MICROFORM: SHELF SIGNATUUR

32  Download (0)

Full text

(1)

SIGNATUUR MICROVORM

BIBLIOGRAFISCH VERSLAG:

BIBLIOGRAPHIC RECORD:

MOEDERNEGATIEF OPSLAGNUMMER:

I MM69C-IO

02.8'9

MASTERNEGA TI VE STORAGE NUMBER:

K1TLVlRoyalNetherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies

SHELF NUMBER MICROFORM:

Klan L10ngKeen : ambtenaarplnter dl Kola Ptldng dl,raktn eerees negrl••

(S.I.:,.n.).lea.19191.- 16dl. (1258p.).:111.;18em Sln..Maltl e llteratuur

AUTEUR(S):

El<mplaargtgtvt ns:

16dJ.ln3bd.

M SINO 0177 dl16

Sign."In orlgln«l:

Shelfnr. of orlglnal eopy:

Mhb8204 N

FilmformaatI Sizeoffilm:

Beeld plaatsing I Imageplacement :

Reductie moederfilm I Reduction Masterfilm : Jaar van verfilmingIFilmedill :

Verfilmddoor bedrijfIFilmedby:

Sign. van m1erovorm:

Sbtlfnr.of m1eroform:

M SINO 0177dl16

HDP ItIIIWa 16

I.

mm

COMICIlIB 1$ :1 2005 KarmacMicrofilmSystems

(2)

tJ·

i~

H [JEC 191

~

"~tijShmSi,1nl e~1itl<l{WIHPANG·1 I

jan g perlo c, .III lian la ma~' ,k laltlllkrwllluc'"

in pada kapalr 11ClCiJI' ~.¥\~a . SilUC. "Apa da- .lem doeaboelan in .. arnoe da ri lae ntClII-

paL jang date ng kasini , dun noomp ang tipggllldj oe- gadislni?"

"AdaOCI'OCS l\ \l apatah maka toean tanja hcgituc "!"

kata itoe kapulapa rlri jang bales llWlHlnja.

I'hoei Kwebel'kata:"I' ita hord oca soeda diprcuta oleh Kwnn Taij Ja di sini, boeat bikin jJ~JH'clsa' an di inigredja,maka itoe Taij HoSlungmi.i tjerilu- ken apajan g::<aLJl'lIcl'nja;kCI'11l\kal»c~aij HoSian g maoe bitjara djuesta.!'lemp.Lill; 'Llij Ho .Siangnauti niellda)Jct socsa,

"Tapisaia di sini tiati abias. "b. Pt:il,;cgl~l".orn go djahat." kata toe kapala pal'ri, ". ch l~iO"~a sut oi HWI'~hi()toeajang I;cm ul'cllin itelahcl.t,"gda rip:o- vincio Soe 'I'j wan : ito Ilw"sh in kclirta.' "d,' back, clan lal{iIlH!Il1 Hll g ada satol:agumu;,.' 111<1:·;t.i a,mnka -"gcn tiada h'uratan satoe apa,saja socda kasi ia

1;sini."

"'l c' jladl'i Ilea'ata cl! mana':'l'joba lah

'Ig eat pl'l'gi korcmoe padu n.ia."

lA' kagi mn ~an.

•!'ilaloe La'. ;t

:.r.. n

10"':"dan l'h Ol,j Kwe ka . rjn itOl, padri Ioea . dan dar i dj:Joe

~atllhil toondjo ek padasat oe pal l 'i

,tt. .

i.u.g'"NIl\l1~

doedock bel'sila , ia Lerk ata :..Huc li,. j;'Il !! l,al'll\ja socdadat cngdad provincieSoe Tj w: n."

Ma Iliongdan Phoci Kwe kena lin P Cl goeroenia _ Pe Bi Todjin--- maka .u hCl'dot'a hlo« madi oe membri hormat.

(3)

f'f lJi Todji n tanjakcll

mi

dan itoo pada kadoe,l 'Jnoel'ldnj a itoc, hillzga,it{). kapala padri uupct.la,)"

,..;iap" auanjallIul"ika itoe,iaujadi sang-ctkagc; Iwc- tilwdap etdCllgel'jang dibit j ara kcn Iaito« ada fat.sal orang 'iu,lI \\' Lirn Si aria datcng'maos bikin peOlb'l' lesan poeuj a perkar a,

M~

I1iongdan PhoeiK\I'\L(jel'ilakClI tjal"a bez imn.

'ncl Ko'Ijin Tiong soeda hi!iu binasn pada Ouw ,\

Kian da n Sam Tok Hwe hio, hingga unak Ouw A Ki!uIsooda pergi ocndang Tji Sian bocatbikin pem- lJalesa ll, ;ll'hii'llja Tji Sian socda kidm 'rulIg Tjian Eill d311 'l'[ia

A Hok

boeat tegor itoc perk a ra , )\0

Tj,il1 Tilug soeda djandjiken. soeroo iaoran g datl'ng- I")lt,('!nueall dalem gred.ia

~;';j

SianSisinipada hari

IJr~'..k. ' ,

I'ap.:lla padri d\'n gel'kcn tm'oc:;mal'illU i!oc por- Il.ia'Lit-jam dengon hatj bl' l'llebat'-{jeual' kcrn a ketu- koet..n.

PcDiTodj iuIll'l'kata: ,.1'ada iWt,dopaonlllg kita di i1iini boJdl trop,-.;a k\\"al:1" ,;alue al .- ,. ,1."

Tji Sianclansatocllloel'ion,iabCl'llun , (' jang I1li:4i rlid.iagnali ·af.i, jrgo eO(

::lam SOl.'Siokhlllg ToTek, akol' SOl lil'IIC111,ia nJaJ'ika d,ianrl,ji fIli1')l! dat

talii ,;r1lau ;;1 at/a I).'ro,'san M'dikil. IlIaJ{a ia lIant i d~tcng-bJakallg:I11,akoe,ra,',1 l:ada hl'aPilhariJag'jia llalllidatt:llll'di"illi: illH'!,f'I'k a l'ag-ampang, kalocki.

bl i'oeda hikill 1'1'1 'it w'lI all 1J1'1'l'S "a:lla it"l) 'j'png

Tjian Kin dan Tjia A Hnk, IdOl oran;! lIalll iho leh uel'llam i la:~iIJcg-immia hal'!;nj;l."

Ma Hiong dan Phoci Kwc djadi g-irilng, dan lall- te,;:<ad.i:\ Illat'jka bel ;j ;\l 1pada J~llel'ocn.ia, leroe,-

- 1203-

(Jcrgl kaJ\ :\ 11t OOI'akenkas ikaua r padaKu Tjm 'I'iong jang fljocg,rsoeda toeroet djadi girang, pad« siapa in laloekasituoe samaTjongTok TIan PitTioug.

Pada besokan harinj a, Ko Tjin 'I'iong lantes kasi taoe ja ngin maoe pergi ka gredja •

'aU

'ianSi aken ketemoeken Tong Tjian l{jn dan 'l'jia cl. liok,Tjan Tjung Tok laloe prenta bebra pa oloe urang dan barisan TiongKO\'I\ I)ocal auter KoTjin Tiong pCI"

gi kasana,

Ko Tjin Tiong lalo« samIJCl, leln doe.oe pada jla Hiong dan Phoei Kwe, sama si'LIKI ia lalooImng- 'katsama-samateroespergika gledJaSaijSianSi.

Semoeanja disana marika la in;: nasoek ka d..lern akcn membrl hUI111at le i .loelo, pact.! jJ( Ili 'l'odji n , kumocdiunmarik alantes dllCdLcl,J1lUlOl 'Iig' g'II\'d: uer- tenguhanloear,

Satoe orang telah dat~llg 1I'L'llIi)n warta ; 'l'ong' Tjian Kindun'I'jiu A Hok soeda dntcng,minta ma- rika iloukaloear boeat berfemoean.

I'oTjin Tiong bCl'ti ga l'hoci I..I'd :lalltc::; l,aloCHJ', dimana mal'ika lalocdal'etliat d""'lorang' ada doe.

dock ll,cnoengg.ncdi loc;I' gl'cdja,

"Apa djiwi berdoca [lId;l Tong- 1'011 'JIg' d'lI Tjia TohplIg" !" tanja I0Tj in 'rioll!'-~,l111,if 1llt'lllhri hor- mat, dilOCl'oct oleh ~Ia Hiollg'dan 1-l!o1('i r,vc,

"Ja het ocl,"~aol'tTong Tjian K:IlI (Ja BTj ia:~Holi ampil' bcbal'cng, sa m b iJll1l'mha!",l mal'i!;:!itn,· poe.

Ilja kahol'mutan,"D<lIl :Ipa~aj;1 11t'I'kHIl' p'IU,:alllOl Ko

'/'j in Tiollg?" :-I

"Detoel,djiwi Tohellgdatellg' I,Hld ,;:'j a ae'lOCI'O(', sa n a(Jatah'!" kata KoTjin Tiong,

[(ita bpl'lloe;L alas,pl'eul:\IIj a kll:1 !"Jl'l)ja g'ocr OL

(4)

1204 .:..

akcn ~,lllj [l lant,uan apatah Ouw t\ Kian dan Sam

T~!< IIwcsluo soeda dibikin biuasa: sedeug marika

itoo~<llna kuu tiada ada bcrmoosoehan salol' 'Ipa'!"

Ko Tjm Tiong tiada djawab satoe apu, sedeng h;ttiJJJ;.I telah berpikir tjara begimana ia misti dja- wub itoe 1',' rtallja'all.

..' kue rasa, au soeda brani hikin begitoe, 1:171- tarnn km, mongand cl "Cl IIIa goeroe moc, maka rle- 111.1'11 i.ida )lall dau g lclgi "allM socdara satoe pla dj a- ran, kau "lJcda horl uko«hegillll'kcdjembikin binasa I,,'rlanja , ltm-Ia h rtjoe!!a ,;pha ullj a , maka goeroekoc jJr,.>n l:1akoe bcniocarluteng disini,«ken tanjaken ini

I~l" 00,;'lJ 1.:t1il'n,hikin I'l!mualc'an atas binasa nj a 011\\' .; Kir11dun;:alll'I'r.k 111\ shio,"l.at aIng iTongTjiau

r:, l

jang"tcrocskcn uitja rnnj ».

,J h ~ 1\;;11 klir oe Tolwng.' kuta Kl') 'J'jin 'l'iong.

"Tji Siun :"'oc pc tioen a laocdan bisa hilang;Ouw A Kia n dunSam 'l'ek socda dibikiu binnsa oleh ak oe, tapi i; liarla iaoo bcg il,l;na besa r Oa w A Kiun pl' ·- IIja krdjnllal<lJlia~vl'd,l 1ako(,ken,....,

"KI~dj a h at i 'll npatah ian)' OllWA Kian ~oed:l bcr- hOl'al'?" lalljaTOI: ~Tji<lII Io:;n jangIJikinJloetocs bi- t,aJ'allj" \~(JTjinTiol1 g-"

DI Kwi '1';t1 '~; dClI g'l'l IIleJIg',I1HlellicJ.;<lA'a ha llnj a ia s(l\~;Ja nwng'l:n:l banj ak O~:1ng', di m,w;

b

~oerla bi- 1inI,alljal\ tjilaka )I,,,la Hlla k IH'gTi j)cIH!ol'dotlk l'w i

'rallg. Seln '}l'a ol'allg

,ll:;,

akod in p:lfJanja [;11111 :1

(tjnl'ga o;Cjll'lt ital,net >:.ma~at(j e matjall.Saben hari ll'rg-cnt(lel~)~ ti!l lIapso(' :' l'IHliri, zonrlel' ~ebah illsoe- da 'llol'soc inorang KiPang",poekoel Llan bikill bina- sa banj ak Ul'ang", dan ach il'lIja ia soeLl a boenoQ mali Phoei Kw..., l,u1'Il,iaOJ'llll~ ~'roo.:ma l.illlgg'a ,Tah! h:all

- 1 205 -

liat Tohemr, Ouw A Kinn sooda moosoc.n Ol'an!! Ki P:\I1g-, lantaran OI':l1lg' Ki )'a n£\, soeda hikin binasa ol'angtoennja,tapi Phoei KwI' jang' samasckaliLIon taoe bermoesoeha n padanja,lnutn ra n apatahia soedu boenoe bikin mati orang snro ernu tanggan] » Phooi Kwc" Kal e kata I;nta run PhoeiKI'Csoednberda]u mane tangkep padunj a itoclah ada ntas prena:lju pembesnr negri,jail!! taoe betoel 011\1 AKian poe nju kedjahatan jang'ada mCIIg"!!ang'g'liel-ianget padn ko- nmanrn negri, Ph",i Kwo adn bekcrdjaso.:!Jagi ham- Im politic, ia misti tor-roeta!Ja,hmt pembesavIle~ri

prentu:tioba kau pikir, Tohcnz, Ouw A Kian kuloe lx-nortiadadjahat,itoe rahajat neg'ritinda ndaber-

11I0e~rJeh;1'1,.;alOf!apa, pombesar 1lp.A'l'i poondernik ian, tapikcnapatah in11i,ti kaloearken nrent naken tann- kl'P OUI\" A Kian'?

"Dul'isinisadja crane bisa mengarti jallg' Ouw A Kiantrmt'leadasa nget rljah at, malm iamist idilang- kpj)dan<lihuckoell,hoeatleas;1:1I0citneketjiluka'all hesf.J'bagi pendocdoek 11l':~Ti : maka i(r'e ini l)f'i 'lU~ 1":I

akuehat'epTohengsoc];; pildrdt'l1g'rn saual',soppaja kita~at o(!samalaendianl~a nsal1lJlPdjmli .salinl.:lung- p;:1r.Tapi \,al,w Toheng marl\'1,(, 11(,;'sPlld ir i,ab;,; hi-

11<l«ll11ja Ouw A Ki!11 da n S:,nl Tl'k l1I;te·(' dik\si sala

pada saj a ,saja POCIl nallt i loc..o('~ rpa d;iwi!)ocnia Inaoe,kel'11a1'ohellg'Il!istib\ol' ,maski'l'oh('ll~pOl'n ja pladjm'allada ting'gi KoTj inTion ~'ri,lIl[';J'"r n tia- dalIallti tingo:!aldisphlab,!\\"a!"

TongTjian{'ind:lI1Tjia .\ Hokdj"diS;;!l l\'PI '!1111':l

Imctikadl~Ilg'(,I'uitjal'1111 j aKoTjin Tiongjangprtling- IJlakang;maka deng'cllgocsal' ia lalllesbel'btu :

"Ha! Ko Tjin Tiong, djanl; " nl:,lt 1,;)11 l'aS& dari

(5)

1206-

k:\I arl~ ';Illlg pnliru gn clan pando di dalem ini d?e~lia:, penrlok njn ini perkara, lantarai, kau soedu hJ~\I~ b~n;.lsn,Ouw Ki:m dunSum Tck,teraugakop.

misti bikin itoe pemhale:oan; tiada perloo kitn misti hnlljak hitjn \'ll Iavi, marilah kita orang boleh tinba bel'tnll~ling-,,sampeadasalasalol' jangbiunsa." '

Ko Tjin TiOligo: ..Kaloe kau berdoea maoo adjak bernntcm djopga ,hack.ma"atah akoetnkoet." ,

Ito etem po_fa )Tiong clan Phooi K,,'c jan'" berdl-

l"jdisnmJlirg'dj o" a soeda tooroot mara dan berkatn :

"Ah~ inioranjr tiarlnkenal per diala nan mati, boleh dj:'dimcmang' pCJ'ocntnpnganllja socda mist; binasa.

Hajo marikit u boleh moela in tjoba berautom." ~l'­

abil;nja borkatn, 11a~in!!-1I1a<inv laloo booka badjo«

loeamjn, kanlllcdilln lantes IOD1pat menoc 199oecl;

tiimtjherlihikin spl)av,ikalangan tempat berklai, Snsoodaujn semoea t lah bersedin aken beran tem, K~ Tji~ Tiollg' telah mnrl joe berkatu: "HC'! TOllg TJllII lKm dunTj ia Hok,s•.'karangoakoomacetnn;;, lebi docloo, km mnoe hp1';1lltcll1 tjn rn bezimnnatnh padakoe?, pamaoo bcrnnt em dongon tnn panlm~(lnl!'.

:,t:HI'U'!J{,l'lnnrlin'"tl{'llg-PO zoenason sendjata?"

.,Ako,~ma,'cLjobabornntcmdenl\"l"fltangnnkosony.

clJ[!h~lHll1l! hmnnk00illJ-,;n lint ];nil pornja pladjlt- lan ~nmJle rlim~'n, mnl':l k:\lI I>rani bit,inm hrg-itne

!Iombong," , ,

Ko1'jil1 Tiollp'dall j-fa t ion' djadi!':lI1J,!'C't mnm. mllka ia hl'rt iga o(1)al'()!lj! lantt'1; mndio'Jka dl'pan, 1\JnHinngodindihl."rantCIll c1l'nJ,!'el1 Tjil1 A Ho1\. Tell TjjnTjionl"dnpetIII va ',n rlrnv C'n Tong'Tjinn Kill;

" 'Kwe jang Had In'b, :;311moesoc tinggal berd'o

- 120r -

rimelinti n dad seb la pinggir, begitoela h itoomll llllt ol';mglantcsd.i~(Ii moelni ul'..,lI1tl·m,

FAT..AI. LXXI.

[}ENORN GOI·:,AI\E1\ KEr NT>RA.,',lA Ko 1" JlN 1'10 '0 nIKt HI.'ASATOl; 'I'JIA1\ KI1\:':-l\(A H10N°C

1;0 N.\KBI\ 1'1I'OE HOE)'1'\\'1nJKIN LOt:K,\

'I'J I,' A Ho",

KoTjin Tillllg'ja il!! berautem l-':1 r1:1 T,itlllg' 'I'jinn Kin, telah :)!lL'kocl TOl1g Tj iau Kill dl'llg't'l1 tangllll kmuumja.tupi TongT'jian Kinsooda lornpat kapiug- gi1',clandengonlallgankauanuji in lautesketik l\n Tjin 'l'ion g'poenjutangan jall~-edcnl{I1w ndatl'nj);in.

Ko'Tjin Tioug tjepet tnrik tangnuni a, dari m.a-

na ill an'ka t bid klrinia sepak Tong'Tjian Kin poellja paha kanan,Tong Tjian Kin heha lik kusiIi- wat kakinia Ko Tj in Tiorur,kamoerlian in1:.110\' poe- koeldengon kopelnunj u, Ko Tjin 'l'iong, pornja oeloe hati. )(uTjin 'l'iontr lang'lds itoo 110l>1;oI'!andcngon tangan k11Mn dari manu ill nanti teroes sam boetin pO,l'liop)TOil)!Tjian Kin ]loenj a .>ll'lhl,,·n~an tangan,

1'"n~ Tjian Kin dapct (!"..g; l k('I1 I:II)(':lI\l1j n )';:0 'I'iln Tiol1l!'.mnk<l ia lalltl~S o" l'o"II~k l'n s(,1':I 111";III II;a,

da,,;

l1111na ia pO,'h'l' lal'n halol':lIl.t" "lIr'~ lH'ckoel1"\ atas :tk,m hantem Ko Tj in Tiol1 g- Jlor>ll .'a pl'lcl:g-an, 1(0 'l'jil1 '1'iollg djoC'g':t UncIa kO"I'Hng'~wuall1 .i a, in tallg--

,L,i:;TongTjinn )' in pocn,ia ,,",·ktlel:lll<"den!! hlkinja to'rang-kat pC1'lri trndang '1'011 .' TjiHI1 Killll pocnj;J kpnlpoengan. Tong Tjian !{in h nal itoe l\aki bown digoellllken denw·n )inl,c sulre tiP\l'~ jail)! diseb;wl:

"Hl'ngHouwDjinTong," makllcl ngi!llr;ebatin.Inn·

(6)

1208

tcspgosin dirinjnka pinv,g-il',dandengen sato« tipoe jang' diseboet ,.I"a Tj ioe Pan IGn" dengen kakinja sembari lompat in poekoel ka atas kakinj a aken bikin mocsoonjn rljadi djato tebalik, Siapa kira Ko Tjin '["jong djopgn bisa beriakooO'£" it, kootika dap et liat Tjon:! Tfian Kin maoesapoe kakinja bikin iadiato, Ko Tjin Tion~ laloetoekar lacn tipoe jang diseboet Jan Tjoe Tj oan Lian dcngen apa ia laloe terd janp poekoolpada moesoenj n,TongTjianKinlint KoTiill Tion pocnia dat eng bcgitoeheibat,mak a la nt es~:I_

d,ia inmenjamping,da ri manaia toroes mengantom palla moesoenja .

nl'nrenO'(l£'nnkcn satooli[~ll' jan!! Tong'TjianKin blonmen ::'li,KoTjin Tiongsoeda kena poekoolta-

lIjt:lI1 kana nnj a TOllg' T'iian Kin, hingpn i:l inidjadi

tmtla hisa 1~' I('naken lagi tang-an kanannjn, achirnja dr:n~pn pak- ~<'I'oppa tipoejang disebnot Dji Liong Tjhio Tjoe dengen doea djm-inja Ko Tjin Tionj:!

rliotoslh.ata!J,iaTong Tj ian nn, lant al'an tanganka-

lIa11 socda tinrlabisadig-oenain Jag-i,TongTj innKin tioba 1an)!!, ;" c!r·ng'lntang-ankid, l)m'oC':::udja ia hisa tmll!kistflng-ankanannjaKo TiinTiollg,tapitan~an; kil'injn ~nC'd;l kcna djoc/.r:l di(lto~ bikin petj a bidji

~ll;" '''l.ia Tf)n~1'j iH!l!"ill j'l ~.kanall, hing'ga in in]

(,iarij bel't"IJ:l]' Inntal'an tinrla tahan kesnkit an, se.

dClI f( rl'll' a ian:! l1l"nlm!il' k:l!oear rll1l"i mat:\ ka1lan tinrlabl'entin ja ,

,.Ha: rek am ng kau ~o('d<, djarliOJ'IlTlQ jang tiada

bCl'1Oc11a, idne djpegn oeatapa !" he)'seroi'KoTiin

';0110'. ,Ba j( lcka'~ btu bl'ang-kat bocat per/.ri k~te-' l1HIC'in r.iam Lo On!!," SC''1 hio llin bC'l'1mt a Ko 'l'iin Tion lantl'Stendang pflda bngian tempat janS'b~l'-

- 1209 -

bnhuja:rli sitoedjoel~'lTon' Tjinn Kin lan tesdjarli matlnia.

1\1a'Hionl!' masi borautemteroessama Tjia AHo~

doea-doea keliatan ada sa rn n gaganja, hinggnberan-

tC111 scbng it oe lama blon djoega uda jang keliatan kala: holeh dibila ng in berdoen soeda dapetin tandi- n~an jung kabeneran.

..Djatnnlren tipoe kau janll lebi atl-uti :\Ia SOt'·

heng!' borseroe Ko 'I'jin Tioug dengsn discn zadi a.

..Tong' Tjian Kin akoesoeda dapet bikinbiuasa :ting- )!nlin i satoe binataug Tjia A Hok jal\Jr giliran kau

misti bikinmampoes.' ,

Knet ika dapet taoe1'0111(''l'jian Kill soeda kenadi- lJikin binasa oleh Ko Tj in 'Tioug,Ma Hiong rasaken sama djoega tcn agan j a tamba , da ri manu ia djad i dapet pcrasa'anmistlmeman u: ia pikirkaloeKoTj i»

Tiong bisn hikin bina sa Tong Tjian Kin, masatah i~~ , <la bisa bikin rnenang padu 'I'jia AHok !Tapi h ~ia A Hok ada djadi sebalik nja. koetikn dC'- ,~i~l' ~rong Tjian Kinsoeda bina~a. pf'l'asa'ann j a Sl\- .. mu djoeg'ldisam bcl'gocn tocl', achirnjnii1 piki l" kalol' .":'[;1 liaola IJisamClHlIlp:in MaHiolHr,tjamht~~dmanatah ,'lio)eh aria itoe ll1o~ka a1,cn,kt'temoe;n pada gocI'O(,- Ilj a, kel'lll\ halitol' soeclahikin djato cI,ioetramel'knja

Siallw Lim Si, .

' . ,A h

~ Imloe kita bisa hikin binu~" ini Ha Hiollg. adalah klllncnangall itoe akcn teboes kekalahannja TOllll' 1'jian I\:;n," pikil: Tj ia A Hok di dalem hati, IUlltamn ingetbegiwe lIJnka dengcnkc)akocall :::atja- I"a oran /.{dapett~nal!a \):,\'oC',ia laloemCIl('l'dj an~Pl\-

ciaMu Hiong, .

110et.cmpo.i\iaHiongtclahpaSl\ng 1>esinjn dangan- 11

(7)

- 1210 -

li zoenake nsatoe tipol' Hoa Koen : baC'k'djMga 'J'jin A Hok ~l'karl1n~ peen SOCd,l plndjal'kcn itoc tipoo.

maim saroopn dengnn sa roepnill laloo lnnglds Xel'l\'

"lrun nj a Ma Hiong,

Ma HionS!' rasakcn ia tiada bi. a oopet ki1mcmc- .na nga n dcngen itoe tipos Hoa Koen, maka.ia inl!'l.t IlIM e gallf i lagi laen tipoe jang lebi bugoes, asoeda - nja bikin pctjil :\Ia Hiong poenjn ilmoeHo, Koon:

Tj ia A Hok telah djatoken diri tidoer di tana : in;

hill kaloe om ng jang tindn mengarti. tento s nanti hil:\IIg': Tjia A Ilok soeda djadikala clan djatodi ta-

Ill', Doe~a'al\begitocada kliroc sekuii, Tjia A Hok dia token diri tidoor di tana, inlah nda ~ulol' linol' j~ngdisebost, "Tjoei Pat Sian" kaloo tiaclamcnga'l'ti.

llada boleh disangkallagl, ten toe bisa d.iadi tjilaka ; Ma Hiong jang mengai-t] dengl'n itoe tipoo, sambil

~r.Itm\:a .ia,LJel'k~\tl~ : "Aha ! Tjia ~ Hok: kau poenj a ilmoe I'joeiPa t Sian,apa kau kira akooMn Hionp tiada melll!'nl'ii'! De ngen ini tipoc J{H U lj ocma bolch JlIenjilnkain Inen unml!',tllpi tiacla n:mti da!)I!l kla - IJoein padakoe."

Dl.'llg't!f1 sang pt mat'a Tj ia .A Hok la nt <,s uP)'kat:l : .,Ti:uia g-Ol.'na kallballjak biljarn,J\IalIiong,bina- Ijtnr.'~ Imloe benerImumengmti sama initipo~1'j",.j PatSian t,ioba kau masoek poekol'lbildn peLja."

)\fa Hion g lan t es II1lldjop memockopl, l;\'de lll!' kaki tan j!annj n Tjia A Hok lantes d.iadi bl'l'ge"lIk sama cljoe~ ~pel'titoelnk gadja.Sal'o<,pa cll'ngen Snl'Ot~pa Ma Hiong.oedn bikin abis,hinl!g'1ITjiaA flok diadi sange t ge.l2'l'toen,Tj ia A Hokemliot baclannja hingga ia wrpisa 1I1lek <lari tann kim- k;ra ampat Iima !\:lki poenjatinggi,dnn <lcll~en sakedjCPi\l\sadia inlloeda

- 1211-

hisn berdiri totep. Bogitoolekas dengen satoe tipoc 'I'[in Tin 'I'iamTj oeiia lnloe han tem M~ Hion gpo~­

uja betoelan emboen- ernboonan. ~la Hion g tnngk l.!'

Hoe poekoelandengengampang sambil berkata:"K~­ run]ukau poenja ihnoc TjoeiPatSian tjoema sebezl-

(Uf'sudj a !Itoelah tiada boleh dibilangpande.Kaulint akoe mnsi ada Iebipande ukenarnbil kaunoenia dji- wa,

Seabisnja berkata l\l a IIionglant es ter djang Tj ill A Hok dengengoenaken satoe tipoe"LiToTaUSan."

Ini pnekoelan soedn dilakoekenbegitoe tiepet, kaloo koerang sebet tentoe tiada bisa keboeroe djn J!'a lag i, Tjia A Hok kenal ini tipe l!da lihaii, maka ia lan- , tes ooruongken nialuja. denzen apa ia ada ingetan aken gan t i pakelaen tipoe j:mglebi tingogi lagi : tapi itoe tempo Ma Hiong soeda leb i doeloo gant i pako satoe tipocLian Honn Twi,pad a sia pn la soodu me- ujernng dengen sanget heiba t ,

Tipoe Linn Hoall 'I'wi, Tj ia A Hok dj oega sued:.

taoe diadi31' oleh g-oel'oenja, tapi placljat'annj a blo11 allnhegitoe tinggi sepe l1i MaHiongjan~soecla bislI c1j nla nkcn Hoe tipoe "ampe paham, T:egiuwlah lan t:l- I'an l'asl\,rlirinja blul\ sampe pahnm heto<,1aken ma · tmlwn itoe tipoe, TjiaA Hok dj nd i l'a[la serlikit djel' i.

r"i tiroeLianRoa n Twisemoea nja bisa berobasa111- I)e de!:WlInpoelopsatoe I'oepa,begitoecljoegabanj a k- n.in ol'llnjl' moesti mengarti atoeran rljnlan boeat

me -

lUtll!!kis, BCl'moela sat'Oepn cll.'ngen saToe pa Tjin A Hok soeda bisa tllllgkis <lengen l,"3pa, hingga 1\Ia Hi<ml!' dapet rnSll dellgcn ini tipoe djoega ia tiad a nant i·hilk' bik in hln mda moesoenja jang dikil'H dj."g1 ada ~1mpe pnh am dengcn tipoc begito~ : lan- 11

(8)

- 121 2 -

taran Ma Hiong rasa kepalaug, n;llknia

~1Ho(,

tioba

kasi djalan sampeabis: siapa taoe memmlj:fllja I;('cri- mana diatas soeda dibilang,Tjja, Ilok blonp)arljl~r­

ken itno tipoesampeta mat, maka koetika sarnpe pn- rla serunpnu ka lima poeloo doen roepa, Tjia A Hok soed amoola indjndl kateter;g-Iagutmanasoedabikin

~la Hiong da pet in lagi nenzharepan baroa, rlunrle- ugenl!'il'alll!'sertabe rn a psoo ialaloedjalanknn t.('I'O"S

ilOp.tipooLianHoanTwi.

Napasnjn Tiia A Hok djadi senga l-sengal, dan uclrirnjn mata djndi berkoenang, lantaran begitoe pormaonansilat nj n djadi koesoet sekail:toelangclan oerat rusan ja djadi herat, dari mana ia rasa soesn aken melawan t'~I'OC;;, Dengen ini waktoe jang back, Ma Hionjr rasa tentoe ia bisa biki n binasa Tji n Hok : begitoetjepet iaungkat kaki kiti nju pergi tell- dangTjiaA Hok, tapiTjiu A Hokpoenj amata maski l;oMapaja,ing-etunmasi tetc p, maIm'koetilmkukinja

!Ia Hion!{ dateng menj ambeJ',Tjia A TIok masi bi- sa menja mping", hingga kainja l\Ia lfiong' dajlPtin tempa t jallg' kosnl1'll":betoe!panele~ ](o!'tika fIlaksoC'd, nja tiarl1\bel'l\~i1 begito!'ia poen,inkaki me} indjek tuna. bl'j!iw0c1joeg-a ia poellj a kakikallan soeda da- t!'ngmenj a mberbetoelan igan,iaTjiaA Hok,h;;1 ma- n:lwerlabikin T,iia ,\ Hok rljadig'oegoep,kaJockena kl!lan ggar bolehdjact i ig-anj a patH, l'.i ia A Hok 1001-

pat seperti terbanl\"liwaiill "la Hion~ dal'imana in lldaingei<'\n nallt ibC'ba!:ktel'f)cs hantcmpadamorSOl!- ja; apa latjoer 1\Ia Hiong,dapel tcbak niatnja. koe- likaTj ia AHok lompat bebalik uadan, blon>ladja ia bm'diribdoel,MaHiong'lalltc~bucl"Ol'hantcm dengell kcpelau nj a T,iia AHokpoenja hetoclan dada,hing.ga

1213-

di sitoe djoega 'l'jiaA Hol djadi moenta ~ara; her- diri tiadu bisa tetop ,sedeng kadoea mutanjamera sn glap : "mb tiada tahan lugi Tj i~,A Hoklantes 1'01"

bocdi tana. lla Hiong dapet pikiran \),~ek djanga~l bikin abisdjiwanja Tjia A Hok ; maka l~ lantespl-.

djit beto-lan pocndaknjaTjia A lIokpo~nJaoeratbe- sa l', sedeng bebrapa tempat djalanl1J~ dura, ; la Hiongsoedu tiam bebrapakali :dcngcl1 dlperlakoc~cl~

lx-giui mati cm, maski idoep tapi Tjia ~ 1,101; dJ,a~, tcr itoeng' urang jang tiada bcrgoena lagi, ja~\g tjoe- ma bisn makan miuoem, tapi boeat llekel'llJa sama sckali iutiadabisa, kern a soedu tiada hisa mempoe-

njuitr-nugulagi. ,

Tjiu A 110ktinggaJ reba di ta ua,se,d"lll:' ingetan- nju'masi ICI',mgbegimana biasa.

,..Ati-ati kau, dj ahanam!" treak 'I'jia A Hok de , ... t . -a Scb rang' kau souda

Il~en !'OClJa jang sange r m,ll".. " , "

bikin begin i roepa padukoe: Iapi kau dj an gan ber- tia~ka, I'll~a dil'imoe paling gal!1.l dan Imnde: ako!.:

j:ocnjn gOl'l"oe JlHnti datcng tjin tj a ng 1\<\\1 bel'allw bikindjad: sebag i perl\erlel.~a! di :;itoe LJa~'oc kal~

nanti da pottalle,IlI'llllg gagaadalagi jang,lelll gaga.' Ma Hillng Lial~ taha!} mar.nja k(lctll~a den~(,l' 'I''' ' A Hok bCl'lwtabcgito(' I'ocpa; maimla madJOc

11.1, , b' i"

b~br:tJla liJlduk dcngen niat maOI' bikill a IS1Jl wa-

" 'I'j'i a A Hok, Tapi Pe Bi Todjin soeda kl'bocl'oe

Il1,1 , . , l'

d~h'ng ka silol'. da n soeda lal"all!-(" parlanja: .."uu djangan Ilikin binasa pudanja, )1;\ Hhmg ! J{ern:~

ai\OclI\ao('aajak bitjara purln diu," monlaocPc HI 1," \.H k'}

'l'odjin lIlaoebitjal'uapatah sama Jla ~ 0 "

1·.., 'Hok mcnengok pada orang Jang mendate -

JI.l."\ . ' T d" .

ngin, rlan dapet.kenalin ia it M ;lda Pc III 0 jHl,

(9)

_. 1214 ':- - 1215 - muka dengeu sang-et goesur ia berka ta: 01 P B'

n . I- k' ." 1, e J

,4!e::)10 : oh,toea ba ngka!kaloe begitoe, ka uinih,h J~li~so:daadjn r djahat pada anak rnoeri dkuu,bocat bikin binasapadakos, dengsn tiada pandangjangki-

~ satoesama laen ada teri toengsatoe kawan di egn,

&karal~g kau maoe bitjara apatah padakoe? Lekas- lah.kasi taoe,kerna akoo tiada soedi aken panda ng lagl roepamoe lebi lama."

, Dcnge~, sabar PeHi Todj in berkata:"Dockall ak,Jl' ],~ng adj;~I· .a.nak moer id berboont djahat , ta pi Tj i :s~an send iri jang soeda berlakoohegito«, selalo«do-

11111 pada ~t1\\' ~ !{ian junK'selaloe bel'boeat kedj..- h,~~I?, b:U,lJak ~lkl1l ~asa pada rnhujat negri. Tap i 1jlSian tiadabilan g jang anakmoeridnjasoedaher- boeatsegala kcdiahatan,ill tjoema bisa bilang' ke'ala- h~n .lae,ll urnng jllng'soeda bikin binasa pada mop.

':IOII,la ,Itoe: maka itoe troesa herau, lanta m n P'~I1g'­

h1itannja t,lOl:maseblasadj a, djadi iallrcnia kau ber- doeuda~enA'akl'lImemhalessllkii hati.Tapi kaubel'- doea,.lljuega sopda dihikin kala ; sekal'allg almese- n~adj?,IUl'allgIllo(>l'idkoed.iang'lln Iiikin abi:;kall po,,- IlJU djl\l'a, sehab akoe maoesoepaja kllu bir.a lekas poelang bo~at kasi taoe pada g'OI)\'OPlnue Tji Ri<ln' alwe minh\backiahikin so,;dadantrima saladall'n;

ini pl'rI,Hra, serta Iiildl: )lcl'lljandj ian bocai di bla-

~,all~kali,'tb danallO berbot'at kprljahata n lagLKalol'

HI tllld~ )leltjaja dan Uada IlI<lOI' llIeng;1l1i, l>ilan;.r a~(~e mmta kahar, <I)la ia \.mllii r1atengka KIl'i Tang

~1I11 boeat kl't emocinakni',a(<l lra iamam,mint,aalwl' daieng.di 1-Iok Kian boeai ke(l'lIJoeken parlan,ia, di mllna Hl dan akoe boleh hikin pel1joba':ln alas ma.

3iug-m<Lsillg' Ilol'nja kl.'pancl"a n,_dakm Pl'ltjolJa'an

itoe,kalo ia bisa menaugi uakoe, dongen !legal, se- ang ha t i akoe nanti horm atin pudauj a sebagih'OtH'O') tapi kuu kasi taoe djoega , socroe pi ir jang'benor, kaloe dalemitoe pertjoba'aniatiadabisa menungken a QC, terun g akoe misti bikin binasa pndunja, aken kasi laloe semoeajang djadi pokokedj uhatan dalem iuidoenia. Na!sekara ng kaubolehlekas pergi, akoe di sini mcnoeuggoe inpoenja kaba r."

'l'jia A Hok mara boekan alang kepalang koetikx riengel'goeroeniadihinain begitoe roepa: tjoba kaloe ia rnasiada mempocnja iteuagn sepert ibinsa,tentoe i;,soeda lantes terdjangpoekoel pada Pc Bi Todjin

"a mp" muti. Tapiupa maoe sekarang dirinia oeda

tillda lll'I'l{OI!lIa.dun tiada ad« mernpoenjuitenaga1:1- gi: ia tahan itoeuapsoe jallgbegitoe besa r, ternjat u dad dadnnia jaugtoeroen naek seperl.i djoega gloem- bang"hesarjangariadalern laodan.

.,Aha:... Pt' Hi, (iada plJl'locIw ubitj a ra hegi~)e

banjak , a)la kau kira brocroekoLJ nanti takoet pnda- mol': [ni hal iroesa djoega Imu pesen, kaloe poelallg' jan!! tentoe akoe nanti kasi t.anLJ pada goel'oekoedi Illana sl,"da tentoe l1anti in dateng'tj ul' i padamo~, dan nanti iwsi ~atoe auja wn jnng )lanies n(<\s kau ll11l'llja kasoll1bongan, (!i sitoenanti kan burnt' rasa

Illcnjl'sel." .

Pe Di'!'odjin bCl'ka(a: ,,~a LOc lal'i-Iaki kaloe 1'01"

UIl lwl ueal'kl'n oll1ongan , tiada nanti dilul'ik komba- li; baeksl'ka ra ng ka u boleh pang-gil "o('l'oe ia leka,;

dal.l'Jlg, pada siapa Imu,bolehoCndj oek rljol~g:a jan!!' kau soed;\ dibikin roesak oleh akoe poenj a moel'id, hinggamaski hisad:ialantnpi liad a nanti ada goenu- nj" \agi boeatlI1a~jue bellRnll'lil. Ta~ ucngt'\1 begitol'

(10)

,- 1216-

akoe son gadj a bikm orang Siauw Lim SI dj angnn t,cl"!aloe bertingka rasa diri seudir i sadj a jang pa- ling gagn."

Tjia A Hok tiada djawab satoc apn, sedeng dari sorot matanja. iaada menjatakenbentjin j a jangsa- nget pada Pe Bi Todjin. Dengen tiada pcrdo -ll lagi sama Tjia A Hok jang masi berd oedoek dituna, Pe Hi Todjin laloeadjak anak moeridnja pergi masoek ka dalem gredj a doedoek berkoempool dalem kamar

tempat tiuggalnja, '

Tjia A Hok banguen berdiri , dan lantes sa djn in h~rdjulallpergi: bari'a n Tiong Keen jaug ada djuga di depangred ja Saij Sian Si. tiada ganggo nlagi pa- danja,kerna marika soeda denger Pe Ili Todjin se- ngndja soeda soeroe ia poelung ka Hok Kian aken membri habar pad a Tji Sian Soehoe , "'"

Kaloeardari g-redja Saij Sian Si. 'I'jiaA llok laloe poelang ka tompat nginepn]u: dii toehari djoega sa- soedanju bikin pCl'itoengan pad a eigenuar hotel.de- ngC'1I bawa bHl'angpakcallnja, ia kalocat' dad kohl. r1cngcn Illl'njewa I))'an e, ia lanles brangkat biajal poelang kaHok Kiull,

Katjer ita'an PeBi Todjill, ~asOl'c1 anj ,\ bikin malo(' pada'fjia A Hokdan soel'OcialJue!ang akcn kasi ka·

bar pad agllcr oenjadiHoleKian : sa ma Ko TjinTiong

ia berkata : '

..Sekarang];alluolchpudangka);an tool' TjnngTok

boeat kasilaueini Kab~il'back.sPI'lasam peb !ndjoC'·

ga akoe pocnja homiatpadanja,

Dan kasi tao e djo~ga Tong Tjian Kill s('bl'allg:

soeda binasa sedcngTjia A Hok soeda tida bergocnu lagi. kcma b:\llannjas(wda djadi roesali:. tapi ia iu.)l!

- 1lI7 -

sdadisoeroepoelnng sovpalaiu kasi taoo pndaTji III dan minta go sroenj u dateng aken bertanding lukoe, Akoe ra~~Tji Siantida nant i maoc da tcug, _.ka ten toeakoe jang mist i pel'gi ka sana;di mnna kita oru ng nanti bik in p tia in pocnj a ko mpoela n Siauw Lim Si, aken tjc g-a soepaia di bla kang' kali djangnn terbit lagi bahaja begi n i,

'I'joema koeati r NgoItoen TaU SOl'. dun I'll.ngTo- tek maski soeda dioendang, akoe rasa \)('101\ t.'nlu': ia hisadutengbegi toeleka s:Siau w Lim Si povnj aoran g uda banj uk seka lijanggagadan bor peladju rn n ling- r.i. kaloe muoe mengaudclin siulja padn kita bertiga, akoc koout ir'tra na ut i bisn mcnunz.1[aka itoe ;\(oe muoe kau soeka kasi tao«pada not' Taij,minta inki- rim soerat permochoena n ka kota radja. miuta Ba- :.\inrla kiri m bebrapaorangjang ga!!aser tapandeI{(, rim selekas ni u. uken memhan\.oC' pada kitu. Kaloe Tji Sian POl." j U SOQrat dateng. bcgitce lclU\!> kilu onmg botch lantes brangkat Im Ho!;:1<iall ,

Ko 'I'jin'Tiongtrinm )Jl'senan dad gocrrwlIja ,lan·

te::: slIdja in kaloeal' dari gn·t1ja t"l'o('Spergi llICnOll- djoeka,.kantool'T,iungTo!;: aken sall111l.lI, en pcscn:.t n gU('I'OI'Jlja.

Pc

m

'l'odj ill di See :-\Ian S; la nt ('s jll'euta Phol'i Kwc atOl'r N!l'oesin mailnja 'f')1lg' 'I'jian j"in boeat dikoehocl', '

KOl'tilm SlllllPC di hilltON' '[Jon g :['ok, 1"0 Tj i11 Tiongluntl';; toetoc "'\l' n apa jallg . ued,. kC'd.i:\dian di

~ecSian,i,onn ~ampl!l\clldjocgap~'rl11 ·hoel.lan gOIl- roen ja nl<C1lmin!,1 balltll";1\1 b h'ap'lcr;119' !!agn da r i kota Radja,

Tjall Pii 'i'IOJlg pocdJi 1'.11 TjiltTill If (lN~lI.1" Jla-·

Kian1.,0DIIKoo " 17

(11)

hala llagi negri ,dan Tjun TjongTokmin t» toeloeng rl.il;amp~l\(Ill dloegn pada ~Ia Hiong , sert a djaudj i.u, kaloe Siau w Lim Si .ooda pliltja, nunti dika si lagi Iaeu gandj;\I"un,.sedeng ckm'a ng leb i doolo« ~la Hiongdiunoeg rak endjabatanTjian 'l'jon g.Kamuedi- an ata. uen u lntaunn j« Pe Ili Todjin, Tj an Tjong Tok laloe toelis soerat ka kola radfu uken minta di kirim bautoen n boeatba utoe mcm oekoelSiauwi.illl Si.

Svsocdunja beres, Ko Tjin 'l'iong lan tes berlalo, danSaill (le!tel\!l"edjinnll!a Tj:ll1 Tjong l'ok pada Ma Hiong ja'1~e!iarj i:"l,1gcl girallg,flan pada besokan - uja dengen terunter a/eh Ko 'I'j in Tiung , 1\1a Ilioug laloepe rgi ketomoeksn,'l'jun'I'jong' Tok aken hatner- kentrima kasi,

Padnsat oehariTun HiollgBouw telahdapettrima

itoo 6l'(' ) 'itnju 'Tjan Pit 'I'iong jang minta dikirfm

ora n g akeu hantoe pC;'gi poekuel gredja Siauw Lim Si. Lantaran iu tida brani lantes kirim'sadj a apa ja ng dipinla, mai,a Tall Hiong'BOil\\' laloe ocmlallg dateng KoellKcTaij HakSue Lauw ,Jonl!, pada sia- pa ia bcrdoea Ialoe uCl'dami.

Satocboelandi'depall. ko~likalJagillclu I1Il'lnlltjong' c1i Tji a t Kan g, Bagillda soeda dapet !Ielcllloe pad a doe.\ Ol'ang gaga jang(li kil'imkt'n ka silli, sato e na- ma Phollw LionR'dan satu ' lla ma AliI{ Hok.

..Pada ini ONlOrHng,Uagi nda lIlillla kaloeada pa- 1;1'1'dja'an Tjo ng Pen!! leJ'botlka boleh dikasi pada Phouw Liongclan pa kel'd j a 'a n TOllw So(' bolch dikasi parla Ang Hok. tapi seka m ng: itoc IWl'cljaan doea - dopa l>lun ada jang tCl'lJOt'ka, kena patah kita tiada

. ,

121 9 -

maoeSOCl'OCill.ber doeakasana aken ba nt oe kepoen g grediuSiauw Lim Si!"

Ai tjobakaloe tiada ada Lo Lian Hong kasiinget, ampirsadj asajaloepasama kadoea ora ng itoe," ka- la Tau Hiong Bouwden gen girang,"Hoc doea'or ang kaloe dikirim ka sa na lebi doeloe, merna ng ada ·Iebi baekseka li, darimanakita boleh tjoba boea t iaber- dirikengandja ran," Sasoedanja itoeperdarnian dja- di tetep,PhouwLiong dan Ang Hok laloedipa nggil, di manupad' mari ka Hoe lan t esdikasi taoe, atas oc- roesan apa marika misti pergi ka Kwi Tang. Tau Hiong Bouw lantes kasi oewang boea t onkost, dun toelisin sa toe soera t soeroe marikaitoe trimaken pa- daTjong 'l'ok di Kwi Tang,

,iclldapet pren ta begi toc, Phouw Liou g dun Ang Hoksoeda lantes tri m a dengen girang,ia tri ma itoe onkost dan soerat, kamoedian ia poelang ka tempat nginepnja boeatbikin bor es, ia berdoea lantes sadja brungkat pergi blajar menoodj oe Ia provineie Kwi

Tang. I

Dalcm plajal'un lunLal'an dupel ilngin baek dan I~­

,n git tel'ung, dikira stellga hoela n , ia bCl'doealantes

sampe di provincieKwi Tang ; di mUllaia lantessadj a pel'gi ka kantoor Tjong Tokakensilll1 pe ken itoesoe- rat jang ia bawa.

Tjong Tok 'rjan Pit Tiongdjadisan ge t girang'koc- Liknbatja soel'atnj u Tan Hiong non\\', dan soerat mana ada dibri taoe djo ega jang' Bagin da ulon poe- lang dal'i pelantjongallnja,Tjan PitTiong laloep'lng-

~il ~houwLiong dan Ang Hok dnteng mengadep.

P]>ouw Liong dan Ang Hok laloe dateng menga- d,'p,sama siapa marika itnc lilnios mcmbl'i hormat.

(12)

- 1 2;.0 _

TJ~m Tjong'rolegira ng'clanpoedj idalemhati koe- tika dapet lint pada Phouw LiongclanAlIg11 J, bel"

docu Jlo~njapenga wa ka n jang' tegoed,;n keliatanga- gacra m,

'fisn Tjollg Tok laloe toetocrken segula perk a ra a\1;\ jnng ..oeda kedj ad ia n di Kwi Ta ng, clan minta ia benlceannn t ipergilIIengepul'nggrcd jaSiauwLin S',dt!I1g'('u soeuggoe huti, aken buntoe penoeken ka-

nendak Baginda, '

'!'alj d j in IIOl'lIjU pl'ng'lldj ara n sa j u herdoea nanli h;jl'~akcu t" d t');l.Iuri pnda mus,,;aj a poetju djiwu puda:<egala waktoeLorehdiud"eboeat goenuuju ka-

IadJilan, ,bll hi!;.", senung ruhaj a t ucgri," kata

!JI,OllW I.i'lllg'jallg diuellel'ken oleh AnI,( Hok ,iilllg"

kasi oendjoek d,lOega kaset ia'nn uja pad a negr], Tja n Pit.Tion)! berkuta : ..Nu! s,,!i,al'ang kau ber- doea boleh loeng-goC' S~:(/j'l aampe dapet kabar da ri Siauw L.im.Si,kamoediun bera mcholeh brangkntka sa na. 1);'11 >"~ilI-ang kau boleh ling-gal sadja di !W JI-

toor ..ini, aken mcnoeng/.:'oe IH'l!nta,

PhuUI\' Liong' dHnAng Hok I:mtes per mls le ka- lOCHl'clan laiol'pCl'gi Iwtullueinpacta1\0 Tjin Tiong', 1\0 Tjin Tiong- itoct')I111>0stll'da <lapet l<loc, OI".Il1g"

jang dikil'imdari kula Hadj a ti()t!da dateng, koctika I'hou\\ Lio,!:.;' cla nAng liok fh!lI'ng' p:H!<lllja, Ko Tjill Tiong I;doc~ samboet dl'1lg"l'1I hOl'ma t dan lawarkCll tdmno('nja doed oek lllCloOt' I'Oet aton T:lnnja tetamop.

Sasoedanj~SlltO Cam,l hum l;asi kenal namasCJld ir i, KoTj inTioJlglaloe tj t'ri tain kl'arla'an SiauwLimSi: Tji Sian jang bim'ken lIla l'ika iloc lakoek n scga la

liedjahalan, .;

Phou\\, Liong LCl'kala: "Ol'ang ata wa pakocIllJlO~-

- 1221 -

Inn bepitoe, kaloe tiada dibnsmi bikiu ahis, tentoe sadju nda membikin unak negl'i poeuja sne 'a: tadi koetikasuja mcn gadep pada Tiong Tjin,act a ditjeri- taken alaskedjahuta n njaOUI\'A Kian jang ganggoe sall!!"et pacta keamanan lle:rl'i; baek djo-gn 1(0 Henz keboeroerlntengbikinbiuasa paduni n,knloetinda bo- leh d indimas i bnnjak ketj ilnka'an jan),( bisu!;erljn- dian:alasbinasanj a Ouw A Kian boleh dibihmg ada beroentoeug hanj ak bagi pendoedoeknegri."

DansepertiTji Sian kaloe ia lan e, ana k moeridnja ll'la bork elakocan djahat, mouooroet .pa ntes ia rnistl lnransr,itOI' baroelah pantes. tapi ini bebalik iaelo- nin sadja, tontoe sadj a itoe anak moeri d djadi ber - lakoe tjongkak, deruren mongand el (li-llb glle"O('nja jan!!" Imu'I";lrasaadn palimr pandedalem inidoenia.

makamnrikaitoesoeda bran ilukoekensegalaperb oe- atan jal1!!djahat.Ini halka lootiadn dibinasaken ka- palnn ja jan!!sebar itoebibit kodj ahatan,tjam hegi- manata h Iwamanall lH'g1'1 bi:a dibikin bac·k, Pe III Tai,iS"esl'ka)"ang-ariadimana"!Sajain!!dhesokn1\n·

ti mane koendjol'ng-in parlan ja, alee.! oenci j(\l'k

sa:ia

rOl'nja h01'llwt, sCl'ta minla rlioenrljoek sed ikit pc- Ill!'adj al'lm,"

KoTj in Tiollg: "Kc Soc ;;eknl':lng acla tinrrll'aI di l!l'edja Saij Siall Si, j!:'C'dja man" dol!!(ll'acia llitihg- sralii1olehOu\\' A Ki:\lI dImSa mTel H,'; eshi o~,adjek

all\\" A Kianclan San, Tek dihikinbinasa, ppmhesa r

soedHpallggili nI:\('n pad)"iaken mrngoel'oC'sitoe g)"e- dia, hl']'sama ini par1,'ilah Pe r.i 1(:" Soe ada nlf- n~p.IllP:\ngtin!!gal :kalol'bp<;okDjil\'! Lojn milDepel'·

sri ka sana,den~enSf'nan g hat!Pilit I1lmti pn d j oek djalan."

(13)

1222 _.

"He! kena pa Ko Hen g boleh berbahasa begitoo?

Apn :'<'1ja ini ada pembesar agoeng?" kata Phnuw Liong, "Saja tiada soeka uken KoHr-np:her lakoe bp.

gitoE'merenda."

Ko Tj in Tiong berkata : ..Pnndang O!'nng misti pandang djoega pangkatnja, itoelah ada atoera n ne- f:l·i.jang'sai a tiada brani langgar."

Phouw Liong dan Ang Hok paksa aken Ko Tj in Tiong berbahasa sadja sebagi sama soedar a:hingga kepaksa Ko Tjin Tiong djadi mcnoeroetdj oeza.Be- zitoe itoe tiga orang maski baroebertemoe, soeda lantes djadi sebagi sobat lama,di mana marika ito e doedo ek berko cmpoeldengen tiada inzi n bpl'pisnha n

1:lgi. .

Selagi la bert iga sedeng cnakbitj ara, Phoei Kwe telahdatengmembrikabar pada Ko 'I'[in Tiong. jall g p:ocl'oenja minta ia lantesdateng, rlengen tiada km-i ta oelagilant a ran oeroesan apa,

FATS AL LXX

TJI SIAN PRENTA LI Km LOEN fiAWA SOEIU1')\K l~!'J

\IEN En:rKENHARIUOEATnIKlf.: PERTANDl NC..\N. --DEN<jENUAWA J1ANJ.\ K KAWAN,PP.RI

liRA. GKA'I' AI{E N ~IE\fBOEA N(j BAHA.TA KE1'J II..\KA'AN .

..' da CCl'ocsall apat ah Soehoe SOl'roe akoe lante~

Illltcll ~?"t~\lJ j a KoTjinTiollg'pada Phoei Kwe.

PhoeiKwE' hE' rka!a:..GIlE'l'oetiada bilallITatn~pej·.

kara :>pa .tari alllpir ly)leh dipastiken goel'oe pang-

!rill:lIltaran>;oerat balesancllll'iT.ii bll cH Hok Kian jllngditoellggoe telah datm'g. diIJil\\';l o\eh Tji ian

-

122~

-

f/oenjasatoe anak moerid jang'bernamaLiKimLoen, rlalem soerntmana nda dimin ta Snehoo na n t i dall'll"

pada ta n/tga l doeu )101'10(' hoelan jang aken dateng;

lJoeat bertemoe atawa bikin pertandingnn pall:uJja."

Phoei Kwe berknta: ..Sasoerlanja ia trimaken itoc soerat , deucen tindn bitjnra lagi, ia lnntes sadH.

hrnngkatpergi: sekurunz mnrilah kitn Ol'allg'Imw g"

kat. kotemoeken Soehoe. kcruu ia meuoeuzgoe dan harep Ko Hellg poenjn dateng."

Ko Tjin Tiong1:1Il1c8kasi kabar pada Tjan 'I'ioua. ,. b

Tnk,·ka moetlillllbersuma PhouwLiollgdunAug Hok iaOl'alll! kaloear dad kantoor teroes pl'l'g-i. IlICIIOC·

djoo ka gredjn Saij Sian Si. .

Koetikaketemoepada Pe RiTodj in, KoTjin Tiong lantos kasi taoe makso ed kedatengnnn] « 1'110 11 11'

Liong dall Ang Hok, kamoedia n ia la ntes tan iaken ratsalLi Ki m 1,01'11 janjrrlatCligmembawn 1I0cl:atnja 'I'[ i Sian.

Pc DiTodjin lantestjeritaken knsiKo 'l'jlnTio:l r~

dl'lIl!er,clan kasitaoedioezn 'I'ji Si:l11 minta ia bera-

IJlC' dateng mcnoero erha ri jan/!soedaditctepken da-

!emsOI·rat.blontaoeImu pOl'nja piki!'an begim.l1la "!"

Ko Tjin Tiong-: "ll oeat hal ini

~a.ia

lIan t imenoe·

nlcLapa jllll j! So('hoc l':1sabarok."

N!!o £:ocndan Panl!Toleksamp<:~1'Jml'Hn:ria blon d.ioe!-"a daten :.:·,blon tlllll'la nta'l'all apatah '? KaloeId- t:l Immgl{atsarlja.l:wat il' nanli tiada bisa lawanpn-

<Iania jang ada nJ(~l1)pOt'n.in i Irbi b:1nj ak kawan :Jail

~al!:i b lOt· ~:lm)le ia minta kita ja nl! c1ateng'tli ana, tent oe Tji Sbnada atoel' apa-apa bOl':tt djel,ak kit...

i'ol'l:oel'kalo(~ l'!!O BOI'n da,lPanl! Totek hisa dateng da lem ini boelall,soepai a daJrm tanl!gal doea poeloe

(14)

- 1224

-

122~ -

kita soplia hisa

~:1 l11nf'

diSlIlladlllll"Cntill,):.! melan-r- gur pl'I'djand iian, makn nkn!, pan.r:'l:rilkiln maoe so;-

"~C k~1I tjtlh~l

meliatin, kapnllt<1h "I!o Boou dnn 1,till!' Fotr-k bisa dat(,llj.!' ka sini?"

Ko T!in !iOlll!' lantes PCI'l!'i hikin rsibadnnnjll.

k am~cdlan

la

I~ ntcs

hikinsemhaj:mg' rHdepan zam- bal·II.1 a Hoed Tjouw. dan lante, sadjn 1!'0ennlwII ke- pandea nnjn aken Jnf'Hatill Sasosd nja ia dapot '

" . v ap.,

,lang"laingtn tao«,KoTji Tiong-1:111t('.';m"'nl!'adeppa-

I P B' T ",. •

(,n e I nU.~ ' ll dan berkata. ..Nsro RIl"'ndan Panl!

1otek

c1nl~'m

lirnahari Ing'i tentoP. hisa samrWdi sini, lallta l"an la iJ"l'r!,,<>;, arl:\han,illk oel'OI'S<lnper ka rn di loea ran ,ma ka ia 3'h'rla dn~('ng be~it.of' laat.'

..K;I J.O~h"ltito('kita r,n' ngUOphtt·,!,,-a kll'at il' lag-i :ama III I.n"I'~:m':-, :' knta PeDi Tolij ill, "Seandcnj a la bIOI, dlol'l!a 11:<a.~aTJ1n('d:t1pl11 itoelimalwr ihia,' akoo>'(~nr!il'i nauti hl'llng-kat ,ndja lebi diaoe."

..Oh, ito?

!~a l

soehoctro-sa kwatir,

a'; 1I

jallg'saja

sO,~d:t ~lcllah l'

t"a nalltiholl'hsnlah

l :lg'i,~'

kata Kfl

T.J ~n

Tlong o0ahisnia bitj:ll':t KoT,iill Tiol1 rr

l antc~

rad,lak Pouw Liong d:m AIlg' Hok hel't<'mo; padn Pp Di TO(ljin, dimannsalol' sar,la Incn lantrs memlll'i hnnnll1,:p(~ DiTorljill!iatPOll \\' LioJ1g'danAngH0k ,flcr.ia rrJ1'l'lIwnk~ . nd;1 1"Q'pp, da l'i :1(,1' mocka .~a ng' !W I':OI'Ot 7,a'!a. :1<1:\ membl'j njnta jmll~ i!:

110(' lld:1 ~n'mm::r :ng-:l. d.iida11':_ jang leba:' rbn

kopr:Ill! l'I);1l'. ampi!' ho!e!: clipastikell bahoca i,\

itn" lId:l hpl'r ilil'-i hp._~:,'·. cf: hhlkan"'l:nli tentoe mll-

!'ikaitor Ii~n djll di :'al1!"!i"':lhr~al', ab\\'atinnr,-dal'i l;-IP"'d j~;iJ1 ..T,if'!l'"'l'iall ' .... I)f'1("I'll jTil·<l nj.tPeHila- 1nl' ~i1,(k n mad k:1 h'''rdnerln,.,,:. ':ImasiaJll1 iI hlo;l tiflba tan iaken Jri hal111'10(' ilat' PIouwLiolW da!!

• •

'l n l" Ilok herganti.m laloe knsitane(Ipa jallg ia mol:

ngarti, dengen pengharepan kaloe-kaloe brangkali PcDj Todjin bisaoend jo okclantoeloenzarljarin apa jang' ill. blon mengarti ."

. "Dji\\'i poenj a pengartian dalomilmoe silat . kaloe boeat dipakedidal em pepran gan boleh dibilaug ada terlehi dar i tjoekoep." kata PeBi Totljin. "Tapi sa- janll' djoestroe ilmoe jang palingbergoenadj~\I'iblon dapet pladjarken: sekn rang boekan wuktoenia boeat nran g bladjar, toenuzoe kaloeSiauw Lim ~i soeda dipoekoel petja,LoTjCllj! nant i toelnenzndiar pada kau ber doea.",

l\lemanlrini adasanget dihurepolohPhouwLionz rlan Ang Hok,makakoot ikadenger PeTIidjandjik~m maceadjar pndanja,POIIW Liong dan Anl-\' Ho - dja- disanrretgirang;maka in berdoealantessadia ber- IOl'tol'trli harlepan i'eRi'l'odiin.angknt in djadi {,roe:

rile,clanoelanzken la gi pe1'J)lOehocnnja, minta Pe III

~ofl1<aadial'dl'ngcnsnsoeng-gop.njah\ bm'doea.

PI' Si'Torl,iin !iat ia bel'doea ada socrljo<,dhati ma·-

0(' hl:ldjlll' , maImdengen tiada.san!:('::1i lagi. ia 1:1101' 'lIlll'kat'm:ll'ika itoe rljadi l1loel'idnja,

ReJ:('i~el~l\

ma·

I'ika itOf' sOl'da doedoek bCl'kof'lllpoc!saOlbJl bltJara- ken fatsal uneathikinpenjC'l'anj!'andi Siauw Lilfl Si:

sa mp<, ho.nj!'it djar!i 80l'(" ll1al'ika bal'Ol' nada boehlll'

poelangka tempatn jasendil'i. .

Sablonnia kitn landjoetl'C'1l ini tjcl'ita, baek lntl'\

moendoer·sf'dikit. socpaja pembatja bi.a dapet t.'lO(·

lan tm'an aplltah Tji Sian tiada maoe rlal~'lH! bOt'at -bel'antl'm rH Kwi Tang. hanja bel'balik ia soednf\l'11-

nangPe RiTod.iin rlntengrliHnl\ Ki!11l:1 kenketpn1Of~

ken padanja? .

(15)

- 122

Tjia

A

flok

.inngan~got:mjll sooda dibikin rOl'~lIk

telah pocl:lIlll' kn Hok Ki an, samhll Illf!lmn(.!i!l ia too-

toerken aplI jan~ soedn kedjndi an ata s dirinja ,dau .

Tong

Tj ian

Kin jang soeda djadi

binasn ; kamoedi- an ia laloe sampeknn djoepa apn

jallg Pe

'Ri Todjin

popnja

bitjara,

Tj i

Sian Soehoe dongerken tioritan ja

Tjia A Ho);

denl!'E'n

sabar hatinja

jang

seperti di-iris-h-is. ada merasa

pilo e

lanta ran kesian meliat

ketjilaka'annja Tji a

A

Hok clan inget

binasan ja

Tong T.iinn Kin:

Wn! kaloe

begini tiada boleh dit inggal dinm sa- dja, Soehoe : kata

Phoei Si Giok

deng en bernapso«.

..Tiada boleh tiada,

mari

kita orang

pel' gi ketemoein Pe m Todjill di Kwi Tang aken

balesseknliansoedn- ra-soedarapoenja

sakit hati."

.Kau

tiada

taoe

ini Pe Bi

Todiin poenja lihai],

Si

.

Giok!" kata

Tji

Sian denzen sabar. .Kalos tiada ada

PeBi Todiin:kau sendirl dioega soeda sa mpe aken kalakon itoosemoeanja anak moerid Pe B.i

Todiin.

TapipadnPe Bi kau tiada

bisll lawan menango, mall- Id begitoc almp 110en tiada bmn i tentoeill jan g akoe misti menang. K Cl1la tempo doeloe koetika ditjoba.

ia ada

~cdi kit

lebi pande dari akoe.

la cH

sana tpn- toP. ada bel' koempoel ban,ia k kawan. sekaranll' kalo(>

kit.

...

trima oendangannia boeat pergoi

KU

KlI"i

T:m~.

akoe kwat ir dengen diam-diam ia prenta akpll bo- kong bikin roesak kita poe nja gl'edi;l Siauw Lim Si : I11llka akoe

poor

lebi back soero

e

dia !\Adja jail!! ke-- mari: sp.balrl

~nt.oe

toean l"O-:ma kit:1 mennengg-o"! t,/"!- tamoe poenia rl ateng, dengen bp.!!itoe kita bisa d,in- p,a baek kita !IOenja g-redia Sin'l\\, Lim Si." Denv,en l>erpfldr tJara J>plJitoe, maka Tj i Sinn tiru ln mao

"

da-

- - 1 227 ._ .

tl>ng di Kwi Tang, ia prenta Li Kim Loon membawa itoe

·so

erat aken disampeken padn Pe Bi Todiin, da- lem

mana .ebazi

di

atassoeds dibilanz,

Tji Sian mi n- ta Pe

BiTodjin daten~

di Hok Kian

padntan!!~ 1

dnea

poeloe,akenti oba

bikin

pertandingan padanj a,

Ketjerita'an Pe Bi Todjin [ang' m engharcp dateng-

nja Ngo Boen dan

Pang Totek,

pada

katiJn\

harini a

Ko TUn Tio

g

meliafin,

orang

jang

ditoenggoe

blo n djoe~a datenll'. hinggn Pe Ri

Todjin diadi

snngPt

till- rlnsabaran•

..A!

kaloe besok marika

blon dateng

(1.ioeltl\,

hari

noesa akoo

nanti

branzkat

lehi

doeloe."kata

Pe

RI

Todjin.

Pada ka-ampatharinja N~ Boen

dan Pang Totek telah dateng, di mana marikn laloe bertemoean padl\

Pe RiTodjin

.1nnS!'

djadi kegirangan,

He!

kau

berdoea

kenapa bel!'ini

hari baroe dateng"

hingjla bikin

akoe

di sini

diad] tiada sabaran,"

"\\att' . Pe

Bi Todjin sambil

g-oja ng kapala.

Oh!

itoe' hal

boekan saj a sengadja

hikin

sala dinn-

CI.ii: maka njn datenJr !lnmpe begini telaat , scbllh

k~C!­

t/l;1l mnoc brnngkat, mcndadnk Totek l1oen.ia hoedlin

t~lah

mendn t

~aldt.

lantaran ap:l llari bOl'nt orallj!'-

kat

lantl's dimoendol'rkl'n," kat.'!

N~

Ro en SOl'hol'.

"Itot' peninkit didoega troesa bl'apa lama tf'ntoe

l~n­

tes h:ll'K. siapa kira hin!!1!'3 stenga boela'n, barof' bu ;n keliabm b:>ean : itoe tempo ' aia sring

tE'~r

Totl' 'k al,en brangkat tapi Totek masi meraAA brat. maop toenl!'l!Oe djoega samne hopdiinnia " jan; hack

betOl'l,

begitoelnh kedjadlnn sam e IlI!ginf wat-toe !laj a

bf.l'-

doea baroe bisa rlnteTlg."

"Pe Bi Todjin herkata:" ,.Sekarang djiwi edf~

(16)

- 1228 _

dateng, besok kita omllg soeda boleh hrangknt Ka Hok Kian,"

..Eh! kQMpa mist]

IJe~rjtoe

leka s'!"tanjaNgoBoen .•

1'::-Dj 'l'odj in laloe tj eritakcn apa jangsoodn kedia-'.'' dian, 11Ingga ach irnja Tji Sian soedn toe/is soem l

clja~rljiken

minta ia datcng pada tanggal clocH POc- IlIe.lang- akondaten,!! ; makaitoekal nl'Iiadn11I':lI1gkat besok, dikwat i} pada lang!!a l rlol'a

poel()I~

hlon IliS<!

-ampc di Hok Kian,

)

N~. ~;o~~

dan Pa ng Totektoeroot sadja apa jHni Pe III Iod]InaLoeI',maka djadi teteplah besok mari.

ka nanti

m~elain

bt'ang-kat ka Hok Kiau, ini kubar PpIl i laloe soeroe Mn Hiong- akon kasi tnoo pada Tjong TokTjan Pit 'Pion!!,'

KoTj in 'l' iong koetika dapet tane Ngo,Boon dun Pan g Totek soedu datPTlg-dun bcsok maoe moelni lmm:rkat. ka HokKian, rnakn ia lalooperg ikasitaoo pada 'I'Ian Tj rm g Tok jang lantes Imloem'ken (1('- wang dad )\as 1H!g1'i hanj uknjll ~m'ibol' tail pel'ak,

,~m'ukcn pnda KoTjin Tiong b(Ical iu bCl'al1le pa kf.

onkost di pel'dj alaM ; daB kasi djocga satoe so"ral

~lIlt"I'S boe:.! ! g'OlI':el'llellJ'genf~l'Ilal di Ho]; 1\iansoep".

JU III~lIeka kasitcmpatdantoellll'l1g'sl'g-ala knlwrloe.

nnnj a;;emoeaomng,Phol.l\\, Liong c1anlttng-Hokdjoe.

J.:'fthntes dipan ggi l.disoel'oehikin pPl'sedia'all bOP<l i' lbel'oet bral1gkat 1«( Hok Kian, POll \\' l,irJllg clan AnA'Hokc1j ndi sang-et g-it'Hng', r1imanac1l'ngl!HI'epnt

;a bprdoelllalne IJildn pr~l'scd ia'al1,

SlllllPl'beso];anhal'injil,bel'sam aPholl\vLion!!,dall AIl:rHok.Ko Tj inTiong lantes datl'ng'bel'kol'lI1 poel di !('I'f.(\in

~ aii

Si:lI1 Si, Rallla sil1lJa ill hel'llmeblOt:

k si'hot'mat pad_aNgoDoendan l",mg Totek

lii9

Sasoedanja sernoea pada berkoemposl, le Bi To- djin, \' go Uoell Soehoe, Pang Totek, MalIiong,Ko Tjin 1ioug, Phoei Kwe, PhouwLiong da n AngHok

,' .dela pan orang kaloear dari gredja Saij Sian Si,se-

deng segala barang dan boengkoesan telah dipiko-l oleh bebrapa koeli. Tiada lama marikasoeda ada di loear kota , di mana dengen menjewn praoe marikn luntes blaj a r menoedjoeka provincie lIok Kian.

Kabetoelan itoe tempo lung-it.terang dan OCOU I';l

bvrsi da lem plajaran tiada dapet halaugun satoeapa,

;na ka dalem delapanbla hari sadja , ma '11\a socda uisusa rnpe dijllauoean ila Knng:Ko TjinTionglan- tes bajar oew ang SCW1\'lln praoe, kamoediun semoea lan tes naok ka darat: di wakto e teugahari marika 511 IIIpcdi iboe kuta HokKiun,di muna rnarikulaloe tjal'ihotelbocattempatmenginep,

Pada itoe ha r i djoega dengen membawa itoe soe- ra t jang boeat Tjong Tok di Hok Kian, Ko Tj in 'l'ioug'sendiri la nt es pergi ka lumtool' aken sampc-

I;l'lI pnda adresnja,

IIok Kian Tjong Toksa socdallj avat ja itoesoel'aL, la nles pallggil Ko Tj in Tiong nUlsock ka dalem,di IHanasatoe samalaenlant esnwmbl'i hOl'1nat; dan1"0 TjinTiung !antes ditawal'ken l.Ioedoek,

Ko'l'jin Tiong tjel'itaken apa jang iloctla kedja.

dian di Kwi 1\lllg,kunlOcrliall iubel'knta :,.Sckarang saja hcrameatas pt'entanja Daginrla ~ateng di silli

mao(~ poekoel bikin petja gredja Siauw Lilll Hi,dan soeda dit('t epken di ini boeJ'n tangp:al doea poelol' moeJa idibikinpelljel'allgall ; IJoea t hal itoesajahem- me hill'elll'ai,idjin soe'ka IJantoe bebl'apa pcnggaWl' pr ang sermLJalate ntal'i\boea!hllutoeIlIcndjaga;djoc-

(17)

1 231 -

ga lantarau saja berame blo;1 taoe betoclsa ma ke- ada'au di ini ternpat, soepaj u moesoetiada bisa lolos la r i, barisan di sini nanti bisa djaga semoea djula- nan-djalanan jang perloe.

Hok Kian Tjong Tok loeloeskeu pern unta'a nnjaKo Tj in Tiong,dan berdjandji nanti utoer bebrapabari- san jang dika pal ain oleh bebrapa pangl imr prang boeat bantoe menge poeng gredja Sia uw Lim Si.

Sasoedanja Ko Tj in Tiollg ber laloo, Hl,lk .Kian Tjong Tok lau tes sadj a prenta ba ri sa n Tiong Koen, akensiapken lima ratoes balatentara boeat disoero e brangkat men gepoeng gredjaSia uwLim Si, di mana marikamistikoero eng itoe gredja diampat pendjoe- roe, djaga djangan sampe ada jang lolos knloea r.

kaloe keliatan ada jang'bisa meluriken diri,-rnarika mist i tangk ep sarnpe dapet . Soepaj a sernoea hula- tenta r a djadi lebi berlakoeati-ati , Hok Kian Tj ong Tok kasi taoe, prentaini semoea ada Ilagindapoenja maoe, jang sasoeatoe ora ng tiada boleh bikin sebag i per ka ra billsa sadja,

Koctiku dapet prentaitoe, bal'isan 1'iong Koell Jan- tespili rima ('atoes balatenta m 'unggaga , aken.bcr -

~edia menollnggoe sa mpc tang-gal doea pocloc.

Ko Tjin Tiong sapoela n!,'11 ja da l'i kantool' 1'jong Tok, apa jang ia sOllda minta ba ntoe balatental':l aI,enbantoc mcngepoeng Sia uw LimSi, ia lantell tje- ritaken parla Pe RiTodjin dan laen-Ia cn kawannja_

Pe Ri ']'odjlll bel'kata : "Ha ri noesa kit<~ llllram(' misti bi'llngkat kaSllna, tapi begimanat."lh kau bCl'll- me poenja pikil'an, apa back marljoe bCI'koempoel djlldi satoeatawa maoe madjol'nll'njel'ang rlengen di- bagi djndi bebrap.! djalun'!"

.Ngo DoenSoehoeber k ata: "MenOCI'Oel,akocpoenja pikiran kitaorang baek madjoe dib~kin djud~ bebra- pa rintakan. K.IlI - Pe Ri- pergi mo.cso<:11l ~ad~

Tji Sian ; akoe sendir i djaga datengnja P.ho!!! S~

Giok. Pang Totek holeh beran tem sama :\11 ::'.Fii Kwa n:sede ng [ang laeu holeh pili rnoesoe send....; deuzen begitoe akoe 1'8'a kitadi sinigampangdapct

IUln~~lIangan.

Tjuema jang dislemp an gin kita tiada bisa bilangapadida lem gredja SiauwLimSiada di- pa"allgdjebakan boeat kita ata wa tiad~." . , ., All!itoe perk ara tiada soesa, kaloekita kwutir rJI Sian ada pasang djebakan boeat kita : kite! boleh ru inta pada Tji Sia n boeat beraute m sadj a di satoe tempat terboekajang lobar, serta djandjitiadabolcl~

tjila kuill ora ng dengen djalansemboen i." kata Pe B

'I'odj in, .

Apa kiranja Tji Sian nanti maoe toeroet kita poe- n.iaperminta'un?" tanja Pang Totek, .

PeDi Todjin berkata : "Tji Sian tiuda boleh d181l-

I · · l'

llIaken sebagi saloe pcngetjoct,tento esalJa la tlan.1 trima apC\ jang Idta minta, tel'Octama pcrminta'all itocada sato eperkara jang pantes."

Scmoen orang djadi moefaket sama bi~jarunja Pe HiTodjin,bcgitoelah itoe perrlamiandjadi tetep dan lantes ditoetoep, dan masing-masing lantes boebar pergi titloet' di kamarnja sendiri.

(18)

- 1132 --

FATSAL LXXl\',

"BOEA'J' SAI'Or; ORANc i TERSEIlOE'J' 1'8'\)JAJlAT n~.,'G :.:

TI.\1IAI'AND.\NG LAGI SATOE 5AMA L.U;l\. SOE- 11.\DJADI IlERANTEM DE~(jEN K"WAN

SENDlRI.--SEPE/(TI SATOE MUf:SOE BESAR,PE HIIlII<INBll\A,:A1',11

SIA:\ SOEHOE.

Koetik a ...urnpe pada tanggal doea poelue;'l'(~ Bi Todji nberame lantes berdandan,bei'sediasegulapc- kukas jang perloe akenmadjoebcruntem:sa.soeduuj a pa da i i peroct masin g-masing lank, brangkat de- ligen ambil da ri laen-laen djalunan. ' Kat jerit a 'an 'I'j i Sian SOd10(' di llok Kiau, seda n 1.1Kim Loon po..lung kasi taoejangsoerat nj a soedr

I isampeken pad a Pe Ili 'l'odj in , ia docga di ta1lggaJ

dONI poeloe PeHi bersurna kawannja tentoe dateng, maka lobldoeloeia soeda atoer djoega segula pers e - dia'anakentoenggoedat engnj a ia poenja moesoesa- ma siami ia mints berantem ampe ada sala satoe jang binasa,

Moela ida ri tanggal lima blas Tji •'ja n soeda lepa s nrang boeat tjari ketrangan, koctika sam pc paria tanggal dcJil(JUll bias jailoe harian PeDi 'I'od,iindan k.awmm j a dat c'ng, sala satoe nlOe/'id dal'i Siauw Lim Si jnng di ~oe rlle ljari lmha/', ~oeda dapet lint, clan tallles sad,ia in lal'jpergi IH1sitaoe pada g'Jt'/'lIen,ia - Tji 'iall-- Pc

m

'radjin, NbI'() Ilocn Taij Soc, Pa ng Totek clan sama beb/'apa oraug lagi jang djac!i dj ocm bladela pan ol'ang soeda ~flmpedi iu i tcmpaL"

li:octi ka dengcr Ngo flocnada locl'oet di fihak Pe Ri Todj irl, TjiSiandj adi me/'asa 'eclikil kedcl':mal,a

-- 1233

bersama anak ruoeridnja ia berkata:"PcBt Todjin poenia dateng ada mengoendnng banjak orang, dari manaadatel'ftjata jang iasama kita hendak beran-

tern,dengen maksoed tiada maoe berdiri sama-sama

di dalemdoenia; kaloe ia tiada maen pandang Jagi sa ma fihak kita, kita di sini poen misti melawande- ngen soenggoe hati : dengen tr oesa pandang lagi ,ba-: ek sarnasiapa djoega,kaloehisa satoepersatoe mis- ti dipoekoel sampe binasa dengen tiada merasa ke- sian la gi."

"Saja berame misti toeroet apa jang' Soehoe bi- lung," berseroe semoea anak moerid ,iling'ada ber- knempoeldisitoe,Phoei Si Giokjang so da adn rn em- poenjai ilmoe tiada bisadihikinloeka olehbarang la- dj em, sedikit djoegn ia tiada keliatan merasa takoet , ma ski moesoenj a adu'berd joembln lehi bnnjak dui Iih aknju.

"He...,tjobakaloe OeijKOCH dan Tjia Hok Sam ad a di sini , kita djadi ta rnba lug i doea pembantoe jang koeat," kata Tji Sian deugen swam pela han dengeu menge la napas,

Koetiku sampe pada tanggaldoea pocloo,Tji Sian soeda bungoen lebi p,lgi dari biasa, di mana ia !aloe berdundlllldan sedia seJ('ala apa jan g'pel'loc dipa kl'.

sedeng Remoea anak moeridnja tCl'oetama Phoei Si

Giok

jang soeda bel'es berpakeall Rocdatiad a sabal'Hn men oenggoe dateng ia poenja mocsoc,

Kaget di Joear kadengCl'an ,'wa ra ribopt hingga .a ma djoeg-d ada goenoengroeboedan ta n:lgoegoCl';

bltroe sadja Tji Sian maoe pt'enta orar:g boeat liat;

doea ana k moel'irlllja dengen tel'gnepoc gm'po p lela h dllten g dan berkata: "Wa , tjilaka, Sophoe! Tiollg'

Kio.

lI.,,'

Ko.. 7~

(19)

- J234

Tok ad..! kirim balatentara da teng ]wel'oenl) ini gre- dja.'

Tji Sian djadi kugct, hinggu sa koctika Iamunj a la tiada bih,\bitjarasatoe apa.

\VII! kaloc pembesa r negri djoegn ada kirnn ban- sau akeu kOCI'OCllg ini gl:cdja, terang kita bera mc tiada bisa 101u3,"berpikir Tj i Sian di daleruhatinj a.

..Sekarungini perkara soeda djadibeg ini,backkita hl\'an .adjn scmoca mocsoe denge» berlakoe,ma t.i- matian."

Doeaorang ~uccla dill'lllg urembr] kabar lag i, ja il!!' di local"aci.l menoenggo« kira-Idra delapa u orang, sama ",iOJpa ltl<lJ'iJ;;l minta Tji Sia n sendir i kaloea r booat ketciuo eiupadauja. .

Tj i Sian doegninisemoea tontoeadaPI'

fit

'i'odjin erta kal',lIl-!iawallnja: makn dengcn mengadjak unak moeridnju. Phoei Si Giok, Ang' Hi Koan, Li KimLoon,LiASiong,TCllgAHon g,LimSinbert oe- dj oe dan lag i bebrapa moerid baroe jan g' dcnge n bersendjata telah dat eng kllloenr . di man a mal'ika lan ies «ap('t i<en plIda Pe l; i," go Bocn , Pang Tot ek dan laen-Jaell lagi jan" menocnggoe dalem pekara- ngan gn:djajanl{ hiasa dipuke boeal tempatmeng'<l- tlja r ilmoe Hil at.

Ta !kauIjut Tji Siun. Legillla na Hcpel'ti kau :;oed a d~:l1Idji ken ~lJCI'OI! akne dllteng aken bik in pCI"i.j'oba- 'Ull pada ill'l<" Illa ka illi hal' i akoc hC!'amc soeda «01- kil l!" dj o(,ga dr llg, 'n tiarla 1Ill'lang-A"m' sa m a itoe per- cijandjian," kala l'eH i'I'Olljin kOl'lika berhadep a n pa- Ga Tji Siull.

Dcngell :sa nget g'lcsar Tji Sian teluh berk ata:.

"Sal.Jlollll.ia

.

kitumocla iSamu ap;.jangIdtnniat bikin,

...

akoe ingin menanja doeloe, kau dan akoc adu satos plndjaran, dan anoed djoegu satoe agama, di manu satoe sama laen boleh dioepamakan sa t es socdara; tapi kenapatah kau boleh biarks n sadjn kasi anak moeri d moe bikin binasa akoe poenja moorid Ouw A Kian, Sum Tekserta Tong'I'Iian Kin dai lagiiasoe-

<la bikin roesak djoega anggo ta badan nja Tjia A Hok '! Perboeatanmoeridm oe itoe, add njata jang kau tiadu pandang akoe inisat jarusoedara, tapi sebagi moesoe ; sebab apatah boleh begitoe'!" ,

l'ribahasa ada bilang : "Ol'ang t.iada,bba.ta oe ke- salahunnja sendiri;kerbo tiada taoe brapa besar ia uoouj a tenuga, " kata Pe Ili Todjiil ja ng menjindir pada Tji Sian, "Ka ubisa katain akoe soeda biarken sadi u anak moeridkoubikin binasa kau poenj a anak moer idj tapi ka u misti taoe djoega bebra pa besar kadosa handunkedjahatan jang llI141kmoeridmoe soe-

<la berb ooa t. 'l'iada ada suroepa kedjuhatan jang anakmoeri dmoa tiada lnkoeken, hin ggatiada • ,a sa.

toe ana k ncg r i jangtiadu I'lIsaken itol' ketjilaka'an, kall jangdjadi goel'oe sabcn emj a misti pel'lla]wn, la- rang djanl,>:an sal'lpc illlakoek(~li segula kedjahlltan.

taJli ini tilldujkau socda bim'ken sadj a kasi ia bel'- boea t upa sas oekanj a, socJ a hcgiloc, sekarang kuu masi ada itoc moeka hocat bild n itoe pembalcsan'!

Ha, bagoes bcto el !Imujang selaJocclon in anak moc-, rid kau bCl'boellt sl'ga la Iwdjaha lan, apa djeleknja k:tloe akoc biul'ken anak lIlocl'idkoc ka~,i laloc

ata.

wa bikin bin:lsa seg-dJa p~ndjllha l'!Hoe semoea soeda meman g"maoenj a Thian jangkwnsa ,sega la apa mis- ti ada timpalannja"epCJti jllng \.('r bi t kenkcdjnhatan, m:s t i ada ':ia toe djocga jU!lg' halloesken itoc sa mpo

Figure

Updating...

References

Related subjects :