FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Download (0)

Hele tekst

(1)

ORIGINEEL EXEMPLAAR GELIJK AAN DIGITAAL EXEMPLAAR

FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Nummer: 1

Datum: 26 april 2016 Gegevens onderneming Sabrina BV

h.o.d.n. Giant Leasing / GL Auto statutair gevestigd te Rotterdam kantoorhoudende:

Weerdingerkanaal NZ 246 7831 HT Nieuw-Weerdinge

KvK-nummer 24285992 (

Faillissementsnummer C118116/77 F Datum uitspraak 5 april 2016

Uitgesproken door Rechtbank Rotterdam; doorverwezen naar . Rechtbank Noord-Nederland.

Curator mr. J. Knotter

Postbus 2231 7801 CE EMMEN Rechter-Commissaris mr. L.T. de Jonge

Activiteiten onderneming SBI-code 45112 — handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe).

SBI-code 77112 — operational lease van personenauto's en lichte bedrijfsauto's.

Bron: inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel

Omzetgegevens Geen gegevens.

Personeel gemiddeld aantal Nog niet bekend Saldo einde verslagperiode nihil

Verslagperiode 5 april — 26 april 2016 Bestede uren in verslagperiode 3,5

Bestede uren totaal 3,5

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie Uit het handelsregister blijkt dat het bestuur van de failliete vennootschap wordt gevormd door de besloten vennootschappen H. Jongeneel Holding BV te Nieuw-Weerdinge en Towo Beheer BV te Nieuw-Weerdinge. Van deze vennootschappen is op haar beurt de bestuurder de Stichting Administratiekantoor Hobo te

Sabrina BV / Faillissement Pagina 1 van 5

(2)

Nieuw-Weerdinge. Van Stichting Administratiekantoor Hobo is de heer J.H.G. Weering bestuurder.

1.2 Winst en verlies Niet bekend.

1.3 Balanstotaal Niet bekend.

1.4 Lopende procedures Niet bekend.

1.5 Verzekeringen Niet bekend.

1.6 Huur De curator is niet bekend met het bestaan van huurovereenkomsten. Het vestigingsadres te Nieuw-Weerdinge is verlaten.

1.7 Oorzaak faillissement Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een tweetal schuldeisers. Omdat de failliete vennootschap statutair gevestigd is te Rotterdam heeft de Rechtbank Rotterdam het faillissement uitgesproken en de zaak vervolgens overgedragen aan de Rechtbank Noord-Nederland.

Wat de oorzaak is van de kennelijk bestaande financiële problemen is de curator niet bekend. Het is de curator nog niet gelukt contact te krijgen met de (middellijke) bestuurder van de failliete vennootschap.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. Er hebben zich tot op heden geen werknemers van de failliete vennootschap bij de curator gemeld.

2.2 Aantal in jaar voor faill. Niet bekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging n.v.t.

Werkzaamheden

3. Activa Onroerende zaken

3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Werkzaamheden Bedriifsmiddelen 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst

(3)

3.7 Boedelbijdrage

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Werkzaamheden

Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving

3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage

Werkzaamheden Andere activa

3.12 Beschrijving ABN AMR0 Bank NV heeft de curator geïnformeerd over een betaalrekening ten name van de failliete vennootschap met een saldo van € 797,87. De curator heeft de bank verzocht dit bedrag over te maken op de faillissementsrekening.

3.13 Verkoopopbrengst Het door de bank aangegeven saldo van € 797,87 is nog niet ontvangen.

Werkzaamheden Correspondentie met de bank.

4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren

4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage

Werkzaamheden

5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten

Werkzaamheden

6. Doorstart / voortzetten n.v.t.

Ten tijde van de faillietverklaring waren de bedrijfsactiviteiten reeds beëindigd.

(4)

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht Omdat de curator nog geen contact heeft gekregen met het bestuur van de failliete vennootschap heeft de curator nog niet de beschikking over de administratie.

7.2 Depot jaarrekeningen In onderzoek.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant In onderzoek.

7.4 Stortingsverpl. aandelen In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

Werkzaamheden

8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus 8.3 Pref. vord. van het UWV

8.4 Andere pref. crediteuren € 1.788,00 (kosten aanvraag) 8.5 Aantal concurrent 7

8.6 Bedrag concurrent € 135.464,23 8.7 Verwachte wijze van

afwikkeling

Nog niet te beoordelen.

Werkzaamheden Aangezien er nog geen contact met het bestuur van de vennootschap is geweest is het voor de curator niet mogelijk de bekende crediteuren aan te schrijven. Via de postblokkade worden berichten van (mogelijke) crediteuren ontvangen. Deze (mogelijke) crediteuren worden aangeschreven. De aangemelde vorderingen worden verwerkt.

9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure

Werkzaamheden

(5)

J. Knotter Curator

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill. De duur van de afwikkeling van het faillissement kan in dit stadium nog niet worden aangegeven.

10.2 Plan van aanpak Contact bestuur

Om de aard en omvang van het faillissement in beeld te krijgen zal de curator moeten spreken met het bestuur van de failliete vennootschap. De activiteiten van de curator in de komende verslagperiode zullen daarop zijn gericht.

10.3 Indiening volgend verslag 26 juli 2016 Werkzaamheden

Bijlagen:

- Crediteurenlijst - Tijdschrijfregistratie

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :