OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Hele tekst

(1)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

(2)

Nummer : 1

Datum : 2 mei 2016

Gegevens ondernemingen : 1. De besloten vennootschap AUTOBEDRIJF IGLESIAS B.V., statutair gevestigd en zaakdoende te (1964 LJ) Heemskerk aan de Rijksstraatweg 38;

2. De besloten vennootschap IGLESIAS BEHEER B.V., statutair gevestigd en

zaakdoende te (1964 LJ) Heemskerk aan de Rijksstraatweg 38;

Faillissementsnummers : 1. C 15/16/167 F 2. C 15/16/168 F Datum uitspraak : 12 april 2016

Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen

Rechter-commissaris : Mr. J.J. Dijk

Activiteiten onderneming : 1. Handel in en reparatie van personenauto’s 2. Financiële holding

Omzetgegevens : Zie 1.2

Personeel gemiddeld aantal : 3

Verslagperiode : 12 april tot 2 mei 2016 Saldo einde verslagperiode : € 43.259,51

Bestede uren verslagperiode : 39 uren en 48 minuten (Autobedrijf Iglesias B.V.) 24 minuten (Iglesias Beheer B.V.)

Bestede uren totaal : 39 uren en 24 minuten (Autobedrijf Iglesias B.V.) 24 minuten (Iglesias Beheer B.V.)

1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Iglesias Beheer B.V. is op 2 juli 2007 opgericht en droeg tot 3 mei 2000 de statutaire naam Autobedrijf Iglesias B.V. Per laatstgenoemde datum heeft deze vennootschap de statutaire naam Iglesias Beheer B.V. gekregen en is een nieuwe vennootschap opgericht genaamd Autobedrijf Iglesias B.V. De onderneming Autobedrijf Iglesias bestaat reeds sinds de jaren negentig.

(3)

Oorspronkelijk werden curandi (indirect) bestuurd door de heren M. Iglesias Zarza en A. Iglesias Zarza. Na het overlijden van de heer A. Iglesias Zarza is de heer M.

Iglesias Zarza enig aandeelhouder geworden van Iglesias Beheer B.V., welke 100% van de aandelen houdt in Autobedrijf Iglesias B.V.

1.2 Winst en verlies

Autobedrijf Iglesias B.V.

omzet resultaat eigen vermogen

2014 1.237.336 -/- 16.810 -/- 823

2015 1.027.085 -/- 104.593 -/- 105.416

Iglesias Beheer B.V.

omzet resultaat eigen vermogen

2014 60.000 -/- 21.547 -/- 99.713

2015 54.000 -/- 115.276 -/- 214.989

1.3 Balanstotaal

Autobedrijf Iglesias B.V.

2014: € 260.334 2015: € 177.559 Iglesias Beheer B.V.

2014: € 67.311 2015: € 56.381 1.4 Lopende procedures

Volgens opgave van de bestuurder zijn de vennootschappen niet in enige gerechtelijke procedure betrokken.

1.5 Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekeringen worden niet opgezegd en zullen vervallen wegens niet-betaling. De overige gebruikelijke zakelijke verzekeringen zullen waar nodig worden opgezegd of worden verlengd.

(4)

1.6 Huur

a. Bedrijfsruimte

Er wordt bedrijfsruimte gehuurd aan de Rijksstraatweg 38 te Heemskerk.

Het gehuurde betreft een showroom met werkplaats op een zichtlocatie aan de autoboulevard te Heemskerk. Verhuurder is Martin Schilder Onroerend Goed B.V. De huur op per 21 april 2016 schriftelijk door de boedel opgezegd.

b. Overige bedrijfsmiddelen Niet van toepassing.

1.7 Oorzaken faillissement

Autobedrijf Iglesias is vanaf 1995 dealer van de merken Deawoo en Chrevrolet.

Chevrolet heeft eind 2013 aangekondigd dat zij alle verkoopactiviteiten in Europa gaat staken, waardoor in het eerste kwartaal van 2014 de levering van nieuwe auto’s is gestaakt en de verkoopinkomsten van nieuwe auto’s volledig is weggevallen. Door het wegvallen van de verkoopomzet met betrekking tot nieuwe auto’s, in combinatie met de economische teruggang in de autobranche, is ondanks een kostenreductie het bedrijfsresultaat verder afgenomen. Omdat op enig moment niet meer aan de betalingsverplichtingen kon worden voldaan, is besloten het faillissement van beide vennootschappen aan te vragen.

Mogelijke andere oorzaken zijn in onderzoek.

2. PERSONEEL

2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : 3 2.2 Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : 3

2.3 Datum ontslagaanzegging :

Bij schrijven van 13 april 2016 zijn de arbeidsovereenkomsten met machtiging van de rechter-commissaris en de mededeling dat beroep bij de Rechtbank mogelijk is opgezegd, een en ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn. Het UWV is van dit ontslag in kennis gesteld. In verband met de overname van de loonverplichtingen heeft op 20 april 2016 in Heemskerk een intake door het UWV plaatsgevonden.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, ontslag en informeren van het personeel, organiseren en bijwonen collectieve intake werknemers door het UWV, diverse correspondentie en overleg met betrokkenen.

(5)

3. ACTIVA

Onroerende zaken:

3.1 Beschrijving : Niet van toepassing.

3.2 Verkoopopbrengst : 3.3 Hoogte hypotheek : 3.4 Boedelbijdrage :

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

Bedrijfsmiddelen:

3.5 Beschrijving :

Aangetroffen is een complete werkplaatsinrichting, alsmede diverse inventaris, onder meer bestaande uit kantoormeubilair en computer hardware. Deze activa zijn op 13 april 2016 door het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau (NTAB) getaxeerd.

3.6 Verkoopopbrengst : € 27.146,00 ex btw

3.7 Boedelbijdrage : Ten aanzien van de inventaris is een boedelbijdrage vermoedelijk niet aan de orde, aangezien het bodemvoorrecht van de fiscus hier geldt. Zie verder 3.8.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, alsmede divers contact met betrokkenen, waaronder pandhouder en taxateur.

Voorts zijn diverse opkopers uitgenodigd de activa te bezichtigen en een bod uit te brengen.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

De vordering van de fiscus is bevoorrecht boven het stil pandrecht van Rabobank IJmond Noord op de inventaris. In verband daarmee zal door de curator op grond van artikel 57 lid 3 FW het bodemvoorrecht namens de fiscus worden uitgeoefend.

De totale vordering van de fiscus is thans nog niet bekend, doch zou volgens voorlopige inschattingen bestaan uit achterstallige omzetbelasting en loonheffing.

(6)

Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving :

Aangetroffen is een geringe voorraad auto-onderdelen en onderhoudsmaterialen.

Deze voorraad is door het NTAB getaxeerd. Voorts waren er nog drie auto’s in de handelsvoorraad.

3.10 Verkoopopbrengst : - Voorraad onderdelen € 3.813,00 ex btw - Voorraad auto’s` € 2.135,00 marge 3.11 Boedelbijdrage : Conform separatistenregeling.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, alsmede divers contact met betrokkenen, waaronder pandhouder en taxateur.

Voorts zijn diverse opkopers uitgenodigd de activa te bezichtigen en een bod uit te brengen.

Andere activa

3.12 Beschrijving :

- Bedrijfswagen met auto-ambulance;

- Kasgeld.

- Klantenbestand, etc.

3.13 Verkoopopbrengst : - Bedrijfswagen, etc. € 1.906,00 ex btw;

- Kasgeld € 2.735,43

- Goodwill € 5.000,00 ex btw Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, alsmede divers contact met betrokken, waaronder pandhouder en taxateur. Voorts zijn diverse opkopers uitgenodigd de activa te bezichtigen en een bod uit te brengen.

4. DEBITEUREN

4.1 Omvang debiteuren : € 11.280,21*

*Per datum indiening faillissementsverzoek.

4.2 Opbrengst : € 524,08

4.3 Boedelbijdrage : Nog niet bekend.

(7)

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, waaronder contact met de pandhouder.

5. BANK/ZEKERHEDEN

5.1 Vordering van bank : € 193.868,20 + p.m. (Rabobank IJmond) 5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Door Rabobank IJmond zijn twee pandakten overgelegd die respectievelijk op 26 september 1999 en 13 augustus 2012 zijn geregistreerd. In deze pandakten zijn de navolgende zekerheden opgenomen:

- Verpanding van huidige en toekomstige inventaris;

- Verpanding van huidige en toekomstige voorraden;

- Verpanding van vorderingen middels volmacht.

Voorts is separaat ten behoeve van een op 28 augustus 2012 afgegeven bankgarantie ad € 23.800,- de spaarrekening verpand. Het saldo van deze spaarrekening is nog niet bekend.

Naast voorgaande vanuit curanda verschafte zekerheden zou door de (middellijk) bestuurder van curanda in privé een borgstelling voor een bedrag van € 25.000,- zijn afgegeven.

5.4 Separatistenpositie

Coöperatieve Rabobank U.A. (voorheen Rabobank IJmond).

5.5 Boedelbijdragen

Conform separatistenregeling.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Enkele leveranciers hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

Leveranciers met een geldig eigendomsvoorbehoud zullen worden uitgenodigd hun eigendommen retour te nemen.

5.7 Reclamerechten

Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.

(8)

5.8 Retentierecht

Er worden geen retentierechten uitgeoefend.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, waaronder diverse correspondentie en telefonisch contact met banken en leveranciers.

6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten:

6.1 Exploitatie/zekerheden

Niet van toepassing. Wel zijn diverse winterbanden gewisseld, waarna deze banden aan de eigenaar zijn meegegeven. Voorts was per datum faillissement een auto ter reparatie bij een derde gebracht. Deze auto is na reparatie, facturatie en betaling aan de eigenaar teruggegeven.

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement.

Doorstart:

6.3 Beschrijving

De materiële en Immateriële activa zijn per 29 april 2016 verkocht aan een voormalig werknemer.

6.4 Verantwoording

Het bod is tot stand gekomen na het uitnodigen van 13 opkopers, waaruit 8 biedingen op de materiële activa zijn uitgebracht. Het bod van de voormalig werknemer bleek het hoogste te zijn.

6.5 Opbrengst

De totale verkoopopbrengst bedraagt € 40.000,- ex btw.

(9)

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, alsmede divers contact met betrokkenen. Voorts zijn diverse opkopers uitgenodigd de activa te bezichtigen en een bod uit te brengen.

7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen Autobedrijf Iglesias B.V.

2010: 14 november 2011 2011: 11 december 2012 2012: 4 oktober 2013 2013: 27 oktober 2014 2014: 14 september 2014 2015: Nog niet gepubliceerd.

Iglesias Beheer B.V.

2010: 14 november 2011 2011: 11 december 2012 2012: 4 oktober 2013 2013: 27 oktober 2014 2014: 14 september 2015 2015: Nog niet gepubliceerd.

Aan de deponeringsplicht is ten aanzien van beide vennootschappen voldaan.

7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting op aandelen

Nu de vennootschappen respectievelijk in 1996 en 2000 zijn opgericht, zal hier in verband met het bepaalde in artikel 3:307 BW geen nader onderzoek naar worden verricht. Een eventuele vordering tot nakoming is inmiddels ruimschoots verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek.

(10)

7.6 Paulianeus handelen In onderzoek.

8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen:

a. Salaris en verschotten curator : p.m.

b. UWV : p.m.

c. Verhuurder : p.m.

8.2 Preferente vordering fiscus : € 9.447,00 + p.m.

8.3 Preferente vordering UWV : p.m.

8.4 Andere preferente crediteuren : p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 36

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 62.788,53*

*Volgens administratie van curanda. Dit bedrag is exclusief de vordering van de bank.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling :

Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen.

9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en)

Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder lopen er geen gerechtelijke procedures.

9.2 Aard procedure Niet van toepassing.

9.3 Stand procedure Niet van toepassing.

Werkzaamheden:

Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement.

(11)

10. OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen.

10.2 Plan van aanpak

De nog te verrichten werkzaamheden zijn:

• Administratief onderzoek.

• Onderzoek eventuele pauliana’s en aansprakelijkheden.

• Inning debiteuren.

• Oplevering bedrijfspand aan verhuurder.

• Eindafrekening met pandhouder.

• Afwikkelen faillissement.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal op of omstreeks 2 augustus 2016 worden ingediend.

Velsen-Zuid, 2 mei 2016 mr. W.Ph. Steenhuisen

curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :