MICROFORM: SHELF SIGNATUUR

43  Download (0)

Full text

(1)

SIGNATUUR ICROVORM

BIBLIOGRAFISCH VERSLAG:

BIBLIOGRAPHIC RECORD:

MOEDERNEGATIEFOPSLAGNUMMER:

I MM69C-I0 0 '2b o..

MASTER NEGATIVE STORAGE NUMBER: ~ KlTLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Stud ies

SHELF NUMBER MICROFORM:

Kian L10ngKoen : ambtenaarplnterdiKola Pekingdlsraken oeroes nrgr l. • IS.I.: s,n.). lea.1919).-rsdl.(1258p.).:ill.:18cm

Sino-Maleise llter atuar

AUTEUR(S):

Eumplaargrgevens:

16 dl.lnJ bd.

M SINO 0177 dl 5

Sign.van origineel:

Shelfnr,oforiginal copy:

Mhh82O.J N

FiImformaatI Size offilm: Beeld plaatsingIImageplacement :

ReductiemoedcrfilmI ReductionMasterfilm:

Jaar van verfilmingI Filmedill : Verfilm ddoor bedrijfI Filmedby:

Sign."anmierever m:

Sbelfnr. ofmicroform:

MSINO0177dl5

HDP/ " 16I _mm

COMICIliB

1'5 :I 2005 Karmac MicrofilmSystems

(2)

, ) r:

I.

\

)

1,m blon sebrapa lama, ia bertemoe bari sannja Ko Hoat Soc. Tjioe Djit Tjeng lantes masoek ka dalem iui ba ri san dan toetoer ken apa jang sabenernja. .

T :'

0 Hoat Soememangdjoega soeda dapet taoe, Ba- ginda ini tempo ada melan tjon g di Kang Lam, maka dengen menoeroet Sengtji , Ko Hoat Soe lantes keto- .::llck n pada Tjoe Totay, aken tahan balatentaranja, mer- dir iken koeboe-koeboe di sitoe, dan ia prenta oranouja bernarna Tan Pang Kiat pergi auter Djit 'fje~lg"sampe di kantoor Soen Doe. I \

Soen Boe Tjhung Joc Kiong denger ada Sengtji a:..enz laloe boeka pinto e tenga, at oer medja semba- [ang; s.anbil b . ei ia menjamboet , Kamoedian ia boek ::"le Sengtj i .i kena lin betoel ada-toelisannja

Bagin- <end ir i. •

ltoe

~p:lgtji

kira-kira. berboenji begini.: / I'

..emarenTimsoedasanpedi SOllg'KangHoe,.

I~ -taran katanj a ada sariget enak,'rim djadi ke- f. 19<n makan ikan Louw Hi. Tapi lantaran itoe

i t"l , ampir Tim kena dianiaj a oleh,Loen ,iang

'I'ji berdoea anaknju, doea-doea (anak bapa).

ada kliwat diahat se~ta. tcmaha. Sringkali ia bi- kin soesapada ana k negri, maka 'rim soeda pren- ta Yauw Lin beram e temennj a daten g toeloeng parla Tim.'Koetika maoe kaloear, itoe pembesar I binatang-(ba pa anak ) soeda diboenoe mati. Ini perkara boleh dibikin abis, troesa ditarik pan- dja If; ragi, sedeng balatentara jangmaoe menje- rang kampoeng Haij Po T[hung boleh lekas di- tarik poelang, Pada Lauw Jong qjo~a perloe dikasi taoe,.soepaja ia <1.ian~fl.t1 I';.as· ·'1h.lo- lt\{ >(:}'.

kara

pad

Yauw Lin .

poel1~a}.ra_._;·t;)ea,

nr

inj.~

, L' K ".~';) // '1"

(J .n 10 88 Ol;D :'

-tt

:~/"---J - ,...,._....<...-:.: / rw

fJ

I

C 1919

t:

' , ...::.-

-.~._- --~

.._-_. _;-

~. ,:.; r--- - "

(3)

- 322

hari-dj oega Tim maoe lantes brangkat

melan-

tjong ka laentempat, maim Keng misti oeroes pakerdja'an begi ma na biasa, troesa dateng kete- moein lagi pada Tim,kerna takoet orang local' nanti dapet taoe. Begi toelah jang Tim harep, .(

KIAN LIONG."

Sa oedanja membatja itoe Sengtji T[hung Soen Boe berdoa keslametan boeat Baginda, kamoedian ia ketemoeken pada Djit Tjeng serta membri hormat,

uken bladjar kenal. '

Dj it 'I'jeng ber kata : Ini perkara harep Taydjin nanti dialan ken dengen teliti djangan sampe orang loear dapet taoe,Sekarangsaja maoe brangkat poe- langka HaijPo 'I'jhungaken mengasi kabar, soepaja Baginda bisa mendjadi'senang.

Abis berkata begito e Djit Tjeng berpamitan poe- lang. diant er oleh Tjhung Soen Boe sampe di loear

kantool'. ' --_J

Sasoenggoenj adjoegaTjhung Soen Boe telahpren-

ta

tar ik poelang itoe semoea barisan soldadoe, bikin abis per ka ra pemboenoehan di Song Kang Hoe dan angkat Tihoe baroe boeaf ganti oeroes pakerdja'an di Son g Kang Hoe itoe. Pada Tay Hak Soe Lauw Jong, Tjhung Soen Boe ada toelis soerat, soepaj a ia djangan kasi sala pada Shoa Saij Soen Boe, sebab anakni a soeda memboenoe pembesar negri. Ini per- kara cmoeadibikin abis, hingga keada'an di itoe ko- ta rljadi aman bCbr1mana biasa.

!toe tempo Tjoei T.1oe Siang, Yauw Lin dan laell- lacn di Ha U Po T.1hung, seda r i Tjioe Djit Tjeng bl'migkat akell hawa soerat, Hat bal'isan di itoc doea tcmpat betoel tinggal bc-rdiam sadja di loeal'

kain-

. 80

t,t o~

- ~ ONG

mm

LUNG .. I

/- poeng sedeng bendcra-bend, (elr,Il ·J All.

e~g .t6ii

~.

tamboer-tamboer tiada kad engCl'U<~~.~~~,.

Bebrapa had itoe doea barisan masi ting gal di si- toe, tapi sasoedan ja Tj ioc Djit Tjeng' poelang, se- moea bari san moendoer sama sekali.

Semoea pendoedoek diHa ijPoTjhungdjadi girang serta heran. Marika doega, KoThian Soetentoe ada f'amilie Radja , maka bisa ada pengaroe begitoe be- sal', lantaran apa semoea djadi tamba lebi hormat dan toeroet segala prent an i a.

Tjoei TjoeSian gada poenj uampat anak, jang pa- ling besar berna ma Tjoei Liong,kadoea Tjoei

Houw,

katiga Tjoei Pioe dan jang paling ketjil bernama Tjoei Pauw, Lagi ia ada mempoenjai satoe tjoetjoe lelaki dari an ak soedaranja, berna ma Tjoei Eng.

Boeat goenanj a itoe lima anak, Tjoei Tjoe Siang minta dengen hormat , soepaja Ko 'I'h ian Soe soeka djadi goer oe, toeloeng adi ar itoe anak-anak dalem it- moe silat .

Ba gindaIiat orang-oran g disitoe semoea ada mem- poen j ai hati 'I'iongGi; itoe limaanak, rnaskipoen ma- si moeda, roman penga wakann ja ada kerenserta

te-

gep potongannj a. Iaoran g ini betoel ada mengarti - i1moe gisiauw, tapi lantaran blon dapet goeroe jang kabeneran djadi blon bisa mempoenjai pengartian

tjoekoep. .

Kaloe it oe anak-anak bisa dapet pladjaran jang betoel, di blakangRali tentoe boleh djadi tiang ka- l'adju'M jang tegoe.

Lantul'an liat Tjoei T.1oe Siang· ada hOl'mat dan tj inta padanj a dengell soenggoe hati, Bag'hula djadi tiada ada kebratan boeat tr ima pel'minta'an nj <l itoc.

(4)

Begitoelah Baginda djadtinggalteroes di Haij Po Tjhung.Sabenharibersama sekalian orang gagaBa- ginda doedoek berkoempoel sembar i tjerita fatsal atoer an prang, ilmoetoenggangkoeda,melepas pana dan laen-laen lagi dengen girang sekali.

Sekarang katjerit a'an Ko Hoat Soc.

la ini ada asal orang dari pakoempoelan Pek Lian Kauw. Sedari trimasengtji Baginda, ia lantes bawa poolang barisannja ka dalem kota. Tapi kerna seka- rang ia dapet taoe, Baginda ada berdiam di kam- poeng Hay Po Tj h ung, niatan djahat laloe timboel dalem pikirannja, Diam-diam ia prenta orangnja Iang boleh dipertjaja bikin perdjandjian sama Pek ,Lian Kauw Koensoebernama Tjoe Ouw Lu,Hoetern-

: <po poen 'I'joe OIlW Lu soeda trima Pek Lian Kauw Tong Tjoe,Peng dan Jo, djiwi Tay Ong, poenja pre n- ta, dengen diam-diam soeda pergi melantjong ka Kang Lain boeat bikin sar iket sama segala brandal serta pembesar-pernbesar jang soeda masoek dalem pakoempoelannja, soepa ja gampang boeat bergera k

I bikin pembrontakan.

Itoe had koetika dapet trima Ko Hoat Soe poenja kabar, hatinia Tjoe Ouw Lu diadi sanget girang, la lantes ketemo e pada Peng dan .10, djiwi Tay Ong,

.boeat gel'aI{en balatcnt ara bm ndal aken membantoe

prang, scdmlg ia'sendiri laIoc koempoel semoen 1'a- hajatnja jang di kil'a ada tiga riboe djiwa lebi.

Hoe tempo Ko Hoat Soe djoega soeda bawa lima l'ntous balatentara jang soeda djadi kah!bratnja.

rlim~-diam kaloear dari kota. Sekalian orang dalem roema tangganja in soeda lJawa pinoa ka lnen tem- vat. Kamoediall ia hrangkat akcn bantoe her}}l'ang.

- 325 -

Lantaran datengn ja bglatentara dari banjak tompnt, sekarang Haij Po T[hung soeda terkoeroengrapet se- kali, oepama kata, maski aer poen tiada bisa 10108

kaloear.

DLdalem kampoeng Tjoei Tjoe Siang dan laen- laentiada ada bikin persedia'an apa-apa.Setelah me- liat kampoengnja dikoero eng begitoe rapet oleh ba- latentara brandal.:semoea djadi poetjet, tiada taoe upa sebabnja itoe brandal koeroeng.kampoengnja, hingga diprenta orang aken mentjari kabar.

Achimja baroelah ketaoean, pakoempoelan Pek Lian Kauw telah geraken balatentara bikin pem- hrontakan dan maoe merampas karadja'an.

Ber oentoeng Tjoei Tjoe Siang poenja pakoem- poelan cIjo,ega ada sampe tegoe, dan lagi Haij Po Tjh ung, maskipoen boekan kotaberbenteng,tapi ada sampe tegoe, Diini kota rahajat jang gaga perkasa

ada'sar iboe djiwa lobi, sedeng semoea Tauwnia, se·

Jaenn ja dari Si Liang Hong, Kim Piauw, Tjoei Ke bapa anak dan Yauw Lin, djoega masi ada lagi sa- poeloeorang lebi jang teritoeng gaga perkasa, boleh dipake bertempoer pada moesoe.

Lantaran perkara soeda terlaloe kasoesoe, Bagin- da lantesterangken pada ornng banjak, shwa adanja la poenja diri.

Baginda min'ta pada scmoea orang jang ada di si·

toe,'8oepaj a bersoenggoe hati melabrak bikin moel1-

doer brandal, boeat gandjal'an mana ia. djandj iken gandjaran besar.

Semoea orang lan tes ber loetoet seraja mengoetjap tri ma kasi.

Dar igiral1jpljasoeda bel'temoe -pada Baginda. ma·

I

11

(5)

- 326 -

sing-masing merasa kegugahannja djadi tamba ber- lipct ganda, sertaberdjandjimaoe membela padn Ba- ginda dengen mati-matian.

Tjoei Tjoe Siang madjoe dengen berkata : .Dalem ini perkara perloe misti soeroe satoe orang mener- djang kaloear dari dalcm kepoengan moesoe, teroes pergi ka iboe kota aken minta soldadoe pCl-toeloe-' ngan, soepajakita orang boleh geIltjet poekoel bran- dal dari sebla loeardan sebla dalem. Tjara begini ini kepoengan gampang dapet di poekoel petja.' ,

Kim Piauw kasi taoe, in maoe pergi menerdjang kaloear, hingga Baginda lantes toelis soerat Sengtji boeat disampeken pada Tjhung Soon Boe, soepaja in ini lantes kirim soldadooe bantoean.

Kim Piauw trima dan simpen itoe Sengtji dalem badannja,

Sasoedanja isi kenjang peroetnja, dengen toeng- gang saekor koeda dan membawa toembak dan laen . pekakas [ang perloe, Kim Piauw brangkat kaloear, pergi terdjang barisaunja brandal,

FATSAL XIII.

YAUW TODJ I N MENGOEROENG KAMPOENG HAIJ Po

TJHUNG. - GIOK BIN HOl1W MADJOE DALEM MEDAN PRANG MEMBOENOE Ko HOAT SOE.

Tatkala Kim Piauw menerdjang kaloear di ba- risan brandal, Tjoe Ouw Lu jang berdjalan di moeka berdiriken tangsi masi blon beres. Kim Pia uw-s oeda dateng menerdjang dengen seroe sekali, maka lan- taran tiada sempet didjaga, dengen gampang Kim

Pianw

soed~ bisa kaloear dm'i barisannja,

- 327 -

Kim Piauw lantes madjoe teroes meneroes ; boeat moesoe [ang adn sodikit dj aoe dari padanja, ia goe-, naken toembaknja, jang deket , ia hantem dengen roejoeng besinja.

Daddoeloe poen orang ada berkata: "Slitoeorang mengamoek mati-matian, maski belaksa orang soesa dapet melawan."

Begitoelah soeda djadi dengen Kim Piauw, apalagi memang ia itoe ada satoe panglima jang gaga, se- deng ia poenja toembak dan roejoeng besi

hi

maen- ken begitooe lihaij, hingga di mana ia sampe, tiada ada satoe moesoe .lang bisaberdiri.

Koetika sampedi barisan seblatenga ,di sitoeKim Piauw bertemoe pada satoo panglima brandal, jang soeda pegat bikin poetoes ia pocnja perd jalanan,

Kim Piauw liat, itoe panglima ada pake kopia ,/ besi. vbadjoe prangnja ada mengkilap sama djoega

kaen tjat. Ini brandal menoenggang saekor koeda boeloedaoek, tangannja ada pegang satoe golok be- sar, jang diseboet Tjek Tong To. Alisnj a ini pang- lima ada berdiri, pipi moekanja mendojot sebla, se- deng kapalanja sebagi kapala oeler dan matania mi- rip dengen mata tikoes, tapi romannja djadi ber- tamba lebi bengis, kerna koemis dan br ewoknja ada gomplok sekali, Di sebla kiri dari badannj a ada tel"- gantoeng gendewa pana, di scbla kauannj a ada ter- tantjep anak pananja. Maski roepa-roepnnja tiada sebrapa menakoetin orang, tapi dari romannja ada kentara, ia boekan ada satoe panglima [ang semba- T'lDgan.

!toe

orang

boekan laen. kerna Kim Piauw sendiri

(6)

,

- 328-

djoega ada kenal padauja, hanja Boe Plauw Tion~

Koen Ko Hoat Soe.

"He, pengh ianat!" memaki Kim Piau w dengen swar a kras, "Kau ini ada makan gadji dari karadja- an, tapi kenapat ah kaumembantoe brandal berboeat hianat? Ah, betoellah-kau ini ada lebi boesoek dari binat an g!"

Ko Hoat Soemaloe boekan alang kepalang, sarnbil toendoek ia melirik itoe panglima jang memaki

nor.

berpakean serba poeti, menoenggang koeda boeloe poeti, bergegaman toembak, di pinggangn ja alia sa- toe roejoeng besi, dan gendewa serta anak panan ja.

Moekanja boender sebagi boelan poernama, bihirnja mora sama djoega gintjoe, sedeng romanuja a ia kc- ren seperti melaikat dan swa ranj a ada niaring' oe- pama gembreng petja .

"He, boedak jang soeda deket mampoes!" ber-

tl'ca~ Ko Hoat Soe dengen menghina. ,,'Kau diangan

.tiada taoe adat, bitjara jang tiada kroean, lcbi baek lekas kasi taoe r.amamoe, andjing, soepaia .Q·UIll I'l lJl g·

noea t akoe a-nbil djiwarnoe." .

"Akoe ini ada orang gaga jang soeda tcrsohor di dalem kampocnz Haij Po Tjhung," menjaoet Kim . Piauw, "ge!al'ankoe ada Giok Bin Houw, namakoe Kim Piauw. Di r.nta ra kawan penjamoen, ~:.,.:·atah

jang tiada k~lltLldHn takoet padakoe?"

Ko Hoat Soe djadi terperalldjat, kernl\ memang ia soeda lama dengel', dalem kampoeng Hnij Po Tjhung ada saorang gaga jang'bergelar Giok Bin Houw, maka ini kali, ia pikir. tiada boleh berlakoe tiada ati-ati.

!toe tempo Kim Pianw lantes angkat toembaknja

.- 329 -

madjoe rnenikem oeloe hatinja Ko Hont Soe, jang mendjaga dengen goloknja, lantes bal es batjokpada Kim Piauw, Kirn Piauw djoega lantes menangk is dengen toembaknja, Begitoelah ini doea djago dj ad i

.bertaroeng ter poeter-poete r dalern kalangan. Ber-

prang kira-kira delapan atawa sembilan djoeroes, sa poeloe roepa ilmoeboege soeda diganti, blondioega keliatan ada jang menang atawa kala.

Kim Piauw, kerna kwatir balatentara brandal nanti dateng mengepoeng, hatmanu nanti djadi bi- kin kepi ran pakerdj a'ann ja, djadi tiada brani her-

.prang lama, maka koetika dapet tempo'jang baek,

ia lant es kelit egosin poekoelan moesoe, teroes ~e-

prak koedanj a lari menobro s kaloear. . Ko Hoat SOl' kira moesoenja soeda kala, mak a in lantes boeroe menjoesoel dari blakang,

Kim Pia uw djadi sanget girang, la loe senga dja kasi koedanja lar i pelaha n, Tatkala Ko Hoat Soe me- ngoedak ampir sampe dau angkat goleknja aken membatj okdengen sakoeat tenaga,Kim Piauw lantes berbalik, dengen tangan kirinja ia angkat toernbak- nja palangken ka atas boeat djaga goloknja Ko Hoat Soe, sedeng tangan kanannja tjaboet ia poenja 1'01'-

joeng, hantem Ko Hoat Soe poenja batang leher, hingga ia ini tiada berswara lagi. Kapalanja Ko Hoat Soe ~aeda tel'lelllpal', tiada ketaoean kemal1u djat(l- nja, lnilah tipoe jang' diseboetTjill Kc SatTj ioe [(all

(Tj in Siok Po dal'i km'udja'an Tong Tiau w poenja il- moe maenin piauw),

Sasoedallja kapalanja ilang, Illaitnja Ko Boat SOi'

l'oeboc dar i atas koeda toenggangnja.

Balatental'unja Ko Hoat Soe, rneliat toeannja ROt'-

I

(7)

- 330 -

(la terboenoe mati, semoea lantes madjoe ruenerdjang koeroeng pad a Kim Piauw, tapi marika ini soeda di- hantem sampe boebar oJeh Kim Piauw sedeng [ang mati poen boekan sedikit djoemblanja.

Kim Piauw lari dengen mengambil djalan dari . djalan raja, menoedjoe ka iboe kota,

Tjoe Ouw Lu hendak rnengedjar, tapi jang dioe- dak soeda tiada keliatan lagi, apa boleh boeat ia ko- mendir barisannja jang soeda dapet banjak karoe- sakan, aken poelang ka dalem tangsinja.

Dalem inisat oe kali prang sadja,

,

Kim Piauw soeda dapet boenoe sapoeJoe lebi panglima brandal, sedeng balatentara brandal jang mati dan jang loeka ada toedjoe ratoes orang lebi, hal mana soeda bikin sa- nget mendongkol hatinja Tjoe Ouw Lu.

Kamoedian Tjoe Ouw Lu prenta koeboer itoe se- kalian mait, dan prenta kawannja jang laen pergi djaga segala tempat perdjaJanan [ang perloe.

Itoe koetika Baginda Kian Liong bersama seka- lian orang gaga pengikoetnja ada di atas loteng. De- r.gcn pake tropong ia liat Kim Piauw menerdjang kaloear dad barisann.la ·brandal, boenoe baniak panglima clan bildn ban.lak roesak balatentara bl'all- (la], hh:gga clengengi!~allg Baginda bel'kata:

"Kiln Pianw .lang gaga 'pa ntes sekali djadi pang- liroa besar dal'i karadja'an."

Semoea orang .lang denger itoe pl:l'~ata'an bl:ba~

reng madjoe membri slamet dan berkata: .,l ni se- moea soeda terd.ladi atas ~ihe poen.la red.lcki .lang

besar." .

Baginda liat di kampoeng,Haij Po T.lhung, d'i. de- ket-deketnja dan di sakiternja, ada banjak pang~m;

. .'

pnng Hum.Boeat masoekka ini kampoengtjouma .,(h satoe djalan au besa r , jang- belengkak belengkok kli- wat soesadidjalaninnja, dj oega misti liwatken doeloe

"bebra pa bent eng meriam , Tambokan wates, maski-

poen tinda bisa disama ken dengen bente ng kota be-

sar , tapi koliatannja ada sampe tegoe boeat melin -

doengin itoe kampoenz. DCatas loteng ada banjak di sedia meri am dan snap an angi n, pana api ser ta laen- laen peka kas pr ang semoea ada sampetjoekoep.

Tj oei T'ioe Siang jang liat Baginda memandang keada'an tempat laloeberkata: "Tingga l di sin i Pihe troesa kwati r, kerna dal em ini karnpoen g rantsoen niasi bisa tjoekoepboeat tenga taon,sedeug obat pa- sang, pelor clan meriam, gendewa dan anak pana ser- ta laen-laonpokakassemoen ada sampebanj a k boeat melawan moesoe,'I'joema sadja , orang ja ng mendja- ga misti bergan tian , tiad a boleh males ata wa tledor, maskipoen moesoe ada beb'''pa laksa, tiada nanti begitoe zampaug dateng deket pada ini karnpoeng.

Lagip oen di deket tembokan wates ada dibikin 80 10-

kan-soloka jang dalem, di dalem mana ada di taro barang tadjem jang' ber atj oen, Orang kaloe kesala- hail indjek ini barang, maski tj oema loeka sed ikit sadja ,d.liwClnja soesa akell ketocloengan. Beg itoelah kita di si!li tiada oesa ta]wet pad a }>C'njcrangannja itoe bra nda I."

BagindaT{J .1Liong i>l'ent a Tjo",i Tjoe ....imlg utoel' seg-a la pendjagn'an.

Tjoei Tjoe·Siang prenta Yauw Lin, Sie Liang Hong serta ampat analmja dan satoe tjoet.loenja . rlikapalaken olehnj a sendiri, bawn lima poeIop. l'aha- jat iang gaga, ba gi-b:tg'i pa~c-e.rd.!;t'all dan merond"

, I'J

(8)

332 -

di delapan pendjoeroe .kampoeng: Timoer, Barat.

Selatan dan Oetara poenja masing-masing tempat jang penting. Djoega ia prenta Tjioe Djit Tjeng membawa lima ratoes rahajat aken djalan meronda koelillngan, serta bantoe mendjaga meriam obat pa- sang, geudewa dan anak pan a serta laen-laen prabot prang jang perloe, Pintoe benteng di soeroe toetoep rapet, kasi toeroen·sat oe pintoe besi jang bratnja riboean kati. Djembatan gantoeng djqega diprenta angkat, sedeng Ong Tay Kong lindoengken pada Ba- ginda, Poen diatom' bikin sedia segala makanan, aer thee dan laen-laen kaperloean, seperti minjak HUn. dan kembang api, boeat djaga, kaloe ada prang

m

waktoe malem, Begitoelah pendiaga'an soeda diatoer dengen rapi sekali oleh Tjoei TjoeSiang.

Baginda djadi amat girang sekali meliat itoe atoe- ran, denrren radiin saben hari bersama Onz Tay Kong Baginda djalan koeliling aken meliat gemkan- njamoesoe.

Pada kadoea harinia 'I'ioeOuw Lu soeda bangoen pazi-pagi dan doedoek dalem kantoornia, Itoe tempo ia pangzil Ko Hoat Soe poenia anak bernama Lenz Pa, aken bawa poelang boeat dikoeboer peti mait oranz toean]a. Sabenemia di itoe waktoe dioega 'I'ioe Ouw tu maoe atoer barisan boeat menieranz sebazl pembalesan, kerna hatinia ada sanget koeranz enak, sebab baroe datenz, blon sampe ramnoeng mendiriken tanzsi, moesoe soeda datenzmenierang nadanja serta boenoe mati ia poenia panglima .iang

terIUI.~a.

Kaloe sekarang ia ·soeda oeroenl!ken niat- n.ia itoe, inilah sebab ia misti oeroes lebi doelQe

maitnja Ko Hoat Soe.

- 333 -

Ko Leng Pa, satrimanja peti mait orang toeanja.~

dengen c1oedoek praoe telah bl'an~kat poelan~. Tapi di tenga polajarannia ia soeda dlsel:an g angm to~­

fan, hingga praoenja bersama sekahan moeatannia soeda tenggelem kadasar laoet, lantaran mana Leng Pa dan orang-orang saroema tangganja, ketjil dan besar, djadi makanannja ikan. Inilah a~a pem~a­

lcsan dad Allah pada satoe mantri jang tiada setia,

sebagi Ko Hoat Soe.

# :

Orang [ang idocp di djeman blakangan ~da ~l­

kin sairan, bocat peringetan itoe perkara, kira-kira

boeni inja sebagi berikoet: .

.,Orang doerhaka, senantiasa misti beroleh bin- tjana, .Badan binasa, roema tangga mendjadi moesna..

Tapi, maski redjeki Radja, besarnia tiada se- '

." . bagiamana,

Toch satoe penjamoen masatah bisa djadi orang bergoena?"

Sasoedanja Ko Leng Pa brangkat, Tjoc Ouw Lu menania pada sekalian poenggawanja:

Di antara kau semoea, ada siapatah jang maoe

m~djoe

kaloear .menj er ang moesoe '! Pinto nauti mcngatoer barisan dan goenaken ilmoe membantoe kauberprang." .

Satoe panglima madioe seraja berkata: "Saja ma- oe pergi lakoeken itoe prenta."

Orang jang bitjara ini ada sianhong bernama Mo Eng.

Tjoc Ouw 1.u pesen pad a Mo Eng.aken berhati- hati Mo Eng lantes berdandan. la pake satoc kopia karoeng dari tembaga, sedeng pal\eannja ada bikin

(9)

- 334-

ia djadi lebi bengis romannja jang' mema ng tiada beda dengen roepan ja satoe binatang laoet. Doea- bIas Hoei Piauw ia sembocnikeo di pinggangnja. la toeng gang saekor koeda bemama Tjek Touw Ma, serta bergogaman satoo goIokbesar, igra djoega in brangkat menierang ka djoeroesan kampoeng Haij

Po Tjhung. .

Bebareng dengen itoe, Tjoe Onw Lu sendir i laloe komendir barisan blakang mengikoet plahan-pla lian aken membantoa pr ang. .

Itoe tempo Baginda Kian Liong ada di atas pang- goeng benteng boeat meliat ka tem pat dja\ie. Den gen kaget ia lia t barisan bran da l dat eng menjerang. Pa- da Tjoei 'I'jooSiang Bagindasigra menanj a ;,,siapa- tah jang maoekaloear berternpoorsama moesoe,akcn mendapaet gandj a ra nT'

Dengen gaga Yauw Lin berkat a: .,Siau w ..ill soe- ka per gi aken berprang sampe mati pad a itoe bran- dal.'

Bag inda baroesadja maoe loeloeskeu ini perminta- 'an , Si Lia ng Hong soeda mengadep dau berkata: .,Yauw Hian t e blon boleh sembaranz pergi, kerna Sin denger, Pek Lian Ka uw I oensoe Tjoe Ouw LI1 ada pande sekali goenaken ilmoesiloeman. Baroesan Sin dapet liat di sebla blakangnia bari san moesoe, di bawanj a benders Pat Kwa, ada bcrdir i satooorang pertapa' au. la itoe Sin kira tentoe TjoeOuwLu son- .diri. Seka m ng Iebi back leoi doeIoe pl'ell ta satoe panglama jang gaga, madjoe di depallakC'tl melawan prang. Sin uersama Yauw Lin bawa l.Jal'!san petja doea, aken baUhok di kiri kana11. Dengcll goenaken ilnukpana, uoeat bantoe pa<1u btl'isan kllpaJa. 'cdcllg

.. -- 33; -

di dalem benteng di sedia pelor, meriam, pana api dan laen-Iaen lagi aken djaga madjoenja moesoe kita nanti bisa slamet dan boleh diharep djoega dapet

kamenangan."

Baginda manggoet laIoe menjaoet: "Si Keng poe- nja perkata'an semoea ada bener. Sekarang siapatah jal1g maoe bawa barisan depan aken melawan moe- soe.?"

Satoe panglima jang bersikep gaga sekali, telah madjoe minta itoe pakerdja'an diseraken padanja.

Panglima ini ada Pouw Koen Kauw Tauw bernama Loci Boen Pauw, jang bertenaga besar sekali, ada mengarti banj ak dalem ilmoe boege dan di Haij Po Tjhung ia ada djadi goeroe koentauw, mengadjar soldadoe barisan kaki.

Meliat Loei Boen Pauw maoe trima itoe paker- dja'an boeat madioe di sebla depan semoea mendja- di giran g dan bilan g, kaloe Loei Kauw Tauw [ang maoe pergi, itoeada baek sekali, tjoema diharep Loei Kauw Tauw nanti berlakoe hati-hati aken moesoe poenja ilmoe siloeman.

Loei Boen Pauw sediaken lima ratoes rahajat, Yauw Lin dan Si Liang Heng masing-masing sedia lima ratoes balatentara semoea ada bawa pana api, bedil dan laen-laen lagi jang perloe. Kemoedian de- ngen boenjiken swa ramer iam, pintoe benteng lantes diboeka, satoe barisan telah madjoe dja lan di sebla depan, sedeng doea barisan laen dengen ter bagi kiri kanan, mengikoet di seblablakang,del1gen LoeiEoen Pauw berdjalan di moeka dan bergegaman toeja besi.

Koetika ampir berhadepan sama moesoe, dengen

5wara.

kras Loci

Boen Pauw menjentnk :

..

(10)

- :H6..;.

"Brandal! kau maoe anterin djiwa dateng kemari."

Mo Eng memang lagi sedeng menjomel menan- tang prang, koetika denger meriam berboenji, in liat pintoe benteng moesoe terboeka, kaloear tiga barisan beroentoen-roentoen. Kapala dari barisan pertama ada satoe panglima berdjalan kaki badannja kira- kira tingginja delapan kaki, poendaknja lebar, po- tongan badannja kasar, kapalanja besar seperti gan- tang, sedeng matanja ada besar sekali, pakeannja saderhana sadja, tangannja membawa satoe toeja be- si jallg bratnja dikira ada tiga atawa ampat poeloe kati, romannja keren, sedeng moekanja UerWa111Cl item. Blon berhadepan moeka itoe panglirna moeloet- njasoeda memaki, koetika soedadeket matanja djadi beringas. Sablonnja geraken gegamannja, lebi doeloe Sianhong Mo Eng berkata:

Kasi taoe lebi doeloe kau poenja nama, monjet,

"

soepaja gampang akoe anter kau pergi ka acherat!"

. Dengengoesar Loei BoenPauw menjaoet: "Haaa, kau blon kenal pada toeanmoe, andjing?" Akoe ini

•ada di Haij Po Tjhung 'I'joei Tjoe Siang poenja orang': Twa Tauwnia bernama Loei Boen Pauw. Ka- 10e kau soeda taoe nama toeanmoe, lekaslah britaoe namamoe sendiri, soepaja gandjarankoe gampang di- toelis di dalemboekoe konglo. .

Mo Eng djadi mara, laloe bertreak: "Ak(le ini ada Tjoe Koensoe poenja orang, pangkat Sianhong ber- nama Mo Eng. Sekarang akoe dapet prenta dateng di sini boeat tangkep kau serta Radjamoe, kaloe kau bisa liat glagat, lebi baek lekas kau poelang soeroe Tjoei Tjoe Sjang boedjoek Radjanja scrakel~ini ka- radia'an, Kita oraAg nanti bagi doea itoe karadja'an

- 337 -

dengen kau poenja pakoempoelan; kaloe tiada, akoe nanti serang bikin abis kau semoea, maski sapotong roempoet akoe tiada nanti kasi tinggaI. Di itoe tempo, maoe menjesel poen akoe kira soeda tiada ada goena- nja.'

"Toetoep moeloetmoe, andjing bangsa Biauw, dja- ngan kau begitoe gampang bitjara jang tiada kroe- an," berseroe Loei Boen Pauw dengen sanget goesar.

"Akoe maoe liat, apa kau bisa lindoengkon djiwamoe di ini hari atawa tiada."

Loei Boen Pauw angkat toeianja, hantem betoelan kapala koedanja MoEng, tapi Mo Eng samboet de- ngen ia poenja golok jang bernama Sam Tjian Liong Lim To. !toe koetika ini doea moesoe djadi bertaroong dengen sengit; satoe berdialan kaki, jang laen me- noenggang koeda, Berprang kira-kira tiga poeloe djoeroes, blon djoega keliatan ada jan g kala, kerna ini doea djago ada sama sadja koeatnja. r

Dalem ini peprangan Loei Kauw Tauwpoeter' per- gi datengtoeja besinja, hingga samadjoega roda an- gin tjepetnja, madjoe moendoernja sebet sekali, se- deng sasoeatoe poekoelannja djatonja selaloe menoe- djoe di tempat jang berbahaja. Tjoba kaloe moesoe- nja koerang pinfer dan tjeli, siang-siang tentoe soeda

tiada bernjawa lagi, I .~

Tapi, maski bener Mo Eng.ada sampo,gaga, oleh kerna moesoenja tjoema berdjalan kaki, pelahan-pa- lahan ia djadi merasa kepaia'an tamba'an Loei Kauw Tauw, maski tiada menoenggang koeda, larinja ada pesat sekali, sabentar memoekoel dari kiri, jabentar mengantem dari kanan, kamoedian menjerang dari blakang, tempo-tempo menoebroek di sebla depan,

KI8n Lion\! Koen 22

(11)

ril

,

- 338 -

Lantaran digoda begini roepa, Mo Eng djadi bin- goeng, kerna ia misti djaga dirinja dan djaga djoe- ga koedania. Tatkala tenaganja ia merasa moelai abis, sedeng napasnia soeda memboeroe, Mo Eng lan- tes tangkis poekoelan moesoe, teroes lari.

"Ha, pengetjoet l kemanatah kau maoe.lari?" treak Loei Boen Pauw jang teroes memboeroe, sedeng ba- latentarania djoega lantes madjoe menerdjang de- ngen gaga, hingga dalem ini peprangan balatentara bangsa Biauw jang terboenoe sama djoega orang me- motong sajqeran, dan mait-mait bertoemploek meng- gletak di tana sampe tiada bisa di itoeng-:lagi ba-

njaknja. .

Tjoe Ouw Lu di'da lem barisan sebla blakang, liat begitoe diadi kaget, tjepet menoendjoek dengen pe- dangnja ka sebla 'I'imoer seraja berkata : "Lekas!"

Di itoe tempo djoega saprangkat angin .langaneh telah bergerak kras, oedara djadi glap, trangnja ma- tahari lantes ilang sama sekali. Dari dalem boeli- boeli Tjoe Ouw Lu kaloearkcn satoe gaboeng roem- poet teroes sebar itoe di atas oedara, sembari moeloet- nja kemak kemik membatja doa.

Wah, betoel lihay! kerna itoe tempo Loei Boen Pauw bersama sekalian barisannja, [ang sedengenak membasmi brandal, koetika oedara djadi glap goeli- ta, tiada bisa meliat satoe sama laen, sedeng pasir terbang, batoe-batoe belompat, poekoel padanja.

Djoega di dalem glap ada memboeroe satoe barisan melaekat dengen membawa oinataug.b(leas, seperti andjing oetan, matian-metian, toetoel dan laen-laen lagi. Tiada heran barisarmja Loei Boen Pauw djadi

JJ'J

sanget ketakoetan, dengen bingoeng marika lari ka- lang kaboetan.

Tjoe Ouw Lu prenta balatentaranja menerdjang moesoe. Di dalem glap Loei" Boen Pauw tiada bisa berdaja satoe apa. Badannja soeda dapet bebrapa loeka, sedeng balatentaranja soeda lari toempang sioer, mengindjek satoe sama laen. Baek djoega ia keboeroe ketemoe barisannja Yauw Lin dan Sie Liang Hong, jang koetika dapet liat keada'an itoe laloe doe- ga, tentoe Tjoe Ouw Lu goenaken ilmoe siloeman, lantes prenta balatentaranja lepas pana api ka djoe- roesan moesoe dan pasang obor boeat membri tanda

,

soepaja barisan depan jang dapet keroesakan bisa gampang lari poelang.

Sasoenggoenja djoega itoe balatentara barlsan de- pan, tempo meliat api, djadi bisa kenalin temen dan taoe ka djoeroesan mana ia mlsti lari singkirken din, maskibeboeronan serta Tjoe Ouw Lu [ang membawa barisan besar memboeroe teroes,

Si Liang Hong kaloearken atoeran kras, larang balatentaranja lari kalang kaboet dari dalem barisan:

siapa jang melanggar prenta, lantes diboenoe mati.

Begitoelah itoe semoea balatentara maskipoen hati- nja ada ketakoetan, tapi tiada brani lari kaloear ting- gnlken barisan, hanja dengen soenggoe hati marfka soeda pasang bedil, meriam ser ta lepas pana api ka fihak moesoe, hingga itoe semoea beboeronan tiada brani madjoe menerdjang teroes,

Tjoe Ouw Lu meliat moesoenja ada bikin perse- dia'an, laloe simpen ilmoenja, komendir barisannja moendoer poelang ka bentengnja sendiri, sedeng Yauw Lin dan Si Liang Hong samboet barisan de-

I

(12)

- 340 -

pannja jang soeda dapet keroesakan serta toeloeng djaga pada Loei Boen Pauw pelahan-pelahan poelang:

ka bentengnja di Haij Po Tjhung,

Boleh dibilang dalem peprangan di ini kali tiada ada jang boleh diseboet menang, kerna doea-doea fi-- hak dapet keroesakan. Loei Kauw Tauw, jang beroen-- toeng loekanja tiada berbahaja, koetika sampe di. tangsinja, laloe oendang dokter, sedeng Baginda bri- ken roepa-roepa poedjian pada itoe semoea orang jang madjoe berprang dan prenta Tjoei Tjoe Siang toelis masing-masing poenja gandjaran di dalembo~· koe Konglo Pouw. Djoega namanja panglima atawa soldadoe jang mati atawa loeka di dalem medan prang Baginda soeroe tjatet di dalem boekoe, kerns katanja Baginda, maoe dibriken persen, kaloe ini prang soeda brenti. Pada Si Liang Hong Baginda.

memoedji beglni :

.Beroentoeng Si Keng ada pan de mendoega maoe- nia moesoe, kaloe tiada, boleh djadi ini kampoeng Haij Po Tjhung soeda djato di tangan brandal. Me-- noeroet atoeran, Si Keng haroes di kasi gandjaran pertama. Pribahasa orang doeloekala poen ada katar; Jang doega'annja mateng, gampang beroleh kamc-- nangan, .kaloe tiada mempoenjai itoe, kebanjakan', djadi kala. Itoelah ada perkata'an jang sabenernja."

Di itoe hari djoega, boeat menghiboer hatinja dan bikin ilang kagetnja orang jang baroe poelang dart' serang-menjerang, di Haij Po Tjhung diboeka pet'-·

djamoean besar.

Tjoe Ouw Lu, sesampenja dalem benteng sendiri, laloe bikin pepreksa'an. Balatentaranja jan g loeka dan jang mati ada Iima ratoes orang lebi, sedeng~

- 341 --

"j)oenggawanja jang terboenoe oleh Loei Boen Pauw .adadelapan orang, dan jang tjoema dapet loeka sa- .dj a ada sapoeloe orang lebi.

"Ai, ini hari kaloe akoe tiada goenaken ilmoekoe

,-ang moestadjeb, boleh djadi Mo Eng djoega soeda

·to er oet binasa dalem tangannja itoe si moeka item,"

berkata Tjoe Ouw Lu pada orang-orangnja, sembari .tariknapas.

ltoe tempo Sianhong Mo Eng djoega ada di sitoe, Iantes madjoe mengoetjap trima kasi atas boedinja 'Tj oe Ouw Lu, jang soeda menoeloeng ia poenja sa- 'Iembar djiwa.

Tiba-tiba kadengeran swaranja satoe orang jang :001' ata dengen swara njaring:

"He, kenapatah Koensoe boleh membesarken ke-

.an z ker an laen orang dan bikin renda kakerenan

.or ang sendiri! Besok kasilah Poenswe jang menga- -dep di medan prang, Poenswe nanti sapoe bikin abis 'jt oe segala belatoeng, satoe djoega Poenswe tiada ka-

·si bisa lolos kaloear. Kaloe Poenswe tiada bisa ber- 4JJeh kamenangan, Poenswe nanti seraken diri trima .h oekoeman, menoeroet wet prang."

Orang jang berkata itoe, boekan laen orang, ja- :itoe Tong Koen Tay Goanswe bernama Biauw Wie.

Ini orang memang ada bertenaga besarsekali, ber- -ge gaman Lioekimtong, bl'~t anem poeloe ampat kati.

Dengen goenaken ini gegaman, jang ia ada pande se- kali maenken, ia bisa lawan poeloean riboe orang, Di dalem kampoengnja ia ada anggep sebagi orang jang paling koeat, hingga ia dapet perasa'an, di da- Hemdoenia tiada ada orang jang lebi gaga dari pada-

(13)

- 342 -

nja, Begitoelah ia soeda brani bitjara sombong de-• ngen mengandel pada kegagahannja.

Tjoe Ouw Lu berkata sembari tertawa: " aloe Goanswe maoekaloear prang, haroeslah berhati-hati, sebab Tjoei Tjoe Siang serta kawan-kawannja . poen ada orang gaga j ang ternama, malahau sering djoega ora ng poedji, iaorang itoe djarang ada tandi- ngannja. Kaloe diliat Kim Piauw jang kemaren soeda dateng menerdjang kita poenja bari san, njatalah ia it oe ada satoe panglima jang gaga, hingga Ko Hoat Soe jang terbilang gaga, masi dapet dibikin binasa olehnja.Dari itoe kaloe Goanswe mengadep di medan prang, misti hati-hati, djangan sekali pandang ri- ngan pada moesoeserta terlaloe mengandel pada ce- gagahan sendiri.

"Oh, itoelah Poenswe soeda mengarti," menjaoet

Brauw

Wie, "Koensoe tiada oesa boeat kwatir."

"Pinto djoega harep demikian," kata 'I'joe'

011W

Lu la ri, "biarJah sekali mengadep, Goanswe nanti bisa dapet kamenangan besar, hal mana nanti bikin Radia kita merasa beroentoenz." •

Besok harinia Koksoe Tjoe Ouw Lu dateng di kantoornia lebi pagi dari biasa. Goanswe Biauw Wie soeda berdandan rapi, dengen membawa dolapan ra- toesbalatentaranjabangsa Biauw,ia berpamitan pa- da 'I'[oe Ouw Lu, laloe brangkat menoedjoe ka ben- teng moesoe aken menantansin prang.

Tjoe Ouw Lu, meliat Biauw Wie ada pandang en- teng sekali pada moesoe dengen mengandel sadja kegagahannja, merasa kwatir, ia nanti dapet keroe- sakan besa r, hal mana nanti bikin djelek fihak sen- diri, maka dengen diam-diam Iantes atoer satoe ba-

- 343 -

risan, ikoet dari blakang boeat membantoe djika per- loe.

Tatkala itoe Baginda Kian Liong sedeng ada di Tjoe Gi Thia, lagi berkoempoel sama orang-orang gaga, ber dami serta tjari soeatoe akal boeat bikin moendoer balatentara brandal.

Sakoenjoeng-koenjoeng satoe pengawal benteng dateng berloetoet sernbar i kasi taoe, di local' ada panglima brandal dateng minta berprang.

Pada Si Liang Hong, Yauw Lin dan Tjoei Tjoe Siang, ssrta laen-Iaen panglima, Baginda berkata:

"Tjoe Ouw Lupoenja ilmoesiloeman ada kliwat dja- hat, dengen akal begimanatah kita boleh bikin petja. ilmoenja?"

_ "Oh, itoe hal Pihe tiada oesa kwatir," menjaoet Si Liang Hong, "kerna Sin soeda prenta orang bikin sedia ajem dan andi ing item. Di medan prang ini bmatang 11anti dipotong, daranja diadoek sama se- gala barang kotor, laloe dipoles di oedjoengnja anak pana sertasemoea pekakas prang. Kaloemoesoe goe- naken ilmoesiloeman, dengeninibarang sadja, kerna mengandel Pihe poenja redjeki jang besal', ilmoe moesoejang djahatitoenanti bisa dapet dibikin poe- na. Sekarang kita petja tiga barisan, sama-sama ka- loear ketemoeken moesoe, soepaja kita orang bisa saling membantoe dengen laloeasa."

Baginda djadi girang dan berkata: "Keng ads mengarti baek atoeran prang, dengen pake Keng poenja atoeran itoe, tentoe ini kali kita bisa beroleh kamenangan besar. Msndapet satoe.panglima sebagi Keng poenja pinter , Tim boleh tiada oesa berkwat ir lagi." .

(14)

- 344 -

Yauw Lin, Tjoei Tjoe Siang dan Tjoei Liong be- bareng madjoe, kasi taoe, ia bertiga soeka toeroet Si Liang Hong kaloearberprang,Tatkala ini perdamian soeda dibikin tetep, Yauw Lin madjoe di depan mem- bawa barisan kapala, sedeng Si Liang Hong dan Tjoei Liong bawa barisan di kiri kanan aken membantoe prang kaloe ada perloe.

Begitoelah sasoedanja dapet prents, dengen mem- bawalima ratoes balatentara serta membekel segala pekakas jang soeda dipolesken barang kotor, dengen boenjiken meriam itoe tiga barisan kaloear dari da- lern benteng aken mendjalanken kewadjibannja.

Yauw Lin,jang bawa barisan kapala, sesampenja di'medan prang, koetika ampir berhadepan sama moesoe, lantes tahan koedanja, la liat, barisan moe- soenja ada dikapalaken oleh satoe panglima baugsa Biauw. Ini panglima roepanja ada aneh, kerna kaloe diliat dengen teliti, tiada beda dengen moekanja ke- piting, Matanj a ada boender, koemisnja gornplok, badannja kira-kira delapan kaki tingginja dan .pp- tongan badannja ada kasar, sedeng poendaknja

le·

bar, dan tangannja ada pegango 'saroepa gegaman jang diseboet Lioekimtong. la toenggang saekor koeda jang berboeloe warna gading, pakeannja serba soetra tersoelam sebagi sisik ikan. Kapalanja ada pa- ke satoe kopia tembaga. Dandanan ini ada bikin tam-, ba lebi bengis pada roepanja itoe panglima jang tia- da sekali mirip dengen matjem menoesia.

Dengen swara sedikit kras, Yauw Lin menjentak :

"Brandal pedjadja ran! lekas kasi taoe.namamoe, soe- paja gampang akoe anter djiwamoe ka acherat."

:'.~ Biauw Wie, koetika denger swara meriam ber-

- 345 -

boenji, dapet liat dari benteng moesoenja ada ka- loear tiga rombongan barisan dan ia liat jang kapa- laken barisan paling depan, ada satoe panglima jang pake kopia mas, sedeng pakeannja ada berkilat ba- goes, terboeat dari soetra mera, Dipinggangnja sebla kiri ada tergantoeng gendewa, dan anak pananja ada tertantjep di soeatoe kantong jang terbikin dari koelit binatang jang tergantoeng di sebla kanannja, Moekanja ada poeti, sedeng matanja tjeli serta ta- djem, koemisnja jang blon toemboe sebrapa banjak, bikin romannja djadi tamba lebi tjakep, Pengawa- kannia itoe moesoe ada tegep, tingginja kira-kira sembilan kaki. la ada toenggang saekor koeda jang bernama Tjek Touw Tjian Li Ma. Tangannja ada bersendjata golok jang diseboet Tjeng Liong To.

Roepanja ini orang moeda ada angker sebagi djoega.

satoe melaekat, sedeng oemoernia paling banjak tiga poeloe taon. Dari masi djaoe ia soeda kasi denger swaranja jang njariug, dan minta taoe nama orang, tapi pertanja'an ini ia soeda oetjapken dengen per- kata'an jang kasar, hingga Biauw Wie djadi men- dongkol dan sembari kisoetken djidatnja lantes me- njaoet: "Akoe ini ada Peng Tay Ong poenja pangli- ma besar, Tong Koen Tay Goanswe bernama Biauw Wie. Kau kaJoe soeda taoe Poenswe poenja lihay, lebi baek lekas toeroen dari koedamoe aken dateng menaloek, soepaja akoe bisa loepoetken kau poenja salembar djiwa dari kabinasa'an, Kaloe tiada, kau djangan menjesel, akoe nanti tangkep, tjeeetl bikin kau sebagi satoe kodok!"

Sembari tertawa menghina Yauw Lin berkata:

Tjst! segala kawan tikoes, ada apatah kernampoean-

(15)

moe maka soeda brani bitjara begitoe sombong?

Akoe mengarti, kaloe kau soeda brani madjoe di medan prang,itoelah sebab kau mengandelpadaitoe Jauwto poenja ilmoe siloeman, tapi .sekarang kau .bertemoe pada toeanmoedjangan harep kau bisa da- pet idoep lebi lama lagi. En tochkau masitiada taoe diri,brani boeka moeloet besar. Kaumaoetaoe,akoe ini ada Shoa Say SoenBile poenja anak soeloengber- nama Yauw Lin, sekarang trima prentanja Baginda dateng di sini boeat ambil kau poenja djiwa an- djing l"

'Baroe sadj a abis bitjara, Yauw Lin lantes angkat

goloknja, batjok Biauw Wie poenj a betoelan emboen- emboenan. Poekoelanini datengnja ada nmat santer, tapi Biauw Wietiada mendjadi keder, kerna koetika golok dateng, Biauw Wie lantes tangkis dengen ia poenja gegaman Lioekimtong, malahan teroes bales mernoekoel kcmpoengannja Yauw Lin, jang toelak ini poekoelan dengen goloknja.•Di sitoe ini.kadoea moesoe lantes bertempoer dengen sengit sekali, ber- prangterpoeter-poeterdi dalem lapangan:satoe ma- djoe satoe moendoer, satoe poekoel, jang laendjaga.

Doea-doea ada sama gaganja dan ada sama kepan- deannj a. la ber prang sampe sapoeloe djoeroes lebi, blon djoega bisa ditentoeken siapa jang menang ata-

",'a kala. lni doea moesoe boleh dioepamaken sebagi doea poedjonggo jang lagi maen Tioki atawa sebagi di djeman sekarang poenja orang jang pande maen domino, jang dapet moesoe jang kabeneran.

ltoe tempoSi Liang Hong dan Tjoei Liong dengen barisannja telah menoenggoe di satoe tempat [ang sedikit djaoe, bersedia aken membantoe,kaloeperloe,

-- 347 -

sedeng Mo Eng serta kawannja bangsa Biauw poen ada sademikian djoega.

Maski tamboer prang dipoekoel semingkin kras, sedeng balatentara dari kadoea fihak sembar i kiber- ken bendera ber soerak rioe, jang prang masi sadja bergoeletan blon keliatan ada jang kala.

ltoe tempo Yauw Linberpikirdalemhatinja : "Ini panglima Biauw betoel ada gaga serta kosen, tiada bisa dikalaken dengen tenaga."

Lantaran inget begitoe, Yauw Lin lantes maoe tjo- ba pake ia poenja ilmoe seret golok, lantes tangkis - poekoelannja moesoe,teroes balik kasi.lari koedanja.

Si Liang Hongdan TjoeiLiong, jung'awasken sa- dia ini pepranganmengarti, tentoe Yauw Lin hendak goenaken ,t ipoe, scbab ia pikir, tiada boleh djadi Yauw Lin soeda kala.rkerna atoeran maen silatnja masi beres. Lantaran begitoe iaorang tinggal diam sadja.

Biauw Wie, meliat Yauw Lin kaboer, laloe menge- djar sambil bertreak: "Jang lari lebi doeloe., tiada boleh diseboet Hohan tapi kemanatah kau maoe lari ?"

Yauw Lin merasa girang, sebab moesoenja tentoe kena ia poenja tipoe.

Tapi Tjoe Ouw Lu kwatir Yauw Lin goenaken tipoe, maka ia prenta boenjiken gembreng aken ta- rik poelang balatentaranja.Biauw Wie, kerna aedeng krasnja memboeroe moesoe, tiada dapet denger ini swara gembreng, hingga ia memboeroe teroes de- ngen maksoed dapet boenoe moesoenja boeat oen- djoek kekosenannja di hadepan orang banjak,

Yauw Lin rasaken moesoenja soeda deket, lantes

(16)

- 348 -

»:

berbalik dan hantem moesoenja dengen seabisnja te- naga; hingga Biauw Wie, jang tiada doega sekali moesoenja bakal berboeat begitoe, maoe menangkis tiada keboeroe. Satoe treakan: "adoe!!!" kaloear dari moeloetnja Biauw Wie, jang bersama koedanja telah djadi ampat potong.

Yauw Lin laloe ambil kapalanja Biauw Wie, ka- moedian dengen bawa barisannja ia balik mener- djang pada moesoenja. Tiada satoe orang di antara barisan Biauw jang sanggoep tahan bertanding pada Yauw Lin, maka dengen senang Yauw Lin serta ba- latentaranja memboenoe moesoenja jang ia ketemoe- . ' ken. Sianhong Mo Eng sendiri tiada tahan aken ber-

" tempoer lebi, lama, lantes lari,

Itoe tempo barisan 'I'[oe.OuwLu djoega soeda sam- pe di sitoe, lantes disamboet oleh Si Liang Hong dan Tjoei Liong, jang dateng melajanin moesoe boeat bertempoer.

Tjoe Ouw Lu meliat glagat tiada baek, merasa tiada bisa menang, lantes batja ilmoenja. Sakedjep sadja oedara lantes djadi glap, di dalem glap goelita kadengeran swara tangisan rarne sekali, angin jang aneh bergerak kras, sedeng batoe pasir terbang ka sana sini, hal mana soeda bikin Yauw Lin bersama balatentaranja mendjadi kaget dan dengen tiada me- noeroet atoeran lagi masing-masing Jari moendoer.

Si Liang Hong prenta balatentarania kaloearken itoe segala sendjata api, dan prenta itoe balatentara jang kala boeat lepas itoe anak pana jang oedjoengnja soeda ditjelep di barang kotor, toedj oekenka djoeroe- san moesoe.

Begitoe lekas itoe anak pana dilepas, itoe segala

- 349 -

beboeronan lantes poelang ka asalnja, djadi goen-:

tingan kertas dan roempoet jang dibikin sebagi ma-:

tjem menoesia dan binatang. Dari oedara itoe ker - tas, dan roempoet telah djato ka boemi, sedeng oe- dara lant es djadi terang kombali dan angin, pasir dan batoe tiada berhamboeran poela.

"I'joe Ouw Lu, jang ilmoenja dibikin poena, djadi sanget mara. Tjepet ia rogo dari kantongnja jang terbikin dari koelit matjan toetoel saroepa djaroem jang diseboet Ngo Tok Sin Tjam. Ini djaroem ia genggem di dalem tangannja, sedeng moeloetnja ke- mak kemik membatja doa. Betoel doa ini moestadjeb sekali, kerna di itoe tempo di oedara lantes keliatan lima roepa hawa jang seperti awan, memoekoel ba- risan moesoenja.

Itoe tempo Yauw Lin lagi asik menerdjang bala- tcntara Tjoe Ouw Lu, dan ia tiada kira sekali, kaloe Itoe tempo Tjoe Ouw Lu goenaken popwe djaroem.

"Adoe, tjilaka l" Yauw Lin bertreak, kerna itoe djaroem soeda toesoek blakang poendaknja di sebla kiri, dan lantaran tiada bisa tahan sakitnja, ampir sadja Yauw Lin djato dari koedanja. Baek djoega ia soeda djato tengoeroep di atas koedanja, jang lari

.

.

poelang ka dalem benteng sendiri.

Tjoe Ouw Lu meliat popwe djaroemnja ada ber- asil bagoes, laIoe goenaken teroes itoe barang, sampe ada bebrapa poeloe Tauwnia serta balatentara jang dibikin loeka oleh itoe djaroem jang sanget djahat.

Si Liang Hong prenta balatentaranja aken hantem teroes pada moesoe, dengen goenaken pana, snapan, meriam dan Iaen-Iaen pekakas lagi. Sasoedanja ia dapet toeIoeng YauwLin da laen orang jang dapet

I _

,

(17)

J -

Ioeka, pela~aJr-pelahan, sembari melawan prang, ia prenta barisannja moendoer ka bentengnja sendiri. Kamoedian ia lantes toetoep pintoe benteng serta angkatnaek diembatan gantoengnja, soepaja moesoe tiad~ bisa madjoe teroes sampe di depan kota. .

Tjoe Ouw Lu, kerna dihantem begitoe heibat de- ngen pana api enz., tiada brani terlaloe mendesek.

Koetika moesoenja soeda moendoer, Tjoe Ouw Lu bawa poelang maitnja Goanswe Biauw Wie, jang ia kasi masoek di dalem peti mati serta pili tempat [ang baek boeat dikoeboer. Kamoedian ia toelis soerat aken mengabarken hal kematiann]a Goanswe Biauw Wie serta toetoerken keada'annja perkara prang pada Ra- dja Biauw, Peng dan Jo, dan minta djoega lekas di- kirim lagi bala bantoean.. _

Dengen hati masgoeI Baginda Kian Liong, jang meniaksiken ini peprangan dari atas loteng, laloe hampirken orangnja jang mendapet loeka brat. Ini orang-orang, Iantaran dibikin loeka dengen popve djaroem, semoea tinggal pangsan, sedeng loekanj a ada bengkak, berwarna item, tandanja ada berbaha- ja. Itoetempo iboe serta istrinja Yauw Lin dan Ong Tay Kong serta laen-laen familienja soeda berkoem- poel di deket Yauw Lin sambil menangis, Poen laen- Iaen orang loeka ada dikroeboengin oleh sanak soe-' daranja dengen doeka hati. Baginda djoega djadi soosa hati meliat keada'an ini, hingga achimj a Ba- ginda dapet inget, ia ada poenja lima kantjing moos- tika Tjintjoe, jang ada mandjoer sekali aken menoe- loeng orang jang kena segala ratjoen, sedeng doea moestika lagi goenanja boeat singkirken api dan aer.

"Ah!" kata Baginda, "kellapa.kita tiada maoe tjo-

- 351 -

ba-itoe kantjing moestika, brangkali sadja bisa me- noeloeng pada itoe orang-orang loeka."

Baginda boeka ia poenja badjoe dalem, pada mana itoe lima kantjing moestika ada terpasang. Pertama Baginda gosok loekania Yauw Lin, dan koetika soeda digosokbebra pa poeteran,keliatanbengkaknjaYauw Lin djadi semingkin ketjil. Tempo Baginda gosokin lagi, itoe loeka lantes djadi baek, sakitnja Yauw Lin poen djadi ilang sama sekali. Sebagi orang mabok jang baroe mendoesin, Yauw Lin Ialoe bangoen sam- bil memandang ka sana kemari. Jang laen djoega Ian- tes diobatin dengen itoe moestika, sobaglmana Ba- ginda soedaberboeat pada Yauw Lin.

Di itoe hari djoegasemoea orang soeda djadi se~­

boe seperti biasa, masing-masing madjoemengoetjap trima kasi pada Baginda serajn berkata: .,Pihe ada mempoenjai ini barang adjaib, kentara sekali kara- dia'an Tjeng ada poenia redjeki besar."

Koet ikaitoe Tj oei Tjoe Siang soeda sediaken arak,. bersama semoea kawannia laloe doedoek minoem aken mengiboer hati. Dalem psrdjamoean sembari minoem Baginda berkata : "Aken poekoel petja ba- risar brandal,sabetoelnja tiadasoesa, asalkita orang bisa tangkep itoe Jauwto serta-kawannja."

Semoea panglima menjaoet: "Pihe poenja penda- petan ada bener sekali. Sajang itoe Jauwto ada ter- laloe lihay,boeat menangkep padania. Sin rasa misti oendang djoega orang [ang sakti," kata anaknja

Tjoei Tjoe Siang. .

"Ini In He Todjin ada tinggi sekali ilmoenja boeat oesir setan, minta oedjan dan laen-Iaen lagi. Hatinja ada mOel1l, kel1la ia soeka sekali men'oeloeng ol'ang,

(18)

- 352 - , I

Dari itoe di tempat-tempat, di man a ia sampe, se- moea o~"ang djadi soeka adjak tinggal padanja, jang soesa diketemoekon, kerna ia djarang sekali keliatan berglandang di loear. Stenga boelan jang laloe ia soe- da datengka sini. Sekarang ia ada tinggal dalem gre- dja Lu Tjouw (Lu Tong Pin) . Orang di ini kampoeng jang pergi sembajang ka sana ada banjak sekali, . tapi Soehoe poenja makan dan pake selaloe dirawat oleh Siauw Sin dari sini. Kaloe sekarang kabetoelan' ia lagi ada dalem ini kampoeng, dan kita lantes pergi taniaken ini oeroesan -padanj a, Siauw Sin rasa, ten- toe ia bisa oendicek satoe atoeran baek boeat bikin poena itoc ilmoe siloeman jang djahat."

"Oh! ka loo Sin poenja anak tiada seboet, ampir sadia Sin loepa padanja," berkata Tjoc! Tjoe Siang jang sambo.eng bitjara anaknja, "Itoe orang adasak- ti, kerna tiga taon di moeka ia ada kasi taoe, tiga taon lagi, jaitoe kabetoelan di ini hari, kampoeng .Haij Po Tjhung bakal kedatengan moesoe besar, an- tara siapa ada satoe Jauwto [ang bantoe koeroeng ini kampoeng. Di itoe waktoe djoega ia prenta Sin atoer itoe loteng pada ampat pend.loeroe poenja delapan tempat. Di sebla loear kampoeng ia soeroe bikin itoe-.~

pengempang-pengempang ikan, serta soeroe diriken djoega itoe tembokan jang tegoe boeat djaga kesla- metannja ini kampoeng. Boleh dibilang segala apa .lang tersedia di ini kampoeng, semoea ada ia poenja pladjaran. Kamoedian ia prenta koempoel banjak rantsoen serta mengadjarsoldadoe baris, hingga se- karang kita di sini tiada begitoe gampaug dibikin ka- la oleh itoe Jauwto. Kaloe ia sampe bisa dapet taoe lobi doeloe, ketjilaka'an apa pendoedoek Haij Po

-- 353 -

Tjhung bakai dapet, ten toe ia misti taoe 'djoega;» tjara begimana bisa rlibikin poena ilmoenja itoe si- loeman;"

Baginda djadi girang,laloe berkata: "KaloeTodjin bisa dapet taoe lebi doeloe perkara jang bakal ke- djadian, njatalah ia itoe boekan sembarang orang, apa.Iagi pladjarannja itoe soeda menoeloeng banjak Tim, gandjaran mana tiada boleh dibilang ketjil, Kaloe Keng tiada kasi taoe, ampir sadj a Tim bikin siasia pada satoe penoeloeng. Sekarang tjoba- lah Keng gantiken Tim boeat oendang itoe Todjin dateng kemari."

Tjoei Tjoe Siang laloe brangkat ka gredja Lu 'I'j ouw Jam, di mana ia toetoerken maksoed kedate- ngannja pada Oeij To Tiang.

Todjin tiada menampik lagi itoe oendangan, de- ngen girang ia lantes ikoet Tjoei Tjoe Siang.

Baginda liat, itoe Todjin roepanja masi seperti anak-anak, tapi ramboetnja soeda poeti. Lakoenja ada alim, mirip dengen tingkanja satoe dewa. Bagin- da sendirilantes bangoen dari tempat doedoeknja me- njamboet dengcn hormat pad a itoe orang berilmoe.

Oeii To Tiang membri hormat serta berkata : "Pin- to ada satoe orang pegoenoengan dan pengartian ada kliwat t.jet ck, maka Pinto maloe sekali soeda dapet .oendangan dengen tjara kahormatan begini besar.

Kaloe ada apa-apa jang Pihe tiada satoedjoe, Pinto harep Pihe tiada mendjadi ketjil hati."

"Oh, djanganlah Todjin terlalo c merendaken diri .. sedeng Todjin ada poenja gandjaran besar, lantaran soeda kaloearken tenaga bantoe mengatoer bikin per- sedia'an di sini," berkata Kian Liong.

Kian Liong Koen 'ZL

(19)

- 354

Kamoedian Baginda menanja, dengen atoeran be- girnana bisa dibikin poena itoe ilmoe siloeman da r i Tjoe Ouw Lu.

Todjin menjaoet: "Memang soeda takdir Toehan Pihe misti dapetini bebrapa hari poenja kasoesahan.

Tapi sekarang itoe kasoesahan soeda abis, Kaloe ba- Iatentara penoeloengdari sekalian Rad ja moeda da- teng, dengen itoe balatentara kita orang bisa pegat bikin poetoes brandal poenja perdj alanan poelang.

Hoe tempo Pintonant i bikin poena 'I'joeOuw Lu poe- nja ilmoe siloeman . Tjara begitoe dengen tiada oesa kaloearken banjak tenaga,Toe Ouw Lu serta kawan- nja bisa lantes kena tertangkep.Tap i sebalikn'ja, ka- . loe balatentara penoelo eng blon dateng, kita lantes bergerak menjer ang moesoe, maskipoen kita bisa berolehkamenangan,tapi pertjoemasadj a , kerna itoe brandaI nanti lari boebar dan bikin soesapada raha- jat negr i. Maka tia da ada lebi baek kita bersabar lebi doeloe, aken toen ggoe datengnj a balaten t ara da- ri loear, hingga itoe brandal nanti terserang dari depan dan dari blakang." '

Baginda djadi senang hati dan berkata: "Dapet . pembantoe sebagi To Tiang ampoenja pinter, Tim boleh troesa berkwatir lagi pada itoe kawan bran- dal."

Baginda prenta bebrapa spion aken mentjari ka- bar, soepaja ia bisa bikin persedia'an boeat labrak moesoe, dan auter Oeij To Tiang poelang doeloe ka dalem gredja, menoenggoe waktoe.aken bergerak menjerang.

Boeat djadi rapinja ini tjerita, lebi doeloe kita adjak pembatj a pergi tengok pada Kim Piauw. Ma-

- 355 -

nakala ia ini soeda bisa terdjang kaloear dari dalem kepoengan moesoe, Kim Piauw laloe lari teroes me- noedjoe ka iboe kota Kang Souw. Achirnja ia soeda bisa sampe djoega di tempat jang ditoedjoe. Kim Piauw Ialoe sa mper in gedongnj a Soen Boe, pada sa- la satoe Boe Soe jang mendj agadi sitoe, Kim Piauw minta lekas dikasi taoe pada Tjhung Soen Boe dari .kedatengannja Sengtji Baginda.

Tjhung Soen Boe lantes atoer barisan Iaoet dan darat, dikapalaken oIeh Tji Tjiauw bersama lagi sa- poeloe panglima laen lautes brangkat lebi doeloe, mengam bil djalan dal:i Iaoet, sedeng ia sendiri ber-' sama.Kim Piauw nanti br angkat dengen djalan da- rat.Kamoediania prentaanterobalate nta ra, baek ba- .ginn daratatawa Iaoet, selaennjadad [ang diwadjib- ken mendjaga kota, dikira ada sadjoembla tiga poe- loe riboe djiwa, misti toer oet brangkat dari blakang aken membantoe.

Pada Tetok di Haij Pian Koan, Yauw Boen Pi, Yauw Lin poenja entjek serta Ho To Tjong Tok ber- lla ma Pek Tat, djoega Tj h ung Soen Boe ada kirim kabar, minta sa ma -sama geraken balatentara boeat membant oe kepoeng brandal,

Begitoelah itoe semoea barisan soeda brangkat, menoedj oe ka kampoengHaij Po Tjhung. 'I'iga poeloe pa al lagi sampe di wates kampoeng Haij Po Tjhung, penjoeloe dateng membri kabar: "Bal'isan tiada bisa dikasi madjoe lagi, kerna tiada sebrapa djaoe dar i

sini ada bentengnj a brandal.' •

TjhungSoen Doe lantes prenta barisannj a diriken koeboe-koeboe di bagian tempat jang perloe, aken kasi balatentaran ja mengaso sa t oe maleman.

...

(20)

· - 356 -

Pada besoknja pagi Tjhung Soen Boe doedoek di kantoornja. Penjoeloe dateng mengasi kabar Iagi:

"Tetok Yau w Boen Pi dari Haij Pian Koan dan Ho To Tjong Tok Pek Tat dengen membawa Iima riboe balaten tara soeda sampe di sini. Sekarang itoe doea Taydj in ada menoenggoedi loear."

Tjhu ng Soen Boedjadi girang, lantes oendang itoe doea pernbesar masoek ka daIem tangsi, laloesaling membri hormat. Doea pembesa r itoe berdjandj i, di ini har i djoega iaorang maoe bawa bar isan aken terdjan g moesoe dari ampa t pendio eroe, Sasoedan j a slese bermoefaketan, masing-masing rombak tangsi- nj a, bers edia boeat brangkat. ..

Pek Taydj in'den gsn barisann ja j~lig dika pa laken oIeh Tiong Hiap Jo Ing Liong, ambil bagia n boeat pt;!l'gi ter djang moesoe dari sebla Timoel:; 'I'jhung Seen Boe dengen bari sannja rnenerd jang dari scbla Oet a ra; Kim Piauw dengen lima riboe balatentara koeda ter dj ang' masoek dari fihak Ba r at, dan Tji Tjiauw derigen tentaranja melabrak moesoe dari se- bIa Selatan. '

ltoe tempo 'I'joe Ouw Lu memang lagi berkoem- poeI sama rahajatnja, jang kira-ki ra ada bebrapa laksa djiwa lebi, bersama panglimanja jang-masi ada doea poeIoe lebi.iberdami aken tjari akal boeat pei'&ri poekoel moesoe. Tapi lanta ran benteng rnoc.oe ada dikiter dengen banjakempangan ika n, diadisoe- sa boeat ia dateng deket . Kaloe menjerang dari dis- bnan besarnja, itoe ada lebi berbahaja lagi , kerna aken lintasken itoe, misti liwatken bebr apa benteng meriam, jang kaloe seka li l>el'bOellji sadja, balaten- ta r anja soesa ~apet.bel'diJ'i tetap. Siang malem Tjoe

- 3,7 -

Ouw Lu selaloe soeroe intip gerakannja moesoe, ta- pi sebagitoe lama blon djoega ia bisa dapet atoeran jang baek. ' .

Mendadak ia dapet Iiat barisan negri dari ampat pendjoeroe telah dateng menerdjang, Tjoe Ouw Lu dapet doega, tentoe ada barisan penoeloeng jang ba- roedateng, tapi kernamengandelpada ilmoenja, Tjoe Ouw Lu tiada merasa takoet, mala ia lan'tes prenta MoEngser ta kawan janglaen, pergikaloear benteng aken melawan moesoe.

Itoe tatkala orang di Haij Po Tjhung dari atas loteng teIah dapet liat barisan besar soeda sampe, Baginda lant es oendan g dateng pad a Oeij Todjin: pa- da sia pa den gen bawa sekal ian panghma, Baginda prenta nienerdjang kaloear,.

Lanta ran dapet terdjangan dari baffjak tempat, di bentengn ja Tjoe Ouw Lu djadi terbit kekaloetan ue- sar, Di sebIa dalem dan loear diserang moesoe, hal man a soeda bikin satoe dan laen tiada salin g mem- bantoe.

TjoeOuw T';~liat glagatada koerang baek, iakwa- tir bar isa nnj a nanti boleh dapet karoesakan, maka ia lantes goenaken ilmoenja. Dengen pedangnja ia toe- lis satoe hoe, sedeng moeloetnja kemak kemik mem- bati a doa, Begitoelah dengen sakedje pan sadja oeda- ra.lant es djadi glap.Dari boeli-boelinj aTjoe Ouw Lu kasi kaloear segaboeng roempoet dan goentingan- goentingan.kertas jan g dibikin sebagi orang-orang- an, lepas ini ba rang di tengaoedara, Itoetempo djoe- ga allgin lantes menioep kras, hingga pasir berham- boeran, dan batoe bisa melompat. Segala binataug beboeronan koetika itoe kaloeal' memboeroe barisan

(21)

- 358 -

balatentara negri, jang djadi ketakoetan, lant s ber- gerak maoe Iari, ada djoega jang inget maoe ambit barang kotoran boeat bikin poena itoe ilmoe siloe- man.

Tapi koetika itoe Oeij Todjin telahkaloear, Dengen tiada goegoep ia kaloearken ia poenja pedang [ang;

diseboet ,To Bok Kiam, dengen apa ia menoendjoek itoe segala beboeronan, sedeng moeloetnja membatja

doa.'Kamoedian ia boeka telapakan tangannja, hing-

ga swam goentoer lantes berboenji. Begitoelah itoe semoeabeboeronan djadipoelang ka asalnja dan oe- dara djadi terang kombali, sedeng angin lantes bren- ti, batoe pasir tinggal terletak sebagimana biasa.

Tjoe Ouw LlI mara boekan alang kepalang, de- ngen swara njaring ia berkata: "Todjin dari mana brani bikin poena akoe poenja ilmoe?"

"Tiada perloe kau misti .taoe namakoe, .monjet ,"

treak Oeij Todjin, "Kau begitoe brani langgar pron- tanja Toehan dan bikin soesa pada anak negri, Ha ha ha! kau blon mendoesin, di ini hari kau bakal

' . " " .

mampoes, Jaaa ... ,..

Dalam peprangan [ang lantes terdjadi Tjoe Ouw Lu, soedah kaloearka bebrapa ilmoe-gaibnja, jang sa- moea telah dibikin poena oleh Oei] Todjin.

Tjoe Ouw Lu djadi bengong, moeloetnja menga- nga dan hatinja berkobar seperti api, hingga ia tia- da bisa berkata satoe apa.

." Achirnja dengen doea pedang di tangan ia lantes terdjang pada Oeij To Tiang, jang lantes menangkis dan melawan dengen pedang, hingga ini doea orang:

pertapa'an djadi prang dengen sengit. "

Itoe tempo balatentara negri soeda madjoe beba-

- 359 -

reng menerdjan g barisan brandal, hingga dad sa- poeJoe bagian ada toedjoe jang binasa. Tjoe Ouw Lu liat glagatada sanget tiada baek, baroe sadj a ia ma- oe Iari, lebi doeloeOeij To Tiang soeda lepas ia poe- nja pedang To Bok Kian,'jang lantes panggal Tjoe Ouw Lusampe djadi doea potong.

.' Tjhung Soen Boe jang lagi sedeng kapalaken ba- risannja aken madjoeteroes menerdjangmoesoe,ma- nakala Iiat kapaJa brandal Tjoe Ouw Lu soeda mati terboenoe, Jantes prenta balatentaranja boeat berse- roe aken kasi taoe pada balatentara brandal, siapa jangsoeka menaJoek,terb ebas dari hoekoeman mati.

BaJatentara brandaJ jang kira-kira masi ada bebrapa riboedjiwa,denger begitoe, Jantes Jepas marika poe- nja gegaman, teroes berJoetoet minta bertaloek, Tjhung dan Pek Taijdjin lantes prenta boenjiken gembreng boeat tarik poeJang balatentaranja, Ka- moedian bersama semoea pembesar, ketjil besar, ia- orang masoek ka dalem kampoeng Haij Po Tjhung, berdjoempa pada Baginda, di hadepan siapa marika berkoewi serta menanjaken djoega Baginda poenja

keslametan. _

Baginda memoedii marika itoe poenja kasetia'an, dan berdjandji, kaJoe soeda poelang, Baginda nanti tiada loepa masing-masing poenja gandjaran. Ka- moedian Baginda prenta itoe semoea Boen BQe Khoa poelang ka tempatnja, aken lakoeken poeJakewadji-

,bannja, sedeng segaJa oeroesan di blakangkali, sa-

bJonnja Baginda poelang, dipesenbri taoesadja pada Tjhung Joe Kiong boeat dioeroes. Sablonnja marika brangkat djalan poelang, Baginda prenta bikin pes- ta, aken kasi slamet atas marika itoe poenja pahala.

/1

'I

(22)

- 360 -

Itoe tempo Oeij To Tiang madjoe mengadep aken minta permisie boeat poeJang ka goenoeng pertapa"

annja,

Pada ini orang sakti Baginda koerniaken gelaran 'I'jeng Hie Biauw To Tjin Djin, Sasoedanja me- ngoetjaptrima kasipada Baginda, dengen saklebatan sa dj a Oeij Tjin Djin telah mengilang, hal mana soe- da bikin semoea orang jang ada di sitoe mendjadi heran. Boen Boe Khoa seabisnja makan minoem lan- tes permisie poelang ka tempatnja aken lakoeken ke-

wadjibannja, .

Itoe hari Baginda lantes kasi satoe soerat pada T.ioei Tjoe Siang, Yauw Lin, Kim Piauw- Si Liang Hong dan Loei Boen Pauw boeat pergi ka kota Ra- dja, ketemoeken Peng Pouw Siang :Oi, aken trirna soeatoe pangkat,

Sasoedanja segala oeroesan Baginda soeda oeroes beres, bersama Djit Tjeng, dengen berdandan begi- mana biasa, Baginda lantes brangkat dari Haij Po Tjhung, aken melantjong ka Ko Souw (sala sa toe' tempat[ang tersohor di deket bilangan Shiang Haii).

FATSAL XIV.

DENGEN DIAM-DIAM SALA SATOE MOERID OARI SIAU\\"

.

'

Ln r SIE SOEDA LARI DARI ROEMA PERGOE- RQEAN.- PAKOEMPOELAN KIM LOEN TONG

KASI MASOEK SOERAT PENGAOOEAN.

Baginlana di atas telah ditjcl'itaken, Baginda dan TjioeDjit Tjeng soeda brangkat dariHaU Po Tjhung aken meJantjong ka Souw Tjioe. Tapi akel1 djadi rapinja ini tjerita lebi doeloe kita adjak pembat.la

- 361 -

pergi tengok pada Tji Sian Soehoe di dalem gredja Siauw Lim Sie di provincie Hokkian, Soeaktoe had, selagi mengadjar ilmoe silat pada moerid-moerid- nja, sakoenjoeng-koenjoeng Ouw Hoei Kian telah berloetoet ser aj a berkata : "Tetjoe (moerid) membri slamet tinggal pad a Soehoe, kerna Tetjoe maoe poe- lang ka Kwitang, aken bikin sembajang di koebocr- annja orang toea. sekalian maoe bikin pembalesan pada orang-orang Ki Pang jang soeda bikin bina a Tetj oe poenj a Hoetjin, Hareplah Soehoe poenja ke- sian, soeka loeloesken ini perminta'an."

Tji Sian Soehoe kasi Ouw Hoei Kian bangoen dan den gun sa bar ia berkata : "Mocridkoe, kaoe maoe poelang ka Kwitang boeat bales orang toeamoe poe- nja sakit hat i, itoelah ada menja taken kau ini ada satoc anak jang b rbakti. Ini perkara tiada soesa,

• ker na Soehoe djoega tiada brani larang .boeat kau pergi, Ta pi kau sendir i tentoe taoe, menoer oet per a- toeran dalem in! gredja, sia pa jang dateng bladjar iImoe silat rIi sin i, misti dapet pengar ti an sampe tjoe- koep,sapoeloe taon,begitoe djoega kaloe insoeda bi- sa kaloear dar i ini pin toe dan poekoel bikin djato -itoesaratoesdelapan Bok Djin Bok Ma. Kern a kaloe jang pladjarannja .soeda sampe di sitoe, in tiada nanti bikin rnaloe namanja gredja Siau w Lim Sie.

Tapi siapa jang masi kena terpoekoeldjato oleh Bok Djin, rnisti teroes bladjar lagi, sampe ia bisa dapet poekoel djato itoe Bok Djin Bok Ma. Sekarang kau

po~ja pladj al'an dalem sapoeloe baroe toedjoe jang djadi, dan Imu blad.lar blon tjoe ep sapoeloe taon, kaloe kall maoe ..pel'gi d.loega, slempang kaloe sa toe kali' kau kena dipoekoel djato oleh moesoe, bo mn

(23)

- 362 _.

sadj a djadi tersiasiakau poenja djiwa poen namanja gredja Siauw Lim Sie bisa toeroet djadi djelek."

Ouw Hoei Kian menjaoet: "Kaloe begitoe, kasilah tetjoe bikin pertjobahan.

Tjoe Sian soehoe laloe poeter pernja dan Ouw Hoei Kian tjoema bisa bikin roeboe 35 Bok Djin Bok Ma, dan sampe jang ka tiga poeloe anem, Ouw Hoei Kian lantes kena djoega rasaken'pbekoelannja Bok Djin. la bertreak: "Soehoe, toeloeng saja poenja dji- wa!!!" .

Tj i Sian Soehoe boeroe-boeroe soer oe.bikin brenti gerakannja Bok Djin, kamoedian toeloeng pada Ouw Hoei Kian, jang dibawa masoek ka pertengahan roe- ma, Kapalanja Ouw Hoei Kian soeda djadi bonjok, djidatnja rcngat;daranja mengalir tiada-maoe bren-

ti. -

Baek djoega koetika ka'poekoel, Ouw Hoei Kian djato reba di atas tana, hingga veer di bagian kaki- nja Bok Djin lantes brenti, djadi tiada sampe bikin roesak oerat dan toelangnja Hoei Kian , lantaran apa djiwanja djadi masi boleh ketoeloengan. Tjoba ka- loe itoe tempo ia djato ka blakang, lantaran goegoep kena indjek pekakasnja Bok Djin, kapalanja tentoe telah antjoer , djiwanja tiada ketoeloengan lagi, Se- moea soedaranja liat loekanja Ouw Hoei Kian .djadi mengkirik boeloe badan, sambil leletken lidanja ia- orang berkata: "Ha, itoe Bok Djin betoel lihay."

Tji Sian Soehoe prenta bawa Hoei Kian dan taro di dalem tahang, direndem dengen' aer obat boeat bikin baek oeratdan toelangnja, serta pake djoega arakobat'jang baek dan kasi makan obat Hoan Hoen Tan. Sasoedanja makan ini obat, Ouw Hoei Kian lan-

- 363-

tes bisa rasaken sakit. Pelahan-pelahan 'I'ji Sian tjoetji bikin bersi loekanja serta kasi kaloear dara kotor dari badannja Ouw Hoei Kian, kamoedian ia lantes pakeken saroepa obat boeboek, teroes boeng- koes sama kaen poeti,

Tiada lama dari sasoedanja pake obat, loeka dan bengkaknja Ouw Hoei Kian djadi moelai semboe, dan Ouw Hoei Kian bisa bergerak begimana biasa, Semoea moerid Siauw Lim Sie memoedji, obat goe- roenfa jang ada sanget moestadjeb,

Ouw Hoei Kian berloetoet bilang trima kasi atas boedi katjinta'an goeroenja jang soeda mengobatin padanja.

Dengen mengiboer Tji Sian berkata: "Tiadakah betoel Soehoe soeda bilang, kau sekarang misti ting- gal bladjar lagi di sini? Djikaloe kau poenja pladja- ran soeda sampe tjoekoep, Soehoe nanti kasi kau poe- lang ka Kwitang boeat bales orang toeamoe poenja sakit hati. Ini waktoe kau perloe bersabar sadj a, djangan sembar ang bergerak."

Ouw Hoei Kian apa boleh boeat menoeroet sadja goeroenja poenja perkata'an, maski hatinja ada sa- nget tiada enak Lantaran itoe tempo soeda malem, marika lantes boebar, masoek ka dalem kamarnja.

Di itoe malem Ouw Hoei Kian tiada bisa tidoer . poeles, ia balik ka kanan dan balik ka kiri, sedeng ,.rI)ikirannja selaloe inget sadja hal kematiannja ia

poenja orang toea.

"Orang idoep di dalem doenia nanti disamaken se- bagi binatang, kaloe sadia ia singkirken diri, takoet mati aken bales sakit hati orang toeanja, manda tri- ma orangpoenja hina'an," berkata Ouw A Ki n da-

Figure

Updating...

References

Related subjects :