• No results found

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 30 oktober 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 30 oktober 2012"

Copied!
10
0
0

Hele tekst

(1)

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw

d.d. 30 oktober 2012

Gegevens onderneming : MET Erbij Schoonmaakdiensten B.V., statutair gevestigd te (2035 AA) Haarlem, Van Deventerstraat

17, hierna ook: “gefailleerde”

Insolventienummer : F. 503/2012

Datum uitspraak : 25 september 2012 te 10.55 uur, rechtbank Haarlem Curator : mr A.J.H.M. van Poorten , (Willemse & van Poorten

advocaten, Tempeliersstraat 19, 2012 EA Haarlem, Postbus 3045, 2001 DA Haarlem, telf. 023-5319565

fax: 023-5326094 e-mail: info@willemsevanpoorten.nl

Rechter-commissaris : mr H.J.M. Burg

Activiteiten onderneming : het aannemen, uitzenden en beschikbaar stellen van arbeidskrachten op het gebied van schoonmaak- diensten, tevens klussenbedrijf

Omzetgegevens : zie 1.2 en 1.3

Personeel gemiddeld aantal : 12

Verslagperiode : 25 september 2012 tot heden Faillissementsrekening Kas Bank : 22.31.02.806, saldo €. nihil

--- 1. INVENTARISATIE

1.1 Directie en organisatie

oprichting/aandelenverhouding

Gefailleerde is opgericht bij notariële akte van 30 juni 2010 door de heer M. Erbek onder de naam MET Erbij Schoonmaakdiensten B.V. met statutaire zetel te Haarlem en op dezelfde datum ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel onder nr. 34373733. De doelomschrijving luidt: het aannemen, uitzenden

(2)

2 en beschikbaar stellen van arbeidskrachten en het verlenen van diensten op dit gebied, het uitvoeren van een klussenbedrijf en het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over en het doen financieren van andere ondernemingen, alles in de meest ruime zin des woords.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt €.90.000,--, waarvan geplaatst €.18.000,--. De aandelen van gefailleerde worden gehouden door oprichter, de heer M. Erbek.

Bestuur

Het bestuur sedert de oprichting wordt uitgeoefend door de heer M. Erbek.

Activiteiten

Gefailleerde heeft zich beziggehouden met het aannemen van schoonmaakwerk- zaamheden en het beschikbaar stellen van arbeidskrachten op het gebied van schoon- maakdiensten voor met name 2 belangrijke opdrachtgevers, Schoonmaakbedrijf CSU en Teico Services B.V. Gefailleerde heeft gemiddeld 12 personeelsleden in dienst gehad, voornamelijk op basis van 0-uren contracten. De activiteiten zijn voorafgaande aan het faillissement gestaakt.

1.2 Winst en verlies

Omzet Resultaat Eigen vermogen 2010 242.485 82.043 100.043

1.3 Balanstotaal

2010 181.363

1.4 Lopende procedures

Gefailleerde was ten tijde van faillietverklaring betrokken in een loonvorderings- procedure voor de kantonrechter te Amsterdam ten verzoeke van gewezen werknemer Hassini. Zijdens gefailleerde is ter rolle van 7 september 2012 geen verweer gevoerd, waarna de kantonrechter gefailleerde tot betaling van achterstallig loon heeft

veroordeeld. De uitspraak zelf is nog niet beschikbaar. Na ontvangst zal deze

(3)

3 bestudeerd worden.

1.5 Verzekeringen

De gebruikelijke verzekeringen zijn of zullen binnenkort wegens premieachterstand door de betrokken assuradeuren opgezegd c.q. beëindigd worden.

1.6 Huur bedrijfs/kantoorruimte

Gefailleerde heeft een bedrijfsloods gehuurd op het adres Robert Kochlaan te Haarlem. De huur is voorafgaande aan het faillissement door opzegging geëindigd.

Niet duidelijk is of nog sprake is van huurachterstand.

1.7 Oorzaak faillissement

Als belangrijke oorzaak van het faillissement noemt bestuurder, de heer M. Erbek, beëindiging van de doorlopende opdrachten zijdens CSU in april 2012 en zijdens Teico Services in juni 2012. Het bestuur zegt niet in staat te zijn geweest andere substantiële opdrachten aan te trekken.

Naar de oorzaken van het faillissement zal nader onderzoek worden ingesteld. Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.

Werkzaamheden: inventarisatie, onderzoek en overleg directie.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 12 en ca. 17 oproepkrachten.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 12

2.3 Datum ontslagaanzegging 2 oktober 2012

(4)

4 Werkzaamheden: overleg gefailleerde, onderzoek en informatieverstrekking aan werknemers.

3. ACTIVA

Onroerende zaken 3.1 Beschrijving

N.V.T.

Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving

De bedrijfsmiddelen en minimaal 6 automobielen zijn voorafgaande aan het zelf aangegeven faillissement, door gefailleerde verkocht. Bestuurder Erbek zegt de opbrengst te hebben aangewend voor eigen levensonderhoud. Gecontroleerd zal worden of deze verkoop op marktconforme condities heeft plaatsgevonden en of de heer Erbek gerechtigd was de opbrengsten voor zichzelf aan te wenden. Vooralsnog is niet gebleken van een arbeids- of managementsovereenkomst tussen gefailleerde en de heer Erbek.

Naar mededeling van de heer Erbek zijn geen nog te verkopen bedrijfsmiddelen meer aanwezig. Onderzoek vindt plaats.

3.3 Verkoopopbrengst N.V.T.

3.4 Boedelbijdrage N.V.T.

3.5 Bodemvoorrecht fiscus N.V.T.

(5)

5 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Beschrijving

Er zijn geen voorraden of onderhanden werken

3.7 Verkoopopbrengst N.V.T.

3.8 Boedelbijdrage N.V.T.

Werkzaamheden: geen

Andere activa 3.9 Beschrijving

Onderzoek vindt plaats.

3.10 Verkoopopbrengst N.V.T.

Werkzaamheden: inventarisatie, onderzoek en overleg gefailleerde

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren

Gefailleerde heeft een vordering op Teico Service B.V. van ca. €.88.000,--. De vordering wordt door Teico betwist. Nader onderzoek vindt plaats.

Voorts staan volgens de administratie nog enkele kleinere boekvorderingen open.

Gecontroleerd dient te worden of deze daadwerkelijk onbetaald zijn gebleven. De

(6)

6 curator heeft de bankafschriften vanaf juni 2012 bij ABN-Amrobank opgevraagd.

4.2 Opbrengst Nog niet bekend

4.3 Boedelbijdrage N.V.T.

Werkzaamheden: onderzoek

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank(en)

Er is geen gebruik gemaakt van bankkredieten.

Gefailleerde houdt de navolgende rekeningen aan bij ABN-Amrobank:

* zakenrekening: 49.65.13.222, saldo €.40,72 debet

* G-rekening : 99.50.52.481, saldo €.8.684,06 credit

5.2 Leasecontracten N.V.T.

5.3 Beschrijving zekerheden N.V.T.

5.4 Separatistenpositie N.V.T.

5.5 Boedelbijdrage N.V.T.

(7)

7 5.6 Eigendomsvoorbehoud

N.V.T.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten uitgeoefend.

5.8 Retentierechten

Er zijn geen retentierechten uitgeoefend.

Werkzaamheden: onderzoek en inventarisatie

6. DOORSTART / VOORTZETTEN

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden

De bedrijfsactiviteiten waren op het tijdstip van faillietverklaring reeds gestaakt.

Voortzetting is niet meer aan de orde.

6.2 Financiële verslaglegging N.V.T.

Werkzaamheden: geen

Doorstart 6.3 Beschrijving

Er zijn geen mogelijkheden voor een doorstart aanwezig.

6.4 Verantwoording N.V.T.

Werkzaamheden: onderzoek en inventarisatie

(8)

8 7. RECHTMATIGHEID

7.1 Boekhoudplicht

Slechts aanwezig is de voorlopig jaarrekening 2010. Over 2011/2012 is geen administratieve verwerking beschikbaar. Ontvangen zijn ordners met inkomende en uitgaande facturen en de bankafschriften t/m juni 2012. Zie ook 7.5.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2010 is niet gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De administratie van gefailleerde over 2010 is verzorgd door Administratiekantoor Adsebu B.V. te Amsterdam. Er is geen accountantsverklaring aanwezig, maar evenmin vereist.

7.4 Stortingsverplichting aandelen Onderzoek vindt plaats.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gebleken is dat over 2011 en 2012 tot de faillissementsdatum geen enkele vorm van administratieve verantwoording aanwezig is. Een aantal bedrijfsmiddelen, dat volgens de administratie nog aanwezig moet zijn, is verdwenen. De heer Erbek kan hier geen verklaring voor geven. De heer Erbek heeft wel toegegeven dat hij geregeld contante bedragen uit de onderneming van gefailleerde heeft onttrokken, welke hij niet heeft verantwoord. Er is geen kasboek bijgehouden. Vooralsnog neemt de curator het standpunt in dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur als belangrijke oorzaak van het faillissement, op grond waarvan de heer M. Erbek als bestuurder aansprakelijk is voor het tekort, althans voor de schade welke door zijn nalatigheid aan gefailleerde is toegebracht. Nader onderzoek, ook naar de verhaalsmogelijkheden op de heer Erbek, vindt plaats.

(9)

9 7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft geconstateerd dat bestuurder Erbek minimaal 6 automobielen alsook bedrijfsmiddelen van gefailleerde vlak vóór het faillissement heeft verkocht, zonder dat de waarde van deze zaken objectief is vastgesteld. De opbrengsten zijn dermate beperkt dat de schijn van paulianeus handelen wordt gewekt. De heer Erbek is niet in staat om de curator vrijwaringsbewijzen te verstrekken, waaruit blijkt wie de auto’s heeft verkregen. Inmiddels is informatie bij de assuradeur ASR Verzekeringen opgevraagd. Nader onderzoek vindt plaats.

Werkzaamheden: inzage administratie, onderzoek en overleg bestuur.

8. CREDITEUREN

8.1 Boedelvorderingen

Salaris curator en verschotten p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus is verzocht haar vordering in te dienen.

8.3 Pref. vord. van het UWV Nog niet bekend

8.4 Andere pref. crediteuren Nog niet bekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren Nog niet bekend

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Nog niet bekend

(10)

10 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

In dit stadium is nog geen prognose over de wijze van afwikkeling te geven.

Werkzaamheden: inzage administratieve bescheiden, correspondentie crediteuren en informatieverstrekking.

9. OVERIG

9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend

9.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

- nader onderzoek oorzaken faillissement

- onderzoek beschikbare administratieve bescheiden en bankafschriften - onderzoek eventuele bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen - verwerking schuldvorderingen

- afwikkeling faillissement

9.3 Indiening volgend verslag

Het volgend verslag zal over 3 maanden worden gedeponeerd.

Werkzaamheden: opstellen faillissementsverslag nr. 1 ex art. 73a Fw.

Haarlem, 30 oktober 2012 A.J.H.M. van Poorten Curator

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Daarnaast heeft Bouw vlak vóór faillietverklaring €.10.000,-- afgelost op een geldlening van €.25.000,--, welke verstrekt is door Huipen Beheer B.V., van wie de

De curator heeft de bankinstellingen waar de vennootschap rekeningen had lopen, ABN AMRO Bank en ING Bank, gevraagd om bankafschriften zodat de mutaties

roerende zaken (niet voorraden) die door de curator zijn aangetroffen in de winkelpanden te Cruquius en Amstelveen.. De curator heeft het NTAB opdracht gegeven om de

De onroerende zaken te Rijsenhout zijn definitief niet afgenomen door koper Preesman Investments B.V.. Deze partij is daartoe ook niet

Omdat de opstalpolis met betrekking tot de gefailleerde toebehorende onroerende zaak Rijksstraatweg 87 te Haarlem was opgezegd, is het opstalrisico opnieuw in dekking genomen

De curator heeft de bank erop gewezen dat er vooralsnog meer dan voldoende ruimte is om bij onderhandse verkoop de gehele vordering van de bank, inclusief rente en kosten, te

Omdat geen administratie beschikbaar is, kan geen behoorlijk onderzoek naar de oorzaken van het faillissement worden ingesteld.. Geconstateerd is dat de gefailleerde

De desbetreffende stortingsbewijzen zijn niet meer aanwezig en de administratie over 1984 is al geruime tijd geleden vernietigd.. Overigens heeft te gelden dat de verplichting

6.1 Exploitatie/zekerheden : Teneinde een eventuele doorstart te kunnen realiseren, heeft gefailleerde haar werkzaamheden nog enkele dagen na het uitspreken van

Volgens opgave gedaan bij de oprichting in 1975, zodat nader onderzoek ter zake, gelet op de termijn van verjaring, niet relevant is voor de boedel. 7.5

De curator zal nader onderzoek verrichten naar de mogelijke aanwezigheid van andere activa. 4.2 Opbrengst

De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op

Univé stelt zich op het standpunt dat curandus en zijn echtgenote de PGB uitgaven niet gedaan hebben, althans niet kunnen verantwoorden.. Curandus en zijn echtgenote

Een verzoek hiertoe zal worden ingediend wanneer uit het boekenonderzoek blijkt dat er geen sprake is van verwijtbaar handelen ten aanzien van het ontstaan van de

Volgens de bestuurder zijn er per datum van het faillissement geen procedures aanhangig.. 1.5

Er heeft overleg plaatsgevonden met de advocaat van de eigenaar van het pand in verband met de eventuele natrekking van diverse goederen, alsmede met de makelaar van de

Zoals vermeld in de voorgaande verslagen werden de aandelen die werden gehouden in de met een stippellijn verbonden vennootschappen vóór datum faillissement op respectievelijk

Zoals vermeld in de voorgaande verslagen werden de aandelen die werden gehouden in de met een stippellijn verbonden vennootschappen vóór datum faillissement op respectievelijk

Rens Holding voor vereenvoudigde afwikkeling voor te dragen en het faillissement van Kaktus Film- en Theater bij gebrek aan baten te doen opheffen.. 10.3 Indiening volgend verslag

- Vantage Vision had aandelen in Van Wijhe Management BV, maar dat was een lege BV en de BV/aandelen zouden volgens Van Wijhe eind 2011 via Park Investgroup tegen waarde € 1,-

Hij heeft mij op 15.3.2012 overhandigd een alleen door hem getekende Vaststellingsovereenkomst tussen hem en Muhammad, met als bijlage de Uitgangspunten verkoop

Uiteindelijk zijn de bank en de curator overeengekomen dat de goodwill toekomt aan de boedel.. 3.16

De bank heeft de voorraden en inventaris in vuistpand genomen door middel van een bodemverhuurconstructie.. Met toestemming van de pandhouder zijn de voorraden van VSU