GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX. ART. 73a Fw d.d. 18 maart 2013

Hele tekst

(1)

GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX. ART. 73a Fw d.d. 18 maart 2013

Gegevens ondernemingen : Zevenberg Beheer Heemskerk B.V. en haar 100%

deelneming Bouwbedrijf R. Zevenberg B.V.

beiden gevestigd te (1969 ND) Heemskerk, Lijnbaan 59, hierna ook: “Beheer” en “Bouw”

Insolventienummers : F.625/2012 en F.590/2012

Datum uitspraken : Bouw : 13 november 2012 te 11.05 uur en Beheer : 4 december 2012 te 11.20 uur, beide rechtbank Haarlem

Curator : mr A.J.H.M. van Poorten, (Willemse & van Poorten advocaten, Tempeliersstraat 19, 2012 EA Haarlem, Postbus 3045, 2001 DA Haarlem, telf. 023-5319565 fax: 023-5326094 e-mail:info@willemsevanpoorten.nl Rechter-commissaris : mr H.J.M. Burg

Verslagperiode : 18 december 2012 t/m heden

Kasbank : Beheer: 22.31.17.234

Bouw : 22.31.12.895 Saldo per heden : Beheer: €.22.742,-- Bouw : €.51.787,34

---

ALGEMEEN

Dit verslag is een vervolg op één of meerdere verslag(en). Rubrieken en onderwerpen, die in een eerder stadium als “ niet van toepassing” werden aangemerkt, worden in dit verslag niet meer vermeld. Hetzelfde geldt met betrekking tot kwesties, die zijn afgewikkeld. Voor het verkrijgen van een compleet beeld van de stand van zaken en van hetgeen is gebeurd in dit

(2)

faillissement, is het derhalve noodzakelijk om ook de voorafgaande faillissementsverslagen te raadplegen.

Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan crediteuren en overige belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie

Oprichting/aandelenverhouding

Er is niet gebleken van andere gelieerde vennootschappen of aandeelhouders, dan genoemd in het faillissementsverslag nr. 1 d.d. 17 december 2012.

Bestuur

Het bestuur van beide vennootschappen wordt sedert de oprichting uitgeoefend door de heer R. Zevenberg.

1.4 Oorzaak faillissement

Nader onderzoek heeft geen andere oorzaken van het faillissement aan het licht gebracht. Het faillissement is veroorzaakt door conjuncturele omstandigheden en toegenomen concurrentie in de branche, tengevolge waarvan de omzet sterk is teruggelopen. Bijkomende oorzaken zijn geweest het geschil over een openstaande vordering van Bouw van ca. €.80.000,-- en ongeval en ziekte van 2 werknemers, alsook relatief te zware huisvestings- en personeelslasten.

Werkzaamheden: nader onderzoek, overleg directie en inzage bescheiden en stukken.

3. ACTIVA

Onroerende zaken

(3)

€.520.000,--.

3.2 Verkoopopbrengst Nog niet bekend

3.3 Boedelbijdrage

Overeengekomen boedelvergoeding: €.5.000,--

Werkzaamheden: overleg directie, makelaar en bank

Bedrijfsmiddelen 3.4 Beschrijving

Bouw : een aantal bedrijfsmiddelen is voorafgaande aan het faillissement door Bouw verkocht aan derden. Zie 7.6 van dit verslag.

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris en de bank als pandhoudster, de navolgende bedrijfsmiddelen verkocht:

- rollend materieel : €. 20.589,50 incl. BTW

- gereedschap in bestelbussen : -. 726,00 incl. BTW

Voorts heeft de curator de goodwill van Bouw verkocht aan Zevenberg voor

€.3.151,00 incl. BTW.

Thans resteert nog een geringe hoeveelheid inventariszaken en voorraden, opgeslagen in het bedrijfsgebouw Lijnbaan. Vanwege de geringe waarde heeft de bank afstand van pandrecht gedaan. De curator zoekt naar gegadigden.

3.5 Verkoopopbrengst Zie 3.4

(4)

3.6 Boedelbijdrage Separatistenregeling

3.7 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de Fiscus op bezitloos verpande inventariszaken wordt door de curator uitgeoefend.

Andere activa 3.8 Beschrijving

Over de per faillissementsdatum nog voor Thunnissen Bouw B.V. te Heemstede uitgevoerde werkzaamheden is een geschil gerezen. Dit geschil is na gevoerde correspondentie en overleg in der minne tot een oplossing gebracht met vaststelling van de vordering op €.4.617,--, welk bedrag inmiddels door Thunnissen is betaald.

De boedelvordering op Lokhorst Bouw en Ontwikkeling terzake nog uitgevoerde werkzaamheden van €.1.460,-- is nog niet voldaan.

Zoals gerapporteerd heeft de curator het standpunt ingenomen dat het echtpaar Zevenberg wegens aankoop en overdracht van een Beheer toebehorende loods te Heemskerk nog verschuldigd is de somma van €.20.000,--. Het echtpaar Zevenberg beroept zich op verrekening met tegenvorderingen. De curator heeft deze verrekening vernietigd. Verder heeft de curator een betaling van €.10.000,-- in mindering op een geldlening van een familielid van het echtpaar Zevenberg vernietigd. Beide

vernietigingen zijn weersproken.

Na gevoerd overleg en correspondentie met de advocaat van betrokkenen, is met toestemming van de rechter-commissaris een integrale regeling getroffen, in die zin dat het echtpaar Zevenberg tezamen met het betrokken familielid een bedrag van

€.22.500,-- aan de boedel zal voldoen. In deze regeling is tevens begrepen de

(5)

Werkzaamheden: inventarisatie, verkoopoverleg, afwikkeling transacties, onderzoek paulianeuze handelingen, correspondentie, overleg en het treffen van regelingen.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

Beheer: Intercompany vordering op Bouw Bouw : per faillissementsdatum €. 117.723,--

De curator houdt zich op verzoek van Rabobank als pandhoudster bezig met de incasso van deze boekvorderingen.

4.2 Opbrengst

Debiteuren €. 20.329,84 Gereedschap - 726,-- Rollend materieel - 20.589,50

4.3 Boedelbijdrage

Separatistenregeling. €. 4.164,53

Werkzaamheden: onderzoek, inventarisatie, bestudering vorderingen en verweer en gevoerde correspondentie.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)

Rabobank IJmond Noord heeft hoofdelijk van Beheer en Bouw per faillissementsdatum te vorderen:

Rekening courant €. 329.752,-- + rente en kosten p.m.

Hypotheek €. 524.780,-- + rente en kosten p.m.

(6)

5.2 Beschrijving zekerheden

* 1e hypotheek van €. 600.000,-- op het bedrijfs/kantoorpand Lijnbaan 59, 1969 ND Heemskerk;

* 1e pandrecht op huidige en toekomstige vorderingen;

* Afgegeven borgtocht voor een bedrag van €. 150.000,-- door mevrouw A.M.C.

Zevenbergen-Huipen.

5.3 Separatistenpositie

Op verzoek van Rabobank houdt de curator zich bezig met de uitwinning van de zekerheden.

5.4 Boedelbijdrage Separatistenregeling

Werkzaamheden: inventarisatie, correspondentie en overleg bank

6. DOORSTART / VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten zijn per faillissementsdatum gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging

De administratie is tot de faillissementsdatum bijgehouden.

Doorstart 6.3 Beschrijving

De bedrijfsactiviteiten zijn in sterk afgeslankte vorm doorgestart door Bouwbedrijf Zevenberg B.V., de nieuwe onderneming van de heer Zevenberg.

(7)

7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

Aan de administratieplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Aan de publicatieplicht is voldaan.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De jaarstukken t/m 2011 zijn voorzien van een samenstellingsverklaring, welke in dit geval voldoende is.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste aandelenkapitaal van zowel Beheer als van Bouw is volgestort door inbreng van de onderneming van de heer R. Zevenberg. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze inbreng voldoende is geweest en minstens gelijk is aan het bedrag van het geplaatste aandelenkapitaal.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen van onbehoorlijk bestuur gevonden.

7.6 Paulianeus handelen

Er zijn diverse paulianeuze transacties door de curator vernietigd. Zie 3.8 van dit verslag. Zowel de door de curator vernietigde verrekening als de vernietigde betaling van €.10.000,-- zijn met een integrale vergoedingssom van €.22.500,-- tot een

oplossing gebracht.

Voorts heeft de curator geconstateerd dat gefailleerde een vorkheftruck aan een derde heeft verkocht voor €.4.840,--, dit onder verrekening van de koopsom met een

opeisbare tegenvordering van de koper. Nadat de curator deze rechtshandeling heeft vernietigd en tot terugbetaling heeft gesommeerd, is correspondentie en overleg gevoerd met de raadsman van koper. Uit praktische overwegingen is de kwestie in der

(8)

minne opgelost met een vergoedingssom van €.2.500,--, welke inmiddels aan de boedel is voldaan.

Werkzaamheden: onderzoek, nazien stukken, correspondentie en het treffen van regelingen.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen Beheer/Bouw:

- salaris curator en verschotten p.m.

- UWV p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Beheer: €. 46.785,00

Bouw : €. 73.618,00

8.3 Pref. vord. van het UWV Nog niet ingediend

8.4 Andere pref. crediteuren Nog niet bekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Beheer : 0

Bouw : 20

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Beheer : €. --

(9)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal dit faillissement hooguit in aanmerking komen voor vereenvoudigde afwikkeling.

Werkzaamheden: controle ingediende schuldvorderingen, correspondentie met crediteuren en nazien stukken.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend.

9.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- onderzoek eventuele bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen - verkoop onroerende zaak van Beheer

- verwerking schuldvorderingen - afwikkelingen faillissementen

9.3 Indiening volgend verslag Op termijn van 3 maanden

Werkzaamheden: opstellen gecombineerd faillissementsverslag nr. 2 ex art. 73a Fw.

Haarlem, 18 maart 2013 A.J.H.M. van Poorten Curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :