeng.

Kamoedian ia batja lagl djampenja dan dengen pedangnja ia toendjoek di sasoeatoe pintoe, jang tida antara lama'kaliatan bintang-blntang pada berkredep.

Kamoedian ia ambil satoe bendera mera, prenta doea panglima jang bernama Siauw Kim-Kong dan Ouw Wan-Seng bawa Iimaratoes soldadoe jang berpakean mera mendjaga .di plntoeWetan, pesen kaloe dateng panglima moesoe moesti gojang tiga kali itoe bendera.

~,

...:.. 1065-

Ong Kwi dan Siauw Pah dikasl satoe bendera idjo, dengen Iimaratoes barisan jang berpake- pakean Idjo diprenta djaga di pintoe Kaler, di- pesen kaloe moesoe dateng poekoel, moesti go- jang itoe bendera tiga kali.

To Ki dan Oouw Seng dikasi satoe bendera koenlng, dengen limaratoes soldadoe jang ber- pakean begltoe roepa djoega diprent.. djaga di pintoe sebla Koelon, dlpesen kaloe moesoe da- teng tekas gojang itoe bendera.

Pek.Po dan Siauw Tat dlkasi bendera poeti, . bersama limaratoes soldadoe jang berpakean serba poet! djaga di pintoe sebla Kidoel, dipesen ka- loe lIat ada moesoe, gojang itoebendera tigakali. I.

,Goel Tek Owanswe dikasi satoe bendera itam, dengen limaratoes soldadoe jangberpakean warna begitoe djoega, mendjaga di tenga-tenga Tin,- dipesen kaloe liat moesoe dateng poekoel ini barisan, lekas gojang itoe bendera tiga kali, nanti bendera itoe kaloear la poenja kasaktian.

Sasoeda beres atoer itoe .Bartsan Setan", Mo Tiauw sendiri lantas preksa lagi di ampat pen- djoeroe, boeat Hat apa prentanja dilakoeken be- toel atawa tida. Kamoedian la prenta lima laksa soldadoe darl ampat tangsl dja~a di raoeloet ;r

moeara, boeat tangkep moesoe [ang lari; dan tlga laksa. lagi la taro di kaki goenoeng boeat I'

djaga pada Swa Ong.

", ,

(15)

I1

I ,

1

11

11.

I

I

,I I1 I

'\

-1066-

Benderanja itoe barisan siloeman kaliatan ber- kibar-kibar angker sekali, sasoeda atoer beres itoe Tin, Mo Tiauw lantas toelis satoe soerat ka kota Sanhaykoan, 'jang dengen ringkes boe- njinja adalah seperti berikoet:

.Dlsampeken kapada Gwanswe Gouw Kong.

Dengen ini pinto membri taoe, kaloe kaoe, Gouw Kongdat panglima-panglimanjaada mempoenjai kapandean, pinto oendang kaoe sakalian boeat dateng poekoel ini barisan. Djikaloe kaoe tida brani dateng poekoel, lekaskaoe poelang kombali ka kota Tiangan dan serahken kota Sanhaykoan ka dalem tangannja Taygwanswe Goei Tek;

sabaliknja kaloe kaoe bisa poekoel petja,dengen senang hati Swa Ong dan sakalian panglimanja nanti menaloek pada kace." -

Soerat Hoe diprenta orang bawa pada Gouw Kong dengen lekas. Ini djendraal toea satelah liat boenjinja Hoe soerat djadi amat goesar, ia lantas serahken soerat itoe pada Soema Ngo dan Tjek Loan boeat diliat.

"Oh, kaloe begitoe itoe siloeman ada atoer barisan," kata..Tjek Loan dan Soema Ngo,sasoe- danja batja itoe soerat tangtangan: "tapi belon taoe Hoe Tin apa jang ia atoer."

"Apa tida baek kaloe begitoe kita preksa doe- loe?" kata Gouw Kong: "kaloe soeda .kataoean Tin apa adanja itoe dan tjara bagimana poekoel-

- 1067 -

nja, baroe kita poekoel. Tapi belon taoe bagi- mana Losiansoe poenja pikiran ?" .

"Hoe betoel," kata Soema Ngo : "nah hajoelah kita-orang pergi preksa."

Sahabisnja kata begitoe Gouw Kong, Tjek Loan, Ma Tjoe-Tjiang bersama jang laen-laen lantas naek ka atas kota, dengen teropong kaliatan ben- deranja Hoe barisan jang angker ada berkibar- kibar, beriboe soldadoe jang me make pakean roepa-roepa warna ada mendjaga di ampat pen- djoeroe. Di sama tenga poen ada kaliatansatoe ,I bendera itam jang roepanja amat djahat.

. Gouw Kong bersama jang laen-laen Hat itoe barisan mendjadi kaget, sebab boekan sadjatida I1 taoe bagimana moesti dipoekoelnja, tapi ia tlda, taoe apa naman]a Hoe Tin.

"Apa Gwanswe taoe Tin apa itoe namanja?"

begitoelah menanja Soema Ngo jang sasoedanja mernandang itoe barisan sakoetika lamanja.

,,[ohoe tida taoe Tin apa itoe," kata Gouw Kong: "tapi'roepanja ada amat djahat."

, Soema Ngo manggoet sembari oeroet-oeroet I!

koemis.

"Tapi sabetoelnja Tin itoe apa namanja, Lo-.

siansoe ?" tanja Tjek Loan. l\

.Jtoe jang diseboet Gokoei Bikoeitin, atawa ,;Barisan Setan", ini matjem Tinada amat djahat, I_

kerna di dalemja ada didjaga oleh banjak iblis

(16)

11

r i

I I 11

I'

I :

11I

11 11

-..'

-1068-

dan setan-setan, kendati panglima jangbagimana gaga dan kosen, soesa dapet poekoel petja,"

kata itoe orang sakti. ,

"Abis kaloe begiloe bagimanatah kita moestl lawan padanja?" menanja Tjek Loan: Oh, oh, soenggoe menjesel sekali jang itoe hari Losiansoe soeda kasi ia lari, hingga sekarang ia bikin ini TIn boeat binasaken kita poenja angkatan perang,"

Itoe waktoe semoea orang kaliatan amat doeka, sebab tida laoe bagimana poekoetnja iloe Tin jang djahat.

"Gwanswe tida oesa koeatir, maski djoega ba- gimana djahat adanja itoe barisan, ·pinto jang nanti poekoel bikin petja," kala Soema Ngo:

"tapi'sebab barisannja ini slloernan tida bisa di- poekoel dengen sendiri, maka baeklah kitaorang balik kombali ka kantoor boeatatoer dan kaloear- ken prenla-prenta jang berhoeboeng dengenitoe,"

Gouw Kong, Tjek Loan dan jang laen-Iaen satelah denger Soema Ngo sanggoepi boeatpoe-

k6el'petja itoe Tin, marika djadi girang dan itoe

waktoe djoega masing-masing lanlas toeroen dari atas kola dan masoek dalem .kantoran,

Sasoedanja pada berdoedoek Soema Ngo ber- kata, sebab boeat poekoel ini Tin moesti dika- loearken prenta-prenta, maka ia minta Tjek loan serahken padanja tjap djendraal, dengen begitoe djadi gampang ia mamerenta pada sakalian peng-

- 1069-

gawe, kerna kaloe zonder ada tjap kabesaran, dikoeatir orang tida nanti ladeni ia poenja prenta, hingga itoe pakerdjaan boleh djadi gagal,

Tjek Loan bilang back, begitoelah la lantas serahken itoe tjap Hoegwanswe padaSoema Ngo, jang sasoedanja trima itoe kabesaran ini orang sakti lantas doedoek di korsi djendraal, dan sa- kalian pangllma jang ada di bawah prentanja berdiri di kiri-kanan boeat menoenggoe prenta.

"Liatwi Tjiangkoen sakalian, ini hari pinto soeda trirna kabesaran dari Hoegwanswe boeat poekoel Mo Tiauw Tjosoe poenja barlsan," begitoe kata Soema Ngo pada itoe sakalian penggawe perang:

"pinto harep Tjiangkoen sakalian menoeroet be- toel apa jang pinto prenta sabagimana prentanja kaoe poenja djendraal; dan siapa-siapa jangme- langgar pinto poenja prenta, ia nanti dihoekoem rnenoeroel wet perang."

"Ha:nbasakalian nanti mendjalanken Loslansoe poenja prenta dengen beloel," kata itoe sakalian pahlawari dengen soeara berbareng.

"Nah, itoelah jang pinto harep," kata Soema Ngo jang lantas tjaboet satoe lengtji dan panggil Pauw Tjoe-Eng, ini orang gaga dipesen begini:

"Tjiangkoen boleh bawa Iima riboe soldadoe bersama doea panglima pergi di itoe Tin poenja pintoe .sebla Wetan, kaloe denger tanda rasia baroe moelai menjerang ka dalem. Kaloe Hat ba-

..

.,

I

(17)

~'I!'"

1.11' 1111

- 1070-

risan itoe kaloearken kasaktiannja, prenta itoe- doea panglima pembantoe goenaken dara ajam itam boeat sirem Tin itoe poenja bendera."

Pauw Tjoe-Eng trima itoe lengtji lantas ber-

laloe bersarna-sama itoe doea panglima jang ber- nama Ong Siang dan Lie Keng, dan bebrapa antaranja itoe soldadoe bawa dara ajam Ham sa- - bagimana jang dipesen.

Kamoedian Soema Ngo tjaboet lagi satoe lengtji, panggil Tan Loei bersama Tjiauw Pah, marika ini diprenta bawa Iima riboe soldadoe djalan dari pintoe sebla Kidoel boeat pegat ltwatnja moesoe jang nanti kaloear dari dalem itoe barisan.

"Djiwi Tjiangkoen moesti perhatiken ini pe- senan", kata Soema Ngo: "djangan sekali toeroeti napsoe boeat menjerang, kaloe sabelonnja dapet liat moesoe jang kaloear dari itoe Tinj Tjiang- koen berdoea moesti bawa dara andjing boeat bikin poena siloeman Hoe poenja benders, kaloe Hat bendera itoe kaloearken kasaktiannja."

Tan Loel dan Tjiauw Pah trima itoe lengtji - dan lantas berlaloe bersama itoe sadjoembla501-

dadoe boeat lakoeken ia poenjapakerdjaan.

Kamoedian Soema Ngo tjaboet satoe lengtji panggil Tjioe Soen dan Tjioe Liong, ini doea soedara diprenta bawa Iima riboe soldadoekoeda jang berpakean serba idjo dan ben~era idjodja-

.,

- 1071 -

lan dari sebla Koelon dari itoe "Barisil,t\ Setan", padanja Soema Ngo bilang begini:

ltoe Iima riboe soldadoe koeda Djiwi Tjiang- koen moesti atoer seperti roepa naga idjo, katoe denger soeara meriam tandanjaitoe barisansoe~a

petja, dan Tjiangkoen moesti)ekas ~oeroeng I~

poenja pintoe dan satoe, moesoe djangan kasl

Jiwat." t

lni doea soedara trima itoe tengtji lantas ber- tatoe, tapi Tjioe Liong tantas menanja, apa so~­

dadoe jang ia pimpin tida perloe bawa dara bl- natang, sabagimana laen-Iaen panglima ada bawa?

.Boeat Tjiangkoen poenja barisan tida perloe bawa itoe," kata itoe orang sakti: "sebab baroe menjerang katoe Tin itoe soeda petja."

Tjioe Liong tida menanja lagi dan tantas ber...

laloe. .

Paling blakang Soema Ngo pan~gil T~ek Loa~

bersama Ma Tjoe-Tjiang, sernbari ambll lengt]!

ta berkata:

,',Nah, sekarang ada Tetok bersama Hoegw.an- swe poenja giliran, kaoe berdoea boteh bawa lima riboe soldadoe koeda dan Iima riboe soldadoe [ang berdjalan kaki masoek dari .pintoes~bla ~i­

doel, bikin itoe barisan bangoermja seperh matJan . poett katoe denger soeara born lantas masoek menerdjang." _

Tjek Loan dan Ma Tjoe-Tjiang trima itoelen.g~

f

(18)

II I I.i'

I.

[I I 11

I II

h1"~li:

le

I

If;

i !

1· 1'

11

~

" '

- 1072-

tji lantas berlaloe bersarna-sarna itoe sapoeloe riboe soldadoe jang sabaglan dikasi pake pakean

poeti. .

Sasoeda atoer beres itoe semoea peuggawe, Soema Ngo pesen Gouw Kong bersama Peng- posilong siapken tiga laksa soldadoe beeat ram- pas moesoe poenja benteng, kaloe liat Tin Hoe ilang hawanja jangdjahat. lIangnja itoe hawa, tandanja itoe barisan soeda pelja.

Gouw Kong trima itoe pesenan dan lantas prenta Pengposilong bikin sedia tiga laksa bala- tentara jang gaga boeat madjoe menerdjang. Se- ,deng Dei Sin dan bebrapa pangllma lagl diprenta

djaga deket moeara dan ampir-ampirnja goenoeng, boeat tangkep Bie Tiong-Liep bersama kontjo- kontjonja.

Hong Tiok dan Hong.Llm bersama Siang Hong dan Lioe Pong dlsoeroe pegang teropong di atas kola boeal liat kamana larinja moesoe, sedeng Soen Hoei dan Heng Toan djaga tangsi boeat kommendir balatentara. .

Sasoeda atoer selese itoe semoea, Soema Ngo r lantas mandl dan toekar pakean, kamoedian ia ambil satoe bendera ketjil pegang di tangan kiri dan tangan kanannja mamegang pokiam, h'ngga • roepanja djadi kaliatan angker sekaJi.

Dengen toenggang saekor koeda ini orang sakti lantas pergi ka barisan moesoe. . "

.- 1073-

Di atas itoe nBarisan Setan" ada kaliatan ka- loear hawa Ham'bergoeloeng-goeloeng naek ka oedara, koetika itoe hawa jang djahat oendjoek roepan]a, betoel Mo Tiauw Tjosoe lagi batjadoa di atas itoe panggoeng sembari djalan moendar- mandir. Sasoedanja selese prenta semoe setan dan iblis mendjaga itoe Tin, dengen hati girang Mo Tiauw berkata sendiri-diri:

"Ini kali akoe maoe liat bagimana Gouw Kong dan panglima-panglimanja poenja kapandean kaloe soeda masoek dalem akoe.poenja barisan. ltoe imam pedjadjaran djoega nanti binasa dalem akoe poenja tangan, kaloe akoe belon dapet tjingtjang itoe Soema Ngo, jang soeda begitoe koerang adjar brani bikin poena akoe poenja hikmat, akoe belon senang hati."

Salagi ia berkata-kata klenengan jang tergan- toerig di sama tenga Tin bersoeara, soeatoe tanda ada orang dateng.

Satelah Mo Tiauw menengok, orang jang dateng itoe ia Jiat Soema Ngo adanja.

"He, imam pedjadjaran, kaoe begitoe brani dateng ka dalem akoe poenja barisan, apa kaoe bisa poekoel akoe poenja Tin?"

Soema Ngo lantas tahan koedanja, dengen angkat tangan ia membri hormat dan berkata:

"Soeheng, soenggoe pinto merasa njesel se-

Tiga pedang 68.

J

I

(19)

I

11

II I I

I II I

I

,I

I'

1074 -

kali jang Soeheng soeda djadi tersesat be~itoe

djaoe sanipe berdiriken ini Tin. Perkara jang soeda pinto harep Soehengdjan~an boeatt~r~

di hati sebab dalem paperangan jang baroe im

kita-or~ng

maloemken boekan sekali pinto hen- dak oendjoek kasaktian, tapi kaloe pinto ~?eda

berboeat begitoe, adalah boeat menoeloen?dJI~a:

nja itoe sapoeloe laksa balatentara negn; djad!

maskipoen hati ada merasa amat njesel,t~rp~ksa

pinto soeda poenaken Soehengpoenja planjang hendak toeroen menimpa."

"Soeheng moesti inget, siapatah jang Soeheng bantoe dalem ini paperangan?" kata poe~a So~­

ma Ngo jang masi merasa kasian.pada l.t0e 51- loeman, maski soeda berdepan la masi ma~e

kasi nasehat-nasehat:."jalah boekan laen, hanja Bie Tiong-Liep, satoe dorna jang amat djaha~:

Dengen membantoe padanja tid~ beda sab~~1

Soeheng tjari djoerang boeat dJebloesk~n dirt, hat mana Soeheng djadi berdosa. Tap!. S~b~b

kita-orang ada sama-sama orang pertap~an, jang

tida moesti djadi bermoesoe, maka pinto rasa baeklah Soeheng lekas poelang kom?ali kago.~­

noeng boeat teroesken Soehengpoenja pertapaan jang soeda deket masoek dalem golon.gan dewa- dewadan rombak kombali iniTin,soepaja Soeheng tida djadi berdosa. Tapi kaloe pinto poenja nase- hat tida mace didenger, ja, apa-boleh-boeatI" ..

- 1075 -

"Kaoe tida oesa berpoera-poera pake hatl baek aken memboedjoek padakoe," kata Mo Tiauw Tjosoe dengen mala melotot: "akoe taoe kaoe tida rnampse boeat poekoel akoe poenja barisan, djadi kaoe belaga maoe pake hati baekdan bilang sama-sama ada orang pertapaan dan laen-laen omongan kosong. Pendeknja akoe tida soeka denger kaoe poenja bitjara jang seperti kentoet, . kaloe kaoe ada kapandean, lekas kaoe poekoel akoe poenja barisan dan akoe maoe liat sampe di mana kaoe poenja kasaktian!!"

"NJatalah kaoe ini soeda deket padaadjalmoe,"

kata Soema Ngo dengen hati mendongkol: per- kataan jang baek kaoe tida rnaoe denger, tapi dengen lakoe jang sanget koerang adjar kaoe soeda menangtanq padakoe."

Sahabisnja kala begitoe ia lantas kedoetkoeda- nja menerdjang pada Mo Tiauw, tapi ini siloeman lantas moendoer bebrapa tindak. Soema Ngooedak lagi sembari hoenoes ia poenja pokiarn, ini kal!

Mo Tiauw samboet Hoe sendjata, lapi sembari lawan ia sembari moendoer-moendoer oedang.

. Soema Ngo taoe jang ini siloeman hendak goenaken akal soepaja moesoenja mengoeber teroes ka dalem itoe Tin, tapi ini orang sakti tida perdoeli, hanja begitoe Hat Mo TiauwTjosoe moendoer, ia teroes mendesak dan tida lama lagi marika soeda ada dalem barisan.

I

(20)

- 1076-

Ini siloeman kalde jang kira moesoenja soeda kena kadjebak, djadi amat girang, dengen tida tempo lagi ia lantas lompat ka atas panggoeng dan raoep pasir Itam jang ada dalem gantang dan sebar itoe sembari batja doa.

Di itoe saat pangoengterseboet beroba mendjadi laoetan; dimana ombaknja jang besardengensoeara gemoeroe dateng memboeroe pada Soema Ngo.

Soema Ngo liat datengnja ombak seperti goe- noeng poenja tinggi, lantas batja doa dan gojang la poenja bendera tiga kali, sigra djoega itoe laoetan mendjadi linjap.

Mo Tiauw liat begitoe lantas lari ka sebla dalem, satelah Taygwanswe Goei Tek liat Soema Ngo dateng memboeroe la poenja Koensoe, la gojang tiga kali itoe bendera itam dan itoe sailt langit djadi gelap, di oedara ka dengeran soeara bergeloegoeran.

Kamoedian Goei Tek gojang lagi itoe bendera sampe lima kali sembari boenjiken genta boeat membri tanda di ampat pendjoeroe poenja pang- lima jang mendjaga Tin, bahoea moesoe soeda masoek dalem itoe barisan.

Hoe ampat panglima satelah denger soearanja lotjeng dari tenga panggoeng lantasgojang masing- masing poenja bendera, menoeroet sabagimana pesenannja Hoe Koensoe, dan bendera itoe sigra kaloearken ia poenja kasaktian.

- to77-

Tatkala Itoe Soema Ngo soeda sampe dl tenga- tenga Tin, koetika liat langit mendjadi gelap la lantas batja doa dan toendjoek dengen pokiamnja ka satoe djoeroesan, tlda lamakaliatan mentjorot sinarnja matahari,

Salagi Soema Ngo maoe mengoedak, darl sana- sinl kaliatan banjak setan dan iblis dateng ber- geroemoetan. Dari sebla atas kaliatan toeroen Radja setan Tok Kwl Ong samasaratoes delapan Radja iblis jang roepanja amat menakoetin hen- dak menangkep padan]a,

Ini orang sakti lantas batja doa dan menjentak satoe kali sembari menoeding sama pedang wa- siatnja, hingga itoe saratoes delapan Radja iblis bersama Tok Kwi Ong djadi Iinjap tida kataoean.

Berbareng itoe, hawa djahat jang kaloear dari atas itoe Tin mendjadi Hang.

Siang Hong, Lioe Pong, Hong Lim dan Hong Tiok jang berdiri dari atas kota Sanhaykoan sembari pegang teropong, koetika dapet Hat itoe hawa jang djahat telah Hang, lantas kasi taoe pada Gouw Kong. Ini Gwanswe denger begitoe lantas boenjiken born dan tanda-tanda rasia boeat itoe. ampat pendjoeroe poenja panglima_dateng

menjerang.

~i sini terbit satoe pertempoeran jang amat h~lbat, tapi soepaia tida mendjadi rantjoe, biarlah klta toetoerken satoe persatoe, jaitoe: koetika

(21)

-11

I1I

I1 I

I

l i

11

- 1078-

Mo Tiauw liat ia poenja i1moe soeda dibikin- loemah, ia djadi amat goesar dan lempar pian wasiatnja ka atas oedara, jang dalem sakedjeb sadja itoe satoe pian lantas djadi belaksa potong dateng hendak menimpa pada Soema Ngo.

"Kaoe tida oesa maenken lagiitoe lelakon jang akoe soeda kenal," kata Soema Ngo sembari tertawa koetika liat itoe siloeman goenaken ia poenja wasiat demikian. Sabagimana jang diltoe hari, begitoe poen ini kali itoe pian dapet dika- laken dengen Soema Ngo poenja pedang wasiat.

Tida lama kadengeran satoe soeara berkle- neng dan pian itoe djato dari atas kapoekoel pokiam rnendjadi aboe.

Mo Tiauw Koensoe djadi goesar betoel meliat piannja dibikin antjoer, ia lantas kaloearken dari sakoenja satoe moestika gigi dan sambitken ba- rang itoe di moekanja Soema Ngo, tapi satelah Soema Ngo keboet dengen itoe bendera ketjil jang ada di tangannja, itoe moestika lantas llnjap tida kataoean.

Sasoeda kaloearken lagi laen-Iaen djimat dan hikmat tapi tida bisa kalaken pada itoe moesoe jang sakti, baroelah ini siloeman mendjadi takoet dan lantas batja doa boeat masoek ka dalem tana.

Tapi Soema Ngo lebi doeloe soeda doega jang ini siloeman tentoe maoe mengilang, maka sabe- lonnja Mo Tiauw masoek ka dalem tana ia soeda

- 1079-

pasang popwe djala boeat mendjaring, begitoelah koetika Mo Tiauw masoek, ia kena katangkep dan lantas poelang ka asalnja mendjadi satoe kalde 'Itam sembari lompat-lornpat maoe menoblos dari

itoe djaringan wasiat.

Goei Tek koetika liat Koensoenja poenja se- moea i1moe dan djimat tida bisa menangin pada Soema Ngo, sedeng itoe bendera jang ia pegang soeda mendjadi poena, ia rasa ini barisan soeda tida bisa dilindoengin lagi, dan lantas melariken diri. Tapi baroe sadja ia maoe kaloear, dari pintoe Wetan kaliatan Pauw tjoe-Eng bersama Ong Siang dan lie Keng dateng menerdjang.

Maski Goei Tek poenja tehagaada sampe gaga, t I antaran -terlaloe goegoep, baroe sadja ber- peran tigapoeloe djoeroes soeda kena ditangkep 01 Pauw Tjoe-Eng, dan kamoedian bersama doea pembantoenja ini tiga panglima lantas ma- soek ka dalem poekoel itoe Tin.

Tida lama dari pintoe Kidoel, Koelori dan Kaler kaliatan soldadoe negri jang dipimpin olehTjiauw Pah, Tan Loei, Tjioe Liong, TjioeSoen, Tjo Siong dan laen-laen panglima poela dateng masoek dengen menerobosan. Panglima begal jang men- djaga itoe pintoe-pintoe terseboet, kaloe tida mati dalem paperangan, tentoe kena ditangkep idoep. Salagi orang-orang gaga basmi soldadoe- soldadoe, Ma Tjoe Tjiang kaliatan oedak-oedak

(22)

I II'

I

Il.

li

I.

11 I.

I r

,

;1

1

I

1: 1I

I

,

h

.

"

I

- 1080 -

Samtayong jang lari ka djoeroesan moeara.

Tjek Loan liat itoe.BarlsanSetan" soeda petja dan panglima moesoe soeda di tawan oleh soe- dara-soedaranja, ia lantas komendir soldadoe koe- da naek ka atas goenoenoeng boeat tangkep Bie Tlong-Liep.

Ini Swa Ong belon dapet taoe jang koensoenja poenja Tin soeda dipoekoel petja, koetika Tjek Loan kommendir barisannja, ini dorna betoel lagi bersenang-senang pada ia poenja tiga goendik di dalem kamar.

Sebab ia ada mendjadi Radja di atas ini goe- noeng, tempat di mana ia tinggal ada dibikin sabagi kraton poenja indah. Roepa-roepa barang perhiasan dan perabot bagoes ada kaliatan tera- toer di sana-slnl, pada harian terseboet betoel Bie Tiong-Liep lagi minoem bersama tiga goen- . diknja satoe antaranja jang paling disajang ia pangkoe, dan jang doea doedoek dikiri-kanannja,

Sabentar-bentar itoe goendik jang dipangkoe ia tjioern, dan kamoedian minoem arak jang ada dalem tjawan sembari peloek danmakmakmekrnek badannja itoe doea prampoean jangadadisamping.

"Hajoelah kita-orang minoem, nona," begitoe- lah kata si dorna pada goela-goelanja: "kita minoem biar poesing poen tida mengapa, kaloe soeda moelai sinting baroe kita bikin plesiran

jang paling soeka hati." .

- 1081 -

"Tjoekong hendak bikin plesiran baglmanatah jang paling soeka hati?" tanja si manis [ang roepanja tida taoe plesiran bagimana jang hen- dak dibikin oleh itoe Radja kaparat. .

"Wah! plesiran [ang paling enak dan paling senang, nona tentoe belon taoe itoe matjem ple- siran [ang kami hendak bikin," kata Swa Ong sembari menjioem pipinja itoe nona manis.

"Hajoelah kita-orang minoem, nona-nona,"

kata poela ini dorna pada itoe doea goendik jang ada di samping: "sebab kaloe tida poesing, ple- siran itoe djadi koerang sedepn]a."

"Moestail amat, kaloe maoe plesir koedoe mi- noem sampe poesing," kata itoe doea djlwa-me- lajang dengen soeara berbareng.

"Apatah kami taoe bitjara djoesta padamoe, • nona-nona?" kata Bie Tiong-Liep sembari ter- tawa: "kami toch belon taoe berdjoesta padamoe."

"Nah kaloe begitoe hajoelah Tjoekong moe- lai," kata itoe semoea goendik-goendik: "kita- orang djoega kapingin dapet itoe plesiran jang senang."

Bie Tiong-Liep lantas boeka ia poenja pakean, tjelana, badjoe, kasoet, kopia dan sabaginja. Sa- I soeda telandjang boelet, goendik itoe poen ia I

soeroe boeka pakean telandjang seperti ia. Hoe tiga prampoean jang belon perna ngalamin ple- sir begitoe, satelah liat Tjoekongnja poenja laga,

,I

(23)

I !

i

~

11.

Ill,, 11

I ;

I

~ 108~-

ia djadi tertawa berkakakkan, tapi sebab koeatir dorna itoe mendjadi goesar kaloe tida menoeroet, terpaksa itoe goendik-goendik toeroet.itoe toe- ladan, jaitoe telandjang boelet-boelet.

Inilah jang dinamaken "plesir jang paling senangl"

Meliat kamoediannja ditoeroet, Bie Tlong-Liep djadi soeka hati, kamoedian ia angkat satoe gelas arak dan sasoedanja minoem kering ia lantas menjanji, beginilah katanja:

.Banjak boelan dan banjak hari, baroe iniharl kita bikin p/esiran jang paling soeka hati,

.Bersamo-sama kaoe, djiwa-me/ajang nonakoe jang manis, mari/ah minoem berganti-ganti,

"Maski oesia soeda toea, tapi hatikoe tingga/

moeda, koetika Iiat nona poenja badan jang poeti, .Katoe btgini, kendati boleh djadi binasa djiwa sekali poen, kami merasa ichlas di dalem hail:"

Sahabisnja menjair ia minoem kombali satoe gelas arak, dan kamoedian soeroe itoe goendik- goendik samboet Hoe sairan.

Goendiknja jang pertama samboet itoe sairan begini:

.Jni plesiran betoel enak, tapi ada sange: ka- terlaloean,

"T..api apa maoe dikata, sebab Tjoekong poenja kamaoean,

.Kita-orang rame-rame baroe nga/amin pleslr boeka pakean,

.Boeat penoeken kainginannja, Kwihoei didjan- djiken sabagi kita poenja oepadn"

}

- 1083 -

"Betoell betoeI I memang kami djandjiken nona boeat diangkat djadi Kwihoei!" kata itoe dorna jang soeda moelal sinting sembari tertawa lan- taran senangnja hati. Salagi ia maoe prenta goendik jang laen menjair, koenjoeng-koenjoeng dl pintoe kamar ada kadengeran soearanja orang jang memanggil-manggil, jang'k~tanjaada oeroe- san penting.

Orang jang memanggil itoe adalah Soe Beng- Tek bersama Tjioe Taykam, jang dengen ter- sanga-sanga dateng membri taoe Mo Tiauw Koensoe poenja barisan soeda dipoekoeI petja dan sekarang Tjek Loan poenja soldadoe soeda naek di atas goenoeng dan rampas pasanggrahan besar.

Bie Tiong-Liep belon denger betoel apa jang dikata oleh itoe mantri, tapi sebab itoe waktoe s.oeda moelai poesing, dengen loepa jang dirinja tida memake pakean, lantas sadja ia boeka pintoe kamar, Sembari tertawa ia berkata pada itoe doea mantrinja: .

• Kabetoelan Soekeng dateng kamari, ini hari kami lagi minoem arak bersama kami poenja nona-nona jang manis. Marilah sini, Soekeng, dan Tjioe Kongkong djoega boleh toeroet minoem ~ . bersama-sarna."

Ini doea mantri djahanam jang dateng membawa kabar djadi ngeblengak koetika Hat Tjoekongnja

(24)

- 1084- -1085-

sampe di atas goenoeng dan lagi tangkep-tang- kepin orang-orang jang ada di pasanggrahan besar, hingga soearanja boekan patoet poenja riboet.

"He, itoe di loear soeara apatah riboet-rlboet, Soekeng?" menanja Bie Tlong-Liep sembari toen- toen tangannja itoe doea kontjo.

Mendenger itoe pertanjaan ini doea dorna baroe inget, jang ia dateng kamari sabetoelnja mern- bawa kabar hat datengnja moesoe jang soeda sampe di atas goenoeng. Hatinja djadi terkedjoet waktoe ditegor begitoe, maka dengen soeara gagagoegoe ia berkata :

"Tjoe. . • Tjoe. . . Tjoe. . . Tjoekong, ba.. • ba. . . balatentara moesoe. . . . soeda naek ka atas, ini goe •.. goe ..• goenoeng I HajoeJah kita le. . . le. . . lekas la. . . ri I"

"Ha, apa? Balatentara moesoe soeda naek ka atas goenoeng

i'

tanja Bie Tiong-Liep dengen

hati jang amat kaget. .

"Betoel, Tjoekong," djawab TjioeTaykam de- ngen goegoep: "itoe soeara riboet-riboetdi loear ada dari soearanja soldadoe moesoe jang soeda - sampe ka pasanggrahan besar,"

"He, moestail amat1'1kata Swa Ongjangbelon maoe pertjaja itoe omongan: "boekantah ada Goei Gwanswe bersama Mo Tiauw Koensoe jang pegat datengnja moesoe. . ."

"Koensoe bersama Gwanswe dan sakalian pang- bersama itoetiga goendik telandjang boelet-boelet.

Dan lantaran meliat it plesiran jang loear biasa, jang sadari ketjil sampe begini besar ia baroe dapetin, roepanja djadi seperti orang kasima, hingga itoe kabar penting jang maoe dibilangin sampe djadi kaloepaan, kerna itoe waktoe ka- Iiatan ia berdiri diam dengen tida bisa kaloearken satoe pata perkataan,

Salagi ini doea orang berdiri ngedjoeblak, Ble Tiong-Liep berkata lagi:

.Hajoelah Soekeng dan Tjioe Kongkong toeroet kami plesir bersama-sama, sigralah boeka pakean- , rnoe, kita-orang plesir rnati."

"Hahaha! hahaha I hahaha I" begitoelah si dorna samboeng bitjaranja dengen tertawa ber- gelak-gelak, sampe itoe doea orang jang maoe sampeken kabar penting poen toeroet tertawa ber- kakakan.

"Plesir apatah ini Tjoekong?" menanja itoe doea mantri dengen soeara berbareng, sembari mernandang badannja itoe tiga nona manis jang poeti dan montok.

"Ini jang diseboet plesir matl, mantrikoe,"

saoet Bie Tlong-Liep sembari tertawa, kamoedian ia tarik tangannja Soe Beng-Tek bersama Tjioe Taykam ka dalem kamar.

Tatkala itoe balatentaranja Tjek Loan soeda

,I'

11!A,

11 I

11 1

I

I

~I',:

11I

i I I

I

I

11

(25)

it, - 1086 -

0 -

1087-

lima soeda binasa dan banjak djoega jang telah ditawan," kata Soe Beng-Tek jang poetoesken

I1 bitjaranja itoe Radja: "Koensoe poenja barisan

1

11

1 soeda dipoekoel petja. Hajoelah Tjoekong kita- orang lari, djangan lambat lagi."

. Bie T~ong-Liep poenja moeka djadi amat poe-

I~

!Jet koehka denger itoe perkataan, begitoe djoega

11 itoe tiga goendik djadi katakoetan satenga mati.

Hoe waktoe soeara riboet soeda kadengeran de- ket sekali, tida lama soldadoenja Tjek Loan soeda°

I

I

sampe di itoe tempat.

Mendenger soearanja soldadoe jang soeda sam-

11 !"'~pe di loear pintoe, itoe anam orang djadi amat

I

goegoep. Bie Tiong-Llep kaliatan djadi bingoeng

I' 1' ,11dengen tida berpakean ia lantas maoe lari

ka~

11 I'"loear.

I !

Betoel salagi ini dorna maoe langkain pintoe

l i

kamar, Tjek Loan bersama bebrapa panglima

I1I I jang pimpin itoe b~latentara soeda sampe di itoe

11 tempat. Satelah T[ek Gwanswe Hat itoe orang-

11 orang jang telandjang boelet ia djadi kaget, be- gitoe djoega itoe bebrapa panglima.

Bie Tiong-Liep djadi amat katakoetan, sem- bari sodja dan manggoet-manggoet ia minta di-

kasianin djiwanja. .

Itoe waktoe Tjek Loan seperti orang jang baroe tersedar dari mengimpi, koetika si dorna

~~Iseboet namanja minta diampoenin, baroelah ini

~I

~jl

;i;

djendraal kenalin, inilah ada itoe orang jang lagi ditjari,

"Ho I ho I bagoes sekall kaoe poenja perboeat- tan, menoesia binatang I" menjentak Tjek Loan sembari tertawa, dan kamoedian tendang ka- kempoengannja itoe dorna sampe ia terdjeroe- noek.

Soe Beng-Tek bersama Tjioe Taykam soeda tida bisa berboeat laen, sabagimana Tjoekong- nja, ia poen lantas angkat tangan°menjodja-njodja minta djangan diboenoe. .

Hoe bebrapa panglima lantas gaplok moekanja Soe Beng-Tek, sedeng Tjioe Taykam ditampar sampe berdara-dara, kamoedian diiket.

. Bie Tiong-Liep sasoedanja ditendang sampe sempojongan, lantas bertreak adoe-adoehan. 'Ka- moedian sasoeda ilangan ia poerija rasa sakit, kombali ia sodja-sodja sembari berloetoet dengen badan telandjang.

Tjek Loan gemas betoel meliat kalakoeannja ini manoesia jang bikiE plesiran seperti andjing dengen sanget gergetan ia tendang lagi, tapi boe- kan di iga, hanja di betoelan pantat, sampe Bie Tiong-Liep tebalik-balik.

"Adoe! adoe! ampoen! ampoen!" begitoe si dorna bertreak.

"Ampoen? Oh, kiranja kaoe masi takoet mam- ° poes, dorna penghianat jang sanget terkoetoek !"_

(26)

,.

[J

I

I\,

- 1088-

menjentak Tjek Loan sembari tendang lagi Bie Tiong-Lip poenja kapala.

"IketI" kata Tjek Loan dengen soeara mame- renta.

Ampat soldadoe bersama doea panglima lantas masoek ka dalem itoe kamar, redjang si doma poenja kakl-tangan dengen rante besi, dan gen- deng djadi satoe bersama Soe Beng-Tek dan Tjioe Taykam.

Itoe tiga prampoean poen lantas ditangkep, tapi tida dipersakiti sabagimana itoe tiga orang

jang ditangkep doeloean. .

Tjek Loan liat itoe orang tawanan sampe go- jang-gojang kapala, kerna ia baroe dapetin ada manoesia begini tida poenja maloe, minoem sem- bari telandjang seperti binatang.

"Apa dia kerdja ini manoesia, maka boleh telandjang boelet-boelet?" begitoelah kata Hoe- gwanswe sembari tida brentinja gojang kapala dan tarik napas.

"la ini roepanja lagi bikin plesiran," kata itoe panglima pada djendraalnja: "sebab dalem itoe kamar ada goetji arak bersama gelas-gelasnja."

Tjek Loan dari gemas sampe djadi tertawa, begitoe djoega jang laen-laen djadi tertawa geli.

Sasoeda itoe anam orang ditangkep, Tjek Loan prenta panglimanja masoek ka blakang boeat tiari lagi kawannja Bie Tiong-Liep jang semboeni.

-1089-

Tapi sasoedanja ditjari dlsana-sini tida kadapetan - lagi, baroelah Tjek Loan bilang, baek poelang ,sadja ka kota Sanhaykoan bersama ini anam orang

tangkepan.

Sasoedanja Tjek Loan kaloear dari astananja itoe brandal, itoe tempat llHltas dibakar. Soepaja njalanja api djadi gampang, itoe soldadoe-solda- doe diprenta ambil kajoe dan roempoet kering boeat pengoempan.

Liwat satenga djam sarangnja itoe kawanan begal soeda terbakar, apinja kaliatan naek satinggi langit, hingga hawanja djadi amat panas.

Sasampenja di bawah goenoeng Tjek Loan katemoe pada Pauw Tjoe-Eng jang lagi mengi- ringi Samtayong bersama tiga ,panglima jang men- djaga Tin, jang masing-masing kena ditangkep dalem paperangan. Begal poenja rahajat jang sama sekali ada terdiri sapoeloe taksa,anam laksa mati.terboenoe dan ampat laksa kena dltawan oleh soldadoe negri.

PauwTjoe-Eng koetika dapet Hat Bie Tiong- Liep bersama doea kawannja lantas djadi men- dongkol, di sitoe ia lantas hampirken itoe tiga dorna dan tabok-tabokln marika itoe poenja moe- ka, sampe berdjengit-djengit.

"Semoeaada dari kaoe poenja lantaran, bang- sat I" kata Tjoe-Eng dengen soeara goesar: "sampe

Tiga pedang 69.

-,

I

J

I

(27)

I1

.1'1

h

11

h

I l l ,

h 11 11 I I

- 1090-

di ini tempat djadi bandjir dengen dara. Djlkaloe tida ada kaoe bersama ini doea dornajang men- djadi kaoe poenja kontjo, tida ini hari banjak djiwa manoesia jang mati dengen zonder rasa,"

Sahabisnja kata begitoe kombali ia menggam- par, hingga soearanja kadengeran gadeplak-ga-

deplok. ,

Bie Tiong-Liep, Tjioe Taykam dan Soe Beng- Tek lantas menangis menggeroeng-geroeng lan- taran kasakitan, soldadoe-soldadoenja Pauw Tjoe- Eng itoe waktoe mengawasi Bie Tiong-Liep ber- sama tiga goendiknja jang telandjang sernbari tertawa, dan sebab itoe tiga nona-nona poenja badan ada begitoe poeti, boelet dan montok, apapoela....meliat pinggangnja jang tjeking, banjak djoega jang djadi tirnboel napsoe birahi.

Pauw Tjoe-Eng jang tida taoe soeatoe apa, kira Tjek Loan jang telandjangi itoe dorna ber- sama goendiknja, maka sasoedanja kenjang me- namparin ia menanja:

"Twako, mengapatah di antara ini tiga dorna, tjoema Bie'Tiong-Liep sadja jangditelandjangi?"

"Oh, Hiante tida taoe," kataTjek Loan sern- bari tertawa: "boekan akoe jang telandjangl, hanja memang waktoe akoe tangkep ini binatang soeda telandjang boelet-boeletbersama itoe tiga

goendiknja." -

Lebi djaoe Tjek Loantjeritaken bagimana wak-

-

'

. .

.

-1091-

toe ia sampe di astananja Hoe begal, Ble Tiong- Liep bersama goendiknja lagi plesir makan mi- noem sembari telandjang, hingga orang-orang jang denger semoea djadi heran dan tertawa ber- gelak-gelak.

.,Oh I oh I itoelah permaenan bagoes sekali I"

kata Pauw Tjoe-Eng sembari mendeketi lagi pada Bie Tiong-Llep bersama doea kontjonja. ltoe waktoe Bie Tiong-Liep soeda tida brani angkat moeka, lantaran terlaloe maloe.

Foei I manoesia kedji jang tida poenja maloel"

kata Pauw Tjoe-Eng sembari rejakin moekanja itoe dorna, hingga banjak loeda dan rejak djadi belepotan di saantero pipinja. Dan maski digi- toein, Bie Tiong-Liep tida brani berkata soeatoe apa.

"Soenggoe akoe tida abis pikir, bagimana kaoe ada poenja itoe pikiran jang begitoe aneh, .p lesir sembari telandjang?" kata poela Pauw Tjoe-Eng sembari memandang dengen sorot mata jang penoe kadjemoean.

Bie Tiong-Liep masi sadja toendoek dengen 1ida menjaoet, sedeng goendiknja jang ditonton oleh Hoe beriboe balatentara, moekanja sabentar kaliatan rnera, sabentar poetiet, dan sabentar mendjadi biroe, lantaran tida sanggoep menang-

goeng maloe. .

I

I

Figure

Updating...

References

Related subjects :