OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Nummer : 1

Datum : 28 september 2010

Gegevens onderneming : SHOEMINOE B.V., Faillissementsnummer : F.344/2010

Datum uitspraak : 7 september 2010

Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen

Rechter-commissaris : Mr. ir. W.S.J. Thijs Activiteiten onderneming : Schoenenwinkel Omzetgegevens : In onderzoek.

Personeel gemiddeld aantal : 2

Verslagperiode : 7 september tot 28 september 2010 Saldo einde verslagperiode : Nihil

Bestede uren verslagperiode : 12 uur en 48 minuten Bestede uren totaal : 12 uur en 48 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shoeminoe B.V. is opgericht op 28 november 2006. Enig aandeelhouder en bestuurder is Beintema Beheer B.V. Van laatstgenoemde vennootschap was mevrouw Renée Antonia Beintema-Meijer, wonende België, tot 31 maart 2009 bestuurder. Tot op heden is de heer Arjen René Beintema, eveneens wonende te België, bestuurder van Beintema Beheer B.V. Wie de aandeelhouders zijn is nog niet bekend.

Zowel Shoeminoe B.V. als Beintema Beheer B.V. zijn volgens het handelsregister administratief gevestigd aan de Ruyterkade 5 te Amsterdam, zijnde de kelders van de Kamer van Koophandel aldaar.

Feitelijk bestuurder van curanda is de heer A. R. Beintema.

(2)

1.2 Winst en verlies In onderzoek.

1.3 Balanstotaal

2007 : € 175.306 2008 : € 178.133 2009 : In onderzoek 2010 : In onderzoek 1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn er geen lopende gerechtelijke procedures aanhangig.

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling. De overige gebruikelijke verzekeringen zijn of worden opgezegd.

1.6 Huur

a. Bedrijfsruimte

De winkelruimte aan de Lange Nieuwstraat 781 te IJmuiden wordt gehuurd van Stichting Winkelstichting Plein 1945 te IJmuiden. Omdat reeds enige tijd door curanda geen huur meer is voldaan, had de verhuurder reeds voor het faillissement een vordering tot betaling van de huurachterstand en een vordering tot ontruiming ingesteld. Dat heeft geresulteerd in een ontruimingsvonnis. Die ontruiming stond gepland voor dinsdag 14 september 2010. De deurwaarder heeft de curator op maandag 13 september 2010 gesommeerd de winkel met alle activa te verlaten.

Getracht is in overleg met de deurwaarder tot een voor een ieder werkbare oplossing te komen, aangezien in de winkel nog een kleine handelsvoorraad aanwezig is, alsmede de boekhouding van de afgelopen jaren. Hiertoe bleek de deurwaarder niet bereid. Om een gedwongen ontruiming te voorkomen is ex artikel 63a FW een afkoelingsperiode van twee maanden afgekondigd. Naar aanleiding van die afkoelingsperiode heeft de deurwaarder de geplande ontruiming opgeschort.

Overige bedrijfsmiddelen In onderzoek.

1.7 Oorzaken faillissement

Met de feitelijk bestuurder van curanda, de heer A.R. Beintema, heeft in verband met zijn verblijf in het buitenland nog geen bespreking kunnen plaatsvinden.

Daardoor zijn tevens nog niet alle administratieve bescheiden ontvangen en heeft in dat kader nog geen financieel onderzoek kunnen plaatsvinden.

(3)

Gebleken is wel dat de winkel vanwege tegenvallende verkoopresultaten in de zomer van 2010 haar deuren heeft gesloten, nadat zij eerst een zogenaamde reorganisatieverkoop heeft gehouden. Die reorganisatieverkoop bleek achteraf niets anders dan een opheffingsuitverkoop te zijn. Nadat de deuren waren gesloten zou de heer Beintema hebben getracht om met zijn schuldeisers tot een oplossing te komen en/of een nieuwe exploitant te vinden. Dat is niet gelukt.

Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door een leverancier.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : Nihil 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : 2

2.3 Datum ontslagaanzegging :

Per datum faillissement bleek er geen personeel meer werkzaam te zijn. Deze hadden ofwel met wederzijdse instemming reeds ontslag genomen, dan wel waren eerder op andere wijze rechtsgeldig ontslagen.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang faillissement.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : Niet van toepassing.

3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden:

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage

a. Inventaris

Winkelinventaris, onder meer bestaande uit enkele computers, een kassasysteem, een toonbank, diverse stellingen, zitmeubilair en promotiemateriaal.

(4)

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang faillissement.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Vooralsnog bedraagt de fiscale vordering waarvoor een bodemvoorrecht geldt

€ 53.594,-. Voor zover nodig zullen op grond van artikel 57 lid 3 FW mede de rechten van de fiscus worden behartigd.

Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving :

Een voorraad van circa 100 paar schoenen, alsmede een kleine voorraad schoenverzorgingsproducten. Indien geen sprake is van geldige eigendoms- voorbehouden zal voor deze voorraad onderhands een koper worden gezocht.

3.10 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend.

3.11 Boedelbijdrage : Vooralsnog niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang faillissement.

Andere activa

3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst

Niet aangetroffen. Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : Gezien de aard van de onderneming, een schoenenwinkel, wordt niet verwacht dat er debiteuren aanwezig zullen zijn. Zodra de boekhouding compleet is zal dit worden geverifieerd.

4.2 Opbrengst :

4.3 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden:

(5)

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank : Niet bekend.

5.2 Leasecontracten In onderzoek.

5.3 Beschrijving zekerheden Niet bekend.

5.4 Separatistenpositie Niet bekend.

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich nog geen leveranciers met een geldig eigendomsvoorbehoud gemeld. Daar staat tegenover dat actuele crediteuren nog niet zijn aangeschreven, aangezien een actuele crediteurenlijst ontbreekt.

5.7 Reclamerechten

Er zijn vooralsnog geen rechten tot reclame ingeroepen.

5.8 Retentierecht

Er worden geen retentierechten uitgeoefend.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang faillissement.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

De winkel had het eerste half jaar van 2010 reeds een uitverkoop gehouden en was sinds de zomer gesloten, zodat voortzetting niet meer mogelijk bleek.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

(6)

Doorstart:

6.3 Beschrijving

Volgens opgave van de voormalig bestuurder is de afgelopen maanden getracht een nieuwe exploitant te vinden. Dit is niet gelukt.

6.4 Verantwoording Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst

Werkzaamheden:

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

Volgens opgave van de Belastingdienst heeft er op 28 mei 2010 een boekenonderzoek plaatsgevonden. Conclusie van de Belastingdienst in haar rapport van 15 september 2010 is dat de administratie van curanda in haar geheel ontbreekt en dat curanda niet heeft voldaan aan de voorwaarden zoals die zijn gesteld in artikel 52 lid 1 en lid 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr).

Uit eigen onderzoek is gebleken dat er administratieve bescheiden tot en met 2009 aanwezig zijn. Of deze administratie compleet is wordt onderzocht. Administratieve bescheiden over het boekjaar 2010 ontbreken. De heer Beintema is verzocht deze stukken af te geven. Hieraan is nog niet voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

2007 : Gedeponeerd op 3 juli 2008 2008 : Gedeponeerd op 1 juli 2009 2009 : Niet gedeponeerd.

Aan de verplichting tot het deponeren van de jaarrekeningen over 2007 en 2008 is derhalve tijdig voldaan. De termijn voor het openbaren van de jaarrekening over 2009 verloopt eerst op 31 januari 2011.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen In onderzoek.

(7)

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurder : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 53.594,00 8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : € 1.040,00 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 6.331,65 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling :

Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

Voor zover bekend zijn er geen lopende gerechtelijke procedures aanhangig.

9.2 Aard procedure

9.3 Stand procedure

Werkzaamheden:

(8)

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- afgifte en onderzoek administratie;

- onderzoek volstorting aandelen;

- bespreking met voormalig bestuurder;

- ontruiming, verkoop inventaris en voorraad, alsmede oplevering winkelpand;

- onderzoek aansprakelijkheden en eventuele pauliana’s;

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 28 december 2010 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 28 september 2010 Mr. W.Ph. Steenhuisen Curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :