FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 30 oktober 2012

Hele tekst

(1)

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw

d.d. 30 oktober 2012

Gegevens onderneming : MET Erbij Schoonmaakdiensten B.V., statutair gevestigd te (2035 AA) Haarlem, Van Deventerstraat

17, hierna ook: “gefailleerde”

Insolventienummer : F. 503/2012

Datum uitspraak : 25 september 2012 te 10.55 uur, rechtbank Haarlem Curator : mr A.J.H.M. van Poorten , (Willemse & van Poorten

advocaten, Tempeliersstraat 19, 2012 EA Haarlem, Postbus 3045, 2001 DA Haarlem, telf. 023-5319565

fax: 023-5326094 e-mail: info@willemsevanpoorten.nl

Rechter-commissaris : mr H.J.M. Burg

Activiteiten onderneming : het aannemen, uitzenden en beschikbaar stellen van arbeidskrachten op het gebied van schoonmaak- diensten, tevens klussenbedrijf

Omzetgegevens : zie 1.2 en 1.3

Personeel gemiddeld aantal : 12

Verslagperiode : 25 september 2012 tot heden Faillissementsrekening Kas Bank : 22.31.02.806, saldo €. nihil

--- 1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie

oprichting/aandelenverhouding

Gefailleerde is opgericht bij notariële akte van 30 juni 2010 door de heer M. Erbek onder de naam MET Erbij Schoonmaakdiensten B.V. met statutaire zetel te Haarlem en op dezelfde datum ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel onder nr. 34373733. De doelomschrijving luidt: het aannemen, uitzenden

(2)

2 en beschikbaar stellen van arbeidskrachten en het verlenen van diensten op dit gebied, het uitvoeren van een klussenbedrijf en het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over en het doen financieren van andere ondernemingen, alles in de meest ruime zin des woords.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt €.90.000,--, waarvan geplaatst €.18.000,--. De aandelen van gefailleerde worden gehouden door oprichter, de heer M. Erbek.

Bestuur

Het bestuur sedert de oprichting wordt uitgeoefend door de heer M. Erbek.

Activiteiten

Gefailleerde heeft zich beziggehouden met het aannemen van schoonmaakwerk- zaamheden en het beschikbaar stellen van arbeidskrachten op het gebied van schoon- maakdiensten voor met name 2 belangrijke opdrachtgevers, Schoonmaakbedrijf CSU en Teico Services B.V. Gefailleerde heeft gemiddeld 12 personeelsleden in dienst gehad, voornamelijk op basis van 0-uren contracten. De activiteiten zijn voorafgaande aan het faillissement gestaakt.

1.2 Winst en verlies

Omzet Resultaat Eigen vermogen 2010 242.485 82.043 100.043

1.3 Balanstotaal

2010 181.363

1.4 Lopende procedures

Gefailleerde was ten tijde van faillietverklaring betrokken in een loonvorderings- procedure voor de kantonrechter te Amsterdam ten verzoeke van gewezen werknemer Hassini. Zijdens gefailleerde is ter rolle van 7 september 2012 geen verweer gevoerd, waarna de kantonrechter gefailleerde tot betaling van achterstallig loon heeft

veroordeeld. De uitspraak zelf is nog niet beschikbaar. Na ontvangst zal deze

(3)

3 bestudeerd worden.

1.5 Verzekeringen

De gebruikelijke verzekeringen zijn of zullen binnenkort wegens premieachterstand door de betrokken assuradeuren opgezegd c.q. beëindigd worden.

1.6 Huur bedrijfs/kantoorruimte

Gefailleerde heeft een bedrijfsloods gehuurd op het adres Robert Kochlaan te Haarlem. De huur is voorafgaande aan het faillissement door opzegging geëindigd.

Niet duidelijk is of nog sprake is van huurachterstand.

1.7 Oorzaak faillissement

Als belangrijke oorzaak van het faillissement noemt bestuurder, de heer M. Erbek, beëindiging van de doorlopende opdrachten zijdens CSU in april 2012 en zijdens Teico Services in juni 2012. Het bestuur zegt niet in staat te zijn geweest andere substantiële opdrachten aan te trekken.

Naar de oorzaken van het faillissement zal nader onderzoek worden ingesteld. Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.

Werkzaamheden: inventarisatie, onderzoek en overleg directie.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 12 en ca. 17 oproepkrachten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 12

2.3 Datum ontslagaanzegging 2 oktober 2012

(4)

4 Werkzaamheden: overleg gefailleerde, onderzoek en informatieverstrekking aan werknemers.

3. ACTIVA

Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

N.V.T.

Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving

De bedrijfsmiddelen en minimaal 6 automobielen zijn voorafgaande aan het zelf aangegeven faillissement, door gefailleerde verkocht. Bestuurder Erbek zegt de opbrengst te hebben aangewend voor eigen levensonderhoud. Gecontroleerd zal worden of deze verkoop op marktconforme condities heeft plaatsgevonden en of de heer Erbek gerechtigd was de opbrengsten voor zichzelf aan te wenden. Vooralsnog is niet gebleken van een arbeids- of managementsovereenkomst tussen gefailleerde en de heer Erbek.

Naar mededeling van de heer Erbek zijn geen nog te verkopen bedrijfsmiddelen meer aanwezig. Onderzoek vindt plaats.

3.3 Verkoopopbrengst N.V.T.

3.4 Boedelbijdrage N.V.T.

3.5 Bodemvoorrecht fiscus N.V.T.

(5)

5 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Beschrijving

Er zijn geen voorraden of onderhanden werken

3.7 Verkoopopbrengst N.V.T.

3.8 Boedelbijdrage N.V.T.

Werkzaamheden: geen

Andere activa 3.9 Beschrijving

Onderzoek vindt plaats.

3.10 Verkoopopbrengst N.V.T.

Werkzaamheden: inventarisatie, onderzoek en overleg gefailleerde

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

Gefailleerde heeft een vordering op Teico Service B.V. van ca. €.88.000,--. De vordering wordt door Teico betwist. Nader onderzoek vindt plaats.

Voorts staan volgens de administratie nog enkele kleinere boekvorderingen open.

Gecontroleerd dient te worden of deze daadwerkelijk onbetaald zijn gebleven. De

(6)

6 curator heeft de bankafschriften vanaf juni 2012 bij ABN-Amrobank opgevraagd.

4.2 Opbrengst Nog niet bekend

4.3 Boedelbijdrage N.V.T.

Werkzaamheden: onderzoek

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)

Er is geen gebruik gemaakt van bankkredieten.

Gefailleerde houdt de navolgende rekeningen aan bij ABN-Amrobank:

* zakenrekening: 49.65.13.222, saldo €.40,72 debet

* G-rekening : 99.50.52.481, saldo €.8.684,06 credit

5.2 Leasecontracten N.V.T.

5.3 Beschrijving zekerheden N.V.T.

5.4 Separatistenpositie N.V.T.

5.5 Boedelbijdrage N.V.T.

(7)

7 5.6 Eigendomsvoorbehoud

N.V.T.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

5.8 Retentierechten

Er zijn geen retentierechten uitgeoefend.

Werkzaamheden: onderzoek en inventarisatie

6. DOORSTART / VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten waren op het tijdstip van faillietverklaring reeds gestaakt.

Voortzetting is niet meer aan de orde.

6.2 Financiële verslaglegging N.V.T.

Werkzaamheden: geen

Doorstart 6.3 Beschrijving

Er zijn geen mogelijkheden voor een doorstart aanwezig.

6.4 Verantwoording N.V.T.

Werkzaamheden: onderzoek en inventarisatie

(8)

8 7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

Slechts aanwezig is de voorlopig jaarrekening 2010. Over 2011/2012 is geen administratieve verwerking beschikbaar. Ontvangen zijn ordners met inkomende en uitgaande facturen en de bankafschriften t/m juni 2012. Zie ook 7.5.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2010 is niet gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De administratie van gefailleerde over 2010 is verzorgd door Administratiekantoor Adsebu B.V. te Amsterdam. Er is geen accountantsverklaring aanwezig, maar evenmin vereist.

7.4 Stortingsverplichting aandelen Onderzoek vindt plaats.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gebleken is dat over 2011 en 2012 tot de faillissementsdatum geen enkele vorm van administratieve verantwoording aanwezig is. Een aantal bedrijfsmiddelen, dat volgens de administratie nog aanwezig moet zijn, is verdwenen. De heer Erbek kan hier geen verklaring voor geven. De heer Erbek heeft wel toegegeven dat hij geregeld contante bedragen uit de onderneming van gefailleerde heeft onttrokken, welke hij niet heeft verantwoord. Er is geen kasboek bijgehouden. Vooralsnog neemt de curator het standpunt in dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur als belangrijke oorzaak van het faillissement, op grond waarvan de heer M. Erbek als bestuurder aansprakelijk is voor het tekort, althans voor de schade welke door zijn nalatigheid aan gefailleerde is toegebracht. Nader onderzoek, ook naar de verhaalsmogelijkheden op de heer Erbek, vindt plaats.

(9)

9 7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft geconstateerd dat bestuurder Erbek minimaal 6 automobielen alsook bedrijfsmiddelen van gefailleerde vlak vóór het faillissement heeft verkocht, zonder dat de waarde van deze zaken objectief is vastgesteld. De opbrengsten zijn dermate beperkt dat de schijn van paulianeus handelen wordt gewekt. De heer Erbek is niet in staat om de curator vrijwaringsbewijzen te verstrekken, waaruit blijkt wie de auto’s heeft verkregen. Inmiddels is informatie bij de assuradeur ASR Verzekeringen opgevraagd. Nader onderzoek vindt plaats.

Werkzaamheden: inzage administratie, onderzoek en overleg bestuur.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator en verschotten p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus is verzocht haar vordering in te dienen.

8.3 Pref. vord. van het UWV Nog niet bekend

8.4 Andere pref. crediteuren Nog niet bekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren Nog niet bekend

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Nog niet bekend

(10)

10 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium is nog geen prognose over de wijze van afwikkeling te geven.

Werkzaamheden: inzage administratieve bescheiden, correspondentie crediteuren en informatieverstrekking.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend

9.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- nader onderzoek oorzaken faillissement

- onderzoek beschikbare administratieve bescheiden en bankafschriften - onderzoek eventuele bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen - verwerking schuldvorderingen

- afwikkeling faillissement

9.3 Indiening volgend verslag

Het volgend verslag zal over 3 maanden worden gedeponeerd.

Werkzaamheden: opstellen faillissementsverslag nr. 1 ex art. 73a Fw.

Haarlem, 30 oktober 2012 A.J.H.M. van Poorten Curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :