Gezonde stad, gezonde inwoners

In document Programma Sociaal Domein (pagina 17-21)

De gezamenlijke kracht en inzet van inwoners, organisaties, bedrijven en gemeente is nodig om Zwijndrecht gezond te maken en te houden. We willen bereiken dat alle Zwijndrechtenaren, jong en oud, wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Gezondheid gaat ons allemaal aan. Samen zetten we ons in om een gezonde leefstijl alledaags te maken, door het aantrekkelijk en gemakkelijk te maken voor iedereen. Het gaat daarbij om gezond eten, voldoende bewegen en de preventie van (overmatig) gebruik van alcohol en drugs. Maar ook over gezond gedrag, een gezonde omgeving en een gezonde zorg. De gemeente en partners zetten zich in om de gezonde leefstijl van inwoners te stimuleren.

Hierbij ligt de focus in Zwijndrecht op tegengaan van overgewicht bij kinderen en preventie waar het gaat om het gebruik alcohol, drugs en tabak en de psychische gezondheid van inwoners. Daarnaast ligt nadruk op de toenemende groep ouderen met een beperking en/of een kleine beurs, die langer zelfstandig thuis zal blijven wonen en verhoogd risico heeft op psychische en lichamelijke problemen (dit is ook uitgewerkt in themablad Lang zullen we Wonen).

Vraagstukken

1. Overgewicht bij kinderen is één van de belangrijkste

gezondheidsrisico’s. Centrale vragen waarop we een antwoord zoeken zijn: Welke factoren zijn in een stad van belang voor een gezonde leefstijl bij 0 tot 19 jarigen? Hoe kunnen we deze factoren beïnvloeden? In Zwijndrecht is bijvoorbeeld het percentage 10-jarigen met overgewicht hoger dan in de regio (23% t.o.v. 18%). Zij eten bijvoorbeeld minder vaak groenten en fruit dan hun leeftijdgenoten.

2. Het percentage 12- tot en met 18-jarigen in Zwijndrecht dat wel eens alcohol heeft gedronken in Zwijndrecht is hoger dan in de regio (33% t.o.v. 31%).

3. Uit onderzoek van de Dienst Gezondheid en Jeugd blijkt dat de psychische gezondheid van Zwijndrechtse inwoners over het algemeen minder goed is dan het regionale gemiddelde. Zo heeft 19% van de 10-jarigen te maken met (een verhoogd risico op) sociaal-emotionele problemen. Ook komen eenzaamheid en isolement onder volwassenen relatief vaak voor (zie themablad Eenzaamheid in de ban).

Doelen en meetgegevens

 Het percentage kinderen met overgewicht verlagen.

 Het percentage 12- tot en met 18-jarigen dat alcohol gebruikt stabiliseren.

 Verbeteren van de psychische gezondheid van kwetsbare inwoners waaronder ouderen.

Oplossingen en activiteiten

Vanaf 2016 zetten we met het gezondheidsbeleid in op drie speerpunten:

tegengaan van overgewicht, preventie alcohol, drugs en tabak en

voorkomen van psychische problemen. Het is noodzakelijk het bestaande aanbod door te ontwikkelen en de sleutelspelers te verbinden en

gezondheid in relatie te bekijken tot de andere thema's.

1. We willen de JOGG aanpak uitbouwen om verder te werken aan het terugbrengen van het aantal kinderen met overgewicht Ouders worden bewust van het belang van een gezonde leefstijl en de rol die zij daarin hebben voor hun kinderen.

2. We intensiveren onze programma's ter preventie van het gebruik van alcohol, drugs en tabak onder jongeren. We werken met scholen, ouders, sportverenigingen, en het CJG/Jeugdteam samen aan het alcohol, - rook, - en drugsvrij maken van onze VO-scholen door afspraken te maken en communicatie in te zetten.

17 3. Met het Gezond in de Stad project gaan wijkverpleegkundigen

vanuit de wijkteams de gezondheidsverschillen onder ouderen in de wijk Walburg verminderen. Ze zetten in op de weerbaarheid van ouderen en meer beweging. In samenwerking met

verschillende partners sluiten ze hiermee aan bij bestaande activiteiten en mogelijkheden, zoals het gebied de Hooge Nesse.

Door de gezamenlijke verantwoordelijkheid lukt het beter inwoners te informeren, vervoer te organiseren en een passend aanbod te organiseren en de drempel voor inwoners te verlagen om mee te doen. Hierbij is het van belang om de vraag en behoefte van ouderen te achterhalen.

Partnerschap

Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om een (on)gezonde leefstijl. De gemeente heeft wel een faciliterende rol om te proberen mensen op weg te helpen naar een gezonde leefstijl. Denk daarbij aan het vergroten van het bewustzijn via campagnes (JOGG en Gezond in de Stad) en het stimuleren van gezond aanbod (sport- en school)kantines en voorzieningen.

Er zijn verschillende partners benoemd die nodig zijn om de genoemde activiteiten uit te voeren. De gemeente vervult hierin een regisserende en/of faciliterende rol en soms een uitvoerende rol.

Voor JOGG hebben we partners nodig zoals het onderwijs,

sportverenigingen en Toppie sportcoaches die een uitvoerende rol vervullen voor JOGG en de preventie van het gebruik van verslavende middelen. De jeugdgezondheidszorg, CJG/jeugdteam en huisartsen hebben voornamelijk een rol in signalering, voorlichting en eventueel verwijzing. Dan zijn er ook nog partners zoals supermarkten, religieuze instellingen en jongerenwerk die een stimulerende rol hebben.

Met betrekking tot de GIDS-aanpak hebben de wijkverpleegkundigen van Aafje een uitvoerende rol vanuit het wijkteam. De Vivera sportcoaches en

vrijwilligers hebben ook een uitvoerende rol. Andere partners hebben een faciliterende rol, zoals de bibliotheek, kerken en vrijwilligersorganisaties.

De professionals van het Vivera wijkteam hebben een rol in het signaleren van behoeften van ouderen.

Planning

Kwartaal 1: samen met partners wordt een plan van aanpak 2017-2018 voor JOGG ontwikkeld en aan de stuurgroep voorgelegd. Daarna kunnen we het plan uitvoeren.

Januari – juli: voorbereidingen voor de implementatie van de methode De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG). Schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 begeleid Youz de scholen bij de implementatie van de methode.

GIDS wordt gedurende het hele jaar uitgevoerd door de wijkverpleegkundigen van Aafje.

Budget

Er is budget beschikbaar vanuit de begroting. Met betrekking tot Gezond in de stad gaat dit om een budget van € 47.000 per jaar.

Het alcohol-, rook- en drugsvrij maken van de VO-scholen is de stichting MBZ gevraagd budget beschikbaar te stellen, dit wordt aangevuld vanuit het budget uitvoering lokaal gezondheidsbeleid dat is ondergebracht bij de DG&J.

Voor de bevordering van de gezonde leefstijl en een gezond gewicht maken we gebruik van de middelen uit het budget uitvoering lokaal gezondheidsbeleid.

Evaluatie

In het plan van aanpak voor JOGG wordt opgenomen hoe we de evaluatie vorm gaan geven.

Voor GIDS vindt er jaarlijks een verantwoording plaats, hiermee wordt ook de aanpak geëvalueerd.

18

Aantekeningen

19

20

In document Programma Sociaal Domein (pagina 17-21)