OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Nummer : 5 (tevens eindverslag)

Datum : 10 juni 2016

Gegevens onderneming : STICHTING WE SHARE4LIFE, statutair gevestigd te Beverwijk en zaakdoende aan de Cornwallstraat 17 te IJmuiden;

Faillissementsnummer : C/15/15/213 F.

Datum uitspraak : 28 april 2015

Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen

Rechter-commissaris : Mr. M.M. Kruithof Activiteiten onderneming : Kledinginzameling

Verslagperiode : 24 februari tot 10 juni 2016 Saldo einde verslagperiode : € 1.936,00

Bestede uren verslagperiode : Zie concept financieel eindverslag Bestede uren totaal : Zie concept financieel eindverslag

Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als “niet van toepassing” werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3. ACTIVA

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Beschrijving : Er zijn diverse aanwijzingen en verklaringen

ontvangen dat ten tijde van de politie-inval een voorraad tweedehandskleding en overige goederen in de bedrijfsruimte was opgeslagen.

Deze aan curanda toebehorende voorraad zou door een andere stichting zijn verkocht. Het onderzoek hiernaar is inmiddels afgerond. Zie voorts 7.6.

3.10 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

(2)

Werkzaamheden:

Divers onderzoek en correspondentie.

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

Hieraan is niet voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Omdat niet voldaan is aan de boekhoudplicht is sprake van onbehoorlijk bestuur.

Ook anderszins kan worden geoordeeld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, aangezien de stichting slechts fictief was, een en ander met het kennelijke doel om haar commerciële activiteiten te verbloemen en geen belasting te betalen.

In verband hiermee zijn alle (voormalige) bestuursleden in de periode van 2012 tot aan datum van het faillissement van het geconstateerde onbehoorlijke bestuur op de hoogte gesteld en is in het kader van hoor- en wederhoor aan deze bestuursleden een schriftelijke reactie verzocht.

Op de laatste bestuurder, zijnde mevrouw Bouwens na, hebben de overige bestuurders min of meer dezelfde verklaring afgegeven. Zij waren allen bestuurder bij een vrijwilligersvereniging die mede-afhankelijk was van de giften van curanda.

Door de feitelijk bestuurder, zijnde de partner van mevrouw Bouwens, zijn deze personen benaderd en gevraagd om als bestuurder in de stichting plaats te willen nemen. Hiervoor hebben zij onder diverse voorwaarden gegevens aangeleverd die vervolgens door de feitelijk bestuurder zijn gebruikt om deze personen als bestuurder van curanda in te schrijven. De bestuurders zouden hiervan niet hebben geweten en stellen dat zij nog in afwachting waren van diverse door de feitelijk bestuurder aan te leveren informatie. Nadat deze bestuurders er achter waren gekomen dat zij als bestuurder reeds stonden ingeschreven, hebben zij zich op verschillende data als bestuurder laten uitschrijven.

Aldus lijkt het er sterk op dat de feitelijk bestuurder misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van deze bestuurders. De feitelijk bestuurder heeft hierdoor jarenlang zijn gang kunnen gaan, al dan niet gesteund door de fictieve inschrijving van zijn partner als bestuurder. Tegen de feitelijk bestuurder is op 9 juni 2016 door de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, vijf jaar en TBS opgelegd voor diverse zedenzaken. Ondanks de melding van faillissementsfraude zijn de door de curator geconstateerde feiten niet in die zaak meegenomen.

Mede vanwege de verklaringen van de overige bestuursleden, alsmede in verband met onverhaalbaarheid van de schade, zullen verdere rechtsmaatregelen zijdens de boedel achterwege blijven.

(3)

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft verschillende signalen ontvangen dat op de datum van de politie- inval in januari 2015 nog een voorraad tweedehands kleding en overige goederen in de door curanda gehuurde loods aanwezig was. Voorts waren op dat moment op diverse plekken in het land nog kledingcontainers van curanda geplaatst.

Omdat curanda vanaf dat moment feitelijk geen activiteiten meer ontplooide heeft een andere stichting, niet gelieerd aan de (voormalige) bestuursleden van curanda, de werkzaamheden overgenomen c.q. voortgezet. Deze andere stichting zou volgens diverse bronnen de op dat moment aanwezige voorraad te gelde hebben gemaakt.

Het onderzoek hiernaar is afgerond. Hoewel er sterke signalen zijn, is er onvoldoende concreet bewijs om het paulianeuse handelen aan te tonen. Er zullen ook hier geen verdere rechtsmaatregelen worden genomen.

RECAPITULATIE ACTIVA EN PASSIVA ACTIVA

1. Helft verkoopopbrengst kledingcontainers € 1.936,00

Totaal activa € 1.936,00

PASSIVA Boedelschulden:

Nog te voldoen

1. Salaris en verschotten curator € p.m.

2. Publicatie / advertentiekosten € p.m.

Totaal € p.m.

Preferente crediteuren:

1. Fiscus €3.040.005,00

Totaal €3.040.005,00

Concurrente crediteuren:

Concurrente crediteuren (aantal aangemeld: 7) € 21.261,57 Verwachte wijze van afwikkeling:

Gezien het behaalde boedelactief, afgezet tegen de faillissementskosten, zal aan de rechter-commissaris worden verzocht om ex artikel 16 Fw het faillissement voor

(4)

Termijn afwikkeling faillissement

De afwikkeling van het faillissement zal binnen enkele maanden gerealiseerd kunnen zijn.

Velsen-Zuid, 10 juni 2016 Mr. W.Ph. Steenhuisen

curator

(5)

BIJLAGEN

Inzake: Faillissement Stichting we-share 4 life, C/15/15/213 F

1. Concept financieel eindverslag en faillissementsverschotten 2. Overzicht concurrente crediteuren

3. Totaalopgaaf uren faillissement 4. Uren per medewerker 2015 5. Uren per medewerker 2016

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :