ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN

Download (0)

Hele tekst

(1)

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN

HOVELING INSTALLATIE TECHNIEK B.V.

HOVELING ELEKTROTECHNIEK B.V.

HOVELING COMMUNICATIE TECHNIEK B.V.

(2)

Gegevens onderneming : de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Hoveling Installatie Techniek B.V.

Hoveling Elektrotechniek B.V.

Hoveling Communicatie Techniek B.V. (hierna: Communicatie

Faillissementsnummers : Installatie Techniek C 13/13/525 F Elektrotechniek C 13/13/526 F Communicatie Techniek C 13/13/527 F

Datum uitspraak : 6 augustus 2013

Curator : mr. H. Reitsma, AMS Advocaten N.V.

Postbus 69111, 1060 CD Amsterdam telefoon: 020-3080315, telefax: 020-3080325 e-mail: h.reitsma@amsadvocaten.nl

Rechter-commissaris : mr. I.M. Bilderbeek

Activiteiten onderneming : Installatie van verlichting, telecom en alarm in gebouwen.

Omzetgegevens : Installatie Techniek Elektrotechniek

2011 2012 975.486

Communicatie Techniek

2011 2012

Personeel gemiddeld aantal : Circa 33 werknemers.

Datum verslag : 23 juni 2015

Verslagperiode : 9 december 2014 tot en met 22 juni 2015 Bestede uren in verslag periode : 114 uur en 24 minuten

Bestede uren totaal : 622 uur en 18 minuten

Saldo faillissementsrekening : Installatie Techniek: 415.878,82 Elektrotechniek: nihil.

Communicatietechniek: nihil.

ALGEMENE INLEIDING

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling 2009. Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS Advocaten N.V. te Amsterdam en die zijn voorzien van een authentieke handtekening van de curator.

KOSTENCONSOLIDATIE

In dit faillissement wordt gewerkt met kostenconsolidatie. Voor de wijze waarop deze kostenconsolidatie geschiedt, wordt verwezen naar het eerste Faillissementsverslag.

(3)

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Verwezen wordt naar het eerste Faillissementsverslag onder 1.1.

1.2 Winst en verlies

Verwezen wordt naar het eerste Faillissementsverslag onder 1.2.

1.3 Balanstotaal

Verwezen wordt naar het eerste Faillissementsverslag onder 1.3.

1.4 Lopende procedures

Verwezen wordt naar het eerste Faillissementsverslag onder 1.4.

1.5 Verzekeringen

Verwezen wordt naar het eerste en vierde Faillissementsverslag.

1.6 Huur

Verwezen wordt naar het eerste Faillissementsverslag onder 1.6.

1.7 Oorzaak faillissement

Verwezen wordt naar het eerste en tweede faillissementsverslag onder 1.7.

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is de afgelopen periode in belangrijke mate gevorderd. De curator heeft feiten en omstandigheden geconstateerd leidende tot een vermoeden van onbehoorlijk bestuur. De curator treedt op dit moment met de (voormalig) bestuurder van gefailleerden in overleg over de geconstateerde omstandigheden.

2. Personeel

Verwezen wordt naar het eerste en tweede Faillissementsverslag onder randnummer 2.

3. Activa

Verwezen wordt naar het vierde Faillissementsverslag onder randnummer 3.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verwezen wordt naar de voorgaande Faillissementsverslagen.

HET

Ter zake één debiteur à nog een betalingsregeling via een incassokantoor, welke al gang was gezet voor datum faillissement. Het incassokantoor heeft de curator bericht dat de betalingsregeling goed is nageleefd, maar heeft nog niet voor doorbetaling zorggedragen. Het is de verwachting dat deze gelden op korte termijn op de boedelrekening zullen zijn ontvangen.

(4)

HCT

Bij aanvang van deze verslagperiode beliep de incassabele debiteurenpositie in hoofdsom nog ongeveer 277.000,=; dit betreft twee grotere debiteuren die elk bij hetzelfde ten tijde van het faillissement nog lopende project. Beide debiteuren zijn in de afgelopen verslagperiode gedagvaard; met één is een schikking getroffen, waarvan de 19.000,= bedroeg. Thans is nog één procedure aanhangig, ziende op een vordering van ,-. Deze procedure staat thans op 1 juli 2015 voor conclusie van antwoord aan de zijde van de debiteur.

4.2 Opbrengst

Verwezen wordt naar het vijfde Faillissementsverslag en onder 4.1 van dit Faillissementsverslag.

4.3 Boedelbijdrage

Verwezen wordt naar de voorgaande Faillissementsverslagen.

5. Bank / zekerheden .

5.1 Vorderingen van bank(en)

De bank is inmiddels geheel gelost.

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verwezen wordt naar de voorgaande Faillissementsverslagen. Inmiddels heeft ABN AMRO stukken aan de curator verstrekt waaruit de geldigheid van de verpanding ten gunste van ABN blijkt.

5.4 Separatistenpositie

Verwezen wordt naar de voorgaande Faillissementsverslagen..

5.5 Boedelbijdragen

Verwezen wordt naar de voorgaande Faillissementsverslagenverslagen.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verwezen wordt naar het eerste Faillissementsverslag onder 5.6.

5.7 Reclamerechten

Verwezen wordt naar de voorgaande Faillissementsverslagen.

5.8 Retentierechten

Verwezen wordt naar de voorgaande Faillissementsverslagen.

6. Doorstart/voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie/zekerheden

Verwezen wordt naar het eerste Faillissementsverslag onder 6.1.

(5)

6.2 Financiële vastlegging

De doorstarter, KBE heeft in eerste lijn de vorderingen van de failliete vennootschappen geïncasseerd namens de betreffende boedel. In de afgelopen verslagperiode zijn deze werkzaamheden afgerond en is er per de positie van dat moment tot afrekening gekomen op diverse nog af te wikkelen posten (afrekening earn-out nabetaling op de koopsom, incassovergoeding, onderhanden werk). Per saldo kwam KBE per het moment van afrekenen nog een 28.666,- toe.

Doorstart 6.3 Beschrijving

Verwezen wordt naar het eerste Faillissementsverslag onder 6.3.

6.4 Verantwoording

Verwezen wordt naar het eerste Faillissementsverslag onder 6.3.

6.5 Opbrengst

Verwezen wordt naar het eerste Faillissementsverslag onder 6.3.

6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

In het onderzoek zijn aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur geconstateerd. De bevindingen zijn gedeeld met de (voormalig) bestuurder(s) In de komende verslagperiode zal naar verwachting nader overleg met de (voormalig) bestuurder(s) plaatsvinden waarop de curator zal vaststellen of hij op basis van de bevindingen een gerechtelijke procedure zal starten, volgend op aansprakelijkstelling.

7.1 Boekhoudplicht

Op het eerste gezicht ziet het er naar uit dat door de Hoveling vennootschappen aan de boekhoudplicht werd voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen 2012: 16 juli 2013 2011: 22 november 2012 2010: 22 juli 2011

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen Nog in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Op basis van de onderzoeksbevindingen zijn vermoedens gerezen aangaande onbehoorlijk bestuur. De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de (voormalig) bestuurders. De komende verslagperiode zal worden bezien of overleg tot een oplossing kan leiden.

(6)

7.6 Paulianeus handelen

Bij het oorzakenonderzoek is gebleken van verrichte betalingen relatief kort voor faillissement die mogelijk als paulianeus aangemerkt kunnen worden. De curator heeft eventuele vervolgstappen in overweging.

8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen

HIT

Salaris curator p.m.

UWV 26.539,75

Verhuurder

Tankkosten -

HET

Salaris curator p.m.

UWV 65.705,32

BBA Heerhugowaard (project Zuidpark)

HCT

Salaris curator p.m.

UWV

Tankkosten -

8.2 Preferente vordering fiscus

Tot 8 oktober 2013 was een fiscale eenheid voor de omzetbelasting van kracht, waar ook de vennootschap Holding Hoveling Elektrotechniek B.V. (niet failliet) onderdeel van uitmaakt. Voor eventuele

belastingvorderingen van voor 8 oktober 2013 van Holding Hoveling Elektrotechniek B.V. zijn gefailleerden ook hoofdelijk aansprakelijk. De curator zal bij de Belastingdienst informeren of er nog vorderingen op Holding Hoveling Elektrotechniek B.V. zijn, opdat de boedel een eventuele regresvordering kan claimen.

Holding Hoveling Elektrotechniek B.V. heeft zelf (nog) geen regresvordering ingediend.

Op de failliete vennootschappen zijn thans de navolgende vorderingen ter verificatie ingediend:

Installatie Techniek vooralsnog 12.648,- terzake LH en MTRB Elektrotechniek vooralsnog 411.843,- terzake LH, OB en MTRB Communicatie Techniek vooralsnog 88.206,- terzake LH en MTRB

8.3 Preferente vordering UWV

Installatie Techniek 3.139,02 Elektrotechniek 9.355,65 Communicatie Techniek

8.4 Andere preferente crediteuren Installatie Techniek geen.

Elektrotechniek geen.

Communicatie Techniek geen.

(7)

8.5 Aantal concurrente crediteuren Installatie Techniek 22

Elektrotechniek 41

Communicatie Techniek 43

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Installatie Techniek 371.874,47 Elektrotechniek 143.318,65 Communicatie Techniek 460.000,-

Vordering HHE

Holding Hoveling Engineering B.V. heeft in het faillissement van Installatie Techniek een preferente vordering voor een bedrag 301.694,-- ingediend waarvan tevens een gedeelte boedelschuld zou betreffen. Het bestaan van een boedelschuld en/of enige preferentie met betrekking tot deze vordering worden door de curator vooralsnog betwist. De vordering is vooralsnog geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren met de aantekening dat de hoogte nog exact gespecificeerd dient te worden; deze bevat thans nog een termijn na datum faillissement. In elk geval indien de wijze van afwikkeling aanleiding zal geven te veronderstellen dat de hoogte of preferentie van deze vordering invloed zal hebben op de uitdeling zal deze vordering aan een nader onderzoek worden onderworpen.

Vooralsnog rechtvaardigt de stand van de boedel een dergelijk onderzoek niet.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Bij de huidige stand van de boedel zou als volgt worden afgewikkeld:

Installatie Techniek: Opheffing wegens gebrek aan baten ex art. 16 Fw.

Elektrotechniek: Vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137a Fw.

Communicatie Techniek: Vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137a Fw.

9. Procedures

Verwezen wordt naar het eerste Faillissementsverslag onder randnummer 9.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn voor afwikkeling is met name afhankelijk van het verloop van de incasso procedures en het vervolg van het overleg met de (voormalig) bestuurder(s).

10.2 Plan van aanpak

Afronden incassoprocedure; overleg met (en zo nodig procedure tegen) de bestuurders. In dat kader: in kaart brengen van het exacte passief, met name gelet op fiscale positie n.a.v. beëindiging fiscale eenheid.

(8)

10.3 Indiening volgend verslag Over zes maanden.

Amsterdam, 23 juni 2015

H. Reitsma, curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :