OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Nummer : 2

Datum : 2 september 2014

Gegevens onderneming : a. Haarmans Groep B.V.

b. Imagetools B.V.

c. Haarmans Products B.V.

d. Imagy B.V.

e. Haarmans Beverwijk Beheer B.V.

statutair gevestigd en kantoorhoudende te 1948 PE Beverwijk aan de Ringvaartweg 2

Faillissementsnummer : a. C/15/14/186 F b. C/15/14/187 F c. C/15/14/220 F d. C/15/14/221 F e. C/15/14/222 F

Datum uitspraak : a. 22 april 2014 b. 22 april 2014 c. 14 mei 2014 d. 14 mei 2014 e. 14 mei 2014

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. J. Snitker

Activiteiten onderneming : a. Drukkerij

b. Print on Demand voor consumenten

c. Relatiegeschenken en promotioneel drukwerk d. Verkoop en marketing in gepersonaliseerd

drukwerk

e. Beheervennootschap

Omzetgegevens : a. € 2.084.089,-- (2013) b. € 160.438,-- (2013) c. € 44.909,-- (2013) d. nihil

e. nihil

Personeel gemiddeld aantal : a. 18 b. 8 c. Geen d. Geen e. Geen

Verslagperiode : 20 mei tot 2 september 2014

(2)

Saldo einde verslagperiode : € 331.535,73

Bestede uren verslagperiode : 86 uur en 58 minuten Bestede uren totaal : 288 uur en 52 minuten

Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als “niet van toepassing” werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

1. INVENTARISATIE 1.6 Huur

De bedrijfsruimte is op 21 juli 2014 bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder.

1.7 Oorzaken faillissement

Er zijn geen andere oorzaken van het faillissement gebleken dan die zijn aangegeven in verslag 1.

3. ACTIVA

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving

a. Inventaris en machines (bodemzaken) b. Voertuigen

c. Machines De Lage Landen d. Machines BNP Paribas e. Machines Xerox

3.6 Verkoopopbrengst

a. € 50.000,00 (zie 6.3 e.v.) b. € 16.170,00 incl. BTW en BPM c. € 32.500,00 excl. BTW (zie 3.8 e.v.) d. € 2.500,00 excl. BTW (zie 3.8 e.v.) e. € 45.000,00 *

* dit bedrag door Xerox rechtsreeks aan de fiscus betaald.

(3)

3.7 Boedelbijdrage

a. Niet van toepassing b. € 1.510,77

c. Niet van toepassing d. Niet van toepassing e. € 1.000,00

Werkzaamheden:

Zie 3.8

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Door de fiscus is een vordering ingediend groot € 568.436,00 incl. een vordering van € 144.752,00 op grond van artikel 29 lid 2 OB.

De vordering van de fiscus is ten aanzien van de inventaris bevoorrecht boven het stil pandrecht van de ING bank.

Door de curator wordt op grond van artikel 57 lid 3 FW het bodemvoorrecht namens de fiscus uitgeoefend.

De fiscus heeft het beroep van De Lage Landen, BNP Paribas en Xerox Financial Services afgewezen.

Met Xerox Financial Services heeft de fiscus een regeling getroffen.

Door Xerox is een bedrag van € 45.000,00 aan de fiscus voldaan waarna de machines door de fiscus vrij zijn gegeven. Voor de werkzaamheden van de boedel is een boedelbijdrage van € 1.000,00 door Xerox Financial Services aan de boedel voldaan.

De Lage Landen en BNP Paribas hebben zich neergelegd bij het afwijzingsbesluit van de fiscus. De betreffende machines van De Lage Landen en BNP Paribas zijn in overleg met de fiscus door de boedel verkocht voor een bedrag van respectievelijk € 32.500,00 en € 2.500,00 excl. BTW.

De totale koopsom van € 35.000,00 excl. BTW (€ 42.350,00 incl. BTW) is op de boedelrekening ontvangen.

Werkzaamheden:

Veelvuldig overleg, correspondentie met fiscus, BNP Paribas, De Lage Landen, Xerox Financial Services, gegadigden, zulks in verband met de door de fiscus gelegde beslagen en verkoop van de machines, opstellen verkoopovereenkomst.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : a. Haarmans Groep : € 296.695,43*

b. Imagetools : € 12.836,39**

c. Haarmans Products : € 1.803,57

(4)

4.2 Opbrengst : a. Haarmans Groep : € 160.000,00

b. Imagetools : p.m.

b. Haarmans Products : € 515,40 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

De debiteuren van Haarmans Groep zijn in het kader van de doorstart met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan de doorstarter.

De debiteuren van Imagetools en Haarmans Products zijn door de boedel aangeschreven. Een groot deel van de vorderingen wordt betwist. De reacties zullen in de komende verslagperiode met de bestuurder worden besproken waarna er een standpunt kan worden ingenomen.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.2 Leasecontracten Zie 3.5 e.v.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN 6.2 Financiële verslaglegging

Zie tussentijds financieel verslag.

Werkzaamheden:

Diverse werkzaamheden waaronder begrepen coördineren van de werkzaam- heden, gesprekken met opdrachtgevers, verzekeraar, personeel, etc.

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

Het boekenonderzoek heeft plaatsgevonden en is inmiddels afgerond.

Vastgesteld is dat de administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Enkele vraagpunten zijn nog in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Uit het boekenonderzoek is gebleken dat in een periode van enkele weken voor het faillissement een aantal betalingen ten bedrage van in totaal € 16.574,71 aan de interne boekhouder zijn gedaan.

(5)

Bij brief van 13 juni 2014 zijn de betalingen en de daaraan ten grondslag liggende rechtshandelingen door de curator vernietigd en is de interne boekhouder verzocht om de gelden aan de boedel terug te betalen.

In reactie op de brief van de curator stelde de interne boekhouder zich op het standpunt dat er geen sprake was van paulianeus handelen.

Na nader onderzoek en in overleg met de interne boekhouder is deze kwestie geschikt voor een bedrag van € 12.806,00, waarbij een bedrag van € 806,00 is verrekend met de door de interne boekhouder verrichtte werkzaamheden na het faillissement in opdracht van de boedel.

Het bedrag van € 12.000,-- is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

Enkele andere kwesties zijn nog in onderzoek.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : € p.m.

b. UWV : € 98.194,17

c. Verhuurder : € 28.535,43

8.2 Preferente vordering fiscus : € 568.436,00 8.3 Preferente vordering UWV : € 132.540,23 8.4 Andere preferente crediteuren : € 55.202,37 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 152

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 3.259.890,73 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : nog niet bekend.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- inning debiteuren Imagetools en Haarmans Products;

- onderzoek naar paulianeus handelen;

- administratieve vraagpunten;

- onderzoek onbehoorlijk bestuur.

(6)

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 22 november 2014 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 2 september 2014 mr. S. Hossaini

voor mr. A.G. Moeijes, curator

(7)

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 8 september 2014 in het faillissement van:

faillissementsnummer C.15/14/186, 187, 220, 221, 222

datum uitspraak 22-04-2014 en 14-05-2014

rechter-commissaris curator

betrekking hebbend op verslag nrs.

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen

kas 20,00 20,00

bank 759,33 759,33

2. opbrengsten verkopen

verkoop activa 50.000,00 50.000,00

verkoop goodwill 40.000,00 40.000,00

verkoop Haarmans Products 2.500,00 2.500,00

boedelbijdrage verkoop voorraad 930,00 930,00 630,00 boedelbijdrage verkoop wagenpark - 2.573,00 2.573,00 1.062,32

boedelbijdrage Volkswagen 574,88 574,88

boedelbijdrage Xerox 1.000,00 1.000,00

verkoop onderhanden werk 3.350,00 3.350,00

verkoop lamineermachine 13.310,00 13.310,00 2.310,00 verkoop DLL-BNP Paribas 42.350,00 42.350,00 7.350,00

3. debiteuren

verkoop prae-faillissement debiteuren 160.000,00 160.000,00 prae-faillissement debiteuren - 7.552,40 7.552,40

4. overige baten

schikking Pauliana 11.000,00 11.000,00

restituties 511,10 511,10

bijdrage bankkosten 132,14 132,14

5. totaal - 336.562,85 336.562,85 11.352,32

B.

REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN

/ BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal

Terug te ontvangen BTW

salaris curator - - - -

NTAB 2.838,66 2.838,66 492,66

afkoop lamineermachine 1.499,75 1.499,75 260,29 doordraaikosten - 688,71 688,71 119,53 verzekeringen - - -

fiscus - - - UWV - - -

6. totaal - 5.027,12 5.027,12 872,48

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A - 336.562,85 336.562,85 totaal B - 5.027,12 5.027,12 7. saldo boedelrekening - 331.535,73 331.535,73

Haarmans groep c.s.

Mr. J. Snitker Mr. A.G. Moeijes

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :