• No results found

Wakong poenja mata ada bertamba lagi 5 satoe dimana tengah djidatnja, djadi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wakong poenja mata ada bertamba lagi 5 satoe dimana tengah djidatnja, djadi "

Copied!
112
0
0

Hele tekst

(1)

K A L A

-JERITA

dahoeloe

(Ian

LiüijOË W mm it

JA ITOE

Wakong poenja mata ada bertamba lagi 5 satoe dimana tengah djidatnja, djadi

tiga matanja, maka dimana oedara atawa boemi, djika ada beroepa

barang jang baik atawa jang tiada baik dia bole dapet taoe.

-iSÉSes-

B A T A 'W I ,

H. M. VAN DORP & Co.

1884.

(2)

0168 5062

(3)

Wakong poenja mata ada bertamba lagi satoe dimana tengah djidatnja, djadi

tiga matanja, maka dimana oedara atawa boemi, djika ada beroepa

barang jang baik atawa jang tiada baik dia bole dapet taoe.

JA ITOE

B A T A W I ,

H. M VAN DORP & Co.

1884.

(4)
(5)

Tjerita hal jang inoela pertama.

Doeloe sebelonnja ada doenia menoesia, tjoema ada 3 doenia sadja en die wetan tempat mata liari liloewar, itoe doenia namanja Tanrjsinsintjioe ; en Dewa Sian njang tingalin die koelon ('tempat mata iiari masoeii) naaistnidi Saijhogotjioe. en Dewa Toea nama Djilaij- lioet njang tingalin doenia die lor, namanja Pakkekhotjioe, itoe segala iebelis-iebelis en siloeman njang tingalin, en tingal die doenia kidoel namanja Lamtjianpotjioe lielon djadie doenia menoesia. Itoe tempo ini doenia masie boender sepertie kaija Semangka.

Tjarita ini Dewa Toewa Djilaijhoet paling doeloe sekalie dia bertapa, en die blakang kalie baroe ada /t Dewa Hoet ber­

tapa sama-sama, djadie berlima die kota Ngoboet, ada kira beriboe taon, baroe banjak Dewa-Dewa boeat goeroe sama ini Dewa Toewa Djilaijboei. Ini Dewa Toewa paling saktie sekalie, tiada njang bole toeroet dia poenja kasaktian, den tempo itoe die k'idoel Lamtjianpotjioe belon mendjadie doenia menoe­

sia, en Dewa Toewa kata sama moerit-moeritnja; itoe doenia kesian sekalie, tanja moerit-mocritnja: njang mana raaoe pegie boeka itoe doenia menoesia, ada 1 moerit nama POAN KOUW menjaoet: »tetjoe djoega bole pegi boeka", lantes Dewa Toewa ba- tja-batja ini POAN KOUW, sebentarran bole djadie laen roepa kepalanja kerbo, tangan kanannja pegang kampak en tangan kere- nj? pegang pahat en lantes dia pegie die kidoel Lamtjianpotjioe

(6)

tiada mata hari en dia pahat itoe doenia, aboenja naek ke-atas djadi Langit, njang kassar djato kebawa djadie boennie, ada kira be'riboc taon baroe djadi doenia, abis dia poelang ketemoein Dewa Toewa, bilang soeda djadie doenia, den Dewa Toewa soeroe panggil mata hari den boelan en bintang soepaija bole terang doenia, itoe mata hari boelan laki bini ada die dalam Ilamtie sepertie rawa biar dia bcrdoewa dateng naek kelangit djadie terang koelilingan ada malam ada si-ijang, semingkin lama semingkin banjak manoesia dongen laen-laen djoega binatang, en njang die aer njang die darat njang terbang segala soeda ada, itoe dari Dewa Toewa poenja toeloengan, ini Dewa Toewa poenja tempat di koelon (mala hari masoek) nama Saijhoyotjioe, Goenoengnja nama Lengsan fTiantekkokJ, itoe tempat bagoes sekalie, en hawannja ada 5 roepa seperti bi- ijang lala, piarahannja segala binatang njang di aer njang di darat, djangan kata Dewanja, segala binatang dengen prabotnja bole djadie saktie, den menoesia tiada bole sampe di itoe tem­

pat , sebab kalinja pandjangnja i 000 pai aer tiada koewat, nama bolat, tjari boeloe aijam lempar tenggelem dengan 1000 pai batoe branie namanja »Hiaptjio" sepandjang kati, mangka menoesia tiada bole sampe. Lagi doeloe tjoema ada TONG TAIJ TJOE jang bole pegi di Meka, itoe djoega ada banloean mangka dia bolo sampe.

Mangka sobat-sobat barangkah soeka batja Dewa Toewa poenja Hoetkeng, kaloe maoe batja mistie bikin bresi badan dengen pake atie njang sabar, soedjoet en hosim amal sama orang njang miskin en Tje-it-tjap-go makan saijoer (Tjiatjaij) soeda tcntoe

(7)

Dewa Toewa kasi keselamatan en semoeanja njang ada di da­

lem roema dengen deket redjakie, en apa djoega kita maoe dapat soesa atawa orang maoe keniaija sama kita, atie boesoek, en tentoe liwat, tiada bole kena die dirie kita. Itoe Hoetkeng poenja toeloengan djangan tiada die pertjaija, en kaloe kita pake atoeran njang terseboet die atas ini dengen soedjoet, kita sendiri bole dapet taoe ini keng poenja toeloengan.

Mangka saija brani tjaritain sebab saija pikir separo boeat ingatin sobat pake hati njang bae bole dapet segala keslamatan.

Sekarang saija tjaritain betmoela, 33 lapis langit tempat toewau Alla tingalin. Itoe satoe hari toewan Alla ada bikin 1 roema gedong boeat berkoempoelan segala Dewa-Dewa Iloet

«n Dewa Sian die cendang dateng die boelan 3 tangal 3, ber- koempoel die itoe gedong, sekalian masing masing bawa dia poenja »Popwee", sampo itoe waktoe boeka pintoe langit wetan, koelen, kidoel, lor, itoe 4 pintoe soepaija itoe Dewa-Dewa hole naek kelangit berkoempoel di itoe gedong.

Komendian sampe itoe waktoe, ini Dewa Toewa paling doeloe naek die langit doedoek bersama-sama Toewan, die blakangan baroe segala Dewa Iloet en Dewa Sian datang rame-rame ber­

koempoel die itoe gedong, membri hormat sama toewan, den Toewan berkata ; dari doeloe kami doedoek belon taoe berkoem­

poelan, sekarang kami ocndang-oendang semoeanja datang, ini gedong namanja Samkaij Tongbeng, sekarang Dewa-Dewa bole kloewarrin Dewa-Dewa poenja »Popwee", kasie kamie liat, en lantas ini Patsian mengadep paling doeloe, TEKKOAIJ sian, IIAN TJIONGNJIE sian, LIE TONG PIN sian, NA T,IAI,nio sian, TJOKOK- KIOE sian, Ho SUNKOUW, IIAN TJENG DJIE, SAMSIE sian, ini

(8)

8 siaii masing-masing ociidjoeli dia pooiija »Popwco" die dcpan Tocwan, dengen bagoes saija tjaritain doeloe dari perkara sian sama hoet.

Kaloe dia bertapa masing-masing bawa dia poenja iiesoekaän boeat djaga dirie atawa Honlou atawa Golok en Pokiam, atawa Toengkat, atawa Kipas en Talie, atawa laen, njang boeat arie arie dia pegang sekalian itoe pegangngannja dia iserarain djadie »Po- pwoe", tetapi ini 8 sian tiada bertjampocr sama njang laen sian, dia bertjampoer 8 sian dia poenja setrop, soeda oendjoek dia poenja »Popwee", Toewan kata bagoes , en laen Dewa djocga masing masing keloowarin dia poenja »Popwee" kasi liat soeda abis, lingal ini Tang Ilaij Liong Ong mengadap kloewarin dia poenja 1 Bengtjoe, berkata : bamba poenja 1 Tjoe, kaloe malem die gantoeng terang sekalie dia bisa kloewar masock, den Toe- wan kata bagoes. En ada 1 nama Manjisan Taij Ong mengadap kata : itoe Tjoe belon bagoes, bamba poenja 1 Tjoe lebic bagoes, dia kloewarin kasi Toewan liat, dia kata ini Tjoe djoega terang apa maoe dia liole bikin ada, atawa mas atawa perak apa djoega miMiiat dia kasie, mangka hamba kata Lagoes, en abis Toewan kata: ija betoel ini Tjoe menangan dari Haij Liong Ong poenja Tjoe, en abis Toewan kasie persen masing-masing 5 tjangkir arak minoem die sitoe, soeda abis niinoem masing masing mem­

beri hormat lantas goebar djalan poelang.

Tjarita Tangliaij Liong Ong poelang, semingkin ingat semingkin mara cn Manjisan Taij Ong kerdjagoewamaloebegitoe banjak-banjak Dewa-Dewa; sekarang goewa nantie pegi di tenipatnja, en lantas Liong Ong bawa orangnja njang die dalem lacet pegie die Goenoeng Manjiesan, sampc die sitoe Liong Ong lantas roesoc

(9)

makie kata; »loe die depan Toewan bikin gocwa maloe dwigen ba­

njak segala Sian Iloct, sekarang loe poenja Tjoe mistie kasio gocwa eii kapan tiada, sebentaran loe nantie matie !" — Manjisan Taij Ong saoetin kata; »loe poenja Tjoe kala bagoesnja sama goewa poe­

nja Tjoe, en sekarang loe maoe ambil itoe Tjoe begitoe teraaha lekas loe pegie dari sini, kapan tiada maoe pegie nantie loe matie die oedjoeng golok goewa en djangan menjasel", cn lantes dia berdoea perang, ada 10 djoeroes Liong Ong kena potong matie Manjisan Taij Ong, en Liong Ong lantes bawa orangnja djalan poelang. Ini Manjisan Taij Ong ada i anak lelakie nama SAMGAN PEKIOE dongcr bapanja matie, dia maoe bawa serdadoe maoe perang sama Liong Ong boeat bales bapanja, en manja nama UAP SIE kala: »goewa lagie boenting loe djangan pegie perang doeloe, barangkalie goewa branak lelaki bole ada temen bantoe-in sama loe, en sekarang kita sabar doeloe djangan keboeroe napsoe.

Tjarita die Goenoeng nama Leng Ousan, ada 1 radja setan nama Tokhwe Taij Ong, itoe satoo hari dia lagie doedoek berkata sama orangnja, dia kala ; itoe tempo goewa ada tingal die Goe­

noeng Lengsan njang sekarang Dewa Toewa Djilaijboet tingal- lin, abis Dewa Toewa nama Djilaijboet djaian-djalan die itoe terapat liat l)agoes, dia minta pindjem 1 taon lamanja; goewa pikir dia pindjem tjoema 1 taon sadja, kaloe goewa tiada kasie sebab dia lioel sebab djadi maloe atie goewa kasi dia pindjem 1 taon lamanja den goewa pinda die sini, komendian socda goewa kasie pindjem, minta sepotong soerat berdjangdjie pindjem 1 taon itoe soerat poenja loelissan, den sampe 1 taon goewa pegi minta itoe tempat, en Dewa Toewa kata goewa kasi dia pindjem 10 taon, en goewa lantes ambil itoe soerat

(10)

liat betoel tertoelis 10 taon, djadi goewa diam sadja; apa maoe kata. En sampe 10 taon kornbali lagi goewa pegi minta, Dewa Toewa kata goewa soeka kasi pindjera 1000 taon, goewa djadi heran, abis goewa kata: »Soehoe pindjem lOtaondengen ada so'eratnja, kenapa die kata 1000 taon?" — abis Dewa kata:

kapan loe tiada pertjaija bole , liat itoe soerat perdjangdjian, en lantes goewa liat itoe soerat perdjangdjian tertoelis betoel 1000 '•aon, djadi goewa tiada bisa kata apa en goewa pikir kaloe goewa lawan dengen keras sebab dia hoet banjak kesaktiannja, kita tiada bole menang, djadi goewa diam sadja, dengen se­

karang itoe Goenoeng selama Dewa Toewa tingalin djadi seming- kin idoep dengen bagoes en banjak anak moeritnja segala apa binatang en laen-laen ada, en lagi goewa denger kaloe dia Liamkeng sama anak-anak moeritnja, en kaloe ada belatoeng atawa tjatjing atawa boeroeng koepoe-koepoe barang njang aloes, kaloe denger dia Liamkeng, itoe barang njang aloes bole pegi tjoetsie die peroet orang djadi manoesia, sekarang goewa maoe pegi djoega dengar dia Liamkeng, abis Liamkeng dia orang makan Tjaijkeng, goewa djoega maoe menocmpang makan, en kapan dia hormat sama goewa, itoe perkara tingal diam soeda sadja, en kapan dia tiada hormatin, goewa bikin roesoe lantes bakar itoe tempat, loe liat ini tempat tiada lama goewa poe- lang en lantes dia terbang pegi die Lengsan.

Tjaiita Dewa Toewa Djilaijboet koempoelin dia poenja moerit- moerit batja Liamkeng, en belon brapa lama Liamkeng soeda datang ini Tokhwee Taij Ong die depan Dewa Toewa membri hormat, en Dewa Toewa soeroe doedoek, Dewa tanja kata : Taij Ong dateng die sini apa kabar? — Tokhwee Taij Ong kata saija

(11)

denger die sini kasi orang makan, 1 perkara saija maoe danger Liamkeng, 2 perkara maoe menoempang makan Tjaijkeng, Dewa tanja sama moeritnja apa masi ada itoe Tjaijkeng, en moeritnja kata tiada lagi sebab soeda sampe masing-masing poenja docdoek- kan, Soehoe bilang sama Taij Ong kapan dia maoe makan mistie siijang-siijang dateng bole die sediain 1 tompat, en Dewa loewa lantes kata begitoe, en Taij Ong denger lantes mara dia pegi doeloean doedoek die itoe To, dia makan sadja itoe barang tiada toengoe lagi sama njang laen, kebetoellan ada Kong Tjiak kloewar bawa the maoe kasi, maka Dewa sama njang laen-laen Tjap-Pe-Lo-Hoan-Ong barang liat Tokhwee Taij Ong doedoek die tempat krosienja, dia mara, kata: loe kenapa brani doedoek die tempat doedoekan goewa en loe makan itoe 'Ijaijkeng, en lantes itoe the panas-panas dia timpock mockanja Taij Ong en lantes pegi, — Taij Ong lantes mara kloewarin 50 Gantang api boeroe sama Kong Tjiak lantes bakar ini Kong Tjiak, die bakar dia bekaok-kaok, en Dewa Toewa liat Kong Tjiak die bakar, dia lantes batja-batja fLiam) pake aer imboen boeat toeloengin Kong Tjiak, en Taij Ong liat die toeloengin ini Kong Ijiak sampe mendoesin, en Taij Ong mara sama Dewa, kenapa die toeloengin ini Kong Tjiak, en Taij Ong maoe bakar mi tempat Lengsan en Dewa Tocwa dapet liat en batja-batja kloewar 500 Gokliong (naga) pegi semboer itoe api, en itoe api tiada bole menjala, en Taij Ong liat tiada bole bakar en apinja tiada bisa menjala, dia bikin roesoe, djalan pegi djalan dateng dengen memakie, ada moeritnja Dewa Toewa nama BIAUW KIT SIANG kata: goewa poenja roema boet die sini loc tiada bole bikin roesoe en tiada taoe atoeran, lebi bae loe pegi dari sini!

(12)

Taij Oiig kata: loe djangan kerdja goewa mara, nanti goewa ba- kar sama loe sampo mati, Buuw KIT SIANG dcnger djadi totawa berkata: en loe poenja api bolo bakar sama laen orang, kaloc loc bole bakar sama goewa sampo mati, betoel loe bisa den saktic, — Taij Ong dengcr dia kata begito«, atie panas en dia kloowarin 5 Gantang api bakar sama RIAUW KIT SIANG , en ini BIAUW KIT SIANG die bakar dia lantes tertawain en tiada be- kiser lagi dia diam-diam itoe api bakar, dia kata: loe siloeman poenja api die mana bole bakar sama gocwa, ini BIAUW KIT SIANG pikir ini siloeman kaloc tiada die mali'in, tentoe die blakang ari dia bikin rocsoc lagi cn tiada abisnja, lebi bae bakar sampe dia mati abis perkara, en lantes BIAUW KIT SIANG kiocwarin 3 roepa api bakar sama ini Taij Ong, barang Dewa Toewa liat die bakar ini Taij Ong, Dewa kata djangan bakar, en ini Taij Ong soeda mati kebakar soeda ada die tana maitnja, cn Dewa Toewa mara soeroe tangkep BIAUW KIT SIANG makic-makio kata : loe kredja goewa Poa Kaij en soengoc djoega dia saia en ine soeda djadi posât die bawa boet mistic pake atie njang sabar dengcn kesijan orang, begiinana loe bakar sampe matie en sekarang, tiada bole kasi ampoen, mistic boewang die Goenoeng Lcngsan trima boekocman, cn Koan Irn boetbo ada bedirie die samping kata : ini BIAUW KIT SIANG soengoc djoega dia ada sala djangan boewang die Goenoeng Lcngsan, itoe tempo Manjisan Taij Ong ada dateng die ini Lcngsan bekaoel bocat minta anak, sekarang bininja Manjisan Taij Ong lagi bocnting, lebi bae soeroe BIAUW KIT SIANG pegie tjoetsic die pcroet binienja, kaloe soe­

da sampc dia poenja melarat, bole ambil dia kombalic rawatin soelioe; begitoe apa bae atawa tiada njang tetjoc poenja ingatan?

(13)

Dewa Toewa denger bcgitoe, dia toeroct dari Koaii Im iioetbo poeiija tjcrita.

BIAUW KIT SIANG kata: »soehoe soeroe tctjoe pegi tjuetsiocu tetjoe tiada poonja kebisahan, die blakang baric takoet orang keniaija tjilaka", en Dewa Toewa kata: »goewa nanti kasi loe 5 roepa apie en lagic loe poenja djidat ada 1 mata bole liat koclilingan !"

en soeroe Koan Im boetbo anterin pegie tjoetsie die peroelnja

i\Ianjisan Taij Ong poenja bini.

Tjaritain ini BiAuw KIT SIANG asalnja Dewa Toewa poenja Lioe-Lie-Teng njang die gantoeng, saban malem terang sekalie, dia poenja lelatoe api djato die hawa semingken terang', djadie Dewa Toewa liat itoe lelatoe boender sekalie dengen terang en bagoes, ini Dewa Toewa saijang dari sebab bagoes en batja-batja djadie-in orang, kasie nama BIAUW KIT SIANG sampe die blakang ari 2 en 3 kalie tjoetsie, baroe toekar nama WAKONG. Sebab ini WAKONG memangnja asalnja apie, kaloe die bakar sama dianja tiada inatic semingken koewat fapi sama api djadie seminken djadie).

Tjarita die Goenoeng Manjisan Taij Ong poenja bini. Nio-nio lagie Boenting, saban malem dia pasang liio boeat minta dia branak lelakic, dapet liat ada 5 Ngotong-IIwee (ï> roepa api bcrkoempoel dari alas terbang masoek die peroetnjaj, trada lama peroetnja ada sakiet, en Nio-nio lautes masoek die dalem kamar beranak lelakie, matanja 3, en pangil anaknja nama PEKIOE, Manja kala: »mi anak kaloe sooda besar bole bales Bapa loo poenja Wansioe." PEKIOE liat ini soedaranja dia soeka ati, taro nama SAMGAN LENG KONG.

Tjarita Tang Haij Liong Ong, dia pociija ati masie kepengen dari itoe Tjoe jang dari Goenoeng Manjisan, sebab itoe Tjoe belou

(14)

bole dapet, en bininja en anaknja ada djaga sadja dia tiada maoe kloewar, en Liong Ong adjak orangnja njang die dalem laoet dateng die Goenoeng Manjisan, Liong Ong poenja ingatan maoe itoe Tjoe dengen kapengen itoe Nio-nio boeat bini, en sampe die Goenoeng Manjisan die kiterin itoe Goenoeng sama orangnja dengen makie-makie ini Manjisan, Nio-nio iagie doedoek denger ada Liong Ong dateng memakie, en Nio-nio kaget, pangil 2 anaknja dateng, kata: »kapan hari loe poenja bapa kasie ini bang- sat potong mati, sekarang belon bole bales, tiada taoo dia poenja ati temaba dateng lagie die sini bawa orangnja, sekarang pegimana?"—menjaoet anak njang besar nama PEKIOE, kata: «ma djangan kesel, pegie tidoer sadja, en orang kata serdadoe moe- soe dateng kita lawan, en aer dateng kita bendoeng sama tana, sekarang nantie anak panggil serdadoe booat lawan sama dia, kita tangkep lantes potong boeat bales bapa poenja Wansioe," en panggil serdadoenja koempoelin klocwar lawan perang. Tjarita ini soedaranja SAMGAN LENG KONG (3 bari soeda bisa mengemong), sekarang soeda oeraoernja 13 taon, dia liat soedaranja kloewar perang sama Liong Ong dia bilang manja, kata: »maoe liat soe- dara perang, kaloe inko kala saija nantie bantoein, saija potong itoe Liong Ong sampe matie!" en manja tiada maoe kasi, sebab loe masie ketjil, en LENG KONG tiada maoe donger, dia lantes kloewar liat inkonja perang sama Liong Ong, tiada lama dia liat inkonja kala perang lari masoek die dalem kota, en SAM­

GAN LENG KONG boeroe maoe kloewar perang, boedaknja pega- ngin, tiada maoe kasi kongtjoenja pegi perang, en kongtjoe LENG KONG djorokkin boedaknja sampe djato, dia lantes klocwar perang, sampe die peperangan masing-masing tanja nama, en lantes dia

(15)

bcrdoewa perang, ada 10 djoeroes en LENG KONG potong sama Liong Ong djato die koeda sampo matie, serdadoenja liat toewan- nja matie, masing-masing larie poelang die dalem laoet, itoe Liong Ong poenja kepala lantes LENG KONG potong bawa poe­

lang.

Tjarita ini PEKIOE masoek die dalem kota, bilang sama manja : dia soeda perang kala sama Liong Ong en manja denger anak- nja kata kala, dia berdoevva lagie kesel, en orangnja poelang bi­

lang njonjanja dia kata: Kongtjoe liat inkonja perang kala dia maoe kloewar perang, saija tiada kasi, pegangin dia poenja badjoe en Kongtjoe lantes tolak saija sampe djato, dia lantes larie kloewar pegie perang, saija liat tiada begitoe njata denger ada orang menangis, belon abis berkata soeda ada serdadoe daten bilang kata Kongtjoe ketjil soeda potong kepalanja Liong Ong bawa dateng, en manja denger soeka atie berkata: »goewa poenja lakie poenja aioes ada balessan !" tiada lama Kongtjoe poelang teng-teng kepalanja Liong Ong, manja soeroe pandjerin tantjep die atas kota kasi orang liat itoe kepalanja Liong Ong, den ini SAMGAN LENG KONG die depan manja dia lantes koewie, kata:-

»anak denger die sini ada Goenoeng bagoes-bagoes, anak kepengen melantjong liat-liat tempat", en manja kata: »loe pegie melantjong tida kenapa, kerna goewa takoet loe dapet perkara en kapan loe maoe pegie djoega bole adjak 1 boedak toewa ikoet sama loe en siang-siang pegie, mistie lekas poelang djangan soepaija ma djadie kwatir toenggoe die pintoe tengokkin sama loe," en lantes LENG KONG membri hormat sama manja, dia djalan kloewar bersama sama boedak toewanja ikoet die L'.akang, en LENG KONG djalan, tengok tempat njang bagoes, djalan belon ada 10 pai

(16)

denger soearanja lotjeng, en LENG KONG tanja sama boedak toewanja, kata: »ada soeara lotjeng die mana tempat?'' lioedak toe- wanja kata: »ada 1 bio nama Lenghitan Samgoan Tianidong Soehok, .itoe tempat Tjibie Taij Te poenja bio". LENG KONGlantes pegi die itoe bio.

Tjarita ini Taij Te pegi naek kelangit, tiada die itoe bio be- lon poelang, ada 2 moeritnja njang djaga itoe bio nama LENG HITIAN, nama TJOE-ISIAN; 1 nama IE ISIAN en LENG KONG dateng die itoe bio, ini 2 moerit tanja sama LENG KONG : dari mana ? en LENG KONG kata : saija Manjisan Taij Ong poenja anak nama SAMGAN LENG KONG, saija dateng die sini maoe liat-liat terapat njang bagoes ini 2 moerit kata: »bole masoek die dalem, nantie saija tjai'i-in nasie kasi makan, tetapi Kongtjoe djangan pegie die blakang djalan-djalan", lantes ini 2 orang masoek ke-dalem tjari-in nasie, en SAMGAN LENG KONG atienja bertjeket: kenapa dia pesen djangan djalan-djalan keblakang en tentoe ada apa mangka dia takoet orang keblakang, en lantes LENG KONG sengadja djalan keblakang kepengen taoe ada apa, sampe die blakang liat itoe pintoe ketoetoep, dengen die moeka pintoenja die tempelin soerat, en LENG KONG lantes boeka itoe pintoe masock ke dalem liat ada 2 setan; ini 2 setan nama Hwetjoe (si loeman apij die toetoep die dalem, sebab djabat, ini 2 setan dari Kanglam 81 kota poenja setan boeat bikin orang tjilaka, dari itoe Taij Te toetoep tiada kasi lepas, en ini 2 setan ke- naliu sama LENG KONG, dia berdoewa minta-minta die toeloengin, berkata: »lama-lama djoega hamba tiada ioepa dari Tian Ong poenja toeloengan", — LENG KONG kata : »loe tiada orang pegang en djaga sama loe, kenapa loe tiada maoe larie en ]or minta goewa toe-

(17)

loengîn sama loe", — ini 2 setan kata dia poenja soerat hoe die tempel, die mana hamba liole larie, en lautes LENG KONG kepe ilue soorat hoe, itoe 2 setan herkoewie kata : die blakang ari Kongtjoe hole pake sama hamba en lantes koewie bilang trima kasie dia berdoewa larie djalan die kolong langit bikin orang tjilaka. — LENG KONG Uat itoe 2 setan soeda larie dia tiada loengoe die tjariïn nasie en dia djoega lantes larie, ini 2 moe- rit ilenger die blakang ada soewàra kaija orang boeka itoe pintoe,- dia boeroe keblakang tiada liat itoe Kongtjoe sama itoe 2 setan, liat itoe pintoe soeda terboeka, tiada lama Taij Te toeroen dari langit, tanja sama 2 moerit kata bilang dengen menangis kata itoe Kongtjoe die Manjisan dateng, tetjoe lagie maoe tjari-in dia nasie, dia keblakang boekain itoe pintoe kasie itoe 2 setan apie larie, en Taij Te denger moeritnja tjarita begitoe, en nuira, makie kata: »itoe anak binatang! tiada taoe atoeran! boeka ini pintoe kasie lari itoe 2 setan, Taij Te kata: goewa ada poenja

»Popwee" Imijang Tanvv sama goewa poenja Kioekiok Tjoe nantie langkop sama dia, sekalian goewa poenja Kimto dia ambil, kapan dia tiada maoe baijar, goewa masoekkin dia die dalem Imijang Tanw biar dia matie !" Ini LENG KONG soeda lepas itoe 2 setan sekalian itoe Kimto dia ambil, takoet Taij Te mara, dia pangil buedak toewanja soeroe poelang doeloe bawa itoe Kimto, en LENG KONO djalan die blakang en Taij Te kloewarin dia poenja

»Popwee" Imijang Tanw, djadie 2 Goenoeng, en ini LENG KONG djalan die selat Goenoeng, lantes masoek die dalem Imijang Tanw (Popwe Gantang^, Taij Te bawa poelang die tempatnja Lengbitian, Taij Te makie kata: »loo anak binatang en loe begitoe branie, Ijolong goewa poenja Kimto cn lepas kasie larie itoe 2

(18)

setan apie, en sekarang Icbie bae loe baijar goewa poenja Kira- to , kapan loe tiada maoe baijar, loe nantie matie die dalem goewa poenja Imijang Tauw!" — menjaoet LENG KONG kata : »die rnana saija liat. Taij Te poenja Kimto , — Taij Te kata loe poenja boe- dak toewa soeda bawa lebie doeloe poelang itoc Kimto die roema loe en brani sangkal sama goewa ! — en LENG KONG tiada rnaoe mengakoe djoega, — Taij Te maralantesbatja-batja(liamj,itoo LENG KONG lantas matie die dalem Imijang Tauw, en ini LENG KONG poenja aloes terbang ke atas melaijang, tiada tempat boeat brentie, me­

layang sampe die PatkengKiongBiauwlokTianTjoen poenja tempat, ini Biauwlok Tian Tjoen lagie doedoek liat die atas ada aloesnja LENG KONG kesana kesitoe, tiada tentoe, en Tian Tjoen pikir lebie bae goewa gapein aloesnja bawa die Tjoeikiong sama TJU SIESIOE Tian Ong biar dia tjoetjie die peroet binienja,, en lantes Tian Tjoen gapein itoe aloes simpen die tangan badjoenja en Tian Tjoen lantes naek die langit pegie sama TJIA SISIOE Tian Ong, lagie doedoek, Biauwlok Tian Tjoen sampe, TJIA SISIOE Tian Ong samboet adjak kedalem menbri hormat, Biauwlok Tian Tjoen kata : pinto ini hari dateng die sinie boekannja perkara apa en maoe kasie 1 anak, bae soeroe dia tjoetjie die dalem TJIA SISIOE Tian Ong poenja binie poenja peroet en ada tandanja, menjaoet TJIA SISIOE Tian Ong kala: apa bole die kenalin?

Biauwlok Tian Tjoen kata : nantie sebentar dapet taoe kaloe be­

ranak lelakio en tangan kanannja ada soerat (»lengdjie") en tangan kerenja ada soerat »soedjie" dengen matanja 3, itoe daripinto njang bawa dateng aloesnja , kaloe tiada begitoe 3 roepa boekannja pinto njang bawa, TJIA SISIOE Tian Ong kata memang saija poenja bini ada ])oenting soeda sampe boelaunja, tiada lama

(19)

Loedaknja dateng bilang kiongtjoe soeda beranak lelakie! ada 3 tandanja, en TJIA SISIOE Tian Ong denger boedaknja bilang terlaloe soeka atie dongen girang, en lantes membrie hormat sama Biauwlok Tian Tjoeu serenta berkata banjak trmia kasie njang Tian Tjoen soedah toeloeng kasi nama, Biauwlok Tian Tjoen kata kasi nama SAMGAN LENG IJAUW ; die blakang an'e kaloe soc- da besar nantie pinto dateng ambil ini anak boeat moerit, abis berkata, Biauwlok Tian Tjoen djalan poelang, en ada 4 2 taon Biauwlok Tian 'Ijoen dateng die Tjoei Kiong, TJIA SISIOE adjak masock die dalem, panggil anaknja soeroe koewie die depan Tian Tjoen, abis dia serakeii itoe anak sama Tian Tjoen adjak poe­

lang boeat moerit, arie-arie dia adjar kabisalian dengen adjar koentauw 18 roepa boeat perang dengen segala »pliie" en obat apie (Hwetan). Itoe ari Biauwlok Tian Tjoen maoc naek di langit ada pesen sama moeritnja njang nama KIMTO TONG TJOE: goewa maoe naek die langit- loe simpen ini goewa poenja Kimto en djangan kasi LENG IJAUW liat; abis pesen, Tian Tjoen lantes naek kelangit. Ini LENG IJAUW liat soehoenja bebisiek sama KIMTO TONG TJOE , soehoenja soeda naek, dia lantes tanja sama KIMTO TONG TJOE, dia kata tadie soehoe maoe pegie ada bebisiek sama loe apa soehoe tjarita? KIMTO TONG TJOE tiada maoe bi­

lang, sampo 3 kalie LENG UAUW tanja melit, ini TONG TJOE awa kekeselan dia bilang; soehoe pesen djangan kasi loc taoe itoe Kimto, die soeroe goewa simpen, en LENG IJAUW pikir tiada maoe kasi goewa hat ifoe Kimto, en goewa nantie akalin, en lantes LENG IJAUW »phie" djadie roepa soelioeiija, minta itoe Kimto, en itoe KIMTO TONG TJOE kira soehoenja, dia lantes kasi itoe Kimto sama soehoenja, en LENG IJAUW dapet itoe Kimto,

Lamjjoe Wakong. 2

(20)

dia klocwarin apienja bikin itoe Kimto die djadic-in Sliakak Kim- tjoei (tiga pescgio Batoe mas boeat »Popwe"J lioeat djaga diricnja, die simpcii itoe Siiakak Kimtjoei die dalen badannja. Itoc satoe aric TIAN TJOEN poelang en KIMTO TONG T.IOE tanja: soehoe bawa itoe Kimto kenapa tiada die bawa poelang, TIAN TJOËN kata kapan goewa ambil itoe Kirato, TONG TJOE kata kaloe boekan- nja soeboc njang ambil itoe Kimto ? en teiitoe LENG IJAUW dia II pbie" beroepa soehoe, manka tctjoe kasie, Tian Tjoen kata pe- gimana loe bole taoe? TONG TJOE kata 3 baric die moeka LENG IJAUW ada tanja sama tetjoe meliet-mcliet, djadie tetjoo awa kesel, tetjoe bilang, manka tctjoe doega tentoe dia njang ambil itoe Kimto, Tian Tjoen kata kaloe begitoe panggil LENG IJAUW dateng nantie goewa tanja, en TONG TJOE lantos panggil LENG IJAUW klocwar ketemoe sama Tian Tjoen, en Tian Tjoen tanja apa betoel loe ambil itoe Kimto , LENG IJAUW mengakoo botocl njang tetjoe ambil itoo Kimto en tetjoe soeda poekoel bikin »Popwe" Sbakak Kimtjoei boeat djaga tetjoe pocnja dirie, die blakang arie kaloe ada moesoe, tetjoe bole pake, en Tian Tjoen kata: itoe »Popwe" bisa djadie djadi-an, kita maoe apa djoega dia toeroet, loe simpen bae-bae djangan kerdja ilang.

Tjarita toewan Alla lagio doedoek die kantornja darie koe- jon nama Saij Homj, Taij Pek Kira Tjo bilang sekarang ada siloeman nama Hong Hwe Djibong Kboa larie die docnia beroema die Goenoeng Hoei Liam Tong, djabat makan orang sadja tiada bcrentienja, lantes Toeban soeroe Tian Tjiang tangkep, djangan soepaija orang die doenia dapet tjilaka. Toehan poenja orang raenjaoet sekarang ada LENG IJAUW lagie be- gocroe sama Dewa Hoet Biauwlok Tian Tjoen, saktie dengen

(21)

bisa, dia bole tangkep itoe 2 siloeman, en lantes Toehankasie seerat soeroe LENG IJAUW tangkep itoe 2 siloeman bawa serdadoe 5000 lekas mistie pegie tangkep. LENG IJAUW dapat seerat Toelian, dia bilang sama soeboenja dapet prcnta sama Toehan boeat tangkep itoe 2 silocman, en LENG IJAUW djalun mampir die Goenoeng Manjisaii ketemoe sama manja njang doeloe-an.

Manja liat anaknja dateng soeka atie, en manja taiija loe betaon laon die mana tempat soeda pegie en tiada keliatan loe poenja baijang-liaijangan, ini arie loe baroe dateng, LENG IJAUW lantes koewie die depan manja berkata: anak soedii sala en ma sama inko djangan mara nantie anak tjaritain dari kepala sampe die boenloet, sekarang anak pegie tjoetsie lagie die peroetnja TJIA

-SisiOE Tian Ong poenja bini die nama-in LENG IJAUW abis anak begoeroe sama Biauwlok Tian Tjoen, abis ada 2 siloeman Toe­

han soeroe anak pegie tangkep, djadie anak kangen sama raa en inko anak mampir die sini sekalian anak maoe minta itoe Taij Te poenja Kimto njang boedak toewa bawa poelang, manja lantes kasie itoe Kimto, LENG IJAUW lantes djalan die Goenoeng Hoei Liam Toncj maoe tangkep itoe 2 siloeman.

Tjarita die Goenoeng Hoei Liam Tong, 2 siloemaii Hongliwe Djiheng Klioa dia berdocwa lagie doedoek minoem arak dengen soeka atie, en orangnja dateng bilang die langit soeroe SAUGAN LENG IJAUW bawa serdadoe dateng maoe tangkap sama Taij Ong, sekarang scrdadoenja kiterin ini Goenoeng, ini 2 siloeinan-dengar orang bilang begitoe, dia lantas mara bawa dia poenja serdadoe segala siloenian-siloeman kloewar perang sama LENG IJAUW en ini 2 siloenian batja-batja en sebentaraii kakinja iii- djak roda apie lantas perang, en LENG IJAUW kloewarin 3 roej)a

(22)

apie bocat djaga dia pocnja roda apic, sekalian LENG IJAUW kloewariii Shakak Kira Tjoci timpoek sama ini 2 siloeinan, en 2 siloeman kena die kepalanja berasa sakit dengen kloewar dara dia larie masoek die dalem toetoep pintoe, tiada branie kloewar lagie, en LENG IJAUW liat dia tiada branie kloewar, pegimana akal en lebie bae kita »Phie" djadie Gioklie (pram- poean moeda), itoe dia poeuja Hwetan djadie boea Sianto, lantas masoek die dalem berkata saija orangnja ONG BONIO, saija dengar soewara tamboer gembreng, en kepengen liat orang pe­

rang, djadie saija djalan kesasar masoek die sini, ini 2 siloeman kata itoe 2 boea Sianto kasie goewa makan, kapan loe tiada maoe kasie gocwa makan nantie loe sekalian goewa makan, en jni Gioklie belaga tiada maoe kasie en 2 siloeman soeroe orangnja rampok itoe 2 Sianto, dapet itoe 2 Sianto dia berdoewa saorang 1 makan, baroe maoe masoekkin die moeloet en itoe Sianto soeda berobos masoek die tengorokkannja teroes keperoet en ini 2 siloeman djadie heran dengan takoet, ini Gioklie lantas djadie LENG IJAUW makie sama ini 2 siloeman dia kata loe berdoewa binatang, sekarang loe berdoewa soeda makan goewa poenja Hwetan en lekas loe ikoet sama goewa, ini 2 siloeman maoe larie, LENG IJAUW liat dia maoe larie lantas batja-batja itoe Hwetan menjala bakar itoe siloeman poenja peroet', en itoe siloeman kesakitan dia minta ampoen en taloek, lantas LENG IJAUW' bawa ini 2 siloeman kelangit kasie taoe sama Toehan, en Toehan denger soeka atie.

Komcndian ini 2 siloeman die boewang die Hongtouw fakerit besarj trima hoekoeman berat, en LENG IJAUW die kasie pangkat besar Hwepou Pengbe Taij Goau Swe (kepala perang^, LENG

(23)

IJAUW bilang banjak trima kasie, menjaoet toewan poonja orang bedirie die samping nama TENG IIOA kata LENG IJAUW poenja toeloengan begitoe ketjil die kasie pangkat begitoe besar, hamba minta itoe LENG IJAUW adoe sama hamba, kapan dia bole menang sama hamba bole dia trima itoo pangkat, hamba lepas ini hamba poenja pangkat, en toewan lantes soeroc dia berdoewa adoe, siapa njang menang bole trima itoe pangkat, en lantes dia berdoewa lawan en tiada 10 djoeroes en TENG HOA kasie LENG IJAUW tangkep, en TENG HOA poenja moeka maloe sekalie, lantes poelang, LENG IJiuw die kasie itoe pangat Hwepou Taij Goan Swe fkepala perang).

Tjarita itoe satoe arie orangnja toewan bilang saban taon mistic panggil Haij Liong Ong dateng die sini kasie prenta die boelan 5 tangal 15 arie berkoempoel kasie plekat mistie toeroenin oedjan, soepa'ya die doenia orang-orang poenja sawa en tipar tanaman bole djadie bagoes, djangan liwat waktoe, en toewan kata siapa bole die soeroe pegio, Taij Pek Kim Tje bilang Pwc- pon Taij Goan Swe LENG IJAUW bole pegie bilangin, en lantes die soeroe LENG IJAUW pegie 4 tempat ('Tang Haij Liong Ong), Si Haij Liong Ong en Pak Haij Liong Ong, Lam Haij Liong Ong sama die ho poenja Liong Ong, dan LENG IJAUW mom- brie hormat die depan toewan dia lanles pegie bilangin itoe Haij Liong Ong.

Tjarita ini Tang Haij Liong Ong dapet soerat mistie die langal 15 boelan 5, naek die langit berkoempoel maoe die prenta atoer toeroenin oedjan, lantes tariek iiiipas berkata ini taon goewa kaloe pegi bertjampoer sama njang laen dia poenja badjoe Liongpou seuioeanja baroe en bagoes, en goewa poenja badjoe lama be-

(24)

Ion abis die bikin, goewa torlaloc mnlnc sania njang lacn, ada anaknja TE TAU Taij Tjoo menjaoct kata liapa djangan kfisol nantie saija djoega bolc gantic-in sama bapa , sebab saija djadic anak pantes djooga bole gantie-in bapa poenja pcikerdjahan, apa ))ole alawa tiada, cn bapanja kata bole gantie-in, sebab loe soeka makan arak banjak sampe inal}ok tiada oeroessau djadie maloe, darie itoe goewa kesel, nionjaoet anaknja kala kapan bapa selempang atis nantie saija socmpa die depan bapa , lantes soempa berkata kapan saija minoeni arak tiada toeroet bapa poenja pesennan saija tiada bisa poelang, en bapanja denger anakja soempa begitoe en bapanja kata sekarang loe ada poenja ingatan liae, en goewa tiada kesel goewa pcsoii kaloe berkocm- poel loe niistie hormat panggil intjek atawa inko djangan tinka loe kaija anak ketjil, Taij Tjoo denger bapanja pesen, lantes dia djalan si-ijang malem sampe die kampoeng ada waroing orang djoewat arak, Taij Tjoc pikir bapa pesen djangan minoem arak, sekarang goewa djalan tjape en goewa minoem arak se­

dikit sadja masa kenapa, en limtcs dia masoek die waroeng arak , dia masoek die waroeng arak dia minta arak, abis mi­

noem baijar oewangnja en kloewar sampe die watas dia naek die langit die kidoel iiama Lamtian Po Tekkoan ketemoe Haij Liong Ong laen-laen, abis die sitoe bikin pesta, en llaij Liong Ong besaran ])erkata saija die prenta sama looban die djadie- in kepala pesta, masing-masing doedoek die tcjnpatnja djangan kesana kemarie pinda en djangan mengomong tiada keroewanan kaloe tiada denger ini atoeran , lantes toelak kloewar dari pintoe en tiada pake lagie, en masing-masing doedoek die tempatnja mi­

noem arak, en ini TE TAU Taij Tjoe pikir ini pesta 1 taon

(25)

sdkalic lebie bae kita minocm banjakkan, lantes dia minoein sampo inaljok en lantes bangoen dari terapat docdook serenta berkata ini kepala pesta : tiada pantes, sebab taon njang soeda goewa poenja bapa kaloe doedoek paling atas, en sekarang goe-

\va gantie-in bapa die kasie goewa doedoek die pinggir, apa atocran en tiada pantes, en LENG IJAUW saoettin kata loe poenja bapa taon doeloe dateng die pesta, kenapa ini taon loe njang gantie-in, sebab loe masie moeda pantes doedoek die pinggu', njang djadie kepala masa branie soeroe loe doedoek die atas, kenapa loe branie kata tiada atocran en loe soeda poesing ma- bok arak, berkata masa kerdja goewa mara, en lantes die toelak dia soeroe kloewar pintoe langit, en njang laen masing- masing trima dia poenja kerdjalian oedjan die pegangannja, lantes masing-masing djalan poelang, en ini Taij Tjoe die toelak kloewar pintoe langit dia pikir tiada branie poelang ketemoein sama bapanja, djadie dia goijang badannja phie djadie Ikan besar, pandjangnja 2 toembak, toeroen die kalie nama Uang Tjioe Kang memaen dia semboer aer bikin ombak djalan-djalan sampe die watas Sou Tjioe pegie dateng, kaget itoe aer soeroet tjetek tiada bisa larie, ada orang potong kaijoe rame-rame maoe poelang liat die kalie ada 1 Ikan besar kandas tiada bisa larie, en itoe toekang potong kaijoe rame-rame lantes toeroen die kalie dari sebab tjetek, dia ramo-ramo potong itoe Ikan poenja isie, ini Ikan kena die potong iosinja kesakitan matanja kloewar aer tiada bole tabaii kesakitan dia lantes berontak bangoen dia pockoel itoe toekang potong kaijoe nama Touw NJIE lantes malie, itoe njang laen tcmemija liat begitoe ini Ikan djadie orang dia masing- masing larie poelang, en Ikan soeda djadie laij Tjoe dia lantes

(26)

poelang kelaoct ketcmoe l)apanja berkata saija ganlie-iii bapa pcgie die langit djadie saija loepa bapa poenja pesenan, saija minocm itoo arak sampe mabok abis die toelak saija kloewar die pintoe langit, saija tiada branie poelang ketemoe sama i)apa, djadie saija pbi djadie ikan besar toeroen die kalie Uang Tjioe Kang saija djalan-djalan sampe die watas kalie Soutjioe aernja soeroet, djadie saija tiada bisa djalan, ada toekang potong kaijoo rarae-ramc toeroen die kalie potong iesic saija, awa sakiet saija berontak larie poelang ketemoe sama bapa, sekarang bapa toeloeng bales die itoc kampoeng Uang Tjoekang, abis dia kata Taij Tjoo lantcs matie , bapanja liat anaknja matie lantes menangis, pangil orangnja njang die dalem laoet kocmpoclin adjak pegie die Uang Tjioe kerdja aer besar, en orang-orang die itoc kota scmoeanja pada matie aer besar sckalie.

Tjarita die Uang Tjioe ada 1 bio Tepekongnja Ouw Tou Sengbo Nio-nio, en itoe aer soeda sampe die dopan bio, Nio- nio liat orang-orang dateng die bio dengen menangis sebilan djalan sebilan sodja berkoewie, sampe die depan bio dia orang pasang liio minta Nio-nio loeloeng ini aer bole lekas soeroet djangan dapet tjilaka, en ini Ou Touw Sengbo Nio-nio, kaget dengen takoet kenapa ini aer bole bcginie besar en Nio-nio lantes nack die atas awan liat ada Haij Liong Ong sama orangnja, en Nio-nio lantes naek die langit bilang toewan njang Haij Liong Ong soeda kerdja aer besar bikin orang banjak matie, die Uang Tjioe , Toelian kata keng poelang doeloe en lantes soeroe Soesoe Seng Koanté bawa serdadoe pegie die Uang Tjioe bikin itoe aer lekas soeroet, komendian ini Soesoe Seng Koanté lantes pegie die Uang Tjioe, lawan sama Liong Ong en Liong Ong

(27)

liat orang dip langit dia lantcs poolang die laoet, en Seng Koantc mampir die bio , Ou Touw Sengbo samboet adjak masoek kedalera bio, Nio-nio membri hormat soeroe doedoek minoem the, berkata kemarcn aer besar sampe die depan bio, djadie heran ini poehoen Tjookeng dari doeloe belon taoe kloewar kembang, en kenapa kena tcnggelcm die aer bole kloewar kembang dengen wangle sekahe koelilingan aroem baoenja, saija maoo kasie sama Toehan apa bole tiada, menjaoet Seng Koante kata kaloe begitoe wangio kenapa tiada bole kasie sama Toehan, en dia berdoewa naek kelangit bawa itoe kembang raaoe kasie sama Toehan.

Tjarita Toehan lagie doedoek, dateng Soesoe Seng Koante bersama Ou Touw Sengbo meinbri hormat, Seng Koante lapoer njang Ilaij Liong Ong liat hamba dia lantes larie poolang, itoe aer besar lantes soeroot djadie kering, Ou Touw Sengbo Nio- nio menjaoet kata liamba ada bawa kembang wangie boeat kasie sama kandjang Toehan, den Toehan trima dongen soeka atie, die person kembang mas sama Sengbo bilang trima kasie, Toehan kata ini kembang djarang ada, sekarang kamie kasie nama kembang Keng Hoa, kaloe kamie poenja orang-orang ada poenja toeloe- ngan en ijockong hole tantjip ini kembang die kepalanja dengen minoem arak 3 tjangkir, prenta KIMTO Taij Tjoc, boeat kepala pesta, KIMTO Taij Tjoc soeroe orangnja boeka medja, orang- orang masing-masing doedoek die medja pesta, KIMTO Taij Tjoe berkata saija die prenta dari saija poenja bapa toewan Alla, boeat djadie-in kepala pesta, en siapa njang IJoekong bolc doedoek sekaUan itoe kembang Keng Hoa hole tantjip die kepalanja dengen minoem arak 3 tjangkir, en kaloe tiada poenja IJoekong cu tiada bole doedoek die pesta, njang lacu-laen menjaoet kata

(28)

saija tiada pociija konglo tiada branie docdoek die posta, mcnjaoct LENG IJAUW kata saija djocga liada poonja konglo, en KIMTO Taij Tjoo liat orang-orang tiada branie tantjip itoe kembang Kong Hoa die kcpalanja, en lantes KIMTO Taij Tjoe ambil itoe kembang d'à sendirie tantjip die kepalanja dengen minoem itoe arak betjangkir-tjangkir, en LENG IJAUW liat begitoe aticnja djadic mara kata: Toehan soeroe loe djadie kepala pesta, en siapa njang ada konglo dia bole tantjip itoe kembang die kc­

palanja en minoem arak 3 Ijangkir en abis loe sendirie tantjip itoe kembang die kepala loe dengen minoem arak betjangkir- tjangkir apa bole djadic? menjaoet Taij Tjoe dia orang tiada kata ada pocnja konglo, djadic goewa sendirie tantjip itoe kembang die kepala goewa apa tiada bolc? LENG IJAUW kata goewa ada pocnja konglo mistic goewa njang tantjip die kepala goewa itoe kembang, T^ij Tjoe Ifata apa loe pocnja konglo? LENG IJAUW kata loe maoe taoe goewa pocnja konglo, en goewa ada tangkep 2 silocman liong Ilwe Djibcng Klioa, ini apa bockannja konglo, cn abis dia kata lantes ambil itoe kembang tantjip die kepalanja dengen minoem arak 3 tjangkir, en Taij Tjoe liat mara lantes makie, cn LENG IJAUW die makie tiada saocttin dia kiocwarin Sbakak Kim Tjoei timpoek sama Taij Tjoe, cn dia bcrdocwa saling poekoel, njang laen-laen ada die sitoe soedii'in, en Taij Tjoe lantes larie, ini LENG IJAUW pikir ten- toe dia mengadoe sama foelian cn goewa bolc dapel boekoeman, Icbie bac pakç akal kata mabok, njang lacn-lacn liat begitoe masing-masing takoet lantes gocbar, Taij Tjoe niasoek mengadoe kata LENG IJAUW soeda bikin roesoe die tempat pesta dengen poekoel sama hamba, en sekarang dia pake nama lagie WAKONG Tian Ong

(29)

Hoc Ong toeloeng oerocsin dia koerang adjar, Toclian dcngor anakrija inengadoc begitoc laiUcs mara panggil sama LENG IJAUW datcng, Toehan kata loc goewa pocnja orang, en Taij Tjoe spjierlie Tochan, kenapa loe branie lawan en poekoel'? LENG LIAUW menjaoet kata hamba sepertio boedak, Taij Tjoe Tochan, die mana hamba branie poekoel, cn Taij Tjoe poekoel bamba bctoel, bamba tiada branie balossin, kapan , Tochan tiada per- Ijaija bole panggil itoe orang-orang njang ada die sitoc liat, Tochan lautes socroe panggil tanja sama itoe orang-orang njang ada die sitoc tempat pesta, dia orang-orang menjaoet kata ham­

ba liat dia berdoewa belon sampo saling poekoel, tjoema saling makic sailja, Toehan kata saling makie djoega tiada patoet branie begitoe, cn kaloe tiada ini orang-orang minta'in loe tcntoc bockoeman matie, sekarang mistic boewang kwc die tempat mata harie nama Daudjit Kiony, die blakang baric kaloe kwe ada poenja toeloengan bole impas kwc pocnja hoekocman, en W AKONG incmbrie hormat lantes kloewar pcgie die Bandjit Kiong (tempat mata hariej.

Tjarita die Bandjit Kionu (tempat mata hariej sekarang djadie iijang pegang itoe pckerdjahan mata harie TENG HOA, sebab lagie doeloe soeda lawan LENG IJAUW kala, djadie TENG HOA poenja pangkat LENG IJAUW dapet, en TENG IIOA die socroe rawatin mata harie at'cnja tcrlaloe mara sama LENG IJAUW, apa lagie. dia denger LENG IJAUW die bockoem ])ocwang die.

sini, djadie TENG IIOA poenja pegangan, cn TENG IIGA soeka atienja socpaija nantie die kenaija sama LENG IJAUW, apa dia maoc bikin bole djadie, lantas panggil dia poenja orang pesen kaloe LENG IJAUW dia lockar nama WAKONG dateng die sini

(30)

loe orang mistic poekocl doeloe 40 toeija djangan lepas sama dianja, belon abis berkata, en WAKONG soeda dateng, TENG HOA soeroe masoek dia berdoewa ketemoe dengen hormat, en TENO HOA belaga tiada taoe pekaranja WAKONG, TENG HOA tanja sama WAKONG kata en Tian Ong Goan Swe dateng die sini apa kabar dengen pake badjoe tiada bresie, sebab Goan Swe ada pangkat'? WAKONG tjarita'in darie poekoel KIMTO Taij Tjoo darie kepala sampo die boentoet. TENG HOA dengar WAKONG tjaiita begitoe, en lantas mara kata kaloe begitoe goewa poenja pegangan sama kwe, en kwc kenapa ketemoe sama goewa, kwe tiada maoe koewie, en WAKONG lantes koewie die depan TENG HOA, en TENG HOA panggil orangnja soeroe poekoel 40 toeija, WAKONG kata saija belon ada sala kenapa maoe die poe­

koel 40 toeija, itoe tiada patoet, en tiada bole poekoel sama saija. TENG HOA kata bae, kaloe kwe kata goewa tiada patoet sekarang arie-arie goewa maoe atoerin djem kwc mistie arie- arie die kantor boeat tocngoe atoer djem, kapan teledor sala, mistie poekoel 40 toeija, en ini mata arie djalan, kwe kaloe tiada mistie poekoel 40 toeija djoega, en WAKONG dengar TENG HOA pesen begitoe dia klocwar piker ini TENG HOA kapan baric dia ada berbantahan sama goewa, en sekarang dia maoc bales, lebie bae goewa pake akal en goewa phie 1 badan roepa goe­

wa boeat ikoet mata arie djalan, die mana dia bole kenaija sama goewa, en lantes dia Phie 1 badan beroepa dia ikoet itoe 0iata arie djalan arie-arie en tiada bole sala, en orangnja TENG HOA ada die pesen kapan WAKONG teledor kasie taoe, sekarang orangnja TENG HOA liat dengen djaga ini WAKONG tiada bole sala, djadie ini orang bikin akal soepaija WAKONG

(31)

bole sala, dia kata: WAKONG! kita maoe poelang doeloe tengokkin kita pocnja ma, 'en loe ikoet ini mata arie djalan.

en WAKONG denger dia pesen begitoe, WAKONB soeda men- doesin dia raaoe kenaija, en WAKONG lantas toelis soeratkata:

kita tiada bole ikoet inie mata arie, en kapan raaoe djoega soeroe kita ikoet ini mata arie, bole lawan doeloe sama kita, en itoe socrat taro die boekoe mata arie, lantes WAKONG larie sampe die pintoe langit die kidoel nama Lam Tian Potekkoan, en TENG HOA liat itoe soerat, dia lantes soesoel, ketemoe die itoe pintoe langit, TENG HOA makie kata: loe sisa oekoeman matie, Toehan soeda kasijan tjoema die boewang die tangan goewa, en loe poenja atie tiada bole roba, branie toelis soerat kata begitoe, sekarang loe maoe larie kemana? bae-an loe menjara , en kapan tiada sebentaran loe poenja djiwa tiada idoep!

WAKONG lantes makie lagie kata loe maoe baies njang doeloe loe poenja sakit atie, djadie sekarang loe maoe kenaija sama goewa, en loe djaga goewa poenja sala ikoet mata arie djalan, darie itoe goewa kaloe tiada larie, lama-lama nantie kena loe kenaija sama goewa, en dia berdoewa lantas perang, TENG IIOA tiada bole menang, larie bilang sama Toehan, en WAKONG liat TENG HOA larie tentoe dia bilang sama Toehan, en WAKONG lantes larie toeroen die doenia hat ada 1 Goenceng nama Tiauw Tjin San Anggioksie Hwe IJam Ong Konghoet tingalin lagie doedoek bertapa, WAKONS liat lantes masoek menbrie hormat, Kongboet liat WAKONG , Konghoet kata soeda lama pinto de­

nger Tian Ong die langit soeda dapet pangkat Goan Swe ada terlaloe senang sekalie, en ini arie dateng die sini apa kabar?

WAKONG tjarita'in dia poenja perkara darie kepala sampe die

(32)

boentoet, Konghoct kala sekarang Tian Ong dateng die sinie maoo apa ? WAKONG kata : tetjoe denger Icsoc pocnja bisa, dja- die letjoe dateng mioe bergoeroe, apa die ttima atawa tiada"/

en Konglioet denger soeka atie, lantes pesen kaloe die sinie tiada bole kaija njang soeda, inistie tocroet soehoe poenja atoeran.

Tjarita Liong Ong lagie shedjit bikin pesta ranie-rame niinoeni arak die tempatnja Liong Kiong dcngen soeka atie en Liong Ong minoem itoe arak sampe mabok, kaloe malera dia gantoeng 1 tjoe nama Tjipoljoe, terang sekalie sinanija sainpe teroes ke-langit, en WAKONG liat begitoe terang dia boeka niatanja njang die djidat, taoe itoe Liong Kiong ada gantoeng 1 Tjoe begitoe terang, en WAKONG kepengen itoe Tjoe, WAKONG lantes Phie djadie siloeman Oedang, dia masoek die dalem laoet teroes djalan sampe die Liong Kiong lantes dia tjolong itoe Tjoe njang die gantoeng, dia bawa poelang die tempatnja Anggiok Sie dia simpen bae-bae itoe Tjoe, en tiada kasie Soehoenja taoe, sampe Liong Ong ilang mabok barang mendoesin liat itoe Tjoe soeda tiada, Liong Ong atienja djadie takoet en kesel, tanja orang-orangnja kata tiada taoe en die tjarie koeliling tempat tiada bole dapet. Liong Ong pikir barang, kalie siloeman dateng die sinie tjolong itoe Tjoe, en Liong Ong lantes pegie die Lam Ilaij tanja sama Koan-Ini Iloetbo, en Koan-Im Iloetbo boeka inatanja, kata boekannja siapa njang tjolong, ini WAKONG dia pbio djadie siloeman Oedang masoek die Liong Kiong tjolong itoe Tjoe, sekarang iloe WAKONG ada die Tiauw Tjinsan Anggioksie IIwc IJam Kongboet, ada lagie merknja Koansian Taijsoe poenja moerit, kaloe loe niaoe ambil itoe Tjoe bole phie die sitoe. Liong Oug denger Koan-Im Iloetbo bilang begitoe. Liong Ong membrie hormat lantes dia

(33)

podang die dalem laoct, bawa scrdadoenja njang die dalem laoet, Ocdang, Kepiting, Kerang, Kidjing, Ikan, Tjoomie-Tjoemie segala njang die dalem laoet itoc silocman, dateng die Goenocng Tiauw Tjinsan Anggioksie kiterin itoe Goenoeng dengan raemakie en roesoe, den inie IIwc IJam Konghoct lagie doedoek, denger die loewar begitoe roesoe maoe masoek die dalem Bio Kongboet, tanja sama WAKONG : itoc Liong Ong roesoe dia maoe minta dia poenja Tjoe, apa belool apa tiada loe ambil? menjaoel WA­

KONG kata tetjoe tiada branie sangkal sama Soeboe, itoe Tjoe

^bctoel tetjoe njang ambil, Kongboet kata ini arie Liong Ong dateng die sini, dia maoe ambil itoc Tjoe begimana? WAKONG kata ini perkara Soelioe djangan kesel, nantie tetjoe lawan doe- loe sama Liong Ong, WAKONG lantes kloewar ketemoc-in sama Liong Ong kata loe branie tjolong goewa poenja Potjoe, cn sekarang loe lekas baijar itoe Tjoe, kapan tiada maoe baijar loe poenja djiwa lantes matie, WAKONG kata: siapa njang bilang kata goewa ambil loe poenja Potjoe? Liong Ong kata goewa niendoesin liat itoe Potjoe soeda tiada, en goewa lantes pegie die Lambaij tanja sama Koan-Im-Hoctbo bilang loe njang ambil itoe Potjoe. WAKONG kata Koan-Im-Hootbo kata goewa njang ambil itoc Potjoe, en sekarang apa loo poenja maoe?

Liong Ong denger WAKONG poenja kata begitoe keres, dia mara, en Liong Ong lantes perang sama WAKONG ada 30 djooroes Liong Ong kala larie poolang, WAKONG liat Liong Ong larie, dia lantes masoek ketemoe sama Sochoenja bilang Liong Ong foeda larie, en Soeboenja denger dia soeka atie, Soehoenja kata : goewa maoe naek kelangit sama Toeban, tetjoe liat die ini Bio djangan kemana-mana ! WAKONG denger Sochoenja maoe

(34)

naek kelangit, WAKONG ingat ma bapanja, lantes kloewar aer mataiija. Soehocnja kata : goowa maoe iiack die langit inçngapa tetjoc bole kloewar aer mata? WAKONG kata: tctjoo larie dari langit tooroen kemarie ikoct Soolioe , djadie tctjoe arie-arie ingat tetjoe poenja ma bapa tiada bole ketemoe, sekarang Soclioc maoe naek die langit, tctjoe tiada bole ikoet ketemoe sama tetjoe poenja ma bapa dari itoe tetjoe sedie kloewar aer mata, Soehoenja kata kaloe loe ada poenja ingattan ma bapa cn djadie anak oebauw, nantie Soehoe adjak tetjoe naek kelangit, tetapi djangan tjarie perkara kaloo sampo die langit! bole ketemoe loe poenja ma bapa, WA­

KONG kata asal ketemoe sama ma liapa, masa tetjoc biaiiie bikin perkara lagie, Soehoenja kata bac! kaloe begitoe gocwa kasie loe gantoeng die leher gocwa poenja Hoettjoe, en Soehoe­

nja ambil itoe Hoettjoe gantoengin die lehcrnja batja-batja ber­

kata loc ada poenja sala die langit, en sampo die langit, die atienja die katja-in dia tiada bole die kenalin sama loe, kaloe die tanja loe kata hoct poenja moerit, en soeda ketemoe sama ma bapa, bole ikoet gocwa tocrocn kombalie die doenia, WA­

KONG socka atie, Konghoet adjak WAKONG naek die langit.

Tjarita TAN TJOET KIONG TJIA SIE IJAM Tian Ong, bapanja WAKONG, lagie docdoek sama-sama binicnja ingat anaknja nama LENG IJAUW ada lagie nama WAKONG tiada taoe die mana dia, soeda lama tiada ketemoe rasauja kangen, lagie die scboetber- docwa lakie binie, bclon abis berkata, orangnja masoek bilang;

Kongtjoe datcng! barang ma bapanja denger girang anaknja poelang, cn lantes WAKONG ketemoe ma bapanja dia lantes bcrkocwi die depan ma bapanja serenta mcmbric hormat, ma bapanja tanja: sekian lama loe pegie kemana, en goewa poenja

(35)

atie boeat pikiran sama loe, en ini arie siapa njang adjak loe naek die. lant;il? menjaoet WÀKONG kata: saija pegie (lari sini, tiada tempat bocat tingal, diadie saija toeroeii die doeiiia, sampc die GoL^iiocng nama Tiauw Tjinsan Anggioksie, saija bcrgoeroc sama Hwe Uam Ong Konglioet boeat raoerit, abis Soeboe maoe naek die langit adjak sama saija, djadie saija bole dateng die sini kctemoe sama ma bapa, en ma bapanja kata : kapan arie loe berbantahan sama TENG HOA en dia soeda mcngadoe sama Toeban, Toehan soeda mara soeroe KUITO Taij Tjoe koempoelin orang-orangnja maoe tangkep sama !oe sekarang, djangan kloe- war, nantie Toehan dapet taoe, loe menginap 1 malem sadja, loe lantes toeroen lagie die doenia djangan soepaija Toehan dapet taoe loe ada die sini nantie djadie soesa, menjaoet WA-

ivONG kata: ma bapa djangan kwatir, saija taoe, en WAKONC pikir itoe Taij Tjoe maoe koempoelin orang boeat tangkep sama kita, lebie bac kita doeloein phie djadie orang tingie besar masoek djadie dia poenja orang, kapan dia tvima en kita lantes potong sama dianja, baroe kita toeroen larie die doenia, en WAKONG tiada kasie taoe sama ma bapanja ini perkara, en WAKONG bilang sama bapanja dia kata maoe tjarie Soehoenja, WAKONG lantes kloewar phie djadie 1 orang besar dan tingie, pegang tocmbak, pegie sama KIMÏO Taij Tjoe, maka die tanja: kau siapa nama"? WAKONG kata: hamba nama TAN SAM LONG, Taij Tjoe liat ini TAN SAM LONG beginio tingie den besar, Taij Tjoe socka atie, Taij Tjoe kata: kau nantie laen arie goewa bilang sama Toehan bole naek pangkat, belon abis bitjara, ini WAKONG soeda kloewarin dia poenja toembak maoe toembak ini Taij Ijoe, orang oranguja Taij Tjoe awa lakooi, en ini laij Ijoe liat dia

Lainijoe Wakong. ^

(36)

inaoe die loembak lantes ilia larie kcdalem scmbocuie die bla- kang katja, itoe katja nama Tjoen Po Kliia, eii WAKONG boe- roe masoek die dalem, tiada keliattan Taij Tjoe, tjoema ada 2 siloeman, en WAKONG tanja sama itoe 2 siloeman : die mana itoe Taij Tjoe pegie? itoe 2 siloeman kata: ini Taij Tjoe semboenie die blakang katja, en WAKONG mara timpoek itoe katja sama dia poenja Sbakak Kim Tjoei, itoe katja sampe petja, en lepas itoe 2 siloeman, 1 nama KIM TJENG PEK GANKWIE, 1 nama KIT- TJITO SENGBO, ini 2 siloeman larie koelibng die awan, en Taij Tjoe liat itoe katja soeda petja, dia roesoe kata WAKONG soeda naek die langit bikin roesoe, bole pangil 4 pendjoeroe Tian Tjiang boeat tangkep sama WAKONG, en orang njang die langit semoeanja maoe tangkep dengen kepoeng sama VVAKÜNG , en WAKONG die keroeboettin rame-rame, dia tiada bolc tahan orang begitoe banjak, dia larie die Wetan en Koeion Kidoel banjak orang djaga , dia larie die Lor tiada bole larie, 4 pintoe langit ada njang djaga, dia larie djoega die Lor nama Pakliong, ini pintoe langit die Lor, Siang Te IJa njang poenja djagahan, en WAKONG liat ada Siang Te Lia djaga, dia lantes timpoek sama dia poenja Shakak Kim Tjoei, Siang Te IJa liat dia timpoek sama dia poenja Rim Tjoei, Siang Te Lia boeka dia poenja mondera item en itoe Kim Tjoei lantes terboengkos die dalem menderanja, en- WAKONG liat dia poenja Kimtjoei kena die ambil, en dia kloewarin lagie Popwe apie maoe bakar, en kombalie lagie itoe bendera item goeloeng itoe apie, en djadie WAKONG bingoeng, lantes Siang Te IJa kloewarin aer boeat tenggelemin sama WA­

KONG, en baroe kena die tangkep, sebab WAKONG asalnja apie, djadie Siang Te Lia kena'in aer djadie tiada bisa larie, Siang

(37)

Te IJa lantes makie kata : loe tiada taoe atocran ! apa loe poe- tija kebisahan, loe hraiiie poekoel ïaij Tjoe? sekarang goewa kena tangkep apa !oe raaoe Litjara"? WAKONG poeiija kakie tangan tiada bisa begerak, lantes menangis berkata: tetjoe boekannja sengadja bikin roesoe, sebab dari TENG HOA nfiaoe kenaija sama tetjoe, djadie apa bole boeat tetjoe djadic beginie, sekarang tetjoe minta la Siang Te IJa poenja kesijan , Siang Te IJa kata : kaloe loe maoe djadie goewa poenja orang dengen roba itoe adat, goewa nantie toeloeng sama loe, en WAKONG kata : tetjoe tiada branie lagie bikin roesoe. Siang Te lia lantes kloewarin 1 Tjoe kasie WAKONG telen, en WAKONG lantes telen itoe Tjoe, Siang Te IJa kata: loe soeda telen goewa poenja Tjoe, die blakang arie kaloe masie djoega begitoe nakal, goewa batja- batja loe bole lantes matie, sebab itoe Tjoe nantie bakar loe poenja pefoet, WAKONG kata: sekarang tetjoe maoe die tangkep pegimana'? Siang Te Lia kata: loe larie die Lor l'aklioiig bakar itoe pintoe langit, loo bole larie die doenia. Siang Te Lia baijar kombalie dia poenja Popwe, en WAKONG laembrie hormat lantes pegie die pintoe langit die lor bakar itoe pintoe, larie toeroen die doenia djalan sampe die Goenoeng besar sekalie, tiada taoe itoe Goenoeng apa namanja, WAKONG panggil Toapekkong Goenoeng Tontekong. tanja: ini Goenoeng apa namanja? Toutekong kata: ini Goenoeng nama Bi-ijong en ada 2 siloeman, saija tiada branie bilang namanja, WAKONG kala; apa sebab tiada branie bilang namanja? menjaoet Toutekong kata: dia bole taoe apa kita kata, WAKONG kata: kau bilang namanja, djangan lakoet! abis Toute­

kong bilang kata ada 2 siloeman: 1 nama IJIAN LIGAN i nama SoEN HONG NJIE, itoe TJIAN LIGAN dia poenja mata bole liat

(38)

bole dengei- orang bitjara apa dia dapet taoc 1000 pal poenja djaoe, sakti sekalie, aric-arie makan orang, manka itoe saija tiada branie tjarita, en WAKONG lantes pegie tjarie sama ini 2 siloeman, en ini 2 siloeman lagie doedoek , TJIAN LIGAN bitjara sama SOEN HONG NJIE dia kata: tiada patoet itoe Toapekkong bilangin sama WAKONG njang kita berdoewa poenja perdjalanan, en SOEN HONG N.IIE kata saija djoega donger Toapekkong bi­

tjara sama WAKONG, sekarang kita berdoewa masing-masing phie djadie 2 Goeuoeng, tentoe dia djalan die tenga Goenoeng, kita djepit saina dianja, en abis kita makan, itoe ada lebie bae, T.TIAN LISAN kata: bagoes itoe akal, en lantes dia berdoewa phie djaoic 2 Goenoeng, en ini WAKONG barang sampe dekat Goenoeng, dia liat tiada 1 orang, atienja berpikir : in 2 siloeman kenapa liada, en lantes dia boeka matanja njang die djidat, dapet liat ini 2 siloeman pitie djadie 2 Goenoeng, dia taoe maoe die djepit sama dia, en WAKONG djalan die itoe Goenoeng, alie- atie, en ini siloeman liat dia djalan atie-atie, tiada bole djepit, en dia berdoewa lantes keroeboettin sama WAKONG , en WAKONG kloewarin kebisahannja, lantes kena die tangkep ini 2 siloeman, dia lierdoewa bekoewie minta ampoen, WAKONG kata; apa kanw berdoewa maoe menaloek atawa tiada ? ini 2 siloeman menjaoet : saija trima menaloek, WAKONG kata: kaloe kauw berdoewa maoe menaloek, kauw mistie makan kita poenja Tan, ini 2 silocraaii ambil itoe Tau lantas makan, en WAKONG kata: die blakang ane kaloe kauw berdoewa larie, kita batja batja en itoe lan lantas bakar kauw poenja peroet djadie matie, en ini siloeman tiada pertjaija, dia berdoewa larie, en WAKONG liat

(39)

kombalie, en darie scbab itoe Tan die dalem peroetnja kloewar apie, dia tiada bole tahan, dia dateng bekoewie minta ampoen tiada branie lagie, WAKONG tanja: sekarang kita bertiga maoe pegie kemana? ini 2 siloeman kata lebie bac kita tingal sad.ja die ini Goenoeng, saban taon Radja Kok Ong anterin Tong Lani Lie (2 anak ketjil, i lakie 1 prampoean) boeat kita makan, WAKONC. kata: sekarang tiada bole makan orang! kita tjooma minta (iadja bikinin kita bertiga gambar dengan Bio boeat kita tingalin, itoe soeda sampe. sekarang kauw berdoewa kasie Kok Ong menginipie: »sekarang inistie bikinin kita bio, kaloe Sem- baijang djangan pake Tong Lam Lie, Sembaijang njang biasanja sadja, nantie kita kasie sawa padienja njang bagoes deugen laen-laen taneman djoega, soepaija orang ketjil bole senang, dengen selamat ('Hong Tiauw lesoen Koktaij Bin-an)", en sampe malem dia berdoewa kasie Kok Ong mengimpie, pegimana dia berkata, en sampe l)esok pagie Kok Ong doedoek die kantornja.

segala mantrie-mantrie ketjil besar dateng die itoe kantor membrie hormat die depan Radjanja, Kok Ong lantas tjerita:

semalem djem poekoel 2, kamie mengimpie ada 2 Toapekko/ig dateng kasie taoe: »kaloe maoe Sembaijang djangan pake Tong Lam Lie, pake biasanja sadja orang Sembaijang, en toeloeng bikinin Bio sama gambar, en nantie die toeloeng kerdja bae ini negric fllong Tiauw lesoen Koktaij Bin-an)". Kok Ong tanja sama man- trie-mautrienja die mana tempat bole bikin i Bio? mantrie mantrienja kata: die loewar kota ailu 5 pal, die sitoe ada bionja Uwe Piauw Tjiangkoen, itoc bio i)oln kita rombak sadja bikin Bio baroe, namai »Tian Ong Soe", Kok Ong denger mantrienja

(40)

Oiig sama maiUric-mantricnja pcgie die itoe Bio lama, die soeroe roeboe'in, panggil toekang soeroe bikin Bio »Tian Ong vSoe"

dengen gambarnja bertiga poenja roepa, tiada lama abis dibikin itoe Bio dengen bagoes, tjario arie njang bae, lantas pangil Wa ijang, rame-rarae Sembaijangin koewee-koewee pegimana biasanja orang Sembaijang dongan orang-orang ketjil djoega dateng Sem­

baijangin, djadie angker sekalie, cn WAKONG liat begitoo bagoes itoe Bio dia bikin soeka atienja, abis WAKONG posen sama dia poenja 2 orangnja: kauw berdoewa djaga ini Bio, akoe maoe djalan-djalan die langit, en djangan kauw ganggoe orang, en apa djoega orang ketjil kasoesaban, kaiiw niistie toolong, abis pesen, WAKONG pegio.

Tjarita IIwo Piauw Tjiangkoon, dia poenja Bio kasio Kok Ong rombak, die bikinin Bio AVAKONG , en lantas mara sama WAKO«G, iiigetan maoe perang sama WAKONG, tiada doegaban bole menang, sobab WAKONG saktie, djadio Tjiangkoon tahan sa- iiarin sadja, maoe tjario akal booat konaija sama WAKONG, ada iloe 1 barie, Kok Ong poenja anak prawan f'KongtjoeJ donger kabar itoe Blo baroe WAKONG angker sekalio, sebab ini Kong Tjoo soeda bertoenangan sama mantrienja poenja anak lolakio, en ini Kongtjoe bjlang sama bapanja (Kok Ongj, dia kata : saija kepongen pogie pasang bio die Bio baroe WAKONG , maoe bokaoel, . sebab angker, rn Kok Ong kata bae, en lantas Kongtjoe borijas pake bagoos-bagoos, adjak boedak-boodaknja proempoean njang ikoet dio pinggir djolie pegio dio Bio, baroe pasang liHn en hio, abis pasang bio, Kongtjoe kata: tjoba kauw boeka klamboenja, cn Kongtjoe liat gambar WAKONG rocpanja bagoes.

(41)

die djidatnja ada 1 mata, abis liat itoe gambar, Kongtjoc doc- doek djolie, ramc-rame djalan kloewar maoe poelang, ini Hwe Piauw Tjiangkoen dapot liat ini Kongtjoe beginie bagoes, cn dia pikir goewa memang maoe tjarie akal boeat kenaija WAKONG,

•kebetoeian ini Kongtjoe dateng pasang hio, lebie bae goe­

wa sw( bawa larie boeat binie , bole orang kata WAKONG njang siat, en lantas Tjiangkoen kloewarin angin besar bawa larie itoe Kongtjoe sampe die tempatnja dia maoe adjak kawin, en Kongtjoe tiada maoe kawin , en Tjiangkoen kata : kaloe Kongtjoe tiada maoe kawin sama goewa, en nantie goewa makan ini Kongtjoe pikir : kaloe kita tiada kawin, lentoe dia makan, sama kita, lebie bae kita lagain sadja doeloe, barangkalie ada njang toeloeng sama kita, en Kongtjoe kata ; boekannja saija tiada maoe kawin sama Tjiangkoen, sebab saija poenja atie masie ketakoetan, nantie laen arie sadja saija senang-senangan bole kita kawin, ini Tjiangkoen dcnger Kongtjoe kata begitoe, atienja djadie lemas, pikir lagie ; masa dia bole larie kemana, tentoe goewa djoega boeat binie, en lantas pesan orang-orangnja soeroe tjari'in Kongtjoe makanan njang bae-bae.

Tjarita orangnja Kongtjoe, njang ikoet die pingir djolie, angin besar dia masing-masing toetoep matanja, en angin soeda tiada dia orang boeka matanja liat ini Kongtjoe soeda tiada die dalem djolie, tiada taoe kemana, tjarie-tjarie tiada ada, en lantes poelang bilang sama Radja, berkala : hamba ikoet Kong­

tjoc pasang hio die Rio baroe, ;ibis pasang hio, Kongtjoe soeroe hamba boeka itoe klamboenja Toapckkong WAKONG, kepengen liat gambarnja, abis Kongtjoe liat itoe gambar, Kongtjoe kata bagoes itoe WAKONG, en lantas Kongtjoe kloewar docdoek djohe.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

verbitterde oudere joodse man, classicus; zijn ex-vrouw, die zich niet kan losmaken van haar woede en verdriet om het lot van haar in de oorlog omgekomen familie en hun zoon, die

PUS~ T PENGEIo4SANGAN PENELlTlAN IlMU· IlMU SOSIAl UNIVERSITAS SYIAH KUAlA.. OARUSSALAM BANOA ACEH

Maka dia orang lagi sodang makan minoem keliatan dewa Haij Souw Seng Djin mara dengen gigit.gigit gilli sakit hali sama dewa Lam Kek Sian Hong lantes dia panggil

De voorgenomen eis daarin varieert, afhankelijk van de situatie en recidive, bij alcohol van enkele honderden euro’s boete tot 110 uur taakstraf en 27 maanden ontzegging van

Een excuusgesprek (M3) dat is voorbereid met jongere en slachtoffer (M3a) en geoefend met de jongere (M3b) en plaatsvindt samen met ouders (M6), jongere (C4) en slachtoffer (C6)

Zowel het aantal intermorfe pollen per stigma als de zaadproduktie zijn geen voldoende maat voor de reproduktieve capaciteit van een populatie aangezien er tussen pollen en zaden

Adapoen kaloe oedjian itoe poen idoep lagi, arti- nja hakim bole oedji lagi kesaksiannja itoe satoe orang apa bila ada lagi satoe orang jang terangin satoe hal jang laen, tetapi

koerang, jang poenja barang ada hak minta djoega diganti kakoerangannja. Kaloe itoe kapal tiada bisa sampe di tampat jang ditoedjoeken, itoe barang aken diganti menoeroot

ik gá naar de docent Kohnhorst met gesloten deuren die me naar de secretaresse steeds verder inleverend van de rector stuurt mevrouw Krol telkens een kamer ingaan

Djangan takoet bilang „Soengkan (tiada soeka)" pada orang jang minta kita minoem bersama-sama ianja, lebi lagi kaloe orang itoe tida dikenal betoel oleh

Soe, (orang jang ada poenja elmoe) Hongte Tong Beng Hong lantas soeroe panggil, serta sampe di kraton, Hongte ada tjoba dia poeuja elmoe betoel tiada sala, lautas Hengte maoe kasi

Satenga taon lagi tjerita di atas telah berse- - lang, dalem itoe anarn boelan poenja lama, na- -manja si Riboet soeda djadi terkenal betoel -dalem golongan komedi bangsawan, kern a

Ga in overleg met het ministerie van OCW over wat er nodig is om voorgestelde omschrijving van passend aanbod in de praktijk te kunnen brengen zonder dat dit strijdig is met de

In alle beschouwde trajecten loopt na de certificering het commitment van de betrokken partijen terug, met name onder ondernemers, zo vertellen de geïnterviewde professionals

Uit dit onderzoek blijkt dat de acht ‘standaard’ maatregelen om agressie en geweld tegen te gaan niet overal zijn geïmplementeerd. Er zijn verschillen tussen het formele beleid

 Voor de ondervraagde meldingsbevoegden zijn er meer redenen om melding te doen dan bezwaren om melding te doen (hoewel zich dit niet uit in een groot aantal meldingen). Er wordt

Noot 67 Jongeren die vóór deelname geen geregistreerde strafbare feiten hebben gepleegd maar wel geregistreerd staan voor een strafbaar feit gepleegd na afloop van de

Tabel A2 Persoonlijk hinder ondervonden van voorvallen of vormen van overlast in omgeving Hogeweg; laatste jaar (% en aantal respondenten), hoe vaak aangifte (gemiddeld

Een vorm van herstelrecht die succesvol wordt toegepast in het Verenigd Ko- ninkrijk en de Verenigde Staten, is een bijeenkomst waar de verschillende be- langhebbende

Degenen die tevreden zijn over het optreden van de politie in eigen buurt voelen zich relatief onveilig in zowel eigen buurt als in Tiel stad.. Degenen die vertrouwen hebben

Uit de analyse blijkt dat gemeenten remmende factoren kunnen creëren voor het aantal gewelds- incidenten tegen de politie in uitgaansgebieden.. Dit kunnen zij doen in samenwerking

Nadat gebleken was dat onderzoek naar de lange termijneffectiviteit van toezicht niet haalbaar was, is door de onderzoekers een theoretisch kader opgesteld waarin een aantal

Tabel 1.8 % Geïnformeerd over verder verloop melding, totale oordeel over de melding van wel geïnformeerde en niet geïnformeerde - percentage (zeer) tevreden per regio.. %