OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Nummer : 1

Datum : 21 augustus 2012

Gegevens onderneming : TANDTECHNISCH LABORATORIUM

VAN BILDERBEEK B.V., statutair gevestigd te

Beverwijk, en aldaar kantoorhoudende aan de Koolstraat nr. 1 (1942 EA)

Faillissementsnummer : F. 12/370 Datum uitspraak : 24 juli 2012

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. drs. W.S.J. Thijs

Activiteiten onderneming : Tandtechnisch laboratorium

Omzetgegevens : Zie 2.1

Personeel gemiddeld aantal : 13

Verslagperiode : 24 juli tot 21 augustus 2012 Saldo faillissementsrekening : nihil

Derdenrekening : € 56.200,--

Bestede uren verslagperiode : 106 uren en 8 minuten Bestede uren totaal : 106 uren en 8 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

De onderneming wordt sinds 1980 geëxploiteerd.

De besloten vennootschap is in 1995 opgericht.

Bestuurder van de besloten vennootschap is de heer C.R. van Bilderbeek.

Enig aandeelhouder is de besloten vennootschap C.R. van Bilderbeek Tussenhoudster B.V.

De heer Van Bilderbeek is tevens bestuurder van C.R. van Bilderbeek Tussenhoudster B.V.

Aandeelhouder is de besloten vennootschap C.R. van Bilderbeek Holding B.V.

De heer Van Bilderbeek is op zijn beurt weer bestuurder en enig aandeelhouder van de besloten vennootschap C.R. van. Bilderbeek Holding B.V.

(2)

De vennootschap exploiteerde een tandtechnisch laboratorium waarin protheses, kroon- en brugwerk en implantaten worden geproduceerd.

1.2 Winst en verlies

Omzet Resultaat Eigen vermogen

2010 660.146 (172.433) (312.896) 2011 636.907 (157.590) (470.486) 2012 147.135 ( 44.317) (514.803) De cijfers komen uit de aangeleverde jaarrekeningen en voorlopige cijfers.

De cijfers over 2012 zijn afgeleid uit de primaire administratie tot en met maart 2012

1.3 Balanstotaal 2010: € 287.349 2011: € 301.964 2012: € 287.507 1.4 Lopende procedures

Niet van toepassing.

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling.

De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd.

1.6 Huur

De vennootschap exploiteerde haar onderneming vanuit één bedrijfspand dat is gevestigd aan twee adressen: Zeestraat 55 en Koolstraat 1 te Beverwijk.

Dit pand werd gehuurd van de besloten vennootschap C.R. van Bilderbeek Tussenhoudster B.V.

Met de verhuurder is overeengekomen dat de huur eindigt per 1 september 2012.

1.7 Oorzaken faillissement

Er is sprake van een verlies van omzet sinds 2008 als gevolg van de economische recessie en meer recent negatieve publiciteit over tarieven naar aanleiding van door de overheid doorgevoerde marktwerking.

Daarnaast is de omzet verminderd, aangezien steeds meer tandartsen kiezen voor de (goedkope) kronen en frames die in China worden geproduceerd.

Sinds 2009 is er sprake van een negatief resultaat.

De laatste jaren werd de onderneming grotendeels gefinancierd door de holding.

De loonkosten zijn verreweg de grootste kostenpost.

Begin van dit jaar is getracht om voor een aantal personeelsleden een ontslagvergunning aan te vragen.

Het UWV WERKbedrijf was van oordeel dat er wel sprake was van bedrijfseconomische omstandigheden, doch dat op grond van het

(3)

afspiegelingsbeginsel de verkeerde personeelsleden voor ontslag waren voorgedragen.

Nadat het niet mogelijk bleek om het personeel te reorganiseren, heeft de bestuurder enkele maanden later besloten om het eigen faillissement aan te vragen.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 13 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : 13

2.3 Datum ontslagaanzegging :

Bij brief van 24 juli 2012 zijn de arbeidsovereenkomsten opgezegd met machtiging van de rechter-commissaris en de mededeling dat beroep bij de Rechtbank mogelijk is, een en ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijnen.

Werkzaamheden:

Onderzoek personeelsadministratie en aanzegging ontslag, collectieve intake.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : Niet van toepassing.

3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage

Inventaris € 21.000,-- n.v.t.

Voorraad € 1.500,-- p.m. *

Voertuigen € 6.200,-- n.v.t.

* de voorraad is verpand aan de holding. De holding heeft ingestemd met de verkoop. Er zal op een later moment een afspraak worden gemaakt omtrent de boedelbijdrage.

(4)

Werkzaamheden:

Curanda beschikte over vier voertuigen.

Eén van deze voertuigen is verkocht aan de doorstarter.

De overige drie voertuigen zullen eveneens verkocht worden.

Eén voertuig is recent bij een ongeluk betrokken.

De schade zal in opdracht van de verzekeraar worden vastgesteld.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Alle bodemzaken zijn door de curator verkocht aan de doorstarter.

Ingevolge artikel 21 Inv. is de belastingdienst bevoorrecht op de opbrengst van de inventaris.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Onderhanden Werk :

Al het onderhanden werk tot aan de datum van de doorstart is gefactureerd.

3.10 Verkoopopbrengst : p.m., circa € 25.000,-- 3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Andere activa

3.12 Goodwill

Curanda heeft een klantenbestand dat alleen bestaat uit tandartsen.

De goodwill is vrijwel volledig verbonden aan de heer Van Bilderbeek.

In het kader van de doorstart was het dan ook van belang dat de doorstarter en Van Bilderbeek overeenstemming zouden bereiken over de voortzetting van zijn werkzaamheden.

Er is overeenstemming bereikt met de partij die het meeste wilde betalen voor de goodwill en inventaris en die ook overeenstemming had bereikt met Van Bilderbeek over het voortzetten van de werkzaamheden.

Verkoopopbrengst : € 27.500,-- Werkzaamheden:

Besprekingen met gegadigden en de heer Van Bilderbeek in verband met verkoop.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren per datum faillissement : € 164.190,53

4.2 Opbrengst : p.m.

(5)

4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing

Werkzaamheden:

De debiteuren zullen worden aangeschreven en getracht zal worden om deze te incasseren de komende verslagperiode.

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank

Curanda hield een rekening aan bij de Rabobank IJmond Noord.

Op de dag van het faillissement heeft de Rabobank haar vordering verrekend met het creditsaldo van de holding.

De bank had per datum faillissement en na verrekening een vordering van € 11.198,12.

Deze is inmiddels volledig voldaan als gevolg van de ontvangsten van debiteuren.

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Een eerste en tweede pandrecht op de debiteuren, inventaris en voorraad.

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank heeft een eerste pandrecht op de debiteuren, inventaris en voorraad.

De vordering van de bank is inmiddels volledig voldaan, zodat het pandrecht teniet is gegaan.

De besloten vennootschap C.R. van Bilderbeek Holding B.V. stelt zich op het standpunt een tweede pandrecht te hebben op de debiteuren, inventaris en voorraad.

De curator heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de huidige debiteuren niet zijn verpand, aangezien er geen onderhandse pandakte is geregistreerd bij de belastingdienst.

Subsidiair is het standpunt ingenomen dat deze verpanding kwalificeert als paulianeus. Zie 7.6.

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op een eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht. Vooralsnog heeft één crediteur aanspraak gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.

(6)

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen rechten van reclame ingeroepen.

5.8 Retentierecht Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Controleren zekerheden en afwikkelen crediteuren die aanspraak maken op een eigendomsvoorbehoud.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

De activiteiten van curanda zijn gedurende drie weken, tot 15 augustus 2012, voortgezet om op deze wijze de continuïteit voor de opdrachtgevers van curanda te waarborgen.

Daardoor werd tevens het risico verkleind dat opdrachtgevers zich tot andere laboratoria zouden wenden, zodat een zo hoge mogelijk opbrengst gerealiseerd zou worden voor de goodwill.

Gedurende deze periode heeft er overleg plaatsgevonden met diverse gegadigden.

6.2 Financiële verslaglegging

In de doordraaiperiode is er een bedrag van circa € 25.000,-- gefactureerd.

De definitieve kosten over deze periode dienen nog in kaart te worden gebracht, maar zijn beperkt gebleven.

Werkzaamheden

Incasseren debiteuren doordraaiperiode.

Doorstart:

6.3 Beschrijving

De bestuurder was aanvankelijk zelf voornemens om een doorstart te maken.

Aangezien de bank niet bereid was om de doorstart te financieren en het creditsaldo van de holding, waarmee deze doorstart diende te worden gefinancierd, was verrekend met het debetsaldo van curanda bleek dit niet mogelijk.

Er zijn vervolgens circa 25 andere tandtechnische laboratoria benaderd.

Uiteindelijk bleken twee laboratoria serieus geïnteresseerd te zijn.

Kairos Dental B.V. te Breda heeft de activa overgenomen en heeft per 15 augustus 2012 de activiteiten van curanda voortgezet.

(7)

6.4 Verantwoording

Kairos heeft verreweg het hoogste bod gedaan op de inventaris, de voorraad, één voertuig en de goodwill.

Zij heeft de inventaris overgenomen voor een prijs die gelijk is aan het gemiddelde tussen de liquidatie- en onderhandse verkoopwaarde.

Daarnaast zal zij aan 6 personeelsleden een dienstverband aanbieden en zullen de activiteiten vanuit dezelfde locatie worden voortgezet.

6.5 Opbrengst

Zie 3.5 en verder.

Inventaris € 21.000,00 Voorraad € 1.500,00 Voertuigen € 6.200,00 Goodwill € 27.500,00 + Totaal € 56.200,00 Werkzaamheden:

Diverse besprekingen met gegadigden, alsmede werkzaamheden in verband met de verkoop van de activa.

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

De door curanda gevoerde administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen, zoals bepaald in artikel 2:10 BW.

7.2 Depot jaarrekeningen

De deponeringsdata van de afgelopen jaarrekeningen van curanda zijn als volgt:

2007: 23 juni 2008 2008: 23 juni 2009 2009: 26 mei 2010 2010: 7 juni 2011 2011: 16 mei 2012

Op grond van artikel 2: 394 lid 3 BW moet de rechtspersoon uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening gedeponeerd hebben.

Aan dit vereiste is de afgelopen vijf jaar voldaan.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant

Niet van toepassing. Hiertoe bestaat geen verplichting.

(8)

7.4 Stortingsverplichting op aandelen De vennootschap is in 1995 opgericht.

In verband met het bepaalde in artikel 3:307 BW is het niet opportuun onderzoek te verrichten naar het volstorten van de aandelen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur Niet van gebleken.

7.6 Paulianeus handelen

Bij authentieke akte van 6 november 2006 zijn de debiteuren, inventaris en voorraad verpand aan C.R. van Bilderbeek Holding B.V.

Op 13 juli 2012 is voor de eerste keer een debiteurenlijst ter registratie aangeboden bij de Belastingdienst.

Op diezelfde datum heeft de holding haar pandrecht openbaar gemaakt aan de debiteuren.

Primair is er geen sprake van verpanding van debiteuren nu er geen pandakte is geregistreerd maar enkel een debiteurenlijst.

De curator heeft zich subsidiair op het standpunt gesteld dat er sprake is van samenspanning.

Op het moment dat de pandlijst ter registratie werd aangeboden, was immers al de beslissing genomen om het faillissement aan te vragen en is de holding de debiteuren van curanda gaan incasseren.

De curator heeft de verpanding bij brief van 26 juli 2012 vernietigd op grond van artikel 47 Fw.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : p.m.

8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 18

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : circa € 675.000,-- In dit bedrag is de vordering van de holding van € 651.868,-- opgenomen.

De overige handelscrediteuren vertegenwoordigen een relatief geringe crediteurenlast van circa € 25.000,--

(9)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet in te schatten.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedure Niet van toepassing.

9.3 Stand procedure Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Niet van toepassing.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- Kwestie omtrent verpanding debiteuren aan holding;

- Verkoop voertuigen;

- Incasso debiteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 14 november 2012 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 21 augustus 2012 Mr. P.C. Nieuwenhuizen Voor: A.G. Moeijes, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :