OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Nummer : 10

Datum : 3 juni 2016

Gegevens ondernemingen : RUITER MONTAGE B.V. mede h.o.d.n. RUITER DAKKAPELLEN statutair gevestigd en

kantoorhoudende te (1645 VX) Ursem aan het Nijverheidsterrein 14;

Faillissementsnummer : F.14/13/89 Datum uitspraak : 5 maart 2013

Curator : Mr. A.M.H.J.L. Claus

Rechter-commissaris : Mr. M.C. Schenkeveld (voorheen Mr. K. van Dijk) Activiteiten onderneming : Het monteren en demonteren van kozijnen en

dakkapellen

Personeel gemiddeld aantal : 18 personeelsleden

Verslagperiode : 22 januari tot en met 3 juni 2016 Saldo einde verslagperiode : Nihil

Bestede uren verslagperiode : 17 uren en 54 minuten Bestede uren totaal : 116 uren en 12 minuten

ALGEMEEN

Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen.

Onderwerpen die in een eerder stadium als “niet van toepassing” werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, is Ruiter Dakkapellen B.V. in staat van faillissement verklaard. In dit faillissement is een doorstart gerealiseerd. Vervolgens zijn de personeelsactiviteiten ondergebracht in Ruiter Montage B.V. De overige activiteiten zijn ondergebracht in respectievelijk een ontwikkelings-, een productie-, en een verkoopvennootschap.

(2)

De vennootschap is op 19 juni 2012 opgericht. Bestuurder van deze vennootschap is Niek Ruiter Beheer B.V.

Bestuurder van Niek Ruiter Beheer B.V. is Niek Ruiter Holding B.V.

Enig aandeelhouder en bestuurder van Niek Ruiter Holding B.V. is de heer N.J.

Ruiter.

1.2 Winst en verlies

Omzet Resultaat Eigen vermogen

2012 894.295 (546.036) (555.036)

De cijfers komen uit de aangeleverde jaarrekening en voorlopige cijfers. Het betreffen interne cijfers waar derden geen rechten aan kunnen ontlenen.

1.3 Balanstotaal ultimo 2012

€ 233.509,00.

1.7 Oorzaken faillissement

De heer Ruiter heeft aangegeven dat de omzet de afgelopen maanden erg achtergebleven is bij de verwachtingen die er waren ten tijde van de doorstart van Ruiter Dakkapellen B.V.

Daarnaast zou de vennootschap te veel uren niet hebben kunnen doorbelasten aan haar gelieerde vennootschappen.

Getracht zou zijn om met enkele werknemers overeenkomsten ter zake van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te sluiten, doch dat zou in te geringe mate gelukt zijn.

Derhalve zou hij genoodzaakt zijn geweest het faillissement van de vennootschap aan te vragen.

Er heeft een nader onderzoek plaatsgevonden door de curator en diens medewerkers naar de oorzaken van het faillissement.

Aan de heer Ruiter en diens adviseurs zijn diverse geconstateerde vraagpunten teruggekoppeld. De curator heeft een rapport van de accountant van de heer Ruiter ontvangen. De curator heeft dit rapport bestudeerd. Naar de mening van de curator zijn de gerezen vraagpunten niet of onvoldoende beantwoord. De curator heeft zijn bevindingen wederom aan de heer Ruiter en diens adviseurs teruggekoppeld. De raadsman van de heer Ruiter heeft getracht in samenspraak met de accountant, de vraagpunten verder te beantwoorden.

Naar mening van de curator zijn de gerezen vraagpunten onvoldoende beantwoord, en weerlegd.

De curator is van mening dat de opbouw van de vennootschapsstructuur en de wijze van kostenverdeling tussen de vennootschappen per definitie tot een voor Ruiter Montage B.V. verlieslatende exploitatie zou leiden, nu op basis van de beschikbare gegevens de risico’s van de bedrijfsvoering van de Ruiter Dakkapellen Groep (voor het grootste gedeelte) zijn ondergebracht in Ruiter Montage B.V.

(3)

De gekozen structuur kwalificeert volgens de curator als een sterfhuisconstructie.

De curator is primair van mening dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2: 248 BW, nu bestuurder Niek Ruiter Beheer B.V. zijn taak niet heeft vervuld op de wijze waarop een redelijk bekwame en redelijk handelende functionaris die taak in de gegeven omstandigheden had behoren te vervullen.

Subsidiair is de curator van mening dat er sprake is van een onrechtmatige daad ex artikel 6: 162 BW die toerekenbaar is aan Niek Ruiter Beheer B.V. op grond waarvan zij aansprakelijk is tegenover de gezamenlijke schuldeisers van Ruiter Montage B.V. voor de schade die het onrechtmatig handelen tot gevolg heeft gehad.

Deze schade kan gelijkgesteld worden aan het tekort in het faillissement, en dient nader opgemaakt te worden bij staat.

De curator heeft Niek Ruiter Beheer B.V., Niek Ruiter Holding B.V. als bestuurder van Niek Ruiter Beheer B.V., en de heer Ruiter als bestuurder van Niek Ruiter Holding B.V. ter zake gedagvaard tegen de roldatum van 29 juni a.s.

3. ACTIVA

3.5-3.7 Bedrijfsmiddelen:

Volgens de administratie van Ruiter Montage B.V. zou zij buiten een geringe voorraad, welke verpand zou zijn, geen activa bezitten. Zie tevens punt 5.3 en 7.6 van dit verslag.

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Bank

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

De voorraad zou (onder meer) verpand zijn aan Schipper Kozijnen B.V. en Rab Groep via Niek Ruiter Holding B.V. De curator behoudt zich ter zake alle rechten en weren voor. Zie tevens punt 7.6 van dit verslag.

5.4 Separatistenpositie Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

(4)

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op een eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen rechten tot reclame ingeroepen.

5.8 Retentierecht

Er zijn geen retentierechten ingeroepen.

Werkzaamheden:

Inventarisatie zekerheden.

7. RECHTMATIGHEID 7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zie punt 1.7 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen

Ruiter Montage B.V. had volgens de balans en winst- en verliesrekening 2012 voor een bedrag van € 90.102,84 aan voorraad die ten tijde van het faillissement verdwenen was. Op de vraag van de curator waar deze voorraad gebleven is, heeft de accountant van Niek Ruiter Beheer B.V. slechts verwezen naar een kort voor het faillissement gesloten clearing-overeenkomst met haar vier dochter- vennootschappen, op grond waarvan de dochtervennootschappen onderling hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden aan Niek Ruiter Beheer B.V., met wederzijdse zekerheden, waaronder een pandrecht op de voorraad. Nadere uitleg over het verdwijnen van de voorraden is nooit gegeven.

Stukken waaruit blijkt dat Niek Ruiter Beheer B.V. wegens vorderingen op Ruiter Montage B.V. het pandrecht op een rechtsgeldige wijze heeft uitgewonnen, zijn niet voorhanden. Het verdwijnen van de voorraden is hoogst informeel gebeurd.

De curator heeft deze clearing-overeenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring ex. artikel 42 lid 1 Fw vernietigd. De curator beraadt zich ter zake op nadere stappen.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : € 46.153,19 + p.m.

c. Verhuurder : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 155.422,00 + p.m.

(5)

8.3 Preferente vordering UWV : € 98.281,82 + p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 12

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 309.710,66 + p.m.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

- Niek Ruiter Beheer B.V.;

- Niek Ruiter Holding B.V.

- N.J. Ruiter.

9.2 Aard procedure

Zie punt 1.7 van dit verslag.

9.3 Stand procedure

De dagvaarding is betekend voor de rol van 29 juni 2016, en zal alsdan aangebracht worden.

Werkzaamheden:

Onder meer onderzoek dossier en opstellen dagvaarding.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- Procedure Niek Ruiter Beheer B.V. c.s.;

- Afwikkeling paulianeus handelen.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op 3 december 2016 worden ingediend.

Alkmaar, 3 juni 2016 Mr. A.M.H.J.L. Claus, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :