Mantelzorg doe je samen

In document Programma Sociaal Domein (pagina 41-45)

In Zwijndrecht zorgen naar schatting 12.000 mensen voor een naaste. 600 van hen doen dat langdurig voor iemand die chronisch ziek en/of hulpbehoevend is. Daarnaast denken we dat ongeveer 600 kinderen en jongeren mantelzorger zijn voor een vader, moeder, broertje of zusje.

Veel mantelzorgers zien zichzelf niet als mantelzorger en vinden het heel gewoon te zorgen voor vader, moeder, partner, kind of vriend. Mensen zorgen uit vanzelfsprekendheid voor een naaste. Voor veel mensen is dit geen vrije keuze. Mantelzorg wordt dan ook ‘een keuze die geen keuze is’ genoemd. Zorgen voor iemand die hulp nodig heeft, kan positief zijn en voldoening geven, maar het kan ook leiden tot overbelasting.

Als een mantelzorger overbelast raakt, moet professionele zorg de plaats van de mantelzorger overnemen. Dat is heel vervelend voor degene die de mantelzorg ontvangt en natuurlijk voor de mantelzorger zelf.

Een jonge mantelzorger kan in de problemen komen doordat hij of zij de zorgtaken moet combineren met school. Als de zorg te zwaar of te veel wordt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor schoolprestaties en vrijetijdsbesteding.

Vraagstukken

1. Welke maatregelen/voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers passende ondersteuning te geven?

2. Hoe zorgen we ervoor dat alle mantelzorgers weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning?

3. Wat moeten we doen om verschillende categorieën

mantelzorgers te helpen (bijvoorbeeld jonge mantelzorgers of ouders van kinderen die leven met een beperking)?

4. Hoe borgen we dat het aanbod blijft aansluiten op de vraag?

Doelen en meetgegevens

We zorgen dat mantelzorgers hun zorg zo goed mogelijk kunnen blijven verlenen.

We benoemen daarvoor de volgende subdoelen:

 Het bereik onder mantelzorgers is groter. In 2017 is het doel minimaal 700 mantelzorgers te bereiken met de

mantelzorgcheque.

 Jonge mantelzorgers zijn in het vizier en de beschikbare informatie, advies en ondersteuning bereikt hen. Het doel is in

2017 en 2018 minimaal 100 jonge mantelzorgers te bereiken en waarderen met een leuke attentie/leuk uitje.

 De integrale samenwerking tussen Vivera partners rondom het thema Mantelzorg is verbeterd en versterkt.

Oplossingen en activiteiten

De komende twee jaar investeren we in het verbeteren van het aanbod, zodat het meer aansluit bij de behoeften van mantelzorgers. Ook willen we dat inwoners die ondersteuning of advies nodig hebben, de

mogelijkheden kennen en kunnen benutten. Mogelijkheden zijn:

 Uitbreiding respijtzorg, waarbij tijdelijk de zorgtaak wordt overgenomen, waardoor de mantelzorger een moment voor zichzelf heeft om even bij te komen. In 2016 zijn er afspraken gemaakt over thuiszorg, logeermogelijkheden (kamer in zorginstelling) en activiteiten voor jonge mantelzorgers en voor dementerenden en hun mantelzorgers.

 In 2017 brengen wij (opnieuw) de mantelzorgcheque uit. Met die cheque kan de mantelzorger een keuze maken uit het aanbod van diensten van zorgaanbieders en welzijnsaanbieders. De

mantelzorgcheque is € 150 waard en wordt toegekend in de vorm

41 van een tegoed. Er zijn nu 15 aanbieders, die willen meedoen.

Ons streven is dat er in 2018 meer dan 20 aanbieders zijn.

Aanbieders leveren onder andere gemaksdiensten en voorzieningen in respijtzorg.

 Het benaderen van andere partijen die interactie hebben met mantelzorgers anders dan welzijns- of zorgorganisaties. Denk daarbij aan culturele en/ of sportorganisaties die mantelzorgers mogelijk in beeld hebben. Samen met hen willen wij acties organiseren opdat mantelzorgers kunnen blijven meedoen aan het verenigingsleven en het sociaal netwerk. Het doel is daarbij dat de mantelzorger niet vanwege de zorgtaken zijn/haar hobby hoeft te stoppen. Bij deze ontwikkeling betrekken we

mantelzorgers.

 Publiekscampagne. Het doel is om mantelzorgers in Zwijndrecht meer bewust te maken van het mantelzorgen. Door middel van extra informatie over het mantelzorgen willen we meer inzicht geven in de voorzieningen en activiteiten voor mantelzorgers. Het streven is om 300 nieuwe mantelzorgers te werven. De

publiekscampagne is drieledig:

 de dag van de mantelzorg

 werving van nieuwe mantelzorgers en

 toeleiding naar de mantelzorgcheque.

Partnerschap

De gemeente heeft een wettelijke verantwoordelijkheid om verschillende categorieën mantelzorgers zoveel mogelijk in staat te stellen hun taken als mantelzorger uit te voeren. We werken daarvoor samen met professionals en inwoners.

Vanuit het oogpunt klant is een groep van bestaande mantelzorgers onze partner met MEE Drechtsteden als tussenpersoon. Deze groep

mantelzorgers heeft meegewerkt aan “Ik ben Theo, mantelzorger in Zwijndrecht”. Het onderzoek heeft inzicht gegeven in hun

ondersteuningsbehoeften. Bij de uitvoering op zowel het gebied van aanbod, als van communicatie wordt hiermee rekening gehouden.

Daarnaast is dezelfde groep mantelzorgers betrokken bij de informatievoorziening op en inrichting van

www.viverazwijndrecht.nl/mantelzorg. Voor de ontwikkeling en

uitvoering van de activiteiten blijven we mantelzorgers betrekken. Hun rol is daarbij vooral adviserend.

Vanuit het oogpunt professional stimuleren wij onze maatschappelijke Vivera partners om oog te hebben voor mantelzorgers.

Planning

 mantelzorgcheque: 1 mei 2017 (de cheque is 1 jaar geldig);

 publiekcampagne: start fase 1: 1 november 2016, start fase 2 & 3: 1 februari 2017.

 uitvoering respijtzorg: doorlopend

 benadering sport- en culturele organisaties: vanaf 1 maart 2017 Budget

Er is € 362.591,-- beschikbaar voor de uitvoering van activiteiten voor ondersteuning en waardering mantelzorgers. Er zijn al besluiten genomen over de besteding van dit budget (mantelzorgondersteuning – individueel – collectief, publiekcampagne, mantelzorgcheque, activiteiten).

Evaluatie

Met de aanbieders van voorzieningen en respijtzorg hebben we afspraken gemaakt over evaluatiemomenten (van één tot een paar keer per jaar).

Daar waar mogelijk gaan we in gesprek met mantelzorgers, die gebruik maken van het aanbod, wat hun ervaringen zijn. Daarnaast wordt de maandelijkse rapportage uit het mantelzorgpassysteem (afgenomen diensten) meegenomen in de evaluaties.

42

Aantekeningen

43

44

In document Programma Sociaal Domein (pagina 41-45)