OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Download (0)

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Nummer : 1

Datum : 18 september 2015

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap BIOGAST WESTPOORT B.V.,

statutair gevestigd te Haarlem, en aldaar kantoorhoudende aan de Oudeweg 8, (2031 CC) Faillissementsnummer : F. 15/15/376

Datum uitspraak : 10 augustus 2015

Curator : Mr. A.G. Moeijes

Rechter-commissaris : Mr. M.M. Kruithof

Activiteiten onderneming : Exploitatie van een biogas installatie

Omzetgegevens : Zie 1.2

Personeel gemiddeld aantal : 0

Verslagperiode : 10 augustus tot 18 september 2015 Saldo faillissementsrekening : P.M.

Bestede uren verslagperiode : 6 uren en 20 minuten Bestede uren totaal : 6 uren en 20 minuten

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

BioGast Westpoort B.V. is opgericht bij akte van 10 oktober 2005.

Bestuurder en enig aandeelhouder is de besloten vennootschap BioGast Sustainable Energy B.V.

Bestuurder van deze vennootschap is de besloten vennootschap Barthold Boreel Beheer B.V., welke op haar beurt wordt bestuurd door de heer B.W.L. Boreel.

De aandelen in BioGast Sustainable Energy B.V. worden gehouden door: (i) Hernieuwbaar Energie Bedrijf B.V., (ii) Stichting Beheer Meewind Fondsen, (iii) Startgreen Fund B.V., (iv) Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord- Holland B.V. (ODENH).

(2)

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem d.d. 14 juli 2015 is het faillissement uitgesproken van BioGast Sustainable Energy B.V., alsmede van een dochtervennootschap BioGast Project Beheer B.V.

Door curanda werd een biogas installatie geëxploiteerd bij een rioolwater- zuiveringsinstallaties op het terrein van AEB (Afval Energie Bedrijf) Exploitatie B.V. van de gemeente Amsterdam in Westpoort.

1.2 Winst en verlies

Omzet Resultaat Eigen vermogen 2012 83.703 18.119 (228.717) 2013 126.432 (37.988) ( 61.708) 2014 12.383 (83.733) ( 42.200) 2015 17 (78.975) ( 97.873)

De cijfers 2012 tot en met 2014 komen uit de aangeleverde (concept)jaarrekeningen.

De cijfers over 2015 zijn afgeleid uit de primaire administratie.

Ondanks dat er meerdere jaren op rij verliezen worden geleden, neemt het eigen vermogen niet overeenkomstig af. De reden hiervan is dat de jaarrekening 2013 de laatste jaarrekening is welke is opgesteld door de accountant. Vanaf 2014 is er geen aansluiting meer tussen de administratie en de jaarrekening.

1.3 Balanstotaal 2012: € 329.039 2013: € 401.831 2014: € 306.325 2015: € 214.538 1.4 Lopende procedures

Niet van toepassing.

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling.

De overige gebruikelijke verzekeringen zijn opgezegd, aangezien de boedel geen belang heeft bij het continueren van deze verzekeringen.

1.6 Huur

De installatie werd geëxploiteerd op het terrein van AEB (Afval Energie Bedrijf) Exploitatie B.V. van de gemeente Amsterdam in Westpoort.

Aan het gebruik van deze locatie lag geen huurovereenkomst ten grondslag.

1.7 Oorzaken faillissement

De installaties die door BioGast zijn gerealiseerd, zijn gebaseerd op door hen zelf ontwikkelde techniek.

(3)

Ondanks dat deze installaties in principe wel functioneren en de techniek juist is, zijn er regelmatig technische problemen ontstaan en dient de techniek nog steeds verder ontwikkeld te worden.

Bij alle zes de installaties zijn er op dit moment problemen, waardoor deze op dit moment niet, dan wel niet optimaal functioneren en zullen er aanzienlijke investeringen moeten worden gedaan.

De installatie in Westpoort functioneert al niet meer vanaf begin 2015 en is volledig afgeschreven. De kosten die gemaakt zouden moeten worden om de installatie weer te laten functioneren, zouden niet opwegen tegen de baten.

Het was aanvankelijk de bedoeling om op dezelfde locatie een nieuwe installatie te realiseren, project Westpoort II. Door de financiële problemen binnen de BioGast groep bleek dit echter niet mogelijk.

Als gevolg daarvan is er op 15 april 2015 een beëindigingsovereenkomst gesloten tussen curanda en AEB Exploitatie B.V., waardoor de samenwerking definitief tot een einde is gekomen.

Als gevolg van acute (financiële) problemen bij meerdere installaties, zagen de bestuurder alsmede de aandeelhouders zich genoodzaakt om het eigen faillissement aan te vragen van BioGast Sustainable Energy B.V. en BioGast Project Beheer B.V. op 7 juli 2015.

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem d.d. 14 juli 2015 zijn de faillissementen uitgesproken van deze vennootschappen.

Aangezien de holdingvennootschap failliet was verklaard en de installatie in Westpoort al langere tijd stil lag en ook niet meer zou gaan functioneren, is op 7 augustus 2015 in overleg met de bestuurder het faillissement aangevraagd van BioGast Westpoort.

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem d.d. 10 augustus 2015 is het faillissement uitgesproken van deze vennootschap.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 0 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : 0

2.3 Datum ontslagaanzegging :

Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Niet van toepassing.

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : Niet van toepassing.

(4)

3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage

Installatie P.M. P.M.

Werkzaamheden:

De enige materiële activa in de vennootschap is de installatie. De installatie zal in opdracht van de curator getaxeerd gaan worden.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.

Voorraden/onderhanden werk

3.9 Onderhanden werk : Niet van toepassing.

3.10 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing.

3.11 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Niet van toepassing.

Andere activa

3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Niet van toepassing.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren per datum faillissement : € 1.960,20

4.2 Opbrengst : Niet van toepassing.

(5)

4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

De enige debiteur is de zustervennootschap BioGast Project Beheer. Deze is reeds failliet verklaard, zodat deze vordering geen waarde vertegenwoordigt.

5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank

De BioGast vennootschappen werden gefinancierd door enkele investeringsfondsen en haar aandeelhouders. De installaties werden veelal ook gefinancierd door de bank.

Door de ASN Bank is in het verleden een financiering verstrekt van € 62.179,08.

Het is niet bekend of de ASN Bank nog een vordering heeft uit hoofde van deze financiering. Dit is nagevraagd bij de ASN Bank.

Curanda hield bankrekeningen aan bij de SNS Bank en de ABN AMRO Bank.

Op de dag van de faillietverklaring was op beide rekeningen sprake van een creditsaldo van € 478,13 respectievelijk € 365,00.

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

- Fonds Regionaal Duurzaam 1 (Stichting Meewind), heeft op grond van een overeenkomst van 9 maart 2013 een geldlening verstrekt van € 212.000,--. Tot zekerheid voor de nakoming is een (tweede) pandrecht gevestigd op de installatie.

- De ASN Bank zou een pandrecht hebben bedongen voor de door haar verstrekte financiering van € 62.179,08. Het is niet bekend of de schuld aan de ASN bank volledig is voldaan of daarmee het pandrecht te niet is gegaan. Dit is opgevraagd bij de ASN Bank.

5.4 Separatistenpositie

- De pandakte behorende bij de overeenkomst van geldlening d.d. 9 maart 2013 is geregistreerd op 10 juli 2015, enkele dagen voordat het faillissement van de holding van curanda werd uitgesproken. Hieromtrent zal nog een standpunt worden ingenomen, zie tevens 7.6.;

- Bij de ASN Bank is nagevraagd of zij nog een pandrecht heeft op de installatie die door curanda werd geëxploiteerd.

5.5 Boedelbijdragen P.M.

(6)

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Alle crediteuren zijn aangeschreven en verzocht aan te geven of aanspraak wordt gemaakt op een eigendomsvoorbehoud of enig ander zekerheidsrecht. Er is nog geen crediteur geweest die aanspraak heeft gemaakt op een eigendomsvoorbehoud.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen rechten van reclame ingeroepen.

5.8 Retentierecht Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Aanschrijven crediteuren en controleren zekerheden.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

De installatie functioneerde al meerdere maanden niet en deze was reeds afschreven, zodat het niet mogelijk was om de activiteiten voort te zetten.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

Werkzaamheden Niet van toepassing.

Doorstart:

6.3 Beschrijving Niet van toepassing.

6.4 Verantwoording Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst

Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Niet van toepassing.

(7)

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

De deponeringsdata van de afgelopen jaarrekeningen zijn als volgt:

2009 : 29 april 2011 2010 : niet bekend 2011 : 13 februari 2013 2012 : 26 juli 2013 2013 : 28 januari 2015

Op grond van artikel 2: 394 lid 3 BW moet de rechtspersoon uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening gedeponeerd hebben.

Aan deze verplichting is niet altijd voldaan. De jaarrekening 2010 is zelfs helemaal niet gedeponeerd. Hieromtrent zal nog een standpunt worden ingenomen.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

Tot zekerheid voor nakoming van de overeenkomst van geldlening van

€ 212.000,00 is ten gunste van de leninggever een pandrecht gevestigd. De pandakte dateert uit 2013, maar deze is pas geregistreerd op 10 juli 2015. Enkele dagen voordat de faillissementen van BioGast Sustainable Energy en BioGast Project Beheer werden uitgesproken. Beoordeeld zal worden of dit kwalificeert als paulianeus handelen.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : P.M.

b. UWV : Niet van toepassing.

c. Verhuurder : Niet van toepassing.

8.2 Preferente vordering fiscus : P.M.

8.3 Preferente vordering UWV : Niet van toepassing.

(8)

8.4 Andere preferente crediteuren : P.M.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : P.M.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : P.M.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet in te schatten.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedure Niet van toepassing.

9.3 Stand procedure Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Niet van toepassing.

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet in te schatten.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- Verkoop installatie dan wel afwikkelen pandrecht.

- Onderzoek administratie.

- Onderzoek onbehoorlijk bestuur.

- Onderzoek paulianeus handelen.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 10 december 2015 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 18 september 2015 Mr. A.G. Moeijes, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :