FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX. ART. 73a Fw. d.d. 14 augustus 2014

Hele tekst

(1)

d.d. 14 augustus 2014

Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma A.A.S. Algemene Auto Service V.O.F., laatstelijk gevestigd en zaakdoende te

(1976 CA) IJmuiden (gem. Velsen), Dokweg 6 alsmede haar vennoten Michel Adriaan Koese, wonende te (1971 HR) IJmuiden, Lorentzstraat 34 en

Alexander Henri Burgersdijk, wonende te (1972 MB) IJmuiden, Tasmanstraat 5, hierna ook: “gefailleerden”

Insolventienummers : F.175/2014, F.176/2014 en F.177/2014

Datum uitspraak : 15 april 2014 te 10.30 uur, rechtbank Noord-Holland Curator : mr A.J.H.M. van Poorten, (Willemse & van Poorten

advocaten, Tempeliersstraat 19, 2012 EA Haarlem, Postbus 3045, 2001 DA Haarlem, telf. 023-5319565 fax: 023-5326094 e-mail:info@willemsevanpoorten.nl Rechter-commissaris : mr J. Snitker

Activiteiten onderneming : handel in- en reparatie van personenauto’s, lichte bedrijfsauto’s, caravans en campers, keuring, controle autopoetsbedrijf en inbouw, onderhoud en schade- herstel

Omzetgegevens : zie 1.2

Personeel gemiddeld aantal : 1

Verslagperiode : 15 mei 2014 t/m heden

Kasbankrekeningen : V.O.F NL08KASA0223240346 Koese NL83KASA0223240354 Burgersdijk NL61KASA022324036

Saldo : NL08KASA0223240346 €. 15.808,50

NL83KASA0223240354 €. 350,-- NL61KASA0223240362 €. 2.991,22

---

(2)

ALGEMEEN

Dit verslag is een vervolg op één of meerdere verslag(en). Rubrieken en onderwerpen, die in een eerder stadium als “ niet van toepassing” werden aangemerkt, worden in dit verslag niet meer vermeld. Hetzelfde geldt met betrekking tot kwesties, die zijn afgewikkeld. Voor het verkrijgen van een compleet beeld van de stand van zaken en van hetgeen is gebeurd in dit faillissement, is het derhalve noodzakelijk om ook de voorafgaande faillissementsverslagen te raadplegen.

Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan crediteuren en overige belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie

Vennootschap onder firma A.A.S.

Er is niet gebleken van gelieerde natuurlijke- of rechtspersonen. De 2 in resp. 2005 en 2006 uitgetreden vennoten zijn niet meer aansprakelijk te achten voor de

vennootschapsschulden.

Vennoot Koese

De heer Koese is sedert 1 mei 2014 werkzaam voor Automotive Westpoort B.V., salaris €.1.500,-- netto per maand. Volgens de berekening vtlb mag de heer Koese maandelijks €.1.228,00 van zijn inkomen behouden en dient het meerdere aan de boedel te worden afgedragen.

Vennoot Burgersdijk

Vennoot Burgersdijk is sedert 1 juni 2014 in dienst van Autoservice De Nieuwe, salaris €.1.650,-- netto per maand. Volgens de berekening vtlb mag de heer Burgersdijk maandelijks van zijn salaris behouden een bedrag van €.913,--. Het

meerdere dient maandelijks aan de boedel te worden afgedragen. De echtgenote van de

(3)

Gefailleerden zijn niet betrokken in gerechtelijke procedures.

1.5 Verzekeringen

De lopende zakelijke verzekeringen zijn wegens wanbetaling of opzegging geëindigd.

De gebruikelijke particuliere verzekeringen, zoals zorg-, inboedel- en

aansprakelijkheid worden voor eigen rekening door gefailleerden gecontinueerd.

1.6 Huur bedrijfsruimte

De bedrijfsruimte Dokweg 6 te IJmuiden is per 1 juni 2014 aan verhuurder opgeleverd. De huurachterstand bedraagt in totaal €.52.858,83 incl. BTW.

1.7 Oorzaak faillissement

Nader onderzoek heeft geen andere oorzaken van het faillissement aan het licht gebracht. Het faillissement is veroorzaakt door sterk teruggelopen werkaanbod/omzet tengevolge van conjuncturele omstandigheden, relatief te hoge huisvestingskosten en de hoge kosten, verbonden aan het toetreden tot de franchiseformule James. Daarnaast hebben relatief te hoge opnames van de vennoten een rol van betekenis gespeeld.

Werkzaamheden: onderzoek

3. ACTIVA

Bedrijfsmiddelen 3.1 Beschrijving

De incomplete en verouderde garage inventaris is door de curator verkocht voor

€.7.510,-- incl. BTW. Deze opbrengst vormt vrij boedelactief.

3.2 Verkoopopbrengst

€.7.510,-- incl. BTW.

(4)

3.3 Bodemvoorrecht fiscus

Er is geen sprake van bezitloos verpande inventariszaken. Het bodemvoorrecht behoeft derhalve niet te worden uitgeoefend.

Werkzaamheden: afronding verkoop

Andere activa 3.4 Beschrijving

In het faillissement van de heer Burgersdijk is nog een afkoopsom kapitaalpolis ontvangen van €.253,96. Voor het overige is geen actief beschikbaar of te verwachten.

Werkzaamheden: inventarisatie en onderzoek.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

De aanvankelijk opgegeven debiteurenstand van €.4.993,84 is gecorrigeerd. De gecorrigeerde debiteurenstand is echter oninbaar gebleken en afgeboekt.

Werkzaamheden: controle debiteuren

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)

ABN-Amrobank N.V., rekeningnummer 49.47.87.600, debetsaldo €.100.307,38.

De vennoten hebben in privé betaalrekeningen bij resp. ING Bank en Rabobank, welke een gering creditsaldo vertonen. Deze rekeningen zijn door de curator gedeblokkeerd.

(5)

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

De administratie van de onderneming is bijgewerkt tot ultimo 2013. De

bankadministratie over de periode 2014 tot datum faillissement is gecontroleerd. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Aan de administratieplicht is voldaan.

7.2 Paulianeus handelen

De curator heeft een paulianeuze betaling aan de boekhouder vernietigd. De hierover met de boekhouder gevoerde discussie heeft zich na overleg opgelost in een regeling, waarbij aan de boedel een bedrag van €.8.500,-- is betaald.

Voorts heeft de curator een inbetalinggeving van bedrijfsmiddelen aan een leverancier vernietigd. Terzake is de afspraak gemaakt dat de leverancier de zaken in overleg met de curator zal verkopen, waarna de opbrengst 50/50 zal worden verdeeld.

Werkzaamheden: onderzoek, correspondentie en overleg over paulianeuze betalingen, het treffen van regelingen.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator en verschotten p.m.

Boedelvordering UWV p.m.

Huur ex art. 39 Fw. €.4.400,-- excl. BTW

Sightwatch (wissen computers) -. 181,50 (voldaan)

(6)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

V.O.F. Algemene Auto Service €.18.689,00

8.3 Pref. vord. van het UWV N.V.T.

8.4 Andere pref. crediteuren Nog niet bekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren

V.O.F. Algemene Auto Service 21

A.H. Burgersdijk 3

M.A. Koese 1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

V.O.F. Algemene Auto Service €. 190.304,80 incl. bankschuld

A.H. Burgersdijk -. 100.966,92 idem

M.A. Koese -. 100.037,38 idem

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Gelet op de toestand van de boedel zal het faillissement van de vennootschap onder firma in aanmerking komen voor opheffing ex art. 16 Fw.

De vennoten Koese en Burgersdijk wensen in aanmerking te komen voor toepassing van de WSNP. Er vindt nog enig onderzoek plaats naar eventuele gronden voor afwijzing.

Werkzaamheden: onderzoek en informatieverstrekking aan crediteuren

(7)

9.1 Termijn afwikkeling faillissement

Naar verwachting op termijn van 3 à 4 maanden.

9.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- afwikkeling regeling pauliana met leverancier - onderzoek afwijzingsgronden WSNP

- afwikkeling faillissement V.O.F. en omzetting faillissement Koese en Burgersdijk in WSNP

9.3 Indiening volgend verslag

Het volgend verslag zal over 3 maanden worden gedeponeerd.

Werkzaamheden: opstellen faillissementsverslag nr. 2 ex art. 73a Fw.

Haarlem, 14 augustus 2014 A.J.H.M. van Poorten Curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :