• No results found

MICROFORM: SHELF SIGNATUUR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MICROFORM: SHELF SIGNATUUR"

Copied!
42
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

SIGNATUUR MICROVORM

BiBLIOGRAFISCH VERSLAG:

BIBLIOGRAPHIC RECORD:

MOE DERNEGATIEF OPSLAG NUMMER:

I MM69C-I 0 0 2 b 5

MASTERNEGATIVESTORAGENUMBER: .

KITLV/Royal Nether lands Instituteof Southeast Asian and Caribbean Studi es

SHELF NUMBER MICROFORM:

Klan L1on& Koen:amblenaar pinler dl Kola Pekln&dtsrakeneerees nq:rl ••

IS.1.:s,n.I.lea.19191.·t6dl.(1258p.).:Ill.;18cm Slno-Malelse ttteratuur

AUTEUR(S):

Exemplaar&q:evens:

16dl. ln3bd.

M SINO 0177 dl6

SI&n.vanorl&lneel:

Shelfnr,of orl&lnalcopy:

Mhh8204N

Filmformaat1Size offilm:

Bceldplaatsing1Imageplacement:

Reductie moederfilm1ReductionMasterfilm:

Jaar vanverfilming1Filmedill : Verfilmd door bedrijf1Filmedby:

Si&n.vanm1crovorm:

Shelfnr. of m1croform:

M SINO 0177 dl6

HDP/~ 16/. mm COMIC1lIB 15:1

2005 Karma cMicr ofilmSystems

(2)

111\1\1111\\\\\

1~'~lrj~flmrlllllll\III\III\11111

00644888

111111 11

(3)

KiDD LiOD, Koen

, RI ·''':':

Q

1

r'

1 -, "'0

r, I ; 1L\~ (Da' ~ rdu'I~ .... . begimana'! Apa sskarang i· a a

a y

'Bb'~'" g

at awa tiada

t"

J0- - -- --

"Saja'poenj a"SoePe Lu ~~~~~~~l(l:

toe moerid dad GocHwa a w, " oeoe soeda taoe toelissoerat , ia sekar ang ada ti\lggal di kota Siauw Keng memboeka roema sekola Hoe Koan, di satoe tempat [ang pemania di sebla ~elatan kota. Kaloe maoe tjeritaken Iats al ia poenja kepan ean dalem il- moe silat, ia adalebimenang bebrapa kalidar! saja

• poenja goero e, tjoema slempang ia tiada bisa dateng kemari. Kaloe sampe i iaoe dateng, djangan kata baroe satoe Ouw A Ki n, maski ada doewa Ouw A Kian djoega blon bisa menailg in padanja.'

Semoea orang djadi g',-ang, laloe sedia la i tiga riboctail oewang mas, oetoes hebra pa orang serta engadjak ampat moeridnia Goe Hwa Kauw blaiar mel'loedjoe ka kota Sia uw Keng.

Or ang jang idoep di djeman blakangan soeda ter - tawaken kekliroean nia Goe Hwa Kauw, [a g oeda djadibinasalanta ra n temaha-sama oewang dan maoe rembet Lu Eng Pouw ka daiemperkara [an g kliroe, samentaraitoeOuw HoeiKian poen,selagi berkoem- poel,sebagi orang jang mabokarak, ia roeboe di atas tana. Semoca sosdaranja djadiJcaget, laloe angkat bangoenin , tsroes bawa kasi reba di tempat tidoer . Sam Tek H,. shio,AngHiKoan dan laen-laen,doega lantaran ini hari A Kian terlaloe kaloeark en tenaga,

.aken melawan pada Goe Hwa Kauw, jang ada lebi

.koeat,maka ia dapetsakit .Iaorangbikin entioerdan kasi minoem sar oepa Jowan, jang bisa bikin idoep otrang poenjadjalan dara, sertagosok djoega saloeroe badannia A Kian sama saroepa Josan jang dian-

(4)

ORIGINEELIS MOEILIJK lE LEZEN ORIGINAL ' S DIFFICULT TOREAD

- 403-

rasaken per kar a [ang tiada enak: maka sablonni a sampe kedj adian begitoe, per loe lebi doeloe kita di sini'ment jar i akal boeat mendiaga. Ah! dasar Ouw Soete jang poenialantaran,tiada maoedenger orang poenj a nasehat, maka ini perkara sampe djadi begini bcsar."

"Siapa tah [ang' tiada maoe toeroet Soeh~ng .se- moea poenja nasehat?" berkata Ouw Hoei Kian.

Goe Hwa Kauw ada bertenaga besar, hatinja ada

"

.

kedj em, kaloe tiada bikin loeka padania, tentoe la jang loekaken saia, maka djadi apa boleh boeat, ,lantaran soeda terdesak , kepaksa misti bikin loeka padanj a, Boeat ini tempo, tiadaada laen djalan,kita orangmisti trima takdirnjaToehan ; kalooPang Soe- siok dat eng salaken pada kita disini, dari pada pelok tangan menjeraken diri trima mati, lebi back kita cran g la wan berkJai padanja, maski diadi mat i di dalemtangannja, tiadananti djadi psna saran."

"Ha! soedalah," berks ta Sam Tek,Hweshio. "Se- karang ini perlrars oeda djadi begin i, maski maoe menjesel poen soedatiada ber goena. Memoeroet akoe poen ja pikiran, lebi baek ini perkara kita orang le- kas toelis soerat kasi taoe pada kita poenja goeroe di Siau w Lim Si~. Kita pocnja goeroe tentoe bisa kasi

\toeran aken bikin abis ini perkara bermoesoean, ,~ma blon taoe kau poenja pikil'an begimana?"

Soeheng poenja'pikiran ada bener sekali, tentoe abel'ame misti menoel'oet,"menjaoet ol'ang-ol'ang di gredja Se Sian Si.

Ang Hi Koan toelis satoe soel'at, pl'enta satoe Ol'ang dengen sewa satoe koeda jallg bisa berlal'i

tJepet, di itoe malem djoega mi::;ti brangkat...Sasoe- ,.

I

I

I

tjoerin dengen ar ak obat.Ini obat semoea ada bikin- annja ia poenja goeroe Tji Sian Hweshio, jang soeda sengadjasediaken ini at menoeloeng pada moerid- moeridni a jang' kaloe abetoelan dapet loeka, kapoe- koel atawa laen bahaja lagi,

Obat-obat bikinan 'I'j i Sian Soehoe, memang ada sanget moestadjeb, Tiada sebrapa lama sedarl abis dipakeken obat, Ouw A Kian soeda djadi segar kom- bali, anggota badaunja [ang tadinj a merasa sakit, sekarang soedasemboe lagi,

. la berbangkit mengo etj a rima kasi pada semoea soedar anja [ang soeda toeloeng rawat padanja.

.Jnilah ada kewadj ibann j aorang jang bersoedara, boeat apa Soete misti taro di hati," kata soedar a- soedara itoe.

Kamoedian di itoe gredja dibikin perdjamocan ar ak, aken kasi slarnet atas kamenangaunja Ouw A Kian. Sembar i minoem, Sam Tel Hweshio dan Ang Hi Koan berkata pada Ouw Hoei Kian. .Jni kali Goe Hwe Ram poenja djiwa tentoe tiada bisa ketoeloe- ngan lagi, hal mana bikinini bermoesoehan djadi se- mingkin besar, Tjoema jang dikwatirin, jaitoe pada Goe Hwa Kauw poen.i~. goeroedi Boe Tong San,Pat Pi Lotji a Pang Totek la itoc ada perua'k ita poenj a Soesiok. Kaloe sampe ia dapet taoe, moel'idnja soeda berlakoekliroe, 7.Onder ebab soeda date1lg membar toe orang pakoempoelnn Kim Loen Tong, mentja 'etori,hanja iaol'ang naI}tibilang , kita orang disi meda tiada pand.ng padanja dengen bikin binasa Joenja moerid~ Kaloe sampe ia toeroen tangan, bl

"ansadj a Ouw Soete jang bol 11 djadi binasa.seki

wen kita Ol·Ull ij,.semoell djo\?gttllanti loero~t da

(5)

_ 4()4 ~

, ,)C-..-

danla dtdamiken pel'kal'a oepahannja, jaitoe sapoe- loe taii oewang perak, lebi ioeloedikasi [ang lima tail, kaloe it oe soerat bisa sampe di dalem delapan hari jang lima tail lagi nanti dikasi lagi, tapi kaloe itoe '~oerat sampenia laat dari apa [ang soeda diten- toeken,satoe hari oewang oepahannja nantidipotonz satoe tail, itoc orang trima itoe soerat,dengen ambil djalun darat, i-tor ang lantes brang1mtmenoedioe ka Tjuu.,....T,i ioc,t.-ioeska provincie HrJld;.ian, Kita troe- sa tjnl'itaIi:en (']'ang,ol'ang Se Si~:1 Si jang menoeng- goe itoe La1esan soerat, ker na ld\~ dooloe kita maoc adjal pe;nba1;jatengok keada'an ji grcdiaSiauwLLu Si, [ang soeda s;~1Jegitoe lama kita t.ada koendjoeng- ken,Saben harl di dalem gr edj aHiatlW LimSi Tji Sisu

Hweshio mcng adjul' pada moel'ld-mo~'idnja dengll'.l socn ggoe hati,tapi hatinja kadang;-bdt1ng djadi ter- kenang pada OHW Iloei Kian. la l.wntir, Ouw Hoei Kian poenia poe'.lTtr leaKwitan g. hmial'an tcrlal.0.?

terbocl'oenapsocmaoo bales sakI);i!:ttiorang toeanru.

nan t! boleh teJ'bitkeu perk ara onar i:~sar.

Begitoelahpada satoe hari ia.dapet trim~i:oe soe- rat ; sasoedanja ia bajar oewang oepahannJa pada jang bawa soerat,dengen hati bel'debar iabo~kadan .

batja'soer atitoe, soerat mana tentoe pembatJa soeda bisa doega begimana boenj inja. .

"He! itoebinatangbetoel-betoel ia soeda terbitken perkara onar," bel'kata Tji Sian Soehoe dengen goc- sal',"Itoe.GoeHwa Kanw ada Soete Pang Totekpoe- nja moerid jang paling disajang, kaloe ia dapet taoe, moerid nja soeda djadi binasa dalem tallgan OU\\' A Kian, masa ia maoeti!1ggalsoeda sadja? Ha... dasal'

j

I ,I

I I'

-- 405

..,Sekaran g Ol1~V Hoei Kian misti trima apa jangl.a.

misti dapet rasnken. kerna itoe perkara poen ada in sendiri jang tjari. Tjoema saj an g, pIadjaran sakean lama jang akoe soeda kasi, dengen sakedjep lantes djadi abis. Bermoela lantaran akoe liat ia ada bla- djar begitoe soenggoe, maka akoe soeda adjar de- ngen sagenephati, ser ta soeda oendjoekdjoega.satoe ilmoe silat, [ang laen orang blon dapet. Lagi ia poenla

tenaga ada sampe baek, hingga akoe ada sanget tjin- ta padanja ;siapa kira itoebinatang sekar ang soeda terbitken perkara onar, kaloe satoe kali ia kena sala tangan, dan kena dipoekoel djato oleh moesoe, ini gredia Siauw Lim Si namania tentoe djadi toeroet djelek."

Semingkin bel'pikil' Tji Sian Hweshi o djad i tamba mendongkol pada moeriduia itoe. 'I'api achirnia ia djadi kaloear aer mala,kem a inget djoega kesianpa- da Ouw A Kian [ang memang ada sanget disajang.

Inilah ada ter njata, goeroe tjinta oeridnja tiada beda sebagi iboe bap a tjinta an aknja .

Semoea moerid jang Iaen, liat goel'oenja kaIoeal'

aH' mata, 1aloe mellanja: "Ada perkara apatah jang' soeda terdjadi di Kwitang sampe Soehoedjadi begitoe scdi? Itoe soer at jang soeda dikirim dengen !lake onk ost begitoe brat, tentoe di dalemnja ada menga- barken, di sanasoeda terbit perkal'a apa-apa."

l'ji Sian Soehoe batjaken boenjinja itoe soerat .

"Abis begimanatah Soehoe maoe bikin dellgen it oe

~oC1'at? maoepergi toeloengin pada OllW AKia~ ata- wa tinna ?" 1l1enanja PhoeiSi Giok.

"Akoe sabellel11ja ada iJigetull maoe s,eroe kau beramepel'gi ka sana akel1 bantoe padanja ;tapi kau

(6)

ORIGINEEL IS MOEILlJK lE LEZEN ORIGINAL IS DIFFICULT TOREAD

- 407 -

kali, djnoe dan lebi tinggi banjak,dad kita semo "

Kata semoea moerid-moerid [ang ikoetin pada Pho 1 Si Giok dari blakang.

Bok Djin ka 107 lantes dipoeter pernja, di mana ia lantes bergerak dateng menerdjang dengen seroese- kali, sebagidjcegalakoenjasatoe moesoejangsanget boeasserta kedjem. (Memang itoeBok-Djin Bok-Djin soeda diatoe, semngikin lama!semingkin koeat, dan .\ ilmoe silatnja semingkin tinggi; djadi sasoeatoe orang jang poekoel Bok-Djin, saban ganti Bok-Dj in, ilmoe silatnja poen misti diganti laen, begito e sete- roesnja sampe 108 roepa tipoe) Maskisoeda kliata n begitoe lela, tapi blon djadi begito e lela sebegimana orang banjak telah doega, kerna maski serangan nja Bok-Djin ada begitoe keras, Phoei SiGioksocda bisa tangkis dengen setjara gaga, ia melawan teroes de- ngen goenaken sakoeat clan saabisnja tenaga,tra oe- roeng achirnja bisa djoega ia bikii djato itoe Bok- '. Djin jang ka 107,, '

Ta! tinggal satoe! satoe Iagi, abis perkaralBersoe- rak orang banjak dengen girang, hingga rjiSian soe- hoe poen toeroet besenjoem dari kedjaoehan.

"Tillggal satoe lagi, soedara-soedarakoe!" Kata Phoei Si Giok dengcn napas ·scngal-sengal : "Tap tenagakoe soeda ampir abis."

"Poekoel sadj a teroes PhoeiHiant '.:',poekoel sampl

tbis, kerna kepalang." Kata satoeOl'ang sambil tolal pinggang.

"Kaloe akoe tida koeat, akoe minta , kalo Phoei Si Giok jallg tida tel'oesken perkataannja, kel na ~oedal;a-soedal'anja soeda lantel'l sadja mQndjl wab:

- 406-

:\I"loea poenia pladjaran blon tjoekoep, seandenja kau soeda bisa bikin djato itoc semoea Bokdjin, akoe tentoe tiada kwatir lagi boeat kasi kau berame pergi ka sana," menjaoet Tji Sian Soehoe.

Kaloe begitoe, Soehoe boleh kasi tetjoe berame bikin pertjoba'all pada itoe Bokdjin, apa tetjoe bisa n-ckoelteroessampedapetkaloear atawa tiada," ber- imta Phoei Si Giok [ang rasa kepaudeannia soeda sampe paham.

Tji Sian Soehoe loeloesken perminta'annja, sedeng Phoei Si Giok ketemoein soedara-soedal'anja seraja berkata: "Rau berarne boleh toeroet akoe poenja per- maenan ilmoe silat, tentoe kau berame bisa poekoel liwat itoe Bokdjin. Kerna aken bikin djato itoe sara- toes delapan Bokdjin, akoe pikir, tiada lebi kita tjoe- ma misti goenaken saratoes delapan kali poekoelan jang djitoe; pekakas di sebla bawa kakinia Bokdjin, kita'orallgtroesa perdoeliken,kita tjoema mis~ih,an- tern sadia dengen toeroet gerakan pookoelannja itoe Bokdjin."

Begitoelah Phoei Si Giok laloe bersedia dengente- liti dan madioe berhadepan pada Bok DjinJUt sat""

Satoe persatoe dengengampang Phoei

~i Gi~k

s

da qoekoel bikin djato, sedeng goero~n~a ~Jl S doedoek meliatin dad tempa t jallg sadlklt dJaoe.

Semingkin djaoe semillgldn djaoe, maka sampe Phoei Si Giok memoekoel pada Bok Dji~l j.ang ~ta . 106 djadi kaloe doewa lagi sadja Phoei S1 GlOk blS~

poekoel djato maka abi slah kel'djaallnja itoe. Ta?l napasnja Phoei Si Giok soeda~engal-s.engal,badannJR

soeda basa djibroek mandi dengen krmget.

."Ah! Phoei Hiante betoel ada gaga dan pande se-

(7)

- 408 -

Ja, akoemengarti,akoemengarti, tr oesa koeatir."

Bok-Djln ka 108 lant es dipoete r pemja, dan koetika itoe djoega lant es sadja ill. mener dj ang pada Phoei Si Giokdengen lebisanterdan lebi bera tdari semoea Bok-Djin jang soeda dibikin djato: satoe kali Phoei Si Giok dapet tangkis, doewa kali poen dapet di dia- ga, tapikoetika itoeBok-Djin menj erang jangkn tiga kalinja, Phoei Si Giok lantas lompat menjamping, sambil berse r oe : Haj o madjoe membantoe soedara- soedara !!

Broel ! itoe orang-orang lantes pad

a

madjoe mem- bantoein pada Phoei SiGiok, djadiitoeBok-Djin [ang .dikepoeng dengen sebentaran sadja djadi torgoeling

diato.

"Abis perk ara !" Berseroe orangbanjak,

Tji Sian [ang meliatin dari kedjaoehan hal anak moeridnj a soeda mengepoeng bikin djato itoe Bok- Djin, soeda djadi tertawa geli sambil tepok-tepok tangan.

,,la! Kau lint, anak!" Kata Tji Sian jang kliatan girang sekali : ..Kau poenja pladjaran belon tjoekoep maka sebenern ja kau bram e belon boleh pergi ka

sana.' -,

Abis begimanatah Soehoe poenj a pikiran? Tanj a PhoeiSi Giokjang maskitadi soeda begitoe lela, tapi sekarang ada kliat an masi gaga .

Akoe pocllj a piki ra n, maski kau poenja pladjaran )elon sampe tjoekoep, tapi seka r ang akoe tida koea- .ir aken kasi. kau per gi ka sana, asal kau bisa bm'la- we ragem tjara begimana ba r oesan kau soeda bisa

>ragem a~n'poekoel bikin djato itoeBok-Djin." Ka- a Tji Siu,i1 : "Begitoelah kaloe

,

di hal'i nanti kau kete-

I;

-- 409 -

moe moesoe jang pladjarannja lebi atas, beragemlah dengen temen-temen aken kepoeng bikin djato pada- nia.'

"Bael{, saja berame nanti perhatiken apa jang SOE'- hoe pesen, tapi boeat itoe hal maski soehoe tida meme- sen memang ten toe saja berame haroes berlakoe ra- gem satoe sama laen, soepaja djangan bikin maloe uamanja kita poenja koempoelan." Kata Phoei Si Giok.

Tji Sian soeroe semoea moeridnja bikin pcrsedia- 'an boeat brangkatmenoeloeng pada Ouw A Kian.

Dengen hati jang tiada tega aken berpisa, sambil ber linang aer mata, semoea berkoewi membr i hor- mat pada goeroenja. Tji Sian sendiri sembari mene- pes aer matanja, pesen pada moeridnja begini: ,.Da- lem doenia tiad a ada orang jang bisa berkoempoel boeat selama-lamanja. Tjooma lantaran kau pergi di ini hari, akoe harep di kamoedian hari nanti kau bisa bekerdia boeat membela pada diwan karadja'an.

Maski kau tjoema dapet pangkat jang ketjil, tapi kau misti membela pada karadja'an dengen setia, serta

1oeng pad a anak negr i dengen sagenep hati.

hari brangkali kaloe kau nanti menika dan mjai anak, maka toeroenkenlah akoe poenja an itoe pada anakmoe. Dan lagi akoe harep ame nanti idoep akoer, sat oe sama laen saling menoeloeng. Perhatikenlah apa [ang akoepoenja pe- senan,"

Semoea bersodja membilang trima kasi atasboedi~

nja itoe goeroe jang sebagitoe lama soeda kaai pla-

djaran padanja. . .

Anlam moel'id-I11OE'rid itoe tjoema Tjia Ho1\:.Sall

ORIGINEEL IS MOEILIJK TE LEZEN ORIGINAL IS DIFFICULrTD READ

(8)

410

[ang maoe goendoelin ramboct aken mcndj adi Hwe- shi o dan tinggnl merawatin pada goeroenj a , kerna ia ti~damaoe poelang lagi ka kampcengnj a sendiri.Tji Sian Soehoe meliat Tjia Hok San poenjakatoeloesan hati, berdj andji , kaioe Tjin Hok San soeda kombali dan soeda beres rnenoeloeng pada Ouw Hoei Kian,la boleh masoek djadi Hweshio. Pada 'I'jia Hok San TjiSian persen sepasang besi bandri ngan dan pesen:.

~aJoeketemoe moesoejanggaga,itoe besibandrin gan

laboleh goenaken.Kaloemoesoekena tanganiIa, ten- toe tangan itoe misti pata, Tapi boeat goenaken itoe niist i ati-ati, kaloe blon begitoe berbahaja boea t. dir t endi ri, djangan sekali dipake mengan iaj aorangcpoe- nja djiwa. Pada Hauw Giok, Tji Sian Soehoe ada kasi satoe soerat Kim Long, ser ta pesen: "Kaloe Pang Tot ek scndiri maoedateng bales sakit hat in 'a ia poenj a anak moerid, ini soerat misti disampeken pada kau poenja Soepe Ngo Bwe Soehoe, minta ia datengmembantoe. Kaloeia liat in isoerat, Ngo Bwe ' tantoe soeka dateng membantoe." , ,

Semoea moerid itoe lantes membri slamet tinggal pada goeroenia,dan pada semoea Hweshio.jang ada di dal em itoe gredja. Kamoedi an masing-masing de-' ngen membawa pakeaunja Inloe brangkat menoedj o£' ka kot a Jangsh ia. Lebi doeloe marika poelang ketc· ( moekell iboe bapanja sel'ta anak bininja, ka moedian ma rika laIoe berkoemp oel dengen'menjewa tempat til gl'edja Kong Hauw Si lan ta r all mal'ika pikil' nanti dj ad itiada baekImloe pel'gi tinggal di dalcm ~l'edj a

Se Sian Si, kel'l1afihak itoe ada Jagi bel'moesoeh;l1 pada orang-orang Ki Pang. Dengen djalan resia ia- o}'£mg kete~oeken pada ~nm Tck Hweshio , Ang Hi

- 411

Koan dan laen-laen lagi, serta adjak Hoei Kian da- teng di gredjaKongHauw Si boeat bladiar matengin lagi perkara ilmoe silat , soepaia djangan djadi kate- ter oleh moesoe.

Sam Tek Hweshio, manakala dapet taoe, goeroe-

!1ja soedasoeroesemoea soedaranj a daten g memban- toe, hatinjadjadisanget girang,Bersamasoedaranja jang ada di Se Sian Si, in laloe dateng berkoempoer di gredjaKong Hauw Si dan doedoekbitjarakenper- kara jang soeda-soeda. Achirnja itoe soedara-soedara laloetjela padaOuwHoei Kian jangsoeda mengan del kegagahan soeda terbitken perkara onar, hal manu bikin goeroe djadi toeroet socsahati, Ouw Hoei Kian' mengakoe kesalahannja dan tiada brani aken bere- boet omongsama soeda ra-soedar an j a , Tapi lantaran itoe tjelaan Ouw A Kian djadi koerang senan g pada soed ara-soedaranja, dengen mengandol pada kegaga- hannja sendi r i, Ouw Hoei Kian tiada rnaoedateng di Kong Hauw Si aken

..

bladjar ilmoe silat, Li Kim Loen memboedjo ek serta kas i taoe, goero euja ada pesen soeroe ia blad jarlagi itoe ilmoesilat dengen soenggoe hati, kerna takoet kaloenan ti sala tangan.kena dipoe- toeldjato olehmoeso boleh memhikindjelek djoega iamanj agredj a Siauw Lim Si, tapi apa maoe, maski liboedjoek begimana djoega, Ouw Hoei Kian masi 3adja tiada maoemenoeroet. Lanta r all tiada ada aka1 lagi boeat boedjoek padanja, apa boleh boent, semoea

~oedaranja bim'ken semaoe-maoeuja.

Sekarang kita soesoeJ pada itoe orallg-orang K~m Loen Tong serta ampat moeri dllja Goe Hwa Kau w jang sedeng pergi oendallg pada Lu Eng

PoU\~.

D

daIem perdjalanan marika tiad a dapet halangan apa·

ORIOIHEElIS MOEILIJKTELEI EH ORIOINAL'S DIFFICULrroREAD

(9)

-. 41

keannjadan pesen semoea moeridnja aken mendjaga roema. Kaloeada orang tanjaken padanja, boleh kasi t.:1.oe, ·sedikit had lagi tentoe ia balik kombali. Di itoe hari djoega bersama ampat tjoetjoe moeridnja serta oetoesan dari Kim Loen Tong, Lu Eng Pouw blajar ka kota Jangshia, di mana bebrapa hari ka- moedian marika soeda .sampe, laloe toeroen dad praoe, teroesmenoedjoe ka roema pakoempoelanKim Loen Tong.

Pek An Hok kaloear menjamboet seraja berkata:

"Soehoe poenja dateng ada kabeneran sekali, kema baroe ini saja dapet denger Tji Sian Soehoe dar i gredja Biauw Lim Si soeda prenta moerid-moeridnia dateng di sini aken membantoe pada Ouw A Kian ,:

maka kaloe bertemoe padanja, haroeslahSoehoeber -

_I at i-a ti. Sekarang itoe orang-orang ada tinggal ber- koempoel di gredja Kong Hauw Si."

"Oh, itoe tiada kenapa,"menjaoetLu Eng Pouv , .,maski iaorang ada brapa baniak dj oega, perdoeli apa padanja.?"

Lu Eng Pouw prenta orang bikin sedia baran g ssmba jang ia sendiri, diant er olehPek An Hok, per- .gi ka gredja Song San Si, bikin sembajang di de- pan peti maitnia Goe Hwa Kauw, dengen menangis sedi sekali.Blakallgan iaorallg pel'gi ka grcdja Kong Hauw Si.

Sasoedallja membri hormat h,weshio-hweshio da·

.iem itoe gredja, Lu Eng Pouw diadjak masoek k&

,dalem boeat ketemoeken orallg-ora ng gaga. Setelah

;masing-niasing doedoek menoeroet atoeran tetamoe, :sebagi tocan roema Li Kim Loen menanj a: "Soeheng

datel1gdi Silliada perkara ap,,-?"

I

"Akoe dateng boeatmembales'soedarakoeGoe Hwa Kauw poenja sakit hati, boeat apatah kau poem- poera tiada taoe," menjaoet Lu Eng Pouw dengen

moeka goel'em. ..

.,Oh, kiranja begitoe?" berkata Li Kim Loen.

"Itoelah ada perkara ketjil sekali. OuwA Kian ada bermoesoehankras pada orang-orangKi Pang, sebab iaorang ini soeda boenoe mati Ouw A Kian poenja orang toea. Satoe kali pembesar negri soeda preksa perkaranja, tapi Ouw A Kian bisa terbebas darihoe-

koeman, Itoelah ada njata, Hoei Kian ada di fiilak bener, Tiada kira Socte Goe Hwa Kauw temaha sama oewang dan dengen danger pengadoean dad satoe fihak sadja serta mengandelkegagahan sendiri, soe- da bantoe pada pakoempoelan Kim Loen Tong, Be- brapa kali di kasi inget, ia tiada maoe monoeroet

,

'

nanjam.aoedjoega berklai di atas Loci Taij dengen perdiandiian tiada nanti bikin perkara, maski sala satoe ada [ang mati. Soehengsendiritentc o mengarti, orang berklai tjara begitoe, maski bapa dan anak djoega tiada maoe saling mengala, kaloe jang' satoe tiada binasa, jang laen tentoe Hang djiwa, Seka- rang Soete Goe Hwa Kauw soeda binasa, itoelah ia misti trima ia poenja oentoeng. Boeat perkara apa- jang Soeheng maoe memuales'? Ha1'6plah soeka pikil' jang bener, soepaja satoe pada .la djadi bermoc:,ochan lagi."

"Ah, tiada pedoe kau memboedjoek," menjaoet Lu Eng Pouw,." lebi baek kau soeroe Ouw A Kian ka- ioear ketemoeken pada akoe.Pribahasa doeloedjoega ada bil~ng: "Poekoel andjillg misti palldang pada

toeanllja," Kaloe lmu bis~ inget begitoe. lljata Imu' ORIGINEELIS MOEILIJKlE LEZEN ORIGINALIS DIFFICULT TOREAD

(10)

.. 417 -

"Ja, betoel," menjaoet Lu Eng Pouw.

"Kaloe kau ini jang bernama bagitoe, dan soeda taoe namakoe apa kau djoega maoe tjari mati datarig kemari 1" menanja lagi Ouw A Kian dengen tingka, lakoe tjongkak,

Lu Eng Pouw mara boekan kepalang,laloe madjoe memoekoel pada Ouw A Kian.Dengen hati berani Ouw A Kian melawan. Tapi blon sampe ber- klai betoel,Sam Tek Hwesio dan Tong Tj ian Kin da- teng pisaken serta boedjoekin pada Lu Eng Pouw.

Lu Eng Pouw di mana maoe denger,dengen sangat goesar la poelang kombali ka roema pakoemqoelan Kim Loen Tong,di mana ia soeroe bikin satoe soerat boeat menentang berklai, boeniinia begini:

. "Di kita poenja roema pakoempoelan Kim Loen Tong, jang srjng dapet labrakan dari Ouw

°

Kian, sekarang ada dateng Kauwsoe Lu Eng Pouw, jang maoe membalessakit hatinja ia poe- nia Soete Goe Hwa Kauw. Kau, Ouw AKian, kaloe bener ada satoe laki-laki [ang tiada takoet mati, besok boleh dateng naek di panggoengSoei Goat Taij aken bikin pertandingan ."

Ini soerat di tempel di tembok,di depan pinto egre- dja Se Sian Si koetika orang-orang di gredja Se Sian Si dapet liat itoe soerat,semoea djadi soesa hati cc:.:: seselin pada amy Hoei Kian poenja perboea- tan. Tapi Ouw Hoei Kian tiada merasa djeri, kerna dengen mengandel kegagahan sendiri dengen kela- koean senang A Kian bikin persidiaan boeat

cH

hari besok.

Semoea soedaranja jang tinggal di gredja Kong Hauw Si, mendenger itoe kabar djadi kaget, dan

- 41

ada pandaug djoega pada goer oekoe PangTotek, dan kaloe kau inget djoega pada temen satoe pladjaran poenja kartjinta'an,tentoekautiadategabikin binasa pada Soete Goe Hwa Kauw. Sekar ang saltit hatikoe soeda masoek di dalem soemsoem, akoe soempa misti . dapet bales soeda rakoe poenja sakit hati. Kaloe kau bisa liat glagat, baek kau lekas soeroe Ouw A Kian kaloear ketemoeken pada akoe."

"Oh, pendeknja kaloe boeat ini perkara Soeheng maoe djoega bikin pembale san, seandenja Ouw A Kian djadi binasa , apa kira kita beramedjoega mm- ti tingga] diam?" berkata Phoei Si Giok.

Moekanja Lu Eng POllW djadi mera, Sasoedania berpikir sedikit lama, Lu Eng Pouw berkata: "Na, soedalah, akoe pan dang djoega kau berame poenja moeka. Tapi akoe minta Ouw A Kian dateng minta ampoen padakoe, baroelah akoe maoe bikin nbis ini perkara."

"Ouw Hoei Kian tiada ada di sini, kerna in ada tinggal di gredja Se Sian Si," kata Phoei Si Giok.

Lu Eng Pouw pamitan pada orangbanjak, kamoe- dian brangkat ka gredja Se SianSi.

Koetikasampe di gredj aterseboet,satoe hwesiomu- sock kasi taoo atas kedatangannj a Lu Eng Pouw pa- da Ang Hi KoOO1 dan soedar anja .j ang djadi kaget mendenger ini kabar. Ouw HoeiKian mengandel V~··

da kegagahan sendiri,prenta orang adiak Lu Eng Pouw masoek.

Lu Eng Pouwmasoek dan berseroe:

"Siapatah [ang diseboet Ouw A Kian?"

"Akoe!" menjaoet Ouw Hoei Kian denger keren I~Dan apa kau ini jang bernama Lu Eng Pouw?"

Killn Lionll KntD 27

(11)

- 418 -

toeroet soesa hati, Phoei Hauw Giok adja k semoea soedaranja pergi ka gredja Se Sian Sie, ketemoeken pada Ang Hi Kian, Sam Tek Hweshio dan laen-laen....

boeat berdamiken itoe perkara, Achirnja marika la- rang OuwA Kian naek di panggoeng Loei Taij boeat berklai sama moesoe, tapi Ouw Hoei Kian tiada maoe• menoeroet. Semoea djadi poetoes akaI, tetapi ma- sing-masing pikir kaloe pelok tangan tinggal liatin sadja, boekan sadja Ouw A Kian poenja djiwa nah- ti boleh binasa dalem tangannja Lu Eng Pouw, na- ma gredja Sauw Lim Si poen nanti bisa toeroet djadi djelek. Selagi marika sedeng.kebingcengau,sa- koenjoeng-koenjoeng Tjia Hok San berkata: "Akoe ada poenja satoe aka I bagoes."

Semoea Ialoe menanja: "AkaI apai?"

Tj ia Hok Sam menj aoet:"Koetika maoebrangkat Soehoe ada persen padakoe sapasang besi bandring, la bilang, kaloe ketemoe satoe moesoe gaga perkasa jan"gkita soesa Iawan, dengen ini besi bandring, kita boleh hantem moesoe itoe poenja tangan, jang ten- toe misti djadi poetoes oeratnja dan pata toelang- nja. Begitoelah sedeng mistinja djadi kala, kita nanti boleh berbalik djadi menang. Tjo?!ma Soehoe, pesen, ini besi bandring tiada boleh sembarang di- goenaken boeat mengambil djiwa orang. Sekarang pladjaran goenaken ini besi akoe ada sampe paham, boleh dibilang seratoes kali lepas, seratoes kali kena lni waktoe kita orang soeda djadi terdesek sekali, maka kita orang misti goenaken djoega itoe barang Besok, dengen semboeniken itoe bandring.akoe nan- ti berdiri di depan panggoeng ; kaloe perloe akoe nanti Iantes ban toe pada Ouw Hoei Kian. Begimana-

- 419-

tah Tjoewi Hengte poenja pikiran ? Akoe rasaIni akalada sampe bagoes."

Semoea. orang diadi girang, Ialoe toeroet pikiran

nia Tjia Hok Sam. - ,

Phoei Si Giok berkata: "Akoe ada poenja satoe prangkat pakean jang bagoes, serta satoe katja tern- baga boeat mendjaga hati. lni barang akoe nanti I kasiOuw Hiante pindjem,soepaja ill. diadi bertamba keren."

Ouw A Kian girang dengen mengoetjap trima kasi.

Besok harinja Lu Eng Pouw soeda berdandan ra- pi. Di-ikoet oIeh sekalian orang pa'koempoelan Kim , Loen Tong serta arnpat tjoetjoe moeridnja, dengeu toengga~g,saekor koeda jang tinggi besar, ill. djalan m.enoedJoe ka panggoeng Soei Goat Taij di le Leng B.lD. ~u Eng Pouw ada pake kopia soetrajang di-iket pita Item. Pakeannja ada keren, sedeng di depan da- danja ada dipake katja tembaga boeat djaga hati.

Iketan pinggangnja ada angkin soetra jang mera -toea, ka~inja ada pake sepatoe jang oedjoengnja

pake besi, Lu Eng Pouw poenja moeka ada boender _

~eper~i boelan poel1lama, tapi matanja besar, hingga la djad keliatan keren. Brewok dan koemisnja ada gomplok, pengawakallnja tebeI sampe tiada ber- pinggang lagi, tenaganjn besar, hingga la( bisa ang- kat b~rall~ bebrapa ratoes kati bratnja, badannja

"a~a .kl1'a-kl1'a delapan kakl tingginja dan soearanja

njarmg seperti goentosr.

Itoe tempo panggoeng SoeiGoatTaij soeda di rias rapi. Orangjang dateng menonton berdesek-desekdi depan pallggoeng. Lu Eng Pouw toeroen dari koeda teI'oes naek ka atas panggoeng. la membri hOI'ma~

(12)

421 -

- 420 -

pad a orang banjak, laloe ber~ata: "Akoe Lu En~

Pouw dateng di sini boeat bikin pembalesan atas bi- nasanja akoe poenja soedara, boekan lantaran trima oendangan atawa temaha sama oewang, harep kau berame djadi mengarti dan nanti saksiken dengen sabar pertandingan jang maoe dibikin di ini had."

Seabis berkata, Lu Eng Pouw doedoek di tenga panggoeng menoenggoe datengnja ia poenja moesoe.

Kira-kira djem poekoel delapan, dari djaoe keliatan Ouw Hoei Kian dengen doedoek djoli, dianter oleh soedara-soedaranja, lagi mendatengin. Sesampenja di depan Loei Tai], Hoei Kian toeroen dad djolinja.

Seperti boeroeng terbang, dengen gampang Ouw Hoei Kian telah lontjat ka atas panggoeng, sedeng moekania sedikit poen tiada beroba. Semoea penon- ton bertepok tangan memoedji kepandeannja Ouw Hoei Kian itoe, hingga tampik soerak itoe amat rioe kadengerannja.

.Ini kali keliatan Ouw A Kian ada pake kopia [ang terbocat dari saroepa koelit [ang aloes, sedeng pa- keannia dioega ada terbikin'dari koelitnja binatang.

Di depan dadanja ada tergantoeng satoe katja.tem- baga. Iketan pinggangnja ada soetra jang berwarna aboe-aboe. Kakinia ada pake sepatoe [ang tersemboe- ni barang tadjem. Pakean ini semoea telah dikasi pindjem oleh Phoei Si Giok pada Ouw Hoei Kian.

Maski romannja Ouw Hoei Kian ada tjakep, tiada bengis, tapi dari pakeannja A Kian djadi ada kelia- tan keren sekali.

Lu Eng Pouw b.erbangkit dan menjentak: "He, Ouw Hoei Kian! Lantaran kau soeda bikin binasa akoe poenja soedara, hingga akoe poenia sakit ~ati'

sama djoega matahari dan boelan besarnja, kita .orang tiada bisa tinggal idoep bersama-sama. Kaloe di ini hari kau dapet kematian, itoelah kau tiada oesa katain akoe ti da pandang pada goeroemoe, kerna kau sendiri jang poenja sala."

"Hahahaha, Lu Eng Pouw, kau bilang ini hari kau maoe bikin pembalesan atas binasanja kau poenja soedara, tapi akoe slempang sakit hati itoe blon ter- bales, kau sendiri soeda mampoes lebi doeloe," kata Ouw A Kian sembari tertawa menjindir. "Tapi tiada apa, kaloe kau maoe, akoe nanti toeloeng bikin roh- moe brangkat ka acherat, aken bertemoe pada soeda- ramoe Goe Hwa Kauw."

Lu Eng Pouw djadi bertamba goesar dan dengen tiada banjak bitjara lagi, dengen satoe poekoelan jang diseboet "matjan menabok moeka," ia hantem' pada Ouw Hoei Kian dengen sakoeat tenaga.Ouw A Kian tjepet berkelip, dan dengen jiake satoe tipoe poekoelan jang dinamaken."pim oe aer besi," A Kian poekoel tangannja Lu Eng Pouw. Tapi Lu Eng Pouw lekas tarik tangannja, laloe berdongko dan pentang kadoea tangannja itoe. Dengen goenaken satoe tipoe jang diseboet "pindain goenoeng membendoeng laoe- tan," ia terdjang pada Hoei Kian, jang Hoei Kian lantes lompat sambil memoekoeL sama satoe tipoe jang diseboet "matjan mentjoeri kambing." Sebagt satoe Hohan jang pande, dengen gampang Lu Eng Pouw djoega bisa terlolos dad serangannja Hoei

Kian. .

la berdoeapoenja segalailmoe kepandean itoe tem- po soeda dikaloearken. Iaorang berklai dari pagi sampe Iiwat tengahari kira-k ira ada ampat poeloe

(13)

- 422 _.

djoeroes, blon djoega keliatan ada jang kala. Tapi Lu Eng Pouw semingkin lama djadi semingkin pesat, tenaganja djoega djadi semingkin besar, sedeng il- moe silatnja djadi tamba bagoes, Ouw A Kian jang pengawakannja ada lebi ketjil, dan tenaganja tiada begitoe besar seperti Lu Eng Pouw, lantaran goeroe- nja (Tji Sian Soehoe di Siauw Lim Si) ada kasi pla-

~jaran padanja dengen soenggoe hati, bisa djoega lawan bertanding pada moesoenja jang sasoenggoe- nja djoega pladjarannja ada lebi tinggi. •

Tatkala pertandingan soeda ada toedjoe poeloe djoeroes lebi, Ouw A Kian keliatan moelai kateter.

Kombali A Kian inget itoe ilmoe jang ia soeda goena- ken dan soeda beroentoeng kalaken Goe Hwa Kauw.

Hoei Kian lompat pergi dateng, ka kanan ka kiri, ka Timoer dan ka Barat, perboeatan mana ada dilakoe- ken begitoe pesat, hingga Lu Eng Pouw djadi kaget.

Maski ini ilmoe Eng.Pouw djoega tiada dapet kena- lin toch ia soeda perna denger orang tjerita Goe,

.

Hwa Kauwtelah binasa lantaran ini ilmoe. Maka, meliat ilmoe silatnja A Kian djadi beroba, Lu Eng Pouw berlakoe lebi ati-ati.

Penonton djadi heran, kerna itoe tempo Lu Eng POllW, kendati ada tertoedjoe sinarnja matahari, tapi sasoeatoe poekoelannja A Kian ia bisa tangkis de- ngen djitoe, hingga A Kian tiada bisa.dapet djalaJn aken menangin padanja. Inilah telah terdjadi lan- taran begini: Koetika masi bladjae, Eng Pouw se- ngadja beroelang-oelang awasken sinarnja matahari.

Bermoela ia djadi kepajahan, tapi lama kelamaan, ia

dja(~j biasa djoega, la liat matahari sama djoega me-

" 423 .-

mandang boelan. Lantaran ia ada pahamken perkara ini, rnaka di medan prang atawa di tempat berklai

'"matanja tiada nantidjadi kesiloan, dari sinamja ma-

tahari atawa berkredepnja barang tadjem, Ini ma- tjem pladjaran memang oleh semoea goeroe silat jang pande ada diperloeken sekali, tjoemasajang ada banjak moerid jang koerang perhatiken ini matiem pladjaran,

Ouw A Kian, koetika liat ilmoenja tiada bergoena , tela!": merasa, ini kali tentoe ia kala. Lantaran begi- toe permaenan silatnja moelai kendor, hingga Lu Eng Pouw djadi girang. Dengen ambil ini tempo jang baek, Lu Eng POllW laloe pasang koeda-koeda dan . dengen kaloearken tenaganja ia terdjang betoelan Ouw A Kian poenja emboen-emboenan. Hoei Kian djadi bingoeng, tiada taoe, begimana ia misti djaga ini poekoelan. Beroentoeng Tjia Hok Sam di bawa panggoeng, melia't A Kian sedeng ada di dalem baha- Ja. lantes kasi kaloear ia poenja besi bandring, laloe timpoek Lu Eng Pouw poenja tangan, Ini besi ban- dring ada kras sekali poekoelannja sama djoega tem- bakan dari satoe snapan angin jangbaek.-tjoema itoe batoe sasoedanja ditimpoeken, gampang bisa diambil kombali. la bikin loeka orang ama sekali tiada ada kentaranja. Hoe tempo Lu Eng Pouw sedeng maoe terdjang pada Ouw A Kian, ia tiada kira sekali orang nanti hantem tangannja dengen itoe besi bandringan sampe toelangnja djadipata. Hoebatoe djato di atas panggoeng dan Tjia Hok'Sam lantes simpen kombali batoenja. Satoe penonton poen tiada ada jangdapet taoe ini hal, kerna itoe barang tjoema sabesar telor ajem serta memoekoelnja tiada berswaraapa-apa, Lu

(14)

--- 424 -

Eng Pouw poenja tangan, maski soeda diadi pata, tapi sama sekali tiada kaloearken dara, Ouw A Kian dapet liat tangannja Lu Eng Pouw djadi seperti brat, maka hatinja djadi girang dan besar lagi, dan dengen goenaken itoe tempo jang baek, A Kian han- tem Eng Pouw poenja blakang keeping, poekoelan mana Lu Eng Pouw, lantaran tangannja soeda pata, tiada bisatangkis, hingga ia djadi terpoeter dan roe- boe di atas panggoeng. Orang jang berhati lembok, meIiat moesoenja roeboe, tentoe tiada tega memoe- koel lagi, tapi Ouw A Kian ada berhati kras, maka .koet ika Lu Eng Pouw djato di atas panggoeng, A Kian lantes angkat kakinja tendang Lu Eng Pouw poenja betoelan leher, hingga itoe tempo djoega dji- wanja Lu Eng Pouw djadi melajang,

Orang jang idoep di djeman blakangan, lantaran kesian dan sajang kepandeannja Lu Eng Pouw, bikin sairan jang boenjinja sebagi berkoet:

"Kesian LuEng Pouw, soenggoe kesian,

Blon membales sakit, badan dan djiwa 'da berpisa- 'an.

Tapi maskiiadianiajadi hadepan orangriboean, Narnanja tinggaJ tetep dalem poedjian."

Samoea orang Kim Loen Tong dan ampat tjoetjoe moeridnja Lu Eng Pouw lantes naek ka atas pang- goeng aken men oeloeng, tapi Lu Eng Pouw soeda tia- da bernjawa Ia!gi. -

Ouw Hoei Kian lontjat toeroen daripanggoeng dan berdiri di depan gredja memandang ka kanan kiri, kamoedian ia doedoek di djolinja, sedeng romannja sedikit djoega tiada beroba, Semoea penonton ada poedji'kega ga 'a nnj a 'itoe.'Dengen di-iring soedara~

- 425 -

soedaranja, sembari pasang petasan di sepandjang djalan, Ouw A Kian brangkat poelang ka gredja Se Sian Si.

Lantaran Lu Eng Pouw soeda djadi mait, maka ia tiada dibawa lagi ka-roema pakoempoelan, hanja orang laloo diriken tetarep di depan gredjale Leng Bio, bIi peti mati dan laen-Iaen lagi serta rawat baek maitnja Lu Eng Pouw, betoel seperti doeloe soeda cioeroes maitnja Goe H,..'a Kauw, ltoe peti blaka- ngan dikirim ka gredja Song San Si..

Seabis mengoeroes perkara kematian, orang-orang Kim Loen Tong berkoempoel di Hwe Koan, di manu marikaberkata pada pengoeroes Kim Loen Tong, Tan Tek Soe, Lie Kwi Hong dan Pek A Hok: "Kita orang soeda boeang oewang riboean dengen pertioema, ma- la soeda seret bikin binasa pada.dj iwi Kauw Tauw.

Sekarang orang telah binasa, oewang soeda moesna sedeng sakit hati blon djoega dapet terbales, tj :ra begitoe, begimanata'h kita bisa tinggal sena ng aken oeroes perniagaan'!Liatwisianssng ada poenja aka l apatah lagi jang lebi bagoes,aken kasi laloe itoe ba- haja-besar?Pribahasa orang doeloe poen ada bilan~:

"Satoe orang pikirannja ada pendek, tapi doea dan lebibanjak orang poenja pikiranada lebi pandjang."

Tjobalah masing-masing toetoerken pikirannja, soe- paja kita Ol'ang boleh timbang lagi .... ,.. ".:-:"

Goe Hwa Kauw poenja moerid kapala, Li Hiong, berkata : "Tjoewi djinheng troesa soesa hati lebi la- ma, lebi baek sekarang kita sewa praoe, bawa itoe doea peti mait dari sa j a poenja Soehoe dan Soepe, aken pergi ka Boe Tong San, ketemoeken pada saja poenja Soekong Pat Pi Lotjia Pang Totek, pada sia-I ,

(15)

,.- 426 -

Y

pa kita nanti tjeritaken nu perkara dan minta ia toeroen goenoeng, boeat bikin pembalesan. Saja rasa, Soe Kong Pang Totek kaloe dapet denger orang soe- da bikin bnasa ia poenja doeajnoeri d jang paling di- sajang, tentoedjadi mara, Aken djaga djangan sa m- pe orang dalem doenia nanti tertawaken pladjaran BoeTong San, satidanjaSoe Kong Pang Totek tentoe kir im orang boeat lawan bertanding pada A Kian.

Dan lagi saj a heran sekali,koetikaSoepelagiberklai sama Ouw A Kian, semoea orang poen tentoe bisa liat, Soepe itoe tempo misti menang,kerna maski A Kian soeda toeka r ilmoe silatnja, tapi ia tiada bisa dapet poekoel pada Soepe, Tiba-ti ba, tatkala Soepe maoe'ambil djiwanja itoe an dj ing, mendadak, tiada taoe lantaran apa, Soepe poenja tangan lantes djadi pata. Lantaran begitoe Soepe djadi binasa dalem ta- ngan nj a Ouw Hoei Kian. Koetika maoe dikasi ma- soek ka dalem peti , keliatan itoe loeka seperti bekas kapoekoel barang kras , maka sa ja doega tentoe ada orang jang membantoe A Kian. dengen semboeni, tjoema ini perka r a blon terang, kerna tiada keda- petan ia poenja boekti."

"Kita orang djoega djadi sanget heran," kata sala satoe orang jang hadlir, "ta pi itoe berklaian sama sekalikita tiada dapetliat barang apa-apa,maka kita tiada brani bilang satoe apa, Kaloe kau poenja piki- ran ada demikian , itoe perkara perloe djoega dikasi taoe pada kau poenja Soekong, soepaja di laen kali, kaloe bikin pertandingan, fihak kita djoega tiada boleh tangan kosong, semoea misti bawa pekakas aken djaga djangan sampe kena dipitena lagi oleh moesoe jang semboeni."

427 -

Semoea lid pakoempoelan Kim Loen Tong moefa- ket dengen itoe pikiran, kamoedian marika doedoek minoem aken hiboerken hati.

Di itoe hari djoega dibikin sedia segala barang boeat bingkisan serta dikoempoel oewang jang dikira ada anem riboe tail perak, dan oetoes ampat orang bersama ampat moeridnja Coe Hwa Kauw boeat per- gi ka Boe Tong San. Kamoedian dengen praoe dan bersama itoe doea peti mati marika blajar menoedjoe ka goenoeng.

Di goenoeng Boe Tong San, dalem gredja Hian Tian Sia ngte ada sa toe kapala goeroe, Pat Pi Lotjia Pang Totek namanja, jang tinggal di si~e bersama moeridnja, namanja Loei Taij Peng. (Loei Taij Peng adaanaknj a Loei Lo Houw). Lantaran ini gre- dja sr in g kedatenganbanjak tetamoe jang bikin sem- bajang, Pang Totek alias Lotjia berdeiapan tangan pinda di satoe bagian tempat jang soenji,-soepaja pikirannja tiada terganggoe oleh itoe orang banjak, Soeaktoe malem selagi Pang Totek reba-re ba' an di, atas divan, ia djadi kapoelesan. Dalem tidoemja, ia mengimpi,ia liat GoeHwa Kauw dan Lu Eng Pouw, doea-doea sekoedjoer badannja ada tanda bekas loe- ka. Dengen menangis sambil berloetoet itoe doea moe- rid minta goeroenja toeloeng bales ia poenja sakit hati. Pang Totekdjadi kaget, lantes menangis, siapa jang soeda bikin loeka padanja, tapi Goe Hwa Kauw dan Lu Eng Pouw tia'da menjaoet dan lantes linjao.

Pang Totek mendoesin, badannja basa dengen kri- nget dingin. la tiada taoe, apa ini alamat ada baek atawa tiada. Besoknja, s~lagi ia doedoek tjeritaken itoe impian pada moeridnja, Loei Taij Peng, sakoe-

(16)

- 428 -

njoeng-koenjoeng moeridnja Goe Hwa Kauw bersa- ma oetoesan dari Kim Loen Tong telah dateng, laloe tjeritaken maksoed kedatengannja dan doedoeknja Goe Hwa Kauw dan Lu Eng Pouw poenjaperkara,

Pang Totek bertreak, teroes djato'pangsan.

Begimana Pang Totek nanti oendjoek maranja da-:

lem ini perkara, pembatja boleh saksiken di bawa ini.'

FATSAL XVI.

LOEI TAIJ PENG BERPAMITAN PADA GOEROENJA AKEN TOEROEN DARI GOENOENG:~Ouw HOEI KIAN

KTRIM ANAKNJA MASOEK BLADJAR DI GREDJA SIAUW LIM SI.

Gredja Hian Tian Siangte ada angker sekali, didi- l~ken oleh Baginda Keizer Beng Taij Tjouw, ke'i-na doeloe di ini tempat koetika Baginda poekoel brandal, Tan Joe Liang, Baginda merasa ada dapet bantoean- nja Sengte. Aken bales itoe boedi, Baginda T~ij , Tjouw diriken ini,gredja dan prenta pembesar-pem- besar di itoe tempat saben taon doea kali misti bikin sembajang di gredjl} itoe. Djoega soedagar-soedagar jang liwat di sitoe biasa bikin sembajang, hingga ini tempat djadisanget rame.

Liwat sakoetika lamanja, baroe Pang Totek bisa inget kombali, lantes menangis amat sedi. Kamoe- dian bersama Li Hiong ia kaloear ketemoeken oetoe- san dari Kim Loen Tong, laloe satoe pada laen mem- bri hormat dan doedoek dengen menoeroet tjara atoeran toean roerna dan tetamoe. Lagi sekali itoe ampat tjoetjoe moerid membri hormat pada ia poe- nja.Soekong Pang Totek dan Soesiok Loei Taij Peng.

- 429-

Pada Pek An Hok dan laen orang oetoesan dari Kim Loen Tong, Lo Totiang berkata: "Pinto poenia moerid semoea ada berpengartian tjetek, tiada ada itoe kemampoean aken membela kau poenja pakoem- poelan, hingga dirinja sendiri djadi binasa. Pinto mengoetjap trima kasi atas kau poenja kabaean, soe- da soeka boeang banjak tempo dateng anter itoe doea peti mait ka.sini. Ini boedi [ang besar Pinto tiada nanti loepaken."

Pek An Hok angkat tangan membri hormat, laloe berkata: "Tetjoe tempo doeloe soeda angkat Goe Kauwsoe djadi goeroe, maka Tetjoe ini ada teritoeng djoega Totiang poenja tjoetjoe moerid. Goe Kauwsoe dan Lu Kauwsoe soeda binasa lantaran membela orang dari pakoempoelan Kin) Loen Tong, maka ia- orang tiada lebi dari pantes, kaloe oeroes serta rawat-

'ken baek-baek Djiwi Kauwsoepoenja lajon serta an-

terken dateng ka sini. Sekarang marika ada kiri m djoega barang-barang anteran serta oewang bingki- san, minta Tetjoe bawa ka sini aken ser aken pada Soekong dengen permoehoenan Soekongnanti dateng 'bikin pembalesan atas binasanja Soekong poenja moerid besar, sekalian bikin Bang sakithatinja orang pakoempoelan Kim LoenT~nghal sebagitoe lama ia- orang soeda.dihinaken dan dibikin poenia soeka oleh Ouw Hoei Kian, Kaloe Soekong bisa kas i laloe ini ' satoe bahaja, sama djoega Soekong toeloeng kita .orang pakoempoelan Kim Loen Tong poenja riboean djiwa dari bahaja aer dan api. Hareplah Soekong poenja kamoerahan hati, soeka dateng toeloeng pacta kita orang semoea."

Seabisnja bitjara, Pek An Hok berampat oetoesan

(17)

- 430 -

Kim Loen Tong berloetoet di hadepannja Pang To- tek, jang lantes kasi bangoen pada iaorang serajaI berkata: "Pinto dioega memang ada sakit hati sekali pada OuwA Kian, maka masa boleh dibiarken sadja ini perkara. la itoe soeda tiada pandang lagi pada Pin to jang ada bersoedara pad a goeroenja, Tji Sian H weshio, hingga ia soeda brani toeroen tangan'bikin binasa Pinto poenja anak moerid dengen dialan sern- boeni. Pendeknja ini oeroesan, maski goeroenja sen- diri dateng di kota Jangshia, Pinto tiada begitos ga mpang boeat lepas itoe Ouw A Kian."

PangTote k lantes beresken barang pakeannja, ber- sedia boeat brangkat;tapi itoe tempo Loei Taij Peng berloetoetdanberkata: "Ka.Ioe maoe potong alem, ke- napa misti pake golok besar? Tiada oesa Soehoe sen- ' diri' jang brangkat, Tetjoe peen soeka pergi ka sana boea t bikinpembalesanatas binasanjaSoeheng, serta seka lian tjai'iitoe Phoei Si Giok, anak binatang, ker- na Tetjoe djoega misti bikin peritoengan padanja,

~

,

la ntaran ia soeda bikin binasa Tetjoe poenja orang toea ."

"Ja, kau djoega boleh pergi ka sana, tapi misti at i-a t i," saoet Pang Totek sambil manggoetken ka-

p~a. ,

Loei Taij Peng membri slamet tinggal pada goe- roenj a, lantes bikin sedia pakeannja;'kamoedian de- ngen bawa satoe toeja besi jang bratnja delapan poeloe doea kati, bersama itoe orang-orang oetoesan, laloe brangkaj blajar menoedjoe ka provincie Kwi-

tang . - - -

Pang Totek prenta Tongdji boeat simpen itoe oe- wangserta bal'Rng-bal'anganterandan pili hart baek

...:.. 431 -

aken koeboer itoe doea peti mait, di blakang goe- noeng di tempat jang bagoes.

Samentara itoe Ouw Hoei Kian, seabisnja poekoel mati Lu Eng Pouw, bersama sekalian soedaranja la- loe poelang ka gredja Se Sian Si, di mana marika

1...bikin pesta minoem aken menjataken kagirangannja

"Siauwte membilang banjak trima kasi atas Tjia Hianheng dan laen-Iaen soedara poenja boedi, jang soeda membantoe pada Siauwte, hingga bisa dapet - kamenangan," berkata Ouw A Kian pada sekalian

soedaranja, . ,

"Tiada perloe sama itoe pembrian trima kasi, ker- na kita orang lebi soeka kaloe Hiante soeka roba ad at, d·an djangan mentjari setori lagi pada orang," me- njaoet soedara-soedara i.toe, Sam .Tek Hwesliio poen ban toe boedjoek pada A Kian, soepaja ini perkara dibikiri soeda sadja, Ouw Hoei Kiali toeroet nasehat- nja orang banjak, berdjandji tiada rnaoe bikin keri- boetan lagi, ,

Berselang doea hari, Ouw Hoei Kian berpamitan pada soedal'a-soedaranja, teroes poelang ka Sin Hwe aken ketemoe pada iboe dan istrinja, la poenja istri He Si, koetika Hoei Kian pergi bladjar ilmoe silat ka gredja Siauw Lim Si soeda melahirken .satoe anak, jang koetika dilahirken ada tergoempel boelet sama djoega bola. Setelah diboeka goempelannja ke- liata'n. anak itoe ada lelaki. Sekarang ini anak soeda ~ oemoer toedjoe taon. Dari,ia poenja Tjouw Boe, ja- itoe A Kian poenja iboe, itoe anak dibri nama Joe Tek,

Ouw Hoei Kian liat, anaknja ada djelek serta aneh sekali matiemnja, sedikit djoega tiada ada mirip de-

(18)

432 .,

ngen roepa iboebapanja, Kapalanja ada seperti ka- pala oeler, matanja sebagi mata tikoes, moeloetnja bertjotjot, pipinja tiroes, sedeng pengawakannja ada kate, tapi potongannja ada tegep, Ouw Hoei Kian gi- rang meliat potongan badannja itoe anak,sebaliknja ia djadi koerang senang pada roman anaknja jang begitoe djelek. Kabetoelan ada satoe orang di kam- poengnja, jang ia ada kenal baek, itoe tempo maoe berniaga ka Hokkian, maka Hoei Kian lantes dapet satoe pikiran, dan lantes kasi taoe ingetannja ini ."pada ia poenja Boetjin, jaitoe aken kirim Joe Tek ka gredja Siauw Lim Si, sedeng ia nanti toelis satoe soerat pada Tji Sian Soehoe, soepaja anaknja ditri- ma boeat djadi moerid, kerna ia pikir, kaloe anaknja dikirim ka sana pada waktoe begitoe ketjil, kaloe soe- da besar tentoe nanti soeda bisa mempoenjai pladja- ran tjoekoepboeat bikin itoe anak nanti boleh diadi beroentoeng.

He Si saorang prempoean jang pinter, toeroet ~a­

dja kemaoean soeaminja, sebab .ia rasa djoega, me- mang baek anaknja dikirim ka Siauw Lim.Si, Ouw Hoei Kian poenja Boetjia, lantaran liat sendiri,Hoei Kian jang-pergi bladjar ka gredja Siauw Lim Si telah dapetken pladjaran bagoes, hingga bisa bikin pembalesan pada.moesoesoeaminja, poentiada bikin kebratan apa-apa perkara Joe Tek maoe dikirim ka Siauw Liin Si. la harep, kaloe tjoetjoenja soeda pin- ter, nanti bisa mendapet pangkat, hal ma'na tentoe membikin orang tiada brani menghina lagi pada fa- milienja. Tjoema ia masi kwatir, Joe Tek masi ter- laloe ketjil, kaloe berpisadari iboe bapa,makan dan pakenja itoe anak nanti boleh terlantar.

- 433 -

"Boetjin tiada oesa 'kwat tr ," berkata Ouw Hoei Kian, "kern a saja taoe betoel, Tji Sian Soehoe ada soeka sekali pad

a

anak-anak, maka tentoe ia nanti rawat baek dan sajang pada Joe Tek. Djangan kata menoesia, sekalipoen binatang-binatang jang ia pia- ra, djoega ia ada sajang sama djoega seperti moes- tika. Tjoema kaloe Joe Tek soeda tinggal di sana, kita misti .J)erloeken kirim oewang dan pakean pada-

nja." .

,,~h,kaloe begitoe, akoe tiada merasa sangsi lagi,"

menjaost iboenja Hoei Kian, "sigralah kau soeroe orang anter Joe Tekka sana."

Ouw Joe Tek berdjingkrak-djingkrak lantaran ke- girangan maoe diadjak melantjong dan tinggal di Hokkian.

Sigra djoega dibikin sedia Joe Tek poenja pakean dan laen-Iaen jang perloe poen dibekelin sapoeloe tail oewang perak di peti pakeannja, Ouw Hoei Kiansoe- roe orang pikoel ini barang-barang, teroes adjak Joe Tek ka roemanja itoe sobat jang maoe brangkat ber- niaga ka Hokkian. Kabetoelan itoe orang lagi ang- koet barang dagangannja ka dalem praoe, A Kian

~renta Joe Tek bersodja dan berbahasa Siokhoe pada lt~e Ol·ang,. kamoedian ia pesen anaknja,dalem per- dialanan tiada boleh nakal dan misti danger kata.

Itoe sobat, jang memang telah berdjandji soeka me- .~oeloen:,!", trima baek pada Joe Tek serta berdjandji,

lananti anter Joe Tek ka Siauw Lim Si.

Seabisnja ia ingetken lag; sekali pada anaknja.

Ouw A Kian berpamitan poelang, . Di itoe hari djoega Hoei Kian pergi ka roema so- bat-sobatnja, pada siapa ia soeda tjeritaken perkara

Kian Lionll Keen 28

(19)

- 434-

jang soeda-soeda. Semoeasobat-sobatitoedapettaoe, A Kian sekarang ada pande dalem i1moe silat, hingga soeda bisa bales moesoe orang toeanja, laloe poedji A Kian ada anak jang berbakti, Lantaranitoemarika soeda oendang A Kian minoem araksertahormatken betoel padanja, Begitoelah satroesnja, saben hari Ouw Hoei Kian telah trima oendangan dari sobat- sobatnja.

. Berselang doea poeloe hari sedari J oe Tek brang- kat, Hoei Kian ada dapet trima soeratnja Tji Sian Soehoe, jang mengabarken,'ia soeda trima Joe Tek boeat djadi moerid. Dalem itoe soerat ada dipesen djoega Hoei Kian berlakoe akoer sama soedara-soe- daranja, serta perloeken aken pladjarken lagi i1moe silatnja pada ia poenja soedara-soedara, boeat djaga, kaloe Pang Totek dari Boe Tong San, soeroe laen moe- ridnjadateng membales sakit hati, djangan rasa pla- djaran soeda tjoekoep,'dj angan sekali mengandel sa- dia pacta kegagahan dan djangan terbitken perkara onar lagi,

Begimana lebi doeloe soeda dibilang, Ouw Hoei

Kian sekarang ada berhati tinggi dan selaloe me- ngandel pada kegagahan sendiri. Itoe soerat, maski ia soeda batja, tapi ia tiada maoe perhatiken. .

Orang-oranggaga di gredja Se Sian Si, sedari Ouw Hoei Kian brangkat poelang, djoega soeda poelang ka masing-masing kampoengnja,

Li Kim Loen, sesampenja di kampoengnja, ia liat . tioetioenja jang bernama Li Kaij ada berpengawa- kan tegep, tenaganja poen ada sampe besar, maka Li Kim Loen angkat ni anak.dj adi moeridnja. Dengen soengoe hati ia mengadjar serta toeroenken segala

- 435 -

pladjarannja jang ia telah dapet dari Siauw Lim Si.

(Di blakangkali ini Li Kaij nanti djadi goeroe dari orang-orang pakoempoelan Pek Lian.Kauw jang sisa mati tempo prang di Haij Po Tjhung, dan tiga kali Li Kaij bikin kala pada Jo Gi Tjoen, achirnja Li Kaij ketangkep idoep oleh orang gaga dari gredja Siauw Lim Si).

Itoe tatIylla Loeij Taij Peng jang telah brangkat bersama oetoesan Kim Loen Tong dan ampattjoetjoe moeridnja soeda sampe di Kwi tang. Marika lantes menoedjoe ka roema pakoempoelan Kim Loen Tong, disamboet oleh orang banjak dan dibikin pesta mi- noem. Kamoedia'n Loei Taij Peng berpamitan pada orang banjak, dengcn bawa ia poenja toeja besi, kl

!Jf.~rgi ka gredja Se Sian Si boeat ketemoeken pada

Ouw A Kian, PhOCl Hauw Giok dan laen-Iaen soeda- rania, Tapi Sam Tnk Hweshio kasi ketrangan, orang-

;)j','ng jang ditjari tl rah poel:,ll:r. ka kamposngnja

j-ada satoe boelan Jj n-oeka.

"Kaloe begitoe-kau misti lekas toelis soerat pada- nja, soeroe marika itoe lekas dateng boeat ketemoe- ken padakoe, kaloe tiada, akoe nanti labrak pada- inoelebi doeloe," ber kata Loei Taij Peng, jang balik poelang ka roema pakoempoelan Kim Loen Tong.

Sam Tek Hweshio,Ang Hi Koan, Tong Tjia~ Kin dan laen-laen lantestoelis bebrapa soerat, aken kasi kabar itoe perkara pada soedara-soedaranja. Koetika itoe soerat-sosrat ditrima, itoe orang-orang gaga lan- tes dateng berkoempoel lagi di gredja Kong Hauw Si, sedeng Ouw Hoei Kian tinggal di dalem gredja Se Sian Si, begimana biasa. Antara ini orang-orang gaga tjoema Phoei Hauw Giok bertiga soedaranju

(20)

- 436-

jang blon dateng, sebab iaorang poenja kampoeng ada lebi djaoe dari janglaen,

Loei Taij Peng, setelah denger moesoenja soeda dateng, Iantes dateng lagi di gredja Kong Hauw Si, di mana ia ketemoe Li Kim Loen dan laen-laen [ang kaIoear menjamboet dan adjak Loei Taij Peng ma- soek ka daIem dan dQedoek. Dengen poera-poera tiada taoe, Li Kim Loen menania : "Apa Soesiok ada baek?"

"T1'ima kasi, Soehoe ada baek," djawab Loei Taij Peng.

"Soete bladjar di Boe Tong San, dateng kemari ada oeroesan apa?" menanja lagi Li Kim Loen.

Loei Taij Peng menjaoet: ,,01'ang di sini soeda boe- noe akoe poenja djiwi Soeheng. Dan itoe binatang 'ket jil Phoei Si Giok tempo doeloe soedah bikin binasa akoe poenja orang toea. Sakit hati itoe ada seperti Iaoetan poenja dalem. Kau semoea djoega ada itoe bangsa jang tiada mengenal atoeran, mengandel pa- da banjak temen kau soeda brani pitena serta bikin binasa orang dengen djalan semboeni. Soeda begitoe kau masi maoe berpoera-poera tiada taoe, Hm! . Akoe poenja goeroe dan akoe, tiada soedi dibahasa- ken Soe Siok atawa Soete,oleh menoesia jang berhati binatang sepert i kau. Sekarang akoe dapet prenta dari goeroekoe aken hoenoe mati pada Ouw,Hoei Kian, ser ta itoe binatang Phoei Si Giok. Kamoedian baroeakoe maoe bikin peritoengan pada kau semoea, boeat bikin poeas napsoe hatikoe sekalian maoe oen- djoek, koe bladjar di Boe Tong San tiada pertjoe- rna."

Semoea orang jang,denger djadi sanget mara. De- ngen soeara kras iaorang memaki: "Ha, binatang

- 437 -

Loei Taij Pe?g, sampe begitoe sekali kau tiada pan- dang pada kita orang di sini! Kaloe begitoe kau ini soed~ tiad~.soeka idoep lebi lama lagi. Apa kau tia- da b~sa Plk~r, Goe Hwa Kauw dan Lu Eng Pouw poen~a pladJal:an poen tiada renda? Tiada oeroeng toch la soeda binasa djoega. Doeloe kau poenja orang toea, doea-doea telah mengandel kegaga'an sendiri menghina sekali pada orang, sama djoega ia maoe anggep, di dalem doenia tiada ada orang jang lebi pande ~a~ ~aga.dari padanja,'maka Allah jang adil

~oeda bikin la binasa dengen pindjem Phoei Si Giok iboe dan anak poenja tangan. Pantesnja kau jang b?le.h dibilang ada anak kemaren doeloe,

ilaro~s

am-

nil itoe sebagi katja, soepaja toeroenan kaoem Loei tiada djadi abis sama sekali.·Tapi siapa kira, kau ini soeda berlakoa begitoe tjongkak. Apa memang kau maoe mentjari mati dateng di sini'? Hahahaha pan- tes djoegalah kaloe orang soeka kata: Bapanj a ada bodo sebagi binatang jang biasa digoenaken melee- koe sa wa, anaknja poen tentoe tiada lebi dari pada sat oe kerbo."

L?ei Taij Peng mara boekan alang kepalang. Moe- kanja beroba mera, sedeng dadanja ia merasa se- p~1'ti djadi sesak, Tjoba kaloe itoe tempo tiada di- djaga oleh orang banjak, Loei Taij Peng tentoe soeda mengamoek kalang kaboetan, .

"He, Loe Taij Peng," kata Li Kim Loen kaloe

k~u

maoe dj?ega berklai pada kita orang, di

~i~i

kau

djangan begitos terboeroe napsoe, lebi baek kau poe- I~n~doeloe ka roema pakoempoelan Kim Loen Tong, bikin satoe soerat perdjandjian. Di hadepan orang banj ak kita orang boleh mengadoe kepandean, satoe

(21)

438 -

Jawan satoe, kaloe mati tiada boleh"bikin perkara, Kaloe kau maoe berklai di sini, maski akoe bisa me- nangin padamoe, orang loear tentoe nanti bilang, ki- ta orang di sini soeda kroepoekin "padamoe, lantaran begitoe djadi djelek kita orang di sini poenja nama."

Pek An Hok djoega soeda toeroet boedjoek pada Loei Taij Peng, soepaja ia toeroet atoerannja Li Kim Loen. Dengen menahan napsoe maranja, apa boleh boeat Loei Taij Peng adjak pengikoetnja p-elanj ka roema pakoempoelan Kim Loen Tong.

Sasoedanja Loei Taij Peng pergi, pada soedara- soedaranja Li Kim Loen berkata :.Jtoe andjing, Loei Taij Peng, sedari masi ketjil ia soeda dianter ka Boe Tong San. Sam Soesiok soeda pale oerat toelang- nja, hingga ia poenja badan djadi krassebagi besi.

Ilmoe silatnja ada sampe tinggi, sedeng tenaganja ada besar dan ia biasa goenaken toeja besi jang de- Japan poeloe doea kati bratnja. la poenja permaenan toeja besi ada sanget lihaij, boleh dibilang ia ada lebi pande dari Goe Hwa Kauw dan Lu Eng Pouw.

Akoe kira, kita orang di sini soesa bisa menangin padanja, Tjoema Phoei Si Giok satoe orangjang bo- leh lawan itoe orang, kerna Phoei Si Giok, dari masa masi ketjil, badannja soeda dirawat baek oleh ia poenja iboe. Tapi sajang; sekarang ia blon dateng.

Selaennja dari Si Giok, tjoema Ouw A Kian [angbo- leh lawan dengen goenaken ia poenja ilmoe silat ba- roe; tapi dirasa ia ini tiada ada tenaga tjoekoep boe- at lawan moesoenja itoe." I

"Menoeroet akoe poenja pengliatan soedara Si- Giok djoega tiada tjoekoep tenaga boeat lawan Loei • Taij Peng poenja ilmoe toeja,"berkata Tjia Hok Sam

- .

D

- 439-

"A Kian poenja ilmoe baroe, maski boleh djadi Loei Taij Peng tiada mengarti, tapi akoe kira soesa bisa poekoel pada badannja Loei Taij Peng. Kaloe ber- tanding dengen tenaga, tentoe tiada boleh menang, maka perloe kita misti goenaken akal boeat lawan padanja."

"Na! kaloe begitoe kita orang boleh goenalken lagi itoe besi bandringan," berseroe orang 'banjak,

Baroe sadja Tjia Hok Sam maoe menjaoet, Phoei Hauw Giok, Bi Giok, Si Giok dan Ouw A Kian telah mendatengin. Semoea orang djadi girang dan berka- ta: "Ha! bagoes, Hengte bisa dateng sekarang ; kita orang di sini memang lagi sedeng iboek pikirin pada Hiante Si Giok: kita orang doega, semoea ten toe tia- da k~boeroe dateng boeat ketemoeken moesoe."

"Akoe bertiga soedara, satrimanja itoe soerat dari Sam Tek Soeheng, lantcs brangkat kemari, masa bo- Jeh tiada keboeroe," menjaoet Phoei Hauw Giok jang lantes doedoek.

"Itoelah jang kita berame di sini memang ada ha- rep," berseroe orang semoea.

"Tapi sekarang kita orang misti atoer atoeran be-~

gimana boeat melawan moesoe?" menanja Phoei Hauw Giok.

Li Kim Loen toetoerken, begimana tadi Loei Taij Peng soeda dateng serta soeda brani bitjara som- bong.

Hoe Ijerita soeda bikin Phoei Si Giok dan Ouw A Kian djadi sanget goesar, hingga sabentar-bentar iaorang pale kepelan sumbil kertakin gigi. Tapi mas- .ki roepanja ada begitoe mara, htinja ada merasa dje-

I

.1 I

I

I

I

[

(22)

" .

- 440-

ri djoega, kerna iaorang taoe, ini kali moesoenja ada kosen ~erta gaga.

"T.liongwi Hengte tiada oesa takoet, kerna akoe soeda dapet pikir satoe akal jang bagoes," berseroe Tjia Hok Sam,

Semoea orang memandang-pada Tjia Hok Sam, jang teroesken bitjaranja :-;,Akoerasa, ini kali moe- soe tentoe tiada maoe bertanding dengen tangan ko- song lagi. la ten toe nanti goenaken gegaman boeat sekalian djaga kita orang poenja besi bandringan.

Maka itoe kaloe moesoe blon djadi lela,atawa blon meleng, soesa kita bisa toeroen tangan dengen goe- naken itoe besi bandringan, Sekarang. boeat bikin mocsoe djadi lela lebi doeloe, kita orang misti lawan bergantian padanja, Satoe orang lawan bebrapa djoeroes, lantes toekar laen oraug, teroes meneroes kita bikin begitoe. Blakangan Hiante Si Giok boleh lawan ber ta nding padanja dengen soenggoe hati, bi- kin ia diadi lela. ltoe tempo dari sebla pinggfrakoe nanti hantem dengen akoe poenja besi bandringan, hingga tentoe bisa dapet kamenangan.

Semoea orang poedji itoe akal, maka pembitja- raan lantes ditoetoep. Semoea orang berdjandji nan- ti berlakoe dengen toeroet atoerannja Tjia Hok Sam.

Loci Taij Peng, jang dengen hati mendongkol te- lah poelang ka roema Hwe Koan, lantes soeroe toe- lis soerat selabaran dan tempel di segala tempat jang rame. Soerat itoe ada berboenji begini:

"Akoe ini ada moerid dari Boe Tong San jang bernama Loei Taij Peng. Lantaran dapet kabar dari pakoempoelan Kim Loen Tong, jang kasi taoe, akoe poenja soedara toea Lu Eng Pouw

..

.

J

"

- 441 -

dan Goe Hwa Kauw soeda binasa dianiaja oleh orang-orang Siauw Lim Si, sekarang akoe dapet prenta dari goeroekoe dateng di sini aken mem- bikin pembalesan. Dengen selabarken soerat ini, akoe kasi taoe, di dalem tempo tiga hari semoea orang bolehdateng koempoel menjaksiken satoe berklaian, kerna akoe maoe bikin pertandingan di atas panggoeng Soei Goat Taij depan gredja le Leng Bio dengen Ouw A Kian dan Phoei Si Giok, sampe ada sal a satoe jang mati.

"BOE TONG SAN - LOEI TAIJ PENG."

Orang-orang di segala tempat, lantaran meliat ini soerat selabaran, satoe sama laen saling tjerita, hingga dari sapoeloe djadi saratoes. saratoes lantes djadi riboean orang, jang berdjandji maoe dateng menonton. 'Or ang-orang jang membawa dagangan makanan poen ada banjak [ang' maoe dateng men- djoealan di sitoe serta sekalian boeat menonton , hing- ga berklaian di ini kali nanti djadi lebi rame dari jang doeloean. ltoe tempo panggoeng Loei Taij soeda disapoebersidan soeda dirias netjes, menoeroet pren- tanja Loei Taij Peng,

Di had jangsoeda ditentoeken, pagi-pagi Loci Taij Peng soeda berdandan rapi. Dengen membawa toeja besinja jang bratnja delapan poeloe doea kati, ber- sama amp at tjoetjoe moeridnja, serta banjak orang pakoempoelan Kim' Loen Tong, dengen toenggang koeda ia djalan menoedjoe ka gredja leLeng Bio,Di depan gredja ada penoe penonton, j.ang sebag! se- moet banjaknja, Orang-orang dari Siauw Lim Si djoega lebi lagi soeda dateng dan koempoel berdiri di sebla kirinja panggoeng Loei Taij ..Marika ini

!

I

I

I

I

(23)

- 442 -

semoea ada berdandan rapi, tangannja masing-ma- sing ada pegang gegaman, sedeng roepanja ada ke- liatan keren sekali.

Loei Taij Peng, liat glagat tiada baek, lantes atoer pengikoetnja bebaris berdiri di sebla kanannja pang- goeng Loei Taij, boeat djaga djangan sampe kena dipitena oleh orang Siauw Lim Si, tapi ia tiada doe- ga sekali, itoe tempo Tjia Hok Sam telah menjaroe bertjampoeran sebagi penonton aken mengintip wak- toe ja~g baek boeat membantos pada soedaranja, Loei Taij Peng ada bangsa kasar, tiada bisa kenalin orang dengen satoe kali sadja, maka troesa heran ka- loe ia tiada bisa kenalin pada Tjia Hok Sam jang ada sedeng menjamar. . .

Seabisnja mengatoer di bawa panggoeng, dari koe- da Loei Taij Peng lompat ka panggoeng dengen kempit toeja besinja, kamoedian ia angkat kadoea tangannja mcmbri hormat pada semoea penonton, la- loe berkata : .Akoe Loei Taij Peng, ini hari maoe moelai bikin pembalesan .atas binasanja akoe poe- nja doea soedara toea. Harep kau semoea boleh sak- siken "

la bitjara blon abis, Li Kim Loen dengen berge- gaman sapasang roejoeng besi soeda lontjat ka atas Loei dan berkata: "Taij Peng, mari kau bertanding padakoe lebi doeloe, soepaja bisa diliat siapa jang kala dan siapa jang menang."

Loci Taij Peng sekarang ada berdandan beda se- kali dari biasa. Pakean dan kopianja ada terbikin dari soetra aloes, depan dadanja ada satoe kat[a tem- baga. Kakinja ada pake sepatoe Koaijhe. Oekoeran '. badannja jang tiada lebi dari delapan kaki, ada ka-

- 443-

.sal' serta tegap. Kapalanja ada besar, sedeng bidji matanja lebi besar dari orang biasa. Tampang moe- kanja jang tiada boleh diseboet bagoes, ada menam- baken kakerenannia. Tangannja ada pegang toeia besi jang pandjangnja .kira-kira delapan kaki, be- sarnja seperti moeloet glas aer.

Li Kim Loen poenja badan ada lebi kate lima dium dari Loei Taij Beng,Moekanja ada boender dan brewoknja gomplok, sedeng potongan badannja ada kasar serta tegoe. Tangannja ada pegang sapasang roejoeng besi, Pakean dan kopianja poen ada terboe- atdai , soetra lemas, dan depan dadanja ia ada pake katja tembaga. Tali iketan pinggangnja ada soetra mera dan kakinja'ada pake sepatoe jang terbikin dari koelit. .

"He! Li Kim Loen, kenapatah kau begitoe bodo maoe gantiken mati!" berseroe Loei Taij Peng.

"Toetoep moeloetmoe, Loei Taij Peng!" menjentak Li Kim Loen. "Kau djangan bitjara sombong,kerna lebi baek kau poelang ka Boe Tong San, soepaja dji- wamoe bisa tifiggal slamet dan toeroenan nene mo- jangmoe tiada djadi abis. Kaloe masi dioega kau blon bisa mendoesin, dengen mengandel kegagahan maoe menghina pada orang, akoe slempang kau nan- ti tiada bisa idoep lebi lama lagi dan itoe tempo ma- oe menjesel poen soeda tiada ,goenanja."

Loei Taij Peng djadi sanget mara, hingga boeloe alisnja djadi berdiri, bidji matanja seperti maoe lompat kaloear. Dengen tiada bitjara lagi, ia han- tern Li Kim Loen poenja kapala. Li Kim Loen me- nangkis dengen sakoeat tenaga, tapi poekoelan Loei Taij Peng ada begitoe kras, hingga kadoea tangan-

(24)

I"

· - 444 _.

nj a Li Kim Loen djadi meloeang.·Dengen ati-ati Li Rim Loen melawan. la hantem Loei Taij Peng poenja pinggang dengen roejoeng besinja, tapi Loei Taij Peng djaga sama toejanja, la berdoea bertanding baroe ada toedjoe atawa delapan dioeroes, Li Kim Loen merasa tiada tahan, maka ia lantes tangkis poekoelannj a Loei Taij Peng dengen sapasang roe- joengnja, teroes lompat toeroen ka bawa panggoeng, sambil berseroe: "Wah akoe tiada tahan lawan pada- moe."

Orang jang menonton poedji sekali Loei Kauw Tauw poenja ilmoe silat jang bagoes sambil tepok tangan serta bersoerak, hingga Loei Taij Peng djadi semingkin tjongkak. _

Dengen soea ra njaring ia lantes berkata: "Moe- rid-moerid dari Siauw Lim Si, ada siapa lagi jang brani naek di sini boeat berantem? Hajo lekas ma- djoe !"

Ang Hi Koan dengen bergegaman titjio lontjat naek ka atas panggoeng. Ini orang romannja ada tjakep ; koetika soeda ada di atas panggoeng, Jantes . berseroe :

"Mari, tioba berantem padakoe."

la.angkat gegamannja, teroes hantem betoeJan moekanja Taij Peng, jang lantes djaga sama toe- janja,

Ang Hi Roan memang asalnja ada satoe anak se- kola Boen, jang kamoedian bladjar Boedi Siauw Lim Si. Baroe berantem kira-kira lima anem djoeroes, Hi Roan merasa tiada tahan, ia jangkis toejanja Taij Peng, teroes lompat toeroen dari panggoeng.

Lagi seka li penonton bersoerak memoedji kepandean-

- 445 -

nja Taij Peng, hal mana bikin

gira~~ sek~li h~tinj~

orang-orang Ki Pang, [ang doega, 1111 k~h LO~1 Ta~

Peng tentoe bisa bikin ilang marika poenja sakit hat!

serta bisa kasi laloe itoe bahaja besar boeat goena

pakoempoelannja. .

Satroesnja Tong Tjian Kin, Teng A Seng, NlO A Siong, Phoei Hauw Giok dan Phoei Bi Giok, jang bergantian melawan; tapi masing-masing baroe bel':

antem lima-anem djoeroes telah Jompat toeroen dari panggoeng. Saben-saben swaranja orang jang ber- soerak boekan patoet lagi ramenja.

Loei Taij Peng hatinja djadi sanget girang, sedeng bitjaranja djadi semingkin besar dan tingkanja d~a­

di Iebi tjongkag. Tapi tenaganja sekarang soeda dia- di koerangan,

"He! apa tiada ada lagi jang brani naek boeat bertempoer ?" berseroe Loei Taij Peng.

Baroe sadj a ia abis berkata, sat oe orang dengen bergegaman toeja besi teIah Iompat. naek ka a~s

panggoeng sembari berseroe: "Kau djangan rasa dl:

rimoe ada paling gaga, djahanam!Liat, akoe nanti ambil kau poenja djiwa." Seabisnja berkata ia han:

tern Loei Taij Peng dengen toeja besinja, tapi Loei Taij Peng menangkis dan berseroe: "Tahan doeIoe, kerna sablonn ja akoe boenoe kau Iebi doeIoe akoe ingin taoe siapa adanja kau ini."

!toe orang menjaoet: "Hahafla, apa kau blon kenaI padakoe?DoeIoe orang toeamoe soed~ binasa di da- lem akoe iboe dan anak poenja tangan, akoe rasa ini kali kau djoega tiada nanti bisa terloIos dari oe- djoeng toejakoe. KaIoe kau ingin taoe, akoe .ini jang diseboet Phoei Si Giok."

I

--

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

bahoewa betoel savja ada sewah 100 baoe tegallan dari B selagi dia masih idoep dengan djandji bajar f 75 sewah erfpacht dalem satoe taon tetapi saija menjangkal ada oetang pada

Het is voor kinderen belangrijk om de verschillende soorten vragen te herkennen, want dan snap je beter hoe je ze op kunt lossen.. Als het om leren gaat zijn drie vragen

sampe die tempatnja, en itoe manja minta sama WAKONG dia kepengen makan oran , djadie WAKONG tiada maoe kasie manja makan orang, en manja mara, WAKONG liat

Masih pagi sekali Miss Tedja kloear dari roemahnja dan menoedjoe ka roemahnja Boen-tek, ia taoe Gwat-hoei, itoe nona jang dimaksoedken dalem itoe pembitjara'an, tentoe tinggal

Poehoen tjemara mat! berdiri , Loepa maloepa s?e~ara,. • Sebab si nona djadi begin i, Tjonto djas dari Selipi , Boleh ditaroh dalem kereta, Saban malem dapet mengimpi, Sebab saja

boleh - djadi mati di dalem pendjara." Koetika mendenger akoe kata begitoe ia lantas menanja. apa sebabnja maka akoe tida maoe lari, boekan- tah akoe boleh dihoekoem boenoe

"Kocnsoe ada akal apatah boeat lawan moesoe poenla angkatan perang?" tanja Swa Ong de- ligen hati doeka: "kami harep sigralah Koensoe berdaja, soepaja kila poenja

.Jni hari Siauwdjin soeda dateng di sini dan soeda lakoeken ini perkara, inilah ada soeatoe pembalesan jang Siauwdjin soesla bikin boeat Siauwdjin poenja or ang toea. Hareplah