FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 4 maart 2013

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2

Datum: 4 maart 2013

Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart

Insolventienummer : F12/533

Datum uitspraak : 16 oktober 2012

Curator : mr. P. Ingwersen

R-C : mr. A.J. Wolfs

Dossiernummer curator : 92398

Activiteiten onderneming : Ontwikkelen en produceren van maatwerk software.

Adviesbureau op het gebied van communicatie, marketing, grafische vormgeving en website-ontwikkeling.

Omzetgegevens : PM

Personeel gemiddeld aantal : 4

Saldo einde verslagperiode : € 14.757,44

Verslagperiode : 24 november 2012 t/m 28 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode : 22 uur en 6 minuten

Bestede uren Totaal : 36 uur en 48 minuten

Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Fw. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De verslagen zijn gepubliceerd op de website van Pot Jonker Seunke Advocaten:

www.potjonker.nl

1. Inventarisatie Zie vorige verslag.

1.7 Oorzaak faillissement:

Verwezen wordt naar het vorige verslag. De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek.

2. Personeel Niet aan de orde.

3. Activa Onroerende zaken Niet aan de orde.

Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving:

De inventaris wordt conform in het vorige verslag wordt vermeld per stuk verkocht. Het gaat om een vrij marginale inventaris en corresponderende opbrengst.

3.7 Verkoopopbrengst:

€ 215,--

(2)

3.8 Boedelbijdrage:

Niet aan de orde.

3.9 Bodemvoorrecht fiscus:

De curator oefent ten behoeve van de boedel mede de rechten uit en en behartigt de belangen van de bevoorrechte schuldeisers, die in rang boven de pandhouders en beperkt gerechtigden gaan. De curator erkent het bodemrecht van de fiscus. De opbrengst van de zaken loopt via de boedel.

3.10 Werkzaamheden:

Inventarisatie, overleg met betrekking tot verkoopactiviteiten Voorraden/ onderhanden werk

3.11 Beschrijving:

Het onderhanden werk richting Greetz is uitgefactureerd en betaald. De boedel heeft inmiddels een bedrag ad € 9.590,44 ontvangen.

3.13 Boedelbijdrage:

Niet aan de orde.

3.14 Werkzaamheden:

Inventarisatie, correspondentie, overleg, telefoongesprekken.

Andere activa 3.15 Beschrijving:

Immateriële activa zoals handelsnaam, merken, merknaam en goodwill.

3.16 Verkoopopbrengst:

Nihil

3.17 Werkzaamheden:

Er heeft zich tot dusverre geen enkele gegadigde hiervoor gemeld.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren;

In het overzicht bij het vorige verslag waarbij een debiteurenportefeuille van € 26.000,-- werd genoemd bleek te zijn begrepen een forse post op Greetz van ruim € 16.000,--. Dit bedrag was reeds voldaan ten tijde van het uitspreken van het faillissement. De overblijvende debiteurenportefeuille bedraagt derhalve zo’n € 10.000,--. De curator heeft alle debiteuren inmiddels aangeschreven. Het merendeel der debiteuren betwist de vorderingen. De curator heeft de betwistingen in onderzoek.

4.2 Opbrengst:

PM

4.3 Boedelbijdrage:

Niet aan de orde.

4.4 Werkzaamheden:

Aanmanen debiteuren, bijhouden stand debiteuren, contacten met bankinstellingen, correspondentie, telefoongesprekken.

5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en):

De vordering van ABN AMRO Bank N.V. bedraagt € 124.550,81.

De vordering van ING Bank bedraagt € 17.741,89.

(3)

5.2 Leasecontracten:

Voor zover bekend bestonden er een leaseverhoudingen.

5.3 Beschrijving zekerheden:

De zekerheden van de ABN AMRO Bank zijn de navolgende:

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer Van Schaik en Veen.

Voor zover de curator bekend heeft ING Bank geen zekerheden bedongen.

5.4 Separatistenpositie:

Niet aan de orde.

5.5 Boedelbijdragen:

Niet bekend.

5.6 Eigendomsvoorbehoud:

Alle crediteuren zijn aangeschreven ter zake van hun vorderingen en uitgenodigd om hun vordering in te dienen al dan niet voorzien van een claim op eigendomsvoorbehoud. De eerste vorderingen komen binnen.

5.7 Reclamerechten:

Tot dusverre niet van toepassing.

5.8 Retentierechten:

Tot dusverre niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden:

Afstemming posities banken, onderhandelingen over uitwinning van de activa en verdeling van de opbrengst, het onderhouden van contacten met crediteuren en het in kaart brengen van mogelijke aanspraken, claims en het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de vorderingen, correspondentie, telefoongesprekken.

6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten

Niet van toepassing.

Doorstart

Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht:

De curator ontbeert tot dusverre de administratie. De curator zit de bestuurders dienaangaande achter de broek. Tot dusverre heeft de curator geen inzichtelijke administratie ontvangen.

7.2 Depot jaarrekeningen:

De jaarrekeningen over de jaren 2009, 2010 en 2011 zijn niet gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant:

Over de laatste jaren ontbreekt deze.

7.4 Stortingsverpl. aandelen:

In onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur:

(4)

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen:

In onderzoek.

7.7. Afwikkeling Denit:

Voor de hosting van de door haar ontworpen websites huurde Synchronicity van Denit Internet Services B.V., h.o.d.n. Denit Hosting Solutions (hierna Denit) een server. Deze hostingovereenkomst is door de curator opgezegd. In overleg met Denit is afgesproken dat de server waarop deze websites draaien tot 1 mei 2013 in de lucht gehouden wordt om de klanten in de gelegenheid te stellen de website te verhuizen of zelf een hostingovereen- komst met Denit te sluiten. De curator heeft de klanten hierover geïnformeerd. Daarnaast heeft Synchronicity een aantal domeinnamen – behorende bij websites van klanten – op haar eigen naam geregistreerd. Deze domeinnamen zijn met toestemming van de curator – en in overleg met Denit - overgezet op naam van de betreffende klant. Door de bestuur- der van Synchronicity is aangegeven dat een aantal websites/domeinnamen niet meer werd gebruikt. De hosting daarvan is beëindigd.

7.8 Werkzaamheden:

Verband houdend met de hierboven genoemde onderdelen.

8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen:

P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus:

€ 94.325,--

8.3 Pref. vord. van het UWV:

P.M.

8.4 Andere pref. crediteuren:

P.M.

8.5 Bedrag concurrente crediteuren :

€ 177.345,78

8.6 Bedrag betwiste crediteuren:

P.M.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling:

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden:

Verband houdend met alle hierboven vermelde onderdelen, overleg met fiscus, telefoongesprekken, het afwikkelen ter zake van claims van eigendomsvoorbehoud indien van toepassing, etc.

9. Overig

9.1 Termijn afwikkeling faill.:

Op dit moment niet te voorspellen.

9.2 Plan van aanpak:

De hierbovenvermelde items moeten worden afgewerkt. De curator vreest dat te zijner tijd het faillissement zal moeten worden opgeheven op de voet van art. 16 Fw.

(5)

9.3 Indiening volgend verslag:

1 juni 2013.

Afbeelding

Updating...

Referenties

  1. www.potjonker.nl
Gerelateerde onderwerpen :