OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend

(2)

Nummer : 1

Datum : 16 april 2013

Gegevens persoon : KLAAS KOUWENOORD, wonende te (1965 NZ) Heemskerk aan de Lunenburg 7;

Gegevens onderneming : GILDEN BEDRIJFSDIENSTEN, gevestigd te (1947 LC) Beverwijk aan de Spoorsingel 37 en voorheen gevestigd aan de Spoorsingel 85-87 te Beverwijk.

Faillissementsnummer : 15/13/188 F.

Datum uitspraak : 26 maart 2013

Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen

Rechter-commissaris : Mr. J. Snitker Activiteiten onderneming : Schoonmaakbedrijf

Omzetgegevens : Zie 1.2

Personeel gemiddeld aantal : 3

Verslagperiode : 26 maart tot 16 april 2013

Saldo einde verslagperiode : Kasbank € 3.970,12 ABN AMRO € 4.057,36 Bestede uren verslagperiode : 24 uur

Bestede uren totaal : 24 uur

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

De eenmanszaak Gilden Bedrijfsdiensten is gestart op 6 januari 1999. De onderneming is vanaf de oprichting gedreven voor rekening en risico van Klaas Kouwenoord. Laatstelijk waren er nog 3 parttime werknemers, exclusief de heer Kouwenoord. Op het hoogtepunt van de onderneming waren er 23 (voornamelijk parttime) werknemers.

Persoonlijk

Curandus is op 9 maart 1963 geboren en woont met zijn partner in Heemskerk.

Curandus is ongehuwd en heeft geen kinderen. Voordat curandus als zelfstandige

(3)

1.2 Winst en verlies

omzet resultaat eigen vermogen

2009 252.012 17.605 -/- 155.018

2010 272.012 44.146 -/- 145.912

Over de boekjaren 2012 en 2013 is geen jaarrekening opgesteld.

1.3 Balanstotaal

2009: € 35.752 2010: € 34.407 1.4 Lopende procedures

Volgens opgave van curandus zou hij privé zijn verwikkeld in een gerechtelijke procedure tegen Visa Card. Curandus is om afgifte van de processtukken verzocht.

Deze zijn nog niet ontvangen.

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling. De overige gebruikelijke zakelijke verzekeringen zullen worden opgezegd. Privé-verzekeringen zullen niet worden opgezegd.

1.6 Huur

a. Bedrijfsruimte

Er wordt bedrijfsruimte gehuurd aan de Spoorsingel 37 te Beverwijk. De huur is op 4 april 2013 schriftelijk opgezegd.

b. Overige bedrijfsmiddelen

Van andere huurovereenkomsten is niet gebleken.

1.7 Oorzaken faillissement

Volgens opgave van de heer Kouwenoord is hij de afgelopen 4 jaar een aantal klanten kwijtgeraakt aan de grote schoonmaakbedrijven, waardoor het bedrijf van een omvang van circa 23 parttime werknemers is geslonken naar een bedrijf met 3 parttime medewerkers. Hoewel het er naar uitziet dat de onderneming tijdig op de kleinere omvang is ingesprongen, zo is de onderneming 2,5 jaar geleden naar een kleiner pand verhuisd, zijn desondanks een aantal crediteuren onbetaald gebleven.

Van die crediteuren heeft onder meer Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf het faillissement aangevraagd.

Andere mogelijke oorzaken van het faillissement zijn thans in onderzoek.

(4)

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 3

2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : Niet bekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging :

Omdat curandus op 28 maart 2013 aan de curator heeft meegedeeld geen hoger beroep te zullen instellen tegen zijn faillietverklaring, zijn bij schrijven van 28 maart 2013 de arbeidsovereenkomsten met machtiging van de rechter-commissaris en de mededeling dat beroep bij de Rechtbank mogelijk is opgezegd, een en ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn. Het UWV is van dit ontslag in kennis gesteld en heeft het personeel individueel uitgenodigd voor een intake.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, ontslag en informeren van het personeel, informeren UWV, alsmede diverse correspondentie en overleg met betrokkenen.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : Niet van toepassing.

3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving :

Aangetroffen is een bescheiden kantoorinventaris, bestaande uit enkele werkplekken en een kantine, omgebouwd tot bruin café. Bovendien zijn diverse schoonmaakmachines en gereedschappen aangetroffen. Het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau (NTAB) heeft een taxatie uitgevoerd. Getracht zal worden deze goederen onderhands te verkopen aan de hoogste bieder. Diverse opkopers zijn uitgenodigd de activa te bezichtigen.

(5)

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, verlenen opdracht tot taxatie.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.

Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving :

Vlak voor en na het faillissement zijn nog schoonmaakwerkzaamheden verricht die nog niet aan de klant zijn gefactureerd. Die facturatie is ter hand genomen.

3.10 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend.

3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, facturatie van het onderhanden werk.

Andere activa

3.12 Beschrijving :

A). Een Land Rover Defender, met kenteken 36-VP-VF (bouwjaar 2000, 350.000 km);

B). Een dichte aanhanger, merk Verdonk VA-TA-AHW, met kenteken WD-BB- 37;

C). Immateriële activa, waaronder het klantenbestand, de website www.gilden.nl, alsmede een telefoon- en faxnummer;

3.13 Verkoopopbrengst : A). Nog niet bekend.

B). Nog niet bekend;

C). € 3.750,- ex btw.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, verlenen opdracht tot taxatie, verkoopactiviteiten ten aanzien van klantenbestand, maken verkoopoverzicht en aanschrijven diverse opkopers.

(6)

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : € 31.013,45.*

*Een groot deel van deze debiteuren is ouder dan twee jaar.

4.2 Opbrengst : € 4.277,48

4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, onderzoek naar ouderdom debiteuren.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank : € 90.991,11 (ABN AMRO Bank N.V.

5.2 Leasecontracten

Er zijn geen leaseovereenkomsten aangetroffen.

5.3 Beschrijving zekerheden

Er zijn door de bank geen zekerheden gevestigd.

5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich nog geen leveranciers met een geldend eigendomsvoorbehoud gemeld.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.

5.8 Retentierecht

Er worden geen retentierechten uitgeoefend.

Werkzaamheden:

(7)

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

Gedurende enkele dagen na het uitspreken van het faillissement is de onderneming met toestemming van de rechter-commissaris tijdelijk voorgezet.

Die tijdelijke voorzetting was noodzakelijk om enerzijds een eventuele doorstart niet te bemoeilijken, anderzijds omdat curandus de mogelijkheden voor een hoger beroep onderzocht. Nadat door besloten was geen hoger beroep in te stellen is de voorzetting gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging

Gedurende vier dagen na het faillissement zijn de schoonmaakwerkzaamheden voortgezet. Deze werkzaamheden zijn gefactureerd.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, diverse gesprekken met curandus en beoordelen risico’s bij tijdelijke voortzetting, alsmede divers contact met overige betrokkenen.

Doorstart:

6.3 Beschrijving

Op dinsdag 2 april 2013 is overeenstemming bereikt met De Kroon Facilitaire Diensten aangaande de overname van het klantenbestand en twee parttime werknemers, onder de voorwaarde dat het klantenbestand kon worden behouden.

6.4 Verantwoording

Omdat het stoppen van de schoonmaakwerkzaamheden een eventuele doorstart illusoir zou maken, is besloten deze werkzaamheden tijdelijk voort te zetten.

Vervolgens is contact gezocht met een potentiële overnamekandidaat die snel kon en wilde handelen. Daags na tweede paasdag zijn de klanten van de overname en de voortzetting van de schoonmaakwerkzaamheden op de hoogte gesteld.

6.5 Opbrengst

€ 3.750,- ex btw.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, diverse gesprekken met overnamekandidaat en overige betrokkenen.

(8)

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen Niet van toepassing.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur Niet van toepassing.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurder : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 17.300,- 8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 101.439,18 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling :

Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen. Curandus heeft aangegeven gezien zijn schuldenlast te zijner tijd een beroep te willen doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Nu geen sprake is van een eigen aangifte, is de weg van artikel 15b Fw niet mogelijk. Curandus zal daarom na

(9)

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

Visa Card.

9.2 Aard procedure

Visa Card heeft curandus gedagvaard met betrekking tot een opeisbare vordering op hem.

9.3 Stand procedure

Volgens curandus zou hij binnenkort een reactie op de vordering moeten geven.

Curandus is om afgifte van de processtukken verzocht.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- Afronden administratief onderzoek;

- Inventarisatie van schulden;

- Verkoop bedrijfsinventaris;

- Verkoop auto;

- Inning debiteuren;

- Oplevering bedrijfsruimte aan verhuurder;

- Onderzoek eventuele pauliana’s;

- Afwikkeling faillissement.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 16 juli 2013 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 16 april 2013 mr. W.Ph. Steenhuisen

curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :