GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 17 december 2012

Hele tekst

(1)

1 GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw

d.d. 17 december 2012

Gegevens ondernemingen : Zevenberg Beheer Heemskerk B.V. en haar 100%

deelneming Bouwbedrijf R. Zevenberg B.V.

beiden gevestigd te (1969 ND) Heemskerk, Lijnbaan 59, hierna ook: “Beheer” en “Bouw”

Insolventienummers : F.625/2012 en F.590/2012

Datum uitspraken : Bouw : 13 november 2012 te 11.05 uur en Beheer : 4 december 2012 te 11.20 uur, beide rechtbank Haarlem

Curator : mr A.J.H.M. van Poorten, (Willemse & van Poorten

advocaten, Tempeliersstraat 19, 2012 EA Haarlem,

Postbus 3045, 2001 DA Haarlem, telf. 023-5319565

fax: 023-5326094 e-mail: info@willemsevanpoorten.nl

Rechter-commissaris : mr W.S.J. Thijs

Activiteiten onderneming : Beheer: beheermaatschappij

Bouw : bouwbedrijf, burgerlijke en utiliteitsbouw

Omzetgegevens : zie 1.2

Personeel gemiddeld aantal : Beheer: geen Bouw : 11

Verslagperiode : 13 november 2012 t/m heden

Kasbank : Beheer: 22.31.17.234

Bouw : 22.31.12.895 Saldo per heden : Beheer: €.0,00 Bouw : €.0,00

---

(2)

2 1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie

Oprichting/aandelenverhouding Beheer:

Beheer is opgericht door de heer R. Zevenberg te Heemskerk bij notariële akte van 29 mei 2008 onder de naam Zevenberg Beheer Heemskerk B.V. met statutaire zetel te Heemskerk en voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister op 4 juni 2008. De doelomschrijving luidt: “het oprichten en deelnemen in andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook en het aan- en verkopen, bouwen en verbouwen van onroerende zaken, e.e.a. in de meest ruime zin des woords”. De feitelijke activiteiten zijn conform de doelomschrijving geweest.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt €.90.000,-- waarvan geplaatst €.18.000,--. De heer R. Zevenberg is 100% aandeelhouder van Beheer.

Bouw:

Zevenberg Beheer Heemskerk B.V. heeft eveneens bij notariële akte van 29 mei 2009 opgericht de besloten vennootschap Bouwbedrijf R. Zevenberg B.V. met statutaire zetel te Heemskerk en voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister op 4 juni 2008. De doelomschrijving luidt: “de uitoefening van een bouwbedrijf, e.e.a. in de meest ruime zin des woords”. De feitelijke activiteiten van Bouw zijn overeenkomstig de

doelomschrijving geweest.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt €.90.000,--, waarvan geplaatst €.18.000,--. Beheer is 100% aandeelhouder van Bouw.

Bestuur

Enig bestuurder van Beheer is de heer R. Zevenberg. Beheer is op haar beurt enig bestuurder van Bouw.

(3)

3 Activiteiten

Beheer heeft uitsluitend gefungeerd als houdstermaatschappij van Bouw. Bouw heeft zich beziggehouden met de uitoefening van burgerlijke en utiliteitsbouw. Het betreft de

voortzetting van de eenmanszaak van de heer R. Zevenberg, genaamd Bouwbedrijf R.

Zevenberg te Heemskerk.

Bouw hield zich vooral bezig met aan- en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen en voerde werkzaamheden in onderaanneming uit.

De faillissementen van Beheer en Bouw zullen in verband met de nauwe verwevenheid gecombineerd worden behandeld, maar wel enkelvoudig per vennootschap worden afgewikkeld. Dit tenzij uit de administratie van de twee vennootschappen mocht blijken dat enkelvoudige afwikkeling niet mogelijk is.

1.2 Winst en verlies Bouwbedrijf

2008 2009 2010 2011 2012 x €.1.000,-- Omzet 1.878 1.302 1.445 1.598 876

Resultaat 32 (150) 2 (24) (364) Eigen vermogen 50 (100) (98) (122) (487)

Beheer

Omzet 90 197 198 199 176 Resultaat 27 (34) - (15) 22 Eigen vermogen 45 11 11 ( 5) 17

De cijfers over 2012 zijn aan de administratie ontleend en zijn niet uitputtend.

(4)

4 1.3 Balanstotaal

Bouwbedrijf

2008 2009 2010 2011 2012 394 342 420 419 187

Beheer

878 744 726 694 713

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend is, zijn de gefailleerde vennootschappen niet betrokken in gerechtelijke procedures.

1.5 Verzekeringen

De gebruikelijke bedrijfspolissen zullen binnenkort worden opgezegd c.q. beëindigd, voorzover de boedel geen belang meer heeft. Onderzocht zal worden of de CAR-polis in verband met het nalooprisico nog zal worden gecontinueerd. De Beheer

toebehorende onroerende zaak Lijnbaan 59 te Heemskerk zal door Rabobank als hypotheekhoudster/belanghebbende verzekerd worden gehouden.

1.6 Huur kantoorruimte

De Beheer toebehorende bedrijfsruimte met kantoor Lijnbaan 59 te Heemskerk werd verhuurd aan Bouw. Een loods werd onderverhuurd aan derden. Deze huurovereen- komst is per 1 december 2012 geëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement

Het bestuur noemt als oorzaken van het faillissement sterke omzetdaling enerzijds door verslechterde economische omstandigheden en anderzijds door toegenomen concurrentie. Voorts hebben aan de déconfiture bijgedragen het geschil over een debiteurenvordering van ca. €.80.000,-- (dat nog niet is opgelost) en ongeval en ziekte van 2 werknemers alsook te hoge huisvestings- en personeelskosten.

Naar de oorzaken van het faillissement wordt nader onderzoek ingesteld.

(5)

5 Werkzaamheden: overleg directie, inzage bescheiden en stukken, onderzoek

2. PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Beheer: de heer R. Zevenberg en zijn echtgenote;

Bouw : 11

2.2 Aantal in jaar voor faillissement Beheer : 2

Bouw : 11

2.3 Datum ontslagaanzegging

Bij brief van 15 november 2012 zijn de arbeidsovereenkomsten met de werknemers, met machtiging van de rechter-commissaris en de mededeling dat beroep bij de rechtbank mogelijk is, opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

De bedrijfsvereniging (UWV) is van dit ontslag in kennis gesteld met het verzoek de loonaanspraken uit hoofde van de loongarantieregeling ex art. 61 NWW zo spoedig mogelijk over te nemen. Op woensdag 22 november 2012 heeft op het bedrijf de centrale intake plaatsgevonden.

Werkzaamheden: onderzoek, informatieverstrekking en aanwezigheid bij intake loonvorderingen.

3. ACTIVA

Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

Beheer: het bedrijfsgebouw Lijnbaan 59 te Heemskerk. Dit gebouw staat in verkoop voor €.560.000,-- en is belast met een hypothecaire geldlening van ca. €.520.000,--. In

(6)

6 overleg met de bank zal de curator zich in samenspraak met de makelaar bezighouden met de verkoop.

Bouw: N.V.T.

3.2 Verkoopopbrengst Nog niet bekend

3.3 Hoogte hypotheek ca. €.500.000,--

3.4 Boedelbijdrage

Overeengekomen boedelvergoeding: €.5.000,--

Werkzaamheden: overleg directie, makelaar en bank

Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving

Beheer: geen

Bouw : een aantal bedrijfsmiddelen is voorafgaande aan het faillissement door Bouw verkocht aan derden. De opbrengst is in de meeste gevallen aan Bouw ten goede gekomen. In één geval is een vorkheftruck verkocht aan een crediteur, die de verkoopprijs van €.4.850,-- heeft verrekend met zijn hogere tegenvorderingen.

Onderzoek wordt ingesteld.

De nog ten tijde van het faillissement aanwezige bedrijfsmiddelen zijn op verzoek van Rabobank als pandhoudster door NTAB getaxeerd en wel als volgt:

liquidatiewaarde onderhandse verkoopwaarde - inventaris €.12.440,-- €.27.180,--

- voorraad -. 3.500,-- -. 7.000,-- - rollend materieel:

(7)

7 * eigendom (excl. 21% BTW) -.11.700,-- -.15.600,--

* Financial lease Lage Landen

(excl. 21% BTW) -.15.500,-- -.20.000,-- * incl. 21% BTW en BPM -. 2.700,-- -. 3.700,--

Het rollend materieel is met toestemming van de bank en de rechter-commissaris verkocht voor €.20.589,50. De inhoud van de bestelbussen is verkocht aan Bouwbedrijf Zevenberg B.V. voor €.3.751,--.

De bedrijfsmiddelen zijn bezitloos verpand aan Rabobank IJmond Noord.

3.6 Verkoopopbrengst Zie 3.5

3.7 Boedelbijdrage Separatistenregeling

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

Het bodemvoorrecht van de Fiscus op bezitloos verpande inventariszaken zal door de curator worden uitgeoefend.

Andere activa 3.9 Beschrijving

Beheer: restantvordering wegens verkoop en overdracht loods te Heemskerk, pro resto

€.20.000,--.

Bouw : verkoop goodwill en klantenbestand aan de heer R. Zevenberg

Werkzaamheden: inventarisatie, verkoopoverleg, onderzoek en overleg directie

(8)

8 4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

Beheer: slechts intercompany vorderingen Bouw : €. 117.723,--

De boekvorderingen zijn verpand aan Rabobank. De curator zal zich op verzoek van Rabobank bezighouden met de incasso van deze boekvorderingen.

4.2 Opbrengst Nog niet bekend

4.3 Boedelbijdrage

Separatistenregeling 10% voor rechtlijnige incasso’s. Ten aanzien van de betwiste vordering op Putter en Grootjen van € 78.074,-- is een uurvergoeding van € 200,-- excl. BTW en verschotten met de bank overeengekomen.

Werkzaamheden: onderzoek, inventarisatie en correspondentie.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)

Rekening courant e. 329.752,-- + pm Hypotheek e. 524.780,-- + pm

5.2 Leasecontracten

De financial lease met betrekking tot een Mercedes Viano, bj. 2008 is door De Lage Landen als lessor beëindigd en het object is door de curator aan DLL teruggegeven.

Vastgesteld is dat de restwaarde van de Mercedes lager is dan de resterende leasetermijnen, in totaal €.19.956,24. De boedel heeft derhalve geen belang bij verkoop van deze auto.

(9)

9 5.3 Beschrijving zekerheden

1e hypotheek van €. 600.000,-- op het bedrijfs/kantoorpand Lijnbaan 59, 1969 ND Heemskerk;

1e pandrecht op huidige en toekomstige vorderingen;

Afgegeven borgtocht voor een bedrag van €. 150.000,-- door mevrouw A.M.C.

Zevenbergen-Huipen.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank is als hypotheek- en pandhoudster separatist. Op verzoek van de bank houdt de curator zich bezig met de uitwinning van deze zekerheden.

5.5 Boedelbijdrage Zie boven.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Nog aanwezige zaken onder eigendomsvoorbehoud zijn of zullen aan de betrokken crediteur worden teruggegeven.

5.7 Reclamerechten N.V.T.

5.8 Retentierechten N.V.T.

Werkzaamheden: inventarisatie, correspondentie en overleg bank

6. DOORSTART / VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten zijn per faillissementsdatum gestaakt. Naar mededeling van de heer R. Zevenberg waren er geen uit te voeren onderhandenwerken meer in

(10)

10 portefeuille. Opdrachten in onderaanneming voor 2 hoofdaannemers, Theunissen en Lokhorst, zijn direct na uitspraak van het faillissement van Bouw door deze

opdrachtgevers beëindigd. Deze beëindiging was contractueel bedongen en derhalve toegestaan.

6.2 Financiële verslaglegging

Terzake wordt verwezen naar het bijgesloten administratief verslag van zowel Beheer als Bouw (bijlage 1 en 2)

Werkzaamheden:

Diverse financiële afwikkelingen

Doorstart 6.3 Beschrijving

De bedrijfsactiviteiten zijn in sterk afgeslankte vorm doorgestart door de heer R.

Zevenberg.

6.4 Verantwoording N.v.t.

6.5 Opbrengst

Goodwill : € 2.500,-- excl. BTW Gereedschap : € 600,-- excl. BTW

6.6 Boedelbijdrage

Separatistenregeling. Opbrengst goodwill vormt vrij boedelactief.

Werkzaamheden: inventarisatie en onderzoek, verkoopoverleg en afwikkeling transactie.

(11)

11 7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

De administratie voldoet aan alle daar aan te stellen eisen en geeft geen reden tot het maken van (verdere) opmerkingen. Aan de administratieplicht is voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen van zowel Beheer als Bouw zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De jaarstukken t/m 2011 zijn opgesteld door P & L Groep Accountancy respectievelijk Gewoon Accountants te Heemskerk en zijn voorzien van een samenstellingsverklaring, welke in dit geval voldoende is.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Het geplaatste aandelenkapitaal van zowel Beheer als van Bouw is volgestort door inbreng van de onderneming van de heer R. Zevenberg, genaamd Bouwbedrijf R.

Zevenberg te Heemskerk, omvattende alle activa onder de verplichting alle passiva als eigen schulden te voldoen. De inbreng zal nader worden onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek

7.6 Paulianeus handelen

Gerapporteerd is reeds de vermoedelijke paulianeuze verkoop van een vorkheftruck onder verrekening van de koopsom met een vordering van de verkrijger op Bouw.

Daarnaast heeft Bouw vlak vóór faillietverklaring €.10.000,-- afgelost op een geldlening van €.25.000,--, welke verstrekt is door Huipen Beheer B.V., van wie de directeur/leidinggever een broer is van de echtgenote van de heer R. Zevenberg.

Onderzoek vindt plaats.

Werkzaamheden: onderzoek, inzage administratie bescheiden, overleg bestuur,

(12)

12 bestudering inbreng en paulianeuze transacties.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen Beheer/Bouw:

- salaris curator en verschotten p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Beheer: €. 6.022,--

Bouw : €. 58.448,00

8.3 Pref. vord. van het UWV Nog niet ingediend

8.4 Andere pref. crediteuren Nog niet bekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Beheer : 1

Bouw : 19

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Beheer : €. 2.282,--

Bouw : €. 96.515,33 incl. BTW

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium kan nog geen concrete wijze van afwikkeling worden geïndiceerd.

Werkzaamheden: aan de hand van het crediteurenbestand van de gefailleerde vennootschappen zijn de crediteuren in kennis gesteld van het faillissement met het

(13)

13 verzoek hun vordering ter verificatie bij de curator in te dienen. Ingediende

vorderingen zijn op juistheid onderzocht.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend.

9.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- nader onderzoek oorzaken faillissement - onderzoek administratie

- onderzoek eventuele bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen - verwerking schuldvorderingen

- afwikkelingen faillissementen

9.3 Indiening volgend verslag Op termijn van 3 maanden

Werkzaamheden: opstellen gecombineerd faillissementsverslag nr. 1 ex art. 73a Fw.

Haarlem, 17 december 2012 A.J.H.M. van Poorten Curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :