MICROFORM: SHELF SIGNATUUR

40  Download (0)

Full text

(1)

SIGNATUUR MICROVORM

BIBLIOGRAFISCH VERSLAG:

BIBLIOGRAPHIC RECORD:

MOEDERNEGATIEF OPSLAGNUMMER:

I MM69C-IOOI 60

MASTER NEGATIVE STORAGE NUMBER:

KITLVlRoyal Netherlands lnstitute of SoulbeasI Asian and Caribbean Studles

SHELF NUMBER MICROFORM:

Kaellokan IIda solamanj a m.mbawa bro.nto.ng alawa "arganja k.bedjlka IIda berwstes : hal jangbetoelbaroe k.djadlan dalem laon 19," -IBala.la): [Beekhandel K'.... S.ng WI.I.lca. 1920)•• 41,11,11p.;18 cm

BeVl.ook: Korbannja "Selan Banlal" ;~lallnglenarnalemalawaSaloe barang tjoe r i e. j-.9 .oe._ di djoe_l

Auleur!s):

EnmplaargegeveDJ:

"Ka.lloka nIIdas.la manja membawabreentoeng"IsIncomplee!,wordlvenolgd.

M SINO 0183

Sign.Vln origlneel:

Sh.lfnr.of originalcopy:

M 1003 A 4346Ic

Filmformaat /Size offilm:

Beeldplaatsingl Image placement :

Reductie moederfilm /ReductionMaster film:

Jaar van verfilming /Filmedill: Verfilmd door bedrijf/Filmedby:

Sign.vanmlereverm:

Shelfnr.of mlcroform:

MSINOOI83

HDP/~16/amm COMIC/lIB

\5 :I 2004 KarmacMicr ofilmSystems

(2)

11

\ I

"

B O

,.Ra

\.A~

dad K ampocng Beb ek Bat avia'

itoe gadis [a19 membiki n dirinja djadi

boewa leetoerannja orang banj ak.

2003 A

4346

(3)

,,/ /

S/SLlOTHEEK K/TL

11 11I111'I~fl!WII'IIII!WII

.

,

KaeiIokan Tida Selamanja Membawa Broentoeng

ATAWA •

Harganja Kebedlikan Tida Berwates.

HAL JANG BETOEL BAROE KEDJADIAN DALEM TAON '19 ...

1._ .

I

Di satoe roema goeboek di Kampoeng Bebek, ada tinggal saorang Tionghoa, jang pentjarian pengidoepannja dengen memiara babi, boeat meliwatken hari dengcn sanget sangsara. '

Tan Ah Sie begitoe ada namanja itoc toekang piara babi.

Maski dari pentjariannja tida membri hasil bagoes, aken tetapi la ada taro harepan besar aken bisa djadi broentoeng di kemoedian had, kerna ia ada mempoenjai doea anak prampoean jang parasn]a scbagi bidadari.

Sang Entji tclah di narnaken Nona Bong, semcntara ia poenja adeh di kasi nama Nona Loan.

Ini doea soedara prampoean poenja potongan moeka seperti djoega

"Pinang dibla doea."

Orang-orang jang kenal pada itoc doea anak prampoean, telah kasi gelaran pada marikaitoe .Ratoe dari Kampoeng Bebek," nama mana bole dibilang ada soeroep sekali boeat itoe doea bidadari doenia.

Maskipoen ia orang ada tetessan dari satoe peroet, aken tetapi marika poenja tabiat dan tingka lakoe ada berbeda sekali, sebagi djaoenja langit dengen boerni.

Sang Entji ada terlaloe agoengkcn ia poenja ketjantikan serta soeka sekali sama barang periasan, lagi poen ia poenja adat ada djelek dan pemales, ia tida sekali maoe oeroesin roerna tangga. .

Dari ia poenja tlngka lakoe jang sanget entjer, membri soeatoe tanda, bahocwa ia tida ada mernpocnjai itoe djeradjataken mendjadi bini kawin orang jang sah. .

la poenja Iirikan jangtadjem sepertigoenting Inggri s, adasampeber-

(4)

j

I

- 3 -

prampoean jang soeka njanji Krontjong,itoe

bo~kan

ada tingka lakoenja orang prampoeanjang baek-baek, tjoema sadja ia tida brani njataken dengen teroestrang ia poenja pengrasahan hati jang koerang senang pada ia poenjaentji, jang oemoernja ada lebi toea.

Begito elah itoe doea anak prampoean poenja tjara toentoet bengi- doepan adasanget berbedahan !

Di samping dari itoeroema goeboek dari Entjek Ah Sie,ada satoe roema gedong besar, jang doeloe ada sanget inda sekali.

/toe gedong ada lebar serta mempoenjai banjak kamar-karnar.

Lantaran ini roema gedong adadi tempat jang sepi hingganTjeng- kenglang" (orang baek-baek) tida soeka tinggal di sitoe.Orang jang poenja itoe gedong soeka kasi sewa itoe roema besar dengen trima

oewang sewa jang moera sekali. .

Maskipoen begitoe itoe roema gedong tinggal kosong berboelan-

boelan. · .

Dasaran eigenaar dari itoe roema poenja nasip tida begitoe sial, bahoewa ia poenja wang jang terpendem di dalem itoe roema tida selamanja nanti tida membri hasil, soeda bisa menarik djoega pi- kirannja anak-anak moeda jang np'aykhia" boeat berdiriken satoe Soehian di itoe gedong jang letaknjaada di tempat sepi, kerna ia orang pikir di itoe tempat marika ada leloewasa sekali boeat bikin

nplesiran" de~gen zonder dapet halangan soeatoeapa.

.Sebetoclnja itoe gedong adaroemahjang serem sekali, kerna pe- n!e~a dari itoe gedong jang pertama telah mati di boenoe orang dl ttoe tempat, maka kaloe boekan orang jang brani dan taba hati, tentoetakoet tinggal didalem itoeroema. .

Dengentida ternjana, bahoewaitoe gedong jang boeroek dan serem, soeda di sapoe kapoer dan di tjat, soeatoe tanda itoe roema [ang sial sekarang bakal dapet madjikan baroe lagi.

Orang-orang pendoedoek di itoe kampoeng jang oesil kepengen sekali dapet taoe, siapatah.jang bakal sewa itoe gedong, kerna ma- rika ada doega, penjewanja dad itoe roema besar tentoe ada saorang hartawan, maka la brani kloearken banjak ongkos boeat bikin betoel itoe gedong jang roesak.

Aken tetapi sebaliknja ia orang telah pikir, saorang hartawan, soeda tentoe soengkan boeat tinggal di itoe gedong jang letakn]a - 2 -.

pengaroe boeat bikin bergerak hatinja orang lelaki jang berhati moeda, Sementara nona Loan ada sanget taoe diri, bahoewa ia ada anak- nja saorang miski n, boeat berpakean bagoes-bagoes, ia tiada sekali ada dapet itoepikiran, malahan badj oedan kaen jang soedarombeng ia masi toetoesin aken dipake kombali.

Boekansadjaia ada pegang perkerdjahan masak dan rawatinroema tangga, tetapi kadang-kadang di waktoesempet ia soeka·bantoe pe- kerdjahan ajahnja dengen kasi makan itoesekalianbinatang piarahan, oesir itoe babi-babi masoekka dalem kandangnja.

- Soenggoe tiada setimpal itoe perkerdjahan mengangon heiwan, di lakoeken oleh Nona Loan, satoe gadis jangparasnja sebagi bidadari. •

Gadis kita jang baek ini tida merasahina dengen itoe perkerdjaan, malahan ia merasa girang sekali, bahoewa ia soeda bisa bantoeken perkerdjahannja ia poenja ajah.

Hatinja jangtegoe membikin ia djadi lebi sabarboeat menanggoeng semoewa kcsoesahan jang menimpa atas ia poenja keloewarga, lan- taran marika poenjakerniskinan.

la tiada sekali maoeharep kesenangandoenia jang datengnja dengen mendadak danbisa linjap dengen tjepet sebagi sinarnjakilap. •

Malahan ia ada bersoekoer pada Allah, djika ia poenja pengidoe- pan tida djadi lebi sangsaralagi, kerna sedari ketjil ia poenja iboe jangtertjinta tinggalken padanja dari.ini doenia jang fana.

Nona Bonzl> baroe beroesia ~7 taon dan nona Loan poenja oemo r

15 taon.

Di waktoe siang hari, sasoedanja berias rapi nona Bong bole dibi- lang selaloe soeka reba-r ebahan dimana tapang kajoe.

Dengen rebaken dirinja diatas itoe tapang,.ia laloe bladjar njanji lagoe-lagoe Krontjong dan Stamboel, itoenjanjian boekan sadja ia pake boeat hiboerken hatinja, aken tetapi ia lagi jakinken boeatbla- djar tekoek ia poenja soeara, soepaja bisa djadi lemes dan me~doe di dengernja.

Kita poenja nona Loan jang baek itoe,tidasekali maoe toeroet toeladannja ia poenja entji, kerna dji ka ia tida doedoek mendjait, ia bikin bersi perabot roerna tangga. .

Hatinja nona kita jang bidjaksanaselaloe merasa bentj l, apabil a ia denger soeara njanjiannja ia poenja entji, oleh kerna ia plkir,

(5)

- 5 -

"Kaloe bocat kita si Lauwhwce tida ada bebratan, sebab kita poenja koelit moeka soeda kisoet dan pejot, ramboetsoeda oebannan, taro kita mao pergi ka Soehian djoega tentoe engga lakoe, tinggal si Ah Sie jang misti djaga siang-malem doca anak prampocannja, socpaja

tida -lari ka itoe Soehian, apa betoel engga goca kata begitoe Hoh,

sebab kita tida poenja anak prampocan jang soeda besarl" kata laen entjem jang oemoernja kira 45 taon,

"la kaloe di pikir itoe si Ah Sic apa dia soeda gila, kan anaknja jang gedean soeda oemoer 18 taon, kenapa begitoe banjak orang jang soeda dateng lamar, dia masi blon maoe kasi?" menjeletoek laen prampoeah pendoedoek Kampoeng Bebek djoega.

"Hm, twatji engga taoe si adatnja si Ah Sie, kan dia radja awan, kaloc boekan orang kaja besar jang lamar tentoe dia tida maoekasi, sebab anak prampoeannja poenja potongan moeka bagoes seperti bi- dadari, kaloe dia djadi mertoeanja orangkaja, kan dia boleisepmadat ,kenj ang, kaloc dia dapet mantoe miskin, paling banjak djoega sang mantoe bisa bli-in dia madat satoe hari doea rnata '" djawab laen hoedjin jang Icbi kenal adatnja Entjck Ah Sie.

"Si Ah Sie barangkali kepengen ada poenja goenoeng mas, kaloe ~ itoe doea anak prarnpoean jang tjantik soeda kloear pintoc, soepaja saban hari dia bisa keroek rnasnjadan bisa djoeal itoc mas bocat isep madat, orang toea jang begitoean haroesnja misti disamber gle- dek I" kala laen hoedjin poclah jang telah djadi scngitan koetika denger iloe hal,

"Ach boeat apatah kita riboett in ini oeroesan, itoe ada dia poenja perkara senuiri, kita orang loear tjoema bole liat sadja apa jang bakal kedjadian dcngen itoe doea .Poetri Karnpoeng Bebek," kala laen orang prampoean. .

Ini omongan telah bikin koebra sekalian njonja-njonja Kampoeng Bebek jang lagi bitjarakcn oeroesa n Soehian dan Entjek All Sic, rnasing-masing telah poelang ka rnarika poenja roerna sendiri.

Salasatoe dari pcnggawenja itoc Sochian baroe,ada jang bernama si'" Bo Eng", atawa lebi terkenal dengen si

.Bant] l"

atawa si "Kaiak".

Itoe nama orang banjak jang soeda briken padanja, lantaran dari ia poenja tingka dan gerak-gerakan badan jang elo-elo dansoearanja jang lernes sepert i orang prampoean.

\,

~

I

I\

- 4 -

. ' d' dioe a sarangnja Soehian-soehian.

di tempat jang

sepi s~rta

ada

~Ja

It J ik1ran, marika telah liat koeli- Selagi ia orang bmgoeng oea P'an ba oes-bagoes dan mahal kocli angkoet

pera?~t roe.m~ ~~;g;:t~e ;arm~r,

krosi-krosi dan be- harganja.ada terdl~l. dari : J e .

brapa randjaugbesl jang)madsI

b~pOr~_seprenja

semoewa didjait ping-

Bantal-bantal (klamboe a,n s , •

girannja dengen

renda-re~da J~ngd' ma~stida

kctinggalanboeat riasken.

Medja toclis dan lernari kat]a joeg kamar-kamar dalem itoe gedong

d

dibawa didalem itoegedong, aken Semoewa barang-barang soe

~

n 'an maoe sewa itoe roema tetapi njonjadan nO,na:.nonadan

tora

~oJe ~arang-barang

perabotan

blon djoega moernioel boeat a oer I

. roemah tangga. oenia doegahan djadi lebi

Ini hal telah hikin orang kampoeng.P J

k boeat Soehian".

. d he dak digoena en " , .

tetep, bahoewa itoe ge ong 11 " an laloe masoek ka dalem maka dengen

meras~

tida

~aloe .~a~l,k:e~~ko;1i

lagi bcrker<tjaken.

itoe gedol1g boeatllat apajang I0, . edong jang serem, ada di Di roewangan sebla depan dan

l

;:o~le~ter

aer-mas ada terocki r gantoengken satoe rnerk dengen "e er . hoeroef .Perkoernpoelan

Sqcda~~r 'd

n repot sekali boeat mandoerin

Tiga anak 1110eda ada berker Ja cnge . izoera plrlng ber- , d toeng plgoera-p lgoe , ' b

koeli-koeli tjoet]i batoe an dga .n

pocan-prampoean latjoer jang kembang dan portrct-portret an ?ram .

tjantik dan kesohor di

k?t~

Bctlawl.. , pekerdjahan soepaja scbentar Kita misti lekassan bikin se ese nu , oeda beres kan

,. ksa semoewa s ,

~i~:~:;:':fa~~1:~:;;~:~b::::~~k:'~

Masa dia orang dateng slang-Slang,

sala '::~~~::;~~~:::~~~~:~:~:~~;

.

dj~wab

poelah temennja

ito~

anak moeda

t~~n~~a~~~e

roema, sctelah Orang- orang

pra~poe~n

jang datendg

oe~a

berkata, mari ka laloe

soeda denger apa jangitoe anak moe a s

kloear dari itoe gedong. . toca laloe moelai me- Satoe entjim jang

ocmoernJ~. s~ed~ tsct~nbgo~kan ~adja

di Kampoeng ngomel seraja bcrkata: "Ach tjila a. eoe, di Kampoeng Bebek Baroe ada sarangnja Soehian-soehlan,sekarang .

soeda ketoclaran itoc penjakit I"

(6)

.Brangkall di blakang dia lagi masakI"

ltoe doea anak moeda laloe berdjalan teroes ka dalem, sembari preksa seantero itoe gedong, aken tilik apa semoewa barang pe- rabot roemah soeda teratoer rapi.

Koetika ia orang sampe di mana tempat masak, si Bantji jang lagi repot dengen ia poenja pekerdjahan masak, lantes sadja mengomel dihadepannja itoe doea anak rnoeda, serajaberkata: .Kaloe goea taoe begini tjape, goea engga maoe dateng bantoe-in, apa goea sadja jang misti masak sendirian, mending ada jang bantoe-in I"

.Djangan loe ngomel sadja, Eng, ini hari sadja tjoema jang loe kerdja tjape, kaloe loe rasa tida sanggoep kerdja-in sendiri panggil satoe toekang masak boeat bantoe-in I" kata 'sala satoe itoe anak moeda jang djadi President dari itoe Soehian.

.Engko Tauwkeh apa tida geli makan masakannja bib i-bibi jang koeli t tangannja soeda mengkeroet, kaloe boeat Eng sih kaloe sc-, laennja nona-nona jang manis bantoe-in masak,lebi baek Eng masak sendiri," djawab si Kaiak itoe. .

.Enak sadja loe ngomong, apakiragampang bisa dapet anak prawan bantoe-in loe rnasakI" kat a itoe President.

.Boeat di sini sih memang djoega soesa, sebab ini roemaSoehian, tj oema kaloe Eng masak di roema orang ngawinin, masa engga ada Siotjia-siotjia jang bantoe-in I" djawab si Bantji jang laloe iserkensisik tembakonja dari inoeloetnj a pinggir sebla kiri ka sebla kanan.

"Ach, loe riboct sadja, kaja prampoean jang bawel, masak-masak jang betoel, nanti sebentar goea bli-in aer wangi Pompeiaboeatkasi loe persen!" kata Sianseng Haij. . .

'" D ari doeloe bilang maoe perseit Eng aer wangi,tetapisarnpeseka- rang blon keliatan roepanja, seperti ada gloedoek tida ada oedjannja l"

"lni sekali betocl-betoel da, nanti goea kasi Hoe aer wangi, loe sih kaja prampoeansadja soeka wangi-wangi!"

"Boekan aer wangi sadja Eng soeka, poepoer dj oega Eng pake, kaloe malem waktoe Eng maoe tidoer!"

...Ha I Ha! Ha!" tertawa semoewa orang jang adadalernitoe Sochian.

"Kenapa loe engga maoe pake kaen seperti orang prampoean?"

tanja itoe President dari itoeperkoempoelan jang sockasekaligoda-in pada si Bo Eng.

. ..

~

.vJ

,

e,.

- 6

\ '

Pada waktoe ia m si ketjil, ia poenja orang toea soeda kasi ia masoek djoega dalem roema sekola, soepaja di kemoedian hari ia bisa tocntoet pengidoepan jang sedarhana, aken tetapi ini anak tida sekali maoe [akinken soerat-soerat, soepaja bisa berkerdja seperti

orang lelaki. .

Maski ia soeda bladjar lama didalem roema sekola, aken tetapi la tida sekali bisa berolehsoeatoe pengataoean al(engoenanja ia poenja diri.

Soerat Melajoe, ia tjoema bisa batja dan spel B-a .Ba", B-o-e.Boe"

dan P-e .Pe", T-e

.Te"

jaitoe doea hoeroef Baboe dan pete!

la tida bisa batja dan toelts lebi banj ak dari pada apa jang ki ta soeda toetoerken diatas,

Aken tetapi dari hal rnasakandan bikin koewe-koewe ia ada ter- kenal sebagi Koki didalem golongan klas satoe.

Kerna ia soeka sekali bantoe-in orang-orang prampoean masakdan bikin koewe-koewe, atawa lebi teges kita bisa bila ng memang ia ada perhatiken dengen soenggoe-soenggoehati perkara masak-masakan.

Banjak orang jang kenal ia poenja kepandean masak, soeka oen- dang padanja, apabila marika hendak bikin pesta, aken tetapi djarang sekali ia soekaloeloesken Hoe oendangan aken mendjadi koki,kerna ia tida maoe banting toelang boeat mentjari banjak oewang, katjoewali , kaloejang bikin pestaitoe ada ia poenja sobat atawa kenalan baek.

la sering bilang djoega, bahoewa ia tida perloe rnisti mernpoenjai banjak oewang, asal tjoekoep makan dan pake ia soeda merasa se- nang dengen itoe pengidoepan. Begitoelah keadaannja si Bantji atawa si Kaiak, jang di itoe har i , di waktoe itoe soehian baroe di boeka di Kampoeng Bebek, ada toeroet bahtoe bebena dan masak boeat sediaken makanan boeat President dan lid-lid dari itoe soehian, jang aken dahar sebentar sore.

Dj em tiga lohor satoe deelman bandkaret telah brenti didepan itoe gedong, ada toeroen doea anak moeda jang berpakean plente sekali, masoek ka dalem itoe Soehian . •

, .Engko Haij, Iiat sekarang

sernoewa

owe soedabikinberes,tinggal sebentar malem kita trima kedatengan sekalian Ieden dari ini Soe- hian I" kata sala satoe dari itoe tiga penggawe soehian.

"Manasi Kaiak, dia kerd j a apa, apa dia soedabi kin sediamakanan boeat sebentar?" tanja itoe anak moedajang di panggil si Haij.

(7)

- 8 -

.Kaloe engga kik oek, mas Eng engga pake, tjoem a Iiat nanti djoega -E ng pake badjoe kebaja, pake kaen "Tiga Negri", kaloe Eng soeda

ada poenja wang, tentoe Eng bli itoe barang-barang."

"Nanti-nanti kapan sa!JIpe loe ada poenja wang boeat bli itoe barang-barang, apa loe engga taoe harganja satoe kaen "Tiga Negri"

atawa .B abar Patjilan", lebi dari Iima poeloe roepia

I

Sampe loe bongkok djoega barangkali loe rnasi blon mampoc bli

I"

katasatoe anak moeda jang djadi temen baeknja President dari itoe Soehian baroe.

.Dj angan .poetoes harepan, Eng, kan goea masi berdiri, asal sadja loe bisa sampeken goca poenja ma ksoed, lebi dari satoe kaen jang harganja pa ling maha l, goea nanti bli-in

I"

k ata President Haij de- ngen m esern-mesern.

"Na be gitoe dong, kaja Engko H aij dia maoe bli -in Eng kaen jang mah al, boekan kaja ini satoe Tjoete si pelit

I"

kata si K aiak, sembari toedi ng pada iloe anak m oeda jang tadi kata-in padanja.

,.Ooea mace b li-in loe kaen jang ma hal djoega bo ekan boeat per- tjoema, Eng! L oe misti bekerdja boea t sampeken go ea poenja keinginan hati, loe taoe!" kata President H aij. -

"Erig maoe di soeroe kcrd ja apa?"

"Kerdjanja si gampang, tjoem a sama mocloet sadja, znnde r boeang banjak loe poenja tena ga!"

.Kerdiahan apa sill Engko H aij jang bole di kerdjaken dengen mocloet sadja?" tanja si Bo Eng dengen hati .pcnasaran.

'"Sekarang blon waktoenja goea kasi loe taoe iloe peltcrdjahan

I"

"En~ga,

kaloe Engko Haij engga maoe kasi Eng taoe seka rang, Eng engga maoe masak da, Eng maoe tinggal pergi ka laen tempat

I"

"a-dei, loe djangan

tjeng-tjehg

maen maoe mara sadja lah, kaloe loe maoe taoe djoega, back da goea kasi loe taoe djoega. Di sebla ini Soehian, kabarnja ada doea anak prampoean jang eilok parasn]a, .maka perloe loe misti intip-intip ka sebla, apa betoel itoeanak pra wan tjantik, kaloe tjantik goea nanti soeroe loe jang pergi lamar, kaloe lamaran goea ketrim a, goea nanti persen loe sebagi mana jang goea

soeda djangdji-in tadil" .

"Ach kerdjahan boesoek, Eng tida maoe kerdja-in

I"

djawab si Kaiak, sembari gojang-gojang tangannja.

"Apa loe kata, E ng, masa perk ara djodo pekerdjahan boesoek

I"

- 9-

"Engko soeda ada poenja bini sih maoe apa kawin lagi7" . Betoel di roema ada bini goe a, tetapi dlsinl blon ada goea

poenja

bi~i, kaloe goea ambit iloe anak prawan djadi bini go ea disini, toc h

tida apa salanja

I" .

"Ach, Eng engga maoe tjampfler ini perkara."

..Kaloe ada Enso loe disini, kan dia bole temen -in sama Ioe, .kalo ~

dia sajang, tentoe djoega banjak barang-barang jang dia nanti kast

loe persen l" ..

. .Ach

soedalah Eng lagi masak djangan di gretjoki~ \" kat~ si ~a?t!~,

sembari loetoep dia poen ja doea lobang koeping dengen

la

p~en Ja dlend)l:

"Ooea boekan rnaoe soeroe l oe kerdjaken sekarang ClJoega, tetapl loe tjoema liat-li at sadja

I" . . .. .

"Oh, kaloe begit oe si bole djoega!" djawab

SI

BantJl ,

seraja

ter-

tawa berkikikkan. .

Tida bebrapa lama poelah lontjeng jan g tergantoeng di tembok ltoe Soehian , soeda menoe ndjocldn m alem djem toedjoe stenga; p engga~e~

penggawe dan djongos-djongos dad itoe perkoempoelan soeda dJadl ripoe sekali boeat bikin sedia medja pers idangan. .

Semoea lid -lid dari itoe perkoempoelan, jang baroe diboeka, ada dateng dengen hati [ang sangel goembira sekali. . .

Satoe prangkat najoep Krawang ada bermaen dengen kast denger la orang poenja nja njian-njanjian Soenda [ang merdoe.

President dari itoe perkoempoelan ada berpake open djas item

dengen tjelana poeti. . . . .

.la sebagi kepala dari itoe Soehian, laloe oendang sekalian hd-hdnJa

doedoek di medja persidangan. .

..Toean-toean jang terhormat, ini hari ada hari peringetan terdi- rinja dari kita poenja perkoempoelan dag ang. .

Dari kegoembirahannja Toean-toea n pada ini perkoemp~elan, sa~a sanget harep nanti bisa tinggal tetep boeat selama- lamanJa, soepaJa ini perkocmpoelan bisa idoep dengcn soeboer- .

Sebagi pembrian -slarn at dateng pada sekalian To~an~~oean, ~aJa

harep Toean-toean semoewa soeka minocm.sampe kring! kata lto e President, seraja pegang ia poenja glas jang terisi min~e ~an. .

"Hip

I

Hip! Ho ere\" barseroe sekalian . angg ota dan Itoe Soehlan

iang laloe mino em kring itoe minoeman.

(8)

- 10 -

Satoe lid dari itoe perkoempoelan dagang lantes madjoe dihadepan orang banj ak, sembari berpridal o: "Toean-tocan jang tcrhormat, me- noeroet saja poenja pengatahoean jang tjoc pet, boeatbikin lebi tegoe bcrdirin ja ini perkoernpoclan, saja kira kita orang misti adakcn satoc Rescrvefonds, jang wangnja kita misii poeugoet darikcoer..toengann]a speculatie dari sekalian leden. jaitoe saja kira stenga percent dari keoentoengan, saja kira tida ada kebratan boeat Toean-toeanleden."

.Jtoe

bctoel, itoe betoel,

soepa]a

kita poenja club

bisa

idoep

soe-

boer boeat selarna-lamanjal'

.Kaloe Toean-toeansoeda djadi moefakat, kita orangmisti angkat tiga comrnissie boeat tilik , soepa]asekali an leden poen]a keoentoe- ngan misti dibagi stenga percent boeat Reservefondsnja ini club, ba- rang siapa jang berlakoe tjoerang, kila orang 111isti kenaken.•denda f 500.-" kata itoc Sianseng, jang tadi kasi itoe pikiran,

.Sekarang ini perkara bagian keoentoengan pada kita orangpoenja club. soeda djadi selese, dan kita orang bole moelai bcrdoa atas ke- broento engannj a kita poenja President, satoc speculant jang brani serta kandcl. Kit abole harep jang tentoe kita pocnja club nanti bisa mempoenj ai goedang wang!" kata laen lid dari itoe perkoernpoelan.

"Hip 1 Hip! Hoerc !" bersoerak sekalian leden dengen santer sekali.

Sesoedanja marika doedoek bersantap, ia orang laloe moelai mengibing najo ep, plesiran mana soeda dj adi loemra di kota Betawi , maka saja tida bcgiloeperloe boeattoetoerkenterl aloepandiangdisini.

Pada waktoe poekoel satoe malern, sesoedanja marika tclah djad]

sinting lantaran terlaloe banjak minocm alcohol, iloe perdjamoean

laloe di toetoep. .

"

... ...

Pasar Pagi, ataw a Icbi terkenal lagi dengen nama Pin toe Ketjil, itoelah ada tempat-tempat nja.sek alian speculant-s peculant jang kaja- kaja dan brani maenspeculatie besar-b esar.

Dari pagi rnoelai djem sernbilan, bole dibilang tida brentinja dee- leman, jang ada di doedoekin oleh makelaar-makelaar, djalan moen- dar-mandir, pada sekalian toko-toko jang dagang asil boemi.

Di antara itoe toko-toko ada satoe toko jang djadi kepoenjaannja President dari itoeclub baroe.

Tokonja itoe President ada terkenal sebagi satoe toko Producten

./

- 11 -

jang palin g kajadi kota Betawi.

Pada besok paginja, pada waktoe malemnja iloe perkoempoelan baroe diboeka,itoe President telah bangoensedikit laat, hingga ada satoe rnakelaar jang soeda toenggoe-i n padanja.

.Baroe bangoen, Tauwkeh1" menegor itoe makelaar, koetika ia meliat itoe President.

"Semalem Owee bikin pesta, Owee bangoen laat,ada kabar apa, Tjek?" menanj aitoe soedagar,sembarikoetjek-koetjek koelitmatanja.

.Kangtauw

baek, maka Goan bawain pagi-pagi ,Goan branipastiken, tentoe Lip bakal oentoeng besar '"

.Kangtauwapa itoe, Tjekl"

. "Lima poeloe reboe pikoel goela harga tiga poeloc rocpia satoe _pikoelnja, scdeng sekara ng harga Pasar f 32,50. Goan brani pastiken:

nanti bisa naek sarnpe si tjap- go- toen- tje- tah, sebab sekarang goela . kosong. Kaloe Lin maoe bli misti lekasan, Goan takoet nanti keboe- roe ada laen orang jang brani bli lebi mahal!"

.Astaga, Entjek begit oe ,,!Jodji ", apa betoel harganja bisa naek begi toe ti nggi ?"

"Goan loch kenal Lin dari ketjil , masaGoan djeblossin bikin LiJ1l djadi tjilaka, Goan hrani tanggocng tcntoe Lin bisa oentoeng besar 1 Saja ng sekali, Goan "bopocntji", tjobakaloe Goan sendiri ada kapit aal , tento e Goan soeda toetoep itoe cont ract. KaloeLin masi koerang pertjaja, pendek begini sadja, Goan poenja commissie Lin djangan bajar doeloc, kaloe Lin soeda oento eng, baroe bagi Goan sepoeloc percent. Aneh si kongt okan I" kata poelah itoe makelaar jang pande bitjara, serla tingka lakoenja ada sanget djinaka, hingga banjak orang soekatjampo cr padanja.

.Kaloe Entjek sarnpe kata bcgitoe, biar da Owee"poh tjekoewe", ma- tl-rnatia n, kaloe oent oeng "kwckang", kaloe bocntoeng Owee djalankaki!"

"Eh! Eh, d jangan Lin kata begitoe, kaloe Lin sampekena djalan kaki lantaran Goan, dengen ridah hati Goan nantigendongpada Lin I';

"Ha-ha-ha I" tertawa itoe socdagar dan itoe rnakelaar poendjoega toeroct ajadi tertawa dengen ia poenja omongan [ang-Ioetjoe.

Di hadepanTocan Notaris, itoesoedagarsoeda teekenitoecontract goela.

Dasar nasip itoe socdagar ada bagoes, satoe minggoc telah berse-

(9)

- 13 -

,.

11.

Di satoe roema pctak jang letaknja dl Petekoan, ada tinggal satoe familie bekas ioeroenan oranghartawan, lantaran orangjangkemoediken Hoe harta tida ada begitoc pande dan ljerdik, rnaka sekarangmarika terpaksa misti pinda dari satoe roemah besar tinggal di satoe roemah

petak. .

Maski itoe perobahan jang sanget tida enak, aken tetapi marika trima sadja, di atas ia orang poenja nasin jang tida broentoeng.

Lim Tin Hian ada anak lelaki jang ljoema satoc-satoenja dari itoe- familie dan baroe beroesia 10 taon.

Moekanja jang Toapan dan tingka lakoenja j~ng poctsit, lantes bisa menoendjoekcn, bahoewa ia ada toerocnan orang jangtcrhormat.

la ada satoe anak jang pinter serta radjin sekali, dan jakinken ia poenja pladjaran, hingga ia djadi seperti satoe batoe permatajang ber- harga besar sekali di matanja ia poen]a orang toea, jang sekarang rnisti toentoet ia poenja pengidoepan setjara orang miskin.

Sang ajah boekan sadja merasagirang dan'broentoeng, bahoewa ia ada mempoenjai satoe anak jang berbakti, tctapl djocga ia ada taro hareoan bcsar sekali, bahocwa di kernoedian hari, iloe anak jang pin- ter ~anti bisa kombaliken lagi itoc djerad]at.Hartawan"jang memang ada asal toeroenannja.

. Maski Tin Hian ada poenja satoe Twape jang hartawan di Karn- poeng Baroe, aken tetapi scdari ia poenja ajah djato miskin,itoe tali persoedarahan telah djadi poctoes.

Boekan sekali Oomnja Tin Hian jang hartawan tida rnaoe kenal lagi ia poenja soedara jang sekarang djadi orangmiskin, aken tetapi sang ade sendiri tida maoe tjampoer lagi pada ia poenja soedara baek!" kata itoe makelaar, janglaloe bcdal deelemannja akenpergi kete-

rnoeken pada chefnja dari itoetoko export, jang maoe bli banjak~oela.

Dengen tida banjak tjerewet itoe pendioealan telah djadi beres.

Di locaran, ada terdenger kabar, President dari itoe perkoempoelan di Kampoeng Bebek telah dapet oentoeng besar, maka ledennjalaloe pergi koendjoengin di roernanja itoe President, boeat minta di bikin sat oe pesta, aken djadi satoe tanqa pringetan.

i

- 12 -

()

tang, sedarl itoe contract soeda di bikin, satoe toko export [angbesar disini, telah trima satoe telegram dari Hoofdkantoornja di NewYork, bahoewa ia orang perloe misti bli banjak goela dari Java, kernagoela di New York ada kosong.

Chef dari itoe toko Europa, lantes prcnta bebrapa makelaarboeat hli goela dari tangannja soedagar-soedagarTionghoa.

Lantaran adanja hal jang lerseboel, harga goela telah djadi naek krassekali.

Maka itoe Sianseng rnakelaar, jang docloe soeda djoealin itoe lima poeloe.reboe pikoel goela pada itoe soedagar di Pintoe Ketjil, dengen zonder trima commissic Icbi doeloe, sekarang laloe dateng kombali pada itoc soedagar dengen moeka jang sanget girang.

"Tauwkeh, sekarang soeda berhoekti, apa jang Goan bilang,tetapj Goan kira lagi sedikit waktoe lagi, harga goela nanti toeroen kom- ball, Jebi baek Lin djoeal itoe goela sadja, maskipoen dapet oen- toeng sedikitan, kita kah Peng-an!" kata itoe makelaar dengen moeka [ang sanget girang.

"Entjek maoe trima commissie lekasan, rnaka Entjek soeroe Owee alekas-Iekas djoeal sadja I" menjaoet itoc

soedagar,

.Blar kiting, rnasalah Goan rnaoe pedaja-in sama Lin."

Lantaran roepanja iioe makelaar ada seperti orang omong dengen sesoenggoenja, rnaka itoe soedagarlantes menanja: "A his brapaOwee bisa dapet oentoeng, kaloe tjoernascdikit sad]a Owee lebi baek pohlagiI"

"Lima poeloe reboe roepia, itoe toch ada satoe keoentoenganjang hagoes sekali!" kata itoe makelaar.

"Tetapi Owee engga maoebajar commissienja bocat ini pendjoealan, Entjek bole trima sadja pada si pembli, sebab kaloe Oweetahanlagi sedlkit waktoe, seratoes rcboe roepia tentoe Owee bisa dapet itoe keoentocngan!"

.Kapan Lin maoe tahan, djangan-djangan Lin kena tamba boeat itoe djoernblaan oewang! Lin oentoeng gotjaptjeng. Goan dapet doeareboe lima ratoes roepia, toch pantes,boekan, nanti kaloe ada laen kangtauw Goan bole bawa-in Lin lagi."

,',Baeklah Owee toeroet sadja Entjek poen]a kemaoean, kapan Owee misti teeken soeratnja?"

"Sebentar Ooan nanti pergi pada itoe toko, lebilekas seleseini ada Icbi

(10)

soeroe ia orang pinda, sedengitoe roema jang doeloenja adaroesak, ia orang soeda betoelin dan kaloearken banjak ang, akoe pikir tentoe ia orang bole djadi sakit hati pada kita. Kaloe ada perboeatan jang koerang back, baroe disitoe kita ada alessan boeat minta ia orang pinda dari itoe roemal"

Tin Hian tida brani berbanta lebi djaoe pada ia poenja Oom itoe, maka dengen hati jang sangetdoeka, ia rnisti Iiattin sadja, apa jang aken kedjadian di dalem itoe Soehian.

la berkerdja lebi kras saban hari, aken koempoel banjak wang boeat bisa bli itoe roema dari tangann]a ia poenja Oom.

Oleh kerna itoe Soehian di matanja ada sebagt satoe doeri, maka sebrapa bole ia hendak berdaja aken kasi laloe itoe Soehian; djika ia soeda broentoeng bisa lakoeken ia poenja maksoed [ang back,ba- roelah ia poenja hati bisa merasa senang,

Sang Twape sendiri, [ang meliat ia poenja tjoetjoe lelaki ada begitoe bentji dengcn Soehian, telah merasa heran, dan bocat pikiran, apa betoel tah satoe anak moeda, jang baroe dewasa, ada begitoe

bent]i dengen plesiran? ' .

Sebaliknja itoe orang toea pikir, bahoewa ia poenja tjoetjoe itoc tida djadi lid dari itoe perkoempoelan,poen ia tida ada bermoesoehan pada anggota-anggota dari itoc Soehian, maim ia djani tida bisa tebak, maksocd apa ada tcrsimpen di'dalern pikirannja dari ia poen]a tjoetjoe boeat soeroe pinda itoe perkoempoelan.

Betoel Soehian ada berbahajabagi anak moeda, aken tetapi toch soeda djadi loernranja plesiran doenia, bahoewa di sana-sini ada ter- diri banjak Soehian-soehian.

Maka itoe orang toea merasa tida ada faedahnja, djika ia sendiri jang tida maoe kasi sewa roemanja boeat orang bikin Soehian.

Pada soeatoe hari Tin Hian telah datcng kornbali di roemaTwa- penja, dengen membri taoe pada itoe orang toea, bahoewa ia ada pegang djoega pekerdjahan rnakelaardan ada orang soeroe tanja brapa harganja itoe roerna gedong di Kampoeng Bebek jang orangsewa boeat Soehian dan apa ia poenja Twape hendak djoeal.

.Kaloe

ada orang maoe bli Hoe roema dengen harga mahal, akoe djoeal djoega, Hian kau taoe-in sendiriakoe toch tida perloc pake wang," djawab itoe

Oom.

15 -

.. - . . ..

- 14· -

toea, kerna ia tida maoe orang nanti kata-in [ang ia ' ada idoep dari tenaganja dari ia poenjasocdara toea.

Sang Oom jang kaja, soeda bcbrapa kali tjoba boeat toeloeng ia pocnja soedara, soepaja bisa djadi broentoeng kombali, tetapi iloe semoewa pertoeloengan telah di toelak oleh ajahnja Tin Hian.

Lantaran kewalahan dengen kelakoeannja Tin Hian poenja ajah jang aneh, maka ia poenja Oom dja,di poetocs harepan boeat toeloeng . ia poen]a soedara.

\ Maski betoel begitoe, iloe Oomtida loepaken pada ia poenja tjoetjoe Iclaki, apa lagi memang ia sendiri tida mempoenjai anak boeat pe.- gang namanja ia poenja toeroenan.

Di loear taoenja sang ajah,·T in Hian sering sekali pergi ka Kam- poeng Baroe, boeat tengokkin ia poenja Twapedan Twa'm.

Hoe doewa orang hartawan adasanget sajang pada ia pocnja tjoetjoe dan marika anggep sebagi ia poenja anak sendiri,

Koetika Tin Hian beroesia 16taon, ia telah dapet satoe kesoekahan dalcm hal karang-mengarang; lantaran adanja (toe kesoekahan,maka didalem sedikit waktoe sadjaia soeda bikin terkenal dirinja sebagi satoe Journalist jang pinter danradjin.

Itoe perkerdjahan jang soekerdan berbahaja, Tin Hian anggepse- bagi ia poenja kewadjiban boeat melindoengin orang jang lemah, dan belahken marika poenja kcadilan.

Seringkali Journalist moedakita,bertengkaran mocloet pada iapoenja ternen-temen tentang Soehiandan djinge-djinge (bini moeda)dan tjelah kras kelakoeannja orang-orang hartawan, jang mcmbikin banjakorang prampoean telah djadi tersesat, dengen kekwasahannja ia orang poenja oewang, jang digoenakensebagi pekakas boeat bli nona-nona jang moeda dan tjantik aken djadl marika poenja goela-goela.

Di soerat kabar, poen Tin Hian tida kasi ketinggalan waktoe jang baek aken bikin critiek dan membripikiran pada orang banjak, bahoewa itoe Soehian ada menjilakahkenpadapengidoepannjaorang-orangmoeda.

"Twape, itoe roema di KampoengBebek lebi back dikasi tinggal kosong dari pada kita kasiorang bikin Soehian di sitoeI" kata Tin Hian pada ia poenja Oom.

Sang Oom dengen tertawa laloemendjawab :."Akoemoefakat betoel dengen kaoe poenja omongan, tetapi kaloe sekarang djoega akoe

r ,

(11)

- 16 -

.Brapa Twape maoe taro harga mati?"

"Scp~eloe rebo g

roepia tida koerang lagi, dan'djoega ongkos balik nama dl Raadjang bli misti pikoel!"

. "Baeklah nant i Owee kasi taoe pada itoe orang jang mace bli

uoe roema

l"

. sasocoania

doedoek mengobrol laen-la cn hal pada itoe orang toea,

uoe

t}oetjoe laloc berpamltan poelang.

~i

.

teng~ djala~

Tin Hian laloe tarik napaspandj ang boeat bikin sedlkl t lebi lega la poenja hati jang pepet, sera]a bcrkata:

.Astaga,

wang scpoeloe reboe lebi, ai mana akoe bisa tjari begito e lekas,ten- toelah akoe poenja maksoed ini akeu tidananti kedjadian."

Sembari djalan poclang, ia berpi kir terocsdengcn hati jangsanget doeka,

a~en

teta pi kcmocdian ia soeda bisa hiboerken djoegahatinja . dengen mget pada satoe pepata: '" Di mana ada kernaocan disitoe

misti ada djal anannja." . '

Dj.ika oewang ia tida bisa koernpoel begitoe banjak, laenakal ia nanti gocnaken boeat kasi laloe Soehian dari KampoengBcbek.

*

>I<

*

Pada soeatoe malem itoe Soehian di Kampoeng Bcbek, telah di riasken dengen padjangan daon- daon dan kaen sam-sek-ki, muziek dan gambe,lan seialoe ada kedengeran berganti-ganti, apabila ada tetamoc-t etamoejang baroe dateng.

Banjak orang ada berdiri didcpan itoe aedong boeat menonton

itoekeramean. b

President dari itoeperkoempoelan ada berdiri di depanboeat sam- boet tetamoe dengen roepa jang gi rang sekali.

Soe~toe

tetam?e jang koendjoengken itoepesta pada berkiongtjioe pada. Itoe.

P resld~nt da~

membri slamet atasproentoengannja itoe

Pres~den t

jang lagl moedjoer, soeda bisa oentoeng limapoeloereboe roepla dengengampang sekal i.

. Koetik.a Si Bo Eng datcng membri slamat, itoePresidentlaloe rogo la

~oenja

sakoe dan kasi klocar satoe boengkoesan "Angpauw ,;' seraja b.erkata: "Na-ni,Eng I Ooea kasi 10e persen,sekarang loe misti lekas djalanken apa jang goea soeda bilangin ten'po waktoe iniper- koempoelall baroe berdiri. Loe misti inget djoe a, diwaktoe orang

.- 17 _.

lagi moedj oer, tentoe tida ada soeatoe apa, [ang nanti halangin kita poenjakehendakanl"

Si Kaiak dengen mcsem laloe samboetin itoe Angpauw, sembarl manggoet- manggoet.

Itoe pesta telah berdjalansarnpetenga malem dengen rarne.

Setelah soeda deket trang tanah,baroesemoewa leden dari itoe Soehianbrangkat'poelangka ia orang poenja roema sendiri.

11\

Sekarang saja hendak adjak pcmbatja meliat, pada itoe doea Poetri dari I<ampoeng Bebek, sedari itoe Soehian[ang di sebla roemanja telahbcrdiri.

Pada soeatoe hari Nona Bong, telah berkata pada adenja: "Loan, tjoba kau liat di sebla bakal ada orang tinggali n, sek arang roemanja lagi dihikin betoel. Senangdjoega boeat kita, kaloe ada poenja te- tangga, tida seperti sekarang, kaloeada rampok dateng tentoetida adaorang jang dateng toeloengin!"

"Djangan- djangan orang maoe bikin Soehian, kita poenja tempat djadi sialan sadja I" menjaoet sangade dengen roepa [ang kocrang seuang, koct ika ia dengeritoeroemakosong bakal disewa orang.

.Ach. anak goblok, kaloeorang maoe boeat Soehian , ini Icbienak lagi, kita bisa sering-sering denger orang njanji Krontjon g! " kata sa'ng cnt ji jang genit.

"Tjis, Entj i soeka omong jang boekan-boekan sadja, tempat jang deket Sochian, dimana bole djadi baek si I".

Begitoelah nona Loan soeda menjaoct laloe tinggalke::

Enljinja dengen hati jang sanget mendongkol.

I<oetik a ito e Soehianharoe lagi bik i n pesta boeat perin getan dari hari berdi rin ja itoe perkoempoelan, si Bong

so ~da

pergi menginti p

dengcn diam-diam, boeat liat anak-anak moedajang tjak ap boeat

'di a pili mendjadi kctjintah annja.

Dari trangnja lampoe-Iampoe Oasoline itoe gadis jang genit bisa dapet liat dengen njata parasnja pamoeda-pamoeda jang ada dalem

itoe Soehian. .

Lama djoega itoe gadis mengintip aken pandang roepanja sekalian

(12)

19 --

dengen Iroepanja itoe anak"moeda! Apatah memang goca poenja djodo misti kawin sarna dianja?" •

ltoe gadis jang genit soeda ambil itoe pikiran bcgitoedjaoesekedar boeat senangken ia poenjahati sadja.

Schabisnja ia dapetHoe impian, ia laloe blsa tidoer poelcsdengen enak sekali, hingga ia tida bisa bangoen pada waktoc pagi seba- gimanabiasa.

NonaLoan koctika meliat entjinja blon djoega bangoen aken ban- toe rnasak, ia poenja hati merasa sedikit mendongkol, bahoewa ia poenja cntji itoe, selamanja mace bawa tingka lakoe seperti njonja besar, jang ada piara banjak boedjang boeat rawatin ia poen]a diri. Maski bcgltoe, ia tida bisa berboeat laen, dari pada liatinsadja sang entji jang males, bangocn pada waktoelontjengsoedarncngoen-

tarakendjernscmbilan. .

Sesoeda nja tjoetji moeka, itoegadis jang genitlaloedcedockdahar ncsi pagi.

, Dengen hati jang gcrgettan nona Loan awasin sadja ia poen]a entji jang bertingka lakoe sebagi satoe njonja hartawan.

Sang entji maski taoe djocga, bahocwa aden]a ada mcndongkol pada ia poenja diri, aken tetapi ia tida mace perdoeli sarnaiapoenja soedara prampoean jang kctjilan, kerna ia anggcpdirinja scbagi suloe socdara besarmisti di rawatin clcngen ia pocnja adc.

Sesoedanja makan kenjan g, itoc gadis janggenit laloc ambil sisir dan minjak, hoeat kondekcn ia pocnja ramboct jangkocsoet.

Berkali-kali ia kondckcn ramboelnja j;:ng pandjnng dan bcrkatja boeat dapet Iiat, apa itoe kor.de aoa doecloek betcel di 5ama tenga.

• Ramboetnja soeda misti djadi korban, lantaran setiapkali ia me- nengok di katja,ia merasa itoekondcmasi blon sampebagocs,hingga ia soeda boekako'nbali clan mo~l ai sisirkcn lagi ia poenja ramboet.

Boeat berkonde sadja, nona kita jClng genit itoe, ambit tcmposatoe djem,dankemoedian ia lalae pcrgi mandi bocat bikinsegerbadannja.

Sesocdanja berpocpoer dan bcrpakean dengen rapi, ia laloe djalan- djalan di samping ia pocnja roema, dengen maksocd boeatlengok ka dalem itoe Soehian.

Apa maoe di itoe pagi si Bo Eng lagi membik in panas makanan bekas semalemboeat ia dahar sendiri di itoepagi, makaia telahdjadi

. - .

- 18 -

leden dari itoe perkoempoelan, clan kemoedian

ba roe

ia bisa ambit ketetepan hati, dengen berkata pada dirinja sendlri: .Jtoejang pake badjoe Open [as item dengendasitotol-totolbetoelkeliatannja manis sekali, tidaada I?gilacn orang 1110eda, jang roepanja lebi tjakapdari

"Si open djas item."

.Poeast ah akoe poenja hati, djikaakoe sampe bisadjadi istrinja dari itoe anak moeda jangtjakap, sekallpoen akoe mendjadiiapoenja goendik, akoe djoega rnasimerasa girang !"berkata poelahsigenititoe.

.Hai, mescmnja jang man is dari si open djasitemitoeterlaloesoesa di balesnja, tjoema sajang sekali, akoe engga taoesiapa naman]al"

Sasoedanja itoe gadis jang gcnit pandang dan memandanglagipada si Open [as item, barceia rnasoek ka dalem roemanja dengen hati

jang sanget senang. •

Pada waktoe malem dalern tidoernja, itoe Poetri jang ti dal11eJl1- poenjai kebedjikan, lantaranterlaloe banjak pikirin si Open [asitem, ia telah djadi mengimpi keternoe-ln pada itoe anak moeda.

.Engko, saj a hendak menanja, siapa si Engko poenja nama, dan Engko tinggal di mana ?" mcnanja si,Bong pada itoe anak mocda dalemimpiann]a.

,.Astaga, Nono manis, nona loch baroekenalsama saja ini kalt, dan nona masi blon kenal betoel sajapoenja hati, maka saja kira blon perloc nona dapet taoe saja pocnja nama. Kaloc betocl nona ada "hati" dan beloel djangdjinja, masalah saja tida bilangin nama saja!" djawab si OpenJas item,. janglaloe maoe pclok itoe gadi5.

Si Bong merasatakoet dan djel11oe,lantaran Icbi doeloe ia soeda brani tegor pada itoe anale lIIoeda, maka ia laloc lari linggalkcn pada si Open Jas item itoe.

Hoe anak moeda jang di tinggalkcn lari, laloe oebek itoegadis, hingga membikin si Bongsangct ketakoctan, dan lantes mendoesi n dari tidoernja.

"Oh, dasar goea blon maoe dapet maloc, kaloe begitoe tjoema dalcm impian sadja, goc.a socda tegor si Badjoe Opcn Jas item!"

berkatapoelah si Bongdalem halinja, seraja melekkenia poenja mala lebi besar lagi boeat Iiat langit'bangta, apa beloe)ia ada.rebadi dalcm pembaringan,.

"Tj ilaka docablas, kcnapa goea poenja hali bole begitoeketarik

(13)

- 21-

oewang, jang djadi lidnja si

' tiada

apa, tjoema kloearin oewang En-

tree dan Contributie1" .

Oh, begitoe , Ko, Engko jang manasatoe, jang semalem dateng di pesta jang djadi kepalanja?"

"Apa nona Iiat Hoe pestajang semalern7" .

Moekilllj a dari itoe gadis telah djadisedikitmera, lantaran..a merasa maloc bahoewa semalern ia socda mengintip, aken tetapi tantaran ia soeda kctelandjoeran kata,maka ia laloe bilang jang betoelsema- lem ia ada Iiat djo ega itoe pestajang rame. . Kaloe ede soeda Iiat itoe pesta, djadi lebi gampang Engko kasi

" A

taoe, jang mana satoe ada djadi kepala dari ini per~ol'IllPol'lan", pa.

sernalem nona Iiat satoe anak moeda jang pake badjoe Open[asItem dengen dasi totol-totol, ltoelah dianja jang dj~di ~\cpalal" .

Nona Bong merasa kagct dan gtrang, koetika la denger itoe per- katahan "Si Open[as item" ada djadi kepaladari itoe perkoempoelan.

kerna ia sckarang baroe dapet taoe, itoe orang jang ia ada tjintaken,

ada saorang hartawan. ' .

.Jtoe

Engko, [ang djadi kepala ini pcrkoernpoelanpegangkerdjahan apa, Ko?" tanja poelah itoc gadis dengcn maloe-maloe.

"Orang dagang Touwsan di Pint oe Ketjil,da~an.g~jaratoesanrebo~:

kaloe tid a, tentoedia tida t;;hanpikoclongkosn]a1111 perkoempoelan.

Koeli ka si Bo Eng, jang pande mengobrol, mellat waktoejang baek bocat scbar bibit keij intahan dari Hoc gadis jang eil ok pada iapoe~ja Tauwkeh, maka ia laloc tjerita dengen melebl-Iebi-in tentang kekaja- hannja dari itoe anak moeda. .

ti '"

"Eng kepengen sekali ada jlocnja ade jang bagol'ssep~r" 1 nona:

kata si Kaiak iloe, jang !'ekarang soeda 1110elai poeter lagl la pocn]a haloean boea! moelai membocdjoek pada iloe gadis jang geni t.

"Orang jang kaja saja si bagocs ,:pa, Engko toch ada poe~ja,ade prampoean jang lebi bagoes dari saja?" djawab.itoc .~a?ls JLlng bopan, maski baroe kelclllo e pada SLlorang lelakl banl]I, ta soeda brani bitjara begito ebanjak pada si KaIak Hoe.

"Astaga, kaloe orallg jang s'ocda ada poenja.adc jang bagoesboeat apa dia kepengen-in lagi, kerna sebetoelnja djoega Engko engga ada poenja liue!"

..Sdja djoega kepengell ada pocnja Engko, jang bisam<lsak \" kata

j I

0e, f,.

- .20 -

sange t terkedjoet, koetika ia rneliat alia satoe gadis jang eilok lagi berdjal an- djalan di dekct itoc Soehian.

Si Kaiak itoe ada pande sekali berti ngka- tingka boeat menarik hatinj a orang prampoean, maka ia laloe berlagaseperti orangjang lagi lata dengen berkata : ..Eh Eutji, dari mana mace kemana?"

Berkali-kal i ia oclangken itoe perkata han.

Nona Hong djadi tertawa geli sekali, mcliat tingka Iakocnja si Bantj i itoc, apa lagi ia pikir, toch tida ada halangan boeat ia IJ1C-

ngomong sama orang kaiak, ia poen]aajah tentoe tida nanti djadi goesar dan ini ada djalan jang paling back aken serepin siapa itoe

.namanja si Baba Open[as item jal.lg sernalern la tclah impi-in.

"Eh Engko lagi masak apa7" menan]a itoe nona jang geni I.

"Eh Engko lagi rnasak apa7" si KaiaK laloe oelangken poelah .itoe pertanja-an sarnpe tiga kali.

Lagi sckali ia soeda bisa bikin tertawa pada iloc nona jang manis, [ang ia hendak tjomblan gin pada ia pocnja Tauwkch jang kandel.

.Kcnapasi ini Engko soeka lata!" I ..Eh soeka lata, eh soeka lata, ampir Owee socka adjck-adjokin ini adesadja, sebab Engkonja soeka lata, eh soeka lata!" •

..[a, ni Engko soeka lata-Iit i,..

"Eh lata-l iti, baeknja ni ade tida mara, djangan rnara ja, de' Eh ade,kan Owee mist! panggi l nona Entji 7"

.Sembarangan djoega bole. panggil saja ade ja lebi back!"

..Doedoek, de, engga ada orang disini , djoega engga ada orang lelaki disini, tj oerna engko saorang sadja!"

"Ach, saja takoet, nant i saja r.ocnja asoek dapet Iiat, dia nanti mara-in saja."

"Mara apa Ellgko loch 5arna djol'ga orang prampol' an!" (Barang- kali si Bo Eng masi mCJasa maloc boeat mengakoe, bahoewa dirinja ada saorang Bantji!)

"Semalcrn bik in pesta apa, Ko 7"

"Wall Pesta ramc betoel, bo( at bikin peringetannja ini rol'ma per- koempoelan baroe di diriken I"

"Siapa jangkepala-i n ini rocma perkoelll poclan, Ko 7"

"Wall, kaloe boekan orang jang kaja-kaja, tl'n!oe tida mampoe djadi kepala dmi ini rocma perkoelllpoelan, sebab rnisti kloear banjak

I

(14)

poela itoe gadis jang bengal.

"Oh, kaloe begitoe kita berdoea angkat soedara sadja, kaloe ade soedi, sebab Engko kcpcngen ada poenja ade seperti nona, nona kepengen ada poen]a Engko scpert i Owee,.kita berdoewa adapoenja satoe maksoed, kebetoelan sekali !" .

hAch, saja engga.bole lama-lama disini, nanti keli atan sama saja poenja Baba bole djadi dia nanti rnara-in, pergi doeloe da, Ko l" kata si Bong, jang laloeberdjalan masoek ka dalem roemanjadengen hati [ang girang, kerna ia soeda bisa serepin djoega tentang itoe anak

moeda jang pakeOpen[as item. .

Si Kaiak lantes boeroe-boeroe berk ata: "Eh, adel Kenapa.begi toe. terboeroe-bo eroe, djangan loepa kaloeada tempo, dateng lagi kernari ngomong-ngomong sama Engko,[a !"

Koetika itoe President sorenja dateng ka itoe perkoernpoelan lagi , si Bo Eng laloe kasi tjerita,apa jang soeda kedj adian pad

a

waktoe tadi pagl, hingga itoe anak moeda jang beridoeng poeti, telah dj adi sanget girang, kcrna ia taoe betoel, jang lagi sedikit waktoe, ia aken bisa dapetken ia poenja rnaksoed.

"Goea djoega maoe bawa kabar back pada loe Eng, lagi sedikit waktoe barangkali goeasoeda bisaoentoeng lima atawa anam poeloe reboe roepia.Tadi pagi goeasoeda teeken satoe contract goela,itoe jang bisa bikin goea lekas djadi satoe Millioennair di kota Betawi,' kata itoe presidnt pada in poen]a goendal.

Si Kaiak itoe telah djadi sangetgirang sekali, kerna ia taoe jang ia poenja Tauwkeh itoeada saorang jang sangetrojal, dj ika itoe Pre- sident bisa oentoeng besar, ia poen ada tare banjak harepan boeat toeroet moedjoer.

"Tapi, Eng, goea maoe bilangin djoega sarna loe, loe misti bisa dan biar hati-hati boeat boedjoekinpada itoe nona,leetoch taoe satoe anhk prawan tida bole di sarna-in sepert i satoe prarnpoean di djalanan!"

"Ach itoe Engko djangan boeat slempang, Eng djoegasampe me- ngarti, ini pekerdjah an seperti orang jang lagi maoe clock besidengen tangan, maka rnisti di clock plahan-plahan. Boekan pekerdjadan cn- teng ni , Ko, rnaka Engko misti persen banjak pada Eng, kaloe Engko soeda dapctk en pacta itoe nona !"

"Engga laen, loe maoe dapet persen besar-besar, kan.goea soeda

-.-

,

. .

'

djangdii maoe bli-in kaen "T iga Negri." .

.Ach itoe sadja, dimana bole tjoekoep sih, Eng maoeEngko bli-i n djoega topi vilt .Battersby" dan satoe Pajoengsoetra.Kaloe Eng lagi pake kaen, Eng nanti bawa Pajoeng, kaloe Eng lagi pake badjcejas, Eng maoe pake topi."

"ja-da goea nanti bli-In loe satoe topi dari toekang Lowa!,'

IIAch, siapa jang maoe sih pake'topi [angdi bli dari toekangLowaI"

.Kaloe engga topi vilt tirn paap sad]a, goea ka~i loepake, harganja bisa dapet lebi moera!"

"Astaga. Engko ma maoe bikin Eng djadi masoek didalem pem- boeian, sedeng Engko lagi senang-senangan sarna satoe nona manis, tinggal Eng djadi perantean, lant aran pake itoe barang tjoerianI"

.Ach, masa goeatega liatinloe djadi perantean,sedengkaloegoea hisa oentoeng besar, kaloeng rant e kapal goeananti bli-in kasi pake di leher loe !"

..Kamsia, Ko, Eng engga sanggoep pikoelitoe kaloeng terl alocbesar

dan brat, kaloeEngkosocdi bli-inkaloeng jang ketjildiToko Mas-inten."

IIApa loe kira besok dia bakal dateng lagi engga ka mari, kaloe dia bakal dateng goea.nanti semboeni boeat Iiat dia poenja moeka

!','

.Datcng, si, teutoe dia misti dateng, tjoema Engko misti semboeni di peti arcng,kaloe si nona Iiatada engko,ten toe dia engga maoekernari!"

.Bagoes betoel, loe mace bikin moeka goea kaja pantat kw ali , kaloe dia Iiat djocga tentoe dia tinggal lari!" '

.Kaloe Engko engga maoe semboeni di kas areng,di kakoes sadjaI"~

"Aeh siapa jang kepengenan sih, ini kree sadja loe kasi toerocn goea semboeni di deket divan!"

.Begitoelah baek,tetapi Engko tida bole bergerak barang sedik it, kaloe djadi ketaocan, tentoe dia tida maoe pertjaja lagi moeloet Eng, dan din tida mace dateng-dateng kcmari lagi, kan oeroesan kita jang besar nanti djadi kepirnn!"

"Hoe betoel apa jang loe kata, goca nanti toeroet loe poenja kemaoean, tetapi bole lee ioetoep sad]a moeloetnja, tentoe dia tida bisa bertreak, dan bawa masoek kadalern karnarl"

"A ch mace soeroe Eng jang di tangk ep, kaloe bapanja ngarnoek, nanti Eng poenja peroet belarakan l"

. .Loe

tako et sama bapanja?"

.

(15)

- 25 -

maka koetika la meliat Entjek All Si soeda kloear, laloe boentoetin dari blakang. .

.Entjek, soeda poekoel brapa sekarang?" tanja si Bo Eng pada Entjek Ah Si di tenga djalanan.

"Ampir poekoel ampat I" djawab Entjek Ah Si, jang tida dapet taoe, itoe orang jang menanja, ada poenja maksoed boeat berkenalan.

.Begitoe lekas sore [a, baroesan poekoel doea, sekarang soeda de-

ket poekoel arnpat." .

,'.Apa Sianseng bo~kan tinggal di sebla Goan?" tanja Entjek Ah Sie pada si Bo Eng. - .

.Betoel Owee, betoel Owce l" djawab si Kalak, sembari mang- goet-manggoetin kepalanja.

.Sekarang Lin mace kemana?" tan]a Entjek Ah Sie, jang ingin bisa lekas berpisa pada itoe tetangga, kerna ia tida soeka orang taoe bahoewa ia adasatoe pemadatan•

. "Owee maoe pergi tjiahoen di Tongkangan I" menjaoet si Bo Eng dengen tida

maloe-rnaloe.

Sekarang Entjek All Sie tida mcrasa kebratan lagi, boeat berdjalan samatetangganja jang baroe itoe, kerna ia orangberdoeaadatjiahoen-Iang.

Setelah soeda sarnpe di .tempat djoeal madat, si Bo Eng lantes doeloe-in bli madat lima mata, kemoedlan ia laloe berkata: .Entjek ini soeda tjoekoep, Owee djoega tida bisa minoem banjak, tjoema soeka pa-poen-pa-poen sadja!"

Pertama kali Entjek Ah Sie tida mace trima pengasihan dari itoe kenalan baroe, aken tetapi lantaran terlaloe dipaksa, rnaka ia djadi oeroengken boeatbli madal lagi.

Si toea bangka meliat kerojalannja itoe anak moeda, dan rnerasa girang sekali, bisa dapet kenalan jang maoe bajaran ia isep tjandoe.

Koetika soeda masoek ka dalern Hoenkeng, ia oranglagireba ber- damping satoe pada laen, dengen deketin Hoenteng dan tjan'gkiong.

Si Bo Eng hendak berlaga seperti satoe pernadatan jang soeda oeloeng, akentctapi Entjek Ah Sie tida lantes dapet taoe, bahoewa itoe orang Kaiak, tida mengarti, begimana ia misti "Tjeng" madat, maka ia laloe toeloeng bikin-in boeat si Bantji soh itoe apian.

.Kamsia, kamsia, Owee soeda sampe, Sianseng pake sadja!" kata

si•Bo Eng pada Entj~k Ah Sie, koetika tjengan madat jang kadoea

, .

:J

_. 24 _.

"Takoet sih tentoe, sebab kerdjahan djahat slh, kaloe soeroe Eng dateng lamar baek-baek sama Bapanja, rnasa Eng takoet I"

.Kaloe begitoe, na pergi da, loe toeloeng lamarin!"

,,~ngko sih maoe gampangin sadja, apa anak orang engga ada har- ganja, kaloe maoe soeroe Engdateng melamar, misti pake Mas-inlen jang besar-besar dan koeoa kreta, bawa oewang kertas barang satoe tro- mol, bole matanja itoe Entjek Ah Sie djadi idjo-koening Iiat itoe wang, dan ia nanti kasi dia poenja anak prampoean. kaloe tjoerna ornong kosong sadja si, bole-bole dia kemplang Eng poenja kepala sarna tapalan pintoe I" .

.Boekan begitoe, goea poenja rnaksoed maoe soeroe loe lantes melarnar sad]a, tetapi lebi doeloe loe mlsti berkcnalan padanja, goea d~nger, dia soeka soh di Hoenkcng Tongkangan, disitioe loe pergi soh djoega bole omong-omong padanjaI"

.Engko maoe soeroe Eng isep madat, abis kaloe Eng ketagian dan Engko engga maoe kasi oewang boeat bli madat, tinggal Eng mati lantaran kctagian apian l"

"Ach pa-poen, pa-poen, rnasa bisa djadi keteroesan, kaloe lac djadi Apian sian, djangan takoel, tentoe goca nanti bli-in loe madat, sebrapa koeat loe bisa isep satoe hari."

,Kaloe begitoe Eng maoe djoega, nanti sebentarsore poekoel ampat dla klocar ka Tongkangan, Eng nanti boentoetin dari blakang, man dong kasi Eng barang sepoeloe roepia, soepaja Eng bisa kaij kasi dia soh prodeo I" djawab sang goendal, jang pertjaia betoel omongannja dari ia poenja Tauwkeh. (Memang soesa boeat orang djadi goendal, djika tida maoe toeroet kernaoeannja sang Tauwkeh, tida tentoe si Tauwkeh tida begitoe soeka lagi pada si goendal.) .

"Na-ni sapoeloe roepia, besok pagi goea nanti dateng boeat Iiat moekanja Hoe nonal" kala itoe president, jang sasoedanja serahken itoe wang, ia laloe brangkat pergi ka tokonja Meat oerocs ia poenja perkerdjahan lagi.

Koetika mata hari soeda deket dojong ka Barat, djaroem Jontjeng pada itoe waktoe soeda deket menoendjoeken djem ampat sore, Entjek Ah Si laloe kloear dari roemanja dan djalan pergi menoedjoe ka

Hoenkeng Tongkangan. I

Si Bo Eng, jang memang dari seladian menoenggoe pada Hoe orang;

(16)

27 -

pada itoc Emma Peropot lelaki.

Satoe Iirikan brikoet dengen satoe senjoem jang manis, Hoe nona telah briken pada si Kaiak, sebagi satoe tanda aken mcnanja pada itoe lelak i poenja kedatengan.

Si Bantj i lantes bales itoe lirikan, scrt a kedipk en ia poenja mata,

aken

kasi inget pada itoe

nona,

djangan

terlaloe gegaba, maen

mat a dihadepan ia poenja ajah.

Matanja Entj ek Ah Sie lantaran soeda banjak oernoer tida ada begitoe

awas,

dan ia tida dapct liat itoe anak prampoean pocnja perboeatan.

.Lin

makan disini sadja

sama-sama

Goan!" kata Entjck

Ah Sie

pada itoe kcnalanbaroe.

.Kamsla, Tjek,

di sebla djoega banjak

makanan

bekas bikin

pesta

tjoema kaloe Owee makan sendiri .ada koerang begitoe enak, kaloe Entjek

soeka rn akan

sama-sam a

Owee, O wee

nanti bawa itoe

m a-

kanan kemari, kita gado dengen plahan-plahan semben minocm l"

kata si Kaiak, sembari awasin roepanj a itoe tetangga.

"Bole sckali, kita makan sernb..ri minoern-rn inoem, mcmang enak sekali di tempat jang begini sepi," kata si Ah Sie dengen merasa girang , ada orang maoe adjak ia minoem arak.

;,Owee poelang doeloe boeat bikin sedia itoe makanan, Tjek, se- bentar kaloesoeda sedia, Owce nanti bawa kemari I" kala.si Bo Eng, jang laloe berpamit an.

.Begt toe poen backI" djawab Entjek Ah Sje.

Kira-kira djem delapan malern, si Bo Eng soeda dateng koen- djoengi n poelah di 'rocmanja Entjck Ah Sie, sernbari adjak satoe djongos Soehi an bawa satoe nenampan terisi makanan dan satoe boto l brend i dengen doea glas arak.

ltoe rnakanan telah di atoer di atas satoe medja; Entjek Ah Sic dengen si Kaiak laloe moclai dahar, sembari minoem itoe brcndi.

.Ow ee kira, Entjek irii taon ocntoeng besar, sebabdaging babi

naek hargaI" kata si Kalak boeat moelai bitjara.

"Tjwan tjia sadja, boeat djadi kaja si soesa,lagi Goan tida ada

piara banj ak babi!"

.Sediklt poen misti ada oentoengnja, mcnocroet Owee pocnja kirahanI"

},

' .1

I

,

. 26 -

kalinja soeda di bikin.

Maski si Bo Eng baroe satoe kali isepiapoenja kcpala laloe moelai djadi pocsing, maid ia tida brani isep lagi itoe ratjoen doenia.

.Kaloe

begini Goan djadi maloe hati,

Lin

jang bli, Goan jang

isep

banj akan ;" kata Entjek Ah Sie pada kenalan baroenja.

.Ach itoe

ti da djadi

apa, Entjek,

memang

saja

sengadjabli banjakan bocat Entjek,sebab kita orang

ada

djadi tetangga jang deket

sekali,

kaloetida kenal betoel satoe pada laen, kaloe adadapetkesoesahan, abis siapa jang maoe datcng toeloengin."

. .Jtoe betoel Lin poenja omongan!"-mcnjaoet Entje k Ah Sie, jang lantaran kaenakan , isep madat prodco, tida tjoeri ga lagi, bahoewa itoe ken alanbaroe maoetjornblangin iapoenja anak prampoean.

Satoe

djem lebi itoe doea

orang ada reba

di

tapang

Hoenkeng, sembari mengobrol .ka barat dan ka timoer, kemoedian baroe ia orang brangkat poelang.

Boeat bikin lebi kekel marika poenja persobatan, EntjeJ< Ah Sic socda oendang pada si Kaiak datcng ka roemanja .

"Tri ma kasiTjck, nanti lacn kali sadja saja mampirI" kata si Bo

Eng dcngen soeara jang sanget lemes, koetika Entjek Ah Sie adjak mampir di ia pcenja roema. .

.Ent jc k Ah Sie merasa tida ada soeato e kebratan boeat adjak si

Bantj i dateng ornong- omong di rocmanja, rnaka ia laloepaksadjoega pada si Bo Eng soeka mampir doeIoe di ia poenja roema.

Si Bo Eng jang memang dj oega berlaga sedji-sedj i, koetik a meliat dipaksabegitocsanget, maka ia laloeiri ngk en keinginannja itoetetangga.

Koet ika ia orang soeda masoek dipertengahandari roemanjaEntjek Ah Sic, sang ajah laloe panggil anak pram poeannja dengen berk ata :

"Loan lekasbaw a thee kloear, ada tetamoeI"

Nona Loan, jang denger ajahnj a memanggil, laloe boeroe-boeroe bawa klocar doea tjangkir thee.

Gadis kit a jang bidjaksana telah merasa djenga, koetika meliat tetamoe itoe ada si Bantj i, kerna ia sebagi orang jang soeda dapet pirasat lebi doeloe, bahoewa si Kaiak itoe akeu mernbawa bintjana bagl ia poenja roema tangga.

Maski ajahnja tida soeroe si Bong soeatoe apa, malahan ia ber- laga bikin betoel inl-itoc dimana pertengahan socpaja bisa ketemoc

(17)

- 29-

lama lagi, tentoe ia blsa sampeken ia poenja keinginan, maka di itoe malem ia telah tldoer dengen njenak sekali.

Maski masi pagi, si KaIak soeda bangoen dan prenta djongos Soehian bli kopi dan koewe-koewe.

Sembari minoem kopi, si Bantji toenggoe kedatengannja itoe gadis j. 'lg genit aken di adjak omong-omong.

Di samping dari itoe Soehian, ada terdeeger soeara berkresek- kresek dari poehoen-poehoen jang kelanggar olehsaorang lagi berdja!an.

Si Kaiak jang lagi minoem kopi soeda dapet taoe, bahoewa ltoe gadis jang eilok lagi mendatengin, maka ia laloe berdehem-dehem, aken kasi tanda pada itoe nona man is, jang ia lagi menoenggoe

datengnja si eilok itoe. . .

Koetika nona Bong meliat tida ada laen orang dalem itoe Soelllan, maka ia laloe samperin ditempat man a itoe orang Kaiaklagi hertjokol- Ade soeda minoem kopi, kaloe blon mari minoem sarna Engko,

ta~i

engga ada koe' e-koewe jang enak, sebab Engko

b~on

di adiartn sama adenja, bagimana misti bikin koewe jang goen dan.m~l1Is seperti moeka ade I"-kata si Bantji, koetika meliat itoe gadls jang

tjantik soeda berdiri di depannja. . .

.Engko paling bisa oempak-oempak saja sadja, kaloe begitoe, .saJa engga maoe dateng-dateng lagi kamari, dal" kata itoe gadis jang genit; sembari berdiri, ia dengkeng-dengkeng badannja, sebagi orang jang masi merasa likat aken bitjara pada si Bantji itoe. .

"j , de! ade ma soeka begitoe,apa enggabole EngkonJa maen-

maen moeloet, sebab Engko engga poenja temen tinggal di tempat jang begini sepi!" kata si Bantji, jang lantes silahken itoe gadis doedoek di satoe krosi.

nMinoemlah kopinja, daharlah koewe, de!" kata poelahsiKaiak itoe,

"S-a:-j-a," djawab itoe gadis, jang laloe minoem itoe kopi dan tjoba dahar itoe koewe jang di soegoeken.

"A de bli ini glang oeler di mana, rnanis betoel

boeatannla!"

me- nanja si Bantji itoe, sembari pegan~·pegang orang poenja tangan jang koelitnja ada sanget aloes dan lembek.

Taoelah, Emma saja jang bli-in tempo doeloe I" menjaoet itoe ga'dis dengen merasa sedikit takoet, tangannja di pegang oleh si Bantji.

.Lagi sedikit hari, ini tangan, jang aloes koelitnja, tentoe nanti

I

\,-.1... t

~. I f,

I ·

I

I

- 28-

"Ach, Lin engga taoe, Goan boeat makan nasi, kadang-kadang kes.oesahan" wang, a~a lagi sekarang semoewa barang soeda djadi lebi mahal, kata Entjak Ah Sie, sembarl tarik napas.

.Kenapa Entjek tida rnaoe piara biar banjak babi, Entjek poenja anak toch bisa bantoe-in kasi makan itoebinatang!"

.Ach,

dimana Goan dapet poentji boeat bli banjak babi."

.Toch Entjek bole pindjem wang orang boeat modal bli babi."

.Stapa jang maoe pertjaja sama Goan !"

.Betoel kaloe orang kata, semingkin lama pentjarian semingkin soesa lagi, inilah.boektinja!" kata si Kalak, jang inzln dapet taoe hatinja itoetetangga baroe. l:>

"A ~h, kaja Lin si idoep sendirian satoeorang, apa lagi Goan ada -

poenja anak prarnpoean, ongkos lebi besar lagi."

.Kenapa Entjek blon maoe kasi kawin7" -

"Soeda banjak orangjung dateng melamar, tjoema orang miskin, Go?n pikir ten toe dia misti djadi soesa lagi seperti Goan, kaloeGoan kasi kawin Goan poenja anak prampoean sama orang miskin I"

."I~oe ?etoelsekali, Tjek, apa lagi si Ade roepanja begitoe bagoes, djadi sajang-sajang kit a poenja anak prampoean di kasi kawin sama orang sembarangan, seperti satoe kembang maoe di tantjepdi tai

ker~o. K~loe sama orang kaja, kita poenja anak djadi senang, dan Entjek djoega bisa dapet pertoeloengan dari Entjek poenja mautoe lelakil"

"I-ja, Goan djoega poenja piklran begitoeI"

,.'O~ee kira palingbaek, Entjeksabar sadja, nanti djoega ada orang kaja Jang datengmelamar, Entjek misti "tamthia" lebi doeloe, kaloe Entjek tida kenal begitoebanjak orang di kota Betawi,bole tanja Owee, Owee nanti bisa kasi ketrangan, apabole di kasi atawa tida pada orangkaja,jangdateng

rnela rnar,"

kata si Bo Eng, jang maoe berpe- ngaroe atas djodonjadad EntjekAh Siepcenjadcea anakprampoean.

.Baeklah

nanti kaloe ada orang jang dateng melamar, Goan nanti berdami sama Lin!" kata Entjek Ah Sie, jang merasa setoedjoe de-

nge~ omongannja la poenja,tetangga baroe.

. DIem sepoeloe rnalern itoe perdjamoean baroe djadi koebra, dan

SI Kaiak laloe poelang ka dalem Soehian. -

Hatinja si Bantji telah djadi sanget girang, kerna ia pikir tida sebrapa

I I

(18)

- 31 -

"Apa saja jangtangkep, makanja saja jang misti lepasI"

.Boekan ade jang tangkep, tetapi roepa ade jang seperti bidadari, soeda bisa bikin diadjadi tergila-gila, Engko Eng jang baek djoega ampir

-toeroet

'djadl gendeng, meliat ade begito e poenja manis, lebi manis dari goela," kata si Bantji itoe,jang laloe tjolet orang poenja ,"'ipi jang Iitjin dengen ia poenja djeridji, kemoedian itoe djeridji ia tempelin dimanabibirnja, seperti satoe toekangmasak,[anglagi maoe tjitjipken makanannja.

.Kotjak betoel ini Engko, bisa bikin orang tertawa sadjaI" kata nona Bong dengen mesem.

, Si Kaiak merasa girang sekali meliat itoe nona manis tida mcndjadi goesar, hingga ia poenja hati telah djadi lebi brani lagi.

Lantaran takoet resianja nanti terboeka, maka si Bantji laloe pergi kloear boeat prenta dj ongos Soehian bli tembako pada toekang wa- roeng di Pendjaringan.

Koetika ia meliat soeda tida ada laen orang dalemitoe Sochian, sebagi satoe machloek, maski ia betoel ada saorang bantji, aken tetapi ia masi ada mempoenjai napsoe birahi, sebagimana orang lelaki biasa, rnaka dengen hati bernapsoe ia laloe pegangkombali tangannja nona Bong dan tjantelken seblatangannjadi lehernja itoe gadis, kernoe- dian ia laloe tempel ia poenja idoeng di pipinjaitoe gadisjanggenit.

Si Bong itoe soeda tingg al diam sadja, apa jang si Kaiak telah lakoeken pada dirinja.

.Djangan kasi taoe orang, 'j a, de, apa jang Engko soeda bikin

tadiI" kata si Bo Eng, koetika ia soeda lepasken dirinja itoe gadis

dari ia poenja pelokan. •

.Engga, saja rnisti'bilang bapa saja!" menggcrtak si Bong dengen

poera-poera.

"Eh-eh-eh, djangan ade bilang dong, ni Engkonja kasl persen se- poeloe roepia boeat ade bli barang-barang;" kala si Kaiak, jang laloe seraken itoe wang pada itoe gadis jang genit.

Dengen tida merasa maloe lagi itoe anak prawan laloe trima itoe wang dan berdjalan poelang ka roernanja.

.Besok datcng lagi kamari, de!" berkata si Kaiak, koetika meliat itoe gadis tinggalken padanja.

Degitoclah sehari-dengen schari, si Kaiak ada bertjanda sadj a pada

J

\ ) , 1 1

- 30 -

tertaboer inten, asal sadja nona manis maoe denger, apa jangEngko- nja bilangl" kata si Kaiak itoe, sembari mesem-rnesem dan pandang

teroes orang poenja paras jang eilok. '

.Apa

Engko ni orang jang sakti, maka Engko bisa djampe-in boeat kasi kloear satoe gelang jang bermata,brilliant, kaloe begito e,sampe mati poen saja tida nanti loepaken Engko poenja boedi, sebab saja

•saorang miskin soeda tentoe tida mampoe pake glang dengen ber- mata inten!" menjaoet itoe gadis jang genit, sernnari maoe tarik ia poenja tanganjang di pegang olehsi Bantji.

"Maoe karnanasi, blon djoega Engko abis bitjara, Engko ini boekan orang jang sakti, tetapi ada orang jang Engko nanti soeroe dia bli-in itoe barang berharga boeat kasi si ade pake, apa ade maoe, engga?"

"Maoesadja, kal oeada orang jang maoepersenI"

.Kaloe ade omong maoe sepcrti Engkonja ini kaja orang jang

banjak docit sadja, jang bisa lantes bli-in itoe barang, kita misti . bitjara jang betoel lebi doeloe."

"Ha-ha-ha I"tertawaHoe itoe gadis,jang laloeberkata poel a: ,.Bitjara apa lagi, dia maoekasilah saj a trima, dia enggamaoekasi lah soedal"

"Eh! ehI eh! ade ini seperti ....anak ketjil sadja, jang tiada bisa mengarti bitjara orang, Engko rnisti bitjara pada satoe Engko jang djaja, dia ada soeka-in sama ade, nanti Engko jang soeroe dia bli-in barang-barang mas inten boeat adc pakeI" .

.Engko slanaitoe?"

"Tentoe djoega Engko jang tjakap dan kaja besar, kaloe en\ga masa Engkonja maoe tawarin pada adenja?"

"Hai, ini Engko bisabetocl bitjaranja I"

"Boekan begitoe, de, kan adesendiri soeda taoe liat, itoe si Open [as item dengen dasi totol, Engko Eng sendiri kaloe djadi prarnpoean, liat lelaki begitoe poenja tjakap seperti dia, tentoe Engko Eng poenja hati kena ketarik oleh itoe.moeka jang toapan."

Nona Bong merasa kliwat girang, koetika°mendapet taoe, si Bantji maoe tjomblangin dirinja pada si Open [as item, aken tetapi sebrapa ' bole ia tida maoe kasi kentara, bahoewa ia djoega ada menaro tjinta pada Hoe lelaki, maka ia laloe berkata: "Saja si boekannja kanas!"

..Engko kata djoega, kaloe nona Gera ambidahiloe kipas, dan lelaki jang begitoe tjalnp djangan nona lepas!"

Figure

Updating...

References

Related subjects :